AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering."

Transkript

1 Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1

2 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik og værdigrundlag harr Business Centret udarbejdet en politik for kvalitetssikring af afdelingens aktiviteter, herunder ikke mindst udbuddet af AMU uddannelser. Målsætningen med Business Centrets kvalitetspolitik er at sikre højst opnåelige kvalitet i alle ydelser og til stadighed leve op til gældende regler og lovgivning i tilknytning til AMU uddannelserne. Vi har desuden opsat en række specifikke kvalitetsmål for Business Centrets ydelser. Mål Overordnet er kvalitetsarbejdet i Business Centret baseret på en grundlæggende tillid til alle dele af organisationen, hvorfor et centralt element er etableringen af en kvalitetskultur som gør det naturligt ogg selvfølgeligt for den enkelte medarbejder at følge det kvalitetssystem, der er beskrevet for afdelingen. System Kvalitet Kultur A. KVALITETSMÅL I Business Centret læggerr vi stor vægt på, at vores kursus og uddannelsesforløb har en høj kvalitet og lever op til deltagernes forventninger samt gældende regler og lovgivning. På alle kurser og uddannelser anmoder vi kursister og studerende om at evaluere fx kurset, undervisningen og Business Centrets faciliteter. Evaluering Kvalitetsmål Formålet med evalueringerne er at sikre, at Business Centrets undervisningsforløb altid ligger i markedets bedste ende. Desuden giver evalueringerne også vores kursister ogg studerende mulighed for at bidrage med idéer og forslag, der kan forbedre og udbygge vores undervisningsforløb i fremtiden. Audit Handlinger Procedurer Arbejdsmarkedsuddannelserne har eget kvalitetssikringssystem, der gælder alle AMU uddannelser. B KVALITETSKULTUR Vi baserer vores kvalitetsarbejde på tillid. Vi har tillid til, at hver enkelt e medarbejder løfter sine s opgaver med ambitionen om at levere den bedst mulige kvalitet. Vores procedurer er derfor tilrettelagt,, så de naturligt følger arbejdsrytmen ogg de konkrete arbejdsopgaver, den enkelte medarbejder udfører. Kvalitetsarbejdet må aldrigg få karakter af a unødvendig eller forstyrrende kontrol, men skal derimod indgå som en naturlig del af arbejdet i hverdagen. Og vigtigst af alt: Vi vil lære og udvikle os gennem kvalitetsarbejdet. Business Centrets kvalitetshjul sikrer r læring og udvikling via vores kvalitetsarbejde. side 2

3 C. KVALITETSSYSTEM Business Centrets kvalitetssystem er bygget op af følgende delelementer: Organisation / rollerr Intern audit / evaluering Kvalitetssystem Procedurer Tjeklister Dokument styring De enkelte elementer er kort beskrevet i det følgende: ORGANISATION / ROLLERR Et væsentligt fundament for at sikre en kvalitetskultur, der understøtter vores kvalitetsmål er, at vi har defineret og beskrevet vores roller i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Vi har formuleret kvalitetsprocedurer for henholdsvis kursusledelsen administrationenn undervisere. Flere steder overlapper ansvar og opgaver, og vi tilsigter en åben dialog og erfaringsudveksling, så procedurer og handlingerr til stadighedd tilpasses i praksis. PROCEDURER Kvalitetsprocedurer kan dels være generelle og knyttet til Business Centrets overordnede kvalitetssikring, dels være kursusrelaterede og knytte sig til konkretee kurser. Vi har som nævnt beskrevet procedurer for hhv. kursusledelse, administrationn og sekretariat. DOKUMENTSTYRING Vi har udarbejdet en samlet dokumentoversigt med alle centrale kvalitetsstyringsdokumenter. Vi har desuden opsat retningslinjer for, hvor alle centrale kvalitetsstyringsdokumenter skal gemmes, g hvordan de opdateres, aff hvem og hvornår. TJEKLISTER Vi har udarbejdet tjeklister som hjælp til den enkelte medarbejder og som dokumentation for f at vores procedurer er overholdt. side 3

4 INTERN AUDIT/EVALUERING Vi har opsat rammer for en intern audit samt evaluering af vores kvalitetsarbejde. Opgaven er forankret i kursusledelsen og beskrevet i kvalitetsproceduren. DOKUMENTOVERSIGT, BC KVALITET: Opdateret: februar Tilstedeværelse og indhold, gennemgået af: Godkendt af: 1. GENERELLE: 1.1. Kvalitetspolitik ( dette notat) 1.2. Kvalitetsprocedurer kursusledelse 1.3. Kvalitetsprocedurer undervisere 1.4. Kvalitetsprocedurer administration 1.5. Politik og procedurer udlagtt undervisning 1.6. Politik og procedurer udliciteret undervisning 1.7 Kvalitetskontrol 1.a Tjekliste, intern audit 2. KURSUSRELATEREDE DOKUMENTER (PR. KURSUS): 2.1. Forløbsbeskrivelse 2.2. Uddannelsesmål 2.3. Protokol 2.4. Underviser, cv 2.5. Undervisningsmateriale 2.6. Opgaver 2.a Tjekliste, kursus (mappe) 3. DOKUMENTER UDLAGT UNDERVISNING: 3.1. Aftale (her anvendes MBU s std. aftale) 3.a Kvalitetsprocedure, tjekliste 4. DOKUMENTER UDLICITERETT UNDERVISNING: 4.1. Aftale (her anvendes MBU s standardaftale) 4.a Kvalitetsprocedure, tjekliste side 4

5 1.2 KVALITETSPROCEDURER KURSUSLEDELSE Kursusledelsen har de overordnede ansvar for at planlægge og sikre, at kvalitetsarbejdet implementeres i afdelingen og at Businesss Centrets kvalitetshjul følges: Kvalitetsprocedurerne gennemgås på personalemøder, minimumm 2 gange årligt med udgangspunkt i den interne audit og evaluering, der er gennemført. Nye medarbejdere introduceres for kvalitetsarbejdet. GENERELLE / OVERORDNEDE OPGAVER FOR KURSUSLEDELSEN: Aktivitet Ansvarlig Minimumsaktivitet: Løbende opfølgning på antal årselever r inden for de enkelte FKB Geografiskee forpligtelser: : Udbud i dækningsområdet Regelændringer: Opfølgning på information fra MBU Intern distribution af ny information nødvendig tilretning af procedurer Markedsføring: Kontrol og dokumentation af kursusmarkedsføring Kvalitetskontrol: Opfølgning på dokumentation gennemføre intern audit iht. procedure Vurdering af basale færdigheder: informere undervisere om, hvor og hvornår testen kan finde sted. Visitation: sikre, at det rette beredskab er til stede til at gennemføree IKVer samt at a koordinere denne aktivitet. Frekvens/ /tidspunkt side 5

6 1.3 KVALITETSPROCEDURER,, UNDERVISERE Underviseree på AMU er underlagt lovkrav i forbindelse med gennemførelse af kurser, herunder krav til dokumentation. INDEN KURSET: udarbejde forløbsbeskrivelse [2.1] i overensstemmelse med m kursets målbeskrivelsee og normerede varighed afstemme præsentation og undervisningsmateriale [2.5]] med kursetss målbeskrivelse [2.2] lægge forløbsbeskrivelse, undervisningsmateriale samt underviser cv u [2.4] på afdelingens dokumentserver, så afdelingen til enhver tid kan fremvise dokumentation ved henvendelse fra ministeriet sikre at der er oprettet mødeprotokol [2.3] fra administrationen (samteventuelle indkalderbreve). UNDER KURSET AT: gennemføre undervisningen i overensstemmelse med kursets målbeskrivelse og normerede varighed. Et kursus normerede varighed kan ikke afkortes samlet for et hold, og afkortning af uddannelsestid for f en deltager kan kun ske efter gennemførelse af enn individuel kompetencevurdering (IKV). En hel undervisningsdag udgør altid 7,4 time. gennemgå titel, indhold og mål for kurset ved opstart samt tilbyde kursisterne en kompetencevurdering give kursussekretærerne besked om, hvorvidt alle er mødt på første kursusdag fremmøde registreres i protokollen og denne afleveres senest s dagen efter sidste kursusdag inden sidste kursusdag, sikre dig, at du har modtaget det rette antal beviser samt evalueringskode fra administrationen. sørge for at kursisterne på sidste kursusdag evaluerer kurset i Vis kvalitet udleverer beviserne til kursister, der har opnået kompetencer i overensstemmelse med målbeskrivelse. EFTER KURSET AT: aflevere skriftlig dokumentation (protokol, evalueringsskemaer, overskydende beviser) til kursussekretærerne. udfylde tjekliste for kursus [2.a] side 6

7 1.4 KVALITETSPROCEDURER ADMINISTRATION GENERELLE KVALITETSPROCEDURER Vi administrerer AMU i henhold til vejledningerne på EASY webben, både hvadd angår det direkte arbejdee i EASY med at oprette personer, kurser og holdplaceringer: c.dk/easy a/dokumenter/amu administration/index. html og det afledte arbejdee i forbindelse med c.dk/efteruddannelse/dokumenter/vejledninger/index.html, herunder indberetning til og Ligeledes holder vi os dagligt ajour med nyhederne på EASY webben på de to hovedområder. Desuden sikrer vi vores forståelse af AMU administration ved at deltage d i en ekstern erfa gruppe, som vi mødes med ca. 2 gange årligt. å Herudover er vi i kontakt med gruppen efter behov, når vi har spørgsmål eller kommentarer, som udveksles. Endelig deltager vi så vidt muligt i alle EASY konferencer, som vedrører AMU området. For at sikre, at vi lever op til de givne krav i forbindelse med administration af AMU aktiviteter, holder vi hinanden løbende ajour straks, s når vi bliver klar over ændringer, nye tiltag og nye eller bedre måder at udføre opgaverne på. Som en del af vores kontrol af, at vi har registreret alle krævede oplysninger, o kører vi en gang månedligt jobbene EN10, EN11, EN12 og EN13. Det er kontroludskrifter i EASY, som kontrollerer henholdsvis: Manglende fraværsregistrering på AMU hold Hold, der ikke udbudsindberettes Holdplaceringer med lokale læresteder Manglende udbudsindberetning I forbindelsee med de kvartalsvise indberetninger foretager vi kontrollerne i henhold til vejledningen Indberetning af årselever for AMU,, som hentes her: c.dk/easy a/dokumenter/indberetninger/tilskud/index.html DOKUMENTSTYRING Administrationen har ansvaret for: Dokument layout/titel (jf. dokumentoversigt) Kontrol og oprettelse af masterdokumente Oprettelse og vedligeholdelsee af dokument hierarki på skolens s L drevv VENTELISTER Administrationen har ansvaret for opdatering og opfølgning på de oprettede ventelister i tilknytning til kurser. Administrationen udarbejder (ii samarbejde med kursusledelsen) hensigtsmæssige retningslinjer/procedurerr for dette arbejde. side 7

8 KURSUSRELATEREDE PROCEDURER I forbindelsee med oprettelse og gennemførelse af et kursus har administrationen ansvaret for f følgende opgaver: Annoncering på aabc.dk og ug.dk Visitation Sagsbehandling, kost/logi, VEU godtgørelse, befordringsgodtgørelse Lokaler og udstyr Uddannelsesbeviser Evalueringskode Udfylde tjekliste for kursus [2.a] og sikre korrekt arkivering af kursusmappe. side 8

9 1.5. PO OLITIK OG PROCEDURER UDLAGT UNDERVISNINGG Gældende INDLEDNING Formålet med denne udbudspolitik er at informere Århus Købmandsskoles kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens s strategi for udbud af erhvervsrettet voksen ogg efteruddannelse. Århus Købmandsskole er en del af VEU Center Østjylland. VEU Center Østjylland er en samling aff alle udbydere af AMU uddannelser i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, S Skanderborg og Århus. Det er VEU Center Østjyllands formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen og o efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelsee med arbejdsmarkedets behovv og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. Medvirke til at afhjælpe omstillings og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. Give voksne muligheder for att forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Den primære målgruppe er ufaglærte, faglærte og kortuddanned de. UDBUD/GEOGRAFISK OPLAND Udbudspolitikken tager afsæt i, at vi påå baggrund af de udbudsgodkendelser vi er tildelt og vore øvrige styrkeområder, medvirker til at dækkee arbejdsmarkedets behov og o efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Som udgangspunkt er dett geografiske opland for AMU udbud defineret i forhold til de specifikke kompetenceområder med afsæt i udbudsområde for EUD, under hensyntagenn til eventuellee øvrige godkendte udbydere på området. Samlet udbyder institutionerne under VEU Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. ÅRHUS KØBMANDSSKOLES GEOGRAFISKE OPLAND Århus Købmandsskole er godkendt til at udbyde følgende fælles kompetencebk beskrivelser: 1. Administration 2. Administrative funktioner i HRR 3. Detailhandel 4. Finansiel rådgivning og forsikring 5. IKT administration og vedligeholdelse 6. Ledelse 7. Viden og forretningsservice 8. Spedition og shipping 9. IKV i AMU 10. FVU side 9

10 AKTIVITETSUDVIKLING GENERELT F FOR VEU CE NTER ØSTJYLLAND. Overordnet budgetteres der i 2013 med et uændret eller svagt stigende aktivitetsniveau på AMU området. Stigningen sker som følge af bl.a. øget virksomhedskontakt på baggrund af forskellige projekter og netværk under VEU Center Østjylland og de regionale initiativer, herunder KOMPETENCEmidt. Endvidere forventes en generel konjunkturmæssig nedgang at medføre en større ledighed samt s en større efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen og efteruddannelse fraa virksomhederne. Endelig forventes det, at aktiviteter i regi af Kompetencefondenee vil medføre en øget fokusering på erhvervsrettet voksen ogg efteruddannelse i virksomhederne medd efterfølgende yderligere tilgang af kursister til uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesaktiviteter. Denne udvikling forventes intensiveret, da flere af de store virksomheder i lokalområdet befinder sig i en flerårig strategisk kompetenceudviklingsproces, hvilket forventes at betyde en øgett kursusaktivitet. Århus Købmandsskole forventer en undret aktivitet på AMU området i Det merkantilee markedsområde skønnes hårdt ramt af den samfundsmæssige udvikling. BEVILLINGSMÆSSIGE PRIORITERINGERR Generelt for VEU Center Østjylland og Århus Købmandsskole. I alle VEU Center Østjyllands prioriteringer vil kortuddannede og ufaglærte blive tilgodeset frem f for personer uden for den primære målgruppe. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelsee af beskæftigede blive højtt prioriteret, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomhedersv s igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner højt. IMØDEKOMMELSE AF ARBEJDSMARKEDETS BEHOV (BEHOVSVURDERING) VEU Center Østjylland servicerer erhvervslivet i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, S Silkeborg, Skanderborg og Aarhus medd en bred vifte af uddannelsestilbud og dermed indgår uddannelsesinstitutionerne som et væsentligt element i den regionale vækst. Uddannelsesinstitutionerne i VEU Center Østjylland er i tæt dialog med erhvervslivet, faglige organisationero r, erhvervsorganisationer, erhvervs og udviklingsrådd og jobcentre, for hermed at udvikle sinn udbudsfladee hen imod, hvad der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked. Det centrale omdrejningspunkt er, at være aktive og innovative medspillere indenfor kompetenceudvikling generelt. VEU Center Østjyllands partnere har mange års tradition for at være markedsorienterede og dermed afvikle og udvikle kurser og uddannelser i tæt samspil mellem uddannelsesinstitution og virksomheder. Uddannelseskonsulenter og virksomhedskonsulenter har kompetencer til afdækning af behov fra strategisk til operationeltt niveau i virksomhederne, samt indgår i netværk der understøtter kendskabet til behovet på det aktuelle marked. Uddannelsesinstitutionerne har ligeledes erfaring med arbejdet i kompetencecentre, hvis formål er, at samle det brede udbud i et samarbejde, der tilbyder én indgang til t efteruddannelse. I kompetencecentrene er der en styregruppe, der består af organisationer, jobcentre, erhvervsråd m.v. Endelig søger uddannelsesinstitutionerne til stadighed at opfangee behovene hos den enkelte ud tager dannelsessøgende med særlig fokus påå dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingerne udgangspunkt i den pågældende elev eller kursists livserfaringer og fører oftest til et mere målrettet uddannelsesforløb. side 10

11 Århus Købmandsskole prioriterer ud over de merkantile faglige områder at udvikle og gennemføre kurser og uddannelser inden forr ledelse, økonomi og sprog. INDSATSOMRÅDER Den formulerede udbudspolitik for VEU Center Østjylland skal lokalt og regionalt understøtte: den teknisk faglige, merkantile og almene opkvalificerin g af medarbejdere i VEU Center Østjyllands geografiske dækningsområde virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f..eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificeringo g en øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken omskoling og opkvalificering af ansatte på virksomheder r, der afvikles eller outsources på grund af globalisering. Overordnet defineres kerneområdernee for efteruddannelse med udgangspunkt i de områder, hvor uddannelsesinstitutionerne under VEU Center Østjylland gennemfører grunduddannelse til og med hovedforløb. Et andet kerneområde err et meget bredt udbud af grunduddanne else, efteruddannelse og udvik fokus på lingsprojekter inden for teknisk fagligee områder og almene fag, herunder at der bliver øget kombinationn af AMU kurser og FVU forløb. Regionen har mange virksomheder inden for fremstilling, detailhandel og service og deres behov for opkvalificering af medarbejderne sikres dækket via udviklingsprojekter og det brede udbud af teknisk til såvel faglige og almene kurser. Endelig er området indenn for arbejdsorganisering og ledelse fortsat et kerneområde i forhold udbud af uddannelsesmål, som i forhold til udvikling og gennemførelse af større kompetenceudviklings Ud over ovennævnte prioriterer Århuss Købmandsskole særligt indsatsen over for ufaglærte og faglærte projekter i samarbejde med virksomheder, organisationer og øvrige relevante uddannelsesinstitutioner. ledige. Det skønnes i den forbindelse at antallet af ledige vil væree stigende i den kommendee tid og skolen anser det for vigtigt at kunne bidrage særligt til opkvalificering af ledige med henblik på at sikre s dem beskæftigelse igen. MARKEDSFØRING VEU Center Østjylland gennemfører enn koordineret markedsføring af Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (EVE). Markedsføring en har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionalee og nationale ar der bejdsmarkeds og uddannelsespolitiskee målsætninger. Der er i VEU Center Østjyllands regi udviklet og lanceret en hjemmeside ostjylland.dk består af en fælles platform for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore virksomheder samt ansatte og ledige. Endvidere består hjemmesiden af et intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for vidensdeling. Der er i gennemført flere fælles kampagnefremstød. KampagnerneK e fortsætter i Formålet med kampagnerne er, at udbrede kendskabet til brugen af Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse. I 2012 er der særligt fokus på netværksdannelse omkring efteruddannelse og kompetenceudvikling, samt på rådgivning og vejledning af virksomheder og kortuddannede. side 11

12 Endvidere er der i regi af de 3 kompetencecentre i VEU Center Østjylland implementeret fælles SURVEY arbejde, beskriver konkrete virksomhedsbehov med henblik på målrettet behovsafdækning og markedsføring. system: midt.dk hvor uddannelseskonsulenterne dagligt på baggrund af det opsøgende Markedsføringen af udbuddet inden for Erhvervsrettet Voksen og o efteruddannelse rettes primært mod målgruppen af kortuddannede og ufaglærte personer. Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke institutionerne under VEU Center Østjylland som professionelle udbydere u af Erhvervsrettett voksen og efteruddannelse, samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter. Markedsføringen sker endelig konkret via uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, brochurer, produktblade, annoncering og nyhedsbreve og understøtter det personlige p salgs og vejledningsarbejde som side 12

13 1.6. PO OLITIK OG PROCEDURER UDLICITERET UNDERVISNU NING I det omfang det er bæredygtigt vil uddannelsesinstitutionerne under VEU Center Østjylland i videst muligt omfang udlicitere uddannelsesopgaverr til private, hvor opgaverne ved udlicitering kan løsess enten bedree til samme pris, eller på samme niveau men billigere. Udliciteringen skal således i det enkelte tilfælde kunne være sagligt og økonomisk velbegrundet. 1. UDDANNELSESPLAN Udgangspunktet for definitionen af kvaliteten er uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse under Fælles Kompetence Beskrivelse (FKB). Heraf fremgår bl.a. de handlingsorienterede mål, som uddannelsenn skal sikre opnås hos deltagerne. 2. LEKTIONSPLAN Århus Købmandsskole (ÅKS) stiller kravv om at modtage en tidsopdelt lektionsplan, der sikrer, at de handlingsorienterede mål opnås. Lektionsplanen skal indeholde en e beskrivelsee af indhold, undervisningsmetode, eksempler, opgaver og hvilke nødvendige hjælpemidler, der indgår. Endvidere skal det af alle lektionsplaner på Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU er, skal den eksterne leverandør udarbejde uddannelser) fremgå, at der er tale om en offentlig åben efteruddannelse. For at sikre, at alle informeres om, hvad en AMU uddannelse en generel orientering om AMU uddannelser. Orienteringen skal udleveres til alle deltageree og skal gennemgås af underviseren ved introduktionen til uddannelsesfo orløbet. Ligeledes skal det tydeligt t præciseres ved indledningen af alle uddannelser, at det ÅKS, der er udbyder aff AMU uddannelsen, og at den er udliciteret til en ekstern leverandør. Endelig skal det af alt materiale fremgå (både det der udleveres, og det der vises på OH, PowerPoint præsentation m.v.) at uddannelsen udbydes af ÅKS og gennemføres i samarbejde med den eksterne leverandør. 3. INFORMATION TIL DELTAGERNE ÅKS stiller krav om, at deltagerne informeres om de gældende regler for deltagelse i en AMU uddannelse. Det kunne eksempelvis være: En AMU uddannelse er en erhvervsrettet faglig eller almen faglig arbejdsmarkedsuddannelse, der har til formål at udbygge, vedligeholde og forbedre de erhvervsmæssige kvalifikationer hos deltagerne. En AMU uddannelse er en generel uddannelse, der overvejende er offentligt finansieret. En AMU uddannelse giver somm hovedregel faglig eller almen kompetence, som senere kan anvendes i forbindelse med evt. merit til erhvervsuddannelser eller anden uddannelse. 4. KRAV OG VILKÅR I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE PÅ AMU UDDANNELSER MÅLGRUPPE Målgruppen for AMU uddannelser er personer i beskæftigelse ogg ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Deltagerne må dog ikke tidligere have gennemført en uddannelse, der ligger over erhvervsuddannelsesniveau. LØNKOMPENSATION Hvis deltagerne får løn fraa sin arbejdsgiver under uddannelsen, modtager m arbejdsgiveren side 13

14 lønkompensation i form af a VEU godtgørelse. KOST OG LOGI Hvis AMU uddannelsen gennemføres g som internatkursus (deltageren bor på kursusstedet under uddannelsen) og der er mere end 60 km mellem hjem og uddannelsessted, er der mulighed for at opnå tilskud til kost og logi. ADMINISTRATIVE REGLERR Som det fremgår, skal der udfyldes forskellige skemaer, der har til formål at registrere og kontrollere, at AMU uddannelserne bliver gennemført efter reglerne. Det er derfor uhyre vigtigt, at deltagerne udfylder skemaerne korrekt. Skulle der opstå spørgsmål, som den eksterne leverandør ikke kan besvare, bør der derfor henvises til ÅKS, tlf UDDANNELSESBEVIS Efter uddannelsen får deltagerne udleveret et AMU uddannelsesbevis, der beskriver de emner, deltagerne har arbejdet med under uddannelsesfo orløbet. Disse beviser fremsendes direkte fra ÅKS til deltagerne efter kursets afslutning. 5. UNDERVISER KVALIFIKATIONER Forudsætningen for at undervise på enn AMU uddannelse er, at instruktøren som minimum har kvalifikationer, som svarer til erhvervsuddannelsesniveau, samt mindst m 2 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring, ligesom man skal have erhvervet pædagogiske kvalifikationer mindst svarende til niveauet i den pædagogiske uddannelse (pædagogikum), der gennemføres efter bekendtgørelse om den pædagogiske uddannelsee af lærere vedd erhvervsskolerne. 6. LOKALE OG UDSTYRSMÆSSIGE KRAVV Alt afhængigg af uddannelsen skal den eksterne leverandør stille et e undervisningslokale til rådighed med relevant udstyr. Det betyder, at der som minimum skal være 20 Pc erne P til deltagerne samt 1 PC til instruktøren. Pc erne, der skal være udstyret med lydkort, headset, højtaler m.v., skal være koblet op på Internettet. Desuden er det krav, at der skal være tilstrækkelig båndbredde til rådighed for streaming video, mens software skal være de seneste versione af Windowss samt MS Office. 7. KVALITETSKONTROL OG OPFØLGNING ÅKS stiller krav om en løbende kvalitetskontrol efter hvert uddannelsesforløb. I den forbindelse skal samtlige deltagere på en AMU uddannelse, der er udliciteret til en e ekstern leverandør, anvende Evalueringerne skal leve op til et kvalitetsmål på 4,5 i gennemsnit for hvert spørgsmål. Hvis dette ikke er tilfældet kræver ÅKSS en redegørelse og konkrett handlingsplan, der kan sikre kvaliteten i evt. fremtidige uddannelsesforløb. Yderligere informationer om udlicitering kan fås ved henvendelsee til kursuschef Lene With på tlf eller på side 14

15 1.7 KVALITETSKONTROL Kursusledelsen har det overordnede ansvar for at kontrollere, at kvalitetspolitikken følges. I praksis gennemføres kvalitetskontrollen gennem disse to indsatser: 1. KONTROL AF BASISDOKUMENTATION Med passende interval gennemgås basisdokumentation for kurser afholdt i perioden. For hvert kursus tjekkes i første omgang tjekliste [2.a] og efterfølgende kontrolleres: der foreligger en forløbsplan der foreligger undervisningsmateriale der er gennemført evaluering i Vis Kvalitet med en svarprocent påå min. 75% kursisterne har været tilfredse med kurset: Gennemsnitlig score 4 (ud af 5) der er foretaget fraværsregistrering. Er der afvigelser i forhold til de opstillede kvalitetsmål, er det kursusledelsens ansvar i samarbejde med de(n) involverede underviser(e) at sikre en implementering af de d fastlagte procedurer. 2. INTERNN AUDIT Der gennemføres løbende og med passende intervaller en intern audit. Dette sker ved besøg af 3 4 udvalgte kurser, hvor følgende forholdd kontrolleres: Kvaliteten af forløbsplanen herunderr er detaljeringsgraden passende og stemmer indholdet overens med læringsmål for kurset. Kvaliteten a kurset. f undervisningsmaterialet herunder om materialet stemmer s overens med læringsmål for undervisningstiden overholdes. der er match mellem deltagerlister og kursister tilstede. kursisterne er informeret om kursets mål. kursisterne er informeret om test af basale færdigheder. der foreligger dokumentation for underviserens kompetencer. Besøgende er uanmeldte og gennemføres af kursusledelsen. Under besøgene sker henvendelsen direkte til den pågældende underviser, u der bliver bedt om at svare på spørgsmålene i [tjekliste 1.a]. side 15

16 1.A. TJEKLISTE INTERN AUDIT Tjeklisten anvendes ved intern audit, udført af kursusledelsen: Dato for tilsyn Hold/aktivitet Underviser på kurset Ansvarsområde Tilsyn gennemført af Inden kurset Forløbsplan Er der fremsendt forløbsplan? Indeholder forløbsplanenn de rigtige oplysninger? Nej Kommentarer Er kvaliteten af forløbsplanen ok, herunder synligt hvordan mål er omsat til undervisning? Undervisningsmateriale Er der fremsendt UV materiale? Er kvaliteten af materialet ok? Er der match mellem kursusmål og materiale? Underviserss kompetencer Er der dokumentation forr at underviseren har de rettee kompetencer til at undervise i pågældende fag? f Efter kurset Evaluering Har kursisterne evaluerett kurset i Vis Kvalitet? Nej Kommentarer Er resultatett tilfredsstillende? Registreringg Er der fraværsregistreret rettidigt? Er der sammenhæng mellem informationer og registreringer? side 16

17 2.A TJEKLISTE KURSUS (MAPPE ) Tjeklisten følger kursusmappen og underskrives af hhv. kursussekretær og underviser efter kurset (de enkelte handlinger er uddybet i kvalitetsprocedurerne). Dokument/ /handling Ansvarlig Nej Beskrivelse, hvis nej Annoncering aabc.dk og ug.dk admm Visitation? Sagsbehandling, kost/logi, VEU admm godtgørelse, befordringsgodtgørelse Lokaler og udstyr Forløbsbeskrivelse Uddannelsesmål Protokol Underviser, cv Undervisningsmateriale Opgaver Evaluering admm underviser underviser underviser underviser underviser underviser underviser Underviser: Kursussekretær: 3.A/4.A TJE EKLISTE, UDLAGT/UDLICITERET UNDERVISNING: Tjeklisten anvendes ved kontrolbesøg k hos ekstern kursusudbyder. Tilsynet omfatter nedenstående mål: Kursusnr. Titel Godkendte skole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole Afhol 1) ER REGLERNE FOR MARKEDSFØRING OVERHOLDT, HERUNDER MÅLGRUPPE OG GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 2) ER DER ANNONCERETT PÅ UG.DK OG INSTITUTIONENS HJEMMESIDE 3) ER DER VISITERET EFTER REGLERNE side 17

18 Nej Beskriv mangler og handling: 4) ER SAGSBEHANDLINGEN FOR KOSTT OG LOGI, VEU GODTGØV RELSE OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE FORETAGET EFTER REGLERNE 5) ER LOKALER OG UDSTYR I ORDEN 6) HAR LÆRERNE DE FORNØDNE FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE KOMPETENCER 7) ER HANDLINGSORIENTEREDE MÅLFORMULERING, OPGAVERR OG PROJEKTER, VIRKSOMHEDSCASES M.V., HERUNDER GRUNDLAGET FOR LÆRERNES BEDØMMELSE AF KURSISTERNE, OPBEVARET EFTER AFTALE 8) ER MØDEPROTOKOL UDFYLDT 9) FINDES DER EN FORLØBSBESKRIVELSE side 18

19 10 ) HAR DELTAGERNE MODTAGET UDDANNELSESBEVIS 11) ER DER FORETAGET INDTASTNINGG I VISKVALITET 12) ANDET Bemærkninger til tilsynet: Samlet konklusion af tilsynet: Evt. bilag: Tilsynet er foretaget den Navn, titel, institution Godkendte skole Navn, titel, institution Afholdende skole side 19

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2017 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH Godkendt på bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i Videre nu udbyder erhvervsrettet

Læs mere

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 1 Indhold: 1. AMU Kvalitetsarbejde 2. Udbudspolitik og udliciteringspolitik for Selandia 3. Ansvarsområder under AMU Kvalitetssystem - Selandia 3.1 Vicedirektør

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN Bilag nr. 51.5.1. Bestyrelsesmødet 15.12.15. UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- POLITIKKEN Formålet med udbudspolitikken er at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Baggrund Bestyrelsen for HANSENBERG har i henhold til vilkårene for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) fastlagt udbudspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

VEU- center Øst og Øerne

VEU- center Øst og Øerne VEU- center Øst og Øerne Indhold VEU- center Øst og Øerne... 1 1. Indledning... 2 2. Uddannelser indenfor VEU-center Øst og Øerne... 2 3. Udbud... 3 4. Fokusområder i 2014... 4 5. Bevillingsmæssige prioriteringer...

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING SOSU Østjylland er en fusion af SOSU Aarhus og Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Der er således tale om en ny institution, der overtager AMU-skolegodkendelserne fra SOSU

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU December 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 - 1 - Silkeborg Tekniske Skole Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 Udbudspolitik STS 20088 1 - 2 - Silkeborg Tekniske Skoles udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret.

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. AMU audit netværket Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. Vejen fra ide til virkelighed og grundlaget for netværket beskrives i notatet og

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE).

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om, hvilke overvejelser

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Side 1 af 5 Nummer: 46905 Titel: ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Kort titel: ADR Grund Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 29-09-2011 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest EUC Nordvest ønsker gennem udbudspolitikken for 2017 at afspejle, hvilke politikker og beslutninger der ligger til grund for skolens udbud af erhvervsrettet

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere