Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering g indrapprtering, analyse g pfølgning, rganisatin samt ressurcer Kncern Plan g Udvikling Regin Hvedstaden Maj 2010

2 Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Regin Hvedstaden, Kngens Vænge 2, 3400 Hillerød Maj 2010 Oplag 250 eks. 1. udgave, 1. plag ISBN: Rapprten kan dwnlades fra Regin Hvedstadens hjemmeside 1

3 Indhldsfrtegnelse 1. Frrd Sammenfatning Baggrund Arbejdsgruppens arbejde g metde Arbejdsgruppens knklusiner g anbefalinger...9 Uddannelse g plæring... 9 Mtivatin It Dataregistrering g indrapprtering Analyse g pfølgning Organisering Kvalitetsaktører g deres pgaveprtefølje Nøglepersner fr klinisk kvalitet på afdelingsniveau Afdelingernes lkale kvalitetsfra Afdelingsledelser Kvalitetsenhed på virksmheden Hspitalskrdinatr fr klinisk kvalitet Virksmhedskvalitetsråd Hspitalsdirektinen/Virksmhedsdirektinen Netværk fr Klinisk Kvalitet Krdinatinsgruppen fr Kvalitet Kncern Plan g Udvikling, Enhed fr Klinisk Kvalitet Kncern Plan g udvikling, Enhed fr Udvikling g Kvalitet Den reginale kntaktpersn fr klinisk kvalitet Det Reginale Kvalitetsråd De Sundhedsfaglige Råd Den Udvidede Direktørkreds (UD-kredsen) Kncerndirektinen Ressurcer g ressurcemæssige knsekvenser af arbejdsgruppens frslag Implementering, kmmunikatin g frmidling...34 Frkrtelser...38 Bilag 1. Oversigt ver landsdækkende kliniske databaser...39 Bilag 2: Arbejdsgruppens kmmissrium...41 Bilag 3: Prblemer g muligheder i tematiseret frm...42 Bilag 4: Databaser frdelt på Sundhedsfaglige Råd...46 Bilag 5: Beskrivelse af incitamentsprjekt på Frederikssund Hspital...49 Bilag 6: Oversigt ver sygdmsmråder sm kvalitetsmnitreres via PAS...52 Bilag 7: Organisatinsdiagram med aktører i Regin H i frbindelse med landsdækkende kliniske databaser. 53 1

4 2

5 1. Frrd Systematiseret g struktureret arbejde med kliniske kvalitetsdatabaser understøtter Regin Hvedstadens sundhedsplitiske visin: ReginH - trivsel g sundhed fr alle! Vi udvikler et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet g lige adgang til den nyeste g mest effektive behandling. Et sammenhængende sundhedsvæsen, der mtiverer brgere g medarbejdere til at sikre den bedst pnåelige livskvalitet gennem hele livet. Vi skal være blandt de førende strbyreginer i Eurpa indenfr frskning g udvikling. Vi har fkus på lighed i sundhed - tryghed g trivsel fr alle. Måling af behandlingskvaliteten udgør grundlaget fr en sikker g effektiv behandling af reginens patienter. Systematisk registrering g pfølgning på kliniske kvalitetsdata kan desuden medvirke til større ensartethed i behandlingstilbuddene g derigennem bidrage til større lighed i sundhed i Regin Hvedstaden. Regin Hvedstaden vil derfr i de kmmende år intensivere indsatsen med at udnytte tilgængelige plysninger m den sundhedsfaglige kvalitet fra alle landsdækkende kliniske databaser på systematisk vis. Der er på reginalt niveau g på tværs af sygdmsmråder behv fr et verblik ver de væsentlige kliniske kvalitetsplysninger, der freligger i de landsdækkende kliniske databaser både hvr det går gdt g mindre gdt - sm grundlag fr en løbende kvalificeret, pririteret indsats til gavn fr patienterne. Denne rapprt afdækker en række prblemer i frbindelse med dette arbejde g kmmer med en række anbefalinger til ptimering af udnyttelsen af indsatsen g infrmatinerne fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Sundhedsplitiske visiner g beslutninger m høj sundhedsfaglig behandlingskvalitet er ikke gratis. Der bruges i dag mange ressurcer på registrering af patient- g behandlingsdata, g arbejdsgruppens undersøgelser viser behv fr de nødvendige ressurcer samt en klar g tydelig frdeling af ansvar g pgaver. Beslutninger vedrørende høj sundhedsfaglig behandlingskvalitet må derfr altid følges med en vurdering af behv fr ressurcer til registrering, pfølgning, analyse g implementering samt en plan fr implementering af beslutningerne. Den kliniske behandlingskvalitet på hspitalerne kan ikke ses isleret, men skal samtænkes med patientsikkerhed, g i sammenhæng med patientens/brgerens frløb hs de praktiserede læger g kmmunerne. Styrkelsen af det systematiske arbejde med de landsdækkende kliniske kvalitetsdata-baser på hspitalerne g i reginalt regi vil etablere et slidt grundlag fr at tænke klinisk kvalitet sammenhængende. Der er ikke tvivl m, at der i de landsdækkende kliniske databaser er en guldgrube af plysninger sm kan udnyttes i langt højere grad end de bliver det det i dag. Implementering af arbejdsgruppens anbefalinger sm beskrevet i denne rapprt vil efter min vurdering i høj grad medvirke til både at klargøre pgaver g ansvar i kvalitetsrganisatinen i Regin H g til at udnytte de allerede freliggende kliniske kvalitetsdata på systematisk vis til gavn fr reginens patienter. Reginsdirektør Helle Ulrichsen Frmand fr Det Reginale Kvalitetsråd, 14. april

6 2. Sammenfatning En arbejdsgruppe vedr. Klinisk Kvalitet i Regin Hvedstaden under Krdinatinsgruppen har fået til pgave at kmme med anbefalinger til ptimering af pfølgning på kliniske kvalitetsdata fra samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser samt revidere den reginale NIP-drejebg gennemgribende med særligt fkus på reginens kmmunikatinsveje, relevante kvalitetsaktører, placering af pgaver g ansvarsfrdeling. Målet er samtidigt at indtænke de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, så prcesserne gøres ensartede. Udgangspunktet fr arbejdet er, at den nuværende rganisering på en række mråder frekmmer uklar g uhensigtsmæssig. Rapprtens knklusiner g anbefalinger baserer sig på indsamling af data ved interview g skriftlige bidrag fra nøglepersner i kvalitetsrganisatinen i Regin Hvedstaden. Arbejdsgruppen har tematiseret prblemerne i 7 hvedmråder: uddannelse g læring, mtivatin, it-prblemer, dataregistrering g indrapprtering, analyse g pfølgning, ressurcer g ikke mindst rganisatin, sm er det mråde, sm langt de fleste af de påpegede prblemer kan relateres til. Der pleves et strt behv fr plæring g undervisning i dataregistrering, analyse g pfølgning af data, men gså i grundlæggende viden m NIP g de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Arbejdsgruppen freslår, at uddannelsen g plæringen fregår ved: kurser/undervisning, skriftligt materiale på reginens intranet, netværk, erfa-grupper, undervisning via grunduddannelsen. Sm helt nye tiltag freslår arbejdsgruppen bl.a. en superuddannelse til Hspitalskrdinatrer fr Klinisk Kvalitet (s. 22), g at der allerede på de sundhedsfaglige uddannelse etableres basal undervisning i arbejdet med de Landsdækkende kliniske Kvalitetsdatabaser. Mtivatin i kvalitetsarbejdet frudsætter ledelsesfkus g priritering af pgaverne med vervågning, analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata. En incitamentstruktur i kvalitetsarbejdet både på medarbejderniveau g ledelsesniveau kan medvirke til at synliggøre g øge pmærksmheden på behandlingskvaliteten i rganisatinen. Der skal følges p, g det skal have knsekvens, hvis afdelingerne ikke leverer gd kvalitet i patientbehandlingen. Manglende samspil mellem mange it-systemer på en hspitalsafdeling pleves sm et strt prblem. Det er tidskrævende at lgge på frskellige systemer. Det er et strt prblem, at Analyseprtalen frtsat er ustabil it-mæssigt, ligesm mange brugere efterspørger en øget brugervenlighed. En stabil drift g frtsat udvikling af KMS g Analyseprtalen, så der altid er adgang til tidstr kvalitetsplysninger, er en helt afgørende frudsætning fr, at kvalitetsarbejdet i Regin Hvedstaden kan fungere bedre i fremtiden. Centrale anbefalinger fra arbejdsgruppen er systematiske brugertest g tjek af brugervenlighed af Analyseprtalens rapprter i samarbejde med de enkelte databaser, inden de sættes i drift, g at der afsættes tilstrækkeligt med ressurcer til, at KMS g Analyseprtalen kmmer til at fungere stabilt g brugervenligt. Der pleves stre frskelle i registreringspraksis på afdelingerne. Arbejdsgruppen finder det væsentligt, at der er en tvhlder på registrering lkalt, sm kan sikre en ensartet registrering på den enkelte afdeling. Arbejdsgruppen henleder pmærksmheden på, at en str del af patienterne i dag ikke registreres i en landsdækkende klinisk database (LKD) eller mnitreres via indikatrer trukket fra de 4

7 patientadministrative systemer (PAS-indikatrer). De enkelte specialer g afdelinger bør verveje, hvrdan man på anden vis kan vervåge kvaliteten af sygdmsgrupper, sm ikke er dækket af venstående. Der anvendes på reginens virksmheder betydelige ressurcer på at indberette plysninger til databaserne. Det står efter arbejdsgruppens pfattelse i grel mdsætning til de få ressurcer, der på alle niveauer er afsat til analyse g udnyttelse de eksisterende data. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der i disse data ligger en uudnyttet guldgrube af plysninger, sm kan kmme patienterne til gavn. Et reginalt ledelsesinfrmatinssystem, der hurtigt kan give direktiner g ledelser et verblik, kunne være fremmende fr centrale drøftelser af den tværgående behandlingskvalitet. Et samlet verblik kunne ligeledes være et vigtigt redskab på alle ledelsesniveauer g i den plitiske pririteringsprces. På landsplan, blandt kmpetencecentrene, NIP g SST, bør søges enighed m en fælles skabeln fr analyse g præsentatinsfrm, så frmidlingen af data fr samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser til såvel klinikere sm til den brede ffentlighed frbedres g gøres mere entydig. Organisatin g ansvarsfrdeling pleves sm uklar, g deraf følger uklar eller manglende kmmunikatin, invlvering, handling g implementering mkring pfølgning på kliniske kvalitetsdata. Det gælder fr alle niveauer: plitikere, kncerndirektin, hspitalsdirektiner, Sundhedsfaglige Råd, afdelingsledelser, NIP-ansvarlige klinikere, Reginalt Kvalitetsråd, reginale kntaktpersner g hspitalskrdinatrer. Helt centralt i diskussinen er, at kliniske kvalitetsdata skal efterspørges såvel fra plitisk sm ledelsesmæssigt hld, g der skal være knsekvens på alle niveauer såvel ved gde sm dårlige resultater. Organisering g ansvarsfrdeling skal derfr fremgå tydeligt. En vigtig anbefaling i denne sammenhæng er at intensivere indsatsen med at inddrage relevante kvalitetsindikatrer i de dialgbaserede aftaler, herunder at knsekvenser fr hspitalerne/enhederne/afdelingerne, præciseres ved såvel høj målpfyldelse sm ved manglende målpfyldelse. En anden vigtig anbefaling er, at der etableres en funktin på alle hspitaler, der dækker et arbejdsindhld svarende til det, der er beskrevet under Hspitalskrdinatr fr klinisk kvalitet i denne rapprt. Arbejdsgruppen har udarbejdet et detaljeret frslag til ansvarsfrdeling g knkrete arbejdspgaver på de enkelte niveauer fra det kliniske niveau på afdelingerne til det reginale niveau - da der tidligere har været mange tvivlsspørgsmål relateret hertil. Det centrale er i denne sammenhæng varetagelsen af pgaverne. Hvis man lkalt finder en anden rganisering mere hensigtsmæssig, skal denne beskrives tydeligt. Ovenstående arbejdsfrdeling beskrives endvidere i en selvstændig drejebg, der kan bruges sm pslagsbg. Sammenfattende er det arbejdsgruppens pfattelse, at intenst ledelsesfkus på alle niveauer, fkus via dialgaftalerne samt incitamenter i kvalitetsarbejdet er nøgleredskaber i frbindelse med implementering af arbejdsgruppens anbefalinger. Denne rapprt udgør det systematiske grundlag fr det videre arbejde med rganisering g pfølgning på de kliniske kvalitetsdatabaser. I frhld til det videre arbejde g implementering af arbejdsgruppens anbefalinger, skal der af krdinatinsgruppen ske en priritering i indsatserne sideløbende med et estimat af ressurcebehvene. 5

8 3. Baggrund I maj 2009 beslutter det reginale kvalitetsråd, at reginen fremver skal følge anbefalingerne vedrørende pfølgning på kliniske kvalitetsdata, udarbejdet af en arbejdsgruppe 1 nedsat af det reginale kvalitetsråd. En af beslutningerne (anbefaling 2) er at nedsætte en reginal arbejdsgruppe, sm har til pgave at beskrive en ptimering af rganiseringen mkring pfølgning på kliniske kvalitetsdata fra samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (LKD). Arbejdsgruppen skal herunder revidere den reginale NIP-drejebg gennemgribende med særligt fkus på reginens kmmunikatinsveje, relevante NIP-aktører, placering af pgaver g ansvarsfrdelingen. Målet er samtidig at indtænke de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, så prcesserne gøres ens. Det vil sige, at betegnelsen De landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser fremver dækker både NIP-databaserne g de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Der findes aktuelt 39 LKD, sm i dag er rganiseret under de 3 kmpetencecentre samt 8 (snart 10) databaser, sm er rganiseret i NIP-regi. I bilag 1 findes et verblik ver samtlige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser pr. 1. januar Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Jan Utzn, verlæge, Enhed fr Klinisk Kvalitet (frmand) Mark Krasnik, verlæge, Udviklingsafdelingen, Rigshspitalet Jørgen Balslev, verlæge, Kvalitets- g planlægningsafdelingen, Gentfte Hspital Paul Jaszczak, verlæge, Kvalitetsafdelingen, Herlev Hspital Trben Sejr, Kvalitetschef, Udviklingsafdelingen, Glstrup Hspital Drte Hendel Møller, Udviklings- g Kvalitetskrdinatr, Gynæklgisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hspital Annette Hallum Knudsen, Kvalitets- g udviklingsafdelingen, Frederiksberg Hspital Bjørn Hesselb, Udviklingsknsulent, Bispebjerg Hspital Karine Bech, verlæge, Kvalitetsafdelingen/Endkrinlgisk afdeling, Hvidvre Hspital Anne Reppien Dall, Kvalitetsknsulent, reginal NIP-kntaktpersn Enhed fr Udvikling g Kvalitet, (sekretariatsfunktin) Helle Høstrup, Kvalitetsknsulent, reginal NIP-kntaktpersn, Enhed fr Udvikling g Kvalitet, (sekretariatsfunktin) Der kan i øvrigt henvises til arbejdsgruppens kmmissrium i bilag 2. 1 Kliniske kvalitetsdata i Regin H. Organisatin g reginal prcedure fr anvendelse af kliniske kvalitetsdata fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Anbefalinger fra Den reginale arbejdsgruppe vedr. Klinisk Kvalitet. Maj

9 4. Arbejdsgruppens arbejde g metde Arbejdsgruppen har afhldt i alt 7 møder i periden september 2009 til februar Endvidere har Krdinatinsgruppen fr Kvalitet g de Sundhedsfaglige Råd været rienteret m arbejdsgruppens arbejde undervejs. Krdinatinsgruppen har gdkendt rapprten på møde d. 3. marts Kvalitetsrådet har gdkendt rapprten på møde d. 18. marts Rapprtens knklusiner g anbefalinger baserer sig på indsamling af data ved interview g skriftlige bidrag fra nøglepersner i kvalitetsrganisatinen i Regin Hvedstaden. Arbejdsgruppens medlemmer har herunder angivet, hvad de hver især plever, der fungerer gdt, g hvad der fungerer mindre gdt i NIP s aktuelle rganisatin samt angivet evt. gde ideer til afhjælpning af de plevede prblemer. Alle medlemmer af arbejdsgruppen har endvidere på eget hspital/arbejdsplads kntaktet relevante nøglepersner på alle rganisatriske niveauer mhp. ligeledes at belyse, hvad de plever, der fungerer gdt g mindre gdt i relatin til NIP- arbejdet. Hvert af de plevede prblemer er nteret. I alt er indkmmet ca. 140 punkter (se bilag 3). På baggrund af de indsamlede data har arbejdsgruppen tematiseret de indkmne prblemer i følgende 7 hvedmråder: uddannelse g læring, mtivatin, it-prblemer, dataregistrering g indrapprtering, analyse g pfølgning, ressurcer g ikke mindst rganisatin, sm er det mråde, hvr langt de fleste af de påpegede prblemer kan relateres til. Fr hvert mråde har arbejdsgruppen fretaget en sammenfatning af undersøgelsen. Den drøftelse, der har været i arbejdsgruppen, er herefter udmøntet i en række knkrete frslag til knklusiner, anbefalinger g handlingsplaner. Knklusinerne g anbefalingerne er søgt indarbejdet i en helt ny drejebg, sm er fælles fr alle de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Drejebgen udgives selvstændigt. Hvad fungerer gdt? Arbejdsgruppen har i sin søgen efter løsningsfrslag til afhjælpning af de angivne prblemer bl.a. haft fkus på de mråder g vilkår, der i dag pleves at fungere gdt herunder: at det pleves sm særdeles psitivt, at der nu er kmmet plitisk g ledelsesmæssigt fkus på den kliniske kvalitet herunder at kvalitetsdata nu er begyndt at indgå i dialgaftalerne med hspitalerne, at der eksisterer en fælles platfrm (Analyseprtalen) fr analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata, at arbejdet med kliniske kvalitetsdata fungerer bedst, når der indbygges incitamenter i kvalitetsarbejdet, at arbejdet med kliniske kvalitetsdata fungerer bedst, når der er ildsjæle g tvhldere på alle prcesser i arbejdet med klinisk kvalitet. Arbejdsgruppen har diskuteret grundlaget fr, at anbefalingerne bliver implementeret i den daglige praksis. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at intenst ledelsesfkus på alle niveauer, fkus via dialgaftalerne samt indbygning af incitamenter i kvalitetsarbejdet er nøgleredskaber i denne sammenhæng. Arbejdsgruppen er pmærksm på, at ledelserne har et væld af pgaver, sm skal løses g pririteres i dagligdagen, men er af den pfattelse, at fkus på løbende mnitrering af den kliniske kvalitet er en så grundlæggende vigtig ledelsesinfrmatin til brug fr beslutningstagning i frbindelse med den daglige drift, at en tppriritet af mrådet er en nødvendighed. 7

10 Hvad fungerer mindre gdt? På baggrund af de indsamlede data har arbejdsgruppen tematiseret de indkmne prblemer i 7 hvedmråder: uddannelse g plæring, mtivatin, it, dataregistrering g indberetning, analyse g pfølgning, rganisatin samt ressurcer. Hvert mråde gennemgås i næste afsnit. 8

11 5. Arbejdsgruppens knklusiner g anbefalinger I det følgende er angivet arbejdsgruppen knklusiner g anbefalinger på baggrund af den gennemgang der er fretaget. Arbejdsgruppen finder det væsentligt, at der gså fremver på systematisk vis følges p på arbejdsgruppens anbefalinger. I frlængelse heraf anbefaler arbejdsgruppen: at en arbejdsgruppe frtsat følger g faciliterer implementeringen af arbejdsgruppens anbefalinger g at denne arbejdsgruppe frtsat er frankret i Enhed fr Udvikling g Kvalitet (se anbefaling Im 1, s. 37). Uddannelse g plæring Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at der pleves et strt behv fr plæring g undervisning i dataregistrering, analyse g pfølgning af data men gså i, hvad arbejdet med NIP g de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser går ud på. Der efterspørges plæring g undervisning på alle niveauer. Det er arbejdsgruppens indtryk, at det kun er i få afdelinger, at der fregår en systematisk plæring af nye medarbejdere i såvel registrering sm anvendelse af data fra relevante databaser. Arbejdsgruppen har drøftet i hvilken grad af viden de frskellige rganisatriske niveauer bør have, g gså i hvilken frm viden mest hensigtsmæssig kan frmidles. Arbejdsgruppen freslår, at uddannelsen g plæringen fregår på følgende måder: kurser/undervisning, skriftligt materiale på reginens intranet, netværk g erfa-grupper samt undervisning via grunduddannelsen. Hspitalsdirektiner g afdelingsledelser, men gså persnale, der ikke direkte arbejder med kliniske kvalitetsdata, skal kende hspitalernes pgave g ansvar i frbindelse med mnitrering af den kliniske kvalitet. Arbejdsgruppen freslår et eftermiddagsseminar på basalt niveau, der giver et indblik i pgavens mfang g indhld med henblik på at skabe de nødvendige grundlæggende rammer g vilkår fr at løfte pgaven. Til persnalet, der arbejder med kliniske kvalitetsdata, freslår arbejdsgruppen en vifte af it- g sygdmsspecifikke kurser samt vejledning via skriftligt materiale, der tilsammen sætter persnalet i stand til at udføre pgaven på kvalificeret vis. Ligeledes anbefaler arbejdsgruppen, at der udfrmes en superuddannelse til Hspitalskrdinatrerne fr klinisk kvalitet, idet arbejdsgruppen anser krdinatrerne på hspitalerne (se senere) sm helt afgørende fr at løfte pgaven med at sikre krrekt registrering, vervågning, analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata fremver på de enkelte hspitaler. Der et betydeligt behv fr frtsatte kurser i brug af Analyseprtalen (AP) g i statistisk prceskntrl til vervågning g analyse af kvalitetsdata. Det er bl.a. en væsentlig pgave fr afdelingens ledelse at kunne vervåge kvaliteten af ydelserne på afdelingsniveau. Der er behv fr kurser på basalt niveau på tværs af sygdmsmråder samt specialespecifikke kurser på højt niveau. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at kurser sm udgangspunkt først bør igangsættes eller videreføres, når de underliggende it-systemer fungerer stabilt g indhldet i AP har en brugervenlig frm. På tidligere kurser har der været en del nedbrud, sm har vanskeliggjrt undervisningen. Det ville endvidere klart lette undervisningen, hvis der blev gjrt en indsats fr at øge brugervenligheden af AP. Om en database har 9

12 en tilstrækkelig brugervenlighed til, at det er relevant at igangsætte kurser må afgøres af databasens bestyrelse/databasens kntaktpersn i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet. Arbejdsgruppen ønsker at skabe synergi på tværs af hspitalerne i frm af løbende videndeling g erfaringsudveksling m løsning af udfrdringer g praksis på hspitalerne. Det anbefales derfr at mdefinere Netværk fr Klinisk Kvalitets rlle, så netværket fremver består af hspitalskrdinatrerne fr klinisk kvalitet, de reginale kntaktpersner i Enhed fr Udvikling g Kvalitet samt repræsentant(er) fr Enhed fr Klinisk Kvalitet g er frankret med sekretariatsbetjening i Enhed fr Udvikling g Kvalitet. Det er arbejdsgruppens indtryk, at Netværk fr Klinisk kvalitet i sin nuværende frm ikke fungerer hensigtsmæssigt. Ligeledes bør hspitalerne verveje et lkalt erfa-netværk mkring arbejdet med klinisk kvalitet, hvr mange praktiske tvivlsspørgsmål vil kunne besvares eller drøftes på tværs af sygdmsmråder. Endelig er det arbejdsgruppens indtryk, at der slet ikke eller kun i ringe grad undervises i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser på de sundhedsfaglige uddannelser. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at en vigtig del af en sundhedsuddannelse er, at de uddannelsessøgende bliver rustet til at registrere g dkumentere kvaliteten af den behandling, man sm sundhedsprfessinel er med til at udføre ude på afdelingerne. Det er endvidere arbejdsgruppens pfattelse, at sundhedsuddannelserne skal ruste de færdiguddannede til at udvikle den kliniske kvalitet - derfr skal de studerende trænes i at anvende data samt arbejde med frmidling af data med henblik på implementering af kvalitetsfrbedringer. På baggrund af undersøgelsen g arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende til afhjælpning af de identificerede prblemer: Uddannelse g plæring Det anbefales: at etablere g tilbyde kurser i håndtering af kliniske kvalitetsdata på flere niveauer: U 1) Et eftermiddagsseminar på basalt niveau, der intrducerer til kliniske kvalitetsdatabaser g reginens arbejde med kliniske kvalitetsdata Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet/evt. Enhed fr Udvikling g Kvalitet (NIP) U 2) En tværgående Superuddannelse fr hspitalskrdinatrer fr klinisk kvalitet, så de er tilstrækkeligt klædt på til at rådgive g undervise i egen rganisatin vedr. klinisk kvalitet. Det drøftes løbende med hspitalskrdinatrerne, hvad der er behv fr at undervise i. En del af de nedennævnte kurser g initiativer vil kunne indgå i denne superuddannelse. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet U 3) Sygdmsspecifikke kurser, hvr klinikere drøfter grundlaget fr at registrere, vervåge, analysere g følge p på data (datadefinitiner, indikatrsæt, årsrapprter, udtræk fra AP, PAS, standardrapprter g all-r-nne) Ansvarlig: De enkelte databasers bestyrelser, NIP g relevant(e) SFR i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet 10

13 U 4) Frtsatte kurser i brug af Analyseprtalen (AP) g i statistisk prceskntrl til vervågning g analyse af kvalitetsdata. Der er behv fr kurser på basalt niveau på tværs af sygdmsmråder samt specialespecifikke kurser på højt niveau. Kurser bør sm udgangspunkt først igangsættes eller videreføres, når de underliggende it-systemer fungerer stabilt g indhldet i AP har en brugervenlig frm. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet Adgang til skriftligt infrmatinsmateriale på RegI: U 5) En generel beskrivelse af arbejdet med kliniske kvalitetsdatabaser. Der kan tages udgangspunkt i en revisin af Klinisk Kvalitetsstyring i H:S fra 2003 af Jhan Kjærgaard. Denne bg kan gså bruges i frbindelse med undervisning af bl.a. hspitalskrdinatrerne. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet /Enhed fr Udvikling g Kvalitet U 6) Links til relevant materiale fr hver klinisk database i AP (datadefinitiner, årsrapprter, evt. kvartalsrapprter, frister fr fx indberetning, liste med bestyrelsens medlemmer). En del af materialet findes på Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet i samarbejde med databasens bestyrelse U 7) Reginal drejebg sm løbende pdateres (beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling samt kmmunikatinsprcesser) samt anden relevant infrmatin til arbejdet med klinisk kvalitet i Regin Hvedstaden. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet U 8) Oversigter ver hspitalskrdinatrer fr klinisk kvalitet g reginale ressurcepersner med beskrivelse af, hvem der kan rådgive g hjælpe med hvad. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet Etablere netværk g erfagrupper til løbende kmpetenceudvikling g læring: U 9) Hspitalskrdinatrnetværk (det tidl. Netværk fr Klinisk Kvalitet) et netværk til gensidig sparring g drøftelse af hspitalskrdinatrfunktinens pgaver samt håndtering af udfrdringer Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet, Enhed fr Udvikling g Kvalitet U10) Sundhedsfaglige Råd (SFR) (reginale fra til drøftelse af den sygdmsspecifikke kvalitet - eksisterer) Ansvarlig: Frmandskaber fr SFR U11) At flere interessenter inviteres til at høre med (fx medarbejdere på de kliniske afdelinger), når der afhldes reginale audits. En reginal audit med deltagelse af en bredere frsamling kan bidrage til frståelse fr patientsikkerhed g helheden (fx. betydningen af vandtest fr appleksipatienter g deres risik fr at fejlsynke g dermed drukne) Ansvarlig: SFR-auditgrupperne i samspil med den reginale kntaktpersn fr klinisk kvalitet 11

14 Starte med basisviden g -læring i grunduddannelserne: U12) At der i frbindelse med de sundhedsfaglige uddannelser (fx på lægestudiet, sygeplejestudiet g lægesekretæruddannelsen) etableres basal undervisning i arbejdet med de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Ansvarlig: Enhed fr Udvikling g Kvalitet 12

15 Mtivatin Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at versvømmelse med data g infrmatiner samt manglende ledelsesfkus på kvalitetsarbejdet er med til at fjerne mtivatinen hs medarbejderne. Efterspørgsel g priritering samt brugbare præsentatiner g dataanalyser fremmer mtivatin. Mtivatin skabes, når det er sjvt g giver mening på alle niveauer at arbejde med klinisk kvalitet g kliniske kvalitetsdata. Nødvendige g grundlæggende frudsætninger fr mtivatin er ledelsesfkus g priritering af pgaven med vervågning, analyse g pfølgning på kliniske kvalitetsdata. Det er herunder arbejdsgruppens pfattelse at: Der er et strt behv fr en incitamentstruktur. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det ikke er ngen simpel øvelse at indføre øknmiske incitamenter, men mener ikke dest mindre, at det er nødvendigt at indtænke incitamenter i kvalitetsarbejdet, hvis arbejdet med klinisk kvalitet skal ppririteres g frankres i kulturen fremver. Gde resultater skal belønnes (evt. øknmisk, fejring af gde resultater mv). Det skal have knsekvens (der skal følges p), hvis afdelingerne ikke leverer gd kvalitet i patientbehandlingen. Hvis ikke det har knsekvens, fremmer man ikke kvaliteten g den frtsatte kvalitetsudvikling. I dag har det ingen eller ringe knsekvens, hvis en enhed ikke lever p til aftalt kvalitetsmål (i mdsætning til fx budgetverskridelser, sm fte har stre knsekvenser fr afdelingerne i frm af besparelser, fyringer). Det er vigtigt, at både medarbejdere g ledelser er bevidste m, hvad der er gd behandlingskvalitet, g at der er en kvalitetsattitude g -kultur i afdelingerne. Den enkelte medarbejder skal frstå g mtiveres fr betydningen af kvalitet i eget arbejde, så enhver medarbejder bliver bevidst m g kan agere, hvis der er tegn på kvalitetsbrist. Kvalitetsdata skal efterspørges. Kvalitet skal, i endnu højere grad end den gør i dag, indgå i dialgaftalerne på alle niveauer. Der skal skabes større synlighed m kvalitetsresultater (frbedringer g frringelser i kvaliteten) med henblik på lkal drøftelse på hspitalerne g i de kliniske afdelinger. Dette kan fx ske ved at hænge resultaterne p på pslagstavlen i afdelingen, eller ved at der på mrgenknference rienteres m resultaterne. Arbejdsgruppen har i denne sammenhæng blandt andet ladet sig inspirere af den incitamentstruktur, sm er indbygget i kvalitetsarbejdet på Frederikssund Hspital g freslår, at erfaringerne herfra søges udbredt til andre hspitaler g afdelinger, sm er mtiveret fr en lignende mdel i bilag 5). På baggrund af undersøgelsen g arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende initiativer med henblik på at pnå mtivatin fr kvalitetsarbejdet på alle niveauer: Mtivatin Det anbefales, at: M 1) Overveje at indføre en incitamentstruktur, så afdelinger, sm har en høj kvalitet i behandlingen, plever at få en gevinst heraf. Fx kunne 1% af en afdelings budget afhænge af kvaliteten i behandlingen. Incitamenter behøver ikke være øknmiske. Ansvarlig: Kncerndirektinen i samarbejde med UD-kredsen 13

16 M 2) At intensivere indsatsen med at indarbejde kvalitetsmål fr de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i dialgaftalerne fremver Ansvarlig: Kncerndirektinen i samarbejde med Enhed fr Udvikling g kvalitet M 3) Ledelserne systematisk efterspørger, pririterer g synliggør egne kliniske kvalitetsdata mhp. at mtivere medarbejderne til at priritere tid til pgaven. Målet er at skabe en kultur fr kvalitetsfrbedringer ud fra løbende analyse g vervågning af egne kvalitetsdata. Ansvarlig: Afdelingsledelserne i samspil med hspitalsdirektinen M 4) Afdelingsledelserne jævnligt drøfter afdelingens kvalitetsdata med persnalet med henblik på at fasthlde gd behandlingskvalitet eller frbedre mangelfuld behandlingskvalitet. En vigtig del af denne indsats er at afdække årsager til gd henhldsvis mangelfuld kvalitet. Ansvarlig: Afdelingsledelserne i samspil med nøglepersner i afdelingerne M 5) Overveje mulighed fr at indføre incitamentstruktur på medarbejderniveau med henblik på at synliggøre g øge pmærksmheden på høj kvalitet hele vejen ned i rganisatinen (se fx beskrivelse i bilag 5) Ansvarlig: Hspitalsdirektiner g afdelingsledelser M 6) Gøre reginens kvalitetspris fremadrettet i relatin til anvendelsen af kvalitetsdata. Ved fremadrettet frstås, at afdelingerne på frhånd kender de kriterier, sm de vurderes på. Ansvarlig: Kncerndirektinen 14

17 It Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at det pleves sm et strt prblem, at KMS g AP frtsat har en ringe driftsstabilitet (er fte utilgængelig) g at AP mangler brugervenlighed. Med manglende brugervenlighed menes der, at prtalen kan være svær at finde rundt i, g at den på ngle mråder frekmmer uhensigtsmæssig pbygget. AP mangler specielt brugervenlighed når man vil anvende Web Reprt Studi (den del af AP, hvr man kan fretage egne analyser). Der mangler frtsat Kliniske Indikatrrapprter (KIR-rapprter) fr en del sygdmsmråder, herunder NIP-mråderne. Fr de persner, sm skal frhlde sig til behandlingskvaliteten på de sygdmsmråder, hvr der findes KIRrapprter, er brugervenligheden generelt gd, g de fleste kan lære at bruge funktinaliteten på få timer. Brugervenligheden fr fejl- g mangelrapprter g statusrapprter er generelt ikke gd nk. Der bør helt grundlæggende fr hver database være brugervenlige fejl- g mangellister, hvraf det fremgår, hvri en given mangel består, at databasens indikatr- g variabelsæt er beskrevet samt at vennævnte er tilgængeligt i AP. Fr brugere på ledelsesniveauerne har dette prblem imidlertid ringe praktisk betydning. De kan gdt bruge AP, sm den er, til at identificerer kvalitetsprblemer g deres årsager. Det pleves endvidere sm et væsentligt prblem, at de mange it-systemer på en hspitalsafdeling fte ikke spiller sammen. Det er herunder et strt prblem at skulle lgge på flere systemer (er tidskrævende). Det er arbejdsgruppens pfattelse, at der snarest skal rettes p på vennævnte prblemer, sm har eksisteret gennem flere år. En stabil drift g frtsat udvikling af KMS g AP, så der er adgang til tidstr kvalitetsplysninger, er en helt afgørende frudsætning fr at kvalitetsarbejdet i Regin Hvedstaden kan fungere bedre. Arbejdsgruppen er klar ver, at det ikke er simpelt at udfrme en mere driftsstabil g brugervenlig Analyseprtal. Der er mange parter invlveret (KIT, Tiet g EKK) g det vil frmentlig være ressurcekrævende. På baggrund af undersøgelsen g arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende til afhjælpning af de identificerede prblemer: It Det anbefales at: I 1) Der afsættes tilstrækkeligt med ressurcer til, at KMS g Analyseprtalen kmmer til at fungere stabilt g brugervenligt Ansvarlig: KPU i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet g Kncern IT I 2) Der sikres en større inddragelse af slutbrugere ved udvikling af nye g eksisterende itsystemer, så disse pleves sm et let tilgængeligt g intuitivt frståeligt hjælpeværktøj af slutbrugerne. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet 15

18 I 3) Enhed fr Klinisk Kvalitet på systematisk vis fretager brugertest g tjek af brugervenlighed af Analyseprtalens rapprter i samarbejde med de enkelte databaser inden de sættes i drift. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet I 4) At etablere bedre integratin mellem de frskellige it-systemer (fx single lg-n) Ansvarlig: Kncern IT 16

19 Dataregistrering g indrapprtering Sammenfatning g drøftelse i arbejdsgruppen: Det er bligatrisk at indrapprtere til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, g der anvendes på reginens hspitaler betydelige ressurcer på at indberette plysninger til databaserne. Det er arbejdsgruppens pfattelse, at reginens mål må være at pnå retvisende datapgørelser, hvr datagrundlaget er i rden på alle afdelinger sm deltager i en landsdækkende klinisk database det vil sige, at der er en dækningsgrad/databasekmplethed på minimum 90% g en datakmplethed på 80%. Det fremgår af arbejdsgruppens undersøgelse, at der pleves stre frskelle i registreringspraksis på afdelingerne, der kmmer til udtryk i frskelle i frståelsen/anvendelsen af datadefinitiner, frskelle på hvilke patienter der registreres til samme database samt i hvilken grad indrapprteringen er tidstr. Reginen har ved Enhed fr Klinisk Kvalitet igangsat et demnstratinsprjekt (finansieres af ABT fnden) mhp. genanvendelse af administrative patientdata til måling af sundhedsfaglige kvalitet (GAPS-prjektet). Prjektets hvedfrmål er at demnstrere det arbejdskraftbesparende ptentiale, der kan pnås ved at genbruge disse data til kvalitetsmnitrering, således at registreringsbyrden fr det sundhedsfaglige persnale reduceres. I dag bliver data til kvalitetsmnitrering hvedsageligt indtastet i selvstændige inddateringssystemer sm alene anvendes til kvalitetsmnitrering, hvilket indebærer en mfattende dbbeltregistrering. Udgangspunktet fr GAPS er, at mange kvalitetsdata registreres i de patientadministrative systemer, sm indberetter data til LPR g frskellige, eksisterende centrale registre g it-systemer. Prjektet frventes at give en væsentlig reduktin i tiden brugt på registrering fr det sundhedsfaglige persnale ved genbrug af data fra centrale registre g it-systemer herunder ikke mindst LPR. Herved undgås dbbeltregistrering. Arbejdet rerganiseres, så det primære arbejde med at registrere flyttes fra det kliniske persnale til lægesekretærer. Prjektet fkuserer på sygdmsmråderne appleksi g blødende ulcus (Akut Mave-tarmkirurgi) i NIP. Der søges i hver regin etableret 2 demnstratinsafdelinger - et fra hvert sygdmsmråde. Prjektet vil ptentielt kunne udbredes til alle sygdmsmråder. Prjektets arbejdskraftbesparende ptentiale baserer sig på, at de patienter sm skal indgå, identificeres autmatisk, at data ikke skal indberettes til flere frskellige systemer samt på autmatiske samkøringer g valideringer. Arbejdsgruppen vil gerne fremhæve betydningen af, at afdelingerne indberetter alle relevante patienter løbende, så dataudtræk bliver retvisende fr behandlingskvaliteten. GAPS-prjektet vil frhåbentligt på sigt kunne afhjælpe denne prblematik på flere sygdmsmråder. Prblematikken med at hspitalerne, i et ikke nærmere defineret mfang, har frskellig frståelse af, hvilke patienter der skal indberettes til de enkelte databaser, mener arbejdsgruppen kan afhjælpes ved at patienterne identificeres autmatisk af it-systemerne (jf. GAPS-prjektet) g ved at det registreringsansvarlige persnale deltager i kurser/undervisning/auditmøder - der henvises til kapitlet m Uddannelse g Læring. Arbejdsgruppen finder det væsentligt, at der er en tvhlder på registrering lkalt, sm kan sikre en ensartet registrering på den enkelte afdeling. Arbejdsgruppen henleder pmærksmheden på, at en str del af patienterne i dag ikke registreres i en LKD. Fr en række sygdmsmråders vedkmmende sm ikke har en LKD er i Regin Hvedstaden etableret en vervågning i frm af PAS-indikatrerne, sm er tilgængelige fr alle hspitaler i Regin Hvedstaden i Analyseprtalen. Fr nærmere beskrivelse heraf henvises til bilag 6. De enkelte specia- 17

20 ler g afdelinger bør verveje, hvrdan man kan vervåge kvaliteten af sygdmsgrupper, sm ikke er dækket af venstående på anden vis fx via plysninger, sm indhentes fra LPR g andre registre. Dataregistrering g indrapprtering Det anbefales at: D 1) Udnævne tvhldere/nøglepersner, sm har ansvaret fr en ensartet g systematisk registrering på de enkelte afdelinger (eksisterende praksis de fleste steder). Ansvarlig: Afdelingsledelsen D 2) De registreringsansvarlige i afdelingerne kender datadefinitiner g inklusinskriterier fr hvilken patientgruppe, der er relevant at indrapprtere, samt at indtasterne frstår, hvad der skal indtastes i databaserne, hvrved fejlregistreringer pdages undervejs. Ansvarlig: Afdelingsledelsen evt. med hjælp fra databasesbestyrelser, NIP g Hspitalskrdinatren D 3) Undersøge relevante kder i LPR mhp. at undgå dbbeltregistreringer i KMS-baseret database g samtidig verveje m databasen kunne gøres fuldt LPR-baseret ved at implementere evt. manglende relevante kder i LPR. Ansvarlig: Databasens bestyrelse i samarbejde med Enhed fr Klinisk Kvalitet g Sundhedsstyrelsen D 4) Man så vidt muligt etablerer en Alarm-funktin i de enkelte databaser, så registrering af patienternes behandling i PAS ikke kan afsluttes før de nødvendige plysninger er færdigregistreret i den relevante kliniske database. Ansvarlig: Enhed fr Klinisk Kvalitet i samarbejde med databasens bestyrelse g KIT. D 5) Regin Hvedstaden g de enkelte specialer g afdelinger bør verveje, hvrdan man kan vervåge behandlingskvaliteten af patientgrupper, sm ikke dækkes af en landsdækkende klinisk database eller PAS-indikatrerne. 18

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere