AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering."

Transkript

1 Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1

2 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik og værdigrundlag harr Business Centret udarbejdet en politik for kvalitetssikring af afdelingens aktiviteter, herunder ikke mindst udbuddet af AMU uddannelser. Målsætningen med Business Centrets kvalitetspolitik er at sikre højst opnåelige kvalitet i alle ydelser og til stadighed leve op til gældende regler og lovgivning i tilknytning til AMU uddannelserne. Vi har desuden opsat en række specifikke kvalitetsmål for Business Centrets ydelser. Mål Overordnet er kvalitetsarbejdet i Business Centret baseret på en grundlæggende tillid til alle dele af organisationen, hvorfor et centralt element er etableringen af en kvalitetskultur som gør det naturligt ogg selvfølgeligt for den enkelte medarbejder at følge det kvalitetssystem, der er beskrevet for afdelingen. System Kvalitet Kultur A. KVALITETSMÅL I Business Centret læggerr vi stor vægt på, at vores kursus og uddannelsesforløb har en høj kvalitet og lever op til deltagernes forventninger samt gældende regler og lovgivning. På alle kurser og uddannelser anmoder vi kursister og studerende om at evaluere fx kurset, undervisningen og Business Centrets faciliteter. Evaluering Kvalitetsmål Formålet med evalueringerne er at sikre, at Business Centrets undervisningsforløb altid ligger i markedets bedste ende. Desuden giver evalueringerne også vores kursister ogg studerende mulighed for at bidrage med idéer og forslag, der kan forbedre og udbygge vores undervisningsforløb i fremtiden. Audit Handlinger Procedurer Arbejdsmarkedsuddannelserne har eget kvalitetssikringssystem, der gælder alle AMU uddannelser. B KVALITETSKULTUR Vi baserer vores kvalitetsarbejde på tillid. Vi har tillid til, at hver enkelt e medarbejder løfter sine s opgaver med ambitionen om at levere den bedst mulige kvalitet. Vores procedurer er derfor tilrettelagt,, så de naturligt følger arbejdsrytmen ogg de konkrete arbejdsopgaver, den enkelte medarbejder udfører. Kvalitetsarbejdet må aldrigg få karakter af a unødvendig eller forstyrrende kontrol, men skal derimod indgå som en naturlig del af arbejdet i hverdagen. Og vigtigst af alt: Vi vil lære og udvikle os gennem kvalitetsarbejdet. Business Centrets kvalitetshjul sikrer r læring og udvikling via vores kvalitetsarbejde. side 2

3 C. KVALITETSSYSTEM Business Centrets kvalitetssystem er bygget op af følgende delelementer: Organisation / rollerr Intern audit / evaluering Kvalitetssystem Procedurer Tjeklister Dokument styring De enkelte elementer er kort beskrevet i det følgende: ORGANISATION / ROLLERR Et væsentligt fundament for at sikre en kvalitetskultur, der understøtter vores kvalitetsmål er, at vi har defineret og beskrevet vores roller i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Vi har formuleret kvalitetsprocedurer for henholdsvis kursusledelsen administrationenn undervisere. Flere steder overlapper ansvar og opgaver, og vi tilsigter en åben dialog og erfaringsudveksling, så procedurer og handlingerr til stadighedd tilpasses i praksis. PROCEDURER Kvalitetsprocedurer kan dels være generelle og knyttet til Business Centrets overordnede kvalitetssikring, dels være kursusrelaterede og knytte sig til konkretee kurser. Vi har som nævnt beskrevet procedurer for hhv. kursusledelse, administrationn og sekretariat. DOKUMENTSTYRING Vi har udarbejdet en samlet dokumentoversigt med alle centrale kvalitetsstyringsdokumenter. Vi har desuden opsat retningslinjer for, hvor alle centrale kvalitetsstyringsdokumenter skal gemmes, g hvordan de opdateres, aff hvem og hvornår. TJEKLISTER Vi har udarbejdet tjeklister som hjælp til den enkelte medarbejder og som dokumentation for f at vores procedurer er overholdt. side 3

4 INTERN AUDIT/EVALUERING Vi har opsat rammer for en intern audit samt evaluering af vores kvalitetsarbejde. Opgaven er forankret i kursusledelsen og beskrevet i kvalitetsproceduren. DOKUMENTOVERSIGT, BC KVALITET: Opdateret: februar Tilstedeværelse og indhold, gennemgået af: Godkendt af: 1. GENERELLE: 1.1. Kvalitetspolitik ( dette notat) 1.2. Kvalitetsprocedurer kursusledelse 1.3. Kvalitetsprocedurer undervisere 1.4. Kvalitetsprocedurer administration 1.5. Politik og procedurer udlagtt undervisning 1.6. Politik og procedurer udliciteret undervisning 1.7 Kvalitetskontrol 1.a Tjekliste, intern audit 2. KURSUSRELATEREDE DOKUMENTER (PR. KURSUS): 2.1. Forløbsbeskrivelse 2.2. Uddannelsesmål 2.3. Protokol 2.4. Underviser, cv 2.5. Undervisningsmateriale 2.6. Opgaver 2.a Tjekliste, kursus (mappe) 3. DOKUMENTER UDLAGT UNDERVISNING: 3.1. Aftale (her anvendes MBU s std. aftale) 3.a Kvalitetsprocedure, tjekliste 4. DOKUMENTER UDLICITERETT UNDERVISNING: 4.1. Aftale (her anvendes MBU s standardaftale) 4.a Kvalitetsprocedure, tjekliste side 4

5 1.2 KVALITETSPROCEDURER KURSUSLEDELSE Kursusledelsen har de overordnede ansvar for at planlægge og sikre, at kvalitetsarbejdet implementeres i afdelingen og at Businesss Centrets kvalitetshjul følges: Kvalitetsprocedurerne gennemgås på personalemøder, minimumm 2 gange årligt med udgangspunkt i den interne audit og evaluering, der er gennemført. Nye medarbejdere introduceres for kvalitetsarbejdet. GENERELLE / OVERORDNEDE OPGAVER FOR KURSUSLEDELSEN: Aktivitet Ansvarlig Minimumsaktivitet: Løbende opfølgning på antal årselever r inden for de enkelte FKB Geografiskee forpligtelser: : Udbud i dækningsområdet Regelændringer: Opfølgning på information fra MBU Intern distribution af ny information nødvendig tilretning af procedurer Markedsføring: Kontrol og dokumentation af kursusmarkedsføring Kvalitetskontrol: Opfølgning på dokumentation gennemføre intern audit iht. procedure Vurdering af basale færdigheder: informere undervisere om, hvor og hvornår testen kan finde sted. Visitation: sikre, at det rette beredskab er til stede til at gennemføree IKVer samt at a koordinere denne aktivitet. Frekvens/ /tidspunkt side 5

6 1.3 KVALITETSPROCEDURER,, UNDERVISERE Underviseree på AMU er underlagt lovkrav i forbindelse med gennemførelse af kurser, herunder krav til dokumentation. INDEN KURSET: udarbejde forløbsbeskrivelse [2.1] i overensstemmelse med m kursets målbeskrivelsee og normerede varighed afstemme præsentation og undervisningsmateriale [2.5]] med kursetss målbeskrivelse [2.2] lægge forløbsbeskrivelse, undervisningsmateriale samt underviser cv u [2.4] på afdelingens dokumentserver, så afdelingen til enhver tid kan fremvise dokumentation ved henvendelse fra ministeriet sikre at der er oprettet mødeprotokol [2.3] fra administrationen (samteventuelle indkalderbreve). UNDER KURSET AT: gennemføre undervisningen i overensstemmelse med kursets målbeskrivelse og normerede varighed. Et kursus normerede varighed kan ikke afkortes samlet for et hold, og afkortning af uddannelsestid for f en deltager kan kun ske efter gennemførelse af enn individuel kompetencevurdering (IKV). En hel undervisningsdag udgør altid 7,4 time. gennemgå titel, indhold og mål for kurset ved opstart samt tilbyde kursisterne en kompetencevurdering give kursussekretærerne besked om, hvorvidt alle er mødt på første kursusdag fremmøde registreres i protokollen og denne afleveres senest s dagen efter sidste kursusdag inden sidste kursusdag, sikre dig, at du har modtaget det rette antal beviser samt evalueringskode fra administrationen. sørge for at kursisterne på sidste kursusdag evaluerer kurset i Vis kvalitet udleverer beviserne til kursister, der har opnået kompetencer i overensstemmelse med målbeskrivelse. EFTER KURSET AT: aflevere skriftlig dokumentation (protokol, evalueringsskemaer, overskydende beviser) til kursussekretærerne. udfylde tjekliste for kursus [2.a] side 6

7 1.4 KVALITETSPROCEDURER ADMINISTRATION GENERELLE KVALITETSPROCEDURER Vi administrerer AMU i henhold til vejledningerne på EASY webben, både hvadd angår det direkte arbejdee i EASY med at oprette personer, kurser og holdplaceringer: c.dk/easy a/dokumenter/amu administration/index. html og det afledte arbejdee i forbindelse med c.dk/efteruddannelse/dokumenter/vejledninger/index.html, herunder indberetning til og Ligeledes holder vi os dagligt ajour med nyhederne på EASY webben på de to hovedområder. Desuden sikrer vi vores forståelse af AMU administration ved at deltage d i en ekstern erfa gruppe, som vi mødes med ca. 2 gange årligt. å Herudover er vi i kontakt med gruppen efter behov, når vi har spørgsmål eller kommentarer, som udveksles. Endelig deltager vi så vidt muligt i alle EASY konferencer, som vedrører AMU området. For at sikre, at vi lever op til de givne krav i forbindelse med administration af AMU aktiviteter, holder vi hinanden løbende ajour straks, s når vi bliver klar over ændringer, nye tiltag og nye eller bedre måder at udføre opgaverne på. Som en del af vores kontrol af, at vi har registreret alle krævede oplysninger, o kører vi en gang månedligt jobbene EN10, EN11, EN12 og EN13. Det er kontroludskrifter i EASY, som kontrollerer henholdsvis: Manglende fraværsregistrering på AMU hold Hold, der ikke udbudsindberettes Holdplaceringer med lokale læresteder Manglende udbudsindberetning I forbindelsee med de kvartalsvise indberetninger foretager vi kontrollerne i henhold til vejledningen Indberetning af årselever for AMU,, som hentes her: c.dk/easy a/dokumenter/indberetninger/tilskud/index.html DOKUMENTSTYRING Administrationen har ansvaret for: Dokument layout/titel (jf. dokumentoversigt) Kontrol og oprettelse af masterdokumente Oprettelse og vedligeholdelsee af dokument hierarki på skolens s L drevv VENTELISTER Administrationen har ansvaret for opdatering og opfølgning på de oprettede ventelister i tilknytning til kurser. Administrationen udarbejder (ii samarbejde med kursusledelsen) hensigtsmæssige retningslinjer/procedurerr for dette arbejde. side 7

8 KURSUSRELATEREDE PROCEDURER I forbindelsee med oprettelse og gennemførelse af et kursus har administrationen ansvaret for f følgende opgaver: Annoncering på aabc.dk og ug.dk Visitation Sagsbehandling, kost/logi, VEU godtgørelse, befordringsgodtgørelse Lokaler og udstyr Uddannelsesbeviser Evalueringskode Udfylde tjekliste for kursus [2.a] og sikre korrekt arkivering af kursusmappe. side 8

9 1.5. PO OLITIK OG PROCEDURER UDLAGT UNDERVISNINGG Gældende INDLEDNING Formålet med denne udbudspolitik er at informere Århus Købmandsskoles kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens s strategi for udbud af erhvervsrettet voksen ogg efteruddannelse. Århus Købmandsskole er en del af VEU Center Østjylland. VEU Center Østjylland er en samling aff alle udbydere af AMU uddannelser i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, S Skanderborg og Århus. Det er VEU Center Østjyllands formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen og o efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelsee med arbejdsmarkedets behovv og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. Medvirke til at afhjælpe omstillings og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. Give voksne muligheder for att forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Den primære målgruppe er ufaglærte, faglærte og kortuddanned de. UDBUD/GEOGRAFISK OPLAND Udbudspolitikken tager afsæt i, at vi påå baggrund af de udbudsgodkendelser vi er tildelt og vore øvrige styrkeområder, medvirker til at dækkee arbejdsmarkedets behov og o efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Som udgangspunkt er dett geografiske opland for AMU udbud defineret i forhold til de specifikke kompetenceområder med afsæt i udbudsområde for EUD, under hensyntagenn til eventuellee øvrige godkendte udbydere på området. Samlet udbyder institutionerne under VEU Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. ÅRHUS KØBMANDSSKOLES GEOGRAFISKE OPLAND Århus Købmandsskole er godkendt til at udbyde følgende fælles kompetencebk beskrivelser: 1. Administration 2. Administrative funktioner i HRR 3. Detailhandel 4. Finansiel rådgivning og forsikring 5. IKT administration og vedligeholdelse 6. Ledelse 7. Viden og forretningsservice 8. Spedition og shipping 9. IKV i AMU 10. FVU side 9

10 AKTIVITETSUDVIKLING GENERELT F FOR VEU CE NTER ØSTJYLLAND. Overordnet budgetteres der i 2013 med et uændret eller svagt stigende aktivitetsniveau på AMU området. Stigningen sker som følge af bl.a. øget virksomhedskontakt på baggrund af forskellige projekter og netværk under VEU Center Østjylland og de regionale initiativer, herunder KOMPETENCEmidt. Endvidere forventes en generel konjunkturmæssig nedgang at medføre en større ledighed samt s en større efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen og efteruddannelse fraa virksomhederne. Endelig forventes det, at aktiviteter i regi af Kompetencefondenee vil medføre en øget fokusering på erhvervsrettet voksen ogg efteruddannelse i virksomhederne medd efterfølgende yderligere tilgang af kursister til uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesaktiviteter. Denne udvikling forventes intensiveret, da flere af de store virksomheder i lokalområdet befinder sig i en flerårig strategisk kompetenceudviklingsproces, hvilket forventes at betyde en øgett kursusaktivitet. Århus Købmandsskole forventer en undret aktivitet på AMU området i Det merkantilee markedsområde skønnes hårdt ramt af den samfundsmæssige udvikling. BEVILLINGSMÆSSIGE PRIORITERINGERR Generelt for VEU Center Østjylland og Århus Købmandsskole. I alle VEU Center Østjyllands prioriteringer vil kortuddannede og ufaglærte blive tilgodeset frem f for personer uden for den primære målgruppe. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelsee af beskæftigede blive højtt prioriteret, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomhedersv s igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner højt. IMØDEKOMMELSE AF ARBEJDSMARKEDETS BEHOV (BEHOVSVURDERING) VEU Center Østjylland servicerer erhvervslivet i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, S Silkeborg, Skanderborg og Aarhus medd en bred vifte af uddannelsestilbud og dermed indgår uddannelsesinstitutionerne som et væsentligt element i den regionale vækst. Uddannelsesinstitutionerne i VEU Center Østjylland er i tæt dialog med erhvervslivet, faglige organisationero r, erhvervsorganisationer, erhvervs og udviklingsrådd og jobcentre, for hermed at udvikle sinn udbudsfladee hen imod, hvad der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked. Det centrale omdrejningspunkt er, at være aktive og innovative medspillere indenfor kompetenceudvikling generelt. VEU Center Østjyllands partnere har mange års tradition for at være markedsorienterede og dermed afvikle og udvikle kurser og uddannelser i tæt samspil mellem uddannelsesinstitution og virksomheder. Uddannelseskonsulenter og virksomhedskonsulenter har kompetencer til afdækning af behov fra strategisk til operationeltt niveau i virksomhederne, samt indgår i netværk der understøtter kendskabet til behovet på det aktuelle marked. Uddannelsesinstitutionerne har ligeledes erfaring med arbejdet i kompetencecentre, hvis formål er, at samle det brede udbud i et samarbejde, der tilbyder én indgang til t efteruddannelse. I kompetencecentrene er der en styregruppe, der består af organisationer, jobcentre, erhvervsråd m.v. Endelig søger uddannelsesinstitutionerne til stadighed at opfangee behovene hos den enkelte ud tager dannelsessøgende med særlig fokus påå dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingerne udgangspunkt i den pågældende elev eller kursists livserfaringer og fører oftest til et mere målrettet uddannelsesforløb. side 10

11 Århus Købmandsskole prioriterer ud over de merkantile faglige områder at udvikle og gennemføre kurser og uddannelser inden forr ledelse, økonomi og sprog. INDSATSOMRÅDER Den formulerede udbudspolitik for VEU Center Østjylland skal lokalt og regionalt understøtte: den teknisk faglige, merkantile og almene opkvalificerin g af medarbejdere i VEU Center Østjyllands geografiske dækningsområde virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f..eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificeringo g en øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken omskoling og opkvalificering af ansatte på virksomheder r, der afvikles eller outsources på grund af globalisering. Overordnet defineres kerneområdernee for efteruddannelse med udgangspunkt i de områder, hvor uddannelsesinstitutionerne under VEU Center Østjylland gennemfører grunduddannelse til og med hovedforløb. Et andet kerneområde err et meget bredt udbud af grunduddanne else, efteruddannelse og udvik fokus på lingsprojekter inden for teknisk fagligee områder og almene fag, herunder at der bliver øget kombinationn af AMU kurser og FVU forløb. Regionen har mange virksomheder inden for fremstilling, detailhandel og service og deres behov for opkvalificering af medarbejderne sikres dækket via udviklingsprojekter og det brede udbud af teknisk til såvel faglige og almene kurser. Endelig er området indenn for arbejdsorganisering og ledelse fortsat et kerneområde i forhold udbud af uddannelsesmål, som i forhold til udvikling og gennemførelse af større kompetenceudviklings Ud over ovennævnte prioriterer Århuss Købmandsskole særligt indsatsen over for ufaglærte og faglærte projekter i samarbejde med virksomheder, organisationer og øvrige relevante uddannelsesinstitutioner. ledige. Det skønnes i den forbindelse at antallet af ledige vil væree stigende i den kommendee tid og skolen anser det for vigtigt at kunne bidrage særligt til opkvalificering af ledige med henblik på at sikre s dem beskæftigelse igen. MARKEDSFØRING VEU Center Østjylland gennemfører enn koordineret markedsføring af Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (EVE). Markedsføring en har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionalee og nationale ar der bejdsmarkeds og uddannelsespolitiskee målsætninger. Der er i VEU Center Østjyllands regi udviklet og lanceret en hjemmeside ostjylland.dk består af en fælles platform for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore virksomheder samt ansatte og ledige. Endvidere består hjemmesiden af et intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for vidensdeling. Der er i gennemført flere fælles kampagnefremstød. KampagnerneK e fortsætter i Formålet med kampagnerne er, at udbrede kendskabet til brugen af Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse. I 2012 er der særligt fokus på netværksdannelse omkring efteruddannelse og kompetenceudvikling, samt på rådgivning og vejledning af virksomheder og kortuddannede. side 11

12 Endvidere er der i regi af de 3 kompetencecentre i VEU Center Østjylland implementeret fælles SURVEY arbejde, beskriver konkrete virksomhedsbehov med henblik på målrettet behovsafdækning og markedsføring. system: midt.dk hvor uddannelseskonsulenterne dagligt på baggrund af det opsøgende Markedsføringen af udbuddet inden for Erhvervsrettet Voksen og o efteruddannelse rettes primært mod målgruppen af kortuddannede og ufaglærte personer. Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke institutionerne under VEU Center Østjylland som professionelle udbydere u af Erhvervsrettett voksen og efteruddannelse, samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter. Markedsføringen sker endelig konkret via uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, brochurer, produktblade, annoncering og nyhedsbreve og understøtter det personlige p salgs og vejledningsarbejde som side 12

13 1.6. PO OLITIK OG PROCEDURER UDLICITERET UNDERVISNU NING I det omfang det er bæredygtigt vil uddannelsesinstitutionerne under VEU Center Østjylland i videst muligt omfang udlicitere uddannelsesopgaverr til private, hvor opgaverne ved udlicitering kan løsess enten bedree til samme pris, eller på samme niveau men billigere. Udliciteringen skal således i det enkelte tilfælde kunne være sagligt og økonomisk velbegrundet. 1. UDDANNELSESPLAN Udgangspunktet for definitionen af kvaliteten er uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse under Fælles Kompetence Beskrivelse (FKB). Heraf fremgår bl.a. de handlingsorienterede mål, som uddannelsenn skal sikre opnås hos deltagerne. 2. LEKTIONSPLAN Århus Købmandsskole (ÅKS) stiller kravv om at modtage en tidsopdelt lektionsplan, der sikrer, at de handlingsorienterede mål opnås. Lektionsplanen skal indeholde en e beskrivelsee af indhold, undervisningsmetode, eksempler, opgaver og hvilke nødvendige hjælpemidler, der indgår. Endvidere skal det af alle lektionsplaner på Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU er, skal den eksterne leverandør udarbejde uddannelser) fremgå, at der er tale om en offentlig åben efteruddannelse. For at sikre, at alle informeres om, hvad en AMU uddannelse en generel orientering om AMU uddannelser. Orienteringen skal udleveres til alle deltageree og skal gennemgås af underviseren ved introduktionen til uddannelsesfo orløbet. Ligeledes skal det tydeligt t præciseres ved indledningen af alle uddannelser, at det ÅKS, der er udbyder aff AMU uddannelsen, og at den er udliciteret til en ekstern leverandør. Endelig skal det af alt materiale fremgå (både det der udleveres, og det der vises på OH, PowerPoint præsentation m.v.) at uddannelsen udbydes af ÅKS og gennemføres i samarbejde med den eksterne leverandør. 3. INFORMATION TIL DELTAGERNE ÅKS stiller krav om, at deltagerne informeres om de gældende regler for deltagelse i en AMU uddannelse. Det kunne eksempelvis være: En AMU uddannelse er en erhvervsrettet faglig eller almen faglig arbejdsmarkedsuddannelse, der har til formål at udbygge, vedligeholde og forbedre de erhvervsmæssige kvalifikationer hos deltagerne. En AMU uddannelse er en generel uddannelse, der overvejende er offentligt finansieret. En AMU uddannelse giver somm hovedregel faglig eller almen kompetence, som senere kan anvendes i forbindelse med evt. merit til erhvervsuddannelser eller anden uddannelse. 4. KRAV OG VILKÅR I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE PÅ AMU UDDANNELSER MÅLGRUPPE Målgruppen for AMU uddannelser er personer i beskæftigelse ogg ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Deltagerne må dog ikke tidligere have gennemført en uddannelse, der ligger over erhvervsuddannelsesniveau. LØNKOMPENSATION Hvis deltagerne får løn fraa sin arbejdsgiver under uddannelsen, modtager m arbejdsgiveren side 13

14 lønkompensation i form af a VEU godtgørelse. KOST OG LOGI Hvis AMU uddannelsen gennemføres g som internatkursus (deltageren bor på kursusstedet under uddannelsen) og der er mere end 60 km mellem hjem og uddannelsessted, er der mulighed for at opnå tilskud til kost og logi. ADMINISTRATIVE REGLERR Som det fremgår, skal der udfyldes forskellige skemaer, der har til formål at registrere og kontrollere, at AMU uddannelserne bliver gennemført efter reglerne. Det er derfor uhyre vigtigt, at deltagerne udfylder skemaerne korrekt. Skulle der opstå spørgsmål, som den eksterne leverandør ikke kan besvare, bør der derfor henvises til ÅKS, tlf UDDANNELSESBEVIS Efter uddannelsen får deltagerne udleveret et AMU uddannelsesbevis, der beskriver de emner, deltagerne har arbejdet med under uddannelsesfo orløbet. Disse beviser fremsendes direkte fra ÅKS til deltagerne efter kursets afslutning. 5. UNDERVISER KVALIFIKATIONER Forudsætningen for at undervise på enn AMU uddannelse er, at instruktøren som minimum har kvalifikationer, som svarer til erhvervsuddannelsesniveau, samt mindst m 2 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring, ligesom man skal have erhvervet pædagogiske kvalifikationer mindst svarende til niveauet i den pædagogiske uddannelse (pædagogikum), der gennemføres efter bekendtgørelse om den pædagogiske uddannelsee af lærere vedd erhvervsskolerne. 6. LOKALE OG UDSTYRSMÆSSIGE KRAVV Alt afhængigg af uddannelsen skal den eksterne leverandør stille et e undervisningslokale til rådighed med relevant udstyr. Det betyder, at der som minimum skal være 20 Pc erne P til deltagerne samt 1 PC til instruktøren. Pc erne, der skal være udstyret med lydkort, headset, højtaler m.v., skal være koblet op på Internettet. Desuden er det krav, at der skal være tilstrækkelig båndbredde til rådighed for streaming video, mens software skal være de seneste versione af Windowss samt MS Office. 7. KVALITETSKONTROL OG OPFØLGNING ÅKS stiller krav om en løbende kvalitetskontrol efter hvert uddannelsesforløb. I den forbindelse skal samtlige deltagere på en AMU uddannelse, der er udliciteret til en e ekstern leverandør, anvende Evalueringerne skal leve op til et kvalitetsmål på 4,5 i gennemsnit for hvert spørgsmål. Hvis dette ikke er tilfældet kræver ÅKSS en redegørelse og konkrett handlingsplan, der kan sikre kvaliteten i evt. fremtidige uddannelsesforløb. Yderligere informationer om udlicitering kan fås ved henvendelsee til kursuschef Lene With på tlf eller på side 14

15 1.7 KVALITETSKONTROL Kursusledelsen har det overordnede ansvar for at kontrollere, at kvalitetspolitikken følges. I praksis gennemføres kvalitetskontrollen gennem disse to indsatser: 1. KONTROL AF BASISDOKUMENTATION Med passende interval gennemgås basisdokumentation for kurser afholdt i perioden. For hvert kursus tjekkes i første omgang tjekliste [2.a] og efterfølgende kontrolleres: der foreligger en forløbsplan der foreligger undervisningsmateriale der er gennemført evaluering i Vis Kvalitet med en svarprocent påå min. 75% kursisterne har været tilfredse med kurset: Gennemsnitlig score 4 (ud af 5) der er foretaget fraværsregistrering. Er der afvigelser i forhold til de opstillede kvalitetsmål, er det kursusledelsens ansvar i samarbejde med de(n) involverede underviser(e) at sikre en implementering af de d fastlagte procedurer. 2. INTERNN AUDIT Der gennemføres løbende og med passende intervaller en intern audit. Dette sker ved besøg af 3 4 udvalgte kurser, hvor følgende forholdd kontrolleres: Kvaliteten af forløbsplanen herunderr er detaljeringsgraden passende og stemmer indholdet overens med læringsmål for kurset. Kvaliteten a kurset. f undervisningsmaterialet herunder om materialet stemmer s overens med læringsmål for undervisningstiden overholdes. der er match mellem deltagerlister og kursister tilstede. kursisterne er informeret om kursets mål. kursisterne er informeret om test af basale færdigheder. der foreligger dokumentation for underviserens kompetencer. Besøgende er uanmeldte og gennemføres af kursusledelsen. Under besøgene sker henvendelsen direkte til den pågældende underviser, u der bliver bedt om at svare på spørgsmålene i [tjekliste 1.a]. side 15

16 1.A. TJEKLISTE INTERN AUDIT Tjeklisten anvendes ved intern audit, udført af kursusledelsen: Dato for tilsyn Hold/aktivitet Underviser på kurset Ansvarsområde Tilsyn gennemført af Inden kurset Forløbsplan Er der fremsendt forløbsplan? Indeholder forløbsplanenn de rigtige oplysninger? Nej Kommentarer Er kvaliteten af forløbsplanen ok, herunder synligt hvordan mål er omsat til undervisning? Undervisningsmateriale Er der fremsendt UV materiale? Er kvaliteten af materialet ok? Er der match mellem kursusmål og materiale? Underviserss kompetencer Er der dokumentation forr at underviseren har de rettee kompetencer til at undervise i pågældende fag? f Efter kurset Evaluering Har kursisterne evaluerett kurset i Vis Kvalitet? Nej Kommentarer Er resultatett tilfredsstillende? Registreringg Er der fraværsregistreret rettidigt? Er der sammenhæng mellem informationer og registreringer? side 16

17 2.A TJEKLISTE KURSUS (MAPPE ) Tjeklisten følger kursusmappen og underskrives af hhv. kursussekretær og underviser efter kurset (de enkelte handlinger er uddybet i kvalitetsprocedurerne). Dokument/ /handling Ansvarlig Nej Beskrivelse, hvis nej Annoncering aabc.dk og ug.dk admm Visitation? Sagsbehandling, kost/logi, VEU admm godtgørelse, befordringsgodtgørelse Lokaler og udstyr Forløbsbeskrivelse Uddannelsesmål Protokol Underviser, cv Undervisningsmateriale Opgaver Evaluering admm underviser underviser underviser underviser underviser underviser underviser Underviser: Kursussekretær: 3.A/4.A TJE EKLISTE, UDLAGT/UDLICITERET UNDERVISNING: Tjeklisten anvendes ved kontrolbesøg k hos ekstern kursusudbyder. Tilsynet omfatter nedenstående mål: Kursusnr. Titel Godkendte skole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole Afhol 1) ER REGLERNE FOR MARKEDSFØRING OVERHOLDT, HERUNDER MÅLGRUPPE OG GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 2) ER DER ANNONCERETT PÅ UG.DK OG INSTITUTIONENS HJEMMESIDE 3) ER DER VISITERET EFTER REGLERNE side 17

18 Nej Beskriv mangler og handling: 4) ER SAGSBEHANDLINGEN FOR KOSTT OG LOGI, VEU GODTGØV RELSE OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE FORETAGET EFTER REGLERNE 5) ER LOKALER OG UDSTYR I ORDEN 6) HAR LÆRERNE DE FORNØDNE FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE KOMPETENCER 7) ER HANDLINGSORIENTEREDE MÅLFORMULERING, OPGAVERR OG PROJEKTER, VIRKSOMHEDSCASES M.V., HERUNDER GRUNDLAGET FOR LÆRERNES BEDØMMELSE AF KURSISTERNE, OPBEVARET EFTER AFTALE 8) ER MØDEPROTOKOL UDFYLDT 9) FINDES DER EN FORLØBSBESKRIVELSE side 18

19 10 ) HAR DELTAGERNE MODTAGET UDDANNELSESBEVIS 11) ER DER FORETAGET INDTASTNINGG I VISKVALITET 12) ANDET Bemærkninger til tilsynet: Samlet konklusion af tilsynet: Evt. bilag: Tilsynet er foretaget den Navn, titel, institution Godkendte skole Navn, titel, institution Afholdende skole side 19

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere