AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering."

Transkript

1 Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1

2 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik og værdigrundlag harr Business Centret udarbejdet en politik for kvalitetssikring af afdelingens aktiviteter, herunder ikke mindst udbuddet af AMU uddannelser. Målsætningen med Business Centrets kvalitetspolitik er at sikre højst opnåelige kvalitet i alle ydelser og til stadighed leve op til gældende regler og lovgivning i tilknytning til AMU uddannelserne. Vi har desuden opsat en række specifikke kvalitetsmål for Business Centrets ydelser. Mål Overordnet er kvalitetsarbejdet i Business Centret baseret på en grundlæggende tillid til alle dele af organisationen, hvorfor et centralt element er etableringen af en kvalitetskultur som gør det naturligt ogg selvfølgeligt for den enkelte medarbejder at følge det kvalitetssystem, der er beskrevet for afdelingen. System Kvalitet Kultur A. KVALITETSMÅL I Business Centret læggerr vi stor vægt på, at vores kursus og uddannelsesforløb har en høj kvalitet og lever op til deltagernes forventninger samt gældende regler og lovgivning. På alle kurser og uddannelser anmoder vi kursister og studerende om at evaluere fx kurset, undervisningen og Business Centrets faciliteter. Evaluering Kvalitetsmål Formålet med evalueringerne er at sikre, at Business Centrets undervisningsforløb altid ligger i markedets bedste ende. Desuden giver evalueringerne også vores kursister ogg studerende mulighed for at bidrage med idéer og forslag, der kan forbedre og udbygge vores undervisningsforløb i fremtiden. Audit Handlinger Procedurer Arbejdsmarkedsuddannelserne har eget kvalitetssikringssystem, der gælder alle AMU uddannelser. B KVALITETSKULTUR Vi baserer vores kvalitetsarbejde på tillid. Vi har tillid til, at hver enkelt e medarbejder løfter sine s opgaver med ambitionen om at levere den bedst mulige kvalitet. Vores procedurer er derfor tilrettelagt,, så de naturligt følger arbejdsrytmen ogg de konkrete arbejdsopgaver, den enkelte medarbejder udfører. Kvalitetsarbejdet må aldrigg få karakter af a unødvendig eller forstyrrende kontrol, men skal derimod indgå som en naturlig del af arbejdet i hverdagen. Og vigtigst af alt: Vi vil lære og udvikle os gennem kvalitetsarbejdet. Business Centrets kvalitetshjul sikrer r læring og udvikling via vores kvalitetsarbejde. side 2

3 C. KVALITETSSYSTEM Business Centrets kvalitetssystem er bygget op af følgende delelementer: Organisation / rollerr Intern audit / evaluering Kvalitetssystem Procedurer Tjeklister Dokument styring De enkelte elementer er kort beskrevet i det følgende: ORGANISATION / ROLLERR Et væsentligt fundament for at sikre en kvalitetskultur, der understøtter vores kvalitetsmål er, at vi har defineret og beskrevet vores roller i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Vi har formuleret kvalitetsprocedurer for henholdsvis kursusledelsen administrationenn undervisere. Flere steder overlapper ansvar og opgaver, og vi tilsigter en åben dialog og erfaringsudveksling, så procedurer og handlingerr til stadighedd tilpasses i praksis. PROCEDURER Kvalitetsprocedurer kan dels være generelle og knyttet til Business Centrets overordnede kvalitetssikring, dels være kursusrelaterede og knytte sig til konkretee kurser. Vi har som nævnt beskrevet procedurer for hhv. kursusledelse, administrationn og sekretariat. DOKUMENTSTYRING Vi har udarbejdet en samlet dokumentoversigt med alle centrale kvalitetsstyringsdokumenter. Vi har desuden opsat retningslinjer for, hvor alle centrale kvalitetsstyringsdokumenter skal gemmes, g hvordan de opdateres, aff hvem og hvornår. TJEKLISTER Vi har udarbejdet tjeklister som hjælp til den enkelte medarbejder og som dokumentation for f at vores procedurer er overholdt. side 3

4 INTERN AUDIT/EVALUERING Vi har opsat rammer for en intern audit samt evaluering af vores kvalitetsarbejde. Opgaven er forankret i kursusledelsen og beskrevet i kvalitetsproceduren. DOKUMENTOVERSIGT, BC KVALITET: Opdateret: februar Tilstedeværelse og indhold, gennemgået af: Godkendt af: 1. GENERELLE: 1.1. Kvalitetspolitik ( dette notat) 1.2. Kvalitetsprocedurer kursusledelse 1.3. Kvalitetsprocedurer undervisere 1.4. Kvalitetsprocedurer administration 1.5. Politik og procedurer udlagtt undervisning 1.6. Politik og procedurer udliciteret undervisning 1.7 Kvalitetskontrol 1.a Tjekliste, intern audit 2. KURSUSRELATEREDE DOKUMENTER (PR. KURSUS): 2.1. Forløbsbeskrivelse 2.2. Uddannelsesmål 2.3. Protokol 2.4. Underviser, cv 2.5. Undervisningsmateriale 2.6. Opgaver 2.a Tjekliste, kursus (mappe) 3. DOKUMENTER UDLAGT UNDERVISNING: 3.1. Aftale (her anvendes MBU s std. aftale) 3.a Kvalitetsprocedure, tjekliste 4. DOKUMENTER UDLICITERETT UNDERVISNING: 4.1. Aftale (her anvendes MBU s standardaftale) 4.a Kvalitetsprocedure, tjekliste side 4

5 1.2 KVALITETSPROCEDURER KURSUSLEDELSE Kursusledelsen har de overordnede ansvar for at planlægge og sikre, at kvalitetsarbejdet implementeres i afdelingen og at Businesss Centrets kvalitetshjul følges: Kvalitetsprocedurerne gennemgås på personalemøder, minimumm 2 gange årligt med udgangspunkt i den interne audit og evaluering, der er gennemført. Nye medarbejdere introduceres for kvalitetsarbejdet. GENERELLE / OVERORDNEDE OPGAVER FOR KURSUSLEDELSEN: Aktivitet Ansvarlig Minimumsaktivitet: Løbende opfølgning på antal årselever r inden for de enkelte FKB Geografiskee forpligtelser: : Udbud i dækningsområdet Regelændringer: Opfølgning på information fra MBU Intern distribution af ny information nødvendig tilretning af procedurer Markedsføring: Kontrol og dokumentation af kursusmarkedsføring Kvalitetskontrol: Opfølgning på dokumentation gennemføre intern audit iht. procedure Vurdering af basale færdigheder: informere undervisere om, hvor og hvornår testen kan finde sted. Visitation: sikre, at det rette beredskab er til stede til at gennemføree IKVer samt at a koordinere denne aktivitet. Frekvens/ /tidspunkt side 5

6 1.3 KVALITETSPROCEDURER,, UNDERVISERE Underviseree på AMU er underlagt lovkrav i forbindelse med gennemførelse af kurser, herunder krav til dokumentation. INDEN KURSET: udarbejde forløbsbeskrivelse [2.1] i overensstemmelse med m kursets målbeskrivelsee og normerede varighed afstemme præsentation og undervisningsmateriale [2.5]] med kursetss målbeskrivelse [2.2] lægge forløbsbeskrivelse, undervisningsmateriale samt underviser cv u [2.4] på afdelingens dokumentserver, så afdelingen til enhver tid kan fremvise dokumentation ved henvendelse fra ministeriet sikre at der er oprettet mødeprotokol [2.3] fra administrationen (samteventuelle indkalderbreve). UNDER KURSET AT: gennemføre undervisningen i overensstemmelse med kursets målbeskrivelse og normerede varighed. Et kursus normerede varighed kan ikke afkortes samlet for et hold, og afkortning af uddannelsestid for f en deltager kan kun ske efter gennemførelse af enn individuel kompetencevurdering (IKV). En hel undervisningsdag udgør altid 7,4 time. gennemgå titel, indhold og mål for kurset ved opstart samt tilbyde kursisterne en kompetencevurdering give kursussekretærerne besked om, hvorvidt alle er mødt på første kursusdag fremmøde registreres i protokollen og denne afleveres senest s dagen efter sidste kursusdag inden sidste kursusdag, sikre dig, at du har modtaget det rette antal beviser samt evalueringskode fra administrationen. sørge for at kursisterne på sidste kursusdag evaluerer kurset i Vis kvalitet udleverer beviserne til kursister, der har opnået kompetencer i overensstemmelse med målbeskrivelse. EFTER KURSET AT: aflevere skriftlig dokumentation (protokol, evalueringsskemaer, overskydende beviser) til kursussekretærerne. udfylde tjekliste for kursus [2.a] side 6

7 1.4 KVALITETSPROCEDURER ADMINISTRATION GENERELLE KVALITETSPROCEDURER Vi administrerer AMU i henhold til vejledningerne på EASY webben, både hvadd angår det direkte arbejdee i EASY med at oprette personer, kurser og holdplaceringer: c.dk/easy a/dokumenter/amu administration/index. html og det afledte arbejdee i forbindelse med c.dk/efteruddannelse/dokumenter/vejledninger/index.html, herunder indberetning til og Ligeledes holder vi os dagligt ajour med nyhederne på EASY webben på de to hovedområder. Desuden sikrer vi vores forståelse af AMU administration ved at deltage d i en ekstern erfa gruppe, som vi mødes med ca. 2 gange årligt. å Herudover er vi i kontakt med gruppen efter behov, når vi har spørgsmål eller kommentarer, som udveksles. Endelig deltager vi så vidt muligt i alle EASY konferencer, som vedrører AMU området. For at sikre, at vi lever op til de givne krav i forbindelse med administration af AMU aktiviteter, holder vi hinanden løbende ajour straks, s når vi bliver klar over ændringer, nye tiltag og nye eller bedre måder at udføre opgaverne på. Som en del af vores kontrol af, at vi har registreret alle krævede oplysninger, o kører vi en gang månedligt jobbene EN10, EN11, EN12 og EN13. Det er kontroludskrifter i EASY, som kontrollerer henholdsvis: Manglende fraværsregistrering på AMU hold Hold, der ikke udbudsindberettes Holdplaceringer med lokale læresteder Manglende udbudsindberetning I forbindelsee med de kvartalsvise indberetninger foretager vi kontrollerne i henhold til vejledningen Indberetning af årselever for AMU,, som hentes her: c.dk/easy a/dokumenter/indberetninger/tilskud/index.html DOKUMENTSTYRING Administrationen har ansvaret for: Dokument layout/titel (jf. dokumentoversigt) Kontrol og oprettelse af masterdokumente Oprettelse og vedligeholdelsee af dokument hierarki på skolens s L drevv VENTELISTER Administrationen har ansvaret for opdatering og opfølgning på de oprettede ventelister i tilknytning til kurser. Administrationen udarbejder (ii samarbejde med kursusledelsen) hensigtsmæssige retningslinjer/procedurerr for dette arbejde. side 7

8 KURSUSRELATEREDE PROCEDURER I forbindelsee med oprettelse og gennemførelse af et kursus har administrationen ansvaret for f følgende opgaver: Annoncering på aabc.dk og ug.dk Visitation Sagsbehandling, kost/logi, VEU godtgørelse, befordringsgodtgørelse Lokaler og udstyr Uddannelsesbeviser Evalueringskode Udfylde tjekliste for kursus [2.a] og sikre korrekt arkivering af kursusmappe. side 8

9 1.5. PO OLITIK OG PROCEDURER UDLAGT UNDERVISNINGG Gældende INDLEDNING Formålet med denne udbudspolitik er at informere Århus Købmandsskoles kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens s strategi for udbud af erhvervsrettet voksen ogg efteruddannelse. Århus Købmandsskole er en del af VEU Center Østjylland. VEU Center Østjylland er en samling aff alle udbydere af AMU uddannelser i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, S Skanderborg og Århus. Det er VEU Center Østjyllands formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen og o efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelsee med arbejdsmarkedets behovv og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. Medvirke til at afhjælpe omstillings og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. Give voksne muligheder for att forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Den primære målgruppe er ufaglærte, faglærte og kortuddanned de. UDBUD/GEOGRAFISK OPLAND Udbudspolitikken tager afsæt i, at vi påå baggrund af de udbudsgodkendelser vi er tildelt og vore øvrige styrkeområder, medvirker til at dækkee arbejdsmarkedets behov og o efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Som udgangspunkt er dett geografiske opland for AMU udbud defineret i forhold til de specifikke kompetenceområder med afsæt i udbudsområde for EUD, under hensyntagenn til eventuellee øvrige godkendte udbydere på området. Samlet udbyder institutionerne under VEU Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. ÅRHUS KØBMANDSSKOLES GEOGRAFISKE OPLAND Århus Købmandsskole er godkendt til at udbyde følgende fælles kompetencebk beskrivelser: 1. Administration 2. Administrative funktioner i HRR 3. Detailhandel 4. Finansiel rådgivning og forsikring 5. IKT administration og vedligeholdelse 6. Ledelse 7. Viden og forretningsservice 8. Spedition og shipping 9. IKV i AMU 10. FVU side 9

10 AKTIVITETSUDVIKLING GENERELT F FOR VEU CE NTER ØSTJYLLAND. Overordnet budgetteres der i 2013 med et uændret eller svagt stigende aktivitetsniveau på AMU området. Stigningen sker som følge af bl.a. øget virksomhedskontakt på baggrund af forskellige projekter og netværk under VEU Center Østjylland og de regionale initiativer, herunder KOMPETENCEmidt. Endvidere forventes en generel konjunkturmæssig nedgang at medføre en større ledighed samt s en større efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen og efteruddannelse fraa virksomhederne. Endelig forventes det, at aktiviteter i regi af Kompetencefondenee vil medføre en øget fokusering på erhvervsrettet voksen ogg efteruddannelse i virksomhederne medd efterfølgende yderligere tilgang af kursister til uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesaktiviteter. Denne udvikling forventes intensiveret, da flere af de store virksomheder i lokalområdet befinder sig i en flerårig strategisk kompetenceudviklingsproces, hvilket forventes at betyde en øgett kursusaktivitet. Århus Købmandsskole forventer en undret aktivitet på AMU området i Det merkantilee markedsområde skønnes hårdt ramt af den samfundsmæssige udvikling. BEVILLINGSMÆSSIGE PRIORITERINGERR Generelt for VEU Center Østjylland og Århus Købmandsskole. I alle VEU Center Østjyllands prioriteringer vil kortuddannede og ufaglærte blive tilgodeset frem f for personer uden for den primære målgruppe. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelsee af beskæftigede blive højtt prioriteret, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomhedersv s igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner højt. IMØDEKOMMELSE AF ARBEJDSMARKEDETS BEHOV (BEHOVSVURDERING) VEU Center Østjylland servicerer erhvervslivet i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, S Silkeborg, Skanderborg og Aarhus medd en bred vifte af uddannelsestilbud og dermed indgår uddannelsesinstitutionerne som et væsentligt element i den regionale vækst. Uddannelsesinstitutionerne i VEU Center Østjylland er i tæt dialog med erhvervslivet, faglige organisationero r, erhvervsorganisationer, erhvervs og udviklingsrådd og jobcentre, for hermed at udvikle sinn udbudsfladee hen imod, hvad der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked. Det centrale omdrejningspunkt er, at være aktive og innovative medspillere indenfor kompetenceudvikling generelt. VEU Center Østjyllands partnere har mange års tradition for at være markedsorienterede og dermed afvikle og udvikle kurser og uddannelser i tæt samspil mellem uddannelsesinstitution og virksomheder. Uddannelseskonsulenter og virksomhedskonsulenter har kompetencer til afdækning af behov fra strategisk til operationeltt niveau i virksomhederne, samt indgår i netværk der understøtter kendskabet til behovet på det aktuelle marked. Uddannelsesinstitutionerne har ligeledes erfaring med arbejdet i kompetencecentre, hvis formål er, at samle det brede udbud i et samarbejde, der tilbyder én indgang til t efteruddannelse. I kompetencecentrene er der en styregruppe, der består af organisationer, jobcentre, erhvervsråd m.v. Endelig søger uddannelsesinstitutionerne til stadighed at opfangee behovene hos den enkelte ud tager dannelsessøgende med særlig fokus påå dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingerne udgangspunkt i den pågældende elev eller kursists livserfaringer og fører oftest til et mere målrettet uddannelsesforløb. side 10

11 Århus Købmandsskole prioriterer ud over de merkantile faglige områder at udvikle og gennemføre kurser og uddannelser inden forr ledelse, økonomi og sprog. INDSATSOMRÅDER Den formulerede udbudspolitik for VEU Center Østjylland skal lokalt og regionalt understøtte: den teknisk faglige, merkantile og almene opkvalificerin g af medarbejdere i VEU Center Østjyllands geografiske dækningsområde virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f..eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificeringo g en øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken omskoling og opkvalificering af ansatte på virksomheder r, der afvikles eller outsources på grund af globalisering. Overordnet defineres kerneområdernee for efteruddannelse med udgangspunkt i de områder, hvor uddannelsesinstitutionerne under VEU Center Østjylland gennemfører grunduddannelse til og med hovedforløb. Et andet kerneområde err et meget bredt udbud af grunduddanne else, efteruddannelse og udvik fokus på lingsprojekter inden for teknisk fagligee områder og almene fag, herunder at der bliver øget kombinationn af AMU kurser og FVU forløb. Regionen har mange virksomheder inden for fremstilling, detailhandel og service og deres behov for opkvalificering af medarbejderne sikres dækket via udviklingsprojekter og det brede udbud af teknisk til såvel faglige og almene kurser. Endelig er området indenn for arbejdsorganisering og ledelse fortsat et kerneområde i forhold udbud af uddannelsesmål, som i forhold til udvikling og gennemførelse af større kompetenceudviklings Ud over ovennævnte prioriterer Århuss Købmandsskole særligt indsatsen over for ufaglærte og faglærte projekter i samarbejde med virksomheder, organisationer og øvrige relevante uddannelsesinstitutioner. ledige. Det skønnes i den forbindelse at antallet af ledige vil væree stigende i den kommendee tid og skolen anser det for vigtigt at kunne bidrage særligt til opkvalificering af ledige med henblik på at sikre s dem beskæftigelse igen. MARKEDSFØRING VEU Center Østjylland gennemfører enn koordineret markedsføring af Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (EVE). Markedsføring en har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionalee og nationale ar der bejdsmarkeds og uddannelsespolitiskee målsætninger. Der er i VEU Center Østjyllands regi udviklet og lanceret en hjemmeside ostjylland.dk består af en fælles platform for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore virksomheder samt ansatte og ledige. Endvidere består hjemmesiden af et intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for vidensdeling. Der er i gennemført flere fælles kampagnefremstød. KampagnerneK e fortsætter i Formålet med kampagnerne er, at udbrede kendskabet til brugen af Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse. I 2012 er der særligt fokus på netværksdannelse omkring efteruddannelse og kompetenceudvikling, samt på rådgivning og vejledning af virksomheder og kortuddannede. side 11

12 Endvidere er der i regi af de 3 kompetencecentre i VEU Center Østjylland implementeret fælles SURVEY arbejde, beskriver konkrete virksomhedsbehov med henblik på målrettet behovsafdækning og markedsføring. system: midt.dk hvor uddannelseskonsulenterne dagligt på baggrund af det opsøgende Markedsføringen af udbuddet inden for Erhvervsrettet Voksen og o efteruddannelse rettes primært mod målgruppen af kortuddannede og ufaglærte personer. Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke institutionerne under VEU Center Østjylland som professionelle udbydere u af Erhvervsrettett voksen og efteruddannelse, samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter. Markedsføringen sker endelig konkret via uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, brochurer, produktblade, annoncering og nyhedsbreve og understøtter det personlige p salgs og vejledningsarbejde som side 12

13 1.6. PO OLITIK OG PROCEDURER UDLICITERET UNDERVISNU NING I det omfang det er bæredygtigt vil uddannelsesinstitutionerne under VEU Center Østjylland i videst muligt omfang udlicitere uddannelsesopgaverr til private, hvor opgaverne ved udlicitering kan løsess enten bedree til samme pris, eller på samme niveau men billigere. Udliciteringen skal således i det enkelte tilfælde kunne være sagligt og økonomisk velbegrundet. 1. UDDANNELSESPLAN Udgangspunktet for definitionen af kvaliteten er uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse under Fælles Kompetence Beskrivelse (FKB). Heraf fremgår bl.a. de handlingsorienterede mål, som uddannelsenn skal sikre opnås hos deltagerne. 2. LEKTIONSPLAN Århus Købmandsskole (ÅKS) stiller kravv om at modtage en tidsopdelt lektionsplan, der sikrer, at de handlingsorienterede mål opnås. Lektionsplanen skal indeholde en e beskrivelsee af indhold, undervisningsmetode, eksempler, opgaver og hvilke nødvendige hjælpemidler, der indgår. Endvidere skal det af alle lektionsplaner på Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU er, skal den eksterne leverandør udarbejde uddannelser) fremgå, at der er tale om en offentlig åben efteruddannelse. For at sikre, at alle informeres om, hvad en AMU uddannelse en generel orientering om AMU uddannelser. Orienteringen skal udleveres til alle deltageree og skal gennemgås af underviseren ved introduktionen til uddannelsesfo orløbet. Ligeledes skal det tydeligt t præciseres ved indledningen af alle uddannelser, at det ÅKS, der er udbyder aff AMU uddannelsen, og at den er udliciteret til en ekstern leverandør. Endelig skal det af alt materiale fremgå (både det der udleveres, og det der vises på OH, PowerPoint præsentation m.v.) at uddannelsen udbydes af ÅKS og gennemføres i samarbejde med den eksterne leverandør. 3. INFORMATION TIL DELTAGERNE ÅKS stiller krav om, at deltagerne informeres om de gældende regler for deltagelse i en AMU uddannelse. Det kunne eksempelvis være: En AMU uddannelse er en erhvervsrettet faglig eller almen faglig arbejdsmarkedsuddannelse, der har til formål at udbygge, vedligeholde og forbedre de erhvervsmæssige kvalifikationer hos deltagerne. En AMU uddannelse er en generel uddannelse, der overvejende er offentligt finansieret. En AMU uddannelse giver somm hovedregel faglig eller almen kompetence, som senere kan anvendes i forbindelse med evt. merit til erhvervsuddannelser eller anden uddannelse. 4. KRAV OG VILKÅR I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE PÅ AMU UDDANNELSER MÅLGRUPPE Målgruppen for AMU uddannelser er personer i beskæftigelse ogg ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Deltagerne må dog ikke tidligere have gennemført en uddannelse, der ligger over erhvervsuddannelsesniveau. LØNKOMPENSATION Hvis deltagerne får løn fraa sin arbejdsgiver under uddannelsen, modtager m arbejdsgiveren side 13

14 lønkompensation i form af a VEU godtgørelse. KOST OG LOGI Hvis AMU uddannelsen gennemføres g som internatkursus (deltageren bor på kursusstedet under uddannelsen) og der er mere end 60 km mellem hjem og uddannelsessted, er der mulighed for at opnå tilskud til kost og logi. ADMINISTRATIVE REGLERR Som det fremgår, skal der udfyldes forskellige skemaer, der har til formål at registrere og kontrollere, at AMU uddannelserne bliver gennemført efter reglerne. Det er derfor uhyre vigtigt, at deltagerne udfylder skemaerne korrekt. Skulle der opstå spørgsmål, som den eksterne leverandør ikke kan besvare, bør der derfor henvises til ÅKS, tlf UDDANNELSESBEVIS Efter uddannelsen får deltagerne udleveret et AMU uddannelsesbevis, der beskriver de emner, deltagerne har arbejdet med under uddannelsesfo orløbet. Disse beviser fremsendes direkte fra ÅKS til deltagerne efter kursets afslutning. 5. UNDERVISER KVALIFIKATIONER Forudsætningen for at undervise på enn AMU uddannelse er, at instruktøren som minimum har kvalifikationer, som svarer til erhvervsuddannelsesniveau, samt mindst m 2 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring, ligesom man skal have erhvervet pædagogiske kvalifikationer mindst svarende til niveauet i den pædagogiske uddannelse (pædagogikum), der gennemføres efter bekendtgørelse om den pædagogiske uddannelsee af lærere vedd erhvervsskolerne. 6. LOKALE OG UDSTYRSMÆSSIGE KRAVV Alt afhængigg af uddannelsen skal den eksterne leverandør stille et e undervisningslokale til rådighed med relevant udstyr. Det betyder, at der som minimum skal være 20 Pc erne P til deltagerne samt 1 PC til instruktøren. Pc erne, der skal være udstyret med lydkort, headset, højtaler m.v., skal være koblet op på Internettet. Desuden er det krav, at der skal være tilstrækkelig båndbredde til rådighed for streaming video, mens software skal være de seneste versione af Windowss samt MS Office. 7. KVALITETSKONTROL OG OPFØLGNING ÅKS stiller krav om en løbende kvalitetskontrol efter hvert uddannelsesforløb. I den forbindelse skal samtlige deltagere på en AMU uddannelse, der er udliciteret til en e ekstern leverandør, anvende Evalueringerne skal leve op til et kvalitetsmål på 4,5 i gennemsnit for hvert spørgsmål. Hvis dette ikke er tilfældet kræver ÅKSS en redegørelse og konkrett handlingsplan, der kan sikre kvaliteten i evt. fremtidige uddannelsesforløb. Yderligere informationer om udlicitering kan fås ved henvendelsee til kursuschef Lene With på tlf eller på side 14

15 1.7 KVALITETSKONTROL Kursusledelsen har det overordnede ansvar for at kontrollere, at kvalitetspolitikken følges. I praksis gennemføres kvalitetskontrollen gennem disse to indsatser: 1. KONTROL AF BASISDOKUMENTATION Med passende interval gennemgås basisdokumentation for kurser afholdt i perioden. For hvert kursus tjekkes i første omgang tjekliste [2.a] og efterfølgende kontrolleres: der foreligger en forløbsplan der foreligger undervisningsmateriale der er gennemført evaluering i Vis Kvalitet med en svarprocent påå min. 75% kursisterne har været tilfredse med kurset: Gennemsnitlig score 4 (ud af 5) der er foretaget fraværsregistrering. Er der afvigelser i forhold til de opstillede kvalitetsmål, er det kursusledelsens ansvar i samarbejde med de(n) involverede underviser(e) at sikre en implementering af de d fastlagte procedurer. 2. INTERNN AUDIT Der gennemføres løbende og med passende intervaller en intern audit. Dette sker ved besøg af 3 4 udvalgte kurser, hvor følgende forholdd kontrolleres: Kvaliteten af forløbsplanen herunderr er detaljeringsgraden passende og stemmer indholdet overens med læringsmål for kurset. Kvaliteten a kurset. f undervisningsmaterialet herunder om materialet stemmer s overens med læringsmål for undervisningstiden overholdes. der er match mellem deltagerlister og kursister tilstede. kursisterne er informeret om kursets mål. kursisterne er informeret om test af basale færdigheder. der foreligger dokumentation for underviserens kompetencer. Besøgende er uanmeldte og gennemføres af kursusledelsen. Under besøgene sker henvendelsen direkte til den pågældende underviser, u der bliver bedt om at svare på spørgsmålene i [tjekliste 1.a]. side 15

16 1.A. TJEKLISTE INTERN AUDIT Tjeklisten anvendes ved intern audit, udført af kursusledelsen: Dato for tilsyn Hold/aktivitet Underviser på kurset Ansvarsområde Tilsyn gennemført af Inden kurset Forløbsplan Er der fremsendt forløbsplan? Indeholder forløbsplanenn de rigtige oplysninger? Nej Kommentarer Er kvaliteten af forløbsplanen ok, herunder synligt hvordan mål er omsat til undervisning? Undervisningsmateriale Er der fremsendt UV materiale? Er kvaliteten af materialet ok? Er der match mellem kursusmål og materiale? Underviserss kompetencer Er der dokumentation forr at underviseren har de rettee kompetencer til at undervise i pågældende fag? f Efter kurset Evaluering Har kursisterne evaluerett kurset i Vis Kvalitet? Nej Kommentarer Er resultatett tilfredsstillende? Registreringg Er der fraværsregistreret rettidigt? Er der sammenhæng mellem informationer og registreringer? side 16

17 2.A TJEKLISTE KURSUS (MAPPE ) Tjeklisten følger kursusmappen og underskrives af hhv. kursussekretær og underviser efter kurset (de enkelte handlinger er uddybet i kvalitetsprocedurerne). Dokument/ /handling Ansvarlig Nej Beskrivelse, hvis nej Annoncering aabc.dk og ug.dk admm Visitation? Sagsbehandling, kost/logi, VEU admm godtgørelse, befordringsgodtgørelse Lokaler og udstyr Forløbsbeskrivelse Uddannelsesmål Protokol Underviser, cv Undervisningsmateriale Opgaver Evaluering admm underviser underviser underviser underviser underviser underviser underviser Underviser: Kursussekretær: 3.A/4.A TJE EKLISTE, UDLAGT/UDLICITERET UNDERVISNING: Tjeklisten anvendes ved kontrolbesøg k hos ekstern kursusudbyder. Tilsynet omfatter nedenstående mål: Kursusnr. Titel Godkendte skole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole Afhol 1) ER REGLERNE FOR MARKEDSFØRING OVERHOLDT, HERUNDER MÅLGRUPPE OG GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 2) ER DER ANNONCERETT PÅ UG.DK OG INSTITUTIONENS HJEMMESIDE 3) ER DER VISITERET EFTER REGLERNE side 17

18 Nej Beskriv mangler og handling: 4) ER SAGSBEHANDLINGEN FOR KOSTT OG LOGI, VEU GODTGØV RELSE OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE FORETAGET EFTER REGLERNE 5) ER LOKALER OG UDSTYR I ORDEN 6) HAR LÆRERNE DE FORNØDNE FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE KOMPETENCER 7) ER HANDLINGSORIENTEREDE MÅLFORMULERING, OPGAVERR OG PROJEKTER, VIRKSOMHEDSCASES M.V., HERUNDER GRUNDLAGET FOR LÆRERNES BEDØMMELSE AF KURSISTERNE, OPBEVARET EFTER AFTALE 8) ER MØDEPROTOKOL UDFYLDT 9) FINDES DER EN FORLØBSBESKRIVELSE side 18

19 10 ) HAR DELTAGERNE MODTAGET UDDANNELSESBEVIS 11) ER DER FORETAGET INDTASTNINGG I VISKVALITET 12) ANDET Bemærkninger til tilsynet: Samlet konklusion af tilsynet: Evt. bilag: Tilsynet er foretaget den Navn, titel, institution Godkendte skole Navn, titel, institution Afholdende skole side 19

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler KUA-projektet Kommunikation mellem Uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsovervågningen AMU-Center Horsens/Silkeborg

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere