Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering g indrapprtering, analyse g pfølgning, rganisatin samt ressurcer Kncern Plan g Udvikling Regin Hvedstaden Maj 2010

2 Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Regin Hvedstaden, Kngens Vænge 2, 3400 Hillerød Maj 2010 Oplag 250 eks. 1. udgave, 1. plag ISBN: Rapprten kan dwnlades fra Regin Hvedstadens hjemmeside 1

3 Indhldsfrtegnelse 1. Frrd Sammenfatning Baggrund Arbejdsgruppens arbejde g metde Arbejdsgruppens knklusiner g anbefalinger...9 Uddannelse g plæring... 9 Mtivatin It Dataregistrering g indrapprtering Analyse g pfølgning Organisering Kvalitetsaktører g deres pgaveprtefølje Nøglepersner fr klinisk kvalitet på afdelingsniveau Afdelingernes lkale kvalitetsfra Afdelingsledelser Kvalitetsenhed på virksmheden Hspitalskrdinatr fr klinisk kvalitet Virksmhedskvalitetsråd Hspitalsdirektinen/Virksmhedsdirektinen Netværk fr Klinisk Kvalitet Krdinatinsgruppen fr Kvalitet Kncern Plan g Udvikling, Enhed fr Klinisk Kvalitet Kncern Plan g udvikling, Enhed fr Udvikling g Kvalitet Den reginale kntaktpersn fr klinisk kvalitet Det Reginale Kvalitetsråd De Sundhedsfaglige Råd Den Udvidede Direktørkreds (UD-kredsen) Kncerndirektinen Ressurcer g ressurcemæssige knsekvenser af arbejdsgruppens frslag Implementering, kmmunikatin g frmidling...34 Frkrtelser...38 Bilag 1. Oversigt ver landsdækkende kliniske databaser...39 Bilag 2: Arbejdsgruppens kmmissrium...41 Bilag 3: Prblemer g muligheder i tematiseret frm...42 Bilag 4: Databaser frdelt på Sundhedsfaglige Råd...46 Bilag 5: Beskrivelse af incitamentsprjekt på Frederikssund Hspital...49 Bilag 6: Oversigt ver sygdmsmråder sm kvalitetsmnitreres via PAS...52 Bilag 7: Organisatinsdiagram med aktører i Regin H i frbindelse med landsdækkende kliniske databaser. 53 1

4 2

5 1. Frrd Systematiseret g struktureret arbejde med kliniske kvalitetsdatabaser understøtter Regin Hvedstadens sundhedsplitiske visin: ReginH - trivsel g sundhed fr alle! Vi udvikler et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet g lige adgang til den nyeste g mest effektive behandling. Et sammenhængende sundhedsvæsen, der mtiverer brgere g medarbejdere til at sikre den bedst pnåelige livskvalitet gennem hele livet. Vi skal være blandt de førende strbyreginer i Eurpa indenfr frskning g udvikling. Vi har fkus på lighed i sundhed - tryghed g trivsel fr alle. Måling af behandlingskvaliteten udgør grundlaget fr en sikker g effektiv behandling af reginens patienter. Systematisk registrering g pfølgning på kliniske kvalitetsdata kan desuden medvirke til større ensartethed i behandlingstilbuddene g derigennem bidrage til større lighed i sundhed i Regin Hvedstaden. Regin Hvedstaden vil derfr i de kmmende år intensivere indsatsen med at udnytte tilgængelige plysninger m den sundhedsfaglige kvalitet fra alle landsdækkende kliniske databaser på systematisk vis. Der er på reginalt niveau g på tværs af sygdmsmråder behv fr et verblik ver de væsentlige kliniske kvalitetsplysninger, der freligger i de landsdækkende kliniske databaser både hvr det går gdt g mindre gdt - sm grundlag fr en løbende kvalificeret, pririteret indsats til gavn fr patienterne. Denne rapprt afdækker en række prblemer i frbindelse med dette arbejde g kmmer med en række anbefalinger til ptimering af udnyttelsen af indsatsen g infrmatinerne fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Sundhedsplitiske visiner g beslutninger m høj sundhedsfaglig behandlingskvalitet er ikke gratis. Der bruges i dag mange ressurcer på registrering af patient- g behandlingsdata, g arbejdsgruppens undersøgelser viser behv fr de nødvendige ressurcer samt en klar g tydelig frdeling af ansvar g pgaver. Beslutninger vedrørende høj sundhedsfaglig behandlingskvalitet må derfr altid følges med en vurdering af behv fr ressurcer til registrering, pfølgning, analyse g implementering samt en plan fr implementering af beslutningerne. Den kliniske behandlingskvalitet på hspitalerne kan ikke ses isleret, men skal samtænkes med patientsikkerhed, g i sammenhæng med patientens/brgerens frløb hs de praktiserede læger g kmmunerne. Styrkelsen af det systematiske arbejde med de landsdækkende kliniske kvalitetsdata-baser på hspitalerne g i reginalt regi vil etablere et slidt grundlag fr at tænke klinisk kvalitet sammenhængende. Der er ikke tvivl m, at der i de landsdækkende kliniske databaser er en guldgrube af plysninger sm kan udnyttes i langt højere grad end de bliver det det i dag. Implementering af arbejdsgruppens anbefalinger sm beskrevet i denne rapprt vil efter min vurdering i høj grad medvirke til både at klargøre pgaver g ansvar i kvalitetsrganisatinen i Regin H g til at udnytte de allerede freliggende kliniske kvalitetsdata på systematisk vis til gavn fr reginens patienter. Reginsdirektør Helle Ulrichsen Frmand fr Det Reginale Kvalitetsråd, 14. april

6 2. Sammenfatning En arbejdsgruppe vedr. Klinisk Kvalitet i Regin Hvedstaden under Krdinatinsgruppen har fået til pgave at kmme med anbefalinger til ptimering af pfølgning på kliniske kvalitetsdata fra samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser samt revidere den reginale NIP-drejebg gennemgribende med særligt fkus på reginens kmmunikatinsveje, relevante kvalitetsaktører, placering af pgaver g ansvarsfrdeling. Målet er samtidigt at indtænke de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, så prcesserne gøres ensartede. Udgangspunktet fr arbejdet er, at den nuværende rganisering på en række mråder frekmmer uklar g uhensigtsmæssig. Rapprtens knklusiner g anbefalinger baserer sig på indsamling af data ved interview g skriftlige bidrag fra nøglepersner i kvalitetsrganisatinen i Regin Hvedstaden. Arbejdsgruppen har tematiseret prblemerne i 7 hvedmråder: uddannelse g læring, mtivatin, it-prblemer, dataregistrering g indrapprtering, analyse g pfølgning, ressurcer g ikke mindst rganisatin, sm er det mråde, sm langt de fleste af de påpegede prblemer kan relateres til. Der pleves et strt behv fr plæring g undervisning i dataregistrering, analyse g pfølgning af data, men gså i grundlæggende viden m NIP g de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Arbejdsgruppen freslår, at uddannelsen g plæringen fregår ved: kurser/undervisning, skriftligt materiale på reginens intranet, netværk, erfa-grupper, undervisning via grunduddannelsen. Sm helt nye tiltag freslår arbejdsgruppen bl.a. en superuddannelse til Hspitalskrdinatrer fr Klinisk Kvalitet (s. 22), g at der allerede på de sundhedsfaglige uddannelse etableres basal undervisning i arbejdet med de Landsdækkende kliniske Kvalitetsdatabaser. Mtivatin i kvalitetsarbejdet frudsætter ledelsesfkus g priritering af pgaverne med vervågning, analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata. En incitamentstruktur i kvalitetsarbejdet både på medarbejderniveau g ledelsesniveau kan medvirke til at synliggøre g øge pmærksmheden på behandlingskvaliteten i rganisatinen. Der skal følges p, g det skal have knsekvens, hvis afdelingerne ikke leverer gd kvalitet i patientbehandlingen. Manglende samspil mellem mange it-systemer på en hspitalsafdeling pleves sm et strt prblem. Det er tidskrævende at lgge på frskellige systemer. Det er et strt prblem, at Analyseprtalen frtsat er ustabil it-mæssigt, ligesm mange brugere efterspørger en øget brugervenlighed. En stabil drift g frtsat udvikling af KMS g Analyseprtalen, så der altid er adgang til tidstr kvalitetsplysninger, er en helt afgørende frudsætning fr, at kvalitetsarbejdet i Regin Hvedstaden kan fungere bedre i fremtiden. Centrale anbefalinger fra arbejdsgruppen er systematiske brugertest g tjek af brugervenlighed af Analyseprtalens rapprter i samarbejde med de enkelte databaser, inden de sættes i drift, g at der afsættes tilstrækkeligt med ressurcer til, at KMS g Analyseprtalen kmmer til at fungere stabilt g brugervenligt. Der pleves stre frskelle i registreringspraksis på afdelingerne. Arbejdsgruppen finder det væsentligt, at der er en tvhlder på registrering lkalt, sm kan sikre en ensartet registrering på den enkelte afdeling. Arbejdsgruppen henleder pmærksmheden på, at en str del af patienterne i dag ikke registreres i en landsdækkende klinisk database (LKD) eller mnitreres via indikatrer trukket fra de 4

7 patientadministrative systemer (PAS-indikatrer). De enkelte specialer g afdelinger bør verveje, hvrdan man på anden vis kan vervåge kvaliteten af sygdmsgrupper, sm ikke er dækket af venstående. Der anvendes på reginens virksmheder betydelige ressurcer på at indberette plysninger til databaserne. Det står efter arbejdsgruppens pfattelse i grel mdsætning til de få ressurcer, der på alle niveauer er afsat til analyse g udnyttelse de eksisterende data. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der i disse data ligger en uudnyttet guldgrube af plysninger, sm kan kmme patienterne til gavn. Et reginalt ledelsesinfrmatinssystem, der hurtigt kan give direktiner g ledelser et verblik, kunne være fremmende fr centrale drøftelser af den tværgående behandlingskvalitet. Et samlet verblik kunne ligeledes være et vigtigt redskab på alle ledelsesniveauer g i den plitiske pririteringsprces. På landsplan, blandt kmpetencecentrene, NIP g SST, bør søges enighed m en fælles skabeln fr analyse g præsentatinsfrm, så frmidlingen af data fr samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser til såvel klinikere sm til den brede ffentlighed frbedres g gøres mere entydig. Organisatin g ansvarsfrdeling pleves sm uklar, g deraf følger uklar eller manglende kmmunikatin, invlvering, handling g implementering mkring pfølgning på kliniske kvalitetsdata. Det gælder fr alle niveauer: plitikere, kncerndirektin, hspitalsdirektiner, Sundhedsfaglige Råd, afdelingsledelser, NIP-ansvarlige klinikere, Reginalt Kvalitetsråd, reginale kntaktpersner g hspitalskrdinatrer. Helt centralt i diskussinen er, at kliniske kvalitetsdata skal efterspørges såvel fra plitisk sm ledelsesmæssigt hld, g der skal være knsekvens på alle niveauer såvel ved gde sm dårlige resultater. Organisering g ansvarsfrdeling skal derfr fremgå tydeligt. En vigtig anbefaling i denne sammenhæng er at intensivere indsatsen med at inddrage relevante kvalitetsindikatrer i de dialgbaserede aftaler, herunder at knsekvenser fr hspitalerne/enhederne/afdelingerne, præciseres ved såvel høj målpfyldelse sm ved manglende målpfyldelse. En anden vigtig anbefaling er, at der etableres en funktin på alle hspitaler, der dækker et arbejdsindhld svarende til det, der er beskrevet under Hspitalskrdinatr fr klinisk kvalitet i denne rapprt. Arbejdsgruppen har udarbejdet et detaljeret frslag til ansvarsfrdeling g knkrete arbejdspgaver på de enkelte niveauer fra det kliniske niveau på afdelingerne til det reginale niveau - da der tidligere har været mange tvivlsspørgsmål relateret hertil. Det centrale er i denne sammenhæng varetagelsen af pgaverne. Hvis man lkalt finder en anden rganisering mere hensigtsmæssig, skal denne beskrives tydeligt. Ovenstående arbejdsfrdeling beskrives endvidere i en selvstændig drejebg, der kan bruges sm pslagsbg. Sammenfattende er det arbejdsgruppens pfattelse, at intenst ledelsesfkus på alle niveauer, fkus via dialgaftalerne samt incitamenter i kvalitetsarbejdet er nøgleredskaber i frbindelse med implementering af arbejdsgruppens anbefalinger. Denne rapprt udgør det systematiske grundlag fr det videre arbejde med rganisering g pfølgning på de kliniske kvalitetsdatabaser. I frhld til det videre arbejde g implementering af arbejdsgruppens anbefalinger, skal der af krdinatinsgruppen ske en priritering i indsatserne sideløbende med et estimat af ressurcebehvene. 5

8 3. Baggrund I maj 2009 beslutter det reginale kvalitetsråd, at reginen fremver skal følge anbefalingerne vedrørende pfølgning på kliniske kvalitetsdata, udarbejdet af en arbejdsgruppe 1 nedsat af det reginale kvalitetsråd. En af beslutningerne (anbefaling 2) er at nedsætte en reginal arbejdsgruppe, sm har til pgave at beskrive en ptimering af rganiseringen mkring pfølgning på kliniske kvalitetsdata fra samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (LKD). Arbejdsgruppen skal herunder revidere den reginale NIP-drejebg gennemgribende med særligt fkus på reginens kmmunikatinsveje, relevante NIP-aktører, placering af pgaver g ansvarsfrdelingen. Målet er samtidig at indtænke de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, så prcesserne gøres ens. Det vil sige, at betegnelsen De landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser fremver dækker både NIP-databaserne g de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Der findes aktuelt 39 LKD, sm i dag er rganiseret under de 3 kmpetencecentre samt 8 (snart 10) databaser, sm er rganiseret i NIP-regi. I bilag 1 findes et verblik ver samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser pr. 1. januar Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Jan Utzn, verlæge, Enhed fr Klinisk Kvalitet (frmand) Mark Krasnik, verlæge, Udviklingsafdelingen, Rigshspitalet Jørgen Balslev, verlæge, Kvalitets- g planlægningsafdelingen, Gentfte Hspital Paul Jaszczak, verlæge, Kvalitetsafdelingen, Herlev Hspital Trben Sejr, Kvalitetschef, Udviklingsafdelingen, Glstrup Hspital Drte Hendel Møller, Udviklings- g Kvalitetskrdinatr, Gynæklgisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hspital Annette Hallum Knudsen, Kvalitets- g udviklingsafdelingen, Frederiksberg Hspital Bjørn Hesselb, Udviklingsknsulent, Bispebjerg Hspital Karine Bech, verlæge, Kvalitetsafdelingen/Endkrinlgisk afdeling, Hvidvre Hspital Anne Reppien Dall, Kvalitetsknsulent, reginal NIP-kntaktpersn Enhed fr Udvikling g Kvalitet, (sekretariatsfunktin) Helle Høstrup, Kvalitetsknsulent, reginal NIP-kntaktpersn, Enhed fr Udvikling g Kvalitet, (sekretariatsfunktin) Der kan i øvrigt henvises til arbejdsgruppens kmmissrium i bilag 2. 1 Kliniske kvalitetsdata i Regin H. Organisatin g reginal prcedure fr anvendelse af kliniske kvalitetsdata fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Anbefalinger fra Den reginale arbejdsgruppe vedr. Klinisk Kvalitet. Maj

9 4. Arbejdsgruppens arbejde g metde Arbejdsgruppen har afhldt i alt 7 møder i periden september 2009 til februar Endvidere har Krdinatinsgruppen fr Kvalitet g de Sundhedsfaglige Råd været rienteret m arbejdsgruppens arbejde undervejs. Krdinatinsgruppen har gdkendt rapprten på møde d. 3. marts Kvalitetsrådet har gdkendt rapprten på møde d. 18. marts Rapprtens knklusiner g anbefalinger baserer sig på indsamling af data ved interview g skriftlige bidrag fra nøglepersner i kvalitetsrganisatinen i Regin Hvedstaden. Arbejdsgruppens medlemmer har herunder angivet, hvad de hver især plever, der fungerer gdt, g hvad der fungerer mindre gdt i NIP s aktuelle rganisatin samt angivet evt. gde ideer til afhjælpning af de plevede prblemer. Alle medlemmer af arbejdsgruppen har endvidere på eget hspital/arbejdsplads kntaktet relevante nøglepersner på alle rganisatriske niveauer mhp. ligeledes at belyse, hvad de plever, der fungerer gdt g mindre gdt i relatin til NIP- arbejdet. Hvert af de plevede prblemer er nteret. I alt er indkmmet ca. 140 punkter (se bilag 3). På baggrund af de indsamlede data har arbejdsgruppen tematiseret de indkmne prblemer i følgende 7 hvedmråder: uddannelse g læring, mtivatin, it-prblemer, dataregistrering g indrapprtering, analyse g pfølgning, ressurcer g ikke mindst rganisatin, sm er det mråde, hvr langt de fleste af de påpegede prblemer kan relateres til. Fr hvert mråde har arbejdsgruppen fretaget en sammenfatning af undersøgelsen. Den drøftelse, der har været i arbejdsgruppen, er herefter udmøntet i en række knkrete frslag til knklusiner, anbefalinger g handlingsplaner. Knklusinerne g anbefalingerne er søgt indarbejdet i en helt ny drejebg, sm er fælles fr alle de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Drejebgen udgives selvstændigt. Hvad fungerer gdt? Arbejdsgruppen har i sin søgen efter løsningsfrslag til afhjælpning af de angivne prblemer bl.a. haft fkus på de mråder g vilkår, der i dag pleves at fungere gdt herunder: at det pleves sm særdeles psitivt, at der nu er kmmet plitisk g ledelsesmæssigt fkus på den kliniske kvalitet herunder at kvalitetsdata nu er begyndt at indgå i dialgaftalerne med hspitalerne, at der eksisterer en fælles platfrm (Analyseprtalen) fr analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata, at arbejdet med kliniske kvalitetsdata fungerer bedst, når der indbygges incitamenter i kvalitetsarbejdet, at arbejdet med kliniske kvalitetsdata fungerer bedst, når der er ildsjæle g tvhldere på alle prcesser i arbejdet med klinisk kvalitet. Arbejdsgruppen har diskuteret grundlaget fr, at anbefalingerne bliver implementeret i den daglige praksis. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at intenst ledelsesfkus på alle niveauer, fkus via dialgaftalerne samt indbygning af incitamenter i kvalitetsarbejdet er nøgleredskaber i denne sammenhæng. Arbejdsgruppen er pmærksm på, at ledelserne har et væld af pgaver, sm skal løses g pririteres i dagligdagen, men er af den pfattelse, at fkus på løbende mnitrering af den kliniske kvalitet er en så grundlæggende vigtig ledelsesinfrmatin til brug fr beslutningstagning i frbindelse med den daglige drift, at en tppriritet af mrådet er en nødvendighed. 7

10 Hvad fungerer mindre gdt? På baggrund af de indsamlede data har arbejdsgruppen tematiseret de indkmne prblemer i 7 hvedmråder: uddannelse g plæring, mtivatin, it, dataregistrering g indberetning, analyse g pfølgning, rganisatin samt ressurcer. Hvert mråde gennemgås i næste afsnit. 8

11 5. Arbejdsgruppens knklusiner g anbefalinger I det følgende er angivet arbejdsgruppen knklusiner g anbefalinger på baggrund af den gennemgang der er fretaget. Arbejdsgruppen finder det væsentligt, at der gså fremver på systematisk vis følges p på arbejdsgruppens anbefalinger. I frlængelse heraf anbefaler arbejdsgruppen: at en arbejdsgruppe frtsat følger g faciliterer implementeringen af arbejdsgruppens anbefalinger g at denne arbejdsgruppe frtsat er frankret i Enhed fr Udvikling g Kvalitet (se anbefaling Im 1, s. 37). Uddannelse g plæring Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at der pleves et strt behv fr plæring g undervisning i dataregistrering, analyse g pfølgning af data men gså i, hvad arbejdet med NIP g de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser går ud på. Der efterspørges plæring g undervisning på alle niveauer. Det er arbejdsgruppens indtryk, at det kun er i få afdelinger, at der fregår en systematisk plæring af nye medarbejdere i såvel registrering sm anvendelse af data fra relevante databaser. Arbejdsgruppen har drøftet i hvilken grad af viden de frskellige rganisatriske niveauer bør have, g gså i hvilken frm viden mest hensigtsmæssig kan frmidles. Arbejdsgruppen freslår, at uddannelsen g plæringen fregår på følgende måder: kurser/undervisning, skriftligt materiale på reginens intranet, netværk g erfa-grupper samt undervisning via grunduddannelsen. Hspitalsdirektiner g afdelingsledelser, men gså persnale, der ikke direkte arbejder med kliniske kvalitetsdata, skal kende hspitalernes pgave g ansvar i frbindelse med mnitrering af den kliniske kvalitet. Arbejdsgruppen freslår et eftermiddagsseminar på basalt niveau, der giver et indblik i pgavens mfang g indhld med henblik på at skabe de nødvendige grundlæggende rammer g vilkår fr at løfte pgaven. Til persnalet, der arbejder med kliniske kvalitetsdata, freslår arbejdsgruppen en vifte af it- g sygdmsspecifikke kurser samt vejledning via skriftligt materiale, der tilsammen sætter persnalet i stand til at udføre pgaven på kvalificeret vis. Ligeledes anbefaler arbejdsgruppen, at der udfrmes en superuddannelse til Hspitalskrdinatrerne fr klinisk kvalitet, idet arbejdsgruppen anser krdinatrerne på hspitalerne (se senere) sm helt afgørende fr at løfte pgaven med at sikre krrekt registrering, vervågning, analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata fremver på de enkelte hspitaler. Der et betydeligt behv fr frtsatte kurser i brug af Analyseprtalen (AP) g i statistisk prceskntrl til vervågning g analyse af kvalitetsdata. Det er bl.a. en væsentlig pgave fr afdelingens ledelse at kunne vervåge kvaliteten af ydelserne på afdelingsniveau. Der er behv fr kurser på basalt niveau på tværs af sygdmsmråder samt specialespecifikke kurser på højt niveau. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at kurser sm udgangspunkt først bør igangsættes eller videreføres, når de underliggende it-systemer fungerer stabilt g indhldet i AP har en brugervenlig frm. På tidligere kurser har der været en del nedbrud, sm har vanskeliggjrt undervisningen. Det ville endvidere klart lette undervisningen, hvis der blev gjrt en indsats fr at øge brugervenligheden af AP. Om en database har 9

12 en tilstrækkelig brugervenlighed til, at det er relevant at igangsætte kurser må afgøres af databasens bestyrelse/databasens kntaktpersn i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet. Arbejdsgruppen ønsker at skabe synergi på tværs af hspitalerne i frm af løbende videndeling g erfaringsudveksling m løsning af udfrdringer g praksis på hspitalerne. Det anbefales derfr at mdefinere Netværk fr Klinisk Kvalitets rlle, så netværket fremver består af hspitalskrdinatrerne fr klinisk kvalitet, de reginale kntaktpersner i Enhed fr Udvikling g Kvalitet samt repræsentant(er) fr Enhed fr Klinisk Kvalitet g er frankret med sekretariatsbetjening i Enhed fr Udvikling g Kvalitet. Det er arbejdsgruppens indtryk, at Netværk fr Klinisk kvalitet i sin nuværende frm ikke fungerer hensigtsmæssigt. Ligeledes bør hspitalerne verveje et lkalt erfa-netværk mkring arbejdet med klinisk kvalitet, hvr mange praktiske tvivlsspørgsmål vil kunne besvares eller drøftes på tværs af sygdmsmråder. Endelig er det arbejdsgruppens indtryk, at der slet ikke eller kun i ringe grad undervises i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser på de sundhedsfaglige uddannelser. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at en vigtig del af en sundhedsuddannelse er, at de uddannelsessøgende bliver rustet til at registrere g dkumentere kvaliteten af den behandling, man sm sundhedsprfessinel er med til at udføre ude på afdelingerne. Det er endvidere arbejdsgruppens pfattelse, at sundhedsuddannelserne skal ruste de færdiguddannede til at udvikle den kliniske kvalitet - derfr skal de studerende trænes i at anvende data samt arbejde med frmidling af data med henblik på implementering af kvalitetsfrbedringer. På baggrund af undersøgelsen g arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende til afhjælpning af de identificerede prblemer: Uddannelse g plæring Det anbefales: at etablere g tilbyde kurser i håndtering af kliniske kvalitetsdata på flere niveauer: U 1) Et eftermiddagsseminar på basalt niveau, der intrducerer til kliniske kvalitetsdatabaser g reginens arbejde med kliniske kvalitetsdata Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet/evt. Enhed fr Udvikling g Kvalitet (NIP) U 2) En tværgående Superuddannelse fr hspitalskrdinatrer fr klinisk kvalitet, så de er tilstrækkeligt klædt på til at rådgive g undervise i egen rganisatin vedr. klinisk kvalitet. Det drøftes løbende med hspitalskrdinatrerne, hvad der er behv fr at undervise i. En del af de nedennævnte kurser g initiativer vil kunne indgå i denne superuddannelse. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet U 3) Sygdmsspecifikke kurser, hvr klinikere drøfter grundlaget fr at registrere, vervåge, analysere g følge p på data (datadefinitiner, indikatrsæt, årsrapprter, udtræk fra AP, PAS, standardrapprter g all-r-nne) Ansvarlig: De enkelte databasers bestyrelser, NIP g relevant(e) SFR i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet 10

13 U 4) Frtsatte kurser i brug af Analyseprtalen (AP) g i statistisk prceskntrl til vervågning g analyse af kvalitetsdata. Der er behv fr kurser på basalt niveau på tværs af sygdmsmråder samt specialespecifikke kurser på højt niveau. Kurser bør sm udgangspunkt først igangsættes eller videreføres, når de underliggende it-systemer fungerer stabilt g indhldet i AP har en brugervenlig frm. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet Adgang til skriftligt infrmatinsmateriale på RegI: U 5) En generel beskrivelse af arbejdet med kliniske kvalitetsdatabaser. Der kan tages udgangspunkt i en revisin af Klinisk Kvalitetsstyring i H:S fra 2003 af Jhan Kjærgaard. Denne bg kan gså bruges i frbindelse med undervisning af bl.a. hspitalskrdinatrerne. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet /Enhed fr Udvikling g Kvalitet U 6) Links til relevant materiale fr hver klinisk database i AP (datadefinitiner, årsrapprter, evt. kvartalsrapprter, frister fr fx indberetning, liste med bestyrelsens medlemmer). En del af materialet findes på Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet i samarbejde med databasens bestyrelse U 7) Reginal drejebg sm løbende pdateres (beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling samt kmmunikatinsprcesser) samt anden relevant infrmatin til arbejdet med klinisk kvalitet i Regin Hvedstaden. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet U 8) Oversigter ver hspitalskrdinatrer fr klinisk kvalitet g reginale ressurcepersner med beskrivelse af, hvem der kan rådgive g hjælpe med hvad. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet Etablere netværk g erfagrupper til løbende kmpetenceudvikling g læring: U 9) Hspitalskrdinatrnetværk (det tidl. Netværk fr Klinisk Kvalitet) et netværk til gensidig sparring g drøftelse af hspitalskrdinatrfunktinens pgaver samt håndtering af udfrdringer Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet, Enhed fr Udvikling g Kvalitet U10) Sundhedsfaglige Råd (SFR) (reginale fra til drøftelse af den sygdmsspecifikke kvalitet - eksisterer) Ansvarlig: Frmandskaber fr SFR U11) At flere interessenter inviteres til at høre med (fx medarbejdere på de kliniske afdelinger), når der afhldes reginale audits. En reginal audit med deltagelse af en bredere frsamling kan bidrage til frståelse fr patientsikkerhed g helheden (fx. betydningen af vandtest fr appleksipatienter g deres risik fr at fejlsynke g dermed drukne) Ansvarlig: SFR-auditgrupperne i samspil med den reginale kntaktpersn fr klinisk kvalitet 11

14 Starte med basisviden g -læring i grunduddannelserne: U12) At der i frbindelse med de sundhedsfaglige uddannelser (fx på lægestudiet, sygeplejestudiet g lægesekretæruddannelsen) etableres basal undervisning i arbejdet med de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet 12

15 Mtivatin Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at versvømmelse med data g infrmatiner samt manglende ledelsesfkus på kvalitetsarbejdet er med til at fjerne mtivatinen hs medarbejderne. Efterspørgsel g priritering samt brugbare præsentatiner g dataanalyser fremmer mtivatin. Mtivatin skabes, når det er sjvt g giver mening på alle niveauer at arbejde med klinisk kvalitet g kliniske kvalitetsdata. Nødvendige g grundlæggende frudsætninger fr mtivatin er ledelsesfkus g priritering af pgaven med vervågning, analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata. Det er herunder arbejdsgruppens pfattelse at: Der er et strt behv fr en incitamentstruktur. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det ikke er ngen simpel øvelse at indføre øknmiske incitamenter, men mener ikke dest mindre, at det er nødvendigt at indtænke incitamenter i kvalitetsarbejdet, hvis arbejdet med klinisk kvalitet skal ppririteres g frankres i kulturen fremver. Gde resultater skal belønnes (evt. øknmisk, fejring af gde resultater mv). Det skal have knsekvens (der skal følges p), hvis afdelingerne ikke leverer gd kvalitet i patientbehandlingen. Hvis ikke det har knsekvens, fremmer man ikke kvaliteten g den frtsatte kvalitetsudvikling. I dag har det ingen eller ringe knsekvens, hvis en enhed ikke lever p til aftalt kvalitetsmål (i mdsætning til fx budgetverskridelser, sm fte har stre knsekvenser fr afdelingerne i frm af besparelser, fyringer). Det er vigtigt, at både medarbejdere g ledelser er bevidste m, hvad der er gd behandlingskvalitet, g at der er en kvalitetsattitude g -kultur i afdelingerne. Den enkelte medarbejder skal frstå g mtiveres fr betydningen af kvalitet i eget arbejde, så enhver medarbejder bliver bevidst m g kan agere, hvis der er tegn på kvalitetsbrist. Kvalitetsdata skal efterspørges. Kvalitet skal, i endnu højere grad end den gør i dag, indgå i dialgaftalerne på alle niveauer. Der skal skabes større synlighed m kvalitetsresultater (frbedringer g frringelser i kvaliteten) med henblik på lkal drøftelse på hspitalerne g i de kliniske afdelinger. Dette kan fx ske ved at hænge resultaterne p på pslagstavlen i afdelingen, eller ved at der på mrgenknference rienteres m resultaterne. Arbejdsgruppen har i denne sammenhæng blandt andet ladet sig inspirere af den incitamentstruktur, sm er indbygget i kvalitetsarbejdet på Frederikssund Hspital g freslår, at erfaringerne herfra søges udbredt til andre hspitaler g afdelinger, sm er mtiveret fr en lignende mdel i bilag 5). På baggrund af undersøgelsen g arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende initiativer med henblik på at pnå mtivatin fr kvalitetsarbejdet på alle niveauer: Mtivatin Det anbefales, at: M 1) Overveje at indføre en incitamentstruktur, så afdelinger, sm har en høj kvalitet i behandlingen, plever at få en gevinst heraf. Fx kunne 1% af en afdelings budget afhænge af kvaliteten i behandlingen. Incitamenter behøver ikke være øknmiske. Ansvarlig: Kncerndirektinen i samarbejde med UD-kredsen 13

16 M 2) At intensivere indsatsen med at indarbejde kvalitetsmål fr de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i dialgaftalerne fremver Ansvarlig: Kncerndirektinen i samarbejde med Enhed fr Udvikling g kvalitet M 3) Ledelserne systematisk efterspørger, pririterer g synliggør egne kliniske kvalitetsdata mhp. at mtivere medarbejderne til at priritere tid til pgaven. Målet er at skabe en kultur fr kvalitetsfrbedringer ud fra løbende analyse g vervågning af egne kvalitetsdata. Ansvarlig: Afdelingsledelserne i samspil med hspitalsdirektinen M 4) Afdelingsledelserne jævnligt drøfter afdelingens kvalitetsdata med persnalet med henblik på at fasthlde gd behandlingskvalitet eller frbedre mangelfuld behandlingskvalitet. En vigtig del af denne indsats er at afdække årsager til gd henhldsvis mangelfuld kvalitet. Ansvarlig: Afdelingsledelserne i samspil med nøglepersner i afdelingerne M 5) Overveje mulighed fr at indføre incitamentstruktur på medarbejderniveau med henblik på at synliggøre g øge pmærksmheden på høj kvalitet hele vejen ned i rganisatinen (se fx beskrivelse i bilag 5) Ansvarlig: Hspitalsdirektiner g afdelingsledelser M 6) Gøre reginens kvalitetspris fremadrettet i relatin til anvendelsen af kvalitetsdata. Ved fremadrettet frstås, at afdelingerne på frhånd kender de kriterier, sm de vurderes på. Ansvarlig: Kncerndirektinen 14

17 It Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at det pleves sm et strt prblem, at KMS g AP frtsat har en ringe driftsstabilitet (er fte utilgængelig) g at AP mangler brugervenlighed. Med manglende brugervenlighed menes der, at prtalen kan være svær at finde rundt i, g at den på ngle mråder frekmmer uhensigtsmæssig pbygget. AP mangler specielt brugervenlighed når man vil anvende Web Reprt Studi (den del af AP, hvr man kan fretage egne analyser). Der mangler frtsat Kliniske Indikatrrapprter (KIR-rapprter) fr en del sygdmsmråder, herunder NIP-mråderne. Fr de persner, sm skal frhlde sig til behandlingskvaliteten på de sygdmsmråder, hvr der findes KIRrapprter, er brugervenligheden generelt gd, g de fleste kan lære at bruge funktinaliteten på få timer. Brugervenligheden fr fejl- g mangelrapprter g statusrapprter er generelt ikke gd nk. Der bør helt grundlæggende fr hver database være brugervenlige fejl- g mangellister, hvraf det fremgår, hvri en given mangel består, at databasens indikatr- g variabelsæt er beskrevet samt at vennævnte er tilgængeligt i AP. Fr brugere på ledelsesniveauerne har dette prblem imidlertid ringe praktisk betydning. De kan gdt bruge AP, sm den er, til at identificerer kvalitetsprblemer g deres årsager. Det pleves endvidere sm et væsentligt prblem, at de mange it-systemer på en hspitalsafdeling fte ikke spiller sammen. Det er herunder et strt prblem at skulle lgge på flere systemer (er tidskrævende). Det er arbejdsgruppens pfattelse, at der snarest skal rettes p på vennævnte prblemer, sm har eksisteret gennem flere år. En stabil drift g frtsat udvikling af KMS g AP, så der er adgang til tidstr kvalitetsplysninger, er en helt afgørende frudsætning fr at kvalitetsarbejdet i Regin Hvedstaden kan fungere bedre. Arbejdsgruppen er klar ver, at det ikke er simpelt at udfrme en mere driftsstabil g brugervenlig Analyseprtal. Der er mange parter invlveret (KIT, Tiet g EKK) g det vil frmentlig være ressurcekrævende. På baggrund af undersøgelsen g arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende til afhjælpning af de identificerede prblemer: It Det anbefales at: I 1) Der afsættes tilstrækkeligt med ressurcer til, at KMS g Analyseprtalen kmmer til at fungere stabilt g brugervenligt Ansvarlig: KPU i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet g Kncern IT I 2) Der sikres en større inddragelse af slutbrugere ved udvikling af nye g eksisterende itsystemer, så disse pleves sm et let tilgængeligt g intuitivt frståeligt hjælpeværktøj af slutbrugerne. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet 15

18 I 3) Enhed fr Klinisk Kvalitet på systematisk vis fretager brugertest g tjek af brugervenlighed af Analyseprtalens rapprter i samarbejde med de enkelte databaser inden de sættes i drift. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet I 4) At etablere bedre integratin mellem de frskellige it-systemer (fx single lg-n) Ansvarlig: Kncern IT 16

19 Dataregistrering g indrapprtering Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det er bligatrisk at indrapprtere til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, g der anvendes på reginens hspitaler betydelige ressurcer på at indberette plysninger til databaserne. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at reginens mål må være at pnå retvisende datapgørelser, hvr datagrundlaget er i rden på alle afdelinger sm deltager i en landsdækkende klinisk database det vil sige, at der er en dækningsgrad/databasekmplethed på minimum 90% g en datakmplethed på 80%. Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at der pleves stre frskelle i registreringspraksis på afdelingerne, der kmmer til udtryk i frskelle i frståelsen/anvendelsen af datadefinitiner, frskelle på hvilke patienter der registreres til samme database samt i hvilken grad indrapprteringen er tidstr. Reginen har ved Enhed fr Klinisk Kvalitet igangsat et demnstratinsprjekt (finansieres af ABT fnden) mhp. genanvendelse af administrative patientdata til måling af sundhedsfaglige kvalitet (GAPS-prjektet). Prjektets hvedfrmål er at demnstrere det arbejdskraftbesparende ptentiale, der kan pnås ved at genbruge disse data til kvalitetsmnitrering, således at registreringsbyrden fr det sundhedsfaglige persnale reduceres. I dag bliver data til kvalitetsmnitrering hvedsageligt indtastet i selvstændige inddateringssystemer sm alene anvendes til kvalitetsmnitrering, hvilket indebærer en mfattende dbbeltregistrering. Udgangspunktet fr GAPS er, at mange kvalitetsdata registreres i de patientadministrative systemer, sm indberetter data til LPR g frskellige, eksisterende centrale registre g it-systemer. Prjektet frventes at give en væsentlig reduktin i tiden brugt på registrering fr det sundhedsfaglige persnale ved genbrug af data fra centrale registre g it-systemer herunder ikke mindst LPR. Herved undgås dbbeltregistrering. Arbejdet rerganiseres, så det primære arbejde med at registrere flyttes fra det kliniske persnale til lægesekretærer. Prjektet fkuserer på sygdmsmråderne appleksi g blødende ulcus (Akut Mave-tarmkirurgi) i NIP. Der søges i hver regin etableret 2 demnstratinsafdelinger - et fra hvert sygdmsmråde. Prjektet vil ptentielt kunne udbredes til alle sygdmsmråder. Prjektets arbejdskraftbesparende ptentiale baserer sig på, at de patienter sm skal indgå, identificeres autmatisk, at data ikke skal indberettes til flere frskellige systemer samt på autmatiske samkøringer g valideringer. Arbejdsgruppen vil gerne fremhæve betydningen af, at afdelingerne indberetter alle relevante patienter løbende, så dataudtræk bliver retvisende fr behandlingskvaliteten. GAPS-prjektet vil frhåbentligt på sigt kunne afhjælpe denne prblematik på flere sygdmsmråder. Prblematikken med at hspitalerne, i et ikke nærmere defineret mfang, har frskellig frståelse af, hvilke patienter der skal indberettes til de enkelte databaser, mener arbejdsgruppen kan afhjælpes ved at patienterne identificeres autmatisk af it-systemerne (jf. GAPS-prjektet) g ved at det registreringsansvarlige persnale deltager i kurser/undervisning/auditmøder - der henvises til kapitlet m Uddannelse g Læring. Arbejdsgruppen finder det væsentligt, at der er en tvhlder på registrering lkalt, sm kan sikre en ensartet registrering på den enkelte afdeling. Arbejdsgruppen henleder pmærksmheden på, at en str del af patienterne i dag ikke registreres i en LKD. Fr en række sygdmsmråders vedkmmende sm ikke har en LKD er i Regin Hvedstaden etableret en vervågning i frm af PAS-indikatrerne, sm er tilgængelige fr alle hspitaler i Regin Hvedstaden i Analyseprtalen. Fr nærmere beskrivelse heraf henvises til bilag 6. De enkelte specia- 17

20 ler g afdelinger bør verveje, hvrdan man kan vervåge kvaliteten af sygdmsgrupper, sm ikke er dækket af venstående på anden vis fx via plysninger, sm indhentes fra LPR g andre registre. Dataregistrering g indrapprtering Det anbefales at: D 1) Udnævne tvhldere/nøglepersner, sm har ansvaret fr en ensartet g systematisk registrering på de enkelte afdelinger (eksisterende praksis de fleste steder). Ansvarlig: Afdelingsledelsen D 2) De registreringsansvarlige i afdelingerne kender datadefinitiner g inklusinskriterier fr hvilken patientgruppe, der er relevant at indrapprtere, samt at indtasterne frstår, hvad der skal indtastes i databaserne, hvrved fejlregistreringer pdages undervejs. Ansvarlig: Afdelingsledelsen evt. med hjælp fra databasesbestyrelser, NIP g Hspitalskrdinatren D 3) Undersøge relevante kder i LPR mhp. at undgå dbbeltregistreringer i KMS-baseret database g samtidig verveje m databasen kunne gøres fuldt LPR-baseret ved at implementere evt. manglende relevante kder i LPR. Ansvarlig: Databasens bestyrelse i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet g Sundhedsstyrelsen D 4) Man så vidt muligt etablerer en Alarm-funktin i de enkelte databaser, så registrering af patienternes behandling i PAS ikke kan afsluttes før de nødvendige plysninger er færdigregistreret i den relevante kliniske database. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet i samarbejde med databasens bestyrelse g KIT. D 5) Regin Hvedstaden g de enkelte specialer g afdelinger bør verveje, hvrdan man kan vervåge behandlingskvaliteten af patientgrupper, sm ikke dækkes af en landsdækkende klinisk database eller PAS-indikatrerne. 18

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: 03-07-2017 Revisin: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Frmål... 2 3. Ansvarsfrdeling... 3 3.1 Bestyrelsen... 3 3.2 Rektr/Rektratet...

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- g scialmrådets møde den 25. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Gennemgang af afrapprtering af kvalitetsstrategi 2 bilag Kncern Plan g Udvikling Enhed

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Bilag 2.1 HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Indhld INDLEDNING... 2 VISIONER FOR LIGESTILLINGSOMRÅDET... 2 VISION 1: Syddansk Universitet sætter sig mål g udvikler planer

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere