Håndværk og design PDF Editor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværk og design PDF Editor"

Transkript

1 Working paper afsluttende afrapportering Skolen for Materiel Design maj 2012 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! Mette Jørgensen Hanne Schneider Benny Gaarde Stig Pedersen

2 Mette Jørgensen Hanne Schneider Benny Gaarde Stig Pedersen Do not quote without permission. 2 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

3 Indledning Undervisningsministeriet åbnede i 2009 mulighed for, at skoler kunne gøre forsøg med at sammenlægge de to nuværende fag håndarbejde og sløjd til et nyt skolefag håndværk og design. Professionshøjskolen UCC valgte i denne sammenhæng at afsætte globaliseringsmidler til et aktionsforskningsprojekt, som skulle arbejde med udvikling af en ny didaktik i forhold til dette forsøgsfag. Til at udføre dette arbejde nedsattes en projektgruppe bestående af seminarielektor Mette Jørgensen, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, seminarielektor, cand. pæd. Hanne Schneider, Læreruddannelsen Zahle, lektor, cand. pæd. Benny Gaarde, leder af Skolen for Materiel Design, og lektor, cand.pæd. Stig Pedersen, Skolen for Materiel Design. Forsøgene i skolerne sluttede ved udgangen af skoleåret 2010/2011. Det er UCC s projektgruppes opfattelse, at menneskets udvikling og fremstilling af genstande gennem bearbejdning af materialer ved hjælp af redskaber har været og altid vil være fundamental. Det er et spørgsmål om overlevelse, og samtidig handler det om at kunne give udtryk for tanker og synspunkter. Vi ønsker at understrege det vigtige i, at skolen understøtter børn og unges muligheder for at lære sig og udvikle denne kundskabsform. Konstruktion af et nyt skolefag, håndværk og design, kan, hvis det gribes fornuftigt an, medvirke til at understøtte disse muligheder i et fremtidsrettet perspektiv. På baggrund af erfaringerne med aktionsforskningsprojektet anbefaler projektgruppen derfor, at der indføres et sådant nyt fag, håndværk og design, i folkeskolen, samt at navnet på linjefaget i læreruddannelsen ændres til håndværk og design. Projektgruppen understreger, at en forudsætning for, at sådanne ændringer skal kunne lykkes og give mening, er, at der skabes udviklingsmuligheder for dette nye fag på alle niveauer i uddannelsessystemet samt muligheder for efteruddannelse af undervisere, ligeledes på alle niveauer. I det følgende vil vi Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 3

4 fremlægge erfaringer fra aktionsforskningsprojektet og med afsæt i disse erfaringer opstille mål og visioner for fagområdet netop i et sådant fremadrettet perspektiv. 4 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

5 Baggrund I begyndelsen af 2009 udmeldte Undervisningsministeriet (Handlingsplan, 2009 & Invitation, 2009) muligheden for, at skoler landet over kunne gøre forsøg med nye tiltag i det praktikmusiske fagområde. Bl.a. var det muligt at forsøge sig med et nyt fag, håndværk og design, som en fusion af sløjd og håndarbejde. Dette og en række andre tiltag var begrundet i regeringens erklærede mål om at styrke de praktiske, musiske og kreative fag i folkeskolen. Begreber som kreativitet, innovation og iværksætteri skulle implementeres i skolen. Der fulgte ingen midler med, og forsøgsperioden strakte sig over to år med afslutning i sommeren Konstruktionen af det nye skolefag håndværk og design tog udgangspunkt i et forslag fra Rådgivningsgruppen om styrkelse af de praktisk musiske fag i folkeskolen (Rådgivningsgruppen, 2007) og var dermed en fælles anbefaling fra Danmarks Sløjdlærerforening og Danmarks Håndarbejdslærerforening. Rådgivningsgruppens (Rådgivningsgruppen, 2007) oprindelige forslag havde dog en større tyngde, idet det omfattede obligatorisk undervisning i klasse med afsluttende eksamen, mens forsøgsfaget afgrænses til obligatorisk undervisning i klasse samt mulighed for valgfag i klasse evt. afsluttende med eksamen (Invitation, 2009). Endelig bør det nævnes, at den generelle revision af Fælles Mål, med virkning fra august 2009, resulterede i stort set enslydende formuleringer af formål, slutmål og læseplaner for sløjd og håndarbejde. Dermed blev der med Fælles Mål 2009 (Fælles Mål, 2009) ligeledes lagt op til øget sammentænkning af de to skolefag. UCC s aktionsforskningsprojekts formål var at undersøge, hvorledes udvalgte skoler arbejdede med at udvikle og implementere et sådant nyt håndværksbaseret designfag på baggrund af skolefagene sløjd og håndarbejde. Imidlertid ønskede vi ikke Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 5

6 udelukkende at registrere og undersøge, men også at gøre vores indflydelse gældende i forhold til at afstikke mål og retning for et sådant nyt fag. Ikke mindst fordi det efter vores opfattelse i udpræget grad handler om at udvikle ny didaktisk teori og praksis i feltet. Ud over at undersøge, hvorledes disse lærere arbejdede med udvikling af faget, ønskede vi i åben dialog med netop disse praktikere at påvirke udviklingen og dermed i fællesskab konstruere ny didaktisk teori. Inspirationen blev bl.a. hentet fra projektet på Skolen på Islands Brygge / DLH i 1980 erne (Larsen, 1988). Desuden tog vi afsæt i vores erfaringer fra tidligere udført udviklings- og konsulentarbejde i forbindelse med implementeringen af folkeskoleloven af 1993 (Schnedler & Seeberg, 1998). Projektet kan ses opdelt i en række faser: en projektetableringsfase, en kontakt- og kontraktfase, en startfase, en første aktionsfase, en anden aktionsfase og en afsluttende analysefase. En uddybning af den anvendte forskningsmetode kan findes i: Stig Pedersen & Hanne Schneider: Håndværk og design nyt fag, ny didaktik (Pedersen & Schneider, 2011). De to skoler, vi valgte at samarbejde med, repræsenterer hver især forskelligartede skolekulturer. Der er derfor tale om meget forskellige vilkår for, hvordan de valgte klasser og deres lærere har arbejdet med faget håndværk og design. Dermed kommer UCC s projekt til at forholde sig til, hvordan det ny fag kan konstrueres og implementeres i forskellige skolekulturer. 6 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

7 De to projektskoler Vallensbæk skole fremstod som en klassisk fagopdelt skole, hvad angår placering af fagene sløjd og håndarbejde i skoleforløbet. Klassen var en 5. klasse, som var blevet undervist af den ene af lærerne i faget håndarbejde på 4. klassetrin. Hvis skolens almindelige fagplan var fulgt, skulle klassen have haft både håndarbejde og sløjd på 5. klassetrin på delehold. De to lærere i håndarbejde og sløjd valgte i stedet at samarbejde med hele klassen om håndværk og design i de lektioner, som skolen stillede til rådighed. Eleverne havde således faget i to lektioner per uge, der var to lærere til stede og to lokaler til rådighed i alle lektioner. Lærerne underviste ikke den pågældende klasse i andre fag. Ud over et par dage i en flexuge i begyndelsen af skoleåret tildeltes projektet ikke ekstraordinære resurser. På Skolen på Duevej arbejdede lærerne i årgangsteam, og det har de gjort i en lang årrække. Næsten al undervisning i de pågældende tre 4. klasser blev varetaget af tre lærere, og dette lærerteam lagde selv skemaet, som blev ændret efter behov i løbet af skoleåret. Det betød, at fagene og dermed også håndværk og design kunne skemalægges i større og mindre sammenhængende forløb, efter hvordan lærere og elever fandt det hensigtsmæssigt. Man var dog afhængig af, hvornår det var muligt at få adgang til faglokalerne, hvilket i praksis kom til at betyde, at dele af undervisningen i håndværk og design fandt sted i klasselokalerne. Disse lokaler bar også tydeligt præg af alle slags aktiviteter. De forskellige vilkår åbnede for nogle muligheder, ligesom de satte begrænsninger for lærere og elevers udfoldelser med det ny fag. Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 7

8 Lærerhandlinger som opmærksomhedsfelt Da projektet havde som mål at udvikle didaktik, har vi i projektgruppen i overvejende grad haft øje for og medvirket til at udvikle lærerhandlinger. Det er det, vi har drøftet ved møderne med lærerne, og det er det, vi i overvejende grad har observeret, når vi har aflagt besøg i undervisningen. Vores opmærksomhed kan sammenfattes i følgende arbejdsspørgsmål: Hvordan arbejder lærerne med at rammesætte elevernes designprocesser? Hvordan arbejder lærerne med at igangsætte elevernes designprocesser? Hvordan arbejder lærerne med organisering af elevernes designprocesser? Hvordan vælges undervisningens indhold? Hvordan arbejdes der med lokalernes forskelligheder muligheder og begrænsninger? Hvad skal eleverne foretage sig for at lære? Hvordan rammesætter lærerne evaluering af elevernes læreprocesser? Hvordan rammesættes evalueringen af undervisningen? Netop på grund af disse forskelligheder de to skoler imellem har vi valgt i første omgang at beskrive erfaringerne fra skolerne hver for sig. Hvad der kan være interessant at drøfte i forhold til den ene skole, kan forekomme helt ligegyldigt i forhold til den anden og omvendt. Første aktionsfase En 5. kl. på Vallensbæk Skole Ved skoleårets start deltog sløjd- og håndarbejdslærerne i klassens forældremøde. Her præsenterede de deres planer og ideer med samarbejdet om det nye fag håndværk og design, som klassen skulle have som et nyt fag i deres 5. skoleår. De lagde særlig vægt på at fremlægge deres mål med undervisningen. Det var 8 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

9 lærernes oplevelse på dette forældremøde og ved flere forældres deltagelse i den ugentlige undervisning, at forældrene fandt det væsentligt, og at der var brug for nytænkning i forhold til dette fagområde, samt at de i høj grad bifaldt projektet. Det var nyt for de to lærere i håndarbejde og sløjd at arbejde sammen, hvilket de selv blev opmærksomme på via samtalerne med projektmedarbejderne. Traditionelt set samarbejdes der på Vallensbæk Skole om klasserne med udgangspunkt i de store fag og i fagudvalgene. Der er bare ikke tradition for, at det er håndarbejdslæreren og sløjdlæreren, der samarbejder. De to lærere bemærkede imidlertid nu, at netop disse to fag ligner hinanden i den didaktiske tilgang. De er blevet opmærksomme på, at de to fags sløjd og håndarbejde fagmål og læseplaner i (Fælles Mål, 2009) udgaven stort set er identiske. Det, der adskiller, er blot forskellighed i de materialer, der bearbejdes. Lærerne opdagede, at de havde god gavn af i fællesskab at udvikle måder, hvorpå de kunne rammesætte elevernes arbejde med ideudvikling. De ønskede at bringe mere teoretisk viden om design og designprocesser (f.eks. Jensen, 2000; Jeppesen et al.) ind i undervisningen, og de støttede hinanden i at udvikle arbejdsformer, hvor dette kunne ske, så alle elever fik mulighed for at komme til orde. Lærerne ønskede, at eleverne fik et nuanceret forhold til designbegrebet. F.eks. fandt de ved fælles hjælp ud af, at de kunne arbejde med design ved at tage udgangspunkt i kendte genstande og ændre på disse. På den måde introducerede de f.eks. begrebet re-design. I det hele taget arbejdede lærerne med at inddrage genstande fra den eksisterende kultur. Både fra elevernes nære miljø og ved at præsentere eleverne for utraditionelle stole på Designmuseum Danmark. De stillede eleverne opgaver, hvor de både skulle forholde sig verbalt analyserende til sådanne genstande, oghvor de selv skulle redesigne genstande, der forholdt sig til kulturens produkter. På den måde arbejdede de med temaer fra det samfundsmæssige og kulturelle indhold, som det står formuleret i projektets læseplan (Ansøgning Vallensbæk Skole). Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 9

10 Netop ved at lærerne her som noget nyt havde mulighed for at være til stede i undervisningen sammen, havde de efterfølgende mulighed for at drøfte, hvad der rent faktisk skete i undervisningen. Et resultat af dette samarbejde var ønsket om at præsentere eleverne for teorier om design. Lærerne ønskede som nævnt at tage eleverne med på Designmuseum Danmark i København, men det lod sig ikke gøre i et 2-timers modul en fredag formiddag. Lærerne kunne i det hele taget godt have tænkt sig på nogle tidspunkter at have haft eleverne i mere end en sådan dobbeltlektion. De havde nogle ideer til, hvordan de kunne arbejde med at introducere og undersøge designbegrebet, som krævede samlet tid. Derfor bad de om at få et par dage i en af skolens såkaldte flexuger. Ønsket blev imødekommet fra skolens side. Lærere og elever oplevede, at det gav nogle nye, interessante måder at arbejde med fagområdet på. Noget af det, lærerne blev opmærksomme på, var, at de meget åbne designopgaver, de i første omgang lagde ud med at stille eleverne, skabte problemer i fremstillingsfasen. Eleverne gav sig i kast med meget forskellige projekter, som lærerne havde svært ved at nå at støtte dem tilstrækkeligt i. Denne registrering og ikke mindst de efterfølgende fælles refleksioner gjorde, at de senere blev opmærksomme på at udvikle undervisningsrammer, der på den ene side stadig rummede plads til elevernes arbejde med ideudviklinger og individuelle udtryk og på den anden side strammede så meget op, at lærerne blev i stand til at yde eleverne den nødvendige håndværksmæssige støtte hele forløbet igennem. Eleverne gav udtryk for stor tilfredshed med at få plads og muligheder i ideudviklingen, men påpegede samtidig problemet med den manglende støtte. De oplevede for en dels vedkommende, at deres projekter faldt til jorden, fordi de havde kastet sig ud i noget, de ikke magtede at føre til ende. På den baggrund gav også de udtryk for behovet for en mere fast rammesætning fra lærernes side. Lærerne diskuterede blandt andet med projektgruppen, hvorledes denne rammesætning kunne finde sted på fornuftig 10 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

11 vis. Det havde naturligvis betydning, at i denne skolekultur er lærernes forhåndskendskab til den samlede klasse, såvel som til de enkelte elever begrænset. Når lærerne på Vallensbæk Skole i det nye fag ønskede at lægge mere vægt på arbejdet med designteorier og designmetoder, end de plejer at gøre i henholdsvis sløjd- og håndarbejdsundervisningen, måtte de konstruere nogle måder at gøre dette på. De ønskede, at eleverne skulle kende til begreber, der knyttede sig hertil. De var opmærksomme på, at også dette teoretiske arbejde for elever i 5. klasse måtte foldes ud i form af praktiske aktiviteter, der kunne etablere italesættelse af disse begreber, og at denne italesættelse netop skulle være indlejret i elevaktiviteter. Lærerne udviklede i denne sammenhæng forskellige opgaver, hvor eleverne individuelt og i grupper skulle arbejde med forskellige former for to- og tredimensionelt skitsearbejde. Eleverne fik til opgave ud fra disse skitser at fortælle hinanden om deres ideer, ligesom de skulle komme med udsagn om og kommentarer til disse ideer. Lærerne arbejdede desuden med opgaver, hvor eleverne skulle designe produkter, der skulle forholde sig til allerede eksisterende genstande. Således rettedes elevernes opmærksomhed mod begreberne funktion, kommunikation og æstetik som værende centrale faktorer i forståelsen af designbegrebet generelt. Lærerne var opmærksomme på, at den viden og de færdigheder om f.eks. design, som eleverne tilegnede sig i begyndelsen, løbende blev inddraget i det videre arbejde gennem året. Dermed understøttedes og udvikledes den faglige progression. I det hele taget er det vores opfattelse, at de pågældende lærere på Vallensbæk Skole efterhånden blev mere og mere opmærksomme på at orientere sig mod, hvad det var, de ønskede, at deres elever skulle lære i undervisningen, frem for hvilke konkrete genstande eleverne skulle fremstille. Dette ser vi som et væsentligt aspekt i forhold til udvikling af et nyt fag håndværk og design i folkeskolen. Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 11

12 Den måde, som lærerne på Vallensbæk Skole arbejdede på, var medvirkende til, at der blev tale om dialogisk undervisning. Dels en dialog mellem eleverne som gruppe og lærerne, dels i elevgruppen internt. Endelig havde de to lærere som nævnt et tæt samarbejde. Derved blev det muligt for de deltagende parter hele tiden at orientere sig i forhold til, hvordan læreprocesserne udviklede sig undervejs. Ud over denne form for løbende evaluering valgte lærerne på baggrund af besøget på Designmuseum Danmark at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. Lærerne måtte dog erkende, at en sådan spørgeskemaundersøgelse kom til at betyde for megen fokus på det teoretiske arbejde. Tre 4. klasser på Skolen på Duevej For eleverne på Skolen på Duevej var det anderledes. De havde ikke haft hverken sløjd eller håndarbejde i skolen før. De havde ganske vist arbejdet praktisk i forbindelse med forskellige emneog projektarbejder, ligesom de havde syet og savet i SFO en. Lærerne lagde vægt på den forskel, der er på det praktiske arbejde, når det foregår i henholdsvis skole og SFO. Elever og forældre fik også her en orientering om forsøget med et nyt fag, men det forekom ikke væsentligt forskelligt fra, hvordan de ellers blev undervist. Måske blot med øget opmærksomhed på det praktiske arbejde og muligheden for at benytte skolens faglokaler. Især det gamle sløjdlokale i kælderen lokkede. Lærerne lagde vægt på, at håndværk og design for dem skulle være et nyt fag og ikke blot en sammenlægning af sløjd og håndarbejde. Tværfaglige forløb har været en væsentlig del af disse klassers arbejdsform. Lærerne ønskede at fortsætte på denne måde, men de understregede samtidig, at de prioriterede elevernes praktiske arbejde med håndværk højt. Eleverne kendte fra tidligere forløb arbejdsformer, hvor praktiske fremstillingsaktiviteter var en del af videnstilegnelsen. 12 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

13 Skoleåret blev startet med, en håndværkspræget syopgave. Der var ikke tale om, at eleverne skulle fremstille genstande til sig selv eller gaver til nogen, de kendte. Det konkrete mål med dette syarbejde var at fremstille produkter, som klassen i fællesskab kunne have nytte af i skolen. Desuden var det et mål, at de tilegnede sig nogle grundlæggende håndværksmæssige færdigheder i forhold til syarbejde. Eleverne fik samtidig at vide, at de ikke skulle forvente at blive færdige med produkterne lige med det samme. Efter en igangsætningsperiode ville det være noget, de kunne arbejde med individuelt i klassen, når de havde tid. Lærerne havde for længe siden, og før forsøgsarbejdet blev en realitet, planlagt, at det første store og fælles tema, som 4. klasserne skulle arbejde med, skulle handle om vikingetiden. Det havde også længe været planen, at der i dette forløb skulle tænkes en hel del praktisk arbejde ind. Det skulle bl.a. hente fagligt indhold fra fagene sløjd og håndarbejde. Forløbet var så langt inde i planlægningsfasen, at der var fastsat en dato for fremlæggelse ved et forældrearrangement. Lærerne ønskede derfor ikke at ændre i denne plan, men de var indstillet på at tænke håndværksog designfaget ind i dette forløb og dermed ikke blot arbejde ud fra den klassiske sløjd- og håndarbejdsfaglige tænkning. Det betød, at eleverne ud over at arbejde med håndværk også skulle anvende en innovativ, designmæssig tilgang til vikingernes liv og færden. Lidt mere konkret betød det, at de ud over at arbejde med vikingeteknikker, som f.eks. at fremstille slyngede snore, også fik til opgave som eksperimenterende arkæologer at gøre sig forestillinger om, hvordan en viking evt. kunne have nytte af sådanne slyngede snore, eller hvordan man kunne (gen) opfinde værktøj til fremstilling af sådanne slyngede snore. Da vi havde med erfarne lærere at gøre, viste det sig i vores samtaler, at de tidligere havde arbejdet med vikingetiden med andre klasser. Også da inddrog de praktiske sløjd- og håndarbejdsaktiviteter. Når vi