Inoceramus tegulatus v. Hag. det danske Skrivekridt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inoceramus tegulatus v. Hag. det danske Skrivekridt."

Transkript

1 Inoceramus tegulatus v. Hag. i det danske Skrivekridt. Af Hilmar Ødum. With an English Summary of the Contents. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 10.?. ^ 1922.

2 Ansvaret for Afhandlingernes Indhold paahviler Forfatterne.

3 I det danske Skrivekridt findes hyppigt Levninger af Slægten Inoceramus. Dels af større, tykskallede og mere tyndskallede Former, hvis Fragmenter oftest findes spredtj dels en mindre, meget tyndskallet Form, hvis Skaller som Regel findes i mere eller mindre fuldstændige, men stærkt deformerede Eksemplarer. Denne sidste er langt den almindeligste. Paa Grundlag af det da foreliggende Materiale omtaler RAVN 1 ) i 1902 denne tyndskallede Form under Navnet Avicula n. sp.?, idet en nøjagtig Bestemmelse ikke var mulig. I de forløbne Aar er imidlertid Materialet blevet væsentlig forøget, saa RAVN har været i Stand til alligevel at identificere de danske Forsteninger med den allerede i 1902 nævnte Inoceramus tegulatus v. Hagenow. Paa Museumsinspektør RAVN'S Opfordring har jeg gennemgaaet Samlingerne af disse Forsteninger; jeg skal i det følgende fremsætte* Resultatet heraf. Inoceramus tegulatus opstilledes 1842 af v. HAGENOW 2 ) paa Grundlag af Eksemplarer fra Skrivekridtet paa Riigen. Han giver en kortfattet Beskrivelse af Arten, men uden at ledsage den med nogen Afbildning giver SCHLUTER 3 ) en Oversigt over Kridt-Ino- ') J. P. J. RAVN, 1902: Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. I. Lamellibranchiater. D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. XI. 2. S. 81, T. I.fig.4 5; ") v. HAGENOW, 1842: Monographic der Rugensche Kreide-Versteinerungen, III. Abtheilung: Mollusken. Neues Jahrbuch, S ) CLEMENS SCHLUTER, 1877: Kreide-Bivalven. Zur Gattung Inoceramus. Palaeontographica. Bd. 24. S. 285.

4 10. 4 H. ØDUM: Inoceramus tegulatus v. HAG. ceramerne, men /. tegulatus finder kun Omtale i en Fodnote:»Ob Inoceramus tegulatus v. Hag. aus der weissen Kreide Rugens eine selbstståndige Art darstelle, oder mit Inoceramus Cripsii zu vereinen sei, vermag ich wegen mangelnden Materials nicht zu entscheiden. Es scheinen åhnliche Stiicke zu sein, welche Zittel zu Inoceramus latus Mant. zog.«1902 nævner RAVN 1 ) Arten i Forbindelse med Omtalen af de danskei.;eksempiarer. Endelig giver J. BØHM 2 ) i 1911 en Liste over Inoceramus- Arterne fra Kridtet, hvori han nævner /. tegulatus. Dog tilføjer han ikke, ligesaa lidt som for nogen anden Art, Kommentarer af nogen Slags. Da Arten, som man ser, ikke har været Genstand for nogen større Opmærksomhed siden v. HAGENOW opstillede den, saa kan en Beskrivelse og Afbildning maaske ogsaa af den Grund have nogen Interesse. Skallens Omrids er skævt, afrundet rombisk, udtrukket bagtil. Skallens Forrand udgaar fra Hængselranden under en stump Vinkel bortset fra, at Hængselranden springer frem i et lille Øre, bøjer imidlertid snart tilbage og svinger i en stor, jævn Bue over i Ventralranden, med hvilken den gaar ud i ét; hvor Skallen er udtrukket bagtil, gaar Ventralranden nu med en kort Bue over i Bagranden, der med en svagt konvex Linie løber op og slutter sig til Hængselrandens bageste, afrundet stumpvinklede Hjørne. Skallen er meget tynd. Venstreskallen er stærkt hvælvet, særlig fortil og over et Parti, der strækker sig fra Hvirvlen i en svag Bue til det bagtil udtrukne Hjørne af Ventralranden; bag dette hvælvede Parti bliver Skallen fladere, idet den med Hængselrandens bageste Del danner en kort, bred; stump Vinge. Hvirvlen er stærkt hvælvet, noget sammentrykt og springer ')l.c. ') J. BØHM, 1911: Zusammenstellung der Inoceramen der Kreideformation. Jahrbuch der Konigl. Preuss. Geol. Landesanstalt. Bd. XXXII. Teil 1. H. 3. S. 405.

5 s re a. CL ' ', \ x p 3' "ig. 1. Inoceramus tegulatus v. Hag. Stenkærne af Venstreskal, '/» Skrivekridt,»Dania«, Mariagerfjord. En Del af Skallens Yderside af samme Ekspl., 1 /i. Stenkærne med paasiddende Skalstumper af Højreskal, Skrivekridt,»Dania«, Mariagerfjord. Chr. Poulsen fot. IC N3

6 Medd.fraDanskgeol.Forening. København. Bd.6[1922], fil llll é

7 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bd. 6 [1922] med en mere eller mindre udtalt Indrulning frem over Hængselrandens forreste Del. Skulpturen bestaar foruden af Tilvækslinierne af afrundede, ret regelmæssige, koncentriske Folder og Rynker; disse bliver svagere paa den fladere Del af Skallen. Endvidere udgaar fra Hvirvlen et Antal omtrent rette Furer, som dækker den forreste Halvdel af Skallen, hvorefter de ret pludseligt ophører. Skulpturen er mest regelmæssig paa de yngre Partier af Skallen, hvor Afstanden mellem de radiære Furer er omtrent den samme, som mellem de koncentriske Ribber; den er næsten lige saa tydelig paa Skallens Inderside og Stenkærnen som paa Ydersiden. Paa enkelte Individer er Skulpturen ret svag, saa kun mere uregelmæssige, koncentriske Rynker er dominerende. Højreskallen er langt svagere hvælvet end Venstreskallen, og kun paa den forreste Del under Hvirvlen; den øvrige Del er omtrent flad. Hvirvlen er lav, stump, ikke fremspringende. Skulpturen er omtrent den samme som paa Venstreskallen, tydeligst paa den forreste Del; de koncentriske Ribber.er som Regel tættere og mere regelmæssige, men lidt svagere, og det samme gælder de radiære Furer, som ogsaa her er indskrænkede til Skallens forreste Halvdel; de er undertiden lidt bølgede. En enkelt Højreskal, som er lidt stærkere hvælvet end de øvrige, har større Afstand mellem Ribberne og Furerne. Idet disse krydser hinanden, fremkommer en Tagstens-lignende Skulptur bestaaende af smaa, flade Knuder og mellemliggende Fordybninger, hvilket har givet Anledning til Navnet. Hængselpartiet er ens paa begge Skaller. Under Hængselranden strækker der sig i hele dens Længde en fordybet Fure, Baandgruben. I de fleste Tilfælde, vender denne udad, idet den ligger i et Plan, som omtrent er vinkelret paa Skalrandens Plan; kun i enkelte Tilfælde vender den mere indad. Paa et Eksemplar er denne Fure stribet paa langs. Som Regel mangler de smaa, tværstillede Gruber, der ellers er karakteristiske for Slægten Inoceramus; kun undtagelsesvis ses i Bunden af Baand-

8 H. ØDUM: Inoceramus tegulatus v. HAG. gruben en svag Undulering, antydende de smaa Grubers Beliggenhed. Et Individ, hvis Form og Skulptur er meget daarligt bevaret, men som muligvis hører herhen, viser paa det tilstedeværende Stykke af den smalle Baandgrube under Hvirvlen ca. 8 9 smaa, runde Gruber, uskarpt begrænsede nedadtil. Men ogsaa paa de Eksemplarer, hvis Baandgrube er glat, har denne ved sin øvrige Form og Stilling 7/joceramus-Karakter og viser, sammen med Venstreskallens fremspringende Umbonalparti og Skallernes hele Habitus, hen til denne Slægt. Her skal anføres nogle Maal paa en Række af de mindst deformerede Skaller. Højden er maalt vinkelret paa Laasranden; Længden er paa Højreskallerne maalt vinkelret herpaa igen, mens den paa Venstreskallerne er maalt fra Hvirvlen til det bagud udtrukne Parti af Bagranden. Højreskaller. Højde: 23 ca mm Længde: ca. 17 mm Venstreskaller. Højde: ca mm Længde: ca mm De væsentligste Karakterer for /. tegulatus er følgende: Den bagud udtrukne Form, den store Forskel paa Højreog Venstreskallens Hvælving, de radiære Ribber samt det af den lange Hængselrand dannede forreste, lille Øre; hertil kommer desuden Manglen af de smaa Gruber i Baandgruben. Dens Stilling til de øvrige Inocer am us- Arter vil næppe blive let at afgøre..1 Skallens Omrids og den lange Hængselrand nærmer den sig til /. balticus J. Bøhm'), men denne mangler ganske Radialribberne, og Skallerne er næsten ens hvælvede. Gruberne i Baandgruben kan veksle stærkt i Form og Dybde hos de øvrige Inoceramer, men ingen andre gaar saa vidt i Reduktionen deraf som /. tegulatus. ') H. SCHROEDER und J. BØHM, 1909: Geol. u. Palåont. der Subhercynen Kreidemulde. Abhandl. d. Kon. Preuss. Geof. Landesanstalt. Neue Folge, Heft. 56, S. 47, T. 11, fig.2a. T. 12, fig. la.

9 Medd.fraDanskgeol.Forening. København. Bd.6[1922] Ser man paa dette Forhold i Forbindelse-med Skallens yderlig ringe Tykkelse faar man Indtryk af, at mart staar overfor en extremt udviklet Inoceramus, uden Tvivl den sidste eller en af de sidste af Slægten. Muligvis er dens Tyndskallethed og øvrige Udvikling begunstiget af dens Liv under Skrivekridt-Havets ejendommelige Naturforhold.. Mindre isoleret synes de andre tre Inoceramus-Arter fra Mucronata-Zonen at staa, idet nemlig I. balliens. (Tyskland og England) og /. zncons/ans,(england) af WOODS 1 ) sættes i Forbindelse med ældre Former, ligesom de selv gaar længere tilbage. Det samme gælder I. lingua (England) 2 ). De fra forskellig Side (LUNDGREN 3 ), SCHLUTER) 4 ) omtalte /. Cripsii Mant. fra Mucronata-Zonen skal antagelig henføres til /. balticus. Inoceramus tegulatus er indsamlet fra følgende danske Skrivekridt-Lokaliteter; i Parentes anføres det foreliggende Antal Skaller: Aalborg (12), Nørre Sundby (3), Fjerritslev (8), Hillerslev (1), Restrup (2), Vester Knudegaard (1), Eerslev (2), Voxlev (15),»Dania«, Mariagerfjord (76), Stevns Klint (19), Møen (21). Materialet tilhører Mineralogisk Museum (Orig. til flg. 1 3 og 5 7) og Danmarks geologiske Undersøgelse (Orig. til fig. 4; det samme Stykke er afbildet af RAVN 1902). Hvad de øvrige T/Joceramus-Levninger angaar, da er det ikke muligt at bestemme dem med Sikkerhed; det hidtil indsamlede Materiale er altfor ufuldstændigt. Det hidrører dels fra større, tyndskallede Former, forsynede med regelmæssige, koncentriske Folder, dels fra mere tykskallede Former. Et af de sidstnævnte Individer har en Del af ') HENRY WOODS, : Cretaceous Lamellibranchia of England (Palæontographical Society). Vol. II. S. 285 og ) HENRY WOODS, 1. c. S ) B. LUNDGREN, 1876: Om Inoceramusarterna i kritformationen i Sverige. Geol. Foren. Forhandl. Bd. III, S. 89, T ) CL. SCHLUTER, 1. c. S. 279.

10 H. ØDUM: Inoceramus tegulatus v. HAG. Hængselranden i Behold; denne viser det ejendommelige Forhold, at de smaa Fordybninger i Baandgruben er stærkt reducerede og fuldstændig forsvundne paa en Strækning i Lighed med, hvad der er Tilfældet hos /. tegulatus. Den mere tyndskallede Form bør muligvis henføres til /. balticns./. Bøhm, med hvilken Art nogle af Fragmenterne viser ret stor Overensstemmelse. Brudstykker større og mindre af disse Former kendes fra Møen, Stevns og Aalborg.

11 Medd.fraDanskgeol.Forening. København. Bd.6[1922] Summary of the Contents. On Inoceramus tegulatus v. Hag. in the White Chalk of Denmark. Inoceramus tegulatus has been described by v. HAGENOW In 1877 SCHLUTER expresses bis doubts about it (see p. 4). RAVN mentions it 1902 as Avicula n. sp.? The outline of the shell is oblique, rounded rombic, with a postero-ventral extremity; the anterior margin is passing gradually into the convex ventral one, the posterior margin only slightly convex. The antero-dorsal angle forming a small ear, the posterodorsal one a short, obtuse wing. The shell is exceedingly thin. Left valve (fig. 1 2) convex, especially the anterior part, the posterior wing more flattened. The umbo sub-terminal, prominent, pointed, a little incurved. The ornamentation consists of moderately developed, somewhat irregular, concentric folds which on the anterior part of the valve are crossed by a number of radial furrows. / Right valve (fig. 3 and 7) is almost flat, the umbo only slightly convex, subterminal, not incurved. The ornamentation is much like that of the left valve, more regular; the spaces between the concentric folds and the radial furrows are smaller. Some measures of the valves are given on p. 10. The hinge-line is straight; the little ligament-pits have run into each other forming a long groove which is turned outward, in most cases nearly perpendicular to the plane of the valve (fig. 4 5). Only as a rare exception the little pits are indicated in the bottom of the groove; a somewhat doubtful specimen with the litte pits more distinct is pictured fig. G. Inoceramus tegulatus is common in the zone of Belemnitella mucronata in the chalk of Denmark.

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien.

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien. Nogle Echiniderester fra Danmarks Senon og Danien. Af K. Brunnich Nielsen. (Hertil en Tavle). v^._ ' -» Æ? Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 29. JS? > :^=* 1925 Ansvaret for Afhandlingernes

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark.

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark. Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark..Af E. M. Nørregaard. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 12. 1917. Oom alle Lande, der er opbyggede af Sediment-Bjergarter, er Danmark fattigt paa

Læs mere

Tylocidaris Piggene som Ledeforsteninger i vort øvre Senon og Danien.

Tylocidaris Piggene som Ledeforsteninger i vort øvre Senon og Danien. Tylocidaris Piggene som Ledeforsteninger i vort øvre Senon og Danien. Af JØRGEN WIND Anvendelse af Tylocidaris til stratigrafisk Brug har længe været kendt. Den første, der opdagede, at Udseendet af Piggene

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller.

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. Af. H a n s C l a u s e n.. With a ~ummary of the Contents. De Kalkspatkr;ystaller, som her skal omtales, stammer. dels fra Sjællands Kridt-og Tertiærdannelser,

Læs mere

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN t KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN 25. Xvbr. 1872 20. Marts 1942. (Mindeord ved Mødet d. 20. April 1942.) Som De vel alle ved, døde Dr. BRÜNNICH NIELSEN kort før Paaske. Paa Grund af den store Betydning, som

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U.

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U. OM OVERSEJL. Denne lille pjece er lavet til et kursus i Kanoog kajakklubben, om hvordan du kan spare på selv at sy dit over sejl. Det skal inden du går igang pointeres, at du ikke kan låne en andens oversejl,

Læs mere

En Fauna i Bornholms Lias.

En Fauna i Bornholms Lias. En Fauna i Bornholms Lias. Af C. MALLING og K. A. GRONWALL. (Hertil Tavle 10 og 11.) Indledning. Fra Bornholms Lias har man alt længe kendt en marin Fauna, der ogsaa er blevet bestemt og beskrevet paa

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden.

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. Af HANS PAULY. Abstract. Some remarks on the determination of refractive indices of minerals by the dispersion method.

Læs mere

Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger

Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger i Jylland. Af.T. P..T_ RAVN. Trods den store Udbredelse, T erti æra fl ej ringern e har paa den jydske Halvø, kendte man indtil den senere Tid dog kun forholdsvis

Læs mere

TO NORSKE MINERALER. O. B. BøGGILD. Med 3 Figurer.

TO NORSKE MINERALER. O. B. BøGGILD. Med 3 Figurer. 192 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 26 Ms. mott. 9. nov. 1945. TO NORSKE MINERALER AF O. B. BøGGILD Med 3 Figurer. I 1934 modtog Mineralogisk Museum i København fra en Hr. Johan Eriksen i Oslo en Kasse med

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen:

I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen: Freuchens teodolit I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen: The instrument used for observations throughout the expedition was the Kleinster

Læs mere

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet af Claus Malmros NNU rapport nr. 4 * 2003 Vedananatomisk

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT ERIK THOMSEN THOMSEN, E.: Biofaciesundersøgelser ved Karlby Klint. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 95-99. København, 5. januar 1973. ' Resultaterne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

MELLEM-MIOCÆNE BLOKKE

MELLEM-MIOCÆNE BLOKKE MELLEM-MIOCÆNE BLOKKE FRA ESBJERG. AF E. M. NØRREGAARD. MED 3 TAVLER SAMT RESUMÉ EN FRAN^AIS. MEDDELELSER FRA DANSK GEOLOGISK FORENING. BD. 5. NR. 1. TRYKKES TILLIGE SOM DANMARKS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE.

Læs mere

Kalksvampei Danmarks Senonium og Qanium.,

Kalksvampei Danmarks Senonium og Qanium., Kalksvampei Danmarks Senonium og Qanium., Af K. B ru n n j c h N i e 1 s e n. With a short Summary. (Hertil Tavle VI.). Materialet til disse Undersøgelser stammer hovedsagelig lig fra egne Indsamlinger.

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Smaabidrag til Danmarks Geologi.

Smaabidrag til Danmarks Geologi. Smaabidrag til Danmarks Geologi. 1-8 Ved ALFRED ROSENKRANTZ. Gennem Aarene har jeg lejhghedsvis anstillet geologiske Iagttagelser, som det har været vanskeligt at passe ind i en større Sammenhæng, dels

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Ostracodtyper fra Keuper^Rhaet lagserien i dybdeboringerne ved Harte og Ullerslev

Ostracodtyper fra Keuper^Rhaet lagserien i dybdeboringerne ved Harte og Ullerslev Ostracodtyper fra Keuper^Rhaet lagserien i dybdeboringerne ved Harte og Ullerslev af OLE BRUUN CHRISTENSEN Abstract On the basis of ostracodes from two Danish boreholes: Ullerslev no. (East Funen) and

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter.

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Af Hans Clausen. Lerarterne er i Forhold til andre Bjergarter karakteriserede ved deres større eller mindre Plasticitet. Bestanddelene i forskellige Lerarter

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

International matematikkonkurrence

International matematikkonkurrence 60 minutter Navn og klasse 3 point pr. opgave Hjælpemidler: papir og blyant 1 Hvilket trafikskilt har flest symmetriakser? D 2 På Lisas køleskab holdes nogle postkort fast af 8 stærke magneter. magnet

Læs mere

Glaslegemesammenfald. nethindeløsning

Glaslegemesammenfald. nethindeløsning Glaslegemesammenfald og nethindeløsning Indhold 3 4 6 6 7 8 8 11 Hvad er glaslegemet? Hvad er nethinden? Glaslegemet forandrer sig med alderen Glaslegemet kan pludseligt falde sammen Nethindeløsning Hvem

Læs mere

Spaltedale i Jylland.

Spaltedale i Jylland. Spaltedale i Jylland. Af V. Milthers. Med en Tavle. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 3. Trykkes tillige som Danmarks geologiske Undersøgelse. IV. R. Bd. i. Nr. 3. 1916. Indledende Oversigt.

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Båndsavsklingens tandformer Båndsavsklingens tandformer begrænses i hovedsagen inden for maskinsnedkeriet

Båndsavsklingens tandformer Båndsavsklingens tandformer begrænses i hovedsagen inden for maskinsnedkeriet Båndsavsklingens tandformer Båndsavsklingens tandformer begrænses i hovedsagen inden for maskinsnedkeriet til to typer: Hvertandsklinge til almindelig skæring Fig. 50a Hvertandsklinge Hverandentandsklinge

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Faunaen i Cerithiumkalken og det hærdnede Skrivekridt i Stevns Klint.

Faunaen i Cerithiumkalken og det hærdnede Skrivekridt i Stevns Klint. Faunaen i Cerithiumkalken og det hærdnede Skrivekridt i Stevns Klint.. A f, ALFEED ROSENKKANTZ. I dette Tidsskrift offentliggjorde Forfatteren 1924^) i et Foredragsreferat nogle nye Iagttagelser over Cerithiumkalken

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger

Læs mere

Sænkningen i kalkundergrunden ved Taastrup

Sænkningen i kalkundergrunden ved Taastrup Geofysiske bidrag Sænkningen i kalkundergrunden ved Taastrup The depression in the chalk subsurface near Taastrup af SVEND SAXOV Abstract Based upon information obtained in the Well Record Department of

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel.

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. At JoHS. IVERSEN. Medens man tidligere plejede at opfatte Litorinatransgressionen i Danmark som en Enhed, er den i nyeste Tid blevet opdelt i 3 4 Etaper: den

Læs mere

En Trionyx fra Craniak alk-blokke i København.

En Trionyx fra Craniak alk-blokke i København. En Trionyx fra Craniak alk-blokke i København. Af Alfred Rosenkrantz. With an English Summary of the Contents. ^- Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 19. 7 «_ ' ==; "^ 1923. Ansvaret for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 14 Februar 2000. Det Eget Rum. Jeg søger i, og tror at jeg finder, mit eget selv.

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 14 Februar 2000. Det Eget Rum. Jeg søger i, og tror at jeg finder, mit eget selv. GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 14 Februar

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

AAU Landinspektøruddannelsen

AAU Landinspektøruddannelsen AAU Landinspektøruddannelsen Universal Mercator Projektion Mads Hvolby, Nellemann & Bjørnkjær 2003 UTM Projektion Indhold Forord Generelt UTM-Projektiionen UTM-Nettet Specifikationer for UTM-Projektionen

Læs mere

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922.

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922. Mødet den 23. Januar 1922 Hr. Victor Madsen holdt Foredrag om Terrainforholdene paa Skovbjerg Bakkeø. Foredragets

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

AF de her behandlede Former tilhører de allerfleste Formgruppen

AF de her behandlede Former tilhører de allerfleste Formgruppen . Medd. fra Dansk geo!. Forening. 16. Jan. 1918. OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE FORMER AF ARTEN HOMO SAPIENS L. S01\l TRÆFFES I DE FOSSILFØRENDE LAG PAA LOKALITETEN GEOLOGISK FORENING. AF de her behandlede

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HAMAMELIS JAPOLLIS hybr. n.

HAMAMELIS JAPOLLIS hybr. n. HAMAMELIS JAPOLLIS hybr. n. Af JOHAN LANGE I Forstbotanisk Have, Charlottenlund er der spontant fremkommet en krydsning mellem Hamamelis japonica S. & Z. og Hamamelis mollis Oliv. Den selvsamme krydsning

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

438 Møder og Ekskursioner.

438 Møder og Ekskursioner. 438 Møder og Ekskursioner. Har han Ret heri^ er Sagen dermed afgjort; Disloceringen af Møens Klint kan da ikke skyldes Trykket af en Indlandsis. Hvorledes skal man tænke sig Bygningen af Undergrunden i

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

BLØDDYR SALTVANDSM USLINGER DANMARKS FAUNA. AD. S.JENSEN og R. SPÅRCK MED 175 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING

BLØDDYR SALTVANDSM USLINGER DANMARKS FAUNA. AD. S.JENSEN og R. SPÅRCK MED 175 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING AD. S.JENSEN og R. SPÅRCK BLØDDYR IL SALTVANDSM USLINGER MED 175 AFBILDNINGER

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere