Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2010/11"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november juni 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsesberetning 5 Første kvartal 2010/11 5 Afleverede projekter 5 Fremdrift i koncernens projekter 5 Markedsforhold 5 Yderligere projektmuligheder 6 Forhøjelse af kapitalgrundlag styrkelse af det finansielle beredskab 6 Iværksættelse af incentiveprogram 7 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 7 Forventninger til 2010/11 7 Projektporteføljen i koncernen 7 Investeringsejendomme 15 Regnskabsberetning 16 Øvrige forhold 18 Ledelsespåtegning 19 Koncernregnskab 20 Selskabsoplysninger 27 2/27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Indholdsfortegnelse

3 Resume TK Development realiserede et resultat på DKK 19,5 mio. efter skat mod DKK -12,0 mio. for samme periode året før. Koncernens egenkapital udgør pr. 30. april 2010 DKK 1.626,2 mio. svarende til en soliditet på 35,5 %. Koncernens m² retailpark i Uppsala, Sverige, er færdigopført og åbnede fuldt udlejet i marts Retailparken er solgt, baseret på forward funding, og i april 2010 afleveret til investor, den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds. Koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, er færdigopført og åbnede som planlagt den 25. marts Centret har en aktuel udlejningsgrad på 91 %, og der pågår forhandlinger med lejere til de resterende lejemål. Centret har oplevet en god åbning og en tilfredsstillende kundetilstrømning. På baggrund af en tilfredsstillende forhåndsudlejning har TK Development i april 2010 påbegyndt byggeriet af fase II af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, på ca m². Koncernens projektportefølje er med m² på niveau med 31. januar Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 1. juli 2010 hvor det indstilles til generalforsamlingen at der gennemføres en kapitalforhøjelse som fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Dermed styrkes det finansielle beredskab, så koncernen aktivt kan udnytte det indtjeningsmæssige potentiale i såvel eksisterende som nye projektmuligheder. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført i løbet af august Koncernens storaktionærer har sammen med enkelte, betydende private og institutionelle investorer afgivet betingede forhånds- og garantitilsagn for den samlede kapitalforhøjelse. Koncernen forventer for 2010/11 fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2009/10. I begyndelsen af 2010 har markedsforholdene ændret sig i positiv retning i forhold til den seneste periode. Der opleves bl.a. på investorsiden forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Det er ledelsens vurdering at den markedsmæssige priskorrektion er ved at være gennemført således at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser, leje og prissætningen på fast ejendom. De nye prisniveauer underbygger at der også fremadrettet er god rentabilitet i udvikling af fast ejendom, og på nye projekter i projektporteføljen forventes en normal avance. På selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2010 valgte selskabets bestyrelsesformand gennem mange år, Poul Lauritsen, at træde tilbage. Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Jens Erik Christensen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Niels Roth som ny formand. Resume TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 3/27

4 Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 1. kvartal 2010/11 1. kvartal 2009/10 Hele året 2009/10 Hovedtal Nettoomsætning 159,7 49, ,9 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 1,5 3,5-10,9 Bruttoresultat 67,2 25,6 200,5 Ordinært resultat før finansiering 34,5-11,7 57,5 Finansiering m.v. -8,8-3,8-17,9 Resultat før skat 26,4-15,5 39,4 Periodens resultat 19,5-12,0 25,4 Aktionærernes andel af periodens resultat 19,5-12,0 25,4 Samlet balance 4.583, , ,3 Materielle anlægsaktiver 365,5 383,3 364,3 heraf investeringsejendomme 356,6 369,8 355,1 Projektportefølje 3.380, , ,5 heraf projektbeholdning 3.380, , ,5 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder 0,0-2,6-4,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regning 18,0 0,0 17,8 Egenkapital 1.626, , ,4 Pengestrøm fra driften -126,7-158,2-582,8 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.270, , ,9 Nøgletal Egenkapitalforrentning (ROE) *) 4,8 % -3,2 % 1,6 % Overskudsgrad (EBIT margin) 21,6 % -23,6 % 4,2 % Soliditetsgrad (egenkapital) 35,5 % 38,2 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 58,0 53,9 56,8 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 0,7-0,4 0,9 Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for warrants Egenkapitalforrentning (ROE) *) 4,8 % -3,2 % 1,6 % Soliditetsgrad (egenkapital) 35,5 % 38,2 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 58,0 53,9 56,8 Resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 0,7-0,4 0,9 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) Omregnet til helårsbasis. 4/27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Hoved- og nøgletal for koncernen

5 Ledelsesberetning Første kvartal 2010/11 TK Development realiserede i første kvartal 2010/11 et resultat på DKK 19,5 mio. efter skat mod DKK -12,0 mio. for tilsvarende periode året før. Resultat efter skat for TKD Nordeuropa udgør DKK 11,4 mio. mod DKK -8,9 mio. for tilsvarende periode året før. For Euro Mall Holding udgør periodens resultat efter skat DKK 5,3 mio. mod DKK 7,2 mio. for samme periode året før. Periodens resultat efter skat i den resterende del af koncernen udgør DKK 2,5 mio. efter skat mod DKK -10,3 mio. samme periode året før. Balancen udgør pr. 30. april 2010 DKK 4.583,1 mio. mod DKK 4.377,3 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.626,2 mio. svarende til en soliditet på 35,5 %. Afleverede projekter Der er i første kvartal 2010/11 afleveret projekter på ca m². Retailpark, Uppsala, Sverige I Uppsala, Sverige, har TKD Nordeuropa udviklet og opført en ca m² retailpark. Retailparken er solgt, baseret på forward funding, til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds. Retailparken åbnede fuldt udlejet i marts 2010 og er i april 2010 overdraget til investor. Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Koncernen har i efteråret 2008 afsluttet byggeriet af koncernens første boligprojekt i Polen. Projektet består af 280 lejligheder der sælges som ejerlejligheder. Størstedelen heraf er overdraget til nye ejere i tidligere regnskabsår. De resterende fire boligenheder er overdraget til køberne i første kvartal 2010/11. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. Dette fokus har løbende sikret en god fremdrift på og yderligere optimering af de enkelte projekter. Som følge af den økonomiske afmatning og det deraf følgende skifte i markedsforholdene er en del af koncernens projektbeholdning indtjeningsmæssigt under pres. Dette er dog delvist kompenseret ved lavere byggepriser. Koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, er færdigopført og åbnede som planlagt den 25. marts Centret har en aktuel udlejningsgrad på 91 %, og der pågår forhandlinger med lejere til de resterende lejemål. Centret har oplevet en god åbning og en tilfredsstillende kundetilstrømning. Koncernen står aktuelt med flere færdigopførte cashflowgenererende projekter klar til salg. Driften af disse færdigopførte projekter, primært shoppingcentre, forløber tilfredsstillende. På koncernens øvrige retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen fortsat en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået flere lejeaftaler på disse projekter som derfor forløber planmæssigt. I Polen er byggeriet af ca m² kontorbyggeri i Tivoli Residential Park, Warszawa, påbegyndt i foråret Projektet er solgt til en bruger, og aftalen er baseret på forward funding. På baggrund af en tilfredsstillende forhåndsudlejning har TK Development i april 2010 påbegyndt byggeriet af fase II af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, på ca m². Markedsforhold Den økonomiske krise har bevirket at markedssituationen for koncernen gennem de seneste år har været vanskelig. De finansielle markeder har været præget af usikkerhed hvor kreditinstitutterne har været yderst tilbageholdende med at yde lån til finansiering af fast ejendom eller har stillet høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter hos såvel projektudviklere som investorer. Den økonomiske afmatning har bevirket at priserne på byggeri og jord hen over de seneste år løbende er faldet, dog med stor variation fra projekt til projekt og fra land til land. På udlejningssiden har koncernen i de seneste år oplevet en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Et lavere privatforbrug og den afledte effekt heraf har betydet at lejepriserne i en periode har været under pres. På investorsiden har der i de seneste år været usikkerhed om prissætningen på fast ejendom idet der kun er gennemført få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette har medført en generel afventende holdning hos investorerne. I begyndelsen af 2010 har markedsforholdene ændret sig i positiv retning i forhold til den seneste periode. På udlejningssiden er lejernes fokus på den rette beliggenhed Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 5/27

6 skærpet, og projekternes beliggenhed er endnu mere afgørende end tidligere. Inden for butikssegmentet vurderes lejepriserne fremadrettet at være stabile. Koncernen oplever fortsat en pæn lejerinteresse, primært på retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart, og har i perioden indgået flere lejeaftaler på disse projekter. På investorsiden er markederne i begyndelsen af 2010 generelt præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Det er ledelsens vurdering at der fortsat vil være stor differentiering i jordpriser afhængig af beliggenhed og anvendelsesformål. Prisniveauet for entrepriser vurderes at være ved at stabilisere sig, med nogen variation fra land til land. Alt i alt er det ledelsens vurdering at den markedsmæssige priskorrektion er ved at være gennemført således at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser, leje og prissætningen på fast ejendom. De nye prisniveauer underbygger at der også fremadrettet er god rentabilitet i udvikling af fast ejendom, og på nye projekter i projektporteføljen forventes en normal avance. Yderligere projektmuligheder Markedsforholdene de seneste år har åbnet for nye projektmuligheder. Ledelsen vurderer aktuelt en række konkrete nye projektmuligheder, og koncernen forventer at indgå aftaler om flere af disse projekter. TK Development oplever herudover flere muligheder end tidligere for opnåelse af langsigtede optionsaftaler på jord på favorable vilkår. For at sikre det langsigtede indtjeningspotentiale i koncernen arbejder TK Development med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via indgåelse af langsigtede optionsaftaler på jord. Langsigtede optionsaftaler vedrører projekter med forventet byggestart inden for en periode på 1-3 år og sikrer at koncernen i en længere periode får mulighed for at arbejde med det påtænkte projekt, herunder bl.a. myndighedsforhold, udlejning og investorer. Dette for at muliggøre en optimal forberedelse af projektet inden igangsætning, herunder sikre en høj udlejningsgrad. Markedsforholdene de seneste år har tillige åbnet for alternative indtjeningsmuligheder, bl.a. i form af overtagelse af konkurrerende udviklingsprojekter eller ved at stille koncernens kernekompetencer til rådighed for kreditinstitutter med nødlidende projekter som endnu ikke er færdiggjorte, men som kan gennemføres inden for en relativt kort tidshorisont. Forhøjelse af kapitalgrundlag styrkelse af det finansielle beredskab Ledelsen vurderer løbende koncernens kapitalstruktur og behovet for eventuelle tilpasninger hertil. Overordnet set er det ledelsens mål at sikre en kapitalstruktur som understøtter koncernens langsigtede vækst og som samtidig sikrer et for koncernen så optimalt forhold som muligt mellem egenkapital og fremmedkapital for derved at maksimere afkastet til selskabets aktionærer. Koncernens forretningsmodel har været uændret gennem de senere år, og vil ikke blive ændret som følge af kapitalforhøjelsen omtalt nedenfor. Ledelsen vurderer at udvikling af fast ejendom også fremadrettet er et bæredygtigt forretningsområde hvis muligheder og risici håndteres professionelt og proaktivt. Ledelsen vil derfor gerne aktivt udnytte det indtjeningsmæssige potentiale i såvel eksisterende som nye projektmuligheder. Ledelsen forventer at koncernens nuværende likviditet og egenkapitalgrundlag, også uden et salg af de færdigopførte projekter, er tilstrækkeligt til at gennemføre udviklingen af de projekter der er under opførelse, og derudover kan gennemføres en udvikling af de projekter som er fuldt finansieret, enten via bankfinansiering eller gennem forward funding. Med henblik på også at kunne igangsætte udvikling og byggeri af yderligere projekter, og dermed udnytte projektmulighederne i det nuværende marked, er det ledelsens vurdering at en kapitaltilførsel i niveauet DKK 200 mio. vil være nødvendig, og at en sådan kapitaltilførsel vil kunne øge aktionærernes afkast. Denne forventning er baseret på en række konkrete projekter som koncernen ønsker at sikre sig retten til på det nuværende prisniveau. Ledelsen forventer at dette kan bidrage til at koncernen hurtigere end ellers vil få adgang til projekter med en forventet højere avance end den forventede avance på flertallet af de igangværende projekter i projektporteføljen. Omfanget af igangsættelsen af yderligere projekter vil udover kapitaltilførslen tillige afhænge af det fremtidige salg af færdigopførte projekter, markedsforholdene i øvrigt, m.v. Som omtalt i koncernens årsrapport for 2009/10 ønsker ledelsen på denne baggrund at styrke kapitalgrundlaget og det finansielle beredskab. Bestyrelsen indstiller derfor til en ekstraordinær generalforsamlings godkendelse at der gennemføres en kapitaludvidelse ved fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. og et forventet nettoprovenu på ca. DKK 198 mio. Fortegningsemissionen indstilles at blive gennemført i forholdet 2:1 hvor to eksisterende aktier giver ret til at tegne en ny aktie til DKK 15. Af selskabsrets tekniske årsager vil der umiddelbart forud for vedtagelse af den planlagte kapitalforhøjelse skulle vedtages 6/27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Ledelsesberetning

7 en kapitalnedsættelse hvorved der sker en ligelig nedskrivning af stykstørrelsen af alle aktier fra DKK 20 til DKK 15. Kapitalnedsættelsen vil udgøre DKK 140,2 mio. og overføres til en særlig fond under egenkapitalen. Denne særlige fond kan efterfølgende kun anvendes efter beslutning fra generalforsamlingen. Den planlagte kapitalnedsættelse og efterfølgende kapitalforhøjelse er indbyrdes afhængige og vedtages således kun såfremt både kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen vedtages. Koncernens storaktionærer har sammen med enkelte betydende private og institutionelle investorer afgivet betingede forhånds- og garantitilsagn for den samlede kapitalforhøjelse. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført i løbet af august Iværksættelse af incentiveprogram Bestyrelsen i TK Development blev på generalforsamlingen den 25. maj 2010 bemyndiget til at udstede warrants for i alt op til nom. DKK ( stk. a DKK 20) til direktion og ledende medarbejdere. Bestyrelsen har den 4. juni 2010 besluttet at udnytte denne bemyndigelse, og der er derfor til direktionen tildelt stk. warrants og til 26 øvrige ledende medarbejdere stk. warrants. Dermed er der i alt tildelt stk. warrants. Formålet med tildelingen er at skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders indsats og den langsigtede værdiskabelse i koncernen. For nærmere omtale heraf henvises til selskabsmeddelelse nr. 7/2010. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er ikke indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Forventninger til 2010/11 På basis af ledelsens forventninger til markedsforholdene i indeværende regnskabsår, de allerede foretagne salg og perspektiverne i den bestående projektportefølje, hvor flere færdigopførte projekter er klar til salg, forventer ledelsen for 2010/11 fortsat et øget aktivitetsniveau i forhold til 2009/10 og et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. Projektporteføljen i koncernen Status på projektporteføljen Koncernens projektportefølje udgør m² pr. 30. april Projektporteføljen består af m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Koncernens projektportefølje udgjorde pr. 31. januar m². Udviklingen i koncernens projektportefølje kan skitseres således: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 95,4 % 96,2 % 92,2 % Tabel 1 Ved anvendelse af forward funding søger koncernen løbende at reducere pengebindingen i den solgte projektportefølje. Forward funding er i forhold til 31. januar 2010 reduceret som følge af aflevering af koncernens m² retailpark i Uppsala, Sverige, hvor salgsaftalen var baseret på forward funding. Som det fremgår ovenfor, er der i perioden sket en væsentlig forøgelse af bogført værdi af øvrige færdigopførte projekter. Denne stigning kan henføres til koncernens nyligt åbnede shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2009/10. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 7/27

8 Grand Opening af Sillebroen 25. marts 2010 slog TK Development dørene op til Nordsjællands største shoppingcenter. Sillebroens kvadratmeter butikker bygger bro mellem S-togsstationen og gågaden i hjertet af Frederikssund. Udlejningen er på 91 %. Blandt de mange butikker er så stærke navne som Hennes & Mauritz, Kvickly, Fakta, FONA, Matas, Tøjeksperten, Wagner og Synoptik for bare at nævne nogle få stykker. Lad dig inspirere på 8/27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Ledelsesberetning

9 Udviklingen i koncernens projektportefølje i kvadratmeter fremgår nedenfor: ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Antal projekter Tabel 2 I nedenstående tabel fremgår fordelingen af den regnskabsmæssige værdi af projekterne i projektporteføljen pr. 30. april 2010 opdelt på de to forretningsenheder. Projekter pr. 30. april 2010 DKK mio. TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,5 % Ikke påbegyndte ,3 % Total ,8 % Øvrige Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,6 % Ikke påbegyndte ,6 % Total ,2 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab, i alt DKK 71 mio. Tabel 3 I nedenstående tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt på de to forretningsenheder. Der er ikke udviklingsprojekter i den resterende del af koncernen. Projekter pr. 30. april 2010 ( 000) m² TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,5 % Ikke påbegyndte ,8 % Total ,3 % Øvrige Færdigopførte ,1 % Under opførelse ,1 % Ikke påbegyndte ,5 % Total ,7 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab. Tabel 4 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet om projektporteføljen under de respektive forretningsenheder. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 30. april m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Projekter Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m², samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede i marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 68 %. Hugo Boss åbnede i marts 2009 i Premier Outlets Center sin første factory outletbutik i Skandinavien, og der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 9/27

10 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 30. april Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i TKD Nordeuropa i alt en bogført værdi på DKK 1.072,0 mio. pr. 30. april Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Danmark Premier Outlets Center Ringsted Butik % Efterår 2006 Marts 2008 Østre Teglgade København Kontor/bolig ) 100 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København Mix % Amerika Plads, felt A København Kontor % Amerika Plads, p-kælder København P-kælder % 2004 Løbende Sillebroen, shoppingcenter Frederikssund Butik/bolig % Medio 2008 Marts 2010 Shoppingcenter, Esbjerg Esbjerg Butik % 2010/ /13 Århus Syd, etape II Århus Butik % Ejby Industrivej København Kontor % Hadsundvej Aalborg Mix % Løbende Løbende Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg Mix ) 50 % Løbende Løbende Retailpark, Anelystparken Århus Butik % Primo 2008 Medio/efterår 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa Butik % Efterår 2008 Medio 2009/primo 2010 Retailpark, Østergade Brønderslev Butik % Efterår 2008 Medio 2009 Retailpark, Mejlstedgade Brønderslev Butik % - - Vasevej Birkerød Mix % - - Sverige Handelskvarteret Kulan Gøteborg Mix % Retailpark, Karlstad Karlstad Butik % Ultimo 2011 Ultimo 2012 Retailpark, Söderhamn Söderhamn Butik % Medio 2011 Medio 2012 Retailpark, Kofoten, Kristianstad Kristianstad Butik % Medio 2008 Medio 2011 Retailpark, Enebyängen, Danderyd Danderyd Butik % Efterår 2009 Efterår 2010/forår 2012 Finland Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors Butik % Ultimo 2010 Ultimo 2011 Kaarina Retail Park Turku Butik % Ultimo 2010 Medio 2011 Baltikum DomusPro Retail Park, Vilnius Butik % - - Milgravja Street Riga Bolig % - - Ulmana Retail Park Riga Butik % - - TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. 10/27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Ledelsesberetning

11 Østre Teglgade, København, Danmark TKD Nordeuropa ejer et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse. Amerika Plads, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa har i Frederikssund opført et center på i alt ca m². Centret består af ca m² dagligvareenheder og og ca m² specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m² boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 91 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Centret åbnede i marts I tilknytning til centret er etableret et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Der er indgået aftale om salg af boligbyggeretterne til en privat investor. Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark Koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S er langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes i efteråret Århus Syd, etape II, Danmark I Århus ejer koncernen et areal med henblik på udvikling af et projekt på ca m² butikker. Projektet omfatter to etaper hvor første etape på ca m² i tidligere regnskabsår er afleveret til investorerne, et ejendomsselskab og en bruger. Byggeriet af anden etape på ca m² igangsættes når udlejning og myndighedsforhold er på plads. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa gennem et fællesejet selskab (50/50) med Frederikshavn Maritime Erhvervspark en business- og boligpark på ca m². Arealet er erhvervet af det fælles selskab hvor der sker løbende betaling for de erhvervede byggeretter i takt med at der udvikles og gennemføres konkrete projekter. Lokalplanen for en del af området giver bl.a. mulighed for opførelse af ca m² boliger. Der pågår forhandlinger med en investor til disse boliger. Retailpark, Anelystparken Århus, Danmark Projektet omfatter en retailpark på ca m², som nu er fuldt udlejet. Byggeriet er færdigt og afleveret til lejerne. Retailpark, Østergade, Brønderslev, Danmark Efter aflevering af en Føtex til Dansk Supermarked og en benzinstation til OK Benzin omfatter dette projekt ca m² butikker, der er lejet ud til Punkt 1 og en spillehal. Retailpark, Mejlstedgade, Brønderslev, Danmark I forbindelse med aflevering af Føtex-delen til Dansk Supermarked i koncernens ovennævnte projekt på Østergade i Brønderslev har koncernen overtaget den tidligere Føtexejendom på ca m². Projektet udlejes til butikker. Vasevej, Birkerød, Danmark TKD Nordeuropa ejer en ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der arbejdes med en tilbygning på ca m² som forventes solgt til en bruger. Handelskvarteret Kulan, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/ erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en om- og tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m². Den eksisterende bygning på ca m² er tæt på fuldt udlejet, renoveringen heraf er afsluttet, og butikkerne er åbnet. Det samlede projekt forventes færdigt medio Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige I Danderyd kommune nær Stockholm opfører TKD Nordeuropa en retailpark på ca m 2.. Der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m², en møbelbutik på ca m² og Plantagen. Projektet er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Real. Den samlede salgssum forventes at udgøre ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 11/27

12 og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af ni butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og forventes at åbne i foråret Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m². Der arbejdes med en udvidelse af projektet til ca m², og der pågår forhandlinger med brugere/lejere hertil. DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Opstart af byggeriet er udskudt indtil der foreligger et salg eller en tilfredsstillende forhåndsudlejning set i forhold til markedssituationen i landet. Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sine aktiviteter på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, samt i Polen tillige boligsegmentet. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 30. april m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Projekter Stocznia, multifunktionelt center, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen, og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter. To tidligere planlagte boligtårne på i alt ca m² og kontorprojektet på ca m² er midlertidigt udeholdt af projektet. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt i Når infrastrukturarbejdet sættes i gang i byen, vil der blive taget stilling til tidspunktet for byggestart af projektet. Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes når myndighedsforholdene er på plads, og der er opnået et tilfredsstillende forhåndssalg, forventeligt ultimo 2010 med aflevering i De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Tivoli Residential Park, service/kontor, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, foreligger der byggetilladelse til opførelse af ca m² kontor/serviceerhverv. Der er med en bruger indgået aftale om salg af ca m² heraf. Salgsaftalen er baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt i foråret 2010, og domicilet forventes færdigopført medio Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding opført et m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked, og ca m² specialbutikker. Centret er fuldt udlejet og åbnede som planlagt i november Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz opført et shoppingcenter på ca m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Centret åbnede fuldt udlejet i oktober Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Som en del af arbejdet med at sikre byggetilladelsen til projektet pågår der forhandlinger med myndighederne om infrastrukturen til projektet. Tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m² factory outlet center. Projektet udvikles i et joint venture med en international 12/27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Ledelsesberetning

13 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 30. april Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i Euro Mall Holding en bogført værdi på i alt DKK 1.410,7 mio. pr. 30. april Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Polen Stocznia, multifunktionelt center, Young City Gdansk Mix % Residential Park, Bielany Warszawa Boliger/Service % Ultimo 2010 Løbende Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Service/Kontor % Forår 2010 Medio 2011 Poznan Warta Poznan Butik/Boliger % - - Galeria Tarnovia Tarnów Butik % Efterår 2008 November 2009 Galeria Sandecja Nowy Sącz Butik % Medio 2008 Oktober 2009 Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie Butik ) Bytom Retail Park Bytom Butik % Løbende Løbende Tjekkiet Prague Airport Ruzyne II Prag Mix % Fashion Arena Outlet Center Prag Butik % Forår 2007 Etape 1: November 2007 Etape 2: Efterår 2010 Sterboholy Retail Park Prag Butik % Liberec Retail Park, II Liberec Butik % Primo 2011 Efterår 2011 Most Retail Park Most Butik % Efterår 2008 Etape 1: Forår 2009 Etape 2: Efterår 2012 Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové Butik ) 20 % Medio 2010 Efterår 2011 Retailpark, Teplice Teplice Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Shoppingcenter, Frýdek Místek Frýdek Místek Butik % Efterår 2012 Efterår 2013 Slovakiet Retailpark, Prešov Prešov Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. 2) Euro Mall Holdings avanceandel udgør 50 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 13/27

14 samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets. Første etape på ca m² åbnede den 15. november Aktuel udlejningsgrad vedrørende første etape udgør 94 %. I projektets anden fase på ca m² er der opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning, og byggeriet er igangsat i foråret Åbning af anden etape forventes i efteråret Der pågår forhandlinger med flere potentielle tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Liberec Retail Park, etape II, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark. Første etape på ca m² åbnede den 17. september 2008 og er solgt og overdraget til investor. Åbning af anden etape på ca m² forventes i efteråret Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m². Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m² åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 87 %. Anden etape forventes færdigopført i efteråret Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development, hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Aktuel udlejningsgrad udgør 77 %. Byggeriet forventes påbegyndt medio 2010 med åbning i efteråret Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding ejer arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har Euro Mall Holding opnået en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af et shoppingcenter på ca m². Byggestart forventes i løbet af 2012 med aflevering i Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding ejer arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret /27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Ledelsesberetning

15 Investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme Projektnavn By Segment Areal *) (m²) Ejerandel Åbning Futurum Hradec Králové, Tjekkiet Hradec Králové Butik % November 2000 Tyskland Lüdenscheid / Berlin Boliger / mix % Investeringsejendomme i alt *) inkl. fællesarealer Koncernens investeringsejendomme indregnes i balancen under materielle aktiver. Værdien heraf måles til dagsværdi og udgør pr. 30. april 2010 DKK 356,6 mio. mod DKK 355,1 mio. pr. 31. januar Centraleuropa Euro Mall Holdings investeringsejendom Futurum Hradec Králové er pr. 30. april 2010 bogført til DKK 160,7 mio. baseret på et afkastkrav på 7,0 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 5-årig periode. Afkastkravet er uændret i forhold til 31. januar Tyskland Koncernen har fem investeringsejendomme i Tyskland hvoraf en kombineret erhvervs- og boligudlejningsejendom er beliggende i Lüdenscheid i det vestlige Tyskland, og de fire resterende ejendomme er boligudlejningsejendomme i randområdet af Berlin. Ejendommene er pr. 30. april 2010 bogført til DKK 196,0 mio. baseret på et afkastkrav på 6,5 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 10-årig periode. Afkastkravet er uændret i forhold til 31. januar Investeringsejendommen ejes i et joint venture med GE Capital og Heitman. TK Development har adgang til en performance-bestemt andel af værdireguleringerne på en del af ejendommen hvilket er indregnet i den bogførte værdi. Der har i perioden været en tilfredsstillende udlejningssituation. I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Byggeriet forventes påbegyndt medio 2010 med åbning i efteråret Investeringsejendomme TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 15/27

16 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for 1. kvartal 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med de standarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC) der gælder for regnskabsår der begynder 1. februar Implementeringen af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. De nye standarder og fortolkningsbidrag har således ingen effekt på resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. Bortset fra ovenstående er anvendt regnskabspraksis i delårsrapporten uændret i forhold til årsrapporten for 2009/10. Der henvises til koncernens årsrapport for 2009/10 for en fuldstændig beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i DKK der er moderselskabets funktionelle valuta. Delårsrapporten er ikke revideret. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger som ledelsen har foretaget i forbindelse med anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelse af årsrapporten for 2009/10. For en nærmere beskrivelse henvises derfor til koncernens årsrapport 2009/10. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er i første kvartal 2010/11 realiseret med DKK 159,7 mio. mod DKK 49,6 mio. i samme periode året før. Omsætningen opdelt på forretningsenheder fordeler sig med 89,3 % i TKD Nordeuropa, 8,7 % i Euro Mall Holding og 2,0 % i den resterende del. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 67,2 mio. mod DKK 25,6 mio. i første kvartal 2009/10. Bruttoavance ekskl. værdiregulering af investeringsejendomme udgør 41,1 % hvilket vurderes tilfredsstillende. Værdireguleringen af koncernens investeringsejendomme udgør DKK 1,5 mio. mod DKK 3,5 mio. i første kvartal 2009/10 og vedrører koncernens tjekkiske investeringsejendom. Der er i første kvartal 2010/11 indregnet acontoavance efter produktionsmetoden på et enkelt projekt med DKK 1,5 mio. som indgår i bruttoresultatet. For samme periode 2009/10 udgjorde beløbet DKK 1,0 mio. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør for første kvartal 2010/11 DKK 31,8 mio. hvilket i forhold til første kvartal 2009/10 er et fald på 12,2 %. Personaleomkostninger udgør DKK 22,5 mio. og er dermed faldet med 15,4 % i forhold til første kvartal 2009/10. Faldet er udtryk for at der nu er opnået fuld effekt af den tidligere foretagne tilpasning af organisationen. Antallet af medarbejdere i koncernen pr. 30. april 2010 udgør 132 mod 136 pr. 31. januar Andre eksterne omkostninger er realiseret med DKK 9,3 mio. og er på niveau med første kvartal 2009/10. Finansiering Der er i perioden realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 8,8 mio. og dermed en stigning i forhold til samme periode året før på DKK 5,0 mio. Stigningen er bl.a. en naturlig konsekvens af at koncernen i forhold til 30. april 2009 har færdigopført og åbnet tre shoppingcentre som efter åbning oppebærer både lejeindtægter der indregnes i bruttoresultatet, og finansieringsomkostninger der begge påvirker resultatet. Balancen Koncernens samlede balance pr. 30. april 2010 andrager DKK 4.583,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2010 er en stigning på DKK 205,8 mio., svarende til 4,7 %. Goodwill Goodwill udgør pr. 30. april 2010 DKK 33,3 mio. og vedrører forretningsenheden Euro Mall Holding A/S. Der er ikke indikationer på at der skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme Værdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme finder sted ud fra en discounted cashflow-model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra et givet afkastkrav. Værdiansættelsen er pr. 30. april 2010 baseret på uændrede afkastkrav i forhold til 31. januar 2010 og udgør 6,5 % for de tyske investeringsejendomme og 7,0 % for den tjekkiske investeringsejendom. Den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme udgør pr. 30. april 2010 DKK 356,6 mio. mod DKK 355,1 16/27 TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Regnskabsberetning

17 mio. pr. 31. januar Af værdien pr. 30. april 2010 vedrører DKK 196,0 mio. koncernens tyske investeringsejendomme, og DKK 160,6 mio. vedrører koncernens tjekkiske investeringsejendom. Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver andrager i balancen pr. 30. april 2010 DKK 286,0 mio. mod DKK 284,9 mio. pr. 31. januar Værdiansættelsen af skatteaktiverne er foretaget på baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en fem-årig periode. De første tre år er budgetteret ud fra en vurdering af konkrete projekter i koncernens projektportefølje. De efterfølgende to år er baseret på resultatfremskrivninger som er underbygget af dels konkrete projekter i projektporteføljen med en længere tidshorisont end tre år samt en række projektmuligheder. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er i forhold til 31. januar 2010 forøget med DKK 127,0 mio. og udgør pr. 30. april 2010 DKK 3.380,5 mio. Stigningen kan henføres til bl.a. færdiggørelsen af byggeriet af koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, samt det netop påbegyndte byggeri af fase II af Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør pr. 30. april 2010 DKK 311,5 mio. mod DKK 350,7 mio. pr. 31. januar Faldet skal ses i sammenhæng med at der i første kvartal 2010/11 er sket aflevering af koncernens m² retailpark i Uppsala, Sverige, hvor salgsaftalen var baseret på forward funding. Pr. 30. april 2010 udgør forward funding ca. 92 % af den bogførte værdi af solgte projekter, brutto. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør DKK 274,0 mio. og er på niveau med 31. januar Likvide beholdninger Likvide beholdninger udgør pr. 30. april 2010 DKK 107,3 mio. og er en stigning i forhold til 31. januar 2010 på DKK 29,8 mio. Stigningen er en kombination af frigørelse af likviditet ved aflevering af projekter og indgåelse af enkelte forbedrede finansieringsaftaler samt at der er anvendt likviditet til bl.a. drift og investering i projekter. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 30. april 2010 DKK 1.626,2 mio. mod DKK 1.593,4 mio. pr. 31. januar Forøgelsen af egenkapitalen siden 31. januar 2010 kan primært henføres til periodens resultat og positive kursreguleringer efter skat på DKK 12,4 mio. Soliditeten udgør 35,5 %. Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør pr. 30. april 2010 DKK 199,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2010 er en stigning på DKK 95,3 mio. Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør pr. 30. april 2010 DKK 2.757,7 mio. hvilket er en stigning i forhold til 31. januar 2010 på DKK 77,7 mio. Der er foretaget modregning af finansielle gældsforpligtelser i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt bundne likvider i det omfang selskabet har modregningsret og samtidig har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at realisere aktiver og forpligtelser samtidigt. Pr. 30. april 2010 er der alene foretaget modregninger i bundne likvider med DKK 5,2 mio. Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en drifts- og projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2010 havde DKK 298,3 mio. udløb i 2010/11. Ledelsen forventer at disse projektkreditter vil blive forlænget. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser negative pengestrømme fra driftsaktivitet med DKK 126,7 mio., negative pengestrømme fra investeringsaktivitet med DKK 0,4 mio., samt positive pengestrømme fra finansieringsaktivitet med DKK 154,1 mio. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet afhænger i vid udstrækning af koncernens pengebinding i projekter. Der er i perioden sket investering i projekter, bl.a. som følge af færdiggørelsen af byggeriet af koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark. Der har ikke været væsentlig investeringsaktivitet i perioden. Den væsentligste del af koncernens finansieringsaktivitet vedrører optagelse og nedbringelse af projektfinansiering. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet skal ses i sammenhæng med pengestrømme fra driftsaktivitet idet investeringen i projekter i vid udstrækning er finansieret med bankgæld. Regnskabsberetning TK Development A/S Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 17/27

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere