Instruks for biinspektørens arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for biinspektørens arbejde"

Transkript

1 Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Instruks for biinspektørens arbejde Denne instruks er udarbejdet af Center for Jordbrug, Planter - juni 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Per Kryger (foto af varroa kontrol) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN (Tryk)

3 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningsgrundlaget for biinspektørens arbejde Biinspektørens arbejdsopgaver Undersøgelse ved mistanke om angreb af meldepligtige skadegørere og indgreb i bigårde ved konstateret udbrud Udtagning af prøver Hvornår skal biavleren rekvirere syn ved en kyndig biavler? Biinspektørens opgaver ved bekræftet angreb Undersøgelse af bigårde i forbindelse med lovgivningen omkring ind- eller udførsel af bier Andre akutte opgaver Håndtering af sundhedsattester fra kyndige biavlere Arbejdsbog og arbejdsordrer fra Institut for Agroøkologi Retningslinier for biinspektørens undersøgelser og indgreb Ved bekræftelse af angreb Aflivning af angrebne bifamilier Tavler og materiel Dokumentation Yderligere undersøgelser Speciel om angreb af stenyngel Foranstaltninger ved angreb af trakémider og på Anholt varroamider Tidsfrister Erstatning Varsling og aftaler om kontrolbesøg Undersøgelse og indgreb efter biavleren selv har foretaget anmeldelse Undersøgelse og behandling ved mistanke om udbrud af meldepligtige skadegørere Undersøgelse og evt. prøvetagninger i 2-km zone ved angreb Undersøgelse af bigårde i forbindelse med lovgivningen omkring ind- eller udførsel af bier Andre akutte opgaver efter specifikation fra Institut for Agroøkologi Ansættelse og aflønning Nyttige dokumenter Relevante adresser Det Centrale BigårdsRegister (CBR) Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser...13 Bilag 1: Meldepligtige skadegørere... 14

4 INSTRUKS FOR BIINSPEKTØRENS ARBEJDE 1. Lovgivningsgrundlaget for biinspektørens arbejde Instruks for biinspektører er udarbejdet på grundlag af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 386 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier af 2. maj Biinspektørens arbejdsopgaver En biinspektør er ansat hos Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og arbejder med undersøgelse, behandling og vejledning om skadegørere hos honningbier samt udfører andre kontrolopgaver, herunder ind- og udførsel af bier. Biinspektørens arbejde omfatter følgende opgaver: Undersøgelser ved mistanke om udbrud af meldepligtige skadegørere. Varsling og information til biavlere. Indgreb i bigårde med konstateret udbrud af skadegørere, der skal bekæmpes. Undersøgelse af bigårde i forbindelse med ind- eller udførsel af bier. Andre akutte undersøgelses-, destruktions- eller oprydnings- opgaver efter arbejdsordre fra Institut for Agroøkologi. Håndtering af sundhedsattester fra kyndige biavlere. Men med indførslen af det Centrale BigårdsRegister (CBR) vil data være tilgængeligt elektronisk. Opdatering af aktiviteter i det Centrale BigårdsRegister (CBR). 2.1 Undersøgelse ved mistanke om angreb af meldepligtige skadegørere og indgreb i bigårde ved konstateret udbrud Der er listet 7 meldepligtige skadegørere: 1. Ondartet bipest (Paenibacillus larvae) 2. Europæisk bipest (Melissococcus plutonius) 3. Stenyngel (Aspergillus spp.) 4. Lille stadebille (Aethina tumida) 5. Tropilaelaps-mider (Tropilaelaps spp.) 6. Trakémide (Acarapis woodi) 7. Varroamider (kun på Anholt) (Varroa destructor) Ved angreb: Ved angreb af en af de fem førstnævnte skadegørere skal angrebne bifamilier destrueres, materiel destrueres eller desinficeres og der skal foretages yderligere undersøgelser i alle biavle- 2

5 JUNI 2013 rens bigårde og i bigårde tilhørende andre biavlere indenfor en afgrænset zone (med radius 2 km i tilfælde af bipest eller stenyngel). Ved angreb af en af de to sidstnævnte skadegørere, yder biinspektøren vejledning om forebyggelse og behandling. Ved mistanke: Har en biavler mistanke om forekomst af en meldepligtig skadegører i en bifamilie, skal biavleren sikre, at der bliver udtaget og indsendt en prøve til Institut for Agroøkologi og samtidigt oprette prøven i det Centrale Bigårdsregister. Bekræftes mistanken, anmoder Institut for Agroøkologi en biinspektør om at foretage et kontrolbesøg i bigården. Får Institut for Agroøkologi mistanke om eller kendskab til udbrud af en meldepligtig skadegører uden anmeldelse fra biavleren, anmoder Institut for Agroøkologi biinspektøren om hurtigst muligt at besøge den pågældende biavler og foretage inspektion. Såfremt der findes symptomer på meldepligtige skadegørere, skal biinspektøren omgående udtage enprøve. 2.2 Udtagning af prøver Der udtages én prøve fra et område på tavlen med kliniske symptomer, eller der indfanges bier eller biller. Tavleprøven skal være ca. 10 cm x 10 cm. Prøven lægges i en plastikpose og derefter i en papæske. Samtidigt opretter biinspektøren aktiviteten i det Centrale BigårdsRegister under Aktiviteter-flytning, salg, syn og inspektion med oplysninger om bigården og symptomer ved hver prøve, som erstatning for det tidligere tavleprøve-skema, der skulle sendes med. Standardbrevet Midlertidig karantæne udleveres til biavleren. Prøveæsker, kuverter, og standardbrev kan rekvireres hos Institut for Agroøkologi. Prøven sendes til AU, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. 2.3 Hvornår skal biavleren rekvirere syn ved en kyndig biavler? En biavler skal ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier lade en kyndig biavler undersøge sin bigård med henblik på at generere en elektronisk sundhedsattest via det Centrale BigårdsRegister, i forbindelse med: Flytning og overdragelse af bifamilier og bekæmpelse af skadegørere, når: En bifamilie skal flyttes til en anden ejendom. Undersøgelse skal foretages igen, hvis bifamilien flyttes tilbage efter vandring En bifamilie skal flyttes mere end 1 km fra den hidtidige stadeplads, hvad enten det er inden for samme ejendom eller til anden ejendom En bifamilie skal overdrages (sælges, foræres, udlejes etc.) til anden side. Det er overdrageren, d.v.s. sælger, der har ansvar at rekvirere et syn ved en kyndig biavler. 3

6 INSTRUKS FOR BIINSPEKTØRENS ARBEJDE Samtidigt beder overdrageren modtageren om at oprette sig i det Centrale Bigårds- Register med henblik på at generere en sundhedsattest. En bifamilie er blevet flyttet ud af en 1 km-zone omkring en bigård, hvor der er eller inden for de seneste 14 dage forud for flytningen har været udbrud af ondartet bipest eller stenyngel. Et sådant ekstra kontrolsyn skal foretages senest 4 uger efter flytningen. Biinspektøren kontrollerer, at undersøgelserne bliver foretaget Ved flytning og overdragelse skal undersøgelse ved en kyndig biavler som hovedregel være foretaget tidligst 14 dage før flytningen eller overdragelsen. Men i vinterhalvåret er der sjældent tilstrækkelig yngel til at foretage en betryggende undersøgelse og bierne bør ikke blive forstyrret unødigt. I det Centrale BigårdsRegister bliver der i perioden fra 1. september til 1. april derfor kun genereret en blank sundhedsattest. Den kyndige biavler skal tidligst muligt i næste biavlssæson, dog senest 1. maj syne bierne i både den fraflyttede og tilflyttede bigård og generere den Endelige sundhedsattest elektronisk via det Centrale BigårdsRegister. Den kyndige biavler skal oplyse biavleren om, at det ikke er tilladt at flytte bier, honning og brugt bimateriel fra en bigård, der er eller er mistænkt for at være angrebet af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel eller Tropilaelaps-mider, før mistanken er afkræftet, eller biinspektørens indgreb er afsluttet. Tavler og voks må dog gerne sendes direkte til vokssmelteri. Forsendelsen skal være tæt og mærket Smittet. For den lille stadebille vil der blive opsat andre og strengere krav. Specielt for bifamilier i godkendte parringsområder: For bifamilier i godkendte parringsområder gælder særlige regler. Ifølge bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier skal alle parringsstationens bifamilier synes mindst hver 6. uge i perioden fra 1. maj til 1. september af en kyndig biavler. 2.4 Biinspektørens opgaver ved bekræftet angreb Hvis Institut for Agroøkologi ved den efterfølgende laboratorieanalyse af prøven indsendt af den kyndige biavler bekræfter angreb af en skadegører, som skal bekæmpes, varetager biinspektøren de videre indgreb og undersøgelser. Institut for Agroøkologi informerer i alle tilfælde biavleren om prøvetagningens resultat, og træffer afgørelse om karantæne. Hvis Institut for Agroøkologi ved laboratorieanalyse bekræfter angreb af trakémider eller (på Anholt) varroamider, modtager biinspektøren arbejdsordre fra Institut for Agroøkologi om snarest muligt at foretage et kontrolbesøg hos den pågældende biavler med henblik på vejledning om behandling og forebyggelse. I tilfælde, hvor et udbrud af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps- mider er konstateret, forestår biinspektøren kontrolsyn i biavlerens øvrige bigårde samt kontrolsyn i alle bigårde i en zone (i tilfælde af ondartet bipest, europæisk bipest og stenyngel i en 2 km radius) omkring bigårde med konstateret udbrud. Biinspektøren skal: Varsle biavleren, hvis det er muligt om forestående besøg. Kan en besøgsdato ikke aftales, fastsætter biinspektøren et besøg med mindst 14 dages varsel. 4

7 JUNI 2013 Orientere Institut for Agroøkologi straks, hvis det skønnes, at varsling er uhensigtsmæssig fordi der er en overhængende risiko for smitte til andre bigårde. Undersøge bigårdene for meldepligtige skadegørere. Udtage og indsende prøver til Institut for Agroøkologi ved mistanke om angreb og samtidigt oprette prøven i det Centrale Bigårdsregister. Biinspektøren skal via det Centrale BigårdsRegister holde sig orienteret om områder med angreb af meldepligtige skadegørere, således at biavleren kan blive vejledt om risikoen for smitte ved tilflytning til et område med et kendt angreb. Hvis der er angreb af meldepligtige skadegørere indenfor en biinspektørs område, vil der straks blive sendt en til inspektøren fra CBR, når bigården er fundet. 2.5 Undersøgelse af bigårde i forbindelse med lovgivningen omkring ind- eller udførsel af bier Undersøgelse af bigårde i forbindelse med ind-/udførsel af bier fra en EU-medlemsstat eller import/eksport af bier fra/til et tredjeland kan blive aktuelt efter anmodning fra Institut for Agroøkologi. 2.6 Andre akutte opgaver Institut for Agroøkologi kan få behov for biinspektørens indsats til stikprøveudtagning i forbindelse med administrationen af Lov om biavl. Derudover kan biinspektøren blive bedt om at indsamle prøver i forbindelse med videnskabelige projekter. I sådanne tilfælde udsteder Institut for Agroøkologi en særskilt arbejdsordre. 2.7 Håndtering af sundhedsattester fra kyndige biavlere Sundhedsattester kan kun blive udstedt af kyndige biavlere. Kyndige biavlere kan via det Centrale BigårdsRegister udstede sundhedsattest for bifamilier, hvis der ikke efter undersøgelse findes tegn på angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider. Sundhedsattesten genereres fremover via det Centrale BigårdsRegister. Det er muligt at udskrive en sundhedsattest på papir via CBR, men alle data ligger elektronisk i systemet og i de fleste tilfælde vil der ikke være behov for at udskrive sundhedsattesten. I en kort overgangsperiode vil der dog fortsat være et begrænset antal papir sundhedsattester tilgængelige, som udstedes i tre eksemplarer: 5

8 INSTRUKS FOR BIINSPEKTØRENS ARBEJDE Det første blad (originalen) afleverer den kyndige biavler til biavleren. De to næste blade sender den kyndige biavler straks til biinspektøren i det lokalområde, hvor bifamilierne er placeret ved undersøgelsen. Navnet på biinspektøren findes i det Centrale BigårdsRegister. Det er bigårdens placering på tidspunktet for undersøgelsen, der afgør, hvilken biinspektør sundhedsattesten skal sendes til. Ligger den modtagende lokalitet uden for biinspektørens område, videresender biinspektøren ét blad af attesten inden otte dage til biinspektøren i det lokalområde, hvortil bierne er flyttet. Biinspektøren gemmer attesterne til biavlssæsonens afslutning og indsender opgørelse til Institut for Agroøkologi. Biinspektøren skal sikre sig, at den modtagende lokalitet ikke ligger inden for et godkendt parringsområde. NaturErhvervstyrelsens oversigt over godkendte parringsområder for honningbier kan ses på under Natur og Land og derefter under Biavl. Hvis der har været ondartet bipest i bigårdens bifamilier, og 8-ugers syn og/eller næste års syn endnu ikke er foretaget, skal biinspektøren inden otte dage indberette flytningen til Institut for Agroøkologi. Opgørelse af sundhedsattester I overgangperioden mellem de gamle tresidede papirsundhedsattester og det elektroniske Centrale BigårdsRegister vil biinspektørerne skulle gemme de gamle papir sundhedsattester til biavlssæsonens afslutning, hvor opgørelse over synede bigårde og bifamilier i forbindelse med flytning, vandring og ejerskifte i lokalområdet indsendes til Institut for Agroøkologi. Skema modtages fra Institut for Agroøkologi sammen med indkaldelse af arbejdsbog, der skal være indsendt til Institut for Agroøkologi senest 1. oktober. 2.8 Arbejdsbog og arbejdsordrer fra Institut for Agroøkologi Hvert år medio april udsendes arbejdsbog for hvert lokalområde. I arbejdsbogen skal der noteres oplysninger om vejledning, undersøgelser og behandling ved mistanke eller forekomst af sygdom. Oplysningerne skal så vidt muligt attesteres af biavleren. Det skal endvidere noteres, hvis nogle af undersøgelserne i forbindelse med arbejdsordrer eller bekæmpelsesarbejdet i øvrigt ikke er udført. Intentionen er dog, at på sigt skal det Centrale BigårdsRegister også erstatte arbejdsbogen. 3. Retningslinier for biinspektørens undersøgelser og indgreb 3.1 Ved bekræftelse af angreb Angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille og Tropilaelaps-mider skal bekæmpes ved at biinspektøren destruerer angrebne bifamilier. Destruktion og yderligere 6

9 JUNI 2013 undersøgelser iværksættes snarest muligt efter, at Institut for Agroøkologi har sendt arbejdsordre. Oplysninger om arbejdets udførelse noteres nøje i arbejdsbogen. Desuden skal biinspektøren sikre at der sker omsmeltning af tavler og desinficering af bimateriel. Ved angreb af trakémide og (på Anholt) varroamide vejleder biinspektøren om behandling og forebyggelse Aflivning af angrebne bifamilier Bifamilierne aflives tidligt om morgenen, sent om aftenen eller på andre tidspunkter, hvor bierne ikke flyver. Bierne slås ihjel med benzin. Først tætnes flyvespalten. Derefter hældes 2-3 dl renset benzin ned i familien, og stadet lukkes igen Tavler og materiel Tavler og bier fra dræbte bifamilier, samt pakkemateriale brændes. Endvidere skal gamle bistader, der ikke kan rengøres ordentligt, brændes. Materialet afleveres på en forbrændingsanstalt. Alle udbyggede lagertavler fra bigården (både jomfrutavler og tavler, der tidligere har været brugt som yngeltavler), omsmeltes ligeledes. Hvis biavleren har flere bigårde, skal udbyggede lagertavler fra disse bigårde også smeltes om. Når tavlerne sendes til vokssmelteri, skal de emballeres, så smittespredning hindres, og mærkes Smittet, så det tydeligt fremgår, at tavlerne kommer fra en bigård med ondartet bipest. Bistader, materiel fra syge bifamilier samt bistader, dækbrædder, dækplader, magasinkasser, dronninggitre m.m., som ikke er i brug, skal rengøres. Materiellet skrabes først rent for voks. Herefter rengøres det med mindst én af følgende metoder: Flambering med gasbrænder. Skrubning med grydesvamp og varmt sæbevand (1½ dl klorholdigt maskinopvaskepulver opløst i 10 l vand) efterfulgt af afskylning med rent vand. Højtryksspuling. Påsprøjtning med et egnet desinfektionsmiddel med en vandforstøver og med påsprøjtning af så meget væske, at materiellet er gennemvædet Dokumentation Ved undersøgelsen noterer biinspektøren antallet af bifamilier i bigården. Når behandlingen er afsluttet, noteres antallet af dræbte bifamilier i arbejdsbogen, og biavleren kvitterer ved underskrift i arbejdsbogen. 7

10 INSTRUKS FOR BIINSPEKTØRENS ARBEJDE 3.2 Yderligere undersøgelser Herefter skal der foretages en række undersøgelser af bifamilier i forbindelse med fund af ondartet bipest: a. Biavlerens øvrige bigårde Alle bifamilier i andre bigårde, som tilhører samme biavler, undersøges for kliniske symptomer på angreb. Undtagelsesvis kan biinspektøren bede om assistance fra den kyndige biavler, som derved selv kan gennemføre undersøgelsen af egne bier. Der kræves derefter udfyldelse af sundhedsattest for hver bigård via det Centrale BigårdsRegister. b. 2 km-undersøgelse Alle bifamilier i 2 km-zoner om bigårde med udbrud undersøges efter en gradueret tidsplan afhængig af afstanden til den angrebne bigård (se under afsnittet Varsling og aftaler om kontrolbesøg ). Vildtlevende bifamilier i zonen dræbes. Hvis det er så sent på året, at der ikke er tilstrækkelig med yngel til en betryggende undersøgelse, udsættes 2 kmundersøgelserne til tidligst muligt i næste biavlssæson. c. Otte-ugers syn Otte uger efter, at behandlingen er afsluttet, foretages en ny undersøgelse af bifamilierne i den bigård, hvor der er foretaget behandling. Undtagelsesvis kan biinspektøren bede om assistance fra den kyndige biavler, som derved selv kan gennemføre undersøgelsen af egne bier. Der kræves udfyldelse af sundhedsattest for hver bigård. Otte-ugers syn kan udskydes til tidligst muligt i næste biavlssæson, hvis det er så sent på året, at der ikke er tilstrækkelig med yngel til en betryggende undersøgelse. d. Næste års syn Der foretages endnu en undersøgelse af bifamilierne i den oprindelig angrebne bigård året efter otte-ugers undersøgelsen. Checkliste ved angreb af ondartet bipest Aflivning Bifamilier med symptomer slås ihjel. Afbrænding af bier fra dræbte bifamilier. Omsmeltning af alle tavler fra dræbte bifamilier. Omsmeltning af udbyggede lagertavler. Rengøring af bistader fra aflivede bifamilier samt af bistader, dækbrædder, dækplader, magasinkasser, dronninggitre m.m., som ikke er i brug. Dokumentation Antallet af bifamilier i bigården. Antallet af dræbte bifamilier noteres i arbejdsbogen. Biavleren kvitterer ved underskrift i arbejdsbogen. Karantæne Karantæne bliver meddelt af biinspektøren eller den kyndige biavler ved mis- 8

11 JUNI 2013 tanke. Ophæves ved endt behandling efter meddelelse fra biinspektøren, eller Hvis mistanken afkræftes ved laboratorieundersøgelse hos Institut for Agroøkologi. Vejledning Biinspektøren vejleder i alle tilfælde biavlere om forebyggende foranstaltninger. Undersøgelser Bifamilier i alle biavlerens bigårde. Bifamilier i 2 km-zone. Otte-ugers syn (i oprindeligt angrebne bigård). Næste års syn (i oprindeligt angrebne bigård). Vildtlevende bifamilier i 2 km-zoner aflives Aflivning af vildtlevende bifamilier i 2 km-zoner foretages hurtigst muligt af biinspektøren. 3.3 Speciel om angreb af stenyngel Da stenyngel kan angribe mennesker, er det nødvendigt at være meget påpasselig. Bemærk, at stenyngel kan angribe mennesker. Ved mistanke om angreb af stenyngel iføres åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, overtræksdragt, -sko og handsker. Efter undersøgelsen vaskes hænderne særdeles grundigt med vand og sæbe, der afskylles, hvorefter ansigtet vaskes. Hvis man efterfølgende føler generelt ubehag, kontaktes lægen straks. 3.4 Foranstaltninger ved angreb af trakémider og på Anholt varroamider Ved konstateret angreb af trakémider og (på Anholt) varroamider rådgiver biinspektøren om forebyggelse og behandling. Materiale kan rekvireres hos Institut for Agroøkologi. 3.5 Tidsfrister Arbejdet i forbindelse med indgreb og undersøgelse af ondartet bipest eller europæisk bipest skal normalt gennemføres inden for de angivne tidsfrister. Hvis biinspektøren skønner, at det af hensyn til nektar- eller pollentrækket er uheldigt at gennemføre behandling og undersøgelser på dette tidspunkt, kontaktes Institut for Agroøkologi. Institut for Agroøkologi kontaktes endvidere, hvis Biinspektøren skønner, at det af hensyn til årstiden eller af andre årsager ikke 9

12 INSTRUKS FOR BIINSPEKTØRENS ARBEJDE er muligt at foretage arbejdet som beskrevet. I disse tilfælde kan en ny fremgangsmåde aftales. Ved angreb af stenyngel, lille stadebille og Tropilaelaps-mider skal de angivne tidsfrister i alle tilfælde overholdes. 3.6 Erstatning Biavlere kan få erstatning for tab som følge af destruktion af bifamilier angrebet af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille og Tropilaelaps-mider. Biinspektøren udfylder sammen med biavleren en Ansøgning om erstatning med antal dræbte og behandlede bifamilier, som indsendes til AU, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. NaturErhvervstyrelsen udbetaler erstatningen, hvis størrelse er fastsat i Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier. 4. Varsling og aftaler om kontrolbesøg Biinspektøren skal legitimere sig ved kontrolbesøg. Som udgangspunkt skal kontrolbesøg varsles, men der kan forekomme situationer hvor dette ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt (fordi formålet forspildes ). Undtagelsessituationer må vurderes af Institut for Agroøkologi eller biinspektøren efter nedenstående vejledning. 4.1 Undersøgelse og indgreb efter biavleren selv har foretaget anmeldelse Formel varsling er ikke påkrævet, når biavleren selv har anmeldt en mistanke om et angreb af meldepligtige skadegørere. Der søges truffet aftale med biavleren om et snarligt besøg med henblik på destruktion, desinfektion og oprydning. Hvis aftale ikke kan træffes, skal bifamilierne alligevel kontrolleres og evt. aflives, og kvittering for besøget fremsendes til eller efterlades hos biavleren. 4.2 Undersøgelse og behandling ved mistanke om udbrud af meldepligtige skadegørere Biinspektøren og Institut for Agroøkologi skal foretage en konkret vurdering af behovet for varsling, baseret på en vurdering af risikoen for spredning af meldepligtige skadegørere. I vurderingen kan indgå faktorer som: bigårdenes antal og geografiske placering, skadegøreren, tidspunktet i sæsonen, tidligere hændelser på egnen etc. I alle tilfælde skal biinspektøren forsøge at træffe en aftale med biavleren om et snarligt besøg med henblik på undersøgelse og evt. indgreb. Hvis der ikke kan træffes en aftale, skal bigårdene alligevel kontrolleres og indgreb eventuelt foretages, og kvittering for besøget fremsendes til eller efterlades hos biavleren. 10

13 JUNI Undersøgelse og evt. prøvetagninger i 2-km zone ved angreb Biinspektøren skal snarest muligt søge at træffe aftale med alle biavlere i 2 km zonen om et kontrolbesøg med henblik på undersøgelse. Undersøgelsen skal så vidt muligt ske efter følgende plan: Bigårde inden for en afstand af ½ km Seneste besøgsdato efter bekræftelse fra Institut for Agroøkologi: 1 måned 1 km Samme sæson 2 km Senest 1. maj følgende år Kan aftale ikke træffes, skal bigårdene alligevel undersøges. Besøget varsles formelt med mindst 14 dages frist med et skriftligt varslingsbrev med angivelse af tid og sted for kontrollens udførsel, d.v.s. bigårdens adresse. I praksis aftales kontroltidspunkt og forløbet i kontrollen inden varslingsbrevet afsendes. Kvittering for besøget fremsendes til eller efterlades hos biavleren med klar besked om resultatet af synet. 4.4 Undersøgelse af bigårde i forbindelse med lovgivningen omkring ind- eller udførsel af bier Formel varsling er ikke nødvendig, da biavleren selv har rekvireret kontrollen, og Fødevarestyrelsen må formodes at have informeret om den videre procedure. Der træffes aftale med biavleren. Hvis aftale ikke opnås, meddeles dette til Fødevarestyrelsen. 4.5 Andre akutte opgaver efter specifikation fra Institut for Agroøkologi En konkret vurdering af behovet for varsling er nødvendig. Ved trufne afgørelser om foranstaltninger i bigården skal biinspektøren med et brev fra Institut for Agroøkologi eller NaturErhvervstyrelsen orientere biavleren om dennes pligter og rettigheder, herunder klagemuligheder. 5. Ansættelse og aflønning Biinspektører og assisterende biinspektører ansat af Institut for Agroøkologi aflønnes i henhold til NaturErhvervstyrelsens cirkulære nr. 85 af 20/08/2002. Aflønning sker for det arbejde, der udføres i forbindelse med vejledning, undersøgelser og behandling ved mistanke eller 11

14 INSTRUKS FOR BIINSPEKTØRENS ARBEJDE forekomst af sygdom. Biinspektørerne aflønnes endvidere for den administration, de udfører i forbindelse med bekæmpelses- og undersøgelsesarbejdet. Regnskab for arbejdet indsendes løbende og senest den 1. oktober til Institut for Agroøkologi. Lønopgørelsesblanketter fås ved henvendelse til Institut for Agroøkologi. Sammen med regnskabet indsendes kopier af de sider i arbejdsbogen, som vedrører regnskabet. Kyndige biavlere, der assisterer biinspektøren med at udføre biinspektøropgaver i fremmede bigårde, anvender samme lønopgørelsesblanketter. Disse blanketter skal underskrives af biinspektøren. Der kan ikke udstedes sundhedsattest i forbindelse med undersøgelser betalt af Institut for Agroøkologi. Vederlag for undersøgelser af bifamilier i forbindelse med flytning eller overdragelse af bifamilier dækkes ikke af Institut for Agroøkologi. Biinspektøren må under kontrolbesøg ikke varetage opgaver som privatperson for biavlere. 6. Nyttige dokumenter Lov om biavl (lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009). Bekendtgørelse nr. 386 af 2. maj 2011 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier. Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992 om flytning af honningbier. Bekendtgørelse nr. 280 af 25. april 2008 om godkendte parringsområder for honningbier. Honningbiernes skadegørere, Institut for Agroøkologi. 7. Relevante adresser Indsendelse af prøver ved mistanke om angreb af skadegørere. Bestilling af prøveæsker mv. samt tilmelding til bisygdomskursus og tilmelding til efteruddannelseskursus. Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Forsøgsvej Slagelse Tlf ( ), Hjemmeside om Offentlig Bisygdomsbekæmpelse: Liste over biinspektører - se hjemmeside Registrering som kyndig biavler og ved adresseændring: NaturErhvervstyrelsen Att.: Planter Nyropsgade København V Tlf , 12

15 JUNI 2013 Hjemmeside med lovstof om biavl, bekendtgørelser vedr. skadegørere, godkendte parringsområder, voldgift ved biforgiftning, biavl på Læsø samt flytning af honningbier.: under fanebladet Natur & Land og derefter under Biavl Regler for ind- og udførsel af bier: Fødevarestyrelsen, søg på import, eksport 8. Det Centrale BigårdsRegister (CBR) Det Centrale BigårdsRegister (CBR) som blev lanceret i juli 2011, er nu blevet en del af biinspektørernes daglige arbejdsredskab. Overgangsperioden i biavlssæsonen 2012 er nu afløst af et krav om, at alle biinspektører skal anvende systemet i forbindelse med deres arbejde. Formål: Et væsentligt formål med CBR er at lette det administrative arbejde for biinspektørerne, kyndige biavlere og AU i forbindelse med bekæmpelse af skadegørere i honningbierne ved at erstatte papirarbejdsgange med elektroniske arbejdsgange. Digital kommunikation: Det betyder, at skriftlig kommunikation mellem biinspektørerne og myndighederne herefter hovedsagligt foregår digitalt. Obligatorisk: Det er obligatorisk for biinspektørerne, at bruge det elektroniske system til arbejdet omkring sygdomsbekæmpelse. Roller: Der er flere roller i CBR biavler, kyndig biavler eller biinspektør. En biinspektør skal have sin rolle som biinspektør godkendt af myndigheden, Institut for Agroøkologi for en femårig periode. En biinspektørs arbejdsområde vil herefter automatisk blive udpeget at systemet, idet det vil vælge den korteste vej i fugleflugtslinje til en aktuel bigård. Inspektøren kan dog også udvælges manuelt til en aktuel bigård af Institut for Agroøkologi. Biinspektøren har adgang til at se alle oplysninger om alle registrerede bigårde indenfor sit område. Det Centrale BigårdsRegister finder du her: 9. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Denne instruks træder i kraft den 20. juni 2013 og er en opdatering af den tidligere instruks af 1. marts

16 INSTRUKS FOR BIINSPEKTØRENS ARBEJDE Bilag 1: Meldepligtige skadegørere Skadegører Ondartet bipest (Paenibacillus larvae) Europæisk bipest (Melissococcus plutonius) Stenyngel (Aspergillus spp.) Lille stadebille (Aethina tumida) Tropilaelaps-mider (Tropilaelaps spp.) Trakémide (Acarapis woodi) Varroamider (på Anholt) (Varroa destructor) Meldepligt for biavler og kyndig biavler Binspektør bekæmper i angrebet bigård og undersøger ejers øvrige bigårde og nærzonens bigårde Biinspktør vejleder 14

17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Borup den 25. februar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Borup den 25. februar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Borup den 25. februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet kjk@pdir.dk Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om skadegørere hos honningbier, bekendtgørelse om særligt kritiske

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Kursus i biavl Morten B. Westy. Praktisk info. Dagens program. P-billet. Skolebigården

Kursus i biavl Morten B. Westy. Praktisk info. Dagens program. P-billet. Skolebigården Kursus i biavl 2017 KABF Aften 2:4 2 Praktisk info P-billet Skolebigården Sidste kursusdag: 02. maj kl. 19.00-22.00 A 2-84.01 Medbring kaffe/the og kop evt. en kage (sidste aften) 3 Dagens program Kort

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

Kursus i biavl Morten B. Westy 1. Dagens program. Kort repetition. Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål Bigården

Kursus i biavl Morten B. Westy 1. Dagens program. Kort repetition. Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål Bigården 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 2:4 2 Dagens program Kort repetition Love og bestemmelser Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen Hygiejne 3 Kort repetition Hvad er en bi Materialer

Læs mere

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR)

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) BILAG 1 Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) Formål: Projektet har til formål, at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Den Sunde Bifamilie. NBVs Begynderkursus 2017

Den Sunde Bifamilie. NBVs Begynderkursus 2017 Den Sunde Bifamilie NBVs Begynderkursus 2017 Biens oprindelse Biernes oprindelse går formodentlig 70 140 mill. år tilbage i Kridttiden til en jagende hvepse type. Hvad kom først: Bierne eller blomsterne?

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003D0881 DA 07.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. december 2003 om dyresundhedsbetingelser

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne.

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne. ONDARTET BIPEST Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae. Bakterien formerer sig i bilarver ved en tvedeling. Bakterien

Læs mere

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto: Per Kryger Landbrugs-

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 28. november 2012 J.nr.: 11-380-000002 PWR/BILU- Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere:

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Kursus i biavl /04/16. Dagens program. Varroa-miden (Varroa destructor)

Kursus i biavl /04/16. Dagens program. Varroa-miden (Varroa destructor) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 4:4 2 Dagens program Skadegørere Honning og behandling At lave en familie (princippet) Om at være ny biavler v/egon 3 Varroa-miden (Varroa destructor) 1 4 Varroa Cyklus

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016

Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016 Miljø og Biodiversitet J.nr. 11-380-000002 Ref. BILU Den 12. oktober 2016/ rev. 3. november 2016 Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016 Deltagere: Afbud fra: Formand Peter Esbjerg (KU, Science)

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Kolofon Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Denne strategi er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Planter/BILU Sagsnr.: 11-380-000002 Dato: 14. oktober 2013/Rev. 5. november 2013 Referat fra møde i Binævnet

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Kursus i biavl 2016. Dagens program. Opsamling. Kort repetition Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen

Kursus i biavl 2016. Dagens program. Opsamling. Kort repetition Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 2:4 2 Dagens program Kort repetition Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen 3 Opsamling Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet/BILU Sagsnr.: 11-380-000002 Dato: 27. februar 2015 Referat fra møde i Binævnet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor NBV s begynderkursus 2016 Bodil Branner ! Marie Grymer Tholstrup på facebook 1. april 2016 Under og efter bestøvning Vi anbefaler tidlig

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum 19-02-2017 Undervisningsplan Skolebigården frank toftum 1. Eftersyn af bifamilierne: Det 1. eftersyn af bi familierne kan først finde sted efter at bierne har været på renselsesudflugt, så forstyrrelse

Læs mere

Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4

Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4 2 Opsamling Bi anatomi Biernes livscyklus How to do Årets gang Skadegørere 3 Dagens program Kort repetition Årets gang Driftform Sværm Skadegørere / Lovgivning 1 4

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Opret dig i Centralt BigårdsRegister

Opret dig i Centralt BigårdsRegister Opret dig i Centralt BigårdsRegister Vær med til at sikre, at vi fortsat har sunde bier i Danmark. Registrer dig og dine bier i Centralt BigårdsRegister. Det er slet ikke så svært, og du hjælper biinspektørerne

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Dato: 3. september 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010

Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010 Plantedirektoratet Frø og Planter Den 10. november 2010 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010 Mødet blev holdt i Plantedirektoratet Deltagere: Formand: Peter Esbjerg

Læs mere

Fødevareministeriets strategi om understøttelse

Fødevareministeriets strategi om understøttelse Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark 2009 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Indholdsfortegnelse Biavlsstrategiens formål...2

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Opformering af bifamilier baggrund og metoder.

Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Baggrund - vinterdødelighed En naturlig del af biavlen har altid været at sørge for nye bifamilier i god tid, inden de gamle bifamilier bukkede under. En

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010

Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 9. juni 2010/Rev. 28. juni 2010 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010 Mødet afholdtes hos Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning om registrering af våben SKV

Vejledning om registrering af våben SKV Vejledning om registrering af våben DE DANSKE SKYTTEFORENINGER SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf. 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Emnerne: Den nye bifamilie Honningmagasiner Magasin på trugstadet Dronningegitter, hvorfor og hvordan? At

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Plantedirektoratet Frø og Planter Den 12. april 2011 Rev. 4. maj 2011 J.nr.: PD 11-380-000002 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Mødet blev holdt hos Plantedirektoratet Deltagere: Formand:

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Skolebigården Praktiske del Version 1.0

Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Indhold Indledning...3 Skolebigården...4 Find vej...4 Bistader...4 Stadegruppe...5 Uge 17 - Start i skolebigården...6 God praksis...6 Rengøring af stadebund...6

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Økologisk biavl i Danmark

Økologisk biavl i Danmark Økologisk biavl i Danmark 17.30-18.30 Velkomst og spisning 18.30-19.00 Jeffrey Gilmour, Landbrugsstyrelsen. Ansøgningsprocedure, regler og kontrolsystem 19.00-19.30 Peter Sjøgren. Erfaringer fra det første

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere