i den midtjyskee region Vidensbørs -projekter BORD PROJEKTMAGERE PROJEKT virksomhedskonsulenter herunde med forsker. Det sparring viste, at arbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i den midtjyskee region Vidensbørs -projekter BORD PROJEKTMAGERE PROJEKT virksomhedskonsulenter herunde med forsker. Det sparring viste, at arbejdet"

Transkript

1 ER MED SUNDHEDSFAGLIGT FOKUS Innovationsuddannelse på hospitalet Innovation er et vandmærke på Hospitalsenheden Horsens, hvorfor der i løbet af er e en målrettet strategisk indsats frem mod at udvikle innovationskultur og kompetencer. Første fase koncentrerer sig om at udvikle innovationskompetencerne både hos mellemlederee og medarbejdere, samtidigt med at medarbejdernee afprøverr dem på projekter i egen afdeling med støtte fra lederen og en projektleder, hvormed de bliver ambassadører for innovation og kan bistå kollegaer både med værktøjer og erfaringer. Ambassadørerne bliver på de særligt tilrettelagtee uddannelsesforløb i Innovation fra strategi til praksis uddannet i de grundlæggendee værktøjer i arbejdet med innovationsprocesser og innovationskultur og disse værtøjer går igenn i alle hospitaletss tværgående projekter. Coachinguddannelse i beskæftigelsesindsatsen I følge den nye beskæftigelsesreform skal der være en tidligere og mere målrettet individuel indsats overfor ledige borgere. Til at styrke dialogen med borgerne uddannes jobcentermedarbejdere og virksomhedskonsulenter i beskæftigelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune i coaching for at styrke dialogen med borgerne. Coachinguddannelsesforløbet har desuden fokus på såvel den særlige rolle jobcentermedarbejdernee og virksomhedskonsulenterne har og etikken i at være både coach og myndighedsperson samt nogle af de særlige problemstillinger jobcentermedarbejdere møder i samtalerne med de ledige og sygemeldte borgere, herunde stress og ledighedspsykologi. Kompetence til at skabe sammenhæng - et udviklingsprojekt med deltagelse af Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens og VIA UC Projektet tog afsæt i en bred dataindsamling bestående af deltagerobservation, fokusgruppeinterview og sparring med forsker. Det viste, at arbejdet med at skabe sammenhængendee forløb kræver kompetencer relaterett til organisering, samarbejde og medinddragelse af patienter og pårørende. På baggrund af de identificerede kompetencebehov blev der sammensat et forslag til en fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse med fokus på sammenhængende forløb. Ældre og omsorg Aarhus Kommune Aarhus Kommune ønsker fokus på ældres sundhed, livskvalitet og svækkelsee samt på centralee kroniske sygdomme, geriatriske symptomer og tilstande. Aarhus Kommune Magistraten for Sundhed og Omsorg udvikler derfor i samarbejde med VIA et tværfagligt kompetenceudviklingsforløb, der tilgodeser disse ønsker. Kompetenceudviklingsforløbet består af et forløb med tværfagligt perspektiv og fokus på rammer, forudsætninger og samarbejde suppleret med monofaglige forløb med fokus på faglig udredning, monitorering Thorsten Høegsberg, VIA UC, Anette Søgaard, Hospitalsenheden Horsens, Inge Vejs Edosa, VIA Kirsten Hahn, Ringkøbing-Skjern Anne Døssing, VIA Bente Høy, VIA UC, Kirsten Piltoft, Aarhus Kommune,

2 og indsatser. 300 sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter gennemfører forløbet. Rehabilitering af patienter med cerebral parese Michael Smærup Brandt, VIA UC, 5 Det er sjældent forekommende, at der trænes finmotoriske bevægelser hos personer med cerebral parese (CP). I nærværende projekt er målet at afdække, udvikle og arbejde med en mulig sundhedsteknologisk løsning for at træne meningsfulde dagligdags aktiviteter hos personer med CP. For at afdække behovet hos personer med CP valgte vi med inspiration i ValMO (The Value, Meaning and Occupations Model) at foretage fokusgruppeinterviews med elever fra Egmont Højskolen. Præsentationen vil indeholde: 1. En uddybning af brugen af ValMO, der er en model med fokus på, at hverdagslivets aktiviteter skal give mening både som øjebliksoplevelser og som livslangt projekt 2. Fundene fra interviewundersøgelsen på Egmont Højskolen 3. En beskrivelse af det fortsatte projekt med henblik på at udvikle sundhedsteknologiske løsninger til hjælp for personer med CP. Vejledning af og støtte til professionsbachelorstuderende med ADHD og depression i klinisk undervisning u i primær sektoren Projektet har til formål at udvikle studiemetoder og vejledningstilbud til studerende med psykisk sårbarhed i den kliniske del af professionsbacheloruddannelsen i primærsektoren. Derudover har projektet til formål at udvikle vejledningskompetence hos kliniske vejledere og kliniske undervisere. Projektet har gennem kvalitative dybdeinterview afdækket studerende med ADHD og depression om deres udfordringer og vejledningsbehov i den kliniske undervisning. Gennem aktionslæring vil projektet udvikle vejledningsstrategier, samt udvikle vejledningskompetencer hos de kliniske vejledere/undervisere i forhold til studerende med psykisk sårbarhed. Studieforløb på tværs af fag og sektorer InterTværs InterTværs er en model for studieforløb af 14 dages varighed på tværs af fag og sektorer. I forløbet samarbejder studerende, indenfor medicin, sygepleje, ernæring/sundhedd samt ergo- og fysioterapi, med ogg behandler en patient/ /borger under hospitalsindlæggelsen og i primær sundhedstjeneste. De studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i at samarbejde patient-/borgerrettet, interprofessionelt, forløbsorienteret og tværsektorielt. De studerende danner et team og udarbejder fælles mål, som er patientens/borgerens mål. Derudover er der fokus på fælles viden, gensidig respekt og problemløsende, hyppig og korrekt kommunikation. Lene Grønkjær, VIA UC, Anna Timmermann, Aarhus Kommune, dk Cathrine Sand, VIA UC, Tina Kramer, Aarhus Lene Buur Meyer, Aarhus Kommune, 6 7 2

3 Sundhedsteknologiske løsninger kun smarte når folk tager dem i brug Formålet med projektet var, at finde innovative metoder og løsninger, som kunne lette implementeringen af sundhedsteknologiske løsninger på Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgaarden i Aarhus kommune. Projektet blev gennemført af sygeplejestuderende og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og Horsens, og i samarbejde med sundhedspersonalet på Vikærgaarden. Resultaterne baseres på en interessentanalyse udført af undervisere, og interventioner gennemført af sygeplejestuderende. Resultaterne indeholder et bruger-, ledelses- og sundhedsfagligt perspektiv. Augmented reality til visualisering af den biologiske krop Augmented Reality kan visualisere det skjulte og skabe en sammenhængsforståelse i forhold til kroppen og dennes funktioner. Teknologien kan anvendes, hvor fagstoffet er svært at visualisere på grundd af biologiens kompleksitet, og i dette tilfælde lungefysiologien. Teknologien gør det muligt for studerende at a lære om komplekse biologiske fænomener i forhold til patienter ved at bruge egen krop som model, ogg undervisningen tager udgangspunkt i billeder, der knyttes direkte til den fysiske krop. Digitale medier i teoretisk og klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen har fra 2012 udbudt en netbaseret sygeplejerskeuddannelse, hvor sigtet er at udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kan forberede studerende til at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor. Undervisningskonceptet skal understøtte de studerendes teknologiforståelse og fortrolighed med anvendelse af digitale medier, så de får kompetencer til at udføre sygepleje såvel i direkte fysisk samspil med patienten som ved hjælp af og/eller gennem digitale medier. I projektet arbejder repræsentanter fra regionen, kommunerne og VIA Sygeplejerskeuddannelsen tæt sammen og der eksperimenteres med, hvordan teknologien kan bruges som læringsredskab og som samarbejdsredskabb mellem de studerende, kliniske vejledere og undervisere fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen, når de studerende er i klinisk undervisning. Samarbejde mellem klinik og sygeplejeuddannelsen om professionsrettede forsknings- og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen samarbejder aktuelt med kliniske samarbejdspartnere om at engagere sygeplejestuderende i kliniske forsknings- og udviklingsarbejder i et udvidet bachelorforløb. Målet er at give de studerende erfaringer med klinisk projekt- og udviklingsarbejde, og dermed styrke deres kompetencer som fremtidens velfærdsmedarbejdere. Projekterne er karakteriseret ved at være konkrete, afgrænsede klinisk forankrede projekter, der behandler et emne/problemstilling som klinikken ønsker undersøgt. Projektet forløber over 20 uger og kombinerer de sidste to moduler af de studerendes bacheloruddannelse. Annette Worm Nielsen, VIA UC, Annette Rahn, VIA UC, Carsten Munch Nielsen, VIA UC, Susanne Aas, Viborg Kommune, Bente Stisen, Hospitalsenhed Peter Errboe, VIA UC, Anita Haahr, VIA UC,

4 Transition kvinders oplevelser og erfaringer i forbindelse med brystkræft Formål: at identificere fokusområder for den tidlige palliative rehabiliteringsindsats og undersøge ny-opereredee kvinders psykologiske, sociale og fysiske behov i overgangen fra rask til at være i behandling for brystkræft. Baggrund: den kræftramte stilles overfor store fysiologiske, psykologiske og sociale udfordringer i overgangenee mellem diagnose behandling og perioden efter endt behandling. Patienters behov for information, støtte, pleje og omsorg ændrer sig i løbet af hele sygdomsperioden og den indledende angst og usikkerhed fortager sig dog uden at forsvinde helt. Efter endt behandling opleves bivirkninger af behandlingen samt ængstelighed, depressive symptomer og reel frygt for sygdommens tilbagevenden. Metode: tofaset mixed method design med analyse af 12 semistrukturerede interview og en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse (n=123). En vej til styrkelse af sammenhængen mellem praksis og uddannelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og Herning Kommunes Afdeling for Sundhed og Ældre Kombinationsstillingen har fokus på udvikling af sygeplejerskeuddannelsen i et direkte samarbejde mellem uddannelsen, kliniske vejledere og hjemmesygeplejersker i Herning Kommune. Stillingen bygger på at, en erfaren lektor fra sygeplejerskeuddannelsen indgår som sparring til de kliniske vejledere, i et konkret k samarbejde omkring udviklingen af den kliniske undervisning. Samt som inspiration og støtte til udvikling af uddannelsens curriculum indenfor den primære sundhedstjeneste. Stillingenn er en 2 årig projektstilling, der kan være med til at danne skole for fremtidige kombinationsstillinger. Enlige, ældre mænd: Livskvalitet, maskulinitet og sundhed Mikael Birkelund Jensen-Johansen, VIA UC, Ida Zerlang, Hospitalsenhedenn Vest, Tove Loftager, VIA UC, Lisbeth Sørensen, VIA Gitte Nørgaard, Herning Kommune, 12 Kristian Frausing Hansen, VIA UC, Ulighed i sundhed rammer i særlig grad mænd; de rammes hyppigere af alvorlige sygdomme, dør oftere af dem, lever gennemsnitligt kortere tid og formår ikke at bruge sundhedsvæsenet. Bag gennemsnittene gemmer sig dog en variation, der i høj grad synes at kunne forbindes med faktorer som civilstatus som single, lavt uddannelsesniveau og høj alder. Enlige, ældre mænd er imidlertid en overset gruppe i forskningsverdenen. Projektet vil gennem spørgeskemaundersøgelser med kommunale hjemmebesøg og interviews med mændene selv afdække deres behov og efterfølgende udvikle interventionsprojekter i samarbejde med kommunerne. k ES-bag et produkt af tværfagligt samarbejde ES-bag er en opbevaringspose til glidestykker eller spilerdug, der bliver brugt til forflytning af patienter på hospitaler, plejeinstitutioner m.v. Da opbevaringsposen placeres på patientens sengegavl er den altid lige ved hånden og udgør samtidig en hygiejnisk korrekt opbevaring af spilerdugen. Der findes i øjeblikket ikke nogen anden tilfredsstillende opbevaring hos patienten til dette hjælpemiddel, hvilket der er et stort behov for. Valget af materialet, som også er spilerdug, gør at man tydeligg kan se hvad den skal bruges til og den kan vaskes og bruges gentagende gange. Anneli Fagerstrøm, studerende, VIA UC, 15 4

