STYR PÅ TIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN"

Transkript

1 STYR PÅ TIDEN

2 Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder for gymnasielærere hf, hhx, htx, stx skal fungere. Derfor har vi aftalt en række initiativer i efteråret 2015, der skal få arbejdstidsreglerne til at virke på den enkelte skole. I bund og grund kan man på den enkelte skole vælge to modeller for arbejdstid: 1 Lærerne registrerer den faktiske arbejdstid 2 Ledelse og tillidsrepræsentant indgår en aftale om, hvor lang tid der er til de enkelte opgaver. Begge modeller kan bruges. De kan bare ikke blandes. Enten er der indgået en aftale, eller også skal lærernes tidsregistrering lægges til grund for opgørelsen af arbejdstiden. Uanset om man har valgt den ene eller den anden model, er de skoler, hvor tingene fungerer, præget af gensidig tillid mellem lærere og ledelse. Der er forståelse for, at alle skal opleve, at det foregår retfærdigt. Både for den enkelte lærer og for skolen er det vigtigt at have styr på, hvor meget der arbejdes, og at der er en rimelig sammenhæng mellem lærerens arbejdsopgaver og arbejdstiden. Ingen kan overskue et helt års arbejde, men med en jævnlig dialog mellem lærer og leder kan der fx komme fokus på, at perioder med arbejdspukler skal følges af perioder, hvor læreren holder fri. Det er både i skolens og lærerens interesse, at den enkelte lærer lander så tæt på de 37 timer i gennemsnit om ugen. Arbejdsmængden skal løbende tilpasses. Lærernes tidsregistrering skal således bruges som et styrings- og dialogværktøj, så lærernes indsats prioriteres, og opgaverne fordeles ud fra den enkelte lærers erfaring og kompetencer. Vi har i denne pjece samlet lidt information om, hvordan arbejdstidssystemet kan fungere primært for skoler, der har valgt tidsregistreringsmodellen. Du kan læse meget mere på gl.org. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening 2

3 Fem gode råd til at holde tiden 1 Begynd hvor det slutter Sørg for at få en rimelig pakke af arbejdsopgaver på plads, før skoleåret begynder: Når ledelsen i foråret melder ud om det kommende skoleår, kan det anbefales, at I som faggruppe koordinerer jeres ønsker for hold og andre opgaver og bevarer gennemsigtigheden. Drøft, hvad der er en retfærdig opgavefordeling. Vælg evt. én eller to fra faggruppen til dialogen med ledelsen. 2 Registrer din tid Da gymnasielærere ikke arbejder fra 8 til 16 hver dag, er det nødvendigt at holde styr på arbejdstiden. Man kan mene, hvad man vil om tidsregistrering, men den giver dig et redskab og et overblik. Gymnasielærere er nemlig ansat med højeste arbejdstid (1924 timer om året). 3 Tal sammen Kom ikke ved skoleårets afslutning, men vær i løbende dialog med din ledelse, så tiden ikke løber fra dig. Ledelsen skal fx én gang om måneden tage stilling til og godkende din tidsregistrering. 4 Råb op! Hvis du har svært ved at nå opgaverne, er du sikkert ikke den eneste, men hjælp dig selv, dine elever, kolleger og ledelse ved at sige fra. Hvis tiden skrider, må du hive fat i din tillidsrepræsentant og din ledelse for at få din arbejdsplan justeret. Når året er gået, skal din arbejdstid gerne være så tæt på 1924 timer som muligt. 5 Hvis ikke det går merarbejde Ledelsens skøn om merarbejde skal tage udgangspunkt i lærernes tidsregistrering så også derfor er det vigtigt, at du tidsregistrerer. 3

4 Brug hinanden Alle på en skole har som mål at skabe så dygtige studenter som muligt. Lærernes trivsel kommer langt hen ad vejen ved stoltheden af at levere et godt stykke arbejde. Men det kræver ordentlige rammer for lærernes arbejde, hvis det skal lykkes. GL er dig og dine engagerede gymnasielærerkolleger, der er gået sammen om arbejdsfællesskabet i en forening på arbejdspladsen. En god dialog på lærerværelset, om hvordan man gerne vil have tingene til at fungere, er nødvendig. For ledelsen er det lettere at lede og involvere medarbejdere, som har reflekteret over fælles løsninger, som er villige til at løfte i flok, og som fortæller ledelsen, hvad der vil virke bedst. I en tid med effektiviseringer alle steder i samfundet er det afgørende, at den enkelte lærer ikke står med et eneansvar og bare løber hurtigere. Det er nødvendigt sammen at prioritere opgaverne på skolen, så den enkelte lærer ikke lades i stikken. Tillidsrepræsentanten har en vigtig rolle i denne sammenhæng. mener, at tidsregistrering er frivillig for lærerne. har ledelsesudmeldte akkorder, der tillige udgør grundlaget for årsopgørelsen. har forståelser, der baseres på gamle aftaler. Og når det kommer til merarbejde kan man se, at nogle skoler som en selvfølge honorerer i forhold til lærernes tidsregistrering, mens andre afviser med standardafslag, manglende aftaler og med begrundelsen, at tidsregistreringen ikke svarer til ledelsens forventninger. Eller sagt med andre ord: Nogle skoler følger overenskomsten, og andre gør ikke. Er du i tvivl om, hvorvidt din skole overholder overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant. Skolerne er forskellige Selv om skoler har de samme rammevilkår, er der stor forskel på, hvordan det går. Erfaringer fra de første to år med det nye arbejdstidssystem viser, at nogle skoler: har indført det nye system med tidsregistrering uden de store problemer. har indgået akkordaftaler. gør, som man plejer. 4

5 GL s hovedbestyrelse anbefaler, at: der sker en forventningsafstemning mellem ledelsen og den enkelte lærer. Er der tal bag ledelsens planlægning, er åbenhed omkring tallene en naturlig del af processen. ledelsen godt kan arbejde med planlægningstal, hvis de er kendte. Men det skal være det udførte arbejde, der tæller. det er gennemskueligt, hvordan ledelsen prioriterer ressourcerne til undervisning og andre aktiviteter. der er overblik over årets gang, så lærerne kan overskue arbejdsopgaverne. der som grundlag for de individuelle drøftelser foregår en kollektiv proces mellem ledelsen og lærerkollegiet/ faggrupper, således at lærerne som gruppe har indflydelse på arbejdets fordeling og tilrettelæggelse. der er klarhed over, hvad der skal ske, hvis ledelsens forventninger til tidsforbruget ikke stemmer overens med lærernes faktisk registrerede tid. beslutninger skrives ned og er tilgængelige for lærerne. Lokale aftaler er en god mulighed Der er mulighed for, at ledelsen og tillidsrepræsentanten indgår en aftale om al arbejdstid. Det gør man på nogle skoler, fordi det budgetmæssigt er enkelt, og alle ved, hvad de har at rette sig efter. Mange skoleledelser mener, at det ligner for meget det tidligere arbejdstidssystem med en aftale for det hele. Men på flere og flere skoler finder man ud af, at det fungerer godt med aftaler eller retningslinjer for dele af arbejdet, fordi det bliver gennemskueligt og skaber tillid. Det er typisk i samarbejdsudvalget, at det foregår. Det kan fx være aftaler/retningslinjer om: den overordnede planlægning af årets opgaver. time-/fagfordelingen og fordeling af team- og udvalgsopgaver. placering af ferie, faste afspadseringsperioder, undervisningsfrie perioder, fleks mv. procedurer om tildeling af pludselig opståede opgaver, vikariater mv. hvordan merarbejde opgøres. praktiske forhold og ledelsens godkendelse af lærernes tidsregistrering. hvordan skolerne og lærerne bruger tidsregistreringen som et styringsværktøj. varsler ved omlægning af arbejdstid/opgaver. studieture, ekskursioner mv. særlige vilkår for nye lærere og vikarer. 5

6 Når du ikke skal være på Vidensarbejdere har en tendens til at arbejde hele tiden, men det er også vigtigt at holde fri. Flekstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer og opgøres årligt. Arbejdstiden er fleksibel, og det kan være svært at få opgaverne til at gå op hver uge til 37 timer. Uger, hvor det har været nødvendigt at arbejde flere timer, bør afløses af uger med mindre arbejde. Perioder med arbejdspukler skal følges af perioder, hvor du holder fri. Aftal med ledelsen, hvornår du kan holde fri. Fravær med løn Arbejdstiden opgøres som 37 timer i gennemsnit pr. uge 52 uger om året, i alt 1924 timer om året. Derfor skal al tid registreres. For fuldtidsansatte regnes en dag for 7,4 time. For deltidsansatte indregnes fravær forholdsmæssigt, dvs. en lærer på halv tid medregner 3,7 time pr. dag. Hvis der er en fast daglig arbejdstid, registreres fraværsdage med den planlagte dagsnorm. Ferie og fridage De fleste skoler registrerer feriedage, særlige feriedage og søgnehelligdage (fx skærtorsdag) for lærerne, så den enkelte lærer ikke selv skal gøre noget. Men tjek, hvordan man gør på din skole. Andre fridage På skolen er der sikkert praksis for nogle fridage med løn. Det kan fx være 1. maj (hel/halv fridag), Grundlovsdag, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Der kan også være flyttefridag og fridage ved familiemæssige begivenheder. Disse kutymemæssigt betalte fridage bestemmes lokalt og indgår i personalepolitikken. GL anbefaler, at TR tager initiativ til at få afklaret, hvordan I på skolen skal registrere de dage, hvor skolen typisk holder lukket. Sygdom mv. Gymnasielærere har løn under sygdom. Når du er syg, registrerer du din sygedag, og er opgaverne flyttet, registrerer du dit arbejde på det tidspunkt, du udfører opgaverne, så både sygedagen og arbejdstiden bliver registreret. Det samme gælder, hvis du er på barsel, har sygt barn, omsorgsdag mv. Det er ikke afgørende, om du skulle møde på skolen, arbejde hjemme, have censur e.l. Læge, tandlæge, hospitalsbesøg Almindelige læge- og tandlægebesøg, der ikke kan placeres uden for den planlagte arbejdstid, bør der på skolen være fastlagt retningslinjer for, så det er klart, hvordan der skal tidsregistreres. Har du et længerevarende behandlingsforløb, som er nødvendigt, og som kun kan gennemføres i arbejdstiden, skal det registreres som sygdom. Tid til andet end arbejde GL s undersøgelser viser, at mange gymnasielærere har svært ved at finde en god balance mellem arbejde og privatliv, hvilket bl.a. fører til søvnbesvær. Der er altid noget, der kan gøres bedre, overvejes eller forberedes. Tidsregistrering kan være med til at skabe en bedre balance, fordi det bliver mere synligt for dig selv. 6

7 Har du arbejdet for meget? Reglen er, at merarbejde skal være pålagt af ledelsen eller have været en forudsætning for, at læreren kunne udføre arbejdet forsvarligt. Det pålagte er nemt nok, men hvad vil det sige at udføre arbejdet forsvarligt? Det ligger i gymnasielæreres dna, at undervisningen skal være så god som overhovedet muligt. Men hvis der ikke er ressourcer til det, må der på skolen skabes konsensus om, hvordan opgaverne løses bedst muligt, inden for de rammer der er. Det skal være tydeligt for alle lærere, hvad der præcis forventes, og der skal være ideer til, hvordan man konkret kan løse forskellige opgaver. GL s hovedbestyrelse anbefaler, at I på skolen drøfter, hvad I forstår ved forsvarligt udført arbejde. Når du løbende taler med din leder, må I drøfte, hvor meget tid det er nødvendig at bruge på opgaverne. Det er ledelsens ansvar, at I på forhånd har afstemt forventningerne. Kan du se, at du vil få merarbejde, skal du gøre ledelsen opmærksom på det, så ledelsen kan tage stilling til, om der skal gøres noget for, at (mer)arbejdet kan begrænses. Det er en god ide at få et referat af, hvad I bliver enige om. Hvis der er merarbejde Når merarbejdet er udført eller senest ved årets afslutning, skal du give en skriftlig redegørelse for grundlaget for merarbejdet til ledelsen. Når du har indberettet merarbejde, og du har talt med ledelsen, skal ledelsen hurtigst muligt fastlægge godtgørelsen, hvis betingelserne for merarbejde er opfyldt. Ledelsen skal skønne konkret og individuelt, om betingelserne for at yde godtgørelse er til stede. Det er ledelsen, der fastsætter merarbejdets omfang. Du skal altså have en konkret, individuel og saglig begrundelse. I ledelsens skøn indgår, om arbejdstiden er anvendt efter ledelsens anvisninger og i overensstemmelse med skolens mål. Ledelsen kan ikke lave interne regler, fx en fast bagatelgrænse, så de ikke skal skønne dit merarbejde. 7

8 Husk, Du kan altid spørge din tillids repræsentant, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du er også altid velkommen til at kontakte GL s sekretariat. GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Vesterbrogade 16, 1620 København V

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere