BETJENINGSVEJLEDNING FS TASKalfa 420i/520i FS-1300D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D

2 Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 420i/520i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i god stand. Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du har den lige for hånden, når du skal bruge den. Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen. Etiketten, der vises i figuren, sikrer, at tilbehøret og forsyningerne er originale. I denne betjeningsvejledning henviser 42 ppm-modellen og 52 ppm-modellen til henholdsvis TASKalfa 420i/ 520i. Medfølgende vejledninger Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Disse kan bruges efter behov. Betjeningsvejledning (denne vejledning) Beskriver ilægning af papir, almindelige kopierings-, udskrivnings- og scanningsfunktioner samt problemløsning.

3 Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor. Symboler ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald. FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.... [Generel advarsel]... [Advarsel om risiko for elektrisk stød]... [Advarsel om høj temperatur] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. I symbolet er angivet nærmere oplysninger om den forbudte handling.... [Advarsel om forbudt handling]... [Adskillelse forbudt] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. I symbolet er angivet nærmere oplysninger om den obligatoriske handling.... [Obligatorisk handling påkrævet]... [Tag stikket ud af stikkontakten]... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse] Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves). BEMÆRK: I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet denne maskine udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger. i BETJENINGSVEJLEDNING

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Advarselsmærkater iv Forholdsregler ved installation v Forholdsregler for brug vii Lasersikkerhed x Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende afbrydelse af strømmen xi Juridisk begrænsning af kopiering/scanning xii Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger xiv 1 Maskinens dele Betjeningspanel Maskine Klargøring inden brug Tilslutning af kabler Tænd/sluk Dvale og automatisk dvale Justering af betjeningspanelets vinkel Skift af sprog på display [Sprog] Indstilling af dato og klokkeslæt Opsætning af netværk (LAN-kabel forbindelse) COMMAND CENTER (indstillinger til ) Afsendelse af Ilægning af papir Ilægning af originaler Grundlæggende brug Logon/log af Tast Enter og tast Quick No. Search Kopiering Udskrivning - Udskrivning fra programmer Afsendelse Skærmbillede til bekræftelse af destination Angivelse af destinationen Brug af dokumentboks Grundlæggende brug af dokumentboks Afbrydelse af et job Program (kopiering og afsendelse) Registrering af genveje (indstillinger for kopiering, afsendelse og dokumentboks) Brug af browser Vedligeholdelse Rengøring Udskiftning af tonerbeholder og beholder til brugt toner Problemløsning Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Udredning af papirstop BETJENINGSVEJLEDNING ii

5 Indholdsfortegnelse Tillæg Papir Tillæg-2 Specifikationer Tillæg-10 Indeks Indeks-1 iii BETJENINGSVEJLEDNING

6 Advarselsmærkater Af sikkerhedshensyn er der placeret advarselsmærkater følgende steder på maskinen. Vær forsigtig, når du udreder papirstop eller udskifter toner, for at undgå brand eller elektrisk stød. Høj indvendig temperatur. Rør ikke ved delene i dette område, da der er risiko for forbrænding. Høj indvendig temperatur. Rør ikke ved delene i dette område, da der er risiko for forbrænding. Forsøg ikke at brænde toner og tonerbeholder. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger. Mærkat inden i printeren (Advarsel om laserstråling) Indeholder bevægelige dele. Kan forårsage personskade. Rør ikke ved bevægelige dele. Høj indvendig temperatur. Rør ikke ved delene i dette område, da der er risiko for forbrænding. BEMÆRK: Disse mærkater må ikke fjernes. BETJENINGSVEJLEDNING iv

7 Forholdsregler ved installation Miljø FORSIGTIG Placér ikke maskinen på en ustabil eller ujævn overflade. En ustabil placering kan medføre, at maskinen falder ned eller vælter. Denne situation indebærer en risiko for personskade eller beskadigelse af maskinen. Undgå fugtige, støvede eller meget snavsede omgivelser. Hvis stikket bliver støvet eller snavset, skal du rengøre det for at undgå brand eller elektrisk stød. Placér ikke maskinen i nærheden af radiatorer, elektriske varmeapparater eller andre varmekilder eller i nærheden af brændbart materiale for at undgå risiko for brand. For at holde maskinen kølig og lette vedligeholdelse og udskiftning af dele skal maskinen placeres således, at der er plads til at foretage den nødvendige vedligeholdelse som vist nedenfor. Placér maskinen, så der er tilstrækkelig plads omkring den, især omkring bagdækslet, så luften kan cirkulere uhindret ud af maskinen. 10 cm 30 cm 30 cm 100 cm Andre forholdsregler Servicemiljøforholdene er som følger: Temperatur: 10-32,5 C Luftfugtighed: % Uegnede miljøforhold kan påvirke billedkvaliteten. Undgå endvidere følgende ved placering af maskinen. Placér ikke maskinen i nærheden af et vindue, og udsæt den ikke for direkte sollys. Undgå steder med vibrationer. Undgå steder med voldsomme temperaturudsving. Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm. v BETJENINGSVEJLEDNING

8 Undgå steder med dårlig ventilation. Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget. Under kopiering frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation. Maskinens strømforsyning/jordforbindelse ADVARSEL Benyt ikke en strømforsyning med en anden spænding end den angivne. Undgå flere tilslutninger i samme stikkontakt. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Sæt strømkablet korrekt i strømudtaget og maskinens stikkontakt. Hvis der samler sig støv omkring benene på stikket, eller hvis metalobjekter berører benene, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Ufuldstændig elektrisk kontakt kan medføre overophedning og tænding. Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød i tilfælde af en kortslutning. Kontakt din servicetekniker, hvis der ikke er mulighed for jordforbindelse. Andre forholdsregler Sæt stikket i en stikkontakt så tæt ved maskinen som muligt. Håndtering af plastposer ADVARSEL Sørg for, at plastposer, som benyttes til maskinen, opbevares uden for børns rækkevidde. Plastik kan klæbe sig fast til næse og mund og medføre kvælning. BETJENINGSVEJLEDNING vi

9 Forholdsregler for brug Advarsler i forbindelse med brug af maskinen ADVARSEL Placér ikke metalgenstande eller beholdere med væske (vaser, urtepotter, kopper m.v.) på eller i nærheden af maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis disse genstande falder ned i maskinen. Fjern ikke dækslerne på maskinen, da der er risiko for elektrisk stød fra højspændingsdele inde i maskinen. Undgå at beskadige, åbne eller forsøge at reparere strømkablet. Placér ikke tunge genstande på strømkablet, træk ikke uforholdsmæssigt meget i det, og undgå at beskadige det på anden måde. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere eller skille maskinen eller dens dele ad, da det kan medføre personskade, brand, elektrisk stød eller eksponering af laseren. Hvis laserstrålen blotlægges, kan det medføre blindhed. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis maskinen bliver meget varm, ryger, afgiver en mærkelig lugt, eller der opstår en anden unormal situation. Sluk med det samme for strømmen på hovedafbryderen. Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt en servicetekniker. Sluk straks for strømmen på hovedafbryderen, hvis der falder skadelige genstande ned i maskinen, f.eks. hæfteklammer, vand, anden væske osv. Tag derefter strømkablet ud af stikkontakten for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød. Kontakt derefter en servicetekniker. Håndtér ikke stikket med våde hænder på grund af risikoen for elektrisk stød. Kontakt altid en servicetekniker, hvis der er behov for at vedligeholde eller reparere indvendige dele. vii BETJENINGSVEJLEDNING

10 FORSIGTIG Træk ikke i strømkablet, når du tager det ud af stikkontakten. Hvis der trækkes i strømkablet, kan det blive ødelagt. Det kan også medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Tag altid fat om stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis strømkablet beskadiges. Hold altid kun på de angivne dele, når du løfter eller flytter maskinen. Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie). Bemærk, at faxtransmission og -modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra maskinen, hvis faxtilbehøret er installeret. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid tage stikket ud af stikkontakten før rengøring. Der er risiko for brand eller andre problemer, hvis der samler sig støv inde i maskinen. Det anbefales, at du rådfører dig med en servicetekniker med hensyn til rengøring af de indvendige dele. Rengøring inden perioder med høj luftfugtighed er særlig nyttig. Serviceteknikeren kan oplyse omkostningerne for at få rengjort maskinens indvendige dele. Andre forholdsregler Placér ikke tunge genstande på maskinen eller forårsag ikke på anden måde skade på den. Under kopiering må du ikke åbne frontdækslet, slukke på hovedafbryderen eller tage strømkablet ud af stikkontakten. Kontakt en servicetekniker, når maskinen skal løftes eller flyttes. Drej venligst de fire justeringsanordninger i papirføderen, indtil de rører gulvet i forbindelse med flytning af maskinen. Herved stabiliseres maskinen. Rør ikke ved elektriske dele, f.eks. stik eller kredsløbskort. De kan blive beskadiget af statisk elektricitet. Foretag ikke betjening, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Forsigtig: Foretagelse af andre justeringer, tilpasninger eller fremgangsmåder end de, der er beskrevet i denne vejledning, kan medføre farlig stråling. Se ikke direkte på lyset fra scanningslampen, da det kan trætte øjnene eller give øjensmerter. Denne maskine leveres med en harddisk (HDD). Du må ikke forsøge at flytte maskinen, mens den stadig er tændt. Da rystelser eller stød kan beskadige harddisken, skal du sikre dig, at maskinen er slukket, inden du forsøger at flytte den. Gemte data kan gå tabt, hvis der opstår problemer med maskinens harddisk. Det anbefales derfor at lave en backup af vigtige data på en PC eller andet medie. Sørg også for at gemme originalerne af vigtige dokumenter separat. BETJENINGSVEJLEDNING viii

11 Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer FORSIGTIG Forsøg ikke på at brænde tonerbeholderen eller beholderen til brugt toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger. Opbevar tonerbeholderen og beholderen til brugt toner uden for børns rækkevidde. Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjnene eller på huden, hvis der spildes toner fra tonerbeholderen eller beholderen til brugt toner. Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste. Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det. Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand. Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge tonerbeholderen eller beholderen til brugt toner. Du kan ikke sende eller modtage fax via faxtilbehøret, når maskinen er slukket på hovedafbryderen. Afbryd ikke strømmen til maskinen, men tryk på tasten Power på betjeningspanelet for at gå i dvaletilstand. Andre forholdsregler Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Stil maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 C og hvor markante ændringer af temperatur og luftfugtighed kan undgås. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken (multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen. ix BETJENINGSVEJLEDNING

12 Lasersikkerhed Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger. Maskinen er klassificeret som et klasse 1-laserprodukt under IEC Forsigtig: Udførelse af andre fremgangsmåder end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig stråling. Disse mærkater er placeret på laserscanneren inde i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren. Mærkaten, der vises nedenfor, findes på højre side af maskinen. BETJENINGSVEJLEDNING x

13 Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende afbrydelse af strømmen Forsigtig: Stikket er den primære enhed til afbrydelse af strømmen! Kontakter på maskinen er kun til brug af funktioner og er ikke egnede til at isolere maskinen fra strømkilden. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING IFØLGE DIREKTIVERNE 2004/108/EF, 2006/95/EF, 93/68/EØF, 1999/5/EF og 2005/32/EF Vi erklærer, at maskinen, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende specifikationer. EN EN Klasse B EN EN EN EN EN EN EN62301 Radiofrekvenssender Denne maskine indeholder en senderenhed. Vi erklærer hermed som producent, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser fastlagt i EU-direktiv 1999/5/EF. Radio Tag-teknologi Visse lande har lovbestemmelser ang. den Radio Tag-teknologi, som anvendes i dette udstyr til at identificere tonerbeholderen. Brugen af udstyret kan derfor være underlagt begrænsninger. BEMÆRK: Produkt markeret med symbolet med den overstregede skraldespand omfatter batteriet, der opfylder kravene i EU-direktivet 2006/66/EF ("batteridirektivet"). Fjern og kassér ikke batterierne i denne maskine xi BETJENINGSVEJLEDNING

14 Juridisk begrænsning af kopiering/scanning Det kan være forbudt at kopiere/scanne ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Kopiering/scanning af følgende elementer er forbudt og vil blive retsforfulgt. Forbuddet er ikke begrænset til disse elementer. Udfør ikke bevidst kopiering/scanning af elementer, som ikke må kopieres/scannes. Check Pengesedler Værdipapirer Frimærker Pas Certifikater Nationale love og national lovgivning kan forbyde eller begrænse kopiering/scanning af andre elementer end de, der er nævnt ovenfor. BETJENINGSVEJLEDNING xii

15 xiii BETJENINGSVEJLEDNING

16 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende emner: Juridiske oplysninger... xv Vedrørende varemærker... xvi Energisparetilstand... xx Funktioner til automatisk 2-sidet kopiering... xx Papirgenbrug... xx Energy Star-programmet (ENERGY STAR )... xx Om denne betjeningsvejledning... xxi BETJENINGSVEJLEDNING xiv

17 Juridiske oplysninger Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra Kyocera Mita Corporation. xv BETJENINGSVEJLEDNING

18 Vedrørende varemærker PRESCRIBE og ECOSYS er varemærker, der tilhører Kyocera Corporation. KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Windows Me, Windows XP og Windows Vista er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated. Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation. Novell og NetWare er registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc. IBM og IBM PC/AT er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation. Power PC er et varemærke, der tilhører IBM i USA og/eller andre lande. AppleTalk er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc. Denne maskine er udviklet vha. integreret realtids-operativsystemet Tornado fra Wind River Systems, Inc. TrueType er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M og Typebank-OCR er varemærker, der tilhører TypeBank. Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der tilhører International Type-face Corporation. UFST MicroType -fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine. Denne maskine indeholder NF-modulet, der er udviklet af ACCESS CO., Ltd. Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group. Dette produkt indeholder NetFront Browser fra ACCESS CO., LTD. ACCESS, ACCESS logoet og NetFront er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører ACCESS CO., LTD. i USA, Japan og andre lande ACCESS CO., LTD. All rights reserved. Denne software er delvist baseret på arbejdet fra Independent JPEG Group. Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Betegnelserne og bruges ikke i denne betjeningsvejledning. BETJENINGSVEJLEDNING xvi

19 GPL Denne maskines firmware bruger delvist koder anvendt i GPL (softwarelicens) (www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Besøg for at få oplysninger om oprettelse af de anvendte GPL-koder. Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xvii BETJENINGSVEJLEDNING

20 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] BETJENINGSVEJLEDNING xviii

21 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xix BETJENINGSVEJLEDNING

22 Energisparetilstand Maskinen er udstyret med med Dvale-tilstanden, hvor printer- og fax-funktionerne er i venteposition, mens energiforbruget reduceres til et minimum, når maskinen ikke har været i brug i et vist stykke tid. Dvale Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 8 minutter. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges. Der findes flere oplysninger i Dvale og automatisk dvale på side 2-7. Funktioner til automatisk 2-sidet kopiering Maskinen har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at kopiere to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir kan papirforbruget reduceres. Der findes flere oplysninger i Duplex kopiering på side 3-6. Papirgenbrug Maskinen understøtter genbrugspapir, der mindsker miljøbelastningen. Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne maskine overholder de standarder, der er fastlagt i programmet. BETJENINGSVEJLEDNING xx

23 Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler: Kapitel 1 - Maskinens dele Beskriver maskinens dele og tasterne på betjeningspanelet. Kapitel 2 - Klargøring inden brug Beskriver ilægning af papir, placering af originaler, tilslutning af maskinen og nødvendige indstillinger, inden maskinen tages i brug. Kapitel 3 - Grundlæggende brug Beskriver, hvordan du foretager almindelig kopiering, udskrivning og scanning. Kapitel 4 - Vedligeholdelse Beskriver rengøring og udskiftning af tonerbeholder. Kapitel 5 - Problemløsning Vejledning i håndtering af fejlmeddelelser, papirstop og andre problemer. Tillæg Beskriver maskinens specifikationer. xxi BETJENINGSVEJLEDNING

24 Konventioner i denne vejledning Følgende konventioner bruges afhængigt af beskrivelsen. Konventioner Beskrivelse Eksempel Fed [Almindelig] Kursiv Bemærk Vigtigt Forsigtig Angiver en tast på betjeningspanelet eller en computerskærm. Angiver taster på berøringspanelet. Angiver den meddelelse, der vises på berøringspanelet. Bruges til at fremhæve et nøgleord, en sætning eller henvisninger til yderligere oplysninger. Angiver supplerende oplysninger eller funktioner som reference. Angiver elementer, som du skal eller ikke må udføre, hvis du vil undgå problemer. Angiver hvad, der skal overholdes for at undgå personskade eller maskinfejl, og hvordan disse situationer håndteres. Tryk på tasten Start. Tryk på [OK]. Meddelelsen Klar til at kopiere vises. Der findes flere oplysninger under Dvale og automatisk dvale på side 2-9. BEMÆRK: VIGTIGT: FORSIGTIG: Beskrivelse af betjeningsprocedure I denne betjeningsvejledning beskrives, hvordan berøringspanelets betjenes: Den egentlige fremgangsmåde Tryk på [Kopier]. Tryk på [Næste] under Hurtig opsætning. Tryk to gange på [ ]. Tryk på [Skift] under Originalbillede. Beskrivelse i denne Betjeningsvejledning Tryk på [Kopier], [Næste] under Hurtig opsætning, to gange på [ ] og dernæst på [Skift] under Originalbillede. BETJENINGSVEJLEDNING xxii

25 Originalstørrelse og papirformat I dette afsnit beskrives, hvordan der i denne vejledning refereres til originalstørrelse eller papirformat. Hvis et format kan placeres både lodret og vandret, f.eks. A4, B5 og Letter, angives vandret placering ved, at bogstavet R føjes til papirformatets betegnelse. Placeringsretning Angiven størrelse eller angivet format * Stående A4, B5, A5, B6, A6, 16K, B B Letter, Statement A A Original Papir Dimension A på originalerne/papiret er længere end B. Liggende B B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R, Letter-R, Statement-R A A Original Papir Dimension A på originalerne/papiret er kortere end B. * Den originalstørrelse og det papirformat, der kan anvendes, afhænger af den valgte funktion og kassette. Der findes flere oplysninger på den side, der beskriver funktionen eller kassetten. Ikoner på berøringspanelet Følgende ikoner på berøringspanelet kan bruges til at angive originaler og papirets retning. Placeringsretning Originaler Papir Stående Liggende xxiii BETJENINGSVEJLEDNING

26 1 Maskinens dele Dette kapitel beskriver maskinens dele og tasterne på betjeningspanelet. Betjeningspanel Maskine BETJENINGSVEJLEDNING 1-1

27 Maskinens dele Betjeningspanel Viser Status/Annuller job skærmbilledet. Viser System Menu. Viser antallet af udskrevne ark og antallet af scannede sider. Viser hjælp vejledningen. Blinker under udskrivning. Blinker, mens data sendes. Viser skærmbilledet til kopiering. Viser skærmbilledet til afsendelse. Alternativt kan du ændre til skærmbilledet til visning af adressebog. Forstørrer berøringspanelet i skærmbilledet til kopiering eller skærmbilledet til afsendelse. Viser dokumentboks-skærmbilledet. Viser applikation-skærmbilledet. Viser program-skærmbilledet. 1-2 BETJENINGSVEJLEDNING

28 Maskinens dele Blinker, mens data modtages. Blinker, mens maskinen læser fra harddisk, fax eller USB-hukommelsen (multifunktionselement). Tændes eller blinker, hvis der sker en fejl og et job standses. Viser skærmbilledet til afbrydelse af kopiering. Afslutter (logger ud af) administration-skærmbilledet. 1 Indstiller maskinen til Dvale. Afbryder Dvale, hvis Dvale er aktiveret. Tændes, når der er sluttet strøm til maskinen. Taltaster. Indtaster tal og symboler. Fjerner indtastede tal og tegn. Indlæser destinationer, som allerede er registreret, og programmer til afsendelse. Afslutter indtastningen med taltaster og afslutter skærmbilledet i forbindelse med indstilling af funktioner. Funktionen er tilknyttet [OK] på skærmbilledet. Genetablerer standardindstillingerne. Annullerer eller pauser det igangværende udskrivningsjob. Starter kopiering og scanning samt behandlingen i forbindelse med indstilling. BETJENINGSVEJLEDNING 1-3

29 Maskinens dele Maskine 1 Originaldæksel (Tilbehør) 2 Indikatorplader for originalstørrelse 3 Klemmeholder 4 Glaspanel 5 Indikatoren Attention... Tændes eller blinker, hvis der sker en fejl og et job standses. 6 Modtageindikator... Blinker, mens data modtages 7 Venstre dæksel 1 8 Håndtag til venstre dæksel 1 9 Venstre dæksel 2 10 Håndtag til venstre dæksel 2 11 Glasplade 12 Betjeningspanel 13 Kassette 1 14 Kassette BETJENINGSVEJLEDNING

30 Maskinens dele 1 15 Stopklods til tonerbeholder 16 Tonerbeholder 17 Beholder til brugt toner 18 Papirføder (A2) 19 Dæksel til papirføder (A3) 20 Grøn knap BETJENINGSVEJLEDNING 1-5

31 Maskinens dele OPT2 DP A2 B1 OPT1 21 Stik til USB-hukommelse (A1) 22 Frontlåge 23 Justeringsstyr for papirbredde 24 Justeringsstyr for papirlængde 25 Øverste bakke 26 Hovedafbryder 27 Styr for papirbredde 28 Multifunktionsbakke 29 Interfacestik til tilbehør (OPT2) 30 Stik til USB-hukommelse (A2) 31 Stik til USB-interface (B1) 32 Netværksinterfacestik 33 Interfacestik til tilbehør (OPT1) 1-6 BETJENINGSVEJLEDNING

32 2 Klargøring inden brug Dette kapitel beskriver, hvordan maskinen gøres klar til brug første gang, samt fremgangsmåden ved ilægning af papir og originaler. Tilslutning af kabler Tænd/sluk Dvale og automatisk dvale Justering af betjeningspanelets vinkel Skift af sprog på display [Sprog] Indstilling af dato og klokkeslæt Opsætning af netværk (LAN-kabel forbindelse) COMMAND CENTER (indstillinger til ) Afsendelse af Ilægning af papir Ilægning af originaler BETJENINGSVEJLEDNING 2-1

33 Klargøring inden brug Klargøring af nødvendige kabler Maskinen kan tilsluttes pc'en via følgende interfaces. Klargør de nødvendige kabler til det interface, du ønsker at bruge. Tilgængelige standard-interfaces Funktion Interface Påkrævet kabel Printer/scanner /netværksfax* Netværksinterface LAN (10 BASE-T eller 100 BASE-TX, beskyttet) Printer USB-interface USB 2.0-kompatibelt kabel (Hi-speed USB-kompliant, maks. 5,0 meter, beskyttet) * Funktionen er tilgængelig, når der anvendes en fax (tilbehør). Der kan læses mere om netværksfaxen i Fax Kit Operation Guide. 2-2 BETJENINGSVEJLEDNING

34 OPT1 Klargøring inden brug Tilslutning af kabler Tilslutning af kabel Følg fremgangsmåden nedenfor for at tilslutte et kabel til maskinen. 1 Når strømmen til maskinen er tilsluttet, skal du først trykke på tasten Power på betjeningspanelet. Kontrollér, at indikatorerne Power og Memory er slukket. Sluk derefter for maskinen på hovedafbryderen. 2 Kontrollér, at indikatorerne er slukket. A2 DP 2 Tilslut et kabel til netværksinterfacet, som sidder på højre side af maskinen. B1 3 Forbind kablets anden ende til hub'en. 4 Konfigurér netværket. Dette er beskrevet under Opsætning af netværk (LAN-kabel forbindelse) på side BETJENINGSVEJLEDNING 2-3

35 Klargøring inden brug Tilslutning af strømkabel Tilslut den ene ende af det medfølgende strømkabel til maskinen og den anden ende til en stikkontakt. VIGTIGT: Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen. 2-4 BETJENINGSVEJLEDNING

36 Klargøring inden brug Tænd/sluk Tænd Når hovedafbryderens indikator er tændt... Tryk på tasten Power. 2 Når hovedafbryderens indikator er slukket... Løft dækslet til hovedafbryderen, og tænd for maskinen på hovedafbryderen. BEMÆRK: Hvis datasikkerhedsudstyret (tilbehør) er installeret, vil der muligvis blive vist en meddelelse på displayet, som angiver, at sikkerhedsfunktionen er blevet aktiveret. Det vil tage tid at starte op, når der tændes for maskinen. VIGTIGT: Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes igen med det samme. Vent mindst 5 sekunder, og tænd derefter på hovedafbryderen. BETJENINGSVEJLEDNING 2-5

37 Klargøring inden brug Sluk Inden du slukker på hovedafbryderen, skal du trykke på tasten Power på betjeningspanelet. Sørg for, at indikatorerne Power og Memory er slukkede, inden der slukkes på hovedafbryderen. FORSIGTIG: Harddisken kan være i gang, når tasten Power eller indikatoren Memory er tændt eller blinker. Slukning på hovedafbryderen, mens harddisken er i gang, kan beskadige den. Kontrollér, at indikatorerne er slukkede. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid FORSIGTIG: Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie). Bemærk, at faxtransmission og -modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra maskinen, hvis faxtilbehøret er installeret. FORSIGTIG: Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt. 2-6 BETJENINGSVEJLEDNING

38 Klargøring inden brug Dvale og automatisk dvale Dvale Automatisk dvale Tryk på tasten Power for at aktivere dvaletilstanden. Berøringspanelet og alle indikatorer på betjeningspanelet på nær hovedafbryderens indikator slukker for at spare på strømmen. Denne status kaldes for dvale. Hvis der modtages udskrivningsdata i dvaletilstanden, vil udskrivningen blive udført, men berøringspanelet forblive slukket. Når der benyttes en fax (tilbehør), vil modtagne fax data også blive udskrevet, mens betjeningspanelet er slukket. Tryk på tasten Power for at afslutte dvaletilstanden. Maskinen vil være klar til brug i løbet af 15 sekunder. Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne (eksempelvis ventilation) kan forlænge maskinens reaktionstid. 2 Hvis automatisk dvale er valgt, skifter maskinen til dvale, når den har stået ubenyttet i et vist tidsrum. Dette tidsrum er som standard 8 minutter. BETJENINGSVEJLEDNING 2-7

39 Klargøring inden brug Justering af betjeningspanelets vinkel Du kan justere betjeningspanelets vinkel i to trin ved at deaktivere låsehåndtaget på betjeningspanelet. Skift af sprog på display [Sprog] Vælg det sprog, der skal vises på berøringspanelet. Benyt nedenstående fremgangsmåde for valg af sproget. 1 Tryk på tasten System Menu. 2 Tryk på [Fælles indstillinger] og dernæst på [Skift] under Sprog. Fælles indstillinger - Sprog 3 Tryk på tasten for det sprog, du vil benytte. Angiv det sprog, der skal bruges på berøringsskærmen. English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Dansk Afbryd OK Status 08/08/ :10 4 Tryk på [OK]. Sproget på berøringspanelet vil nu blive ændret. 2-8 BETJENINGSVEJLEDNING

40 Klargøring inden brug Indstilling af dato og klokkeslæt Følg fremgangsmåden nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt under installationen. Når du sender en vha. transmissionsfunktionen, vil datoen og klokkeslættet for denne indstilling blive angivet i ens overskrift. Indstil datoen, klokkeslættet og tidszonen i forhold til GMT for den lokalitet, hvor maskinen anvendes. 2 BEMÆRK: Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, skal du logge på som bruger med administratorrettigheder for at kunne ændre indstillingerne. Hvis administration af brugerlogon er deaktiveret, vises skærmbilledet til brugergodkendelse. Indtast et brugernavn og adgangskode til logon, og tryk på [Logon]. Se Logon/log af på side 3-2 for standardbrugernavn og adgangskode til logon. Sørg for at indstille tidsforskellen, inden du indstiller dato og klokkeslæt. Hvis indstillingerne for dato/klokkeslæt ændres, kan prøvefunktionerne ikke benyttes. 1 Tryk på tasten System Menu. 2 Tryk på [ ], [Dato/Timer] og dernæst på [Skift] under Tidszone. Dato/Timer - Tidszone Angiv tidszone. Vælg den lokalitet, der er tættest på dig. Tidszone -12:00 Den internationale datolinje (vest) 3 Vælg lokaliteten. BEMÆRK: Tryk på [ ] eller [ ] for at få vist næste lokalitet. -11:00 Midwayøerne, Samoa -10:00 Hawaii -09:00 Alaska -08:00 Pacific Time (USA og Canada) 1/13 Sommertid Fra Til 4 Tryk på [Til] eller [Fra] under Sommertid og dernæst på [OK]. -07:00 Arizona Afbryd Status 08/08/ :10 OK BEMÆRK: Sommertid indstillingen vises ikke, hvis du vælger en lokalitet, som ikke anvender sommertid. 5 Tryk på [Skift] under Dato/Klokkeslæt. BETJENINGSVEJLEDNING 2-9

41 Klargøring inden brug Dato/Timer - Dato/Klokkeslæt Angiv dato og klokkeslæt. 6 Indstil dato og klokkeslæt. Tryk på [+] eller [ ] for hver indstilling. 7 Tryk på [OK] År 10 Måned 10 Dag 10 Time 10 Minut 31 Sekund Off Afbryd OK Status 08/08/ : BETJENINGSVEJLEDNING

42 Klargøring inden brug Opsætning af netværk (LAN-kabel forbindelse) Maskinen er udstyret med netværksinterface, der er kompatibelt med netværksprotokoller såsom TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec og AppleTalk. Det giver mulighed for udskrivning via netværk på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare og andre platforme. 2 BEMÆRK: Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, skal du logge på som bruger med administratorrettigheder for at kunne ændre indstillingerne. Hvis administration af brugerlogon er deaktiveret, vises skærmbilledet til brugergodkendelse. Indtast et brugernavn og adgangskode til logon, og tryk på [Logon]. Opsætning af TCP/IP (IPv4) (ved indtastning af IP-adresser) Opsætning af TCP/IP til forbindelse med Windows netværket. Indstil IP-adresser, subnet masker og gateway adresser. Standardindstillingerne er "TCP/IP Protokol: Til, DHCP: Til, Bonjour: Fra, Auto-IP: Til". BEMÆRK: Indhent tilladelse hos netværksadministratoren inden indtastning af IP-adresserne. Benyt nedenstående fremgangsmåde. 1 Tryk på tasten System Menu. 2 Tryk på [System], [Næste] under Netværk og dernæst på [Næste] under TCP/IP indstilling. 3 Tryk på [Skift] under TCP/IP. 4 Tryk på [Til] og dernæst på [OK]. 5 Tryk på [Skift] under IPv4. System - IPv4 6 Tryk på [DHCP]. Angiv TCP/IP (IPv4): * Den nye indstilling anvendes efter genstart. IP-adresse Subnet Mask On Standardgateway Til DHCP Fra Bonjour Til Auto-IP Afbryd OK Status 08/08/ :10 7 Tryk på [Fra] under DHCP og dernæst på [OK]. 8 Tryk på [Bonjour]. 9 Tryk på [Fra] under Bonjour og dernæst på [OK]. 10 Tryk på [IP adresse], og indtast adressen med taltasterne. 11 Tryk på [Subnet Mask], og indtast adressen med taltasterne. BETJENINGSVEJLEDNING 2-11

43 Klargøring inden brug 12 Tryk på [Standard-gateway], og indtast adressen med taltasterne. 13 Kontrollér, at indtastninger i adressen er korrekt, og tryk på [OK]. 14 Genstart systemet, eller sluk og tænd maskinen efter ændring af indstillingen BETJENINGSVEJLEDNING

44 Klargøring inden brug COMMAND CENTER (indstillinger til ) COMMAND CENTER er et værktøj, som bruges ved opgaver, såsom at godkende maskinens betjeningsstatus og skifte indstillingerne for sikkerhed, udskrive via netværk, -transmission og avancerede netværksindstillinger. 2 BEMÆRK: Oplysninger om FAX-indstillingerne er udeladt i denne udgave. Der kan læses mere om faxen i Fax Kit Operation Guide. Fremgangsmåden ved oprettelse af adgang til COMMAND CENTER forklares nedenfor. 1 Start din web-browser. 2 Indtast maskinens IP-adresse i feltet Adresse eller Lokalitet. f.eks.) Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og COMMAND CENTER samt deres aktuelle status. 3 Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet. Værdierne for hver kategori skal angives separat. Hvis adgangsbegrænsning er slået til for COMMAND CENTER, indtast det korrekte brugernavn og adgangskode for at få adgang til andre sider end startsiden. Se KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide for yderligere oplysninger. Afsendelse af Når du har angivet SMTP-indstillingerne, kan du sende billeder, som blev indlæst på denne maskine, som vedhæftede billedfiler via . For at kunne benytte denne funktion skal maskinen være tilsluttet en mail-server med SMTP-protokollen. Inden du sender billeder som vedhæftede filer fra denne maskine, skal du kontrollere følgende: Det netværksmiljø, som anvendes til at tilslutte denne maskine til mail-serveren En konstant forbindelse via LAN anbefales. SMTP-indstillinger Brug COMMAND CENTER til at registrere IP-adresse og værtsnavn på SMTP-serveren. Det er ikke muligt at sende meget store s, hvis der er blevet angivet begrænsninger på størrelsen. BETJENINGSVEJLEDNING 2-13

45 Klargøring inden brug Fremgangmåden ved konfiguration af SMTP-indstillingerne forklares nedenfor. 1 Tryk på Avanceret -> SMTP -> Generelt. 2 Angiv de korrekte indstillinger i hvert felt. De indstillinger, som skal angives på skærmbilledet SMTP-indstillinger vises nedenfor. Element SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Denne protokol skal være aktiveret, før du kan sende s. SMTP Port Number Angiv SMTP-portnummer, eller benyt SMTP-standardporten 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Angiv SMTP-servernavnet eller dens IP-adresse. Den maksimale længde på SMTP-servernavnet og IP-adressen er 64 tegn. Hvis der indtastes et navn, skal DNS-serveradressen også konfigureres. DNS-serveradressen kan indtastes under fanen TCP/IP generelt. Indstil det tidsrum i sekunder, der skal gå inden timeout. Aktiverer eller deaktiverer SMTP-godkendelsesprotokollen eller indstiller POP som prioriteret protokol over SMTP. SMTP-godkendelse understøtter Microsoft Exchange Godkendelsen kan indstilles fra tre POP3-konti, eller der kan vælges en anden konto. Når Andet er valgt under Godkend, vil det her angivne Brugernavn til logon blive anvendt til SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på brugernavnet til logon er 64 tegn. Når Andet er valgt under Godkend, vil den adgangskode, som angives her, blive anvendt ved godkendelsen. Den maksimale længde på adgangskoden til logon er 64 tegn. Indstil det tidsrum i sekunder, der skal gå inden timeout, når der er valgt POP inden SMTP som godkendelsesprotokol. Herved afprøves om SMTP-forbindelsen kan oprettes. Angiv den maksimale størrelse i kilobytes på , der kan sendes. Når værdien er 0, er begrænsningen på -størrelsen slået fra. Angiv -adressen på den person, som har ansvar for maskinen, såsom maskinadministrator, således at et svar eller besked om fejl under afsendelsen sendes til denne person i stedet for til maskinen. Afsenderadressen skal angives korrekt med henblik på SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på afsenderadressen er 128 tegn. Indtast signaturen. Signaturen er en friformstekst, som vises i bunden af teksten. Den bruges ofte til yderligere identifikation af maskinen. Den maksimale længde på signaturen er 512 tegn. Angiv de domænenavne, som kan tillades eller afvises. Den maksimale længde på domænenavnet er 32 tegn. Du kan også angive -adresser. 3 Tryk på Send BETJENINGSVEJLEDNING

46 Klargøring inden brug Ilægning af papir Papiret kan som standard lægges i de to kassetter og i multifunktionsbakken. En papirføder fås også som tilbehør. Inden ilægning af papir Når du åbner en ny pakke papir, skal du bladre gennem arkene for at adskille dem, før de lægges i som beskrevet i fremgangsmåden nedenfor. 2 1 Bøj hele papirstakken, så den midterste del buer opad. 2 Tag fat om papiret i begge ender, og skub dem mod hinanden, så papirarkene løfter sig overalt. 3 Hæv og sænk højre og venstre hånd skiftevist, så der dannes et luftrum mellem arkene. 4 Udlign til sidste papirets kanter på en jævn flade, f.eks. et bord. Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet eller krøllet. Krøllet eller foldet papir kan medføre papirstop. FORSIGTIG: Hvis du kopierer på brugt papir (papir, der allerede er brugt til kopiering), må du ikke bruge papir, der er sammenholdt med hæfteklammer eller clips. Det kan beskadige maskinen eller give en dårlig billedkvalitet. BEMÆRK: Hvis udskrifterne er krøllede eller ikke er pænt hæftet sammen, kan du vende papiret i kassetten, så den anden side vender op. Udsæt ikke åbne papirpakker for høje temperaturer og høj luftfugtighed. Fugt kan medføre problemer. Pak resterende papir ind i originalemballagen efter ilægning af papir i multifunktionsbakken eller kassetterne. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du beskytte papiret mod fugt ved at tage det ud af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen. BEMÆRK: Se Papir på Tillæg-2, hvis der anvendes specialpapir, såsom brevhoved, hullet papir eller papir med tryk, såsom logo eller firmanavn. BETJENINGSVEJLEDNING 2-15

47 Klargøring inden brug Ilægning af papir i kassetterne Hver af de to standardkassetter kan rumme almindeligt papir, genbrugspapir eller farvet papir. Kassetterne kan rumme op til 500 ark (80 g/m 2 ). Følgende papirformater understøttes: Ledger, Legal, Oficio II, ", Letter, Letter-R, Statement, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Folio, 8K, 16K og 16K-R. VIGTIGT: Brug ikke papir til inkjet printere eller papir med bestrøget overflade. Disse papirtyper kan medføre papirstop eller andre fejl. Angiv altid medietypen, når der anvendes medietyper, der er forskellige fra almindeligt papir (såsom genbrugspapir eller farvet papir). (Se Angivelse af papirformat og medietype for kassetterne på side 2-22). Kassetterne kan rumme papir med papirvægt på op til 105 g/m 2. Ilæg ikke papir, som er tungere end 106 g/m 2, i kassetterne. Brug multifunktionsbakken til papir, som er tungere end 106 g/m 2. 1 Træk kassetten ud mod dig selv, indtil den stopper. BEMÆRK: Træk ikke mere end en kassette ud ad gangen. 2 Tryk på justeringsstyret for papirlængde, og flyt glaspladen, så den passer til papirformatet. Hæv justeringsstyret for papirlængde ved ilægning af A4 eller mindre papir i kassette 1. Sænk justeringsstyret for papirlængde ved ilægning af B4 eller større papir. BEMÆRK: Papirformaterne er angivet på kassetten. 3 Tryk på justeringsstyret for papirbredde, og flyt styret, så det passer til papirformatet BETJENINGSVEJLEDNING

48 Klargøring inden brug A B BEMÆRK: Papirformaterne er angivet på kassetterne. Følg fremgangsmåden nedenfor for at skifte mellem format i tommer eller centimeter (A-, B-format). 1. Tag fat i justeringsstyret for papirbredde, og flyt styret, så det passer til papirformatet Drej formatknappen A 90. > 3. Flyt formathåndtaget B op (C) eller ned (I). C: Metrisk format (centimeter) (A-, B-format) I: Tommeformat 4. Drej formatknappen 90 for at låse den. > 4 Ilæg papiret, så det flugter med venstre side af kassetten. VIGTIGT: Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller foldet papir kan forårsage papirstop. Kontrollér, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se figuren nedenfor). Ved ilægning af papir skal du sørge for, at siden, som lå tættest på indpakningens forseglede side, vender opad. Justeringsstyret til papirlængde og -bredde skal justeres efter papirformatet. Hvis papiret lægges i uden at disse styr justeres, kan det medføre forskydning af arkene og dermed papirstop. Sørg for, at justeringsstyret for papirlængde og - bredde hviler sikkert mod papiret. Justér styrene, hvis der er et mellemrum. BETJENINGSVEJLEDNING 2-17

49 Klargøring inden brug 5 Indsæt det rette papirformatkort i åbningen for at angive formatet på det ilagte papir. 6 Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads. BEMÆRK: Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du beskytte papiret mod fugt ved at tage det ud af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen. 7 Vælg den medietype (almindeligt, genbrugspapir osv.), som ligger i kassetten. (Se Angivelse af papirformat og medietype for kassetterne på side 2-22.) Ilægning af papir i multifunktionsbakken Multifunktionsbakken kan rumme op til 200 ark almindeligt papir (80 g/m 2 ). Multifunktionsbakken har plads til papirformater fra A3 til A6 og Hagaki og fra Ledger til Statement-R, 8K, 16K og 16K-R. Sørg for at bruge multifunktionsbakken, når du udskriver på specialpapir. VIGTIGT: Angiv altid medietypen, når der anvendes medietyper, der er forskellige fra almindeligt papir (såsom genbrugspapir eller farvet papir). (Se Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side 2-24.) Indstil medietypen til Tykt, hvis du bruger papir med en papirvægt på 106 g/m 2. Multifunktionsbakken har følgende kapacitet. Hagaki: 80 ark OHP-film: 25 ark Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Comm. #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 ark BEMÆRK: Når du ilægger et brugerdefineret papirformat, skal du angive papirformatet jf. Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side Når du anvender specialpapir, såsom transparent eller tykt papir, skal du vælge medietypen, som angivet i Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side BETJENINGSVEJLEDNING

50 Klargøring inden brug 1 Åbn multifunktionsbakken. 2 2 Flyt justeringsstyrene for papirbredde, så de passer til papiret. 3 Før papiret ind i bakken langs med styrene, indtil det ikke kan komme længere. VIGTIGT: Sørg for, at siden, som lå tættest på indpakningens forseglede side, vender opad. Krøllet papir skal rettes ud inden brug. Ret den øverste kant, hvis den er krøllet. Kontrollér inden ilægning af papir i multifunktionsbakken, at der ikke er papir tilbage fra et tidligere job i bakken. Hvis der er nogle få ark papir tilbage i multifunktionsbakken, og du ønsker at ilægge flere papirer, skal du først fjerne det resterende papir fra bakken, og blande det med det nye papir, inden papiret ilægges i bakken. BETJENINGSVEJLEDNING 2-19

51 Klargøring inden brug Ilægning af kuverter Der er plads til op til 20 kuverter i multifunktionsbakken. Følgende kuvertformater er acceptable. Acceptable kuverter Størrelse Youkei 2 Youkei mm mm Monarch 3 7/8" 7 1/2" Kuvert #10 (Comm. #10) 4 1/8" 9 1/2" Kuvert DL Kuvert C mm mm 1 Åbn multifunktionsbakken. 2 Flyt justeringsstyrene for papirbredde, så de passer til kuverten. 3 Luk flappen, hvis kuverten har et liggende format. Ilæg kuverten, så den ligger langs med justeringsstyrene. Lad den side, der skal skrives på, vende opad med flappen vendt ud mod dig selv. Luk flappen, hvis kuverten har et stående format. Ilæg kuverten, så den ligger langs med justeringsstyrene. Lad den side, der skal skrives på, vende opad med flappen vendt mod indføringsåbningen BETJENINGSVEJLEDNING

52 Klargøring inden brug Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken Læg kuverten i med den side, der skal skrives på, vendt opad. 2 Kuverter med liggende format Karton (Hagaki) Kuverter med stående format Returpostkort (Oufuku Hagaki) BEMÆRK: Benyt ufoldede returpostkort (Oufuku Hagaki). VIGTIGT: Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og siden, der vender opad) afhænger af kuverttypen. Sørg for at ilægge den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den forkerte retning eller på den forkerte side. BEMÆRK: Når du ilægger en kuvert i multifunktionsbakken, vælg kuverttypen som anvist i Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side BETJENINGSVEJLEDNING 2-21

53 Klargøring inden brug Angivelse af papirformat og medie Standardindstillingen for papirformat for kassette 1 og 2, for multifunktionsbakken og for papirføderen (kassette 3 og 4) (tilbehør) er [Automatisk]. Standardindstillingen for medietype er [Almindelig]. Angiv papirformatet og medietypen for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i kassetterne. (Se Angivelse af papirformat og medietype for kassetterne på side 2-22.) Angiv papirformatet for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i multifunktionsbakken. (Se Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken på side 2-24.) Angivelse af papirformat og medietype for kassetterne Angiv papirformatet for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i kassette 1 og 2 eller papirføderen (kassette 3 og 4) (tilbehør). Hvis du anvender en medietype, der er forskellig fra almindeligt papir, skal du også angive medietypen. Valg af element Valg af format/type Papirformat Automatisk Papirformatet aflæses og vælges automatisk. Vælg, om papirformatet skal angives i centimeter (Metrisk) eller i Tommer. Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 Vælg blandt standardformater. Der kan vælges mellem følgende papirformater. Tommeformat: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, " og Oficio II Metrisk format: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio. Vælg blandt standardformater, der ikke er omfattet af Standardstørrelser 1. Der kan vælges mellem følgende papirformater. Tommeformat: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K-R og 16K Metrisk format: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, ", Oficio II, 8K, 16K-R og 16K. Medietype Almindeligt (105 g/m 2 eller mindre), Groft, Pergament (64 g/m 2 eller mindre), Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, Farve, Hullet, Brevhoved, Høj kvalitet og Brugerdef. 1 til 8 BEMÆRK: Nedenfor vises de tilgængelige medietyper for udskrivning af modtagne faxer (hvis faxen (tilbehør) er installeret). Almindeligt, Genbrugs, Kvalitetspapir, Farvet, Høj kvalitet, Groft og Bruger 1 til BETJENINGSVEJLEDNING

54 Klargøring inden brug 1 Tryk på tasten System Menu. 2 2 Tryk på [Fælles indstillinger], [Næste] under Original/Papirindstillinger og dernæst på [Næste] under Kassetteindstillinger. 3 Kassetteindstillinger, vælg en af [Kassette 1] til [Kassette 4], og tryk på [Næste]. Tryk dernæst på [Skift] under Papirformat. BEMÆRK: [Kassette 3] og [Kassette 4] vises, når papirføderen (tilbehør) er installeret. 4 Tryk på [Automatisk], og vælg [Metrisk] eller [Tomme] som enhed for at sætte maskinen til at vise papirformatet automatisk. Fælles indstillinger - Papirformat Angiv papirformatet i kassetten. For valg af papirformat, tryk på [Standardstørrelser 1] eller [Standardstørrelser 2], og vælg papirformat. Automatisk A3 A4 A4 A5 Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 B4 B5 B5 Folio Afbryd OK Status 08/08/ :10 5 Tryk på [OK]. Forrige skærmbillede vises. Fælles indstillinger - Medietype Vælg papirtype i kassette 1. 6 Tryk på [Skift] under Medietype, og vælg medietype. Tryk dernæst på [OK]. Almindeligt Groft Pergament Genbr.papir Fortrykt Kval.papir Farve Hullet Brevhoved Høj kvalitet Brugerdef. 1 Brugerdef. 2 Brugerdef. 3 Brugerdef. 4 Brugerdef. 5 Brugerdef. 6 Brugerdef. 7 Brugerdef. 8 Afbryd OK Status 08/08/ :10 BETJENINGSVEJLEDNING 2-23

55 Klargøring inden brug Angivelse af papirformat og medietype for multifunktionsbakken Angiv papirformatet for at fastsætte hvilken type papir, der skal anvendes i multifunktionsbakken. Angiv medietypen, når der anvendes andet end almindeligt papir. Element Beskrivelse Papirformat Automatisk Papirformatet aflæses og vælges automatisk. Vælg, om papirformatet skal angives i centimeter (Metrisk) eller i Tommer. Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 Andre Indtastning af format Vælg blandt standardformater. Der kan vælges mellem følgende papirformater. Tommeformat: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, " og Oficio II Metrisk format: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R og Folio Vælg blandt standardformater, der ikke er omfattet af Standardstørrelser 1. Der kan vælges mellem følgende papirformater. Tommeformat: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R og Folio, 8K, 16K-R og 16K Metrisk format: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, ", Oficio II, 8K, 16K-R og 16K. Vælg blandt special-standardformater og brugerdefinerede formater. Der kan vælges mellem følgende papirformater. ISO B5, Kuvert #10 (Comm. #10), Kuvert #9 (Comm. #9), Kuvert #6 (Comm. #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Angiv det format, som ikke er inkluderet i standardformater. Der kan vælges mellem følgende papirformater. Tommeformat X (Vandret): 5.83 til 17" (trinvis forøgelse på 0.01") Y (Lodret): 3.86 til 11.69" (trinvis forøgelse på 0.01") Metrisk format X (Vandret): 148 til 432 mm (trinvis forøgelse på 1 mm), Y (Lodret): 98 til 297 mm (trinvis forøgelse på 1 mm) Medietype Der kan vælges mellem følgende medietyper. Almindeligt (105 g/m 2 eller mindre), Groft, Transparent, Pergament (64 g/m 2 eller mindre), Etiketter, Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, Karton, Farve, Hullet, Brevhoved, Kuvert, Tykt (91 g/m 2 og højere), Høj kvalitet og Brugerdef. 1 til 8 BEMÆRK: Hvis faxen (tilbehør) er installeret, og du anvender multifunktionsbakken til at udskrive modtagne faxer, vises de tilgængelige medietyper nedenfor. Almindeligt, Genbrugs, Kvalitetspapir, Farvet, Høj kvalitet, Groft og Bruger 1 til BETJENINGSVEJLEDNING

56 Klargøring inden brug 1 Tryk på tasten System Menu. 2 2 Tryk på [Fælles indstillinger], [Næste] under Original/Papirindstillinger, tryk på [Næste] under MF-bakkeindstilling og dernæst på [Skift] under Papirformat. Fælles indstillinger - Multifunktionsbakke Angiv papirformat for multifunktionsbakken. 3 Tryk på [Automatisk], og vælg [Metrisk] eller [Tomme] som enhed for at sætte maskinen til at vise papirformatet automatisk. Automatisk Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 Andre A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio For valg af papirformat, tryk på [Standardstørrelser 1], [Standardstørrelser 2], [Andre] eller [Indtastning af størrelse], og vælg papirformat. Indtastning af størrelse Afbryd OK Status 08/08/ :10 Fælles indstillinger - Papirformat Angiv papirformat for multifunktionsbakken. Automatisk Hvis du har valgt [Indtastning af størrelse], tryk på [+] eller [ ] for at angive X (vandret) og Y (lodret) format. Du kan indtaste formatet direkte vha. taltasterne ved at trykke på [#-taster]. Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 Andre Indtastning af størrelse X ( ) 420 mm #-taster Y (98-297) 297 mm #-taster Afbryd OK Status 08/08/ :10 4 Tryk på [OK]. Forrige skærmbillede vises. Fælles indstillinger - Medietype Vælg papirtype i multifunktionsbakken. 5 Tryk på [Skift] under Medietype, og vælg medietype. Tryk dernæst på [OK]. Almindeligt Transparent Groft Pergament Etiketter Genbr.papir Fortrykt Kval.papir Karton Farve Hullet Brevhoved Kuvert Tykt Bestrøget Høj kvalitet Brugerdef. 1 Brugerdef. 2 Brugerdef. 3 Brugerdef. 4 Brugerdef. 5 Brugerdef. 6 Brugerdef. 7 Brugerdef. 8 Afbryd OK Status 08/08/ :10 BETJENINGSVEJLEDNING 2-25

57 Klargøring inden brug Ilægning af originaler Følg fremgangsmåden nedenfor ved ilægning af originaler til kopiering, afsendelse eller opbevaring. Placering af originaler på glasplade Du kan anbringe en bog eller et blad på glaspladen foruden almindelige originalark. 1 Åbn originaldækslet. BEMÆRK: Åbn dokumentføderen (tilbehør), hvis denne er installeret. Inden du åbner dokumentføderen, skal du kontrollere, at der ikke ligger originaler på originalpladen eller på originaludskubningspladen. Originaler i originalpladen eller originaludskubningspladen kan falde af, når du åbner dokumentføderen. Lad dokumentføderen stå åben, hvis originalen er mere end 40 mm tyk. 2 Anbring originalen. Læg den side, der skal scannes, nedad. Sørg for, at den flugter med indikatorpladerne for originalstørrelsen, hvor det bageste venstre hjørne tjener som referencepunkt BETJENINGSVEJLEDNING

58 Klargøring inden brug Indikatorplader for originalstørrelse 2 3 Luk originaldækslet. VIGTIGT: Brug ikke magt, når du lukker originaldækslet. Et hårdt tryk kan få glaspladen til at knække. BEMÆRK: Der kan forekomme skygger langs kanten og midt på kopier, der er fremstillet fra åbne originaler. FORSIGTIG: Lad ikke dokumentføderen stå åben, da det kan medføre personskade. BETJENINGSVEJLEDNING 2-27

59 Klargøring inden brug Ilægning af originaler i dokumentføder Dokumentføderen (tilbehør) scanner automatisk hvert ark i en bunke med flere originaler. Begge sider af en 2- sidet original scannes. Delnavne i dokumentføderen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Indikator for ilagt original (2) Topdæksel (3) Originalbreddestyr (4) Originalplade (5) Originaludskubningsplade (6) Originalstopper (7) Åbningshåndtag Originaler, der understøttes af dokumentføderen Følgende originaltyper kan anvendes i dokumentføderen: Vægt 45 til 160 g/m 2 (duplex: 50 til 120 g/m 2 ) Størrelse Kapacitet Maks. A3 til min. A5 Maks. Ledger til min. Statement-R Almindeligt papir (80 g/m 2 ), Farvet papir, Genbrugspapir: 100 ark (Originaler i blandede størrelser: 30 ark) Tykt papir (120 g/m 2 ): 66 ark Tykt papir (160 g/m 2 ): 50 ark Tegnepapir: 1 ark Høj kvalitet (110 g/m 2 ): 72 ark Originaler, der ikke understøttes af dokumentføderen Brug ikke dokumentføderen til følgende originaltyper: Bløde originaler såsom vinylark Transparente originaler, såsom OHP-film Karbonpapir Originaler med meget glatte overflader Originaler med klæbestrimmel eller lim Våde originaler Originaler med rettelak, der endnu ikke er tør Originaler med en uregelmæssig facon (ikke-rektangulær) Originaler med udklippede dele Krøllet papir Originaler med folder (folderne skal rettes ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sidde fast). Originaler, der er samlet med hæfteklammer eller clips (fjern clips eller hæfteklammer, og glat papiret helt ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sidde fast) BETJENINGSVEJLEDNING

60 Klargøring inden brug Sådan ilægges originaler VIGTIGT: Kontrollér inden ilægning af originalerne, at der ikke ligger originaler i originaludskubningspladen. Hvis originaler efterlades i originaludskubningspladen, kan nye originaler sætte sig fast. 1 Justér originalbreddestyrene efter originalerne. 2 2 Anbring originalerne. Læg den side, der skal scannes (eller den første af 2-sidede originaler), så den vender opad. Lad den førende kant glide ind i dokumentføderen, indtil den ikke kan komme længere. Indikatoren for ilagt original vil tænde. VIGTIGT: Kontrollér, at originalbreddestyrene passer nøjagtigt til originalernes bredde. Justér originalbreddestyrene, hvis der er et mellemrum. Mellemrummet kan få originalerne til at sidde fast. Sørg for, at de ilagte originaler ikke overstiger niveauindikatoren. Originalerne kan sidde fast, hvis det maksimale niveau overstiges (se figuren). Originaler med huller eller perforerede linjer skal anbringes, således at hullerne eller perforeringen scannes sidst (ikke først). Indikator for ilagt original Indikatoren for ilagt original er tændt eller slukket, afhængigt af hvordan originalerne blev anbragt. Indikatorerne og deres status er som følger, Grøn (venstre indikator) lyser: Originalen er anbragt korrekt. Grøn (venstre indikator) blinker: Originalen er ikke anbragt korrekt. Fjern og anbring igen. Rød (højre indikator) blinker: Originalen sidder fast. Fjern originalen, og anbring den korrekt. BETJENINGSVEJLEDNING 2-29

61 Klargøring inden brug 2-30 BETJENINGSVEJLEDNING

62 3 Grundlæggende brug Dette kapitel indeholder følgende emner. Logon/log af Tast Enter og tast Quick No. Search Kopiering Udskrivning - Udskrivning fra programmer Afsendelse Angivelse af destinationen Brug af dokumentboks Grundlæggende brug af dokumentboks Afbrydelse af et job Program (kopiering og afsendelse) Registrering af genveje (indstillinger for kopiering, afsendelse og dokumentboks) Brug af browser BETJENINGSVEJLEDNING 3-1

63 Grundlæggende brug Logon/log af Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, skal brugernavnet og adgangskoden til logon indtastes, før maskinen kan bruges. BEMÆRK: Du har ikke mulighed for at logge på, hvis du glemmer dit brugernavn eller adgangskode til logon. I dette tilfælde er det nødvendigt at logge på med administratorrettigheder og ændre brugernavn og adgangskode til logon. Log på Angiv brugernavn og adgangskode. 1 Tryk på [Brugernavn til logon], hvis nedenstående skærmbillede vises under betjeningen. Log ind på: Brugernavn til logon Lokal abcdef Tryk på [#-taster] for at indtaste logondataene ved hjælp af taltasterne. #-taster Adgangskode til logon ******** #-taster IC-kort Logon Tællerkontrol Afbryd Logon Status 08/08/ :10 2 Indtast brugernavnet til logon, og tryk på [OK]. 3 Tryk på [Adgangskode til logon]. Tryk på [#-taster] for at indtaste logondataene ved hjælp af taltasterne. 4 Indtast adgangskoden, og tryk på [OK]. 5 Kontrollér brugernavnet og adgangskoden til logon, og tryk på [Logon]. BEMÆRK: Hvis Netværksgodkendelse vælges som metode til brugergodkendelse, er det muligt at vælge enten Lokal eller Netværk som godkendelsesdestination. 3-2 BETJENINGSVEJLEDNING

64 Grundlæggende brug BEMÆRK: Som standard er der allerede gemt en for hver standardbruger med maskinadministratorrettigheder og administratorrettigheder. Hver bruger har følgende egenskaber: Maskinadministrator Brugernavn: DeviceAdmin Brugernavn til logon: 42 ppm-model: 4200, 52 ppm-model: Adgangskode til logon: 42 ppm-model: 4200, 52 ppm-model: 5200 Adgangsniveau: Maskinadministrator Administrator Brugernavn: Admin Brugernavn til logon: Admin Adgangskode til logon: Admin Adgangsniveau: Administrator Af hensyn til din sikkerhed anbefales det at ændre brugernavnet, brugernavnet til logon og adgangskoden til logon regelmæssigt. Log af For at logge af denne maskine, tryk på tasten Logout for at vende tilbage til skærmbilledet til indtastning af brugernavn og adgangskode til logon. BETJENINGSVEJLEDNING 3-3

65 Grundlæggende brug Tast Enter og tast Quick No. Search Dette afsnit beskriver fremgangsmåden i forbindelse med brug af tasten Enter og tasten Quick No. Search på betjeningspanelet. Brug af tasten Enter ( ) Tasten Enter fungerer på samme måde som tasterne på berøringspanelet såsom [OK] og [Luk]. Symbolet Enter ( ) er vist ved siden af tasterne med tilknytning til indgreb, som udføres af tasten Enter (eksempelvis [ OK], [ Luk]). Klar til at kopiere. Kopier 1 Tryk på tasten for kassetten med det ønskede papirformat på papirvalg skærmbilledet. Papirvalg Ilæg original. Automatisk A4 Almindeligt A4 Almindeligt Symbolet Enter ( ) vises ved [OK] på berøringspanelet for at angive, at tasten Enter udfører samme indgreb som [OK]. Original Zoom Papir : --- : 100% : --- Vis A3 Almindeligt A4 Almindeligt A4 Almindeligt Indst. for MP-bakke 2 Tryk på tasten Enter (eller [OK]) for at bruge det valgte papir ved kopieringen. Tilføj genvej Afbryd OK Status 08/08/ :10 Brug af tasten Quick No. Search ( ) Brug tasten Quick No. Search til at udføre et indgreb ved blot at indtaste et tal direkte ved hjælp af taltasterne. Du kan eksempelvis specificere kortnummeret for en transmissionsdestination eller indlæse et gemt program ved hjælp af det respektive programnummer. Tasten Quick No. Search har samme funktion som [No.] på berøringspanelet. Brugen af tasten Quick No. Search er beskrevet nedenfor med udgangspunkt i et eksempel, hvor et kortnummer specificeres og benyttes til valg af en destination. Se Angivelse af destinationen på side 3-19 for flere oplysninger om kortnummer. 1 Tryk på tasten Quick No. Search (eller [No.]) fra standardskærmbilledet til afsendelse. AAA Destination Klar til at sende. Ilæg original. A OFFICE B OFFICE C OFFICE Lagt på 0001 Destination Detalje Adressebog Direkte BBB 00 Hurtig opsætning Angiv nummeret for one-touch-tasten ved hjælp af taltasterne. Afbryd ( ) FFF GGG HHH III JJJ Dataformat for original/afsend. Farve-/ billedkvalitet Indtast. af -adr. Indtast mappesti Avanceret opsætning Status 08/08/ : OK 1/10 1/100 Destination Indtast. af faxnr. Angiv i-fax adresse WSD scanning 2 Indtast kortnummeret ved hjælp af taltasterne i skærmbilledet til indtastning af tal. 3 Tryk på tasten Enter (eller [OK]), hvis du har indtastet et kortnummer bestående af 1-3 tegn. Den specificerede destination vises i destinationslisten. BEMÆRK: Indgrebet i trin 3 kan udelades, hvis du har indtastet et kortnummer bestående af 4 tegn. Standardskærmbilledet til afsendelse vises, og den specificerede destination vises i destinationslisten. 3-4 BETJENINGSVEJLEDNING

66 Grundlæggende brug Kopiering Du kan udføre almindelige kopieringsopgaver ved at følge fremgangsmåderne nedenfor. 1 Tryk på tasten Copy, når tasten/indikatoren Copy er slukket. BEMÆRK: Tryk på tasten Energy Saver eller Power, og vent, indtil maskinen er varmet op, hvis berøringspanelet er slukket. 3 2 Anbring originalerne på glaspladen eller i dokumentføderen (tilbehør). BEMÆRK: Se Ilægning af originaler på side 2-26 vedrørende ilægning. Klar til at kopiere. Kopier billede Kopier Genvej 1 3 Kontrollér, at [Automatisk] er valgt på Papirvalg på berøringspanelet. Papir, der matcher originalstørrelsen, vil blive valgt automatisk. Original Zoom Papir Ilæg original. : --- : 100% : --- Vis Hurtig opsætning Automatisk Papirvalg 2-sidet >>2-sidet Duplex Original/Papir/ Efterbehandling 100% Zoom 2 i 1 Kombiner Farve-/ billedkvalitet Normal 0 Tæthed Hæftning/ Hulning Layout/Rediger Genvej 2 Genvej 3 Genvej 4 Genvej 5 Genvej 6 Avanceret opsætning Status 08/08/ :10 Fra Hvis du vil skifte papirformat, skal du trykke på [Original/Papir/Efterbehandling], [Papirvalg] og vælge den ønskede papirkilde. BEMÆRK: Vælg evt. papirformatet manuelt i stedet for at bruge automatisk papirvalg. 4 Indtast antal kopier vha. taltasterne. Angiv det ønskede antal op til Tryk på tasten Start for at starte kopieringen. 6 Fjern de færdige kopier fra den øverste bakke. BETJENINGSVEJLEDNING 3-5

67 Grundlæggende brug Duplex kopiering Kopier på begge sider. Du kan vælge mellem følgende duplexindstillinger: Du kan også oprette 1-sidede kopier af 2-sidede originaler eller originaler med modstående sider, f.eks. bøger. Der kan vælges mellem følgende funktioner. 1-sidet til 2-sidet Fremstiller 2-sidede kopier af 1-sidede originaler. Bagsiden af den sidste kopi vil være blank, hvis antallet er originaler er ulige Original Kopi ghi def abc Original A ghi abc def Kopi B ghi abc def Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger: A B Original Venstre/Højre til Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres ikke. Original Venstre/Højre til Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres 180. Kopierne kan indbindes langs den øverste kant og således at de har samme retning, når siderne vendes. 2-sidet til 1-sidet Kopierer hvert ark i en 2-sidet original på to ark. Der kræves en ekstra dokumentføder. Original Kopi Du kan vælge mellem følgende indbindingsindstillinger: Indbinding Venstre/Højre: Bagsiderne roteres ikke. Indbinding øverst: Billederne på bagsiderne roteres sidet til 2-sidet Fremstiller 2-sidede kopier af 2-sidede originaler. Der kræves en ekstra dokumentføder. Original Kopi BEMÆRK: Følgende papirformater understøttes ved 2-sidet til 2-sidet udskrivning: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, ", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio. 3-6 BETJENINGSVEJLEDNING

68 Grundlæggende brug Sorter/Forskyd kopiering Maskinen kan sortere og forskyde samtidig med den kopierer. Du kan bruge Sorter/Forskyd kopiering til opgaverne nedenfor. Sorter Scanner flere originaler og fremstiller kopisæt sorteret efter sidenummer. 3 Original Kopi Forskyd Uden dokumentefterbehandler Hvis dokumentefterbehandleren (tilbehør) ikke er installeret, når du benytter forskydning, roteres hvert sæt (eller side) udskrevne kopier 90º BEMÆRK: Ilæg samme papirstørrelse i forskellig retning i en anden papirkilde end den valgte. Følgende papirstørrelser understøttes ved Forskyd kopiering: A4, B5, Letter og 16K. Original Kopi (hvert sæt) Med dokumentefterbehandler Når du benytter forskydning, opdeles de udskrevne kopier efter hvert kopisæt (eller efter hver side). BEMÆRK: Dokumentefterbehandleren (tilbehør) eller arks dokumentefterbehandleren er nødvendig. Original Kopi (hvert sæt) Fremgangsmåde for Sorter/Forskyd kopiering forklares nedenfor. 1 Tryk på tasten Copy. 2 Anbring originalerne på glaspladen. BETJENINGSVEJLEDNING 3-7

69 Grundlæggende brug Klar til at kopiere. Kopier 3 Tryk på [Original/Papir/Efterbehandling] og dernæst på [Sorter/Forskyd]. 4 Tryk på [Til] under Sorter for at kopiere med sortér. Sorter/Forskyd Sorter Tryk på [Hvert sæt] under Forskyd for at anvende Forskyd kopiering. Ilæg original. Fra Til Tryk på [OK]. Original Zoom Papir : --- : 100% : --- Forskyd Fra Hvert sæt Vis Tilføj genvej Afbryd OK Status 08/08/ :10 Sorter/Forskyd Klar til at kopiere. Sorter Kopier Tryk på [Fra] eller [Hver side] under Forskyd, hvis [Fra] er valgt under Sorter. 5 Tryk på [OK]. Ilæg original. Fra Til Original Zoom Papir : --- : 100% : --- Forskyd Fra Hver side Vis Tilføj genvej Afbryd OK Status 08/08/ :10 6 Tryk på tasten Start. Kopieringen starter. Hæftning Brug denne funktion til hæftning af de færdige kopier. BEMÆRK: Hæftning kræver brug af den indbyggede efterbehandler (tilbehør), dokumentefterbehandleren eller arks dokumentefterbehandleren. Bemærk også, at ryghæftning (central hæftning) kræver brug af falseenheden. Benyt nedenstående fremgangsmåde til at fremstille hæftede kopier. 1 Tryk på tasten Copy. 2 Anbring originalerne på glaspladen. 3 Tryk på [Original/Papir/Efterbehandling] og dernæst på [Hæftning/Hulning]. 3-8 BETJENINGSVEJLEDNING

70 Grundlæggende brug Klar til at kopiere. Kopier 4 Vælg hæfteklammens position. Hæftning/Hulning Ilæg original. Hæftning Fra Øverst til venstre Øverst til højre 2 hæftekl. Venst. 2 hæftekl. Top 2 hæftekl. Højre Indbin. og foldning BEMÆRK: Tryk på [Indbind. og foldning] for at benytte ryghæftning. Kontrollér, at omslaget anbringes nederst i forbindelse med placering af originalerne. Original Zoom Papir : --- : 100% : --- Vis Tilføj genvej Hulning Fra 2 huller Venst. 2 huller Top 2 huller Højre 4 huller Venst. 4 huller Top 4 huller Højre Afbryd Øverste kant øverst Original retning Status 08/08/ :10 OK 5 Tryk på [Original retning] for at vælge originalernes retning enten [Øverste kant øverst] eller [Øverste kant til venstre]. Tryk dernæst på [OK]. 6 Tryk på [OK]. 7 Tryk på tasten Start. Kopieringen starter. 3 BETJENINGSVEJLEDNING 3-9

71 Grundlæggende brug Udskrivning - Udskrivning fra programmer Følg fremgangsmåden nedenfor for at udskrive dokumenter fra programmer. BEMÆRK: For at udskrive dokumentet fra applikationerne skal printerdriveren installeres på computeren fra den medfølgende cd-rom (Product Library). 1 Opret et dokument i et program. 2 Tryk på Fil, og vælg Udskriv i programmet. Dialogboksen Udskriv vises. 3 Tryk på tasten ved siden af feltet Navn, og vælg denne maskine i listen. 4 Angiv det ønskede antal udskrifter i boksen Antal kopier. Angiv det ønskede antal op til 999. Hvor der er tale om mere end et dokument, vælg Sorter for at udskrive en efter en i sidenumrenes rækkefølge. 5 Tryk på tasten Egenskaber. Dialogboksen Egenskaber vises BETJENINGSVEJLEDNING

72 Grundlæggende brug 6 Vælg fanen Grundlæggende, og tryk på Sidestørrelser for at vælge papirformatet. For at udskrive på specialpapir, såsom tykt eller transparent papir, tryk på menuen Medietype, og vælg medietypen. 3 7 Tryk på Kilde, og vælg papirkilden. BEMÆRK: Hvis der vælges Automatisk kildevalg, vil der automatisk blive udskrevet fra den papirkilde, som indeholder papir af samme format og type. For at udskrive på specialpapir, såsom kuverter eller tykt papir, anbring dette i Multifunktionsbakken, og vælg MF-bakke. 8 Vælg papirretningen Stående eller Liggende, alt efter dokumentets retning. Vælg Roteret 180, og udskriften vendes Tryk på OK for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv. 10 Tryk på OK for at starte udskrivningen. BETJENINGSVEJLEDNING 3-11

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Medfølgende vejledninger

Medfølgende vejledninger Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse

Læs mere

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 65ci Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 65ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 300i Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 300i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens bagside... 1-3 Betjeningspanel...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk BETJENINGSVEJLEDNING d-copia6500mf/8000mf DK Code: 565804dk UDGIVET AF: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-655MFP/FS-6530MFP Indledning Tak, fordi du valgte at købe en FS-655MFP/FS-6530MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING Denne betjeningsvejledning gælder for model ECOSYS P2135dn. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der gælder for både de amerikanske og europæiske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denne betjeningsvejledning gælder for modellerne FS-2020D, FS- 3920DN og FS-4020DN. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger,

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak for dit køb af TASKalfa 66ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN Indledning Tak fordi du valgte at købe FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN Indledning Tak, fordi du valgte FS-C8500DN. Formålet med denne betjeningsvejledning er at hjælpe dig med korrekt betjening af maskinen, rutinemæssig vedligeholdelse og enkel

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI D-COPIA 284MF

Din brugermanual OLIVETTI D-COPIA 284MF Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Medfølgende vejledninger

Medfølgende vejledninger Medfølgende vejledninger Indledning Tak fordi du valgte at købe en KM-2560/KM-3060. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-1370DN. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der gælder for både de amerikanske og europæiske modeller af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en Taskalfa 181/221. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator til Windows, version 1.1 9/14/2006 Hovedsæde Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Administration af praktisk laboratorium

Administration af praktisk laboratorium Første gang udgivet: 20. august 2015 Brug WebEx Praktisk laboratorium administration til at opsætte og opretholde laboratorier og computere til Praktisk laboratorie-sessioner. Med administration af Praktisk

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 305ci TASKalfa 355ci TASKalfa 455ci TASKalfa 555ci > Indledning Indledning Tak fordi du har købt TASKalfa 305ci/TASKalfa 355ci/TASKalfa 455ci/TASKalfa 555ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele

Læs mere