5 Move VIA Fun - et tilbud målrettet 9-12-årige overvægtige børn og deres forældre Move VIA Fun er et tilbud for 9-12-årige overvægtige børn og deres forældre i Holstebro Kommune. Formået med projektet er, at børnene udvikler deres bevægelsesglæde, selvopfattelsee og sociale trivsel og sekundært opnår et vægttab. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune, VIA UC, lokale idrætsforeninger og Naturstyrelsen. Det overordnede indhold i tilbuddet er: To timers bevægelse/idræt ugentlig for børnene med studerende fra VIA UC som instruktører og besøg i/af idrætsforeninger Forældrearrangementer med temaer som kost, bevægelse og familiedynamikker Individuelle familiesamtaler med sundhedsplejersken I 2014 har i alt 40 familier deltaget i Move VIA Fun. Det samme forventes for Skejby trivsel i verdensklasse Projektet handler om læring i praksis. Campus Aarhus N ligger placeret midt i et erhvervsområde med mange tusinde ansatte, hvor virksomhederne i Business Park Skejby (erhvervsforeningen) efterspørger trænings- og andre sundhedsfremmetilbud. Det er derfor oplagt at studerende fra Fysioterapeutuddannelsen samt Ernæring- og Sundhedsuddannelsen kan få en masse praksiserfaring ved at tilbyde disse aktiviteter. Vores studerende varetager derfor diverse træningsforløb, individuel kostvejledning, rygestopvejledning, løbestilsanalyse osv. De studerende står selv for planlægning, gennemførelsee og evaluering aff aktiviteterne under supervision af undervisere. Nogle af aktiviteterne er ekstracurriculært andre er inkorporeret i uddannelsen. Pilotprojekt vedr. etablering af tværsektorielle kliniske læringsforløb Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Viborg og Thisted kommuner, Sygehus Thy-Mors, Hospitalsenhed Midt og Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/ /Thisted. Fokus er et integreret sundhedsvæsen med sammenhængende patient/borgerforløb. Hensigten med projektett er at skabe læringsforløb, hvor de studerende følger patientforløb ogg samarbejder på tværs af sektorer med flg. formål: At studerende får forståelse for betydningen af sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer og afsnit (patientperspektivet) At studerende får forståelse for det tværfaglige samarbejdes betydning for patientsikkerhed, herunder kommunikation, i patientforløb på tværs af sektorerr og afsnit (sygeplejeperspektivet) Gry Søgaard, studerende, VIA UC, Søren Friis Christiansen, studerende, VIA UC, Tina Fogt Madsen, studerende, VIA UC, Karen Marie Pedersen, Holstebro Kommune, Annette Buhl, VIA Karsten Thorø, VIA UC, Karen Marie Lund, Hospitalsenhed Midt, Margit Bjørnholt, VIA XX 5

6 ER PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER Sundheden udfordres Sundhed er en stor udfordring for samfundet såvel som et stort forretningspotentiale. For tredje år i træk bringes studerende fra de videregåendee uddannelser samt folk fra det offentlige og det private erhvervsliv sammen for at udvikle nye idéer relaterett til sundhed ved Start Up Weekend Health på Campus Aarhus N. Start Up Weekend strækker sig over 54 timer den februar og arrangeres i et samarbejde mellem Incuba, Care Ware og Studentervæksthuset på Campus Aarhus N. Som studerende får man en unik mulighed for at teste og udvikle en idé, arbejde med idégenerering, design, forretningsmodel, markedsvalidering, få indsigt i andre faggruppers kompetencer, udvide sit netværk n og evt. skabe sit fremtidige job. Oplægget vil omhandle de mange muligheder der kan være for studerende ved at indgå i anderledes læringsmiljøer. Livslang læring og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Forsknings- og udviklingsprojektet IKV-pro forestår teoretisk forskning og udviklingsaktiviteter, der bidrager til en kvalificering af professionshøjskolerness tilgang til livslang læring, hvor den ikke-formelle, den uformelle og formellee læring forbindes i et kompetenceudviklingsperspektiv. Følgende parter indgår: Roskilde Universitet, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University Collegee Sjælland og VIAA University College og NVR, Program for Realkompetence. I såvel ph.d.-studier og udviklingsprojekter arbejdes der med at kvalificere brugen af IKV ved professionsbacheloruddannelserne med spørgsmål som: Hvad er uddannelsernes muligheder og opgaver i forhold til at møde de studerende med de forudsætninger og kompetencer, de har med sig? Hvordan H skabes kvalitet i optagelsesarbejdet, herunder tilgang til ikke-formelle og uformelle kompetencer? Er uddannelserne IKV parate set ud fra de studerendes møde med uddannelserne? Disse spørgsmål drøftes ved standen. Birgitte Woge, VIA UC, Anders Martin Sørensen, studerende VIA UC, Anneli Fagerstrøm, studerendee VIA UC, Jeanette Lindholm, VIA UC, Kirsten Aagaard, VIA

7 ER MED PÆDAGOGISK OG SOCIALFAGLIGT FOKUS Kompetenceudvikling i undervisningsfag Partnerskab, der kommer børn og unges læring og trivsel til gode Tætteree samarbejder mellem offentlige institutioner kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i praksisudøvelse. Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. En målrettet og strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere er en vigtig og nødvendig forudsætning for at nå disse mål. Som et eksempel kan nævnes partnerskab mellem Aarhus Kommune og VIA om Kompetenceudvikling I Praksis forkortet KOPRA, som er et tilbud til skolerne i Aarhus Kommune om at opnå målet om fuld kompetencedækning inden for skolens fag. Fuld kompetencedækning betyder, at undervisningen varetages af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) eller kompetencer svarende til undervisningskompetence. KOPRA-uddannelsen er særligt tilrettelagtt med 4 indholdselementer: 1. Undervisning tilrettelagt af VIA 2. Det studieforberedende arbejde 3. Udførelse i praksis/omsætning i praksis 4. Refleksion over egen læring KOPRA-uddannelsekompetenceafklaringsforløb. En grundlæggende tænkning bag KOPRA-uddannelsen er, at læreren på egen tager udgangspunkt i, at erfarne lærere uddanner sig efter at have været i et skole anvender det lærte i fagteamet og i egen praksis. Projekt om kompetenceudvikling Partnerskab, der kommer børn og unges læring og trivsel til gode. Tætte samarbejder mellem offentlige institutioner kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i praksisudøvelse. Som et eksempel kan nævnes partnerskab mellem to områder i Aarhus Kommune, Randers Kommune og Pædagogik, børn og unge om professionsudvikling, som mundede ud i ansøgning til A.P. Møller Fonden. Projektet realiseres fra Med folkeskolereformenss tre mål øges fokus på elevernes læring og trivsel. Midlerne anvendes til at kompetenceudvikle ledere, lærere og pædagoger i skolen inden for eksempelvis målstyring, evaluering, didaktik, datainformeret ledelse og de professionelles samarbejde. Som konkret eksempel kan nævnes: Professionelle læringsfællesskaber, som drivkraft for elevernes læring og trivsel Klaus Ernst Hansen, VIA UC, Anne Dorte Frandsen, VIA UC, Rudi Nielsen, VIA UC, Lisbet Alnor, VIA UC, Lars Olsen, Aarhus Kommune, Lisbet Alnor, VIA UC, Anne L. Vinther, VIA UC, Kurt Kristensen, Aarhus Kommune,

8 Tværprofessionelt orienterede bachelorprojekter i samarbejde med praksis Oplægget tager udgangspunkt i et mindre undersøgelsesprojekt med sigte på at skabe grundlag og rammer for tværprofessionelt orienterede bachelorprojekter i velfærdsuddannelserne. Projektet baserer sig på deltagernes erfaringe med konkrete tværprofessionelle uddannelsesforløb, analyser og dokumenter fra uddannelser og kommuner samt international forskning. Oplægget lægger op til tilhørernes refleksion over udvikling af et stadigt mere funktionelt og kvalificerende samarbejde mellem aktører i praksis og uddannelsee om tværprofessionelt orienterede bachelorprojekter. Relationskompetenceprojektet På Læreruddannelsen i Aarhus har man siden 2012 været en aktiv partner i Relationskompetenceprojektet, som gennemføres i samarbejde med, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU, Foreningen Børns B Livskundskab og en række skoler i Aarhus. Projektet er 4-årigt og involverer systematisk arbejde med at udvikle viden om og erfaring med undervisning i relationskompetencer på to læreruddannelseshold. Projektet P har en udviklingsdel og en forskningsdel. Oplægget præsenterer primært erfaringerr fra udviklingsdelen og de første resultater fra forskningsdelen. Udviklingsdelen lægger vægt på at udvikle og afprøve undervisningsaktiviteter, hvor udvikling af og træning af opmærksomt nærvær og empati spiller en stor rolle. Forskningsdelen afdækker eksisterende viden om relationskompetencebegrebet i både forskningslitteratur og pædagogisk-teoretisk litteratur og undersøger, hvordan lærerstuderende forstår og anvender de erhvervede kompetencer i praksis. Udvalgt til prof. Holstebro Gymnasium og HF har en lang erfaring med brobygning med talenter og subtalenter til Aarhus Universitets naturvidenskabelige fakultet. Disse erfaringer er de sidste par år grundlaget for et projekt for subtalenter i HF som brobygger til professionshøjskolernes velfærdsuddannelser. Projektet viser vejen ind i uddannelserne med mentorstøttet brobygning og aktiviteter på begge sider af broen med teori, professionsorientering og anvendelsesorientering og praktik som kodeord. Projektdeltagerne er: VIA, UCN, Aalborghus Gymnasium, VGT og Holstebro Gymnasium og HFF som partnere, projektet er støttet af Undervisningsministeriet og der afholdes konference om resultaterne på p VIA i Viborg den 30. april Henrik Balle Nielsen, VIA UC, Claus Blæsbjerg, VIA Majbritt Jensen, Aarhus Kommune, Berit Werner Hansen, VIA UC, Inge Gori, VIA UC, Hans Vangsgaard, Holstebro Gymnasium og HF, Anne Ravnsbæk, Holstebro Gymnasium og HF,

9 Betydningen af Børnehuse for kommunale sagsbehandleree Børnehuse blev oprettet i Danmark i med det formål at tilbyde en professionel og skånsom indsats for barn og familie udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Dette forskningsprojekt ser på, hvordan oprettelsen af børnehusee påvirker kommunalt ansatte sagsbehandleres arbejde med seksuelt krænkede børn og unge. Data til projektet består af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner i Region Midtjylland samt interviews med sagsbehandlere i otte kommuner i regionen gennemført i efteråret Samarbejde med praksis om udviklingen af en ny type praktikplads I de senere år er flere og flere administrative beslutninger i den offentlige sektor lagt ud til beslutning på det decentrale niveau. Behovet for administrative kompetencer hos de decentrale enheder er derfor stigende. I forlængelse heraf har Børn og Unge, Aarhus Kommune og Administrationsbacheloruddannelsen på VIA besluttet at indgå samarbejde omkring etableringen af praktikpladser til administrationsbachelorstuderende på de decentrale enheder i magistratsafdelingen. Dette kunne eksempelvis være på folkeskoler og o i dagtilbud. Såvel Administrationsbacheloruddannelsen som Børn og Unge, Aarhus Kommune ser store fordele ved etableringen af decentrale praktikpladser. En praktikperiodee på en decentral enhed vil give den studerende mulighed for at stifte bekendtskab med et væsentligt arbejdsområde inden for professionen. Samtidig vil de få mulighed for at arbejde med administrative udfordringer og muligheder på en måde, der gør det d muligt for dem at se den konkrete værdi af deres arbejde. For den decentrale enhed kan den studerende tænkes som en ekstra ressource, der kan arbejde med aktuelle udfordringer, som den decentrale enhed selv udpeger. Samtidig får Børn og Unge i Aarhus Kommune mulighed for at præsentere de studerendee for et muligt fremtidigt arbejdsfelt i udvikling. Etableringen af praktikpladser på de decentrale enheder vurderes således at give mulighed for at forene formålene med Administrationsuddannelsen om at give de studerende stærke administrativee kompetencer, med de udfordringer og krav om øgede kompetencer der møder det decentrale, administrative område i Aarhus Kommune. Pædagogens rolle i den nye folkeskole I projektet foretages undersøgelse omkring pædagogens rolle i den nye folkeskole, med særligt fokus på inklusionn som et pædagogisk anliggende. Undersøgelsen består af interviews, observationer og o dagsbogsskrivning i to klasser på to skoler i Viborgområdet. Desuden afholdes dialogseminar med de to skoler samt en tredje skole om undersøgelsens fund og data. Den tredje skoles rolle i projektet er at fungere som sparringspartner på dialogseminar. Der deltager studerendee i dataindsamlings-, analyse- og formidlingsfase. Hertil undervises der i projektets data, tema og metode på specialiseringen for Skole- og fritidspædagogik på Lene Mosegaard Søbjerg, VIA UC, Anne Heager, VIA UC, David Thore Graversen, VIA UC, Lea Ringskou, VIA UC,

10 de hold, hvorfra de deltagende studerendee kommer. Oplægget tager udgangspunkt i foreløbigee fund og diskuterer perspektiver og muligheder for en fornyet professionsidentitet for pædagoger. Hvorfor rejse til Kina for at lære om dansk pædagogik? "Det er når man stiller sig i en ny position, at man kan se noget nyt, og det er når man har flyttet sig, at man kan se den grund man stod på" Et praksisforskningsnetværk i socialt arbejde - teori og praksis Praksisforskning med inspiration fra Klods-Hans. Dette praksisforskningsnetværk er et aktivt og o velfungerendee samarbejde med deltagelse af undervisere, praktikere og studerende. Praksisforskningssamarbejdet anvender teori- og forskningsbaserede tilgange. Der er mange projekter i netværket og stor erfaring med samarbejde mellem flere professionelle grupper indenfor velfærdsuddannelsesområdet (socialrådgivere, lærer, pædagoger m.fl.). Problemstillinger fra praksis kobles med faglig og teoretisk refleksion. Eksperimenter med skalaa I Pædagoguddannelsen Midt-Vest er der siden 2013 blevet arbejdet med et forskningsprojekt, som har eksperimenter med æstetik og digitale medier i fokus. Projektets udgangspunkt baseres på følgende idégrundlag: Det er en karakteristisk egenskab ved de moderne digitale medier, at de på en nem måde gørr det muligt for børn at fastholde, variere og manipulere visuelle og auditive situationer i rum og tid. Derigennem får børn rige muligheder for at gøre objekter eller kroppe større eller mindre, gestus, mimik og bevægelse langsommere eller hurtigere, lydene monotone eller flygtige, osv. Former, farver, lyde, rytmer eller størrelser kan forandres skalamæssigt ved hjælp af digitale medier. Projektets grundtanke er båret af eksperimenter med disse digitale egenskaber. Gennem eksperimenter med skala skal børns normale og habitualiserede, sanselige tilgange til krop og omverden udfordres ved at forandre objekternes skala ved hjælp af digitale medier. Formålet med digitale eksperimenter med skala har således været at indsamle ny viden om, på p hvilken måde digitale medier kan udfordre børns syns- og lyttevaner og bidrage til at fremme deres visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen og den tingslige verden. Samtidig skal projektet også pege ind påå udvikling af en didaktik/ /praksis i forhold til at arbejde med digitale medier i pædagoguddannelsen. Børge Pugholm, VIA Kirsten Henriksen, VIA UC, Per Westersø, VIA UC, Gert Vorre, VIA UC,

11 Teaching Lab På Læreruddannelsen i Nørre Nissum har der siden 2009 været etableret et uddannelseskoncept betegnet Teaching Lab. Teaching Lab er et integreret element i alle uddannelsens undervisningsfag. I Teaching Lab samarbejder undervisere og studerende fra undervisningsfaget på læreruddannelsen med en folkeskolelærer og dennes klasse gennem et helt studieår/skoleår. Gennem didaktisk innovative og eksperimenterende faglige forløb samarbejder aktørerne (praksisteamet) om at udvikle undervisningenn i faget i folkeskolen, som en integreret del af de studerendes arbejde med undervisningsfagets faglige og fagdidaktiske indhold. Teaching Lab var i perioden udvalgt som interventionsprojekt i læreruddannelsen i projektet p Bridgingg the Gap Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. (KORA & AU, A Institut for Uddannelse og Pædagogik) Improvisation om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer Hvordan kan improvisation knyttes an til pædagogens rolle i en æstetisk pædagogisk praksis, og hvordan kan et begreb som improvisation være med til at kvalificere pædagogens praksis med henblik på at fremme f børns egne udtryk? Gennem erfaringer fra et to-årigt der synes at have klare lighedstræk med den måde, hvorpå (jazz)musikere indgår i aktionsforskningsprojekt har jeg identificeret en e række pædagogiske forholdemåder, improvisatoriske samspil på scenen. Jeg har derfor fundet det interessant at undersøge, om improvisationsbegrebet kan anvendes til at beskrive og kvalificere en særlig pædagogisk forholdemåde i en æstetisk pædagogisk praksis i børnehaven. Torben Bo Roswall, VIA Sonja Svendsen, VIA

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere