Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T"

Transkript

1 . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

2 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande, hvor alle arter optælles i hele Vadehavet hvert femte år (sidst i 2001). Fugle, der yngler i kolonier, optælles i hele Vadehavet hvert år, og også en række mere fåtallige arter optælles hvert år på de vigtigste ynglepladser. I fire ud af fem år optælles de øvrige arter kun i en række udpegede kontrolområder. I 2004 optaltes fugle i kolonier i hele den danske del af Vadehavet (skarv, klyde, hvidbrystet præstekrave, måger og terner), og nogle fåtallige eller uregelmæssige ynglefugle (pibeand, spidsand, blå kærhøg, almindelig ryle, brushane, stor kobbersneppe, stor regnspove og mosehornugle) optaltes på nogle af deres vigtigste ynglepladser. Herudover optaltes nogle af Vadehavets karakteristiske ynglefugle (øvrige vadefugle, ederfugl og gravand) i 10 danske kontrolområder (Figur 1). Figur 1. Kontrolområder i det danske Vadehav

3 Optællingerne blev planlagt i et samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Ole Thorup, der arbejdede som konsulent for Naturinform. De fleste optællere var fra Dansk Ornitologisk Forening. Der deltog desuden tællere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen (SNS) og Ribe Amt. Optællere i 2004: Per B. Baden (Vilslev Forland), Keld Bakken (Mandø), Kurt B. Christensen (Rømø Sønderland, Stormengene, Rejsby Klæggrav, Råhede Vade), Michael Clausen (Rømø Nørreland, Rømø Nordveststrand, Lådbjerg Hede), Jeppe Ebdrup, SNS (Husum Enge), Kim Fischer (Fanø), John Frikke, Ribe Amt (Tarphage Enge), Jens Peder Hounissen, DMU (Tøndermarskens ydre koge og Margrethe-Kog), Martin Iversen (Rømø Nørreland), Michael S. Johansen (Sneum Klæggrav, Marbæksøerne), Johnny Kahlert, DMU (Tøndermarskens ydre koge og Margrethe-Kog), Henrik Knudsen (Skallingen), Niels Knudsen (Jedsted Forland, Mandø, Esbjerg Havn), Søren Nygaard (Ballum Forland), Jens Ryge Petersen (Langli), Susanne O. Petersen (Rømø Sønderland, Stormengene, Rejsby Klæggrav, Råhede Vade), Lars Maltha Rasmussen (Mandø, Rømø Nørreland, Rømø Vesterhavsstrand, Stormengene), Carl Schneider (Ballum Forland, Klydesøen Husum Enge), Henning Simonsen (Esbjerg Havn), Jens Thalund (Skallingen), Ole Thorup (Rømø Sønderland, Indvindingen, Mandø Hølade, Ribemarsken, Vilslev Enge, Langli). Vadehavet benyttes efterfølgende om den danske del af Vadehavet, og betegnelsen Det internationale Vadehav benyttes om hele Vadehavet. Koloniynglende fugle Sæsonen 2004 var den niende i træk med en god dækning af de koloniynglende fugle. Antal ynglepar er angivet i Tabel 1. Skarv: Skarverne etablerede en lille koloni på sydenden af Langli. 23. maj var der 24 reder med æg: 4 med 1 æg, 7 med 2, 5 med 3, 6 med 4 og 2 med 5 æg. Skov- og Naturstyrelsen smurte alle æg med parafinolie, hvad der forhindrer æggene i at klække. Arten ynglede første gang på Langli i 2003 med fem par. Tidligere har skarver forgæves forsøgt at yngle på Jordsand. Klyde: I 2004 ynglede der 658 par. Det er 178 par mere end i 2003, og stigningen svarer til tilgangen af ynglepar i Saltvandssøen og Dagligreservoiret i Tøndermarsken, hvor der ynglede 259 par i 2004 mod 70 par i I det øvrige Vadehav har antallene på de enkelte lokaliteter dog også ændret sig noget, med flere par end i 2003 på Mandøs forlande og Langli og færre i klæggravene ved Sneum Sluse og Kammerslusen. Langli og Mandø husede tilsammen 46% af parrene uden for Tøndermarsken mod 27% i 2003.

4 2 Ynglesuccesen kendes ikke, men det må antages, at de omfattende oversvømmelser 24. juni har ramt en stor del af klydeungerne ude på forlandene og de lave øer. Tabel 1. Antal ynglepar af koloniynglende fugle i Vadehavet Skarv ** Klyde ** Sorthovedet måge Hættemåge ** Stormmåge ** Margrethe-Kog/Saltvandssøen Tøndermarsken, i øvrigt 2 Ballum Enge 27 Rejsby Klæggrav Råhede Vade 1 Sdr. Farup Klæggrav 7 1 Mandø Hølade 1 Klæggrave, Kammerslusen 1 6 Vilslev Forland med Udgrob 2 Sneum Klæggrav Sædding Strand 7 Esbjerg Havn Marbæksøerne Skallingen 1 Skallingen Vesterhavsstrand 4 Langli Fanø, nord Fanø, midt og øst 8 Peter Meyers Sand Keldsand/Trinden Mandø Forland Mandø Koge Juvre Sand Rømø Nørreland Rømø Vesterhavsstrand Lådbjerg Hede/Lakolk Sø 82 Rømø Sønderland total Sildemåge Sølvmåge Svartbag Sandterne * Splitterne Fjordterne Havterne Dværgterne * Sortterne * 2003 total total total total ? total total total total * Art anført på rødliste 1997 (Stoltze & Pihl 1998) ** Art anført på gulliste 1997 (Stoltze 1998) som opmærksomhedskrævende eller ansvarsart for ynglebestand

5 3 Hvidbrystet præstekrave: I 2004 blev der optalt 66 par, hvoraf 60 (91%) fandtes på Rømø og 4 (6%) på Fanø. Vadehavet har i en årrække været det eneste ynglested i Danmark for denne rødlistede art. Den er især koncentreret på nordspidsen af Fanø, vestkysten af Rømø og de kortgræssede enge på Rømø Sønderland (Tabel 2). De føøste treår med god dækning var antallet i Vadehavet stabilt på omkring 60 par. I 1999 steg det markant, og ynglede omkring 100 par. De seneste to sæsoner har antallet af ynglepar igen været i størrelsesordenen 60 par. Især i to områder har der været færre ynglepar i På det nordlige Fanø ankom der i april fugle svarende til ca par, men de fleste forsvandt snart igen og kun tre par udviste yngleadfærd. Ræv vurderes at være hovedårsagen til, at så få fugle ynglede her i 2004 (Kim Fischer). På engene på Rømø Sønderland ynglede der par Siden har her været væsentligt færre, og de seneste år er der set ræv meget mere regelmæssigt, end det tidligere var tilfældet. Dog var ynglesuccesen måske ikke helt ringe i 2004, da der på en gennemgang 20. juni sås 14 årsunger. I juli sås et stort antal fugle på Rømøs vesterhavsstrande. Der er dog ikke data, der fortæller, hvor mange juvenile fugle, der optrådte her, og da der ikke er optalt væsentligt flere fugle på én gang, end de 120 fugle, der er kortlagt ynglende, kan der ikke siges noget generelt om årets ynglesucces. Tabel 2. Antal ynglepar af hvidbrystet præstekrave * i Vadehavet Fanø, nordvest Fanø, sydvest Fanø, Vest- og Østkeldsand Rømø, NVstrand, Nørreland & Juvre Sand Rømø Vesterhavsstrand syd for Lakolk Rømø Sønderland Rømødæmningen Margrethe-Kog Forland, Vidåslusen I alt * Art anført på rødliste 1997 (Stoltze & Pihl 1998) Sorthovedet måge: I 2004 ynglede tre par i Vadehavet. Ét par ynglede som i 2002 og i en stormmågekoloni på Langli. Fuglene sås første gang tidligt i april, men var ikke på øen ved besøg april og 5. maj. 30. maj og 4. juni sås parret med rede, mens der ikke sås fugle 18. juni eller senere. Fuglene vurderes ikke at have haft succes. I Sneum klæggrav ynglede to par. 9. maj sås begge par ved rede, men vegetationen blev hurtigt så høj, at yngleforsøgene ikke kunne følges. Der sås på intet tidspunkt flyvefærdige unger, og ingen af parrene har formodentlig haft ynglesucces. Sorthovedet måge er en relativt ny ynglefugl i Vadehavet. De tidligere yngleforsøg fandt sted på de samme to lokaliteter: på Langli i 1998, 2002 og 2003 og i Sneum klæggrav i 1996, 2001 og 2003.

6 4 Hættemåge: Der ynglede par hættemåger i Vadehavet i 2004, og det er det næstlaveste antal, der er registreret i perioden med optællinger. Det samlede antal hættemåger er meget afhængig af forholdene på den vigtigste ynglelokalitet Langli, hvor der var par mere i 2003 og mere end par mere i topåret 2001 (Figur 2). I klæggraven ved Sneum Sluse var der par, og det er det højeste antal, der er registreret. For første gang var denne koloni den største i Vadehavet. I klæggravene ved Kammerslusen, der i 2003 husede den tredjestørste koloni med 613 par, brød kolonien sammen i 2004, og på tidspunktet for optælllingen var der kun 6 par. Til gengæld mere end fordobledes den nærtliggende koloni på forlandene på Mandø fra 119 til 297 par Hættemåge 8000 Ynglepar Langli Sneum klæggrav Øvr. Vadehav Figur 2. Antal ynglepar af hættemåge på Langli, i Sneum klæggrav og i det øvrige Vadehav Langli - stormmåge og sølvmåge Ynglepar Stormmåge Sølvmåge Figur 3. Antal ynglepar af stormmåge og sølvmåge på Langli. År 2000 mangler, da arterne ikke dækkedes dette år. Stormmåge: Parrene på Langli udgør mere end fire-femtedele af Vadehavets ynglefugle. Her faldt antallet markant fra par i 2003 til par i 2004, efter at det har været i stigning siden starten af 1990erne (Figur 3). Der har tydeligvis været problemer, evt. på grund af

7 5 prædation, i den store nordøstlige koloni. Her var der 23. april etableret fugle svarende til par, mens der på optællingstidspunktet 23. maj kun var 856 par. Mandø er stormmågens næstvigtigste yngleområde. Også her faldt antallet: fra 223 par i 2003 til 155 par i Sildemåge: Hovedparten af Vadehavets ynglefugle findes på Langli, mens arten også yngler i mindre antal på Mandø. Antallet af ynglefugle steg på Langli fra 458 par i 2003 til 526 par i 2004 (Figur 4), til trods for at antallet af alle øvrige mågearter gik tilbage (Figur 2 og 3). På Mandø har antallet stort set været stabilt de seneste tre ynglesæsoner (Figur 4). Sølvmåge: Langli huser mere end 80% af Vadehavets ynglepar. Fra 2002 til 2003 sås for første gang siden starten af 1990erne en kraftig nedgang i antallet af ynglepar, og denne nedgang fortsatte fra 2003 til 2004, fra til par (Figur 3). På Mandø steg antallet derimod lidt fra 545 til 637 par. Ynglepar Sildemåge Langli Mandø Figur 4. Antal ynglepar af sildemåge på Langli og Mandø. Svartbag: På Langli ynglede 1 par, og det er det første ynglefund her siden Mandø er den eneste faste yngleplads for svartbag i Vadehavet. Her ynglede 3 par mod 4 par i Svartbagen har en begrænset udbredelse i Det internationale Vadehav, hvor de få danske par udgør ca. en tredjedel af det samlede antal. Sandterne: Vurderet ud fra det tilstedeværende antal fugle i slutningen af maj og starten af juni ynglede der i 2004 tre par i Vadehavet, samt ét par længere nordpå i Jylland. I Vadehavet var der et par på forlandet af Mandø, et par på Fanø og et par på Langli. Både parret på Mandø og på Langli mistede reden under oversvømmelsen 24. juni. Fanø-parret sås også på Langli, på Skallingen og i Blåvand, og det etablerede sig muligvis aldrig, selvom der sås parring og kurmageri. Ingen af parrene vurderes at have haft ynglesucces, og der sås ingen flyvefærdige årsunger i Danmark i 2004.

8 6 I 1995 ynglede 14 par i Vadehavet. Siden er bestanden gået meget tilbage, og i 2002 ynglede arten slet ikke. Sandternen har ikke med sikkerhed produceret unger i Vadehavet siden Splitterne: Langli er det eneste ynglested for splitterne i Vadehavet. Her etableredes en koloni i 1992 i tilknytning til Kogleakssøen, og der ynglede op til par i årene frem til I 2001 fik 714 ynglepar dog ikke én flyvefærdig unge, i 2002 opholdt årets 126 par sig kun kortvarigt på øen og i 2003 ynglede arten ikke. I 2004 etableredes relativt sent i maj en koloni et nyt sted, placeret i lav strandeng i Nordmarsken, hvor der taltes op til par 17. juni. Hele kolonien blev dog oversvømmet 24. juni. Fjordterne: Tilbagegangen fra de forrige tre ynglesæsoner fortsatte i 2004, hvor der ynglede 40 par mod 60 par i Det er det laveste tal fra perioden med dækkende optællinger. På Mandø ynglede 26 par ude på forlandet, og her blev hele kolonien oversvømmet 24. juni. I Saltvandssøen og de nærtliggende klæggrave ynglede 7 par mod 29 par i Disse fugles ynglesucces kendes ikke. Tidligere ynglede op til ca. 100 par i Tøndermarsken og par på Mandøs nordøstlige forland. Havterne: Kolonierne flytter meget rundt i Vadehavet fra år til år. Efter at der i 2003 kun optaltes 474 par, var de 789 par i 2004 noget tættere på det stabile antal ynglepar i perioden på lidt over Den klart største koloni i 2004 var på Peter Meyers Sand med 490 par. På Langli var der 123 par, og det svarer til niveauet de seneste år. Ved oversvømmelsen 24. juni blev hovedparten af Vadehavets kolonier ramt, hvor måske kun kolonien på 40 par i Esbjerg Havn har ligget uden for havets rækkevidde. Dværgterne: I 2004 ynglede 176 par, mens der kun fandtes 108 par i Årets antal ynglepar er dog stadig noget mindre end niveauet i perioden Langt den største koloni fandtes på Peter Meyers Sand med 85 par, mens der kun optaltes 46 par i alt på vesterhavsstranden af Rømø. I 1996 og ynglede her mellem 100 og 150 par (Figur 5). En oversvømmelse 24. juni ramte hovedparten af kolonierne, og det forventes ikke, at mange unger kom på vingerne i 2004.

9 7 Ynglepar Dværgterne Vadehavet Fanø Rømø Figur 5. Antal ynglepar af dværgterne på Fanø (inkl. Peter Meyers Sand og Keldsand/Trinden), Rømø og i hele Vadehavet. Sortterne: I 2004 ynglede der kun 2 par i Tøndermarsken. Antallet af ynglepar svinger en del, og siden der for første gang ikke ynglede sortterner i Tøndermarsken i 1998, har der ynglet mellem 2 og 24 par. Ynglefugle i kontrolområder I 10 kontrolområder i Vadehavet (Figur 1) optælles alle ynglende vandfugle årligt siden 1995, også de, der ikke yngler i kolonier (Tabel 3). Kontrolområderne udgør ca. 3% af Vadehavets landareal og huser mellem 4 og 11% af yngleparrene af de vidt udbredte vadefugle (strandskade 10%, stor præstekrave 6%, vibe 4%, rødben 11%). Gravand: 83 optalte fugle i 2004 er lidt over gennemsnittet i optællingsperioden. Det optalte antal fugle varierer en del fra år til år, men der er ikke noget mønster i form af frem- eller tilbagegang. Ederfugl: Hovedparten af de ederfugle, der yngler i kontrolområder, findes på Langli. Her optaltes 130 hanner i 2004, mens der var 73 i Fuglenes ynglesucces på Langli kendes ikke.

10 8 Tabel 3. Ynglefugle i kontrolområder Antal ynglende individer (ederfugle: hanner) af vidt udbredte ynglefugle. -: manglende eller utilstrækkelige data. Gravand Kontrolområde areal Skallingen 185 ha Langli 80 ha Tarphage Enge 91 ha Grønningen, Fanø 92 ha Jedsted Forland 133 ha Råhede Vade 74 ha Husum Enge 220 ha Ballum Forland 74 ha Rømø Nørreland 245 ha Stormengene 32 ha I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt Ederfugl Strandskade Stor Præstekrave Vibe Rødben Strandskade: Yngleparrene på Langli udgør mere end halvdelen af det samlede antal i kontrolområderne. Den store bestand yngler spredt i klitter og på strandenge og kræver særligt gode optællingsforhold, for at blive dækket. Det er derfor ikke hvert år, at der er tal fra Langli. I 2004 optaltes strandskaderne grundigt 5. juni, hvor der var fugle svarende til 207 par. I var der dækkende tællinger, og her optaltes hhv. 210, 197 og 237 par, mens der i 2002 kun optaltes 139 par. Vægtes alle lokaliteter lige ved at give hver lokalitet et indekstal (Figur 6) er antallet i kontrolområderne steget i perioden , mens det herefter var stabilt frem til Derpå ses et fald i 2002 og 2003 og en lille stigning i Fra 2003 til 2004 steg antallet på Skallingen, det var det samme på Husum Enge, mens det faldt lidt på alle øvrige lokaliteter. På den vigtigste lokalitet ud over Langli, Rømø Nørreland, faldt antallet fra 95 til 81 ynglende individer. Stor præstekrave: 25 ynglefugle i de ti kontrolområder er en lille smule færre end i Antallet var stabilt , mens der før 1999 ynglede væsentligt flere fugle i

11 9 kontrolområderne (Tabel 4). Grønningen på Fanø er det eneste kontrolområde med en stor bestand, og her er antallet gået meget tilbage. Der var 37 ynglende store præstekraver i 1995 og 48 i 1997, men kun 10 i 2003 og 8 i Indeks Strandskade Figur 6. Bestandsudvikling for strandskade i kontrolområderne i Vadehavet. Gennemsnitligt indeks pr. år for optalte områder. Indeks beregnes for hvert kontrolområde, og indeks 100 er middeltallet mellem bestanden i 1996 og Indeks Vibe Rødben Figur 7. Bestandsudvikling for vibe og rødben i kontrolområderne i Vadehavet. Gennemsnitligt indeks pr. år for optalte områder. Indeks beregnes for hvert kontrolområde, og indeks 100 er middeltallet mellem bestanden i 1996 og Vibe: Der optaltes 175 viber i kontrolområderne i 2004, og det er noget mere end de to foregående år (Tabel 3). Det gennemsnitlige index for de 10 kontrolområder er det højeste, der er registreret (Figur 7), og især på Langli, Tarphage Enge og Jedsted Forland var der mange flere viber end sædvanligt. Husum Enge er det eneste marskområde, der optælles årligt. Her fortsatte de senere års tilbagegang: der var 75 ynglefugle i 1996, 42 i 2003 og 36 i På Grønningen på Fanø gik viben tilbage fra 37 ynglefugle i 2003 til 28 i 2004.

12 10 Rødben: 204 ynglefugle optalt i de ti kontrolområder er det færreste antal fugle siden 1995 (Tabel 3). Den helt store tilbagegang fra 2003 til 2004 fandt dog sted på én lokalitet, Råhede Vade, hvor der var 48 ynglefugle i 2003 og 17 i Det gennemsnitlige index for kontrolområderne steg lidt fra 2003 til 2004 (Figur 7). Antallet har varieret noget gennem årene, men der har ikke været tale om nogen tendens til fremgang eller tilbagegang i de 10 ynglesæsoner med optællinger. Dog er antallet i Husum Enge, der er det eneste kontrolområde i marsken, gået tilbage fra 18 ynglefugle i 1996 og 17 i 1999 til 6 i 2004.

13 11 Fåtalligt ynglende arter Udover de koloniynglende arter og de vidt udbredte arter er der nogle fåtalligt ynglende programarter. Nogle af disse dækkes ved specialoptællinger, mens andre kun dækkes tilfældigt. Pibeand: Mulige ynglepar ses næsten hvert år i Tøndermarsken og mange år på Rømø Sønderland. Arten dækkes tilfældigt, og der er mange år mellem ynglebeviser. I 2004 sås der et par i Dagligreservoiret i Margrethe-Kog. Spidsand: Arten dækkes kun i forbindelse med optælling af andre arter. Observationer af par eller hanner på eller ved kortgræssede enge efter 5. maj vurderes at være ynglepar. I 2004 sås 5 par på Langli, 1 par på Rømø Sønderland og 1 par i Margrethe-Kog. Toppet skallesluger: Der var ingen systematisk eftersøgning af ynglende toppet skallesluger. Eneste observation var af 2 par på Rømø Nørreland. Blå kærhøg: Hverken på Rømø eller ved Ho Bugt, som er artens tidligere ynglepladser, fandtes ynglende blå kærhøg. Blå kærhøg ynglede sidst i Vadehavet i 1998, hvor der var 2 par ved Ho Bugt. Tabel 4. Optalt ynglebestand af almindelig ryle * (par) og brushane * (ynglehunner) i fire områder, hvor arterne specialoptælles. Almindelig ryle * Grønningen, Fanø Rømø Nørreland Rømø Sønderland Råhede Vade I alt Brushane * Grønningen, Fanø Rømø Nørreland Rømø Sønderland Råhede Vade I alt * Art anført på rødliste 1997 (Stoltze & Pihl 1998) Almindelig ryle: Arten specialoptælles på de fire bedste lokaliteter: Rømø Nørreland, Rømø Sønderland, Fanø Grønningen og Råhede Vade (Tabel 4). Det optalte antal ynglepar er et minimumstal, og det vurderes at bestanden er % større end resultatet af optællingen.

14 12 For første gang siden 1999 fandtes almindelig ryle ynglende udenfor det nordlige Fanø og Rømø, i det et par holdt til på de nordligste enge i Gl. Mandø kog. Rylens ynglesucces i Vadehavet kendes ikke. Brushane: Yngleurolige hunner optælles specielt på Rømø Nørreland. Rømø Sønderland og Råhede Vade gennemgås også, men her yngler brushanen ikke længere (Tabel 4). Uden for områderne med specialoptælling dækkes Mandø ved mere tilfældige optællinger. Her fandtes 2 ynglehunner i Gl. Mandø kog, mens der sås op til 3 dansende hanner efter de nordlige trækgæster var forsvundet. Dobbeltbekkasin: Arten yngler udbredt i ferske og brakke sumpområder på Fanø og Rømø, langs Vidåen i Tøndermarsken samt på ferske enge i Varde Ådal. Dobbeltbekkasinen optælles ikke systematisk, men registreres i forbindelse med kortlægninger af andre arter. I 2004 fandtes 1 par på Stormengene på Rømø, mens der fandtes flere spillende fugle på Rømø Sønderland. Den samlede antal ynglefugle i Vadehavet kendes ikke. Sidste dækkende optælling af Fanø var i 1991 med godt 200 par, og i 1996 fandtes par ved Varde Å. Rømø er aldrig blevet dækket. Tabel 5. Antal ynglepar af stor kobbersneppe på lokaliteter i Vadehavet, hvor der udføres specialoptællinger af arten Vilslev Enge Jedsted Forland/klæggrave, Kammerslusen Ribemarsken syd for Ribe Å Mandø ??? Husum Enge, kontrolområde Ballum Forland Rømø Nørreland, kontrolområde Rømø Sønderland Saltvandssøen/Margrethe-Kog Tøndermarsken, ydre koge Tøndermarsken, indre koge I alt excl. Mandø Stor kobbersneppe: Arten optælles hvert år på en række af de vigtigste lokaliteter, der tilsammen i 2001 husede 53% af bestanden i Vadehavet (Tabel 5). Fra midt i 1980erne til midt i 1990erne gik det samlede antal par meget tilbage i Vadehavet. Siden midten af 1990erne er nedgangen fortsat på mange af artens ynglelokaliteter (Tabel 5), men i Tøndermarsken artens vigtigste yngleområde er antallet af ynglepar steget siden Ved de to seneste dækkende optællinger af hele Vadehavet var der 252 par i 1996 og 312 par i Mellem de to tællinger var det primært på Mandø og i Tøndermarsken at antallet steg, mens stor kobbersneppe gik tilbage eller forsvandt helt som ynglefugl i mange af de øvrige

15 13 marskområder. Således er antal ynglepar reduceret voldsomt de senere år på to lokaliteter begge beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområder der tidligere var vigtige yngleområder for stor kobbersneppe. På Vilslev Enge forsvandt alle 15 par fra 1998 til 1999 (Tabel 5) efter en uddybning af Kongeåen og udskiftning af en højvandsklap, og på Ballum Enge faldt tallet fra 42 par i 1996 til 11 par i Tilbagegangen her afspejles også af udviklingen i kontrolområdet på Husum Enge, hvor der var 9 par i 1996, 1 par i 2003 og ingen ynglefugle i 2004 (Tabel 5). Stor regnspove: Kontrolområdet på Rømø Nørreland er det eneste med ynglende stor regnspove. Her ynglede 4 par, som det også var tilfældet i På Fanø optaltes par på 3 lokaliteter: 5-6 på nordspidsen af Fanø, 3 på Halen og 3 på den sydlige del af øen. I de samme områder ynglede 7 par i 2002 og 9 par i Mosehornugle: Der er registreret 1 par på Mandø og 1 par i Ribemarsken. Mosehornuglerne eftersøges ikke systematisk, og dækningen er derfor tilfældig. Referencer Stoltze, M. 1998: Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. - Danmarks Miljøundersøgelser/Skov- og Naturstyrelsen. Stoltze, M. & S. Pihl 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. - Danmarks Miljøundersøgelser/Skov- og Naturstyrelsen.

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup

Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Århus Universitet Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. december 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. oktober 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Ynglefugle i Vadehavet 2001

Ynglefugle i Vadehavet 2001 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Ynglefugle i Vadehavet 2 Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 78 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Ynglefugle i Vadehavet 2 Naturovervågning

Læs mere

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark Vesterbrogade 140 1620 København V Danmark www.dof.dk The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 KLAGE over Danmarks

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i Vadehavets marsk Arbejdsrapport fra DMU, nr. 219 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2017

Ynglefuglene på Tipperne 2017 Ynglefuglene på Tipperne 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. august 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Titel: Overvågning af kystnære ternearter

Titel: Overvågning af kystnære ternearter Titel: Overvågning af kystnære ternearter Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: A181 1 Gyldig fra: 01.04.2017

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA. nr.: A154 Version: 2 Oprettet: 06.03.2017 Gyldig fra:

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

Bestandsvurderinger for 2012 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Redigeret af Jørn Dyhrberg Larsen, Lærke Schmedegaard og Heidi Thomsen

Bestandsvurderinger for 2012 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Redigeret af Jørn Dyhrberg Larsen, Lærke Schmedegaard og Heidi Thomsen Bestandsvurderinger for 2012 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Redigeret af Jørn Dyhrberg Larsen, Lærke Schmedegaard og Heidi Thomsen Stor skallesluger Mergus merganser Af artscaretaker Jan Blichert-Hansen

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Fugle i Tøndermarsken bestandsudvikling og landbrug 35/2000. Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet

TEMA-rapport fra DMU. Fugle i Tøndermarsken bestandsudvikling og landbrug 35/2000. Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet 69172 omslag 12/01/01 9:09 Side 1 I 1988 blev 2.570 ha i Tøndermarsken fredet for at sikre Danmarks største marskareal som et samlet naturområde af national og international betydning. Områdets fugleliv

Læs mere

Danmarks ynglebestand af skarver i 2008

Danmarks ynglebestand af skarver i 2008 1 Danmarks ynglebestand af skarver i 2008 Af Thomas Bregnballe og Jörn Eskildsen Skarvkolonien i Stavns Fjord, Samsø foto Thomas Kjær Christensen. I 2008 var der 33.700 skarvreder i Danmark. Det er det

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89, Fuglebeskyttelsesområde F60

Natura 2000 basisanalyse Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89, Fuglebeskyttelsesområde F60 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89, Fuglebeskyttelsesområde F60 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Vadehavet

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner NOTAT Miljø og Natur Sags id.: 01.05.18-P17-2-14 Sagsbeh.: DL16CB/DL18LP 02-03-2015 Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner 2016-21 Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Natura 2000-planerne

Læs mere

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 FAGRAPPORT August 2010... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 Indhold Optælling af edderfugle i Limfjorden - april 2010... 1 Indledning... 3 Konklusion... 4 Metode... 5 Områderneoversigt...

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening?

Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening? Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening? Jesper Fredshavn, Stefan Pihl, Thomas Bregnballe, Thomas Eske Holm, Kevin Clausen og Lars Dalby Naturtilstand for levestedet

Læs mere

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27.

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Basisanalyse 2006 Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Vadehavet Sønderjyllands og Ribe Amter Indhold VADEHAVET 3 1 Indledning 3 Natura

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Bestandsvurderinger for 2014 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning

Bestandsvurderinger for 2014 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Bestandsvurderinger for 214 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Redigeret af Nathia Brandtberg og Jørn Dyhrberg Larsen Projekt Fokuseret Fugleforvaltning har til formål at stabilisere og øge bestanden for

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

VURDERING AF KONSEKVENSER FOR FUGLE OG SÆLER AF EN UDVIDELSE AF RØMØ HAVN OG HELIKOPTERFLYVNING FRA HAVNEBY

VURDERING AF KONSEKVENSER FOR FUGLE OG SÆLER AF EN UDVIDELSE AF RØMØ HAVN OG HELIKOPTERFLYVNING FRA HAVNEBY VURDERING AF KONSEKVENSER FOR FUGLE OG SÆLER AF EN UDVIDELSE AF RØMØ HAVN OG HELIKOPTERFLYVNING FRA HAVNEBY Revideret rapport rekvireret af Rambøll Danmark A/S Rekvirentrapport fra DMU 2010 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

Læs mere

Truede engfugle Status for bestande og forvaltning i Danmark

Truede engfugle Status for bestande og forvaltning i Danmark 36618_forvaltning_engfugle 15/6/23 9:31 Side i DANSK ORNITOLOGISK FORENINGS PROJEKT TRUEDE OG SJÆLDNE YNGLEFUGLE Truede engfugle Status for bestande og forvaltning i Danmark af Ole Thorup DANSK ORNITOLOGISK

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010 KARSTEN LAURSEN & JOHN FRIKKE

Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010 KARSTEN LAURSEN & JOHN FRIKKE Rastende vandfugle i Vadehavet 198-21 KARSTEN LAURSEN & JOHN FRIKKE Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 17 nr 1 213 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 17, nr 1, 213 Udgivet af: Dansk Ornitologisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 24 Af Ole Thorup (ynglefugle Tipperne), Ole Amstrup (ynglefugle Ringkøbing Fjord,

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 25 Af Ole Amstrup (trækfugle) og Ole Thorup (ynglefugle) Arbejdsprogrammet for Tipperne 25 Fra slutningen af april til og med november blev der udført

Læs mere

Strandtudsen i Vadehavsområdet

Strandtudsen i Vadehavsområdet Strandtudsen i Vadehavsområdet - hvordan har den det? Vadehavsforskning 2015 Syddansk Universitet 15. april 2015 John Frikke Nationalpark Vadehavet Strandtudsen hvad er nu det? Strandtudsen hvad er nu

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter , med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport fra DMU, nr. 304

Overvågning af fugle, sæler og planter , med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport fra DMU, nr. 304 Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU, nr. 34 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Forslag til Natura plejeplan

Forslag til Natura plejeplan Forslag til Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for: Fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forenings høringssvar til Idéoplæg Nationalpark Vadehavet.

Dansk Ornitologisk Forenings høringssvar til Idéoplæg Nationalpark Vadehavet. Nationalpark Vadehavet Nordby 26.6.2011 Skovriddervej 3 6510 Gram Dansk Ornitologisk Forenings høringssvar til Idéoplæg Nationalpark Vadehavet. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har med interesse fulgt

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

VURDERING AF KONSEKVENSER PÅ YNGLEFUGLE VED REGULERING OG BORTSKRÆMNING AF BRAMGÆS PÅ MANDØ OG VED SNEUM ENGSØ

VURDERING AF KONSEKVENSER PÅ YNGLEFUGLE VED REGULERING OG BORTSKRÆMNING AF BRAMGÆS PÅ MANDØ OG VED SNEUM ENGSØ VURDERING AF KONSEKVENSER PÅ YNGLEFUGLE VED REGULERING OG BORTSKRÆMNING AF BRAMGÆS PÅ MANDØ OG VED SNEUM ENGSØ Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 85 2016 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Energi Fyn. Juli 2014 VINDMØLLER PÅ ODENSE HAVN VED MUNKEBO. International og national naturbeskyttelse Fugle

Energi Fyn. Juli 2014 VINDMØLLER PÅ ODENSE HAVN VED MUNKEBO. International og national naturbeskyttelse Fugle Energi Fyn Juli 2014 VINDMØLLER PÅ ODENSE HAVN VED MUNKEBO International og national naturbeskyttelse Fugle PROJEKT International og national naturbeskyttelse Energi Fyn Projekt nr. 216150 Dokument nr.

Læs mere

4. Øen Langli ud for Esbjerg. Der er en klit, resten. 5. Badestranden uden for klitbæltet. Der er P- pladser til badegæsterne på Skallingen.

4. Øen Langli ud for Esbjerg. Der er en klit, resten. 5. Badestranden uden for klitbæltet. Der er P- pladser til badegæsterne på Skallingen. 9. Vadehavet 1 2 1. Røde tal: Figurnumre. B: Botaniske lokaliteter. T: Trækfugle. Y: Ynglefugle. Vadehavscentret ved Manø. Esbjerg: Fiskerimuseet med Saltvandsakvariet. se side 193. Nat.park side 197.

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Rikke

Læs mere

Aktuelt. Hvorfor er mange af ynglefuglene i Tøndermarsken forsvundet?

Aktuelt. Hvorfor er mange af ynglefuglene i Tøndermarsken forsvundet? Aktuelt De ynglende engfugle Strandskade, Vibe, Dobbeltbekkasin, Stor Kobbersneppe, Brushane og Rødben i Tøndermarsken er aftaget voldsomt i antal siden midten af 1980erne, hovedsageligt som følge af øget

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 2009 LARS HANSEN Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 Udarbejdet for Kerteminde Kommune 1 Indhold Indledning og metode. 1 Anbefalinger... Status og udviklingstendenser for udvalgte

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Rekvirent Rådgiver Frederikssund,

Læs mere

Oprettet: Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹

Oprettet: Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹ Titel: Overvågning af brushane som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: A135 Version: 1 Oprettet: 17.04.2012 Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl

0 Indhold. Titel: Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl Titel: Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: A132 Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014 LARS HANSEN Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014 Udarbejdet af Naturkonsulent.dk for Kerteminde Kommune 0 Indhold Indledning og metode. 1 Status og udviklingstendenser for udvalgte

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Titel: Levestedsvurdering for kolonirugende kystfugle

Titel: Levestedsvurdering for kolonirugende kystfugle Titel: Levestedsvurdering for kolonirugende kystfugle Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Bjarne Søgaard og Thomas Eske Holm,Aarhus Universitet, Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet 1

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet 1 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet 1 I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde

Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra DMU nr. 25, 29 Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde Forvaltningstiltagene og deres effekter [Tom side] Danmarks

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F53 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område

Læs mere