Beskæftigelsesplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan august 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume af målene for Beskæftigelsesministerens mål og lokalt mål for Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i Lokalt mål for indsatsen i Særlige lokale initiativer... 7 Strategi og mål for indsatsen... 8 Generelt om aktivering... 8 Flere unge skal have en uddannelse... 9 Færre personer på førtidspension Færre langtidsledige Styrket samarbejde med virksomhederne Færre ledige med anden etnisk baggrund end dansk Inddragelse af andre aktører Bilag 1: Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer Bilag 2: Budget for beskæftigelsesindsatsen Bilag 3: Målemetode for opgørelse af resultatmål

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for 2013 beskriver de vigtigste udfordringer for det kommende år og sætter mål for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Planen indledes med et resumé af målene for Herefter følger beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2013, sammen med et lokalt fastsat mål. Dernæst beskrives strategier og mål for indsatsen, herunder strategien for anvendelsen af andre aktører. Som bilag er vedlagt en beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen og budgettet for indsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 27. februar 2012 imødekommet Rudersdal Kommunes ansøgning om dispensation fra reglen om, at jobcenteret skal fastsætte mål for alle de indsatsområder, som beskæftigelsesministeren udmelder årligt, og fra reglen om at målene skal være i absolutte tal. Dispensationen er givet i henhold til udfordringsretten og er siden udmøntet i Bekendtgørelse nr. 416 om 11. maj 2012 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. I Beskæftigelsesplan 2013 er der derfor ikke fastsat absolutte mål for Beskæftigelsesministerens udmeldte mål, men relative mål i relation til klyngen af sammenlignelige jobcentre 1. Dog er der for ministerens udmeldte Mål 4 fastsat et absolut mål. Jobcenterets indsats tager udgangspunkt i den beskæftigelsespolitik, som Rudersdal Kommune har vedtaget, og retter sig mod at få ledige hurtigst muligt tilbage til varig beskæftigelse, at medvirke til, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for, at støtte de svageste ledige, så de undgår marginalisering. Rudersdal Kommune vedtog i september 2011 en aktiveringsstrategi og i januar 2012 en strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Indsatsen bygger derfor også på de nævnte strategier. Desuden indgår det generelt i indsatsen, at jobcentret samarbejder med andre jobcentre og øvrige interessenter på områder, hvor det kan resultere i en kvalitativt bedre indsats eller åbne muligheder, som ikke er til stede i et enkelt jobcenter. Samarbejdet vil typisk omfatte erfaringsudveksling om den konkrete indsats, men kan også handle om udveksling af aktiveringspladser på tværs af jobcentre og samarbejde om konkrete projekter. 1 Jobcenter Rudersdal sammenlignes med jobcentrene i Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Solrød. 3

4 Når der er tale om ledige med andre problemer end ledighed, vil indsatsen blive tilrettelagt i tværfagligt samarbejde med relevante institutioner og med andre områder i kommunen, fx PPR, SSP, UU, Psykiatri & Handicap og Skole & Familie. Endelig er jobcenterets indsats på sygedagpengeområdet rettet mod at hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. 4

5 Resume af målene for 2013 Mål Mål Resultatmål 1 Flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse 2 Nedbringe tilgangen af personer til førtidspension Uddannelsesgraden for unge ledige uden uddannelse i jobcentret skal øges og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Tilgangen af personer til førtidspension skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. 3 Nedbringe antallet af langtidsledige Andelen af langtidsledige ud af det samlede antal ledige skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. 4 Styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 5 Nedbringe antallet af ledige med anden etnisk baggrund end dansk Der gennemføres 100 virksomhedsbesøg indenfor brancher, der matcher de lediges kvalifikationer, og på nyetablerede virksomheder, med henblik på at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål og lokalt mål for 2013 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2013 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 er med til at sætte rammerne for mål og strategier i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2013 MÅL 1: MÅL 2: MÅL 3: MÅL 4: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Tre af målene er ændret ift Mål 1 om at flere unge skal have en erhvervsuddannelse indgik delvist i mål 3 for 2012 om at unge skal i uddannelse eller job. Mål 2 om færre på førtidspension indgik delvist i mål 2 for 2012 om færre på permanent offentlig forsørgelse. Mål 3 om begrænsning af langtidsledige er identisk med mål 1 for Mål 4 er et nyt mål. Lokalt mål for indsatsen i 2013 Ledige med anden etnisk baggrund end dansk har en væsentligt højere ledighed, end ledige med etnisk dansk baggrund. Jobcenteret har et ønske om at nedbringe denne overledighed og har derfor fastlagt følgende mål: MÅL 5: Jobcenteret vil nedbringe antallet af ledige med anden etnisk baggrund end dansk, således at Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed reduceres. 6

7 Særlige lokale initiativer Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelsesministeren har den 24. september 2012 udmeldt følgende indsatsområder, som rådene opfordres til at lægge til grund for anvendelsen af tilskuddet: - At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser overfor de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres. - At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Det Lokale Beskæftigelsesråd vil i november 2012 vedtage en plan for anvendelsen af de afsatte midler til særlige lokale initiativer i

8 Strategi og mål for indsatsen Rudersdal Kommune har på baggrund af den aktuelle situation og den forventede udvikling på arbejdsmarkedet fastsat konkrete resultatmål for udviklingen i tre af ministerens mål i perioden frem til december Målene relaterer sig til de sammenlignelige jobcentre, som Rudersdal er i klynge med, dvs. Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Solrød. Der er således sat et mål om, hvilken placering Rudersdal Kommune skal opnå ved udgangen af 2013 i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Desuden er der fastsat et resultatmål for det fjerde ministermål om kontakten til virksomhederne. Endelig er der fastsat et lokalt resultatmål om at nedbringe ledigheden for ledige med anden etnisk baggrund end dansk. I det følgende beskrives målene og strategierne, der skal føre til indfrielsen af målene. Generelt om aktivering I overensstemmelse med aktiveringsstrategien prioriteres indsatsen på følgende vis: Aktivering i private virksomheder i form af løntilskud eller virksomhedspraktik. Aktivering i offentlige virksomheder i form af løntilskud eller virksomhedspraktik. Yderligere relevant aktivering begrænses til forløb for særligt prioriterede målgrupper: Ordinær uddannelse til især unge og ufaglærte fordi undersøgelser har vist, at især disse grupper kommer tættere på arbejdsmarkedet af denne indsats. Jobsøgningskurser til borgere i matchgruppe 1. Afklaring af ressourcer hos de borgere, hvor der er tvivl om muligheden for hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For at opnå den største beskæftigelseseffekt tages der udgangspunkt i Beskæftigelsesregionens arbejdsmarkedsbalance, når der iværksættes aktivering. Desuden vil jobrotation blive søgt anvendt hvor det er hensigtsmæssigt, bl.a. i lyset af det stigende fokus på redskabet, herunder den aftale, som KL indgik i regeringen i foråret 2012 om 40 pct. flere rotationsforløb i kommunerne. 8

9 Flere unge skal have en uddannelse Resultatmål 1: Uddannelsesgraden for unge ledige uden uddannelse i jobcentret skal øges og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: - Jobcenterets ungeteam arbejder på, at de unge hurtigst muligt får en kompetencegivende uddannelse eller ordinær beskæftigelse, hvis de allerede har gennemført en relevant uddannelse. Teamet vil sikre udbygget viden og samarbejde i forhold til tilbud til unge med særlige behov. På den måde vil eksisterende tilbud i kommunen, hos andre kommuner, i regionen eller hos private kunne udnyttes optimalt. - Jobcenteret giver de unge under 25 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, et uddannelsespålæg ved 1. samtale. Det betyder, at den unge kun kan modtage offentlig forsørgelse, hvis den unge vælger en kompetencegivende uddannelse med et forsørgelsesgrundlag fx SU og begynder på uddannelsen på det tidspunkt, der aftales med sagsbehandleren. Jobcenteret vil arbejde tættere sammen med virksomhederne mhp. etablering af praktikker målrettet de unges uddannelsespålæg. - Hvis den unge har en uddannelse, skal vedkommende motiveres til at søge job, så vedkommende hurtigst muligt kommer i ordinær beskæftigelse, eller finder en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Der tilbydes jobsøgningskurser i overensstemmelse med aktiveringsstrategien og de gældende regler på området. - En del af de unge kontanthjælpsmodtagere har andre problemer end ledighed og er derfor ikke umiddelbart klar til arbejdsmarkedet (matchgruppe 2). Disse barrierer skal der tages hånd om sideløbende med, at de gøres klar til en uddannelse eller job. Det er imidlertid vigtigt, at der ikke udelukkende er fokus på de unges barrierer, men også deres muligheder. Indsatsen skal ikke forlænges på grund af de unges eventuelle problemer, da de håndteres sideløbende med den uddannelses- og jobrettede indsats. - Jobcenteret har i 2012 iværksat et projekt for ledige med anden etnisk baggrund under 30 år, med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd. Projektet er tænkt som et tre-årigt forløb og forventes derfor fortsat i Jobcenteret har desuden indført straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 1) i kommunens område for Teknik & Miljø. Målet er at holde de unge i gang og motivere til uddannelse eller ordinært arbejde. Straksaktiveringen indgår som en del af den vedtagne strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Strategien skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede ønske om en målrettet ungeindsats, hvortil 9

10 der er afsat 1 mio. kr. årligt i via Ung i Rudersdal. Jobcenteret vil med den nye strategi bidrage til en målrettet indsats for de unge, der er i kontakt med jobcenteret. - Jobcenteret er en del af det nyetablerede UngeForum i Rudersdal, der har til opgave at koordinere og udvikle ungeindsatsen. Jobcenteret skal indgå i den nye Ungerådgivning, der etableres i regi af Ung i Rudersdal. En medarbejder fra jobcenteret varetager kontakten til jobcenterets målgruppe i en fremskudt indsats i en ungerådgivning i et tværfagligt team i Ungerådgivningen, der skal samarbejde om støtten til de unge. 10

11 Færre personer på førtidspension Resultatmål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: - Jobcentret satser på at nedbringe tilgangen af personer til førtidspension., bl.a. gennem arbejdsfastholdelse, revalidering, fleksjob og en øget anvendelse af personlige assistenter og mentorer, så behovet for førtidspension mindskes. - Jobcenteret vil udbygge samarbejdet med virksomhederne i forhold til arbejdsfastholdelse ( 56, handicapkompensation og voksenlærlingeordning). I forbindelse med den planlagte styrkelse af virksomhedsindsatsen (jf. resultatmål 4) vil jobcenteret opsøge virksomheder for at få et større fokus på anvendelse af handicapkompenserende lovgivning. - Desuden søges tilgangen til permanent offentlig forsørgelse forebygget gennem den indsats, der gennemføres for sygedagpengemodtagerne. Her vil jobcenteret sætte ind tidligt i forløbet med at coache borgerne til at se muligheder frem for begrænsninger. Fokus vil være på andre muligheder og perspektiver end permanent offentlig forsørgelse, fx med støtte via den personlige assistentordning. Ligeledes vil jobcenteret støtte langvarige sygedagpengemodtagere i at se muligheder indenfor andre brancher, som de vil kunne varetage med de begrænsninger de måtte have. - Beskæftigelse foranlediger desuden, at ledige i matchgruppe 3 får hjælp efter serviceloven i andre dele af forvaltningen. Når det gennem samtaler erfares, at de er i stand til at deltage i aktivering, ommatches de til matchgruppe 2 og følger aktiveringsstrategien herfor. - Jobcentret vil generelt intensivere det tværfaglige samarbejde internt i jobcentret, mellem forvaltninger, læger og eksterne leverandører. - Jobcentret vil arbejde på tværs af forvaltningerne med fokus på implementering af recovery-begrebet i arbejdet med borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. Recovery er en metode, der skaber fokus på ressourcer i stedet for begrænsninger. - Jobcentret vil gøre en ekstra indsats for de udsatte kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 3) som led i Beskæftigelsesministeriets initiativ Brug for alle, der kan ses som en forløber for initiativet om rehabiliteringsteams. Indsatsen består i et indledende samtaleforløb med fokus på borgerens mål og ressourcer, etablering af tværfaglige teams samt udarbejdelse af individuelle indsatsplaner, der peger frem mod job eller uddannelse. Formålet med indsatsen er, at målgruppen kan nærme sig arbejdsmarkedet, og hermed undgå at komme på varig offentlig forsørgelse. 11

12 Færre langtidsledige 2 Resultatmål 3: Andelen af langtidsledige ud af det samlede antal ledige skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: - Jobcentret vil sikre et skærpet fokus på anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud, herunder opfyldelse af løntilskudskvoten. Kommunen har fastlagt, hvordan den kommunale kvote skal anvendes, med fokus på det opkvalificerende indhold i tilbuddet. - Jobcenteret etablerer en digital adgang til en oversigt over de ledige løntilskudsstillinger i kommunen i Min Rude 3, således at ledige selv kan se udbuddet af ledige løntilskudsstillinger og læse mere om hver stilling. Formålet er, at den ledige er orienteret om mulighederne på området inden en samtale med jobkonsulenten. - Jobcentret vil intensivere samarbejdet med a-kasserne gennem kvartalsvise møder om de grupper af ledige, der har størst risiko for langtidsledighed. Ledige medlemmer af Kristelig a-kasse, ASE, FTF og akademikernes a-kasser vil generelt set have en større risiko for langtidsledighed. - Jobcenteret indgår i samarbejdet med AC og FTF om at etablere såkaldte trainee-forløb for nyuddannede ledige inden for FTF- og AC-områderne på baggrund af den politiske aftale i forbindelse med Finanslovsaftalen for Jobcenteret arbejder med metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen sammen med de andre jobcentre i klyngen, ligesom jobcenteret løbende er opmærksom på at afprøve nye leverandører i indsatsen, for at optimere effekten. - Jobcenteret prioriterer, at ledige med svag uddannelsesmæssig baggrund tilbydes mulighed for at styrke de personlige og faglige kvalifikationer med henblik på at forbedre deres muligheder på det ordinære arbejdsmarked. Opmærksomheden rettes også mod muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse. De særlige kompensationsmuligheder i forhold til beskæftigelse af ledige med handicap anvendes, når det er muligt. 2 Ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger 3 Min Rude er Rudersdal-borgernes adgang til personlige oplysninger på kommunens hjemmesdie 12

13 Styrket samarbejde med virksomhederne Resultatmål 4: Der gennemføres minimum 100 virksomhedsbesøg indenfor brancher, der matcher de lediges kvalifikationer, og indenfor nyetablerede virksomheder, med henblik på at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: - Der iværksættes i 2013 en digital kampagne overfor virksomhederne om fordelene ved at anvende Jobnet til rekruttering. - Jobcenteret søger at sikre kendskabet til virksomhedernes behov, bl.a. ved at holde jævnlige møder med Rudersdal Erhvervsforening. Derudover deltager jobcenteret på erhvervsforeningens månedlige morgenmøder for at netværke, styrke samarbejdet og skabe gensidig inspiration. - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget holder alle deres møder hos lokale virksomheder, og derigennem får både udvalg og forvaltning et større kendskab til de lokale virksomheder. - Kontakten til virksomhederne understøttes ved at jobcenteret udgiver et digitalt erhvervsmagasin to gange om året. - Jobcenteret har gennem flere år haft et samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen - Jobcenteret deltager i EU-projektet om Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) med henblik på at få virksomheder til at etablere sig i regionen. - Jobcenteret gennemfører virksomhedsbesøg for på den ene side at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft, og på den anden side skabe mulighed for aktivering af ledige og sygemeldte. Job- og virksomhedsteamet vil i den forbindelse anvende den række af samarbejdsaftaler, der er indgået med lokale virksomheder i de seneste år. Desuden anvendes aktiveringsmulighederne i de virksomhedscentre, der allerede er etableret i samarbejde med virksomhederne. - Jobcenteret vil desuden optimere indsatsen over for nyetablerede virksomheder mhp. at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft og skabe et godt samarbejde. Jobcenteret vil i denne forbindelse kontakte alle nyetablerede virksomheder med mere end tre ansatte i kommunen. 13

14 Anden etnisk baggrund end dansk Resultatmål 5: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: - Der etableres i jobcenteret et integrationsteam, med henblik på at optimere indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Teamet vil bl.a. arbejde med modtagelse af flygtninge, boligplacering, udarbejdelse af integrationskontrakt og iværksættelse af aktivering, sprogundervisning mm. - Som nævnt under Mål 1, forventes jobcenteret at fortsætte projektet for ledige med anden etnisk baggrund under 30 år i Projektet, der gennemføres i , har plads til ca. 35 unge ledige med anden etnisk baggrund end dansk. De deltager i et 26-ugers forløb incl. mentorstøtte, med henblik på at kunne tage en uddannelse og senere komme i ordinær beskæftigelse. - En del af de ledige med anden etnisk baggrund fra ikke-vestlige lande kan have behov for en særlig indsats. Gode danskkundskaber og kendskab til arbejdsmarkedet er væsentligt for ledige med anden etnisk baggrund end dansk. Jobcenteret prioriterer derfor danskundervisning kombineret med virksomhedspraktik i og uden for virksomhedscentre - og ansættelse med løntilskud i indsatsen. - Ledige med anden etnisk baggrund fra ikke-vestlige lande er ikke en specielt homogen gruppe. Jobcenteret tilpasser indsatsen til den enkelte, men ofte vil der være behov for uddannelsesmæssig opkvalificering, anvendelsen af en mentor og en særlig indsats for dem, der har andre problemer end ledighed. - En del af de ledige i gruppen har kvalifikationer, der ligner etniske danskeres. Andre i gruppen kan have større vanskeligheder, fx psykiske problemer efter en fortid som flygtning. Generelt set har gruppen dog et uddannelsesmæssigt efterslæb, i forhold til personer med dansk oprindelse. 14

15 Inddragelse af andre aktører Jobcenteret har valgt at indgå aftaler med andre aktører om indsatsen for ledige med en lang videregående uddannelse og visse ledige med en mellemlang videregående uddannelse. Herudover udliciteres dele af indsatsen for forsikrede ledige over 30 år til anden aktør. Indsatsen omfatter kontaktforløb, jobsøgning og aktivering, og gælder i perioden fra ca ugers ledighed og 52 uger frem. Endelig skal ledige, der har været på ledighedsydelse i 12 måneder efter en revurdering blive udliciteret til en anden aktør. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere udliciteres ikke. Samlet set vurderes det, at ca. 30 pct. af de ledighedsberørte udliciteres til en anden aktør. 15

16 Bilag 1: Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune Ledighed I april 2012 var der 832 fuldtidsledige i Rudersdal Kommune, heraf 635 forsikrede og 197 på kontanthjælp. Det svarer til en ledighedsprocent 3,4 pct. Siden det økonomiske tilbageslag fra efteråret 2008 har der været en stigende ledighed indtil ca.. januar 2011, hvorefter ledigheden har været nogenlunde konstant. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden i Rudersdal Kommune, fordelt på ydelse, januar marts Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Samlet ledighed Kilde: Faktaark, Rammevilkår Rudersdal Kommune, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, maj 2012 Langtidsledighed Langtidsledigheden 4 i Rudersdal Kommune har siden maj 2009 været stigende indtil ca. januar 2011 men har herefter ligget nogenlunde stabilt på ca. 300 fuldtidsledige, og udgør dermed ca. en tredjedel af alle ledige. Det fremgår af Figur 2. 4 Langtidsledige omfatter ledige og aktiverede i matchgruppe 1, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. 16

17 Figur 2. Udvikling i langtidsledigheden i Rudersdal Kommune, januar april 2012 Personer Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, juni 2012 Ungeledigheden Det økonomiske tilbageslag i 2008 fik også store konsekvenser for ungeledigheden. Efter at have ligget nogenlunde konstant på omkring 100 personer, steg antallet stærkt fra efteråret 2008 til foråret Siden er stigningen taget af, og ledigheden er stabiliseret på omkring 250 personer. Det fremgår af Figur 3. De unge findes især blandt kontanthjælpsmodtagerene og i mindre grad blandt forsikrede ledige. Figur 3. Udvikling i ungeledigheden i Rudersdal Kommune, år, forsikrede og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2, januar april jan-08 feb-08 mar-08 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 Langtidsledige 1) Øvrige bruttoledige 2) Andel langtidsledige 3) jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 Rudersdal apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 feb-12 mar-12 apr-12 Procent 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Jobindsats, fuldtidspersoner 17

18 Unges andel af den samlede ledighed ud fra denne opgørelsesmetode er steget fra at udgøre ca. 12 pct. i 2007 til at udgøre over 23 pct. i Arbejdsmarkedsstyrelsen har tidligere påvist, at dobbelt så mange nyledige unge uden en uddannelse bliver langtidsledige, målt i forhold til unge nyledige med en uddannelse. Jobcenteret har derfor et stort fokus på at bidrage til, at unge ledige uden uddannelse får påbegyndt en uddannelse. Førtidspension I 2011 fik 149 borgere tildelt førtidspension 5. Tilgangen til førtidspension er steget med næsten en tredjedel siden 2007, hvor kun 113 borgere fik førtidspension. Det er særligt i 2011, at tilgangen er steget. Figur 4. Tilgang til førtidspension i Rudersdal Kommune, januar maj jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Rudersdal Kilde: Jobindsats, antal forløb påbegyndt i perioden. Opgørelsens omfatter også tilflyttere fra andre kommuner. Ledighed for ledige med anden etnisk baggrund Ledigheden for ledige med anden etnisk baggrund end dansk har både før og efter det økonomiske tilbageslag ligget højere end ledigheden for etniske danskere. Det fremgår af Figur 5. Det gælder særligt for gruppen af ikke-vestlige indvandrere, der i februar 2008 havde en ledighedsprocent på 9,0 pct., hvor ledigheden for etniske danske lå på 1,4 pct. I februar 2012 er tallene henholdsvis 14,5 pct. og 3,2 pct. Der er derfor et særligt behov for en indsats for denne målgruppe. 5 I opgørelsesmetoden indgår tilflyttere, der har fået tildelt førtidspension i en anden kommune. 18

19 Figur 5. Ledighed fordelt på herkomst i Rudersdal Kommune, februar februar 2012 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, maj

20 Bilag 2: Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Rudersdal Den aktive beskæftigelsesindsats 2013 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto , gruppering ) Bud get Bud 201 get mio. mio. kr. * kr. * 27,5 28,2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0,1 Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Revalidering Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Sygedagpenge Mentorordning Udgifter (konto samt ) 50,5 46,2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0,1 Udgifter (konto ) 21 24,2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Udgifter (konto ) 7,5 7,7 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Udgifter (konto ) 49,5 51,2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Udgifter (konto ) 68,6 67,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0,1 Udgifter (konto og 017) 0,9 1,6 20

21 Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 3,9 7,1 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0,1 Dagpenge i aktive perioder og under selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 7,7 10,9 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 40,6 56,8 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0 Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 100 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (gruppering ) 7,9 8,1 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Jobrotation Udgifter (konto , gruppering 1, ) 1,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0,1 Udgifter (konto , gruppering 106) 3,9 3,9 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Udgifter (konto , gruppering 2, ) 2,7 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0,1 Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 Antal helårspersoner

22 Enhedsomkostning 0 0 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 148,0 151, 7 Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) 129,0 133, 0 Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) 2 2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,1 0,1 Hovedkonto 6. Administration mv. Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Bud Budget 2012 get 2013 mio. mio. kr. * kr. * Udgifter (konto )

23 Bilag 3: Målemetode for opgørelse af resultatmål Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret måles i december 2013 (år til dato) i forhold til december 2011 (år til dato). Den procentuelle udvikling sammenlignes med klyngen. AMS producerer data til målingen. Mål 2: Tilgangen i antallet af personer på førtidspension i 2013 sættes i forhold til tilgangen i Den procentuelle udvikling sammenlignes med klyngen. Mål 3: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - (antal personer) i december 2013, sættes i forhold til antal personer i december Den procentuelle udvikling sammenlignes med klyngen. Mål 5: ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed måles i Den procentuelle udvikling sammenlignes med klyngen. 23

24

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Beskæftigelsesplan Oktober 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011 31. august 2010 2010maj Beskæftigelsesplan 2011 Indholdsfortegnelse 1. Mål for 2011...3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2011...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan Juni 2014

Beskæftigelsesplan Juni 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Juni 2014 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have en

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere