Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø"

Transkript

1 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands forslag til psykiatriplan Med mail af d. 2. november 2007 har Region Nordjylland fremsendt Udkast til psykiatriplan med henblik på indhentning af s rådgivning i overensstemmelse med 206, stk. 2 i Sundhedsloven. Det overordnede formål med psykiatriplanen er at skabe rammerne for psykiatriens udvikling frem mod år 2015, så der organisatorisk sker en samling af de tidligere amters tilbud i én fælles organisation, samt at der fagligt beskrives snitflader mellem psykiatri og somatik, herunder behov for fysisk samplacering og sammenhæng til strukturplanen for det somatiske sygehusvæsen. Det fremgår endvidere af planforslaget, at initiativerne iværksættes under hensyn til let tilgængelig adgang til psykiatrien og kontinuitet i patientforløbene samt under hensyn til de fysiske rammer, rekruttering og fastholdelse. Planen indeholder kun få konkrete tidsrammer for forslagene, men der skal i den efterfølgende implementering sikres en hensigtsmæssig rækkefølge med mulighed for justering og tilpasning i forhold til udviklingen på området. j.nr. / /1/mj Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Regionens psykiatripolitiske målsætninger Planforslaget tilsigter høj faglig kvalitet og sammenhæng i de psykiatriske tilbud, der gives til borgerne i Region Nordjylland. Planen indeholder anbefalinger, der sigter på udvikling af en visionær og robust psykiatri, som tager højde for udfordringerne og kan gennemføres ved at være realistisk, holdbar og bæredygtig, og som løbende kan justeres i forhold til udviklingen, herunder muligheden for at rekruttere personale i de kommende år. Fokusområderne og anbefalingerne i planen omfatter styrkelse af sammenhængende patientforløb, styrkelse af den psykiatriske faglighed, forskning og specialisering, tilrettelæggelse af akutfunktion i sammenhæng med somatikken, styrkelse af den ambulante behandling, udvidelse af målgruppen med personer med ikke-psykotiske lidelser og fysiske rammer, som lever op til god sygehusstandard. Det fremgår endvidere af planen, at der ikke nedlægges senge, før en effekt af satsningen på den ambulante psykiatri er slået igennem. Der lægges desuden vægt på en målrettet opgavefordeling, øget kompetenceudvikling og en særlig rekrutteringsindsats samt at der arbejdes med psykiatriens omdømme.

2 Det fremgår endvidere af planforslaget, at Regionen vil styrke fagligheden, idet udredning og behandling skal være funderet på moderne, anerkendte psykiatriske behandlingsmetoder, der er evidensbaserede, herunder referenceprogrammer og standarder i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. finder disse psykiatrimålsætninger og fokusområder relevante og positive. savner dog blandt fokusområderne opmærksomhed på tvang og skal opfordre til, at kvalitet i relation til tvang inddrages i arbejdet med udvikling og overvågning af kvaliteten. Side 2 Organisation og samarbejde Der lægges i planen vægt på sammenhæng i patientforløbene, bl.a. ved udarbejdelse af retningslinjer for behandlingsarbejdet, samarbejde med praksissektoren gennem shared care og udbygning af praksiskonsulentordninger samt øget samarbejde med kommunerne gennem bl.a. indgåelse af sundhedsaftaler. I henhold til planforslaget skal der ske en styrkelse af den ambulante behandling i form af specialisering og opsøgende indsats ved teams samt patientfokuseret forebyggelse og tidlig indsats såvel i voksen- som i børne- og ungdomspsykiatrien, hvilket kan tilslutte sig. noterer i øvrigt med tilfredshed, at udbygningen og styrkelsen af den ambulante psykiatri ikke skal ske på bekostning af den stationære kapacitet. konstaterer, at Regionen på sigt forventer, at styrkelsen af den ambulante virksomhed vil kunne reducere såvel behovet for indlæggelser som den gennemsnitlige liggetid, hvor Regionen rangerer over landsgennemsnittet. finder det relevant, at der med planforslaget satses på et øget samarbejde mellem psykiatri og somatik i hele Regionen - dels for at forbedre behandlingen, dels for at styrke de faglige miljøer. bemærker således, at man vil gøre liaisonpsykiatri til et strategisk indsatsområde. Desuden skal samarbejdet sikre såvel tidlig opsporing af psykiske lidelser hos somatiske patienter som tidlig opsporing af somatiske problemer hos psykiatriske patienter. Det er kendt, at psykiatriske patienter har store somatiske problemer, som der er behov for at få varetaget kvalificeret. finder det således meget relevant, at der er fokus herpå. Det fremgår af planforslaget, at psykiatriens målgruppe er de sværeste psykisk syge patienter samt patienter med ikke-psykotiske lidelser. finder det væsentligt og positivt, at målgruppen hermed udvides til også at inkludere patienter med ikke-psykotiske lidelser. skal på baggrund af den konkrete formulering dog understrege, at psykiatriens målgruppe også omfatter hele gruppen af patienter med middelsvær psykisk sygdom, herunder generelt lidelser inden for psykoseområdet.

3 I planen påpeges det, at opgaver i forhold til den udvidede målgruppe varetages, når der er et udrednings- og behandlingsbehov, samt når de personalemæssige ressourcer er til stede. forstår de personaleressourcemæssige overvejelser og behovet for prioritering i relation hertil, men uanset dette finder Styrelsen, at man må søge at finde veje til at imødekomme eksisterende udrednings- og behandlingsbehov i målgrupperne. Side 3 I beskrivelsen af målgrupper for de enkelte afdelinger fastlægges aldersafgrænsningen for børne- og ungdomspsykiatrien til 0-17-årige. skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at en kommende ret til udredning og senere også behandling formentlig vil komme til at gælde for børn og for unge til og med det 19. år. Det kan derfor være relevant, at der sikres fornøden fleksibilitet ved, således som det også fremgår af planen, bl.a. internt at kunne dispensere fra de nævnte aldersgrænser. Psykiatrien i Region Nordjylland organiseres med en psykiatrisk ledelse, stabsfunktioner og en børne- og ungeafdeling, en retspsykiatrisk afdeling og tre almen psykiatriske afdelinger, hvoraf Nord (Brønderslev) endvidere omfatter gerontopsykiatri og Syd (Aalborg) psykiatrisk skadestue/akutfunktion. Der er i alt 277 normerede senge, heraf er 253 disponible. er opmærksom på, at Regionen medio 2008 hjemtager patienter fra tidligere Viborg Amt fra Region Midtjylland. konstaterer, at man i planen har overvejelser vedrørende de fysiske rammer, hvor forholdene såvel i Aalborg som i Thisted vurderes at være utilfredsstillende, idet de bl.a. medfører patientflytninger, brud i patientforløb og problemer med effektiv lægelig vagtdækning. Endvidere tilkendegives fortsat behov for udbygning med enestuer mv. lægger generelt vægt på, at der er let tilgængelighed, og samtidig mulighed for indlæggelse i fagligt højt kvalificerede, robuste og bæredygtige enheder, samt at der leves op til god sygehusstandard. kan således støtte, at der overvejes en forbedring af de fysiske rammer vedr. de psykiatriske stationære funktioner med disse forhold for øje. skal derfor opfordre Regionen til at arbejde videre med planer, der kan sikre, at der etableres hensigtsmæssige fysiske rammer for psykiatrien. konstaterer endvidere med tilfredshed, at det overvejes, om der er tilstrækkelig let adgang til behandling, bl.a. ved at der skal ses på transportmulighederne til psykiatrisk behandling i Regionen. Voksenpsykiatri I planforslaget er der fokus på øget ambulant behandling, gerontopsykiatri og liaisonpsykiatri. Planen peger desuden på specialisering og bæredygtighed som et centralt tema. Ud over fastholdelse af stærke almenpsykiatriske hovedfunktioner - evt. med tilknyttede specialfunktioner - skal der etableres specialklinikker/specialafdelinger til mere komplicerede sygdomme og komplekse sygdomsforløb. Der planlægges en udvikling af mere specialiserede ambulante psykiatritilbud med henblik på at udvikle ensartet organisering af den ambulante psykiatri i hele Regionen. kan støtte dette. Styrkelsen af ambu-

4 lant behandling skal ifølge planforslaget basere sig på dokumenterede tiltag som opsøgende psykoseteam (ACT) og opsøgende team til unge skizofrene (OPUS), øgede dagtilbud, som omfatter et struktureret målrettet og tidsbegrænset behandlingstilbud med fx individuel psykoterapi, kognitiv terapi, gruppeterapi og psykoedukation. Det fremgår endvidere, at der ønskes etablering af ambulante akuttilbud i den almene voksenpsykiatri med henblik på en tidlig, intensiv og opsøgende indsats, herunder såkaldte mobilteams. kan støtte sådanne overvejelser og skal opfordre Regionen til at arbejde videre hermed. Side 4 Specialklinikkerne tænkes at fungere som kompetencecentre med behandling samt forsknings- og formidlingsforpligtelser. Specialklinikkerne skal arbejde evidensbaseret, opstille behandlingsstandarder og varetage ambulatorievirksomhed, herunder give specialvurderinger vedr. patienter i form af second opinion. Det noteres også, at det fremgår af planforslaget, at de specialiserede enheder skal have en vis størrelse for at være bæredygtige og sikre et fagligt attraktivt miljø. Listen i tabel 3 over specialiseringsområder forekommer relevant og hensigtsmæssig samt i overensstemmelse med s udmeldinger bl.a. i gældende vejledning om specialeplanlægning fra Gerontopsykiatri Gerontopsykiatriens patientgruppe udvides fra at omfatte 65-årige med demenstilstande til også at omfatte patienter fra og med 75 år med nyopstået psykisk sygdom samt alle ældre med kendt psykisk sygdom fra og med 80 år. I gerontopsykiatrien forventes, på baggrund af et voksende antal ældre, en stigning i behovet for ambulante besøg på ca årligt og en stigning i sengekapaciteten svarende til 12 senge frem til finder det positivt, at demensklinikker planlægges udbygget til at være regionsdækkende, samt at der planlægges udbygning af gerontopsykiatri i en specialiseret enhed. Retspsykiatri Planen angiver, at patienter fra og med 18 år kan behandles på retspsykiatrisk afdeling. I planen nævnes også, at patienter fra de almenpsykiatriske afsnit uden retslig foranstaltning kan indlægges, når der er behov for stabiliserende indlæggelse i lukket afdeling. går ud fra, at der fortsat vil være mulighed for, at almenpsykiatriske patienter kan indlægges på steder med lukkede/skærmede enheder, og at sådanne patienter kun i særlige tilfælde vil blive indlagt på retspsykiatrisk afdeling. I retspsykiatrien forventer Regionen frem til 2015, at ambulante besøg stiger fra 650 til 1650 årligt, og at sengedage stiger med ca. 400 svarende til en stigning i antal senge på én. finder i øvrigt, at retspsykiatriske patienter, afhængig af foranstaltning, har særlige behov - bl.a. i relation til indlæggelsestid, sikkerhed og behov for aktivitet. Disse behov skal tilgodeses bl.a. via fysiske rammer for indlæggelse og efterfølgende ambulant opfølgning, der kan sikre en tidssvarende og rehabiliterende retspsykiatri. For så vidt angår retspsyki-

5 atri, skal tage særligt forbehold for den kommende specialeplanlægningsproces. Samlet set forventer Regionen, at det fremtidige sengebehov i den almene voksenpsykiatri i 2015 vil udgøre 45 færre senge. finder i den forbindelse, at der generelt fortsat er behov for tilstrækkelig stationær kapacitet, herunder en udvidelse af mere specialiserede senge, og at den stationære kapacitet samlet set derfor ikke bør reduceres, med mindre der er konstateret en reduktion i behovet, jf. i øvrigt Psykiatriaftalen , hvilket Regionen også tilkendegiver i planforslaget. Side 5 Børne- og ungdomspsykiatri Vedr. børne- og ungdomspsykiatri planlægges en styrkelse af visitationsleddet, styrkelse i forhold til neuropsykiatriske lidelser og en styrkelse af indsatsen for spiseforstyrrede i form af etablering af en spiseforstyrrelsesklinik med forankring i børne- og ungdomspsykiatrien, men med aldersspredning fra 0 til 29 år. kan støtte dette. Regionen forventer, at der kun er behov for en mindre udvidelse i børne- og ungdomspsykiatrien på baggrund af et demografisk betinget fald på 12 % i børne- og ungepopulationen frem mod Samtidig konstaterer man stigning i antal henvisninger og behov for en specialiseret indsats for spiseforstyrrede. Regionen regner i planen med en tredobling af ambulante besøg om året i børne- og ungdomspsykiatrien samt et øget antal sengedage svarende til 2 yderligere senge frem til Det fremgår af s Statusrapport vedr. den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed, 2007, at et samlet behandlingsbehov i børneog ungdomspsykiatrien foreløbig kan forventes at ligge på 1-2 % af befolkningsgruppen (0-18 år), samt at andelen i Nordjylland i 2006 var på 0,5 %. Rapporten viser endvidere, at der aktuelt år for år ses en stigning i antallet af henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien på landsplan. finder derfor, at Regionen må sikre tæt overvågning og løbende tilpasning af kapaciteten, herunder være beredt på en eventuel udvidelse af kapaciteten på området. Det fremgår af planforslaget, at der aktuelt er 8 psykiatriske sengepladser til børn og unge, hvilket umiddelbart finder væsentligt at udvide, bl.a. i lyset af den reduktion af sengepladser fra 18 til 8, som har fundet sted i Regionen siden 2005, samt ventetiderne jf. s Statusnotat vedr. den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed, 2007, Med Regionens øgede optageområde grundet hjemtagning fra det tidligere Viborg Amt, øget efterspørgsel efter stationær og ambulant kapacitet, mulighed for flere akutindlæggelser af børn og unge og en vis hjemtagning af behandlinger til børne- og ungdomspsykiatri fra pædiatriske afdelinger må der forventes fortsat pres på kapaciteten. Hertil kommer den planlagte styrkelse af spiseforstyrrelsesområdet og den kommende udrednings- og behandlingsret. finder derfor, at Regionen bør overveje behovet for en yderligere udvidelse og styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, her-

6 under behovet for stationær kapacitet også selvom Regionen frem til 2015 kan imødese et fald i børnetallet. forventer således ikke umiddelbart, at en stigning på 2 senge vil være tilstrækkelig. finder således, at Regionen må sikre tæt overvågning og løbende tilpasning af kapaciteten, herunder være beredt på en eventuel udvidelse af kapaciteten på området. Side 6 Akutte funktioner Det fremgår af planen, at Regionen vil opprioritere akutfunktionerne ved en fælles akutmodtagelse for psykiatri og somatik med tilknyttede afrusningssenge i Aalborg. finder det hensigtsmæssigt, at akutte funktioner koordineres på tværs af somatik og psykiatri. Det fremgår, at man forudsætter forudgående visitering til akutmodtagelse gennem egen læge eller vagtlæge. forstår og støtter intentionen om et enstrenget og entydigt system. kan dog nære visse betænkeligheder ved, at al akut henvendelse skal være visiteret, idet mange psykiatriske patienter vil have behov for lettere adgang til støtte og opbakning i akutte situationer også uden for dagtid. Dette er særligt vigtigt, når flere psykiatriske patienter behandles i ambulant regi. skal i øvrigt bemærke, at akutindlæggelse af børn og unge bør ske i børne- og ungdomspsykiatrisk regi. I henhold til planforslaget vil der fortsat være mulighed for akut indlæggelse i afdeling Nord i Brønderslev og i begrænset omfang i Thy/Mors (Døgnhuset i Thisted). har ikke bemærkninger hertil, forudsat at den fornødne lægefaglige ekspertise kan være til stede eller tilkaldes. finder generelt, at det bør sikres, at de rette faglige kompetencer er til stede i de akutte modtagelser til at kunne modtage akutte psykiatriske patienter med henblik på psykiatrisk, faglig vurdering og eventuel behandling af høj kvalitet. har herudover endnu ikke taget konkret stilling til krav i forbindelse med organiseringen af det psykiatriske akutte beredskab og må derfor tage forbehold med henvisning til den kommende gennemgang af akutberedskabet på psykiatriområdet. Øvrige indsatsområder Planen indeholder gode afsnit om værdier og pårørende- og brugerinddragelse. Styrelsen kan ligeledes støtte, at Regionen vil forankre forskning i en forskningsafdeling/-enhed med henblik på at sikre faglig udvikling og bedre rekrutteringsmuligheder. konstaterer endvidere med tilfredshed, at planen indeholder væsentlige afsnit vedr. psykoedukation og en styrkelse af informationsarbejdet med implementeringen af et psykiatrisk informationscenter (Psyk- Info). ser ligeledes med tilfredshed på de overvejelser, der er indeholdt i planen vedr. rekruttering, fastholdelse, uddannelse og kompetenceudvikling. Planforslaget indeholder i øvrigt visioner om etablering af en række lektor- og professorstillinger, herunder et professorat i psykiatrisk kvalitetsimplementering og sundhedstjenesteforskning samt et professorat i børne- og ungdomspsykiatri.

7 Regionens planer om kompetenceudvikling for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere skal bl.a. ske gennem udarbejdelse af retningslinjer for kompetencer samt en uddannelses- og udviklingsplan i de enkelte afdelinger foruden specifikke uddannelseskrav til ledere. Side 7 skal opfordre Regionen til at arbejde videre med rekrutteringsmæssige tiltag og andre initiativer til at fastholde og tiltrække kvalificerede læger og andre faggrupper. Konkluderende bemærkninger Samlet finder det positivt, at planen indeholder politiske målsætninger og konkrete forslag som retningsgivende for den videre planlægning og organisering af psykiatrien. kan, som det fremgår, overordnet støtte planens overvejelser med hensyn til øget specialisering, styrkelse af fagligheden af de psykiatriske funktioner, herunder udbygningen af den ambulante indsats og styrkelsen af den opsøgende virksomhed, det retspsykiatriske område, indsatsen for spiseforstyrrelser og gerontopsykiatri, styrkelsen af den faglige udvikling via forskning mv. samt Regionens særlige rekrutteringsinitiativer. støtter Regionen i at arbejde videre med de fysiske rammer for den psykiatriske virksomhed under hensyn til bæredygtig faglig kvalitet og god sygehusstandard. lægger vægt på, at sengekapaciteten ikke reduceres, førend behovet for indlæggelse er konstateret reduceret. kan være bekymret over, at der ikke foreligger planer for en større udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien set i lyset af udviklingen på området de seneste år. finder endvidere Regionens ønsker om sammenhæng og samarbejde mellem psykiatri og somatik konstruktive, ligesom man som udgangspunkt er meget positiv overfor planerne om fælles akutmodtagelse i sammenhæng med somatikken. Dog lægger i forbindelse med den planlagte visitation af alle akutte henvendelser vægt på, at der er let tilgængelighed for de psykiatriske patienter, der har brug for akut faglig psykiatrisk vurdering. skal generelt tage forbehold, hvad angår specialiserede funktioner med henvisning til den kommende specialeplanlægningsproces på området. Endelig forventer, at den videre konkrete planlægning sker i overensstemmelse med de anbefalinger, der tidligere er fremsat af samt styrelsens kommende udmeldinger. Med venlig hilsen Lone de Neergaard Enhedschef

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Udkast til psykiatriplan

Udkast til psykiatriplan Udkast til psykiatriplan UDKAST TIL PSYKIATRIPLAN Udgivet af Planlægningskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 9635 1000 www.rn.dk Oktober 2007

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social

Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social s rådgivning vedrørende Psykiatriplan for Region Midtjylland har den 16. november 2007 har modtaget Region Midtjylland

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven 12 7100 Vejle Handicap- og Psykiatriafdelingen Administration og Planlægning, Sekretariat Klosterbakken 13-15 1220 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Fremtidens psykiatri år 2010

Fremtidens psykiatri år 2010 Journal nr.: 10/7453 Dato: 9. juni 2010/8. juni 2010 Version 2 - Notat Fremtidens psykiatri år 2010 Justering af psykiatriplanen 1. Indledning Region Syddanmarks overordnede målsætning for psykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Psykiatriplan for Region Sjælland

Psykiatriplan for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Psykiatriplan for Region Sjælland Mennesker og muligheder psykiatri med relationer Hvor langt er vi nået? Februar 2010 Forord Kære læsere I foråret 2008 vedtog Regionsrådet en Psykiatriplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 2. april 2008 Forlig vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland. Region

Læs mere

Temagruppernes rapporter danner det faglige grundlag for det videre arbejde med planlægningen af det fremtidige psykiatritilbud i Region Syddanmark.

Temagruppernes rapporter danner det faglige grundlag for det videre arbejde med planlægningen af det fremtidige psykiatritilbud i Region Syddanmark. Område: Det Psykiatriske område Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/8839 Dato: 11. maj 2007 /revideret 22. maj 2007 Udkast til notat Psykiatriplan Præmisser for planlægningen og indledende

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Tillæg til Psykiatriplan 2008-2015

Tillæg til Psykiatriplan 2008-2015 Tillæg til Psykiatriplan 2008-2015 Målsætninger og indsatser for Psykiatrien, Region Nordjylland 2012-2015 1 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Høringsgrundlag. Fremtidens psykiatri. regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark. Invitation til

Høringsgrundlag. Fremtidens psykiatri. regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark. Invitation til Høringsgrundlag Fremtidens psykiatri regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark Invitation til Interessent-topmøde om fremtidens psykiatri Tirsdag den 26. juni 2007 på Trinity hotel og konferencecenter,

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere