Evaluering af de første erfaringer med inddragelse af brugerrepræsentanter i mødefora på ledelsesgangen i Region Hovedstadens Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af de første erfaringer med inddragelse af brugerrepræsentanter i mødefora på ledelsesgangen i Region Hovedstadens Psykiatri"

Transkript

1 Evaluering af de første erfaringer med inddragelse af brugerrepræsentanter i mødefora på ledelsesgangen i Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, den 24. august 2016 Resumé Siden 2015 har 12 brugerrepræsentanter været en del af seks tværgående udviklings- og beslutningsfora i Region Hovedstadens Psykiatri. For at understøtte inddragelsen af brugerrepræsentanterne blev der indgået et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Videnscenter for Brugerinddragelse i forhold til rekruttering, undervisning og etablering af et netværk. Denne evaluering opsamler erfaringerne efter det første år og viser, at deltagelse af brugerrepræsentanterne helt overvejende har bidraget positivt til mødeforaernes arbejde. Samtidig viser den også, at der har været behov for løbende at foretage justeringer og at holde fokus på, hvordan brugerrepræsentanternes bidrag kan indgå konstruktivt i mødeforaernes arbejde. Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer af mødeforaene og et fokusgruppeinterview med patient- og pårørenderepræsentanter, der omhandler deres erfaringer og rolle i de tværgående mødefora. De overordnede konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet er: Fokusgruppeinterviewet og 75 % af de adspurgte (ledere, medarbejdere og brugerrepræsentanter) i spørgeskemaundersøgelsen finder, at inddragelse af brugerrepræsentanterne i mødefora er et godt initiativ, som med fordel kan udbredes til andre områder. Brugerrepræsentanterne oplever, at de får mulighed for at bidrage positivt til udviklingen af psykiatrien. De bidrager med en særlig viden, som følger med enten deres erfaring som patient eller pårørende. De fleste brugerrepræsentanter finder, at de bliver mødt med respekt og lydhørhed, men at der mellem de seks fora er forskelle, både ift. indhold, mødemateriale og mulighed for at påvirke dagsorden og beslutninger. Jo mere teknisk eller fagspecifikt indholdet er, jo sværere er rollen som brugerrepræsentant.. Og jo mere brug kan der være for, at mødeleder og sekretariat er opmærksomme på at gøre emnerne forståelige og understøtte brugerrepræsentanternes mulighed for at bidrage til punkterne. Det er dog ikke alle ansatte, der er entydigt positive i forhold til nytten af at inddrage brugerrepræsentanterne. Nogle finder, at det tager tid, eller at brugerrepræsentanternes 1

2 bidrag ikke altid er relevante. Ligeledes er der også brugerrepræsentanter, der oplever, at det kan være svært at komme til orde, eller som ikke altid oplever, at deres bidrag tillægges vægt. Det første år som mødefora og som brugerrepræsentant har været en læreproces, hvor alle i mødeforaene har skullet finde ud af, hvad brugerrepræsentanternes rolle var. Først nu tegner der sig en fælles forståelse af, hvordan samarbejdet skal foregå. Der er en opmærksomhed på, at brugerrepræsentanter er udpeget for to år, og der skal findes en model for udskiftning af brugerrepræsentanter. Det kan fx være rullende udskiftning, således at der rekrutteres en ny brugerrepræsentant hvert år. I evalueringen har særligt brugerrepræsentanterne udtrykt ønske om udpegning af tre fire brugerrepræsentanter pr mødefora og/eller mulighed for at have suppleanter for brugerrepræsentanterne, da det kan være svært at repræsentere brugerperspektivet alene, hvis der er fravær. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 70 % af brugerrepræsentanterne finder, at patient-og pårørendeperspektivet i høj grad eller i nogen grad indgår i forummets arbejde. Brugerrepræsentanterne har en oplevelse af, at ordningen nyder opbakning hos ledelse og de fagprofessionelle, der deltager i de seks fora. Det forventes yderligere, at samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende i psykiatrien generelt vil blive mere kvalificeret i takt med udbredelsen af ordningen. Brugerrepræsentanterne finder, at det er vigtigt, at de støttes i deres arbejde. Fokusgruppeinterviewet og 90 % i spørgeskemaundersøgelsen finder, at det har været vigtigt og en god hjælp, at de har deltaget kursusdagene for brugerrepræsentanterne og i det faciliterede netværk, hvor de løbende kan udveksle erfaringer og støtte hinanden i deres arbejde. Evalueringen viser, at der kan være behov for løbende at være opmærksom på bl.a. om mødematerialet er forståeligt for alle, om der er tid til forberedelse, og om brugerrepræsentanterne støttes i at komme til relevant til orde. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen har været drøftet i alle mødefora. Disse drøftelser har været positive ift. afklaring af brugerrepræsentantrollen i foraene. Baggrund Region Hovedstadens Psykiatri har siden starten af 2015 inviteret patienter og pårørende til at sidde med ved bordet i tværgående, udviklende og besluttende mødefora. Når patienter og pårørende sidder med i beslutningsprocesserne bidrager det til andre løsninger, end når planlægning, udvikling og beslutninger kun bygger på det faglige og organisatoriske perspektiv, som de ansatte bringer med om mødebordet. 2

3 Der er erfaringer fra udlandet og fra styregrupper, brugerråd m.m. i Danmark, men der er indtil videre ikke mange beskrivelser af erfaringer med brugerrepræsentanter fra Danmark. Især mangler viden fra situationer, hvor brugere er inviteret til at sidde med ved mødebordet på ledelsesgangen. Region Hovedstadens Psykiatri har arbejdet med inddragelse af brugerrepræsentanter gennem en årrække på forskellige områder, og har siden 2014 haft en strategi for brugerinddragelse. Region Hovedstadens Psykiatri har i den forbindelse bl.a. været på studiebesøg i Australien og England, hvor de har arbejdet med brugerinddragelse i en årrække. Besøget i Australien gav indsigt i, hvordan brugerrepræsentanter kan inddrages på alle niveauer i en organisation. Så da Region Hovedstadens Psykiatri omlagde den overordnede mødestruktur, hvor antallet af beslutningsfora blev væsentligt reduceret til seks tværgående mødefora, var det en god mulighed for også at få brugerrepræsentanter med om mødebordet. Der blev indgået samarbejde med ViBIS i forhold til inddragelsen af brugerrepræsentanterne. De seks tværgående mødefora er bredt sammensat på tværs af hospitalet. Alle medlemmer er udpeget af direktionen. Hvert forum har deltagelse af direktion, centerledelser, stabschefer, medarbejdere fra centrene med særlige kompetencer på forummets specifikke område samt repræsentanter for brugere og pårørende. Der er omkring 20 medlemmer i hvert mødeforum. Mødeforaene behandler større sager som fx igangsættelse af projekter og status på behandlingstiltag. Hvert mødeforum har omkring 20 medlemmer. Etablering af mødefora, rekruttering af brugerrepræsentanter og at få mødeforaerne til at fungere som en enhed har været en længere proces. For at støtte samarbejdet blev alle deltagerne i mødeforaerne introduceret til samarbejdet med brugerrepræsenanter, der er blevet afholdt kursusdage for brugerrepræsentanterne, og de deltager desuden løbende i et faciliteteret netværk, der kan understøtte dem i deres arbejde. Region Hovedstadens Psykiatri og Videnscenter for Brugerinddragelse har nu efter et år med mødeforaene gennemført en mini-evaluering af den nye mødestruktur. Formålet med minievalueringen er at sætte fokus på inddragelsen af brugerrepræsentanterne i de tværgående mødefora. For at belyse dette er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer af mødeforaene. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er efterfølgende drøftet i alle mødefora. Desuden er der lavet et fokusgruppeinterview med patientrepræsentanter og pårørenderepræsentanter om deres erfaringer og rolle i de tværgående mødefora. Beskrivelse af metoden, indsatsen og processen for inddragelse af brugerrepræsentanter i de seks mødeforas arbejde fremgår til sidst i evalueringen. Opsamling på fokusgruppeinterviewet Om fokusgruppeinterviewet: Alle brugerrepræsentanterne blev inviteret til deltagelse i et fokusgruppeinterview på 1 ½ time. Der deltog to patientrepræsentanter og to pårørenderepræsentanter i interviewet, hvor spørgsmålene og temaerne var udvalgt på baggrund af emner, der var taget op og tillagt vægt af brugerrepræsentanterne på netværksmøder og på et opfølgningskursus. Opsamlingen er anonymiseret. 3

4 Erfaringer med arbejdet i mødeforaerne Der opleves generelt stor tilfredshed blandt brugerrepræsentanterne ift. mødekultur, dvs. hvordan møderne bliver afviklet, hvordan tonen er, og om brugerrepræsentanterne får taletid. Det bliver også fremhævet, at både repræsentanterne og de øvrige deltagere har brugt tid på at finde den form, som mødeforaene nu er landet på. Det har været en læreproces, som ikke har handlet om manglen på god vilje, men om at finde frem til en måde at samarbejde på, hvor alle deltagere kan være med. Det handler bl.a. om, hvordan brugerrepræsentanterne skal komme til orde, hvordan deres input bliver anvendt i det videre arbejde, og hvordan man bliver enige om, hvad niveauet for drøftelserne er. Nogle brugerrepræsentanter oplever, at de til tider har svært ved at omdanne deres egen erfaring til relevant input i forhold til en konkret sag. Det er en større udfordring i de fora, hvis indhold ligger længst væk fra praksis eller har et mere teknisk indhold. Repræsentanterne kan behøve hjælp til at tale om det strategiske niveau, men holder samtidig fast i, at deres erfaring med praksis giver dem en indsigt, som der er behov for i mødeforaene også selv om den ikke altid passer helt med den diskussion, der foregår på mødet. I interviewet blev det understreget, hvor vigtigt det er, at møderne bliver et trygt rum at være i for alle. Ellers kan det være svært at tage ordet som patient eller pårørende. Det kræver en indsats at få skabt en dialog, og her har mødeleder en særlig vigtig rolle, mener brugerrepræsentanterne. Brugerrepræsentanterne mener, at der stadig er behov for at udvikle samarbejdet, brugerrepræsentantrollen og komme væk den sædvanlige behandler-patient/pårørende-relation og hen imod en mere ligeværdig og tillidsfuld relation. Brugerrepræsentanterne har en dobbeltrolle. Vi er både langt væk fra det, der sker i organisationen, men også dem der er tættest på. Vi er eksperter i, hvordan systemet fungerer. De andre er eksperter i at få det til at fungere. Det er superinteressant, men også svært at finde ud af, hvordan de to ting skal mødes. I interviewet er der enighed om, at det vil være godt med en proces, der understøtter den fælles udvikling af samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle og brugerrepræsentanter. Rollen som repræsentant I indsatsen for at definere sin rolle og bidrage konstruktivt trækker flere af repræsentanterne på en erfaring, der ligger ud over deres kontakt med psykiatrien. De, der har mulighed for det, gør brug af erfaringer fra deres arbejde eller fra andre projekter osv. Alle nævner netværket for 4

5 brugerrepræsentanterne i mødeforaerne (se evt. beskrivelsen sidst i rapporten) som en særdeles stor hjælp. I netværket har de haft mulighed for at udveksle erfaringer og sparre om konkrete udfordringer. Også de kursusdage, som har været afholdt for brugerrepræsentanterne nævnes som en vigtig del af at blive klædt på til rollen. Repræsentanterne i et teknisk mødeforum oplever, at de ikke har kunnet bidrage med så meget, fordi det har taget tid at lære, hvad møderne handlede om. Alligevel mener de, at deres tilstedeværelse er vigtig og bør fortsættes. En deltager i interviewet nævner, at det kan være en udfordring at have en alvorlig kronisk lidelse og samtidig være aktiv og udadvendt på møder. Selv om der er forståelse for det fra de øvrige deltageres side, kan det godt blive glemt på møderne. Desuden kan det give fravær, og brugerperspektivet kommer til at stå svagere, hvis der kun er en repræsentant til stede på mødet. Der ønskes derfor, at der fx bliver gjort mere ud af stille spørgsmål direkte til brugerrepræsentanterne, så alle får mulighed for at komme til orde også på en dårlig dag. Der er enighed i interviewet om, at der er behov for en suppleantordning således, at der altid er en, der kan træde til, hvis en af de to brugerrepræsentanter ikke kan deltage. Lydhørhed og indflydelse Alle deltagere i fokusgruppeinterviewet har en oplevelse af, at der generelt er reel og solid opbakning til brugerrepræsentanter. Det bliver noteret, hvis vi gerne vil have fokus på særligt emne, og jeg oplever, at vi kan få punkter på dagsordenen. Vi bliver taget seriøst, og der er interesse for vores mening. De oplever at blive inviteret til at komme med deres perspektiv. I netværket har nogle af de andre brugerrepræsentanter fortalt om, at de nogle gange føler det kan være svært at komme til orde i deres mødefora og at de ikke altid oplever deres mening efterspørges. Flere brugerrepræsentanter har oplevelsen af, at der bliver reflekteret over det, de siger, og at de har reel indflydelse på beslutninger og processer. Dette gælder ligeværdigt for patient- og pårørenderepræsentanter. Der er enighed blandt brugerrepræsentanterne om, at hvis der skal være udbytte af brugerrepræsentanterne, så skal de samme personer fortsætte i en periode, ellers vil den læringsproces, som har foregået det sidste år været spildt. Samtidig nævnes, at brugerrepræsentanterne heller ikke bør sidde så længe, at de ender som systemets mand og dermed er blevet blind for brugerperspektivet. Der foreslås fx en fire års periode, hvor brugerrepræsentanterne udskiftes forskudt af hinanden. Der er stor tilfredshed med rekrutteringsprocessen af brugerrepræsentanterne, som var professionel og har bidraget til at skabe et meget kvalificeret korps af brugerrepræsentanter. 5

6 Det er en gave at få netværket som base og også kurserne om, hvordan tingene er organiseret, og hvordan man repræsenterer. Jeg er stadig i gang med at lære, hvordan man gør det Brugerrepræsentanterne modtager et honorar for deres deltagelse i mødeforaene. Honoraret er med til at motivere repræsentanterne, fordi det er en konkret anerkendelse af deres indsats, og det kompenserer for den arbejdstid som møderne optager. Det skaber også en lighed mellem deltagerne på mødet, når alle bliver betalt for deres deltagelse. Mødemateriale og forberedelse Mødematerialet er en afgørende brik i brugerrepræsentanternes mulighed for at bidrage på møderne. Brugerrepræsentanterne bruger meget tid på forberedelse, men det kan være svært at bidrage relevant hvis mødematerialet er svært at forstå eller udsendes med kort varsel. Brugerrepræsentanterne oplever der er store forskelle imellem mødeforaerne i brug af sprog, forkortelser, sideantal og tidspunkt for fremsendelse inden mødet. Samtidig gælder det, at jo mere teknisk eller fagspecifikt et givent punkt på dagsordenen er, jo sværere er det at forstå. Dette er et gennemgående tema på tværs af de seks mødefora, men særlig udtalt for de fora, hvis generelle fokus er af teknisk karakter. Her kan det være særligt vigtigt, at mødelederen og sekretariatet er opmærksomme på at gøre emnerne forståelige og understøtte brugerrepræsentanternes mulighed for at bidrage til punkterne. Brugerrepræsentanterne peger på, at mødematerialet bør udformes, så det er til at forstå for alle, og at det ville være en god idé, hvis der i udformningen af materialet blev taget stilling til, hvor brugerrepræsentanternes perspektiv især er vigtigt for at kvalificere den givne sag. Som det er nu, er det ofte op til brugerrepræsentanterne selv at vurdere, hvor brugerperspektivet kunne være relevant. Materialet skal desuden sendes ud i så god tid, at mødedeltagerne har rimelig tid til at læse det, selv når det er omfattende. Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen og opfølgning i de seks mødefora Der er gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt alle 122 medlemmer af de seks tværgående mødefora. Det er både ledere, medarbejdere og brugerrepræsentanter i mødefora, der er adspurgt. Besvarelsesprocenten er 82 pct. Der er 10 ud af 12 brugerrepræsentanter, der har besvaret spørgeskemaet. Dette afsnit sætter alene fokus på undersøgelsens resultater om brugerrepræsentanter. Spørgeskemaundersøgelsen viser følgende resultater om brugerrepræsentanterne: 90 % har haft glæde af det netværk, der er etableret til dem. 6

7 90 % har været glade for de kurser, som de er blevet tilbudt. 70 % mener, at patient- og pårørendeperspektivet i høj grad eller i nogen grad indgår i forummets arbejde. Brugerrepræsentanterne har haft mulighed for at komme med fritekstbesvarelser. I bemærkningerne peges der bl.a. på, at det vil være en fordel at have suppleanter til brugerrepræsentanterne i foraene. Der har været eksempler på, at brugerrepræsentanterne er forhindret til flere møder. En suppleant vil både kunne sikre, at der altid kan deltage to brugerrepræsentanter. Desuden er der mulighed for at brugerrepræsentanterne kan forberede sig sammen til møderne. Der er også forslag om at udvide antallet af brugerrepræsentanter, således at der sidder 3 brugerrepræsentanter med til hvert møde. Desuden er der forslag om, at der rekrutteres en ny brugerrepræsentant til hvert fora årligt, således at det sikres, at der hele tiden er en erfaren repræsentant i foraet. Ved at udskifte begge brugerrepræsentanter samtidigt, kan der være fare for, at brugerrepræsentanterne skal starte forfra og erfaringerne ikke videregives. Brugerrepræsentanterne har endelig peget på, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvad brugerrepræsentanterne kan byde ind med og har af baggrund. Ledere og medarbejdere i mødeforaene er blevet spurgt til, om deltagelse af brugerrepræsentanter har givet dem et andet perspektiv på nogle af de sager, der er blevet behandlet på møderne. Her mener 77 % af medarbejdere og ledere i høj grad eller i nogen grad, at brugerrepræsentanter giver et nyt og andet perspektiv på sagerne, der drøftes. En stor del af medarbejdere og ledere har haft kommentarer og har bl.a. bemærket følgende om brugerrepræsentanterne: Det er vigtigt, nødvendigt og relevant med brugerrepræsentanter på møderne. De holder os skarpe på værdi for patienten Brugerrepræsentante rne bringer nye eller andre perspektiver ind, som jeg ikke nødvendigvis selv har øje for Det er vigtigt at huske at brugerrepræsentanterne ikke nødvendigvis er et repræsentativt udtryk for alle brugernes holdninger og synspunkter Brugerrepræsentant erne kan fylde meget, men deres bidrag giver stof til eftertanke 7

8 Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen har resultaterne været drøftet i hvert af foraene. Drøftelserne i foraene gav følgende opmærksomhedspunkter: Generelt er tilbagemeldingen fra foraene, at det har været en proces at finde en form for og på forummøderne, at der deltager patient- og pårørenderepræsentanter. Brugerrepræsentanterne har skullet finde deres rolle, og medarbejdere og ledere har også skullet finde en mødeform, hvor der er plads til alle. Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen i foraene gav mulighed for at både brugerrepræsentanter, medarbejdere og ledere kunne sætte ord på resultater og egne besvarelser. Foraene gav udtryk for, at denne opfølgende snak har bragt foraene endnu mere sammen. Det kom fx til udtryk ved, at en brugerrepræsentant i et forum fik mulighed for at forklare, at det kunne til tider være svært at komme til orde, når diskussion om et fagligt emne blev drøftet på mødet. Her gav de øvrige deltagere i foraet udtryk for, at de ville tage mere hensyn. Opsamlingen i foraene gav også en drøftelse af, hvad er patientens perspektiv og hvem ved bedst, hvad der er mest hensigtsmæssigt for patienten. Flere medarbejdere og ledere gav udtryk for, at brugerrepræsentanterne ikke har tilstrækkeligt faglig indsigt. Her mundede drøftelserne ud i en konklusion om, at det er hensigtsmæssigt at der både sidder brugerrepræsentanter og faglige eksperter og praktikere med om bordet, samt at brugererfaring er et vigtigt supplement til den faglige viden også selvom at drøftelserne kan tage lidt længere tid. Alt i alt viser spørgeskemaundersøgelsen, at der har været et stort udbytte af at have brugerrepræsentanter med i de tværgående mødefora. Det gælder både for brugerrepræsentanterne selv og for de øvrige medlemmer i foraene. Der kan også nævnes konkrete eksempler på, hvordan brugerrepræsentanterne i de seks mødefora har haft indflydelse på foraenes arbejde. I det første eksempel nævnte brugerrepræsentanter ved drøftelserne af hospitalets 3 årige strategiske arbejdsplan, Fokus, Forenkling og Forbedring, at arbejdet med at styrke patienters recovery med fordel kunne fremhæves som et tværgående tema i hele planen, og ikke kun i et sætligt afsnit. Efter drøftelsen blev det besluttet at ændre planen, så recovery-området fik en central plads i flere afsnit i planen. I det andet eksempel har en brugerrepræsentant foreslået, at der blev igangsat et mindre projekt om psykiatriske patienter og misbrug. Projektet er efterfølgende igangsat. I det tredje eksempel har en brugerrepræsentant gjort opmærksom på en bekymring i forhold til revisionen af en vejledning om godkendelse af dosering af udvalgte medicinpræparater. Den foreslåede justering af vejledningen blev efterfølgende tilpasset, så den hidtidige godkendelsesprocedure blev fastholdt for en specifik gruppe patienter. Konklusion Alt i alt viser evalueringen, at der har været et stort udbytte af at have brugerrepræsentanter med i de tværgående mødefora. Brugerrepræsentanternes deltagelse på møderne har været med til, at patienter og de pårørende er blevet mere nærværende i foraernes arbejde. Desuden at foraene i 8

9 nogle tilfælde har truffet andre beslutninger eller valgt andre arbejdsgange på baggrund af brugerrepræsentanternes input. Mange ansatte angiver, at det har givet dem input til deres øvrige arbejde, og at de er blevet mere nysgerrige på brugerperspektivet på forskellige problemstillinger. Der er dog også udfordringer i samarbejdet, og der er ansatte, der finder, at brugerrepræsentanternes bidrag ikke altid er relevante eller er for tidskrævende. Ligeledes er der brugerrepræsentanter, der oplever, at det kan være svært at komme til orde eller finde deres ben i fx tekniske eller faglige problemstillinger. Her kan der være ekstra behov for, at mødelederen er opmærksom på at understøtte, at brugerrepræsentanternes input kommer relevant ind i mødeforaernes arbejde. Helt overvejende oplever brugerrepræsentanterne, at deres input efterspørges og værdsættes. Evalueringen og opfølgningen i hvert mødefora har været med til, at det er blevet tydeligere for alle, hvad brugerperspektivet er og hvad det kan bidrage med. Mødeforaerne har kun været etableret i et år. I hele opstartsfasen har det krævet fokus og prioritering fra både sekretariat og mødeledere at få samarbejdet mellem ledere, medarbejdere og brugerrepræsentanter til at fungere så konstruktivt som muligt. Der har løbende været behov for at foretage justeringer fx i mødemateriale, udformning af dagsorden m.m. for at sikre, at alle medlemmer af foraene kan bidrage til mødeforummets arbejde. Der har i hele processen været afsat ressourcer til at kvalificere og understøtte samarbejdet på forskellig vis. Således har hvert mødefora (ledere, medarbejdere og brugerrepræsentanter) fået en kort fælles introduktion til samarbejdet med brugerrepræsentanter ved opstart og en dialog om samarbejdet som opfølgning på evalueringen. Dette findes at have været med til at understøtte processen med at få brugernes perspektiv med i mødeforaernes arbejde. Brugerrepræsentanterne fremhæver, at muligheden for deltagelse i det faciliterede netværk for brugerrepræsentanterne og kursusdagene har været vigtigt, da de her har fået støtte til deres arbejde. Dette har været særligt afgørende for brugerrepræsentanterne uden tidligere erfaring eller tilknytning til en forening. Endelig har evalueringen peget på nogle opmærksomhedspunkter i forhold til inddragelse af brugerrepræsentanterne i mødeforaernes arbejde. Disse opmærksomhedspunkter er sat op i næste afsnit. Opmærksomhedspunkter på baggrund af evalueringen På baggrund af fokusgruppeinterview og spørgeskema kan der sammenfattende peges på følgende opmærksomhedspunkter: Kontinuitet og sikring af der altid er flere brugerrepræsentanter tilstede Fokusgruppeinterviewet peger på følgende anbefalinger ift. udpegning af repræsentanter: o Udvidelse af den periode, som repræsentanterne sidder i fra to til fx tre år o Rullende udskiftning af repræsentanter for at sikre kontinuitet o Evt. forøgelse af antal repræsentanter i hvert forum, fx fra to til fire Dette vil sikre, at den indsats, repræsentanterne har gjort for at sætte sig ind i fokusområdet for deres mødeforum, ikke går tabt ved udskiftning. 9

10 Suppleanter, der kan træde til ved fravær og dermed sikre repræsentation af patient/pårørende-perspektivet, så dette ikke hviler på en enkelt person. Konstruktivt samarbejde Det er vigtigt at alle deltagere forberedes til samarbejde ved opstart. Det er erfaringen, at medlemmerne i foraene løbende skal være åben for at lave justeringer og tage problemstillinger op, så samarbejdet forløber bedst muligt. Det har været konstruktivt, at der i hvert mødefora har været fulgt op på spørgeskemaundersøgelsen. Brugerrepræsentanterne foreslår en fælles temadag for alle medlemmer af mødeforaerne som en måde at udbygge den gensidige forståelse. Det er vigtigt at have fokus på, hvordan brugerperspektivet kommer konstruktivt ind i mødeforummets arbejde nogle brugerrepræsentanter har f.eks. brug for at blive opfordret til at komme med input, og i andre mødefora kan der være brug for at afstemme forventninger til f.eks. længde og form på brugerrepræsentanterne input. Udarbejdelse af en oversigt over alle medlemmer af hvert mødeforum med billede, navn og stillingsbetegnelse vil give både brugerrepræsentanter og øvrige deltagere et bedre overblik over hvem der samarbejder med. Alle er ikke enige om nødvendigheden og betydningen af at inddrage brugerrepræsentanter i arbejdet der er derfor behov for et løbende fokus på, hvordan værdien af samarbejdet med brugerrepræsentanterne formidles til alle deltagere. Rekruttering hvordan og hvem I forhold til rekrutteringsprocessen finder brugerrepræsentanterne i fokusgruppeinterviewet, at en motiveret ansøgning og kort samtale kan sikre kompetente og engagerede repræsentanter bør så vidt muligt videreføres. Spredning blandt repræsentanterne ift. alder, baggrund (inkl. erfaring med sygdom som patient eller pårørende) og uddannelse giver et stærkt brugerrepræsentantkorps med forskellig viden og kompetencer, så de i netværket kan trække på hinandens erfaringer og viden. Vilkår for arbejdet som patientrepræsentant Honorering er vigtig for brugerrepræsentanterne, da møder ligger i arbejdstiden, og der er mødeforberedelse. Dette bidrager endvidere til at skabe lighed mellem deltagerne. Kursusdage og netværksmøder for brugerrepræsentanterne har givet nødvendige kompetencer, viden og muligheder for sparring og opbakning. Brugerrepræsentanterne anbefaler, at dette også tilbydes til nye repræsentanter. Beskrivelse af metoden, indsatsen, processen for inddragelsen af brugerrepræsentanterne i de seks mødeforas arbejde Intro I dette afsnit beskrives udvalgte dele af organiseringen, processen og tiltagende i forbindelse med 10

11 inddragelsen af brugerrepræsentanter i Regions Hovedstadens Psykiatris overordnede udviklings og beslutningsfora. Kort om mødestrukturen i RHP Der er i alt nedsat seks mødefora med hver deres klart definerede områder: Forum for patientbehandling Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang Forum for rationel farmakoterapi Forum for forskning og innovation Forum for ledelse og uddannelse Forum for standardiserede arbejdsgange Formålet er at skabe fokus og forenkling, mere involvering og flere forbedringer for patienterne. Hvert forum har deltagelse af direktion, centerledelser, stabschefer, medarbejdere fra centrene med særlige kompetencer på forummets specifikke område samt repræsentanter for brugere og pårørende. Der er omkring 20 medlemmer i hvert mødeforum. Læs evt. mere om organiseringen på Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside. Brugerrepræsentanternes opgave, omfang, forventninger m.m. Der deltager 12 brugerrepræsentanter i Region Hovedstadens Psykiatris tværgående mødefora: 6 patientrepræsentanter og 6 pårørenderepræsentanter. Fælles for alle 12 repræsentanter er, at de har erfaringer fra psykiatrien enten som indlagt eller som pårørende til en indlagt. Brugerrepræsentanterne har til opgave at indgå i mødeforaernes arbejde på lige fod med de andre medlemmer. De forventes at forberede sig til møderne, deltage aktivt i møderne og bidrage til opgaveløsning af afledte opgaver i det omfang de har mulighed for det (fx indgå i relevante arbejdsgrupper der nedsættes af mødeforaerne). Det forventes endvidere, at de deltager i kurser og netværk for brugerrepræsentanter. Der er ikke sat timetal på forberedelsestid osv. Mødehyppigheden er et møde hver eller hver anden måned af 2 timers varighed. Forventningerne til brugerrepræsentanternes rolle er, at de skal repræsentere patienter eller pårørendes perspektiv i mødeforaerne. De er ikke forpligtet til at repræsentere andre end dem selv, men det forventes, at de som brugerrepræsentanter også forsøger at inddrage andre patienter og pårørendes erfaringer, behov og ønsker i det omfang, det er muligt og relevant. Brugerrepræsentanterne er tilknyttet som frivillige, men de modtager et fast mødehonorar for møder i mødeforaerne og netværket, som de deltager i. Rekruttering Ved rekruttering til Region Hovedstadens Psykiatris mødefora blev det valgt at annoncere bredt efter brugerrepræsentanter. Der kom 51 ansøgninger, og der blev afholdt interview (med sekretariatschef, kontaktperson i sekretariatet og en repræsentant for Psykiatriforeningernes Fællesråd (foreninger for patient og pårørendeforeninger i regionen). Ved udvælgelsen blev der blandt andet lagt vægt på følgende: 11

12 Der skulle være en patient og en pårørende til hvert forum. Egen erfaring med at være patient eller pårørende gerne aktuel eller ikke for gammel tilknytning til regions hovedstadens psykiatri Viden eller interesse for emnet for det aktuelle mødeforum På tværs af gruppen blev der lagt vægt på forskellighed i erfaring (sygdomsområder, børne / voksenpsykiatri, aktuel egen erfaring/erfaring fra patientforening), således at der i gruppen af brugerrepræsentanter var forskellig viden. Kvalificering og understøttelse af inddragelsen af brugerrepræsentanterne I forbindelse med opstart på de 6 mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri, blev der valgt følgende tiltag for at kvalificerer og understøtte inddragelsen af brugerrepræsentanterne: Et heldagskursus for brugerrepræsentanter inden opstart og et opfølgningskursus efter første år Kort introduktion til et konstruktivt samarbejde til ansatte og brugerrepræsentanter sammen i alle 6 mødefora Et faciliteret netværk for brugerrepræsentanterne Midtvejsevaluering efter det første år (denne rapport) Introduktion til samarbejdet med brugerrepræsentanter og medarbejdere til alle medlemmer af de nye mødefora Når brugerrepræsentanter inviteres med ved mødebordet, hvor der tidligere kun har siddet medarbejdere og ledere, skal møderne foregå på andre måder og der er særlige opmærksomhedspunkter, der skal være fokus på. Ofte skal man være åben overfor at gøre noget andet end det man plejer. Det er vigtigt, at alle deltagerne får skabt en gensidig forståelse af hinandens roller, perspektiver og former for viden. Det er ligeledes vigtigt, at der er ligeværdighed i samarbejdet. Erfaringerne viser, at mødelederne har en helt særlig rolle og betydning for at brugerrepræsentanterne kommer til orde, men også i forhold til at deres ord og input tillægges vægt i de endelige beslutninger. Der skal skabes en fælles forståelse for, at ansatte og brugerrepræsentanter bidrager med forskellig form for viden, der hver på deres måde er vigtig, at få inddraget i beslutningerne. Brugerne bidrager med viden om f.eks. hverdagsliv, livet med sygdom og mødet med psykiatrien, og de ansatte med deres faglige og organisatoriske viden, der typisk helst skal understøttes af tal, evidens eller undersøgelser. Der blev som opstart på arbejdet i hvert mødeforum afholdt et halvdags kick-off seminar. På hvert mødeforas kick-off seminar var der et indlæg om organisatorisk brugerinddragelse fra VIBIS, med særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem brugerrepræsentanter og ansatte, blev drøftet. Medlemmerne af mødeforaerne drøftede også, hvordan de alle kunne bidrage til et konstruktivt samarbejde i mødeforaets nye organisering, med brugerrepræsentanterne som de nye spillere. Introduktionskurset Efter rekrutteringen og inden opstart af det første mødeforum, blev der afholdt en kursusdag for de 12 brugerrepræsentanter. For mange af repræsentanterne var det en helt ny rolle at skulle være 12

13 brugerrepræsentant i en organisation med mange indforståede arbejdsgange. For bedst muligt at kunne få brugernes perspektiv i spil i forhold til et bredt spektrum af problemstillinger, er det hensigtsmæssigt at klæde dem på til at indgå i arbejdet. De overordnede emner for kurset var: Hvad er brugerrepræsentation? Hvad er en brugerrepræsentants rolle i forhold til arbejdet i de seks mødefora? Hvordan arbejder man som brugerrepræsentant kvalificeret med at repræsentere andre end sig selv? Udfordringer og muligheder som brugerrepræsentant samt en introduktion til organisationen de er landet i og til de forventninger, der er til dem som brugerrepræsentanter. Derudover var der også et mål om, at brugerrepræsentanterne skulle lære hinanden at kende, og at de skulle blive introduceret til deres brugerrepræsentantnetværk. Dagen blev faciliteret af ViBIS, og der var oplægsholdere fra Region Hovedstadens Psykiatri, ViBIS og en erfaren brugerrepræsentant. Brugerrepræsentanternes kontaktperson i sekretariatet deltog også hele dagen. Formen var en vekslen mellem oplæg, drøftelser i plenum, arbejde i mindre grupper og individuel opgaveløsning/refleksion. Deltagerne fik hver udleveret en mappe med relevant materiale i forhold til deres arbejde samt et eksemplar af Håndbog for patientrepræsentanter. Opfølgningskurset Efter det første år, blev der afholdt et heldags opfølgningskursus. Dagens program blev sammensat i samarbejde med brugerrepræsentanterne, så dagen gav dem input på netop de områder, de fandt mest relevant for deres arbejde. Kurset byggede ovenpå den viden brugerrepræsentanterne havde fået på introduktionskurset og deres erfaringer det forløbne år. Ud over det rent indholdsmæssige, var det også hensigten at styrke netværket og det indbyrdes kendskab til, hvad man kunne bruge de andre repræsentanter til. Emnerne var blandt andet: Dilemmaer i forhold til brugerrepræsentantrollen, og hvordan de håndteres, redskaber til at få fremlagt og fremmet sine synspunkter som brugerrepræsentant, samt Region Hovedstadens Psykiatris implementeringsplan for de næste 3 år og hvad der for brugerrepræsentanterne var vigtigt i denne. Dagen blev faciliteret af medarbejdere fra ViBIS og kontaktpersonen i sekretariatet deltog hele dagen. Oplægsholderne var som på introkurset fra ViBIS, Region Hovedstadens Psykiatri og en ekstern oplægsholder. Netværk for brugerrepræsentanter Netværk for brugerrepræsentanter er faste faciliterede netværksmøder, hvor alle brugerrepræsentanterne kan støttes i deres arbejde, udveksle viden, erfaringer med mere. Formålet er at skabe de bedst mulige forhold for, at brugernes perspektiv kan komme relevant i spil i forhold til foraernes arbejde. Baggrunden for netværksmøderne er, at man fra andre steder ved, at det er vigtigt for brugerrepræsentanterne, at de har nogle at forberede møderne med, hvor de kan støtte hinanden i deres arbejde, samt give mulighed for at få et bredere patient- og pårørende perspektiv på de enkelte problemstillinger og emner, der bliver behandlet i deres mødefora. Møderne varer 2 ½ timer og holdes ca. hver anden måned en hverdag sidst på eftermiddagen. Netværket faciliteres fast af en projektleder fra ViBIS, der fungerer som neutral tovholder og mødeleder for gruppen. Derudover er der en medarbejder fra ViBIS tilknyttet netværket, der står for det praktiske i forbindelse med og mellem møderne. 13

14 For at netværket skal opleves som brugerrepræsentanternes eget netværk, faciliteres det af en der er uvildig i forhold til Region Hovedstadens Psykiatri. Således at det ikke skal kunne opfattes som en kontrolfunktion eller et forum, der skal begrænse brugerrepræsentanternes mulighed for at sige det, de mener er relevant. Når brugere inddrages i en organisations udvikling, er det netop afgørende, at brugerrepræsentanterne også tør være dem, der også kommer med kritik af indsatser osv., når det er relevant, ud fra brugernes perspektiv, viden, ønsker og behov. Brugerrepræsentanterne har løbende diskuteret om der er andre der skal deltage i møderne og efter deres ønske deltager kontaktpersonen fra sekretariatet i alle møder blandt andet for at sikre, at relevante informationer bringes videres i organisationen, samt at brugerrepræsentanterne løbende orienteres om forhold, der er vigtige for deres arbejde. Derudover deltager en repræsentant fra Psykiatriforeningernes Fællesråd, en sammenslutning af foreninger på psykiatriområdet i regionen, for at kunne formidle viden om, hvad der foregår af relevante aktiviteter, der kan have betydning for brugernes interesser. Formen på møderne og netværkets spilleregler er tilpasset løbende i samarbejde med brugerrepræsentanterne, så det bedst muligt opfylder deres behov. I den forbindelse skal det dog understreges, at brugerrepræsentanternes baggrund, erfaringer og ønsker er meget forskellige, og derfor kan nogle af repræsentanternes rolle i gruppen også i nogle sammenhænge være at bidrage til at kvalificere andres arbejde. 14

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Leder af Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering Lone Petersen 1 Vores

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD Overvej mens du lytter Hvad hæfter du dig særligt ved af det, du hører i dag? - Er der noget der overrasker eller undrer? Hvad bliver du inspireret til at gå hjem og gøre lidt

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse EN GUIDE TIL BRUGERREPRÆSENTATION I PRAKSIS Organisatorisk brugerinddragelse Når sundhedsvæsenet udvikles i samarbejde med borgere, patienter og pårørende VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE INDHOLD Forord

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 23. august

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Programerklæring for patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden 2016-2018 Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens Planlægning DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 06-10-2009 Mette Holmkær Kiil Tel. +45 8728 4022 Mette.Kiil@ps.rm.dk 1-30-74-6-09 Side 1 Følgende gives en skematisk

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Etablering Status Udfordringer Fremtiden Spilleregler i R.M. Etablering Baggrund og formål HMU og styregruppe Inspiration Rekruttering, informationsmøde Information til huset Samtale, introduktion, samarbejdsaftale

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere