Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4"

Transkript

1 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i grundfagene, findes i uddannelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser, herunder fagbilag. Denne vejledning beskriver rammer for og anvisninger på, hvorledes de bindende bestemmelser kan opfyldes. Eksempler og forslag i vejledningen er tænkt som inspiration for underviseren og er således ikke udtømmende. For yderligere inspiration kan henvises til til som rummer mulighed for at downloade inspirationsmateriale og for at uploade eget materiale. På eudtube.dk s forside er desuden link til fagsiden for designfaget, der blandt andet indeholder faglig inspiration, fagbilag og kontaktoplysninger. Der er følgende væsentlige ændringer i faget design: 1. Faget er udvidet med et F og D niveau, således faget indeholder niveauerne fra F til C niveau. 2. Varigheden er ændret, således hvert niveau har en varighed på 1,5 uge. 3. Der er ikke eksamen på F og E niveau, men på D og C niveau. 4. Der er ikke længere lodtrækningsopgave ved eksamen. 5. Grundfaget stil form og farve er integreret i faget design. 6. Faget design er beskrevet i brede kompetencer, så det henvender sig bredt til alle brancher. 7. Målene for faget er revideret, så der er en større grad af progression i målbeskrivelserne. Vejledningen er udarbejdet for at udfolde og præcisere faget rolle i erhvervsuddannelserne, herunder bidrage til - at sikre sammenhæng mellem grundfag og område- og specialefag, - at, synliggøre og sikre den faglige progression mellem niveauerne - at bringe fagene i samspil med de øvrige elementer i den valgte uddannelse, så eleverne møder erhvervsområdets faglighed så hurtigt som muligt, samt - at, gøre prøveformer og eksamen mere praksisnære. Fagets formål og relevans for EUD Formålet med faget er at give eleverne en bevidsthed og viden om, hvorfor tingene og omgivelserne ser ud, som de gør. Faget sætter spørgsmålstegn ved, hvordan tingene bliver til, hvilke interesser, hensyn og konsekvenser, der er på spil i design, og hvordan design påvirker vores omgivelser. Faget beskæftiger sig desuden med spørgsmålet om, hvilke funktioner af praktisk, symbolsk og æstetisk art, designprodukter rummer. Design er således ikke kun et spørgsmål om teknisk-rationel problem- 1

2 2 løsning, om at formidle idealer, om den godee form eller om forholdet mellem form og funktion. Design handler også om kommunikation, nærmere bestemt om denn måde og det særlige sprog, s hvorigennem designprodukter i videste forstand kommunikerer til brugerne. Designfaget definerer sit genstandsområde bredt. I princippet omfatter design de genstande, udtryk og omgivelser, der er resultatet aff en bevidstt formgivning fra menneskets side. Designbegrebet bag faget sætter derudoverr ikke bestemte normerr for, hvad design dækker. Definitionen indebærer, at faget ikke kun har at gøre med genstande, arkitektur mv., der er udtryk for vedtagne normer for godt design, eller som designere og arkitekter står bag. Faget beskæftiger sigg også med den store skala af anonyme brugsgenstande, håndværksprodukterr industriprodukter, grafiske udtryk og ud- mindre formningerr af byer og landskaber, der ikke altid officielt er designet, men som ikke desto falder inden for definitionen design. Faget rummer desuden en etisk dimension. Den drejer sig om at udvikle bevidsthed om og holdning til kvalitet, om at kunne forholde sig til godtt og mindre godt og omm at kunne vurdere design i et større samfundsmæssigt perspektiv. Og endelig rummer faget en historisk dimension. Faget beskæftiger sig med design ud fra den vinhvordan og kel, at de menneskeskabte ting og omgivelser også fortæller en historie om, hvem vi er, hvorfor vores omgivelser, vilkår og vaner har ændret sig, og om, hvor udviklingen fører hen. Hele tiden i det perspektiv, at design er udtryk forr menneskeskabt virksomhed, for omtanke og mangel på samme, for valg og fravalg. Undervisningenss tilrettelæggelse Grundfaget design er beskrevet på 4 niveauer; dels i grundfagsbekendtgørelsen med tilhørende faghar til, på bilag samt i denne vejledning. Fagets mål er beskrevet som kompetencemål. Kompetence forstås som den evne eleven baggrund af faglig indsigt, at handle hensigtsmæssigt i en given situation. Derved bliver det elevens handlinger, der afdækker i hvilken grad, eleven besidder de enkeltee kompetencer, og dermed også elevens handlinger, som giver grundlag for bedømmelsee af eleven. Tilrettelæggelsen af undervisningen og valg af indhold skal tilgodese elevens forudsætninger og valg af uddannelse. Fagets udmøntning kan altså varieree fra elev till elev såvel som fra skole til sko- enkelte le. Skolen beskriver i den lokale undervisnin ngsplan, hvordan grundfaget gennemføres i den uddannelse. Undervisningens mål angiver det, eleven skal kunne ved undervisningens afslutning, mens indhol- isoleret, det angiver de områder, eleverne skal arbejde med. Hverken mål eller indholdd må opfattes men skal ses i sammenhæng med hinanden. Det centrale er: at øge elevernes forståelse for, at design handler om spørgsmål, som vedrører tilværelsen for de fleste, og som indebærer, at man kan forholgive ele- de sig til design med bevidsthed, ansvar og sans for kvalitet. Med målene m sigtes der på at verne forudsætninger for at forstå designaspekter, således at de kann træffe og begrunde valg og fravalg inden for deres eget uddannelsesområde. Designfagets mål bygger på fem overordnede områder, der udgør fagets f kerne: 1. Designanalyse 2. Designteori 3. Designprocessen 2

3 3 4. Stilhistorie 5. Designhistorie, teknologi, miljø og samfund For at gøre faget relevant for såvel eleven som branchen, er det vigtigt at der arbejdes med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der giver eleven færdigheder til at anvende designprocesser til at understøtte produktion af varer og/eller serviceydelser, samt til at foregribe og kompensere for potentielle problemer i forbindelse med denne produktion og/eller serviceydelse. Mål De første 6 mål for faget er opbygget ud fra de samme målområder, som går igen på alle niveauer. I målene er der en indbygget progression, så der igennem niveauerne stilles større og højre krav til elevernes evne til at udføre de forskellige arbejdsfaser i faget. Progressionen bliver dermed til et spørgsmål om, hvor dybt man kan komme omkring de enkelte mål, og om hvor stor selvstændighed eleven kan arbejde med. Mål 7 indgår fra niveau E, mens mål 8 indgår fra niveau D, og endelig er der på niveau C mål 9. De ekstra mål er således en ekstra progression i fagets niveauer. For nogle områder er der tale om en progression i anvendelsen af simple til mere komplicerede metoder og modeller. I andre områder er der tale om, at gå fra at beskrive til redegøre, analysere, vurdere og perspektivere. Endelig er der en progression i forhold til omfanget af formgivningsopgaverne, således eleverne på F niveau arbejder med mindre formgivnings- eller skitseopgaver frem til C niveau hvor eleverne arbejder med formgivnings- og designopgaver. Nedenfor illustreres hvorledes progressionen fra niveau til niveau udvikler sig. Progression i fagets målområder skematisk oversigt Målområder Niveau F Niveau E Niveau D Niveau C Formgivnings og designopgaver udføre formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans og refleksion over problemløsningen Arbejdsplaner/portfolio Opmålingsteknik udføre mindre formgivningseller skitseopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans, anvende simple arbejdsplaner til at beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivningseller skitseprocessen anvende simple opmålings- og udføre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans, anvende portfolio grundlæggende elementer og faser i formgivnings- eller skitseprocessen, udføre formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans, anvende portfolio til at redegøre for elementer og faser i designprocessen fra ide til færdigt produkt anvende portfolio til at redegøre for elementer og faser i designprocessen fra ide til færdigt produkt anvende opmålings- og afbildanvende opmålings- og afbildanvende opmålings- og afbild- 3

4 4 afbildningsmetoder basale faktorer, der øver indflydelse på formgivningen, ningsmetoder til at identificere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design, ningsmetoder til at vurdere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design, ningsmetoder til at vurdere og perspektivere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design, Materiale og farvelære anvende grundlæggende viden om materiale og farvelæren til at beskrive forholdet mellem farve, form og funktion med udgangspunkt i en brancherelevant opgave, anvende viden om materiale og farvelæren til at redegøre for forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete brancherelevante opgaver, anvende viden om materiale og farvelæren til at vurdere forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete brancherelevante opgaver, anvende viden om materiale og farvelæren til at vurdere og perspektivere forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete brancherelevante opgaver, Modelfremstilling anvende modelfremstilling eller produktvisualisering formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave anvende simple analysemodeller til at redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave, anvende simple analysemodeller til at vurdere design i forhold til symbolik, form, funktion og æstetik i konkrete brancherelevante designopgaver, anvende analysemodeller til at vurdere og perspektivere design i forhold til symbolik, form, funktion og æstetik i konkrete brancherelevante designopgaver, Stilhistorien anvende perception og symbolik karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med betydning for branchen. anvende perception og symbolik til at identificere karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med betydning for branchen anvende stilhistorien til at beskrive karakteristiske træk i brancherelevante stilarter gennem det 20énde århundrede, anvende stilhistorien karakteristiske træk i brancherelevante stilarter fra industrialiseringen og fremefter, Teknologi, ergonomi og miljøforhold anvende basal viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold grundlæggende faktorer, der har indflydelse på problemløsning og formgivning. anvende basal viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold ændringer i stil, materialer og teknik i relation til den teknologiske udvikling anvende viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold til at vurdere og perspektivere ændringer i stil, materialer og teknik i relation til den teknolo- 4

5 5 og kultur- og samfundsforhold giske udvikling og kultur- og samfundsforhold, Analysemodeller Kvalitetsmodeller anvende simple analysemodeller til at vurdere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive behov og brugersynspunkter. anvende analysemodeller til at vurdere og perspektivere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive behov og brugersynspunkter og Anvende simple kvalitetsmodeller til at vurdere formgivnings- og designopgaver. Rammer for valg af indhold Faget design ligger op til et samspil mellem faglige og almene kompetencer. Der arbejdes med designprocesser fra idé til skitse i udvikling og fremstilling af produkter, materielle som immaterielle, og forudsætningerne herfor. Arbejdet tager udgangspunkt i konkrete brancherelevante problemstillinger, således eleverne opnår færdigheder til at arbejde med samspillet mellem designprocesser og produktion af varer og serviceydelser. Afhængigt af faget niveau, arbejdes der med elevernes evne, identificere og analysere sig frem til eventuelle problemstillinger og udviklingsmuligheder i produktionen. Eleverne skal således blive i stand til at anvende designprocesser til at understøtte produktion af varer og serviceydelser, samt til at foregribe og kompensere for potentielle problemer i forbindelse med produktionen. Form og funktion udgør et grundlæggende tema i valget af og arbejdet med de faglige emner. Arbejde med designanalyse og med designprocesser udgør de to gennemgående grundpiller på tværs af emnerne i henholdsvis den teoretiske og den praktiske del af undervisningen. Den skal samtidig give eleverne viden og faglige redskaber i form af et fagligt sprog, så de får forudsætninger for at arbejde med fagets analytiske og praktiske sider. Der lægges vægt på at inddrage eksempler og stof med relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, som eleven har valgt. Designeksemplerne der inddrages, skal illustrere, hvordan design kan fungere som praktisk problemløsning med udgangspunkt i et defineret problem.. 5

6 6 På E, D og C niveau lægges der vægt på designeksempler, der inddrager og illustrerer, hvordan samspillet mellem design, teknologi og samfundsmæssige faktorer som produktionsbetingelser, økonomi, markedsvilkår og miljøforhold påvirkes. I arbejdet med de 5 nedenstående områder, tilpasses indholdet til det valgte niveau og uddannelse. Det vil ikke være muligt at komme lige langt omkring alle områder og ikke alle områder vil have samme relevans for elevens uddannelse. De 5 områder holdes op mod niveauets målbeskrivelse og er således ikke bindende men til inspiration for valg af indhold, i forhold til at nå de beskrevne mål for niveauet. 1. Designanalyse Der arbejdes med - form og funktion, herunder med konkrete eksempler på, hvordan de to aspekter adskiller sig og samvirker - designs æstetiske dimensioner og funktioner, herunder med de betingelser, vilkår og muligheder, der knytter sig til æstetisk perception og kommunikation - design i forhold til ergonomiske behov og funktioner, herunder med formulering af krav, som kan stilles til design ud fra ergonomiske synsvinkler - praktisk arbejde, med forskellige metoder og indgangsvinkler Designteori Der arbejdes med: - indkredsning af begrebet design og forskellige definitioner og opfattelser af, hvad design dækker og betyder - at give eleverne en forståelse af de forskelligartede egenskaber og muligheder, materialer som træ, metal, plast, glas m.fl. rummer. Endvidere arbejdes med farvers funktion og betydning, herunder farveteorier - forskellige teoridannelser om design med udgangspunkt i eksempler på forskellige definitioner og synsvinkler. 3. Designprocessen Der arbejdes med: - praktiske opgaver med udgangspunkt i et defineret problem. Opgaven følger fasen fra idé til skitse og/eller model - at redegøre for idé, for overvejelser vedrørende valg og fravalg og for resultatets stærke/svage sider - eksempler på forskellige designprocesser med udgangspunkt i konkrete produkters vej fra idé til færdigt produkt, herunder med forskellige faktorers indflydelse og rolle i processen. 4. Stilhistorie Der arbejdes med: - eksempler på designprodukter inden for en bred skala og i et spænd fra industrialiseringen og frem til i dag - begrebet stil og stilarter, herunder med konkrete stilarters historie, betingelser og kontekst. Der arbejdes tilsvarende med analyse af begrebet mode, belyst med konkrete eksempler, og med statusbegrebet belyst i sammenhæng med den rolle, som design kan spille for identitetsfølelsen - den rolle, som design spiller under forskellige livsformer, set i både et historisk og aktuelt globalt perspektiv, og med den funktion, forskellige former for design og designopfattelser har for moderne livsstil, selvforståelse og identitet. 6

7 7 5. Designhistorie, teknologi, miljø og samfund. Der arbejdes med: - de konsekvenser, som produktion, brug og kassation/genbrug af forskellige produkter rummer for mennesker og det omgivende miljø - de muligheder og konsekvenser, som teknologien rummer for produktfremstilling og produktfunktioner - den rolle som teknologien har spillet og spiller for det industrielle designs udvikling - eksempler på designprodukter inden for en bred skala og i et historisk spænd fra industrialiseringen og frem til i dag, med vægt på de samfundsmæssige og historiske betingelser for design, herunder på den ene side den teknologiske udvikling og dens betydning for produktionen og på den anden side de menneskelige værdier, behov og mål, som de har udviklet sig gennem tiden. Tilrettelæggelsesformer I designfaget er det af stor betydning, at den teoretiske og praktiske del af undervisningen spiller sammen. Arbejdet med praktiske opgaver skal understøtte og motivere elevernes forståelse af fagets teori, og den teoretiske forståelse skal på sin side understøtte elevernes betingelser for at forstå praksis. Arbejdet skal derfor tilrettelægges, så der opnås integration med fagets analytiske og teoretiske sider. Hvor det er muligt og relevant, bruges værkstedsfaciliteter, således at eleverne får lejlighed til at udnytte fortroligheden med værktøj, maskiner og materialer inden for den uddannelse, de har valgt. De fleste elever vil typisk opleve, at de savner tegnefærdigheder, og at de ikke er i stand til at udtrykke sig på en måde, der modsvarer deres intentioner. Kravene til udtryksmæssig korrekthed og finish bør derfor heller ikke være unødigt ambitiøse. Det afgørende er, at skitsetegning eller modelbygning kan bruges som redskab til at støtte elevens arbejdsproces, og at eleven som slutmål kan skitsere egne ideer til en problemløsning og præsentere den støttet af en mundtlig forklaring. For at det praktiske arbejde skal kunne opfylde denne funktion, er det vigtigt, at der i det enkelte forløb arbejdes med håndtering og styring af processen fra idé til færdigt produkt. I arbejdet med løsning af den praktiske opgave skal eleverne opnå kendskab til væsentlige elementer i designprocessen. Det er vigtigt, at eleverne får lejlighed til at afprøve, eksperimentere og opnå fortrolighed med de basale elementer i arbejdsprocessen. Der kan med fordel arbejdes med progression fra mindre øvelser med definerede mål og krav til opgaver, hvor eleverne selv skal styre arbejdsprocessen fra idé til produkt (i form af tegning eller model). I tilrettelæggelsen af arbejdet, tages der udgangspunkt i, at der arbejdes med indhold og metoder der er relevante for den valgte uddannelse. Eksempler herpå: Opmålings- og afbildningsteknik For udvalgte uddannelsesområder vil den naturlige dokumentation være i form af fotografier eller skitser. I andre uddannelser vil man typisk arbejde med konstruktionstegninger i form af to eller tre dimensional tegning. Endelig vil der inden for serviceydelser, kunne være tale om en procedure eller en procesplan. 7

8 8 For udvalgte uddannelsesområder vil arbejdet naturligt udføres ved hjælp af IT og i andre uddannelser vil det være naturligt, at anvende tegninger udført i hånden. Stilforståelse For udvalgte uddannelsesområder er bygnings- og landskabsarkitektur et centralt område. I andre uddannelser vil f.eks. modens udvikling være det naturlige valg af indhold. Inden for serviceydelser kan der være tale om indsigt i tidligere arbejdsgange. Farve- og materialelære For udvalgte uddannelsesområder vil additiv farvelære være relevant, for andre områder vil det være relevant at arbejde med subtraktiv farvelære. I andre uddannelser kan det være relevant at arbejde med farves psykologiske betydning, eller farvernes signalværdi. Materialelæren vil være i forhold til de for uddannelsen relevante materialer eller produkter, der anvendes i fremstillingen af brancherelevante opgaver. Modelfremstilling og produktvisualisering Modelfremstilling kan være alt fra en mock-up til et færdigt produkt. For udvalgte uddannelser vil et layout udgøre et produkt. Endelig kan modelfremstilling udgøres af en grafisk fremstilling af en arbejdsplan eller procedure. Arbejdsplaner / portfolio På F niveau kan arbejdet udgøres af en simpel arbejdsplan, der dokumentere processen. For E- D og C niveau arbejdes der med portfolio som dokumentation for processen. Perception og symbolik Der arbejdes med hvordan de valgte produkter kommunikerer i forhold til brugerens ønsker, behov og identitetsfølelse. Form funktion og æstetik Skal indgå som et naturligt omdrejningspunkt i alle aspekter af undervisningen. Der arbejdes med innovative processer og kreativitet i brancherelevante opgaver. Dokumentation I faget Design spiller skitsetegning og fremstilling af modeller en rolle, der svarer til den, det skriftlige arbejde har i en række andre grundfag. På F niveau dokumenters elevens løbende arbejde med faget i en arbejdsplan, samt praktisk arbejde i form af skitsetegning, fotografisk afbildning eller formgivning af produkt eller mock-up. På E niveau dokumenteres elevens arbejde med faget i en arbejdsportfolio, samt praktisk arbejde i form af skitsetegning eller formgivning af produkt eller mock-up. På D niveau dokumenteres elevens arbejde med faget i en arbejdsportfolio, samt praktisk arbejde i form af formgivnings- og designopgaver. Mindst en opgave skal repræsentere en individuel løsning. Et udvalgt arbejde indgår sammen med en præsentationsportfolio i den afsluttende prøve. 8

9 9 På C niveau dokumenteres elevens arbejde med faget i en arbejdsportfolio, samt paktisk arbejde i form af formgivnings- og designopgaver. Mindst en opgave skal repræsentere en individuel løsning. Et udvalgt arbejde indgår sammen med en præsentationsportfolio i den afsluttende prøve. Gældende for alle niveauer: Det praktiske arbejde og de praktiske færdigheder er ikke mål i sig selv, men et fagligt sprog, som eleverne skal anvende for at formulere og kommunikere ideer og for at forstå designprocessen som en række begrundede valg og fravalg. I arbejdet med dokumentation kan IT inddrages, evt. med henblik på fremstilling af modeller i tre dimensioner, eller som en visuel præsentationsform af processen. Foto og video kan med fordel anvendes til at dokumentere elevens arbejde. Der kan eksempelvis være tale om dokumentation af en historisk udvikling (stilarter), faser i en arbejdsproces (design, arkitektur eller håndværk bliver til), rumlig oplevelse, forholdet mellem form og funktion, materialer og deres virkninger, produktsprog og æstetisk kommunikation, kontraster mellem materialer, mellem æstetiske virkemidler og virkninger og lignende. Evaluering Evalueringen af elevernes arbejdsprodukter udgør en vigtig del af undervisningsforløbet. Evalueringen retter sig både mod udvalgte sider af produkterne (tegninger og/eller modeller og fotografier), samt mod den proces, der ligger bag, samt elevens formidling af sine ideer og overvejelser vedrørende produktet og processen. Der lægges vægt på, at eleven er bevidst om og kan redegøre for: - Det spørgsmål eller den problemstilling, der danner udgangspunkt for arbejdet - Sine overvejelser og ideer til problemløsning - Hvordan arbejdet er grebet an og forløbet - Brug af designfaglig teori og metode - Faktorer, der har haft indflydelse på proces og produkt - Stærke/svage sider ved produktet. Arbejdet med produkt- og procesevaluering dyrkes både i form af samtale mellem lærer og den enkelte elev/elevgrupper og mellem eleverne indbyrdes. Evalueringen omfatter standpunktskarakter, som eleven får ved undervisningens afslutning, samt løbende evaluering. Standpunktskarakter afgives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation sammenholdt med fagets mål. For at kunne afgive standpunktskarakter på et solidt grundlag er det vigtigt, at kriterierne for evalueringen indgår i den samlede planlægning af undervisningen, og at det konkrete undervisningsforløb indeholder en plan for, hvordan målene evalueres, hvornår det sker, og hvem der foretager evalueringen. Det er ligeledes væsentligt, at evalueringen sker på et grundlag og på præmisser, som er kendt af eleverne. Hvor der er tale om integration med et eller flere andre fag, er det naturligvis også vigtigt at sikre, at fagets mål varetages og evalueres på tilstrækkelig basis. 9

10 10 Kriterierne for evalueringen vedrører, hvad man konkret lægger til grund for vurderingen af elevens præstation sammenholdt med målene. Der kan f.eks. være tale om, at et eller flere mål vurderes på basis af iagttagelser af udvalgte dele af elevens arbejdsproces, mens et andet vurderes på baggrund af en opgave eller en bestemt form for dokumentation i faget. Der kan også være tale om en kombination af begge dele og af andre kriterier. Klarhed om kriterierne er en forudsætning for at sikre, at alle fagets mål tilgodeses og medgår i evalueringen af elevens standpunkt. Løbende evaluering gennemføres med to formål. For det første at medvirke til at eleven støttes i sin læreproces undervejs i undervisningsforløbet. Og for det andet, at give læreren eller lærerne en fortløbende feedback med hensyn til undervisningen og elevernes udbytte. Planlægningen af den løbende evaluering, der ikke kun retter sig mod, men også kan involvere eleverne på en aktiv måde, kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: - Hvad er formålet med evalueringen? - Hvad er evalueringens funktion? - Hvad retter evalueringen sig imod? - Hvem udfører evalueringen? - Hvilke kriterier bygger evalueringen på? - Hvornår foregår evalueringen? - Hvilken form har evalueringen? Eksamen niveau D og C Der afholdes mundtlig prøve Eleven udvælger selv, evt. i samråd med læreren, et elevarbejde fra undervisningen. Prøven tager sit udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af præsentationsportfolio samt en designopgave eller formgivningsopgave af et produkt. Produktet kan være en mock-up. Arbejdet skal repræsentere et eksempel på en konkret opgaveløsning. Under eksaminationen skal eleven kortfattet redegøre for: - Sine ideer og overvejelser vedr. løsningsmuligheder - Arbejdet med processen, herunder baggrunden for valg og fravalg - Sin vurdering af produktet. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen Bedømmelsen af eleven sker i forhold til fagets mål på henholdsvis niveau D eller C og baseres alene på en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Det forudsættes ikke, at censor har opnået kendskab til elevernes arbejde (portfolio, skitser, model el. lign.) inden eksamen, da elevens medbragte arbejde ikke indgår som bedømmelsesgrundlag, men udelukkende som prøvegrundlag. 10

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere