Love for Danmarks Bowling Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Danmarks Bowling Forbund"

Transkript

1 Love for Danmarks Bowling Forbund 05/2015 Indhold 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Navn og hjemsted Tilhørsforhold Formål DBwF s formål Optagelse af medlemmer Optagelse af bowlingklubber Optagelse af interessemedlemmer Repræsentantskabet Repræsentantskabet Ordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabets beslutningsdygtighed og beslutninger Øvrige personers adgang til repræsentantskabsmødet Generelt om valgbarhed og udpegning til tillidsposter Ordensudvalget Sammensætning og valg Ordensudvalgets opgaver Forbundsbestyrelsen Sammensætning og valg Forbundsbestyrelsens opgaver: Økonomiudvalg Faste udvalg DBwF s øst- og vestudvalg

2 18 Landsaktivitetsudvalg a DT-udvalg b DM-udvalg Ungdomsudvalg Disciplinærudvalg Lovudvalg Administration og daglig drift Administrationens sammensætning Administrationens opgaver Regnskab, formue, kontingent og afgifter samt revision Regnskab Formue Kontingent og afgifter Revision Kritisk revision Gennemførsel af revision Tegning og fuldmagtsforhold Tegning Fuldmagtsforhold Forbundets opløsning Opløsning af DBwF

3 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1 Navn og hjemsted stk. 1 Forbundets navn er Danmarks Bowling Forbund (DBwF). stk. 2 Forbundets hjemsted er adressen på DBwF s kontor 2 Tilhørsforhold stk. 1 DBwF er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Idræts- Forbund (NIF), The Federation Internationale des Quilleurs (FIQ) og The World Tenpin Bowling Association (WTBA). stk. 2 DBwF s love, lovregulativer, spilleregler og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DIF s love, lovregulativer og reglementer. stk. 3 DBwF s spilleregler skal til enhver tid være i overensstemmelse med WTBA s Statutes and and Playing Rules. 2. Formål 3 DBwF s formål stk. 1 DBwF s formål er at fremme og højne bowlingsporten som idræt i Danmark ved at samle landets bowlingaktiviteter i DBwF og varetage bowlingsportens interesser såvel lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. stk. 2 Styrke sporten gennem ensartede love, lovregulativer, spilleregler og bestemmelser. stk. 3 Afholde lokale, landsdels og nationale turneringer. stk. 4 Afholde lokale og landsdels mesterskabsstævner. stk. 5 Afholde de af DIF godkendte Danmarksmesterskaber. stk. 6 Medvirke til afholdelse af internationale arrangementer og landskampe. stk. 7 Udvikle og markedsføre unikke bowlingaktiviteter med henblik på at skabe størst mulig medlemskab af DBwF, for derigennem at sikre grundlaget for at skabe bowlingspillere, der kan begå sig på højt nationalt og internationalt plan. stk. 8 Igennem løbende uddannelse af bowlere, trænere og ledere sikre, at alle konstant føler sig bedst muligt rustet til, hver på deres felt, at skabe goodwill for, værne om og varetage dansk bowlings interesser, såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt. stk. 9 Med afsæt i den fladest mulige organisationsstruktur, skal der sikres kort og enkel vej fra idé til handling. 3. Optagelse af medlemmer 4 Optagelse af bowlingklubber stk. 1 DBwF er en organisation bestående af bowlingklubber. 3

4 stk. 2 For at være medlem af DBwF med organisatoriske rettigheder, skal en bowlingklub som minimum opfylde de i lovregulativ I fastsatte betingelser for optagelse. stk. 3 Kun medlemmer i bowlingklubber tilsluttet DBwF, kan deltage i de lokale, landsdels og nationale aktiviteter udbudt og afholdt af DBwF. stk. 4 For at kunne deltage i de lokale, landsdels og nationale aktiviteter, der udbydes og afholdes af DBwF, skal der løses licens jf. lovregulativ III. 5 Optagelse af interessemedlemmer stk. 1 DBwF kan optage interessemedlemmer, -organisationer og klubber uden organisatoriske rettigheder, efter nærmere retningslinjer fastsat af forbundsbestyrelsen. 4. Repræsentantskabet 6 Repræsentantskabet stk. 1 Repræsentantskabet er DBwF s øverste myndighed og træffer beslutninger, der vedrører DBwF herunder politikker, målsætninger, handlinger og budgetter. stk. 2 Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde: 2.1 Med stemme- og taleret, 1 eller 2 repræsentanter fra hver registreret klub pr. 1. februar Klubber med indtil 49 licenserede medlemmer har 1 repræsentant med 1 stemme Klubber med 50 eller flere licenserede medlemmer har efter klubbens valg: - 1 repræsentant med 2 stemmer, eller - 2 repræsentanter med hver sin stemme Liste over klubber med stemme- og taleret offentliggøres på DBwF s hjemmeside primo februar, med angivelse af stemmetal. 2.2 Med taleret, forbundsbestyrelsen og alle udvalgsformænd jf. 12, stk. 1, 17, stk. 3, 18, stk. 2, 18a. stk.2, 18b, stk. 2, 19, stk. 2, 20, stk. 2 og 21, stk. 2. stk. 3 Repræsentanterne skal møde personligt og kan ikke benytte sin stemme- og taleret via fuldmagt givet til en anden repræsentant eller person. 7 Ordinært repræsentantskabsmøde stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned. stk. 2 Forbundsbestyrelsen indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, beretninger, revideret regnskab for den forløbne regnskabsperiode, budgetter samt modtagne forslag. 4

5 stk. 3 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Repræsentanternes prøvelse. 2. Valg af en til to dirigenter. 3. Forhandlingsprotokol. 4. Beretninger fra: 4.1. Forbundsbestyrelsen DBwF s faste udvalg. 5. Regnskab for seneste regnskabsår. 6. Forslag. 7. Budget: 7.1 Revideret budget for indeværende regnskabsår. 7.2 Fastsættelse af licensgebyr. 7.3 Fastsættelse af kampafgift til DBwF. 7.4 Forslag til budget for de kommende 2 regnskabsår. 8. Fremtidige sportslige arrangementer. 9. Valg til: 9.1 Forbundsbestyrelsen jf. 14, stk. 1, stk. 2 og stk Ordensudvalget jf. 12, stk. 1 og Udvalgsformænd jf. 17, stk. 2, 18, stk. 2, 18a, stk. 2, 18b, stk. 2, 19, stk , stk. 2 og 21, stk Valg af revision og kritisk revision jf. 27, stk. 2 og 28, stk Fastsættelse af næste ordinære mødedato. 12. Eventuelt. stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde under dagsordenens punkt 6, kan stilles af bowlingklubberne, forbundsbestyrelsen og DBwF s faste udvalg jf. 17, 18, 18a, 18,b og 20. stk. 5 Forslag stillet af bowlingklubberne fremsendes til DBwF s kontor senest den 1. marts. stk. 6 Forslag fra forbundsbestyrelsen eller de faste udvalg, samt forslag til fastsættelse af licens- og/eller kampafgifter sendes sammen med det øvrige repræsentantskabsmateriale senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. 8 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde stk. 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når forbundsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 20 % af de bowlingklubber, der har stemmeret jf. 6, stk. 2, skriftligt overfor forbundsbestyrelsen fremsætter begæring herom med motiveret dagsorden. stk. 2 Den motiverede dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Repræsentanternes prøvelse. 2. Valg af 1 til 2 dirigenter. 3. Forslag til behandling. stk. 3 Kun forslag, der er optaget på dagsordenen, kan behandles på mødet. stk. 4 Forbundsbestyrelsen fastsætter tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og indkalder med 14 dages 5

6 varsel og senest 7 dage efter modtagelse af begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 9 Repræsentantskabets beslutningsdygtighed og beslutninger stk. 1 Både det ordinære og ekstraordinære repræsentantskab er beslutningsdygtigt, når de fremmødte mandater udgør mindst 25 % af de stemmeberettigede repræsentanter jf. 6, stk. 2. stk. 2 Forbundsbestyrelsen fastsætter retningslinjerne for mandaternes prøvelse. Retningslinjerne skal sikre, at ingen møder og repræsenterer en klub uden at have licens i den pågældende klub, herunder møder med fuldmagt fra en anden repræsentant. stk. 3 Kan et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke gennemføres jf. 9 stk. 1, indkaldes der til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde (eller et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde), der er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. stk. 4 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af DBwF s love og lovregulativer kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. stk. 5 Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 stemmeberettigede repræsentanter forlanger det. stk. 6 Repræsentanter, der ankommer i løbet af repræsentantskabsmødet, kan ved henvendelse til dirigenten anmode om, at få stemme- og taleret. Stemme- og taleretten får virkning ved påbegyndelse af et nyt punkt på dagsordenen. 10 Øvrige personers adgang til repræsentantskabsmødet stk. 1 Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære repræsentantskabsmødet: - Medlemmer af ordensudvalget jf. 12, stk Leder af DBwF s faste udvalg jf. 18, 18a, 18b, 19, 20 og Medlemmer af den kritiske revision. - 1 repræsentant for henholdsvis dame- og herrelandsholdets bruttogruppe. - Danmarks Idræts Forbund. - Team Danmark. - Ansatte i DBwF s organisation. - Repræsentanter fra internationale organisationer, hvortil DBwF er knyttet. - Pressen. stk. 2 Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte personer og organisationer adgang til repræsentantskabsmødet. stk. 3 Spillerepræsentanterne for dame- og herrelandsholdets bruttogrupper udpeges før repræsentantskabsmødet af og blandt de seneste udtagne bruttogrupper. stk. 4 Personer, der ikke er en del af repræsentantskabet, kan gives taleret ved bestemte emner, der har relevans for den enkelte person. 6

7 11 Generelt om valgbarhed og udpegning til tillidsposter stk. 1 For at kunne bestride en valgt eller udpeget tillidspost kræves licens. stk. 2 Der må intet sted i organisationen vælges eller udpeges børnetrænere eller børn- og ungdomsledere, der er dømt for seksuelle krænkelser overfor børn og unge under 18 år. stk. 3 Tiltales eller dømmes en valgt eller udpeget leder for seksuelle krænkelser overfor børn og unge under 18 år, overdrages sagen til det fælles udvalg under DIF, DIG og Firmaidrætten med henblik på behandling af sagen efter det fælles reglement for behandling af udelukkelsessager. 5. Ordensudvalget 12 Sammensætning og valg stk. 1 Ordensudvalget består af følgende medlemmer: - 1 leder. - 4 medlemmer. - 1 suppleant. stk. 2 Alle medlemmer vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af 2 år. Lederen og 2 medlemmer vælges i lige år. De øvrige medlemmer vælges i ulige år. På hvert repræsentantskabsmøde vælges 1 suppleant for en periode af et år. stk. 3 Ordensudvalgets leder bør have juridisk uddannelse. stk. 4 Ordensudvalgets medlemmer og suppleant kan ikke samtidig være valgt eller udpeget til andre tillidsposter i DBwF s organisation og/eller opnå ansættelse i DBwF s administration. 13 Ordensudvalgets opgaver stk. 1 Ordensudvalget er øverste disciplinære myndighed og højeste appelinstans i DBwF. Udvalgets kompetencer fremgår af lovregulativ IV. stk. 2 Ordensudvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om ordensudvalgets arbejde i det forløbne år. stk. 3 Ordensudvalgets medlemmer og suppleant har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne. 6. Forbundsbestyrelsen 14 Sammensætning og valg stk. 1 Forbundsbestyrelsen består af: - Formand. - Næstformand. - 3 bestyrelsesmedlemmer. 7

8 - Den valgte formand i henholdsvis øst- og vestudvalget jf. 17, stk. 3. stk. 2 Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmerne vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode på 2 år: - Formanden vælges i lige år. - Næstformanden vælges i ulige år. - Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift i henholdsvis lige og ulige år. 2 medlemmer i lige år og et medlem i ulige år. stk. 3 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år en suppleant til forbundsbestyrelsen. stk. 4 Med undtagelse af den valgte formand i henholdsvis øst- og vestudvalget, kan medlemmer af forbundsbestyrelsen ikke samtidig: - Bestride mere end en post i forbundsbestyrelsen - Være valgt til ordensudvalget, disciplinærudvalget eller revisionen. - Være i et ansættelsesforhold, der medfører inhabilitet i forhold til bestyrelsesarbejdet. stk. 5 I tilfælde af forfald kan suppleanten indtræde i forbundsbestyrelsen. Dog indtræder næstformanden i tilfælde af formandens forfald. Ved formandens eller næstformandens forfald konstituerer forbundsbestyrelsen sig med en ny næstformand. Forbundsbestyrelsen kan dog vælge at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på nyvalg. stk. 6 Forbundsbestyrelsen udpeger selv en sekretær, der er tilforordnet bestyrelsen. 15 Forbundsbestyrelsens opgaver: stk. 1 Den politiske ledelse af DBwF varetages af forbundsbestyrelsen, der træffer beslutninger af enhver karakter, der vedrører DBwF s interesser under hensyntagen til de nødvendige sportslige hensyn, forbundets love og repræsentantskabsbeslutninger. stk. 2 Forbundsbestyrelsen ledes af formanden og næstformanden i fælleskab, men fastsætter derudover selv sin forretningsorden. stk. 3 Formanden foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøde mindst 6 gange om året, eller når mindst 50 % af den samlede forbundsbestyrelse fremsætter begæring herom. stk. 4 Forbundsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af medlemmerne er til stede. Heraf skal enten formanden eller næstformanden være én af de tilstedeværende. stk. 5 Beslutninger i forbundsbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. stk. 6 Forbundsbestyrelsen er forpligtet til at gribe ind, hvis den får kendskab til overtrædelse eller tilsidesættelse af DBwF s love, lovregulativer, regler, bestemmelser m.v. stk. 7 Eventuelt udarbejde retningslinjer for de faste udvalg, der skal sikre, at alle udvalg lever op til forbundets code of conduct om god organisationsledelse. 8

9 16 Økonomiudvalg stk. 1 Økonomiudvalget har til opgave, at bistå forbundsbestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af budgetter og løbende budgetopfølgning og rapporteringer til forbundsbestyrelsen. skt. 2 Økonomiudvalget sammensættes af følgende personer: - FB-medlem med politisk ansvar for forbundets økonomi. - Budgetansvarlig fra henholdsvis øst- og vestudvalget. - Administrationschefen. stk. 3 Økonomiudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 7. Faste udvalg 17 DBwF s øst- og vestudvalg stk. 1 Ledelsen i øst- og vestudvalgene består af følgende: - 1 udvalgsformand - 1 budgetansvarlig - 1 aktivitetskoordinator - Udvalgsmedlemmer efter behov stk. 2 Udvalgsformand, budgetansvarlig og aktivitetskoordinator vælges for 2 år på følgende måde - Udvalgsformanden for øst i lige år. - Udvalgsformanden for vest i ulige år. - Budgetansvarlig for øst i ulige år. - Budgetansvarlig for vest i lige år. - Aktivitetskoordinator for øst i lige år. - Aktivitetskoordinator for vest i ulige år. stk. 3 Valg af udvalgsledelsen sker på det årlige udvalgsmøde, som finder sted senest om formiddagen samme dag forud for DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde. Mødet kan afholdes lokalt. stk. 4 For et år og efter behov vælges eller udpeges et antal udvalgsmedlemmer som skønnes nødvendig for løsning af øst- og vestudvalgenes opgaver. stk. 5 Øst- og vestudvalgenes kompetencer og opgaver m.v. fremgår af lovregulativ V. 18 Landsaktivitetsudvalg stk. 1 Landsaktivitetsudvalget består af følgende: - 1 leder. - Aktivitetskoordinator fra henholdsvis øst- og vestudvalget. - Leder af DT-udvalget. - Leder af DM-udvalget. stk. 2 Lederen af landsaktivitetsudvalget vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i ulige år. stk. 3 Landsaktivitetsudvalget har ansvar for at koordinere og samordne samtlige lokale, landsdels og nationale aktiviteter i én landsdækkende aktivitetsplan. 9

10 stk. 4 Udvalget skal tillige medvirke til, at erfaringer med udvikling af eksisterende aktiviteter og udvikling af unikke aktiviteter, deles via udvalget som inspiration for hele DBwF s sportslige organisation. stk. 5 Landsaktivitetsudvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 18a DT-udvalg stk. 1 Udvalget består af følgende: - 1 leder. - Udvalgsmedlemmer efter behov. stk. 2 Lederen for DT-udvalget vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i lige år. stk. 3 Udvalgsmedlemmerne udpeges af DT-lederen. stk. 4 Såfremt divisionsklubberne har stiftet en divisionsforening, kan divisionsforeningen udpege henholdsvis 1 repræsentant for herre og dameturneringen som udvalgsmedlemmer af DT-udvalget. stk. 5 DT-udvalget tilrettelægger sit arbejde indenfor de af repræsentantskabet fastsatte aktiviteter og retningslinjer, såvel sportsligt, organisatorisk som økonomisk. stk. 6 DT-udvalget har ansvaret for propositionerne for DBwF s DIF godkendte Danmarksmesterskaber. Propositionerne skal løbende vedligeholdes og udvikles til gavn for bowlingsporten. stk. 7 DT-udvalget udarbejder turneringsplan for Danmarksturneringens bowlingliga. Administration af 1. og 2. division samt Landspokalturneringen foregår i samarbejde med øst- og vestudvalgene. stk. 8 I tilfælde af tvivlsspørgsmål m.v. kontaktes DT-udvalgets ansvarlige for den pågældende division, som også er den øverste ansvarlige. stk. 9 DT-udvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 18b DM-udvalg stk. 1 Udvalget består af følgende: - 1 leder. - Udvalgsmedlemmer efter behov. stk. 2 Lederen for DM-udvalget vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i ulige år. stk. 3 Udvalgsmedlemmerne udpeges af DM-lederen. stk. 4 DM-udvalget tilrettelægger sit arbejde indenfor de af repræsentantskabet fastsatte aktiviteter og retningslinjer, såvel sportsligt, organisatorisk som økonomisk. stk. 5 DM-udvalget har ansvar for propositionerne for DBwF s DIF godkendte Danmarksmesterskaber/Forbundsmesterskaber. Propositionerne skal løbende vedligeholdes og udvikles til gavn for bowlingsporten. stk. 6 I tilfælde af tvivlsspørgsmål m.v. kontaktes DM-udvalgets ansvarlige for det pågældende mesterskab, som også er den øverste ansvarlige. stk. 7 DM-udvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 10

11 19 Ungdomsudvalg stk. 1 Udvalget består af følgende: - 1 leder. - Udvalgsmedlemmer efter behov. stk. 2 Lederen for ungdomsudvalget vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i lige år. stk. 3 Udvalgsmedlemmer udpeges af ungdomslederen. stk. 4 Ungdomsudvalget tilrettelægger sit arbejde indenfor de af repræsentantskabet fastsatte aktiviteter og retningslinjer, såvel sportsligt, organisatorisk som økonomisk. stk. 5 Ungdomsudvalget har i samarbejde med DBwF s administration ansvar for at udarbejde og vedligeholde propositioner for DBwF s ungdomsaktiviteter til gavn for bowlingsporten. Herunder udarbejde krav til godkendelse af danske snittællende ungdomsaktiviteter samt godkende danske snittællende ungdomsaktiviteter. stk. 6 Ungdomsudvalget har i samarbejde med DBwF s øst- og vestudvalg ansvar for gennemførsel af planlagte ungdomsaktiviteter. stk. 7 Ungdomsudvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 20 Disciplinærudvalg stk. 1 Udvalget består af følgende: - 1 leder. - Udvalgsmedlemmer efter behov. stk. 2 Lederen for disciplinærudvalget, vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i ulige år. stk. 3 Disciplinærudvalgets leder bør være lovkyndig. stk. 4 Lederen for disciplinærudvalget udpeger det nødvendige antal udvalgsmedlemmer. Ved udpegningen tilstræbes en så bred geografisk sammensætning af udvalget, at det på intet tidspunkt vil være inhabil ved behandling af protestsager, indberetninger, disciplinærsager m.v. stk. 5 Lederen af disciplinærudvalget kan udpege en sekretær for udvalget. stk. 6 Disciplinærudvalgets medlemmer og eventuel sekretær kan ikke samtidig være valgt eller udpeget til andre tillidsposter i DBwF s organisation og/eller opnå ansættelse i DBwF s administration. stk. 7 Disciplinærudvalget er første instans ved behandling af protest- og disciplinærsager, indberetninger og andre sager om sportslige overtrædelser af DBwF s love, lovregulativer, regler og bestemmelser. Udvalgets kompetencer fremgår af lovregulativ VI. stk. 8 Disciplinærudvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 21 Lovudvalg stk. 1 Lovudvalget består af følgende: - 1 leder. - Udvalgsmedlemmer efter behov. 11

12 stk. 2 Lederen for lovudvalget vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i lige år. stk. 3 Lederen for loveudvalget udpeger op til 2 udvalgsmedlemmer. stk. 4 Lovudvalgets kompetencer og opgaver fremgår af lovregulativ VII. stk. 5 Lovudvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 8. Administration og daglig drift 22 Administrationens sammensætning stk. 1 Administrationen ledes af en administrations- og udviklingschef, der har ansvar for såvel lønnet som frivilligt personale i DBwF. Administrations- og udviklingschefen ansættes af forbundsbestyrelsen. stk. 2 Administrations- og udviklingschefen ansætter eller udpeger det nødvendige personale og frivillige personer til løsning af administrationens opgaver. Ansættelser skal ske indenfor de vedtagne budgetrammer og efter forudgående godkendelse af forbundsbestyrelsen. stk. 3 Der må intet sted i organisationen ansættes eller udpeges børnetrænere eller børn- og ungdomsledere, der er dømt for seksuelle krænkelser overfor børn og unge unde 18 år. stk. 4 Tiltales eller dømmes en valgt eller udpeget leder for seksuelle krænkelser overfor børn og unge under 18 år, overdrages sagen til det fælles udvalg under DIF, DIG og Firmaidrætten med henblik på behandling af sagen efter det fælles reglement for behandling af udelukkelsessager. 23 Administrationens opgaver stk. 1 Administrationen har ansvar for DBwF s daglige drift. Politiske opgaver i forbindelse med den daglige drift, løses i tæt samarbejde med forbundsbestyrelsen. stk. 2 Administrationens hovedopgaver og ansvarsområder er: - Daglig håndtering af DBwF s økonomi. Dele heraf kan efter forbundsbestyrelsens godkendelse outsources. - Udvikling af DBwF. - Uddannelsesansvarlig i DBwF. - Den sportslige organisation for elite og talentudvikling. - Kommunikationsstrategi i DBwF. - Driftsopgaver for alle udvalg og enheder i DBwF. stk. 3 FB udpeger en ansvarlig leder for uddannelses- og kommunikationsudvalget. Udpegningen kan eventuelt ske efter indstilling fra administrationen. stk. 4 Arbejdsbeskrivelse for administrations- og udviklingschefen udarbejdes af forbundsbestyrelsen. stk. 5 Arbejdsbeskrivelse for øvrige ansatte og udpegede ledere udarbejdes af administrations- og udviklingschefen i samarbejde med forbundsbestyrelsen. 12

13 9. Regnskab, formue, kontingent og afgifter samt revision 24 Regnskab stk. 1 DBwF s regnskabsår følger kalenderåret. stk. 2 Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest ved udgangen af marts måned. stk. 3 Den daglige håndtering af DBwF s økonomi og regnskab varetages af administrationen i samarbejde med forbundsbestyrelsen og økonomiudvalget. stk. 4 Administrationen er ansvarlig for, at bogføringen sker i overensstemmelse med den til enhver tid af forbundsbestyrelsen fastsatte fremgangsmåde. Bogføringen skal tilrettelægges på en sådan måde, at DBwF s øjeblikkelige økonomiske status altid kan aflæses. 25 Formue stk. 1 DBwF s midler anbringes i et af forbundsbestyrelsen valgt Dansk pengeinstitut på en eller flere konti. 26 Kontingent og afgifter stk. 1 Samtlige kontingenter til DBwF og afgifter pålagt DBwF s aktiviteter, kan alene opkræves af DBwF. 27 Revision stk. 1 Hvis ikke anden beslutning træffes af repræsentantskabet, revideres DBwF s årsregnskab af det statsautoriserede revisionsselskab, der er tilknyttet revisionsaftalen i DIF. stk. 2 Såfremt repræsentantskabet ønsker at vælge en anden revision end det i stk. 1 anførte statsautoriseret revisionsselskab, skal revisionen udføres af enten: - Et andet statsautoriseret revisionsselskab. - Mindst 2 revisorer, hvoraf mindst én er statsautoriseret revisor. stk. 3 Vælges en anden revision end den i stk. 1 anførte, skal den valgte revision have et indgående kendskab til og forståelse for et specialforbund som DBwF. Endvidere skal den valgte revision til enhver tid være ajour med foreningsretlige forhold og kunne gennemføre en revision, der til enhver tid lever op til gældende lov og praksis for revision af et specialforbund under DIF. stk. 4 Ønsker en valgt revision jf. stk. 2 at fratræde i utide, kan forbundsbestyrelsen vælge, at lade revisionen udføre af det i stk. 1 anførte statsautoriseret revisionsselskab uden at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 28 Kritisk revision stk. 1 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen en kritisk revision. stk. 2 Den kritiske revision består af: - 2 kritiske revisorer. 13

14 - 1 kritisk revisorsuppleant. stk. 3 Medlemmer og suppleanten af den kritiske revision kan ikke samtidigt være valgt eller udpeget til andre tillidsposter i DBwF s organisation og/eller opnå ansættelse i DBwF s administration. stk. 4 Den kritiske revision skal efter eget valg foretage stikprøver. Konstateres der i forbindelse med kontrollen uberettigede eller unødvendige udgifter, skal dette omgående meddeles til Forbundsbestyrelsen. Eventuelle bemærkninger og eventuelt administrationschefens bemærkninger hertil, skal udsendes samtidig med DBwF s regnskab. stk. 5 Forbundsbestyrelsen kan til enhver tid pålægge den kritiske revision at kontrollere en navngiven aktivitet. 29 Gennemførsel af revision stk. 1 Revisionen jf. 27 og den kritiske revision jf. 28, kan foretage henvendelse direkte til den del af DBwF s organisation, hvor oplysninger kan verificeres eller gennemføre uanmeldt revision af dele eller hele organisationen. 10. Tegning og fuldmagtsforhold 30 Tegning stk. 1 DBwF tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem skal være formanden, eller i dennes fravær næstformanden. stk. 2 Ved ekstraordinære beslutninger, tegnes DBwF af den samlede bestyrelse. 31 Fuldmagtsforhold stk. 1 Ved anvendelse af eneprokura, skal formand eller næstformand efterfølgende godkende transaktionen. stk. 2 Formand og næstformand gives adgang til netbank-systemer, dog uden at kunne disponere over DBwF s midler. 11. Forbundets opløsning 32 Opløsning af DBwF stk. 1 DBwF kan ikke opløses, så længe mindst 25 % af de stemmeberettigede klubber jf. 6, stk. 2 til det ordinære repræsentantskabsmøde ønsker dets beståen. stk. 2 Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. stk. 3 I tilfælde af opløsning tilfalder DBwF s midler DIF. 14

Love for Danmarks Bowling Forbund

Love for Danmarks Bowling Forbund Love for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Navn, hjemsted og formål... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Tilhørsforhold... 3 2. Formål... 3 3 Forbundets formål... 3 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Struktur Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde Side 1

Struktur Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde Side 1 Ny Struktur 2015 Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde Side 1 Ny struktur en proces En ny struktur i Danmarks Bowling Forbund, har vært en del af organisationen i gennem rigtig mange år. Et emne,

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere