Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Published on ( Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kl. 08:00 Mødecenter A - Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog Christian Skjæran (V) - Deltog Kim Schulz Larsen (V) - Deltog Mette Hedegaard (Ø) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog Lone Schock (centerchef for By Kultur og Erhverv) - Deltog Ole Christiansen (centerchef for Beskæftigelse og Borgerservice) - Deltog Jette Rau (erhvervschef) - Deltog AFBUD/FRAVÆRENDE Maria Lundahl Assov (A) - Afbud Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser 1. Virksomhedsbesøg i Ballerup Bowlingcenter 2. Jobcamp den 5. og 6. november Tema "Beskæftigelsesindsats som vækstfremmer" herunder: Dansk økonomi lige nu Udfordringer på arbejdsmarkedet Hvordan får vi ledige på kanten af arbejdsmarkedet med i opsvinget? Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring Fremtidens arbejdsmarked.

2 Afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center. Tilmeldingsfristen er den 6. oktober Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte evt. deltagelse, da der er mange øvrige aktiviteter i efteråret 2015, herunder hensynet til økonomien. Deltagelse i Jobcamp koster kr. + fly og hotel, samt evt. yderligere udgifter. Bilag 1 bilag 3. Udvalgsformanden orienterede fra mødet i Det Rådgivende Erhvervspanel. Beslutning Taget til efterretning Punkt 2 Status på Erhvervshandlingsplanen Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 17. juni 2014 Punkt 4 Indhold Sammendrag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i 2014 en erhvervshandlingsplan, som løber frem til ultimo Erhvervshandlingsplanen skal nu gennemgås og der skal overvejes nye fyrtårnsprojekter. Derfor gives der nu en status på erhvervshandlingsplanen. Der har løbende været statusopdateringer under punktet meddelelser. Baggrund Baggrunden for at give en overordnet opdatering på hele erhvervshandlingsplanen er, at

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, senest på mødet i december 2015, skal have taget stilling til en fortsættelse af handlingsplanen frem til udløbet af erhvervspolitikken i Sagsfremstilling Der er løbende drifts- og projektopgaver i erhvervshandlingsplanen, og der er fyrtårnsprojekter. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til effekten af indsatserne og, hvorvidt der skal bruges tid på de samme indsatser, samt om der skal udarbejdes nye indsatser. Herunder skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget også tage stilling til, hvilke nye fyrtårnsprojekter der skal igangsættes. Der igangsættes nu en proces, der skal løbe frem til december 2015, hvor en ny erhvervshandlingsplan skal godkendes. 1. Det Rådgivende Erhvervspanel præsenteres for tre temaer på et møde den 7. september 2015, hvor de bedes om at forholde sig til relevansen af disse (Iværksætteri, klyngedannelse og investeringsplan) 2. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgetsmøde den 8. september 2015 gives en status på erhvervshandlingsplanen. Status skrives ind i handlingsplanen og de store træk gennemgås og drøftes på selve mødet 3. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. oktober 2015 fremlægges de tilsvarende indsatsområder for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, som en appetitvækker til udvalgets temamøde den 29. oktober På Kommunalbestyrelsens visionsseminar den oktober 2015 skal erhvervsområdet også drøftes, hvorfor disse drøftelser også vil indgå i den endelige planlægning på erhvervsområdets indsatser 5. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har et temamøde den 29. oktober 2015, hvor hele handlingsplanen gennemgås og det drøftes, hvilke indsatser der skal arbejdes med 6. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. november 2015 samles der op på drøftelserne på temamødet 7. Erhvervshandlingsplanen for vedtages endeligt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser

4 Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Der afgives bemærkninger til status på erhvervshandlingsplanen Der afgives bemærkninger til planlægningen af processen for erhvervshandlingsplanen. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 3 Studietur til München Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2015 Punkt 6 Indhold Sammendrag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at tage på studietur til München. På det seneste udvalgsmøde blev programmet drøftet. Udvalget besluttede at skulle prioritere i de foreslåede besøg. Dette er nu sket, og programmet er opdateret. Baggrund Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at tage på studietur i november Sagsfremstilling München er meget stærk på klyngesamarbejdet og har arbejdet meget målrettet med sin

5 erhvervsindsats igennem mange år. På beskæftigelsesområdet har de ligeledes gode indsatser mellem erhvervslivet og beskæftigelsesområdet. På baggrund af en del research er der nu udarbejdet et første oplæg til program for turen, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til indholdet i. Økonomiske konsekvenser og finansiering Studieturen finansieres af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets konto til kurser, konferencer og studieture, som har et budget på kr. pr. år i den fireårige valgperiode. Det samlede budget for den resterende del af valgperioden er kr. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Det tilrettede program for studietur tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning Punkt 4 Møde med Ballerup Beskæftigelsesforum Indhold Sammendrag De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er nedlagt pr. 1. januar Der har siden været afholdt møder med de tidligere medlemmer af LBR i Ballerup for at drøfte, hvordan den lokale dialog med arbejdsmarkedets parter kan fortsætte. Der er på den baggrund oprettet Ballerup Beskæftigelses Forum, der kan afholde fællesmøder med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der indbydes til møde den 6. oktober 2015.

6 Baggrund Med vedtagelsen af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. blev De Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt pr. 1. januar 2015 og erstattet af Regionale Arbejdsmarkedsråd. Sagsfremstilling Der blev den 24. februar 2015 afholdt møde med de hidtidige LBR-medlemmer, for at få deres input til, hvordan den lokale dialog med arbejdsmarkedets parter kan opretholdes. Der var på mødetidspunktet ikke kommet tilbagemeldinger om andre kommuners eventuelle nye fora, hvorfor konklusionen blev, at parterne skulle mødes igen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret herom på mødet den 14. april Der blev afholdt endnu et møde den 8. juni 2015, hvor de tidligere medlemmer af LBR kom frem til et forslag om at indgå som lokale ressourcepersoner i et nyoprettet Ballerup Beskæftigelsesforum, der kan mødes med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmarkedsrelevante dagsordner. Referatet fra mødet og forslaget til dato for et temamøde blev fremsendt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. juni Der blev på samme møde nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et forslag til program for temamødet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Ballerup Beskæftigelsesforum. Arbejdsgruppen består af en repræsentant fra de faglige organisationer og en uddannelsesinstitution, ligesom formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administrationen deltog. Arbejdsgruppen foreslår temamødet afholdt den 6. oktober 2015 i umiddelbar forlængelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde. Forslag til dagsorden forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på nærværende møde. Som tema for mødet foreslås følgende emner: Den nyeste udvikling på erhvervsskoleområdet og perspektiverne for Ballerup Kommune De nyeste lokale tiltag for at skabe en uddannelsesplatform for de svageste unge. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Forslaget til dagsorden for temamødet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Ballerup Beskæftigelsesforum den 6. oktober 2015, godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 5 Arbejdsgiverens sociale ansvar tredje kvartal 2015 Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015 Punkt 8 Indhold Sammendrag Ballerup Kommune ønsker at fremstå som en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og indsluse ledige eller personer, der indgår i andre ordninger til arbejdsmarkedet. De typer ordninger, der benyttes, er løntilskudsjob, fleksjob, skånejob, seniorjob, nyttejob og kortere forløb i virksomhedspraktik. Dette er en aktuel status for Ballerup Kommune. Baggrund Baggrunden for ordningerne er baseret på de gældende lovgivninger på området omkring arbejdsgiverens sociale ansvar.

8 Det drejer sig om følgende ordninger: Løntilskudsjob Fleksjob Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob) Virksomhedspraktik Seniorjob Elev- og praktikpladser Sociale klausuler Nyttejob. Sagsfremstilling Ballerup Kommune ønsker at leve op til arbejdsgiverens sociale ansvar og bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked. Center for Beskæftigelse og Borgerservice har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med de enkelte arbejdspladser i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale oprettet et formaliseret samarbejdsforum for at sikre det fremtidige arbejde med ansatte på særlige vilkår. Der arbejdes løbende på at opfylde Ballerup Kommunes kvoter for ansættelser af medarbejdere på særlige vilkår. I den politiske aftale for 2015 er det besluttet, at måltallet for løntilskud skal være 100 stillinger. Dette mål er ikke nået, og administrationen har udarbejdet en redegørelse som bilag til punktet, som forklarer nogle af årsagerne. Hovedudvalget skal, en gang årligt, drøfte det sociale kapitel med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår, og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer, der er ledige. Ordinære job i Ballerup Kommune (4.758 stillinger) Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster. Ansatte på særlige vilkår (422 stillinger i tredje kvartal 2015) Sociale klausuler Elev- og praktikpladser (155 pladser) Virksomhedspraktik (39 pladser) Løntilskud (43 pladser) Seniorjob (17 pladser) Fleksjob (78 pladser) Nyttejob (63 pladser)

9 Jobrotation (2 pladser) Skånejob (førtidspensionister 25 pladser) Aftaler med private leverandører til Ballerup Kommune om opfyldelse af det sociale ansvar (entreprisekontrakter, vare- og tjenesteydelser og lignende, samt kædeansvar (underleverandører)). Status for arbejdsgiverens sociale ansvar vil blive udarbejdet en gang i kvartalet til Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. I denne sagsfremstilling gøres særligt opmærksom på, at der er sket et fald i antal ledige i løntilskudsjob i forhold til tidligere opgørelser. Dette skyldes både en ændret opgørelsesmetode, men også, at der er tale om et reelt fald, hvilket er modsat målet om de 100 pladser jævnfør budgetaftalen. Jobcentret arbejder med at få flere pladser besat. Der er dog også yderligere bemærkninger til udviklingen. Jobcentret arbejder med udmøntningen af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktiveringsstrategi, som skal betyde langt flere forløb på private virksomheder, fordi disse forløb har de højeste effekter. De seneste måneder er antallet af praktikker på private virksomheder steget med 40 pct., og området er inde i en god udvikling. Samtidig betyder den nye beskæftigelsesreform, at de forsikrede ledige skal understøttes i selv at finde praktik- og løntilskudspladser på private virksomheder, hvilket alt andet lige gør interesse og søgning til de offentlige pladser mindre, ligesom varigheden, af hvor længe man må være i offentligt løntilskud, er reduceret til fire måneder. Center for Beskæftigelse og Borgerservice ønsker at have en god balance mellem private og offentlige tilbud, og arbejder for at få flere ledige i de offentlige løntilskudspladser. Der er aftalt en plan for dette mellem jobcentret og de administrative centerområder. Der henvises til bilaget om yderligere oplysninger om årsager til en stagnerende/faldende aktivitet i den offentlige løntilskudsordning. Økonomiske konsekvenser og finansiering Dette er alene en status over arbejdsgiveren Ballerup Kommunes sociale ansvar opgjort pr. juli måned 2015, og der er ingen omkostninger medtaget i denne status. Bilag 2 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale indstiller, at

10 1. Status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver pr. tredje kvartal 2015 tages til efterretning. Beslutning Indstillingen taget til efterretning. Med denne bemærkning, at udvalget skal have svar på følgende spørgsmål: Hvorvidt borgere (9 personer), der er faldet ud af dagpengesystemet, har været i løntilskud Udviklingen af antal i løntilskud (offentlig/privat) i perioden tredje kvartal tredje kvartal 2015 Muligheden for at nyttejobbere i stedet visiteres til offentlig løntilskud undersøges, herunder hvorvidt nyttejobbere er berettiget til løntilskud og/eller primært skal rådighedsafklares. Punkt 6 "Tilbudsservice" herunder proces, målgrupper m.m. Indhold Sammendrag Da Kompetencecentret er nedlagt som institution, er der etableret en ny tilbudsdel "Tilbudsservice" i Jobcenter Ballerup. "Tilbudsservice" rummer 130 løbende pladser og retter sig mod borgere i flere forskellige målgrupper, ikke mindst unge og sygedagpengemodtagere. Baggrund Som følge af reformer på beskæftigelsesområdet har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttet en ny aktiveringsstrategi, og set i forhold til de mål og forventninger, der er besluttet i Økonomiudvalget den 9. december Der er fastsat politisk mål, hvor aktiveringsindsatsen tager udgangspunkt i effekter og progression af interne og eksterne tilbud. Der blev iværksat en proces for en organisationsændring på den interne aktiveringsindsats, samt en nedlæggelse af Kompetencecentret. Udvalget har ønsket at følge med i den efterfølgende udviklingsproces og give anbefalinger og kommentarer undervejs. Sagsfremstilling Med sammenlægningen af Jobcenter Ballerups virksomhedsservice, mentorkorps og

11 "Tilbudsservice" er de interne indsatser og tilbud samlet i én organisation. Dette gør, at der nu sker en hurtigere og mere målrettet sammensætning af den ledige/syge borgers samlede forløb. "Tilbudsservice" er defineret ved lavere effektive priser samt forventeligt højere effekter end tidligere, som skal være på niveau med eksterne aktører. I kombination gør det, at prisen for at hjælpe ledige i job eller til uddannelse bliver lavere. Samtidig skal det give mulighed for at frigøre midler til finansiering af uddannelse og opkvalificering til øvrige ledige. "Tilbudsservice" har allerede fået et tættere samarbejde mellem tilbudsdelen og jobcentrets virksomhedsservice og mentorfunktion, samt de enkelte sektioner i Jobcenter Ballerup på myndighedsområderne. Det er positivt, at skridtene mod et sammenhængende Jobcenter Ballerup inkl. "Tilbudsservice" og medarbejdere fra det tidligere Kompetencecenter er i god proces. Der er udviklingsprojekter bag de enkelte målgrupper, som "Tilbudsservice" primært skal rette sig mod, jævnfør jobcentrets behov for tilbud. "Tilbudsservice" kan rumme ca. 130 løbende pladser samt 50 nyttejob. Der er tale om et samlet måltal, hvor flere tilbud kan være på nedsat tid, og hvor det er efterspørgslen efter de enkelte tilbud, der afgør volumen, idet der ikke kan være fuld fleksibilitet grundet normeringen på de enkelte tilbud og medarbejdernes kompetencer. Der arbejdes med følgende målgrupper og indsatser: 35 løbende pladser retter sig mod borgere, som skal have støtte til udarbejdelse af CV, samt borgere med behov for karriererådgivning og jobsøgningsforløb 20 løbende pladser til unge uddannelsesparate borgere, som bliver støttet og motiveret af forløbet til at vælge uddannelse 30 løbende pladser er afsat til unge aktivitetsparate borgere, som har brug for en helhedsorienteret indsats, samt et virksomhedsrettet forløb 20 løbende pladser til sygemeldte borgere med stress, angst og depression som får et mestringsforløb eller borgere, som har brug for en stresscoach, som led i et arbejdsfastholdelsesforløb 30 pladser er afsat inden for området "Natur, Kultur og Byggeri" for borgere, som har brug for en udadgående aktivitet. Forløbet omfatter en bred målgruppe, som skal sikre, at de ledige får et kompetenceløft i forhold til fremtidige arbejdsmuligheder og hurtigst muligt ansættes i ordinære job eller opstart på uddannelse. Disse brede målgrupper og opgaver har været udgangspunktet for den rekrutteringsproces, der skete inden sommeren 2015 blandt Kompetencecentrets medarbejdere. Medarbejdergruppen indgår i udviklingsarbejdet i de enkelte dele af "Tilbudsservice". Administrationen vil på mødet orientere yderligere om status og kan besvare spørgsmål. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager jobcenterchef Ina Ringsdal under

12 behandlingen af sagen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Orienteringen om "Tilbudsservice" tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 7 Dialog med ledige Indhold Sammendrag Udvalget har udtrykt ønske om et møde med repræsentanter af de ledige, der er tilknyttet Jobcenter Ballerup. Formålet er en dialog omkring deres møde med jobcentret og de aktiviteter, de deltager i. Deltagerne er forberedt på at fortælle herom og indstillet på spørgsmål og debat. Baggrund Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde omfatter mange beslutninger, der har betydning for jobcentrets løbende samarbejde med borgerne. Det drejer sig bl.a. om beslutninger inden for beskæftigelsesplanens områder og dermed den samlede strategi, der ligger i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets "Aktiveringsstrategi". Denne strategi er omdrejningspunktet for dialog og kontakt med borgerne, og de lediges opgaver, forpligtigelser og rettigheder. Strategien sætter retning for jobcentrets samlede prioriteringer og opgaver med at varetage en sammenhængende og professionel arbejdsmarkedsindsats, og som skal styrke de lediges jobmuligheder i bred forstand.

13 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har med baggrund i deres hidtidige arbejde udtrykt ønske om, at indgå i dialog med borgere, der er i berøring med jobcentret, for at få indblik i, hvordan borgerne oplever jobcentret. Sagsfremstilling Mødet med de ledige vil ligge i tidsrummet kl og har følgende temaer: Forløbet i Jobcentret, individuelle indsatser og borgernes opfattelse af jobcentret. Jobcentret inviterer følgende målgrupper til mødet: En borger, der fx har været på rehabiliteringsteammøde (rehab) og har fået tilkendt ressourceforløb (alternativt førtidspension (FØP)) En sygedagpengemodtager, fx gerne en borger med lidt diffuse lidelser, eller hvor sagsforløbet er kompliceret To borgere, der er i tilbud hos Tilbudsservice, dvs. i forløb der er i en udviklingsfase efter det tidligere Kompetencecenter En borger, der for nylig er blevet hjulpet videre af Virksomhedsservice, fx gennem praktik. De deltagende vil præsentere deres situation og hvilken af de ovenstående målgrupper man repræsenterer. Det foreslås at drøfte et tema ad gangen, men også fint, hvis de deltagende ledige kan kommentere ind på tværs omkring generelle ting. Forløbet i Jobcenter Ballerup: Hvad enten man som borger er forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller modtager uddannelseshjælp er en del af forløbet tilrettelagt ud fra lovgivningen, en del af forløbet er givet via kommunalt besluttede strategier, som fx aktiveringsstrategien. Det er udgangspunktet, at et forløb skal være individuelt tilrettelagt gennem et samarbejde mellem borger og rådgiver. Det kan derfor være interessant at høre, hvordan den enkelte borger generelt opfatter deres forløb i Jobcenter Ballerup. Hvad har fungeret godt i forløbet, og hvor kunne forløbet med fordel have været anderledes. Individuelle indsatser: Jobcenter Ballerups ambition er, at den enkelte borger oplever en individuelt tilrettelagt indsats med relevante aktiviteter, der skaber progression. Det kan derfor være interessant at

14 høre, hvilke indsatser, den enkelte borger oplever, har hjulpet, hvad borgerne særligt har været tilfreds med i indsatsen og om det er borgerens oplevelse, at denne har haft indflydelse på de tilbudte indsatser. Borgernes oplevelse i Jobcenter Ballerup: Det er væsentligt for Ballerup Kommune, at borgerne i udgangspunktet oplever mødet med medarbejderne som positivt, progressionsorienteret og relevant. Det kan derfor være interessant at spørge til, hvad borgerne oplever som godt, og hvad borgerne har oplevet som udfordrende i mødet med jobcentret. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager jobcenterchef Ina Ringsdal fra Jobcenter Ballerup under behandling af sagen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Dialogen med de ledige tilknyttet Jobcenter Ballerup tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning

Punkt 2 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar for

Punkt 2 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar for Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-06-2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-06-2014 17.06.2014 kl. 16:00 Kompetencecentret - Jobcaféen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 10-03-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 10-03-2015 10.03.2015 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 05-12-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 05-12-2017 05.12.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-05-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-05-2015 12.05.2015 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status juni 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Erhvervsrådet besluttede i januar 2017 at målsætningerne

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-01-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-01-2016 12.01.2016 kl. 08:00 Mødecenter A Lokale 3 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup-up.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 11-10-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 11-10-2016 11.10.2016 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Konstitution under formandens ferie. 2 2... StatistikNyt marts 2006.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-01-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-01-2017 17.01.2017 kl. 09:00 Mødecenter A, Lokale 3 på

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 07-09-2015 13:00 D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Allonge til delkontrakt vedrørende beskæftigelse og uddannelse

Allonge til delkontrakt vedrørende beskæftigelse og uddannelse Allonge til delkontrakt 2013-2016 vedrørende beskæftigelse og uddannelse Mellem Fonden Grantoftegaard (herefter fonden) Pederstrupvej 69, 2750 Ballerup og Ballerup Kommune (herefter kommunen) Hold an Vej

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 09-02-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 09-02-2016 09.02.2016 kl. 08:00 Mødecenter A Lokale

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Flexicurity i Rudersdal Indhold Fakta og nøgletal Lovgivning og rammerne for områdets opgaver Beskæftigelsesplan og virksomhedsplan Organisation

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere