Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011."

Transkript

1 Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Mødereferat for informationsmøde den 21. februar 2012 på Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Mødedeltagere Brøndby Haveforening Afdeling III og Banedanmark. Mødedato/tid 21/ Næste mødedato/tid: Ikke fastlagt Referent Casper Haugaard Mødedeltagere BDK Rikke Elise Mortensen, Carsten Voltzmann, Casper Haugaard, Jesper Sejl, Trine Meulengracht og Ene Esgaard. Mødedeltagere fra Brøndby Haveforening Afd. 3 Jens Ditmar Hansen - Formand Brøndby Haveby Afd. III & næstformand for Kreds III, Repræsentanter fra bestyrelsen og de tilmeldte kolonihavemedlemmer. Øvrige mødedeltagere Preben Jacobsen - Formand for Haveforbundet Ole Michel Formand for Kreds III Mødets dagsorden Mødet havde følgende dagsorden: 1. Status siden sidst. 2. Tidsplan for det kommende arbejde. 3. Etablering af nyt kolonihaveområde. 4. Erstatningsmuligheder for berørte haveejere. 5. Erstatningshuse. 6. Eventuelt / Spørgsmål. Powerpointpræsentationen findes vedhæftet dette referat. 1. Status siden sidst Den tidligere regering frigjorde august mio. kr. til fremskyndelse af banen. Et af de steder, hvor man allerede nu kan begynde anlægsarbejdet, er i området fra Sdr. Ringvej til Vejlegårdsvej. Dette skyldes primært, at Banedanmark i dette område er langt fremme med de geotekniske undersøgelser. Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni Den nye bane København-Ringsted Telefon På nettet Amerika Plads København Ø

2 For haveejerne i Afd. III bliver konsekvensen af fremrykningen, at de eksisterende huse allerede skal nedrives i 2012 og at flytningen af de eksisterende huse ikke vil være mulig, idet husene ellers skulle flyttes to gange. Siden sidste møde har Banedanmark i samarbejde med Afd. III s arbejdsgruppe og Brøndby Kommune udarbejdet en plan for hvordan Afd. III skal se ud efter anlægget af den nye bane. Banedanmark har derudover arbejdet med forskellige løsningsmodeller for de enkelte kolonihaveejere, herunder muligheden for at modtage et erstatningshus i det nye område. Slutteligt er Banedanmark ved at lægge sidste hånd på de aftaler, som Banedanmark vil indgå med de enkelte kolonihaveejere. 2. Tidsplan for det kommende arbejde Som nævnt medfører den forrige regerings fremskyndelse af den nye bane, at tidsplanen for arbejdet omkring Afd. III ligeledes fremrykkes. Tidsplanen er som følger: Møder med haveejerne Første punkt på tidsplanen er individuelle møder med de berørte kolonihaveejere omkring hvilken løsningsmodel de ønsker. Mere herom under afsnit 4. Møderne forventes afholdt i april måned. Inden møderne vil det nødvendige materiale blive fremsendt og hvis det ønskes er de enkelte ejere velkomne til medbringe en bisidder. Jens Ditmar vil ligeledes stå til rådighed. Besigtigelse I midten af maj måned afholder Ekspropriationskommissionen besigtigelsesforretning. Ved besigtigelsesforretningen gennemgår Kommissarius banens indgreb ved Brøndby Haveby Afd. III, og det vil være muligt at stille spørgsmål til Banedanmark om den nye bane samt at komme med forslag til ændringer. Side 2(7)

3 Inden besigtigelsen vil grænserne for de arealer som hhv. eksproprieres permanent og midlertidigt blive markeret med afmærkningspinde. De berørte haveejere vil blive indvarslet til besigtigelsen i april (mindst 4 uger inden den afholdes). Ekspropriation Ved ekspropriationsforretningen overtager Banedanmark de kolonihaver, som skal nedrives. Ekspropriationen vil med stor sandsynlighed finde sted i slutningen af juni Ved ekspropriationen fastsætter Ekspropriationskommissionen den erstatning, som den enkelte kolonihaveejer er berettiget til. Erstatningen afhænger af hvilken løsning den enkelte haveejer har valgt, mere herom i afsnit 4. Selvom Banedanmark i princippet har overtaget kolonihavehuset, vil ejerne kunne blive boende frem til oktober, hvor anlægsarbejdet igangsættes. Nedpakning og opbevaring af ejendele Inden anlægsarbejdet starter skal kolonihaverne nedpakkes. Det er ikke afklaret hvordan det rent praktisk skal forløbe, men Banedanmark tilbyde bistand fra professionelle til flytteopgaven. De kolonihaveejere, som ønsker at flytte ned i de nye haver, vil få mulighed for at få opbevaret deres ejendele i den periode hvor de står uden hus. Ejendelene vil blive opbevaret aflåst. Det er ikke sikkert, at haveejerne vil have adgang til ejendelene under opbevaringsperioden. De nye huse bygges/indflytning Byggemodningen af det nye område forventes at starte i slutningen af maj 2012, hvor selve byggemodningen af de nye huse forventes at starte d. 1. januar De nye huse forventes at være klare til indflytning d. 1. april Etablering af nyt kolonihaveområde. Det nye kolonihaveområde etableres i fredskoven ud for kolonihaveområdets sydøstlige hjørne. Der etableres to cirkler med hver 16 haver. I alt bliver der 32 nye haver og samtlige haveejere, der berøres, har dermed mulighed for at få en ny have. Banedanmark står for byggemodningen af det nye område, hvilket omfatter: - Etablering af nye asfalterede veje og grusbelagte p-pladser i cirklernes midte. - Nedgravning af kloak, vand, el og teleledninger (ud til haveloddets skel). Side 3(7)

4 - Havelodderne sås til med græs og der etableres hæk rundt om hver enkelt havelod. 4. Erstatningsmuligheder for berørte haveejere. Alle berørte haveejere har følgende valgmuligheder: 1. Én kolonihave i det nye område. o Ejer får udbetalt erstatning for det gamle hus og tildeles en have i det nye område. 2. Ét nyopført kolonihavehus i det nye område o Ejer tildeles en erstatning der kan omsættes til et nyt kolonihavehus inden for 3 kategorier 3. Fraflytte Brøndby Haveby Afd. III. o Ejer får udbetalt erstatning for sit kolonihavehus. Hvad angår fordelingen af haverne i det nye område oplyste Jens Ditmar Hansen, at dette klares indbyrdes i foreningen. Banedanmark oplyste, at man finder det naturligt, at foreningen selv klarer dette. Banedanmark oplyste, at det er Kommissionen der fastsætter erstatningen for de enkelte huse. Banedanmark oplyste, at hvis man ønsker at fraflytte foreningen helt, modtager man et beløb til flytteomkostninger. Beløbet fastsættes af ekspropriationskommissionen. Beslutning om, hvilken løsning den enkelte haveejer ønsker, skal træffes inden ekspropriationen. Da beslutningen i høj grad afhænger af hvad der indgår i de 3 erstatningsmuligheder, vil Banedanmark udsende materiale herom og afholde individuelle møder (se afsnit 2). Når den enkelte haveejer har besluttet sig for hvilken løsning han/hun ønsker, indgås en aftale med Banedanmark om dette. Aftalen godkendes af Kommissarius ved ekspropriationen. 5. Erstatningshuse Banedanmark oplyste, at man har undersøgt markedet for kolonihavehuse. Konklusionen af undersøgelsen er, at det ikke er muligt for alle at få et komplet hus, der er lige så stort som det gamle hus, når man samtidigt må tage højde for, at Banedanmark ikke kan yde mere i erstatning end det gamles hus værdi. De berørte haveejere får mulighed for at erhverve et erstatningshus enten som basis, mellem eller total, eks: Side 4(7)

5 I den forbindelse blev der spurgt om det er rimeligt, at en haveejer med et hus vurderet til mindre end basispakken ikke kan få et erstatningshus. Banedanmark svarede at ekspropriationslovgivningen ikke giver mulighed for at Banedanmark yder mere i erstatning end det eksproprierede er værd. Ejeren har dog mulighed for selv at betale det resterende beløb for at få et basishus. Banedanmark understregede, at der ikke er indhentet bindende tilbud på erstatningshuse, og at det derfor for nuværende ikke er muligt at fortælle, hvilken kategori de enkelte haveejere befinder sig i. Banedanmark bemærkede, at man i samarbejde med bestyrelsen for afd. III vil fastlægge indholdet af de enkelte pakker. Banedanmark vil have dette klarlagt, når der skal indgås aftaler med kolonihaveejerne om, hvorvidt de ønsker et nyt hus, en ny lod alene eller helt at fraflytte foreningen. Banedanmark vil ligeledes have klarlagt, hvad det vil koste for de enkelte kolonihavehusejere at opgradere sig til en bedre pakke. Banedanmark blev spurgt om hvem der betaler for at føre kloak-, vand-, el- og teleledninger det sidste stykke fra skellet ind til huset. Banedanmark svarede, at det indgår i erstatningshuset. Banedanmark oplyste, at haveejerne frit kan medbringe indbo, f.eks. køleskabe, blandingsbatterier, toiletter m.m. til det nye hus. I den forbindelse blev der spurgt om haveejerne kan sælge kolonihavehuset efter ekspropriationen (f.eks. til et andet medlem af foreningen der ønsker at skifte sit hus ud). Banedanmark oplyste, at man ikke kendte svaret på dette, men at man vil undersøge dette nærmere. Side 5(7)

6 Tilføjet efter mødet: Haveejerne kan frit medtage bygningsdele, men selve ejerskabet til det gamle hus bliver hos Banedanmark. Efter præsentationen af erstatningshuset gav flere haveejere udtryk for, at de hellere vil have et mindre komplet hus end et stort råhus. Banedanmark svarede, at man har tilstræbt at finde huse, der er lige så store som de der eksproprieres. Banedanmark oplyste dog også, at man vil i den videre undersøgelse af erstatningshusene vil se nærmere på mulighederne for at tilbyde et mindre hus med mere udstyr. Banedanmark bemærkede dog, at muligheden for at få mængderabat falder, jo flere forskellige hustyper der skal tilbydes. 6. Eventuelt / Spørgsmål Følgende spørgsmål blev behandlet under spørgestunden: Spm.: Hvilken vurderingspris baseres erstatningen ved ekspropriationen på? Sv.: Den baseres på vurderingsprisen. Salgsprisen inkluderer indbo og kan derfor ikke lægges til grund for erstatningen. Spm.: indgår en nedgravet faskine i vurderingen. Sv.: kun hvis ejeren kan fremvise en kvittering for den. Spm.: Betaler Banedanmark for etableringen af stikledninger til kloak, vand, gas og tele fra haveloddets skel og ind til huset? Sv.: Ja. Spm.: Hvorfor er det ikke muligt at byggemodne det nye område tidligere? Sv.: Da Banedanmark er en offentlig virksomhed, skal byggemodningen i udbud, hvilket tager tid. Inden arealet byggemodnes skal der desuden foretages arkæologiske udgravninger. Spm.: Hvad er risikoen for at de nye huse ikke når at blive klare til d. 1. april? Sv.: I tidsplanen er der taget højde for forsinkelser, men der vil naturligvis altid kunne opstå uforudsete hændelser, som medfører at tidsplanen ikke holder. Spm.: Er linjeføringen af den nye bane endelig Sv.: Selve linjeføringen af den nye bane ligger fast, dog er omfanget af arbejdsarealerne ikke helt fastlagt. Banedanmark arbejder desuden stadig med at tegne den nye adgangsvej fra Sydgårdsvej. Adgangsvejen skal i sidste ende godkendes af Brøndby Kommune. Side 6(7)

7 Ved besigtigelsesforretningen vil det permanente og det midlertidige arealbehov blive markeret i marken. Spm.: Bliver det nye område drænet. Sv.: Arealet bliver drænet i det omfang det er nødvendigt. Spm.: Stilles der flyttekasser og flyttehjælp til rådighed når haverne skal pakkes ned? Sv.: Ja, det gør der. Side 7(7)

Aftale mellem Albertslund Kommune og Banedanmark

Aftale mellem Albertslund Kommune og Banedanmark Aftale på ekspropriationsvilkår mellem Banedanmark og om erstatning for arealer mv. på matr. nr. 84c Vallensbæk By, Vallensbæk og 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, lb. nr. 434 og 437 i forbindelse

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden

Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden Notat Emne: Fra: Til: Kopi til: Orientering om igangsættelse af ekspropriation og understøttende kommunikation Hovedstadens Letbane Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden Tekniske direktører

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Helhedsplan for Vibehaven Genhusning Dagsorden:

Helhedsplan for Vibehaven Genhusning Dagsorden: Vibehaven Dagsorden: 1. a)valg af dirigent. b)valg af referent. 2. Information om den kommende helhedsplan: 1. Hvad er der sket sidst. 2. Forventet tidsplan. 3. Orientering om genhusning ved genhusningskoordinator

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 l Cityringen Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 Formål med mødet > At fortælle om ændring > At besvare jeres spørgsmål om Metro-arbejdet Informationsmøde 6. april 2011 Velkommen

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan.

Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan. Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan. Dagsorden: Præsentation. Opfølgning på sidste møde Genhusning Spørgsmål Opfølgning. Opfølgning på sidste møde. Siden sidste møde

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

11920 Syd om Regstrup. Møde nr. 2 i Naboforum den 17. august 2016

11920 Syd om Regstrup. Møde nr. 2 i Naboforum den 17. august 2016 11920 Syd om Regstrup Møde nr. 2 i Naboforum den 17. august 2016 Dagsorden 1. Velkomst og status på projektet 2. Oldtidsfund ved Skovvejen v/ museumsinspektør Lone Claudi- Hansen, Museum Vestsjælland 3.

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Notat Udarbejdet af Bente Christensen 17. maj 2017 på vegne af Banedanmark.

Notat Udarbejdet af Bente Christensen 17. maj 2017 på vegne af Banedanmark. Notat Udarbejdet af Bente Christensen 17. maj 2017 på vegne af Banedanmark. Nærværende notat er udarbejdet til Miljøstyrelsen ifm. de ændringer til VVM-anmeldelsen fremsendt 14. oktober 2016, der er besluttet

Læs mere

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 Åben sag Indledning Esbjerg Kommune købte remisegrunden af DSB i 2007, efter at alle jernbanespor

Læs mere

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet:

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: Haveforeningen Ishøj Søndergårds forslag kolonihaveforbundets kongres 2006 Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: 1. Havebladet skal også være et debatblad. Havebladet tilhører

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Så vi håber du kan få svar på nogle af dine spørgsmål her. Skal du genhuses

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Lodsejermøde om gasledningen Baltic Pipe. Den 6. marts, Vejen Idrætscenter Den 8. marts, Centrovice Den 12. marts, Herlufmaglehallen

Lodsejermøde om gasledningen Baltic Pipe. Den 6. marts, Vejen Idrætscenter Den 8. marts, Centrovice Den 12. marts, Herlufmaglehallen Lodsejermøde om gasledningen Baltic Pipe Den 6. marts, Vejen Idrætscenter Den 8. marts, Centrovice Den 12. marts, Herlufmaglehallen Foreningerne bag Fyns Familielandbrug Familielandbruget Sydvest Familielandbruget

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og 91.

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål

MUNKEBJERGPARKEN. Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål HVOR STARTER VI RENOVERINGEN: Vi er i gang med at analysere og tage stilling til hvor vi skal starte renoveringen.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Dalgårdsvej 35, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand.

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand. Rammeaftale AD-AG.R03 Bilag 1: Ydelsesbekrivelser (YB) Ydelsesbeskrivelser (YB) Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for størstedelen af de opgaver som skal udføres under denne rammeaftale. Nedenfor er

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver.

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver. 1 Så gik der hul på tanken omkring spildevand i en kolonihave Vedr. Fra Dato Miljø Palle Flebo-Hansen 28 jan.2012 Vedr. Spildevand! Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 192 alm. del stillet af udvalget den 29. januar 2019 efter ønske fra ikke medlem af udvalget Rasmus Prehn (S).

Besvarelse af spørgsmål 192 alm. del stillet af udvalget den 29. januar 2019 efter ønske fra ikke medlem af udvalget Rasmus Prehn (S). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 25. februar 2019 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Klager. Klager. J.nr aq. København, den 8. marts 2018 KENDELSE. mod. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade Søborg

Klager. Klager. J.nr aq. København, den 8. marts 2018 KENDELSE. mod. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade Søborg 1 København, den 8. marts 2018 KENDELSE Klager og Klager mod Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2017. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller Gældende for storparcel ved Ole Geislers Vej i Hornslet 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 16 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 16. december 2013 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1) Morten Lem Morten

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-9-18 Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 1. Formål med bestemmelserne Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne.

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. 1 Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. Deltagere: Dan Nielsen + Uffe Hansen + Paul Ridings + Bjarne Klinkby. Fraværende: Ingen. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen

Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen Når Banedanmark nedlægger overkørsler på jernbanen BANEDANMARK: - Er bygherre. - Udarbejder løsningsforslag, herunder ændringer i vejforløb. - Skal i

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Teater- og mødesalsalen Stien Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum

Teater- og mødesalsalen Stien Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum Seniorbofællesskabet HJORTEPARKEN 02.01.2018 Referat fra fællesmøde nr. 37 Tirsdag, den 19.december 2017 kl. 14-17 Teater- og mødesalsalen Stien Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum Dagsorden: O. Valg af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN Formanden bød velkommen til de fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede. Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent Sven-Erik Predstrup

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af Den nye bane København-Ringsted 198. hæfte Møde den 17. december 2018 Solrød Kommune Mandag

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for udstykningen Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej i Hornslet. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af

Læs mere

Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den kl Ungdomsgården, Skovvangsvej , Aarhus N

Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den kl Ungdomsgården, Skovvangsvej , Aarhus N Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den 10-3-2016 kl. 19.00 Ungdomsgården, Skovvangsvej 127-129, Aarhus N Referent: Else Marie Hansen Velkomst ved formand Iris Lykke Jensen

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Læs mere

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden.

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. PFH Responsum HF PINDEMOSEN Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk E-mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af en ny bane København-Ringsted 179. hæfte Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Information om PERMANENT GENHUSNING. for beboere i Møllevangen

Information om PERMANENT GENHUSNING. for beboere i Møllevangen Information om PERMANENT GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19 november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vejledning for byggeri i H/F Hjortespring

Vejledning for byggeri i H/F Hjortespring Dette er en vejledning til haveejere i H/F Hjortespring, som ønsker at ændre/opføre bygninger på grunden. Hvad skal jeg gøre inden jeg går i gang? Først og fremmest skal du sætte dig ind i reglerne for

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat Slotsholmsgade København K Telefon

Folketingets Lovsekretariat Slotsholmsgade København K Telefon Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 81 S 126 endeligt svar Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-5274 Doknr. 496273 Dato 07-11-2017 Medlem af

Læs mere