Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COLAC 10 PVD 1 WTO 27 UD 23 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union COM(2017) 65 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg EU-Mexico om ændringer af bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF- Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 65 final. Bilag: COM(2017) 65 final 6144/17 ef DGC 1 DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2017) 65 final 2017/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg EU-Mexico om ændringer af bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Forslagets begrundelse og formål Aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side blev undertegnet den 8. december Frihandelsbestemmelserne blev fastlagt i afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico, som blev oprettet ved aftalen, i det følgende benævnt "afgørelse nr. 2/2000". Bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde fastlægger oprindelsesreglerne for produkter med oprindelse i aftaleparternes territorier. Listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus (de produktspecifikke regler), er fastlagt i tillæg II til bilag III til afgørelse nr. 2/ Note 2 og 3 til tillæg II(a) til bilag III til afgørelse nr. 2/2000 indeholdt bestemmelser om en fravigelse af de produktspecifikke regler for visse kemiske produkter i det harmoniserede system (HS) under position 2914 og Denne undtagelsesbestemmelse blev oprindeligt anvendt indtil den 30. juni 2003 og er derefter blevet forlænget tre gange; indtil den 30. juni 2006 ved afgørelse nr. 1/2004 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico, indtil den 30. juni 2009 ved afgørelse nr. 1/2007 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico og indtil den 30. juni 2014 ved afgørelse nr. 1/2010 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico. Derefter udløb undtagelsesbestemmelsen. Mexico og Den Europæiske Union er blevet enige om at genindføre de produktspecifikke regler indeholdt i undtagelsesbestemmelsen i note 2 og 3 til tillæg II(a) til bilag III til afgørelse nr. 2/2000 med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2014 og frem til den 31. december Mexico og EU er desuden blevet enige om visse moderniserede alternative produktspecifikke regler. Anvendelsen af ændringerne af de produktspecifikke regler vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2014, hvor den foregående afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg EU- Mexico udløb. For at give mulighed for anvendelsen med tilbagevirkende kraft er fristen for fremlæggelse af oprindelsesbeviset i form af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring blevet forlænget fra 2 år til 3 år for de relevante kemiske produkter, der er importeret til Den Europæiske Union i perioden mellem 1. juli 2014 og 30. juni Sammenhæng med de gældende regler på samme område Ændringerne af de produktspecifikke regler for kemiske produkter under HS-position 2914 og 2915 er i overensstemmelse med moderniseringen af aftalen mellem EU og Mexico, som tager sigte på at præcisere og forenkle oprindelsesreglerne. Sammenhæng med Unionens politikker på andre områder. DA 2 DA

4 2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET Retsgrundlag Da forslaget vedrører Den Europæiske Unions handelspolitik, er det relevante retsgrundlag artikel 207 (navnlig stk. 4, første afsnit) sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence) Forslaget henhører under Den Europæiske Unions enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget går ikke ud over, hvad der er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opnå de forventede resultater. 3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Høring af interesserede parter. Ved forslaget gennemføres der ændringer for at opdatere en tidligere tekst. Indhentning og brug af ekspertbistand Der blev indhentet ekstern ekspertise fra erhvervsorganisationer, der bekræftede fordelene ved enklere og mere fleksible produktspecifikke regler. Konsekvensanalyse Ved forslaget gennemføres der ændringer af en eksisterende bilateral handelsaftale. Der findes ingen andre løsningsmuligheder. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Den potentielle budgetmæssige virkning er en reduktion af de egne indtægter fra toldafgifter på ca. 5 mio. EUR pr. år. 5. ANDRE FORHOLD Ingen. DA 3 DA

5 2017/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg EU-Mexico om ændringer af bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9 1, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge fælles erklæring V 2 til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF- Mexico 3, der blev oprettet ved aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 8. december , skal Det Blandede Udvalg EF- Mexico, der blev nedsat ved denne aftale, undersøge, om det er nødvendigt at forlænge anvendelsesperioden for de oprindelsesregler, der er fastsat i note 2 og 3 til tillæg II(a) til bilag III til afgørelse nr. 2/2000, ud over den 30. juni Denne undersøgelse vedrører produktspecifikke regler i tillæg II til bilag III til afgørelse nr. 2/2000 for visse kemiske produkter henhørende under HS-position 2914 og (2) Den 17. september 2010 vedtog Det Blandede Udvalg afgørelse nr. 1/2010 5, hvorved anvendelsesperioden for oprindelsesreglerne i disse noter blev forlænget for tredje gang. Afgørelse nr. 1/2010 anvendes indtil den 30. juni (3) Det er hensigtsmæssigt midlertidigt at forlænge anvendelsen af de oprindelsesregler, der er fastsat i note 2 og 3 til tillæg II(a) til bilag III til afgørelse nr. 2/2000 med virkning fra den 1. juli 2014 indtil den 31. december 2019 i overensstemmelse med principperne for modernisering af aftalen mellem Mexico og Den Europæiske Union for at sikre kontinuitet med fremtidige produktspecifikke regler. (4) Eftersom den forlængelse af anvendelsen af oprindelsesreglerne i note 2 og 3 til tillæg II(a) til bilag III til afgørelse nr. 2/2000, der blev vedtaget ved afgørelse nr. 1/2010, EUT C 326 af , s EFT L 245 af , s EFT L 245 af , s. 1, jf. EFT L 157 af , s. 10. EFT L 276 af , s. 45. EFT L 277 af , s. 30. DA 4 DA

6 udløb den 30. juni 2014, anses det for hensigtsmæssigt at anvende den nye forlængelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2014 for at undgå en afbrydelse i eksisterende økonomiske betingelser. (5) For at muliggøre anvendelsen med tilbagevirkende kraft bør fristen for fremlæggelse af oprindelsesbevis i form af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring forlænges fra 2 til 3 år for de relevante kemiske produkter, der er importeret til Unionen i perioden fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg EU-Mexico om bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 baseres på det udkast til afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico, der er knyttet til denne afgørelse. 2. Unionens repræsentanter i Det Blandede Udvalg EU-Mexico kan tilslutte sig mindre ændringer af det udkast til afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico, der er omhandlet i stk. 1, uden yderligere afgørelse truffet af Rådet. Artikel 2 Den afgørelse, der træffes af Det Blandede Udvalg EU-Mexico om ændringer af bilag III til afgørelse nr. 2/2000, som er truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico, offentliggøres efter vedtagelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 5 DA

7 FINANSIERINGSOVERSIGT 1. FORSLAGETS RAMME 1.1. Forslagets betegnelse 1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 1.3. Forslagets art 1.4. Mål 1.5. Forslagets begrundelse 1.6. Varighed og finansielle virkninger 1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering 2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem 2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder 3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme 3.2. Anslåede virkninger for udgifterne Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme Tredjemands bidrag til finansieringen 3.3. Anslåede virkninger for indtægterne DA 6 DA

8 FINANSIERINGSOVERSIGT 1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg EU-Mexico om ændringer af bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde 1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 6 Indtægtspost på budgettet: Kapitel 12 (Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom) 1.3. Forslagets/initiativets art 1.4. Mål Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 7 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter Specifikt mål nr. Berørte ABM/ABB-aktiviteter Told 6 7 ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning). Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b). DA 7 DA

9 Forventede resultater og virkninger Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen. Handelen med de kemiske produkter henhørende under HS-position 2914 og 2915, for hvilke de produktspecifikke regler om oprindelse skal ændres, vil stige mellem Mexico og EU Virknings- og resultatindikatorer Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse Forslagets/initiativets begrundelse Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt Merværdien ved en indsats fra EU's side Forslaget henhører under Den Europæiske Unions enekompetence Erfaringer fra lignende foranstaltninger Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning DA 8 DA

10 1.6. Varighed og finansielle virkninger Forslag/initiativ af begrænset varighed Forslag/initiativ gældende fra til Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ Forslag/initiativ af ubegrænset varighed Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ derefter gennemførelse i fuldt omfang Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 8 Bemærkninger Direkte forvaltning ved Kommissionen i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer i gennemførelsesorganer Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til: tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget internationale organisationer og deres organer (angives nærmere) Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209 offentligretlige organer privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger". 8 Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: DA 9 DA

11 DA 10 DA

12 2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering Angiv hyppighed og betingelser Forvaltnings- og kontrolsystem Konstaterede risici Ingen konstateret Oplysninger om det interne kontrolsystem Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko 2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger. DA 11 DA

13 3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme DA 12 DA

14 3.2. Anslåede virkninger for udgifterne Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne DA 13 DA

15 Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder: DA 14 DA

16 Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne Resumé Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder: Anslået behov for menneskelige ressourcer Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder: DA 15 DA

17 Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse. Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres. Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse Tredjemands bidrag til finansieringen Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand. DA 16 DA

18 3.3. Anslåede virkninger for indtægterne Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger: for egne indtægter for diverse indtægter i mio. EUR (tre decimaler) Indtægtspost på budgettet: Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår År n År n + 1 Forslagets/initiativets virkninger 9 År n + 2 År n +3 År n + 4 År n + 5 I alt Artikel , ,5 For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes. Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne. For visse kemiske produkter henhørende under HS-position 2914 og 2915, som indføres fra Mexico, betales der en toldsats på 5,5 % til mestbegunstigede nationer (MFN). En ændring af de produktspecifikke oprindelsesregler vil gøre det muligt at importere disse kemikalier til en præferencetoldsats på 0 %. 9 Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %. DA 17 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2017 COM(2017) 64 final 2017/0020 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg EU-Mexico

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6146/17 COLAC 12 PVD 3 WTO 29 UD 25 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 10 PVD 1 WTO 27 UD 23 Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6412/17 COLAC 16 PVD 6 WTO 36 UD 37 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2017 COM(2017) 87 final 2017/0039 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0072 (NLE) 8190/17 UD 104 MED 26 COMER 52 FORSLAG fra: modtaget: 6. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2017 COM(2017) 385 final 2017/0163 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD 35 Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0058 (NLE) 6867/16 FORSLAG fra: modtaget: 3. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 51 AGRI 115 UD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0057 (NLE) 6866/16 FORSLAG fra: modtaget: 3. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 50 AGRI 114 UD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0388 (NLE) 14596/16 UD 244 FORSLAG fra: modtaget: 9. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0261 (NLE) 13343/17 ACP 110 FIN 627 PTOM 16 FORSLAG fra: modtaget: 18. oktober 2017 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2018 COM(2018) 614 final 2018/0322 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0139 (NLE) 10632/17 RECH 247 RELEX 568 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0329 (NLE) 14183/16 UD 227 SPG 6 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0098 (NLE) 9634/17 UD 135 FORSLAG fra: modtaget: 22. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0330 (NLE) 14185/16 UD 228 SPG 7 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0307 (NLE) 12935/16 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 278 AGRI 536

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0177 (NLE) 11634/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 90 WTO 177 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2016 COM(2016) 103 final 2016/0058 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0387 (NLE) 14595/16 UD 243 FORSLAG fra: modtaget: 9. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2018 COM(2018) 746 final 2018/0386 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0160 (COD) 11069/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 48 FC

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2018 COM(2018) 518 final 2018/0281 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2015 COM(2015) 567 final 2015/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 COM(2018) 264 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2017 COM(2017) 746 final 2017/0331 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 244 final 2017/0097 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0155 (NLE) 10118/16 AVIATION 126 RELEX 508 ASIE 48 FORSLAG fra: modtaget: 27. maj 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2013 COM(2013) 155 final 2013/0084 (COD) C7-0086/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FORSLAG fra: modtaget: 9. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2016 COM(2016) 202 final 2016/0110 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 COM(2018) 343 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2018 COM(2018) 510 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

BILAG. til. forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

BILAG. til. forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene i Det Østafrikanske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2018 COM(2018) 517 final 2018/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0314 (NLE) 13064/16 FISC 148 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0375(NLE) 13931/18 FISC 439 ECOFIN 1015 FORSLAG fra: modtaget: 6. november 2018 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2015 COM(2015) 53 final 2015/0032 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.3.2017 COM(2017) 125 final 2017/0053 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2015/2192 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0004 (NLE) 5515/16 UD 10 FORSLAG fra: modtaget: 21. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6058/18 FISC 53 ECOFIN 97 FORSLAG fra: modtaget: 9. februar 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bruxelles, den COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 BILAG

Bruxelles, den COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final ANNEXES 1 to 4 BILAG der ledsager forslaget til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.10.2017 COM(2017) 565 final 2017/0247 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0533 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0533 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0533 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.7.2013 COM(2013) 533 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2014 COM(2014) 340 final 2014/0173 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0108 (NLE) 7960/16 FORSLAG fra: modtaget: 13. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FISC 54 ECOFIN 292

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på vegne af Den Europæiske Union skal indtages i TIRkonventionens administrationsudvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0305 (NLE) 7081/16 MIGR 55 COEST 69 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0435(COD) 15848/18 COMER 148 CFSP/PESC 1228 CONOP 127 ECO 120 UD 346 ATO 101 COARM 346 PREP-BXT 69

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om meddelelse af tilladelse til Kongeriget Nederlandene til at indføre en særlig

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 299 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Kap Verde om indgåelse af en protokol til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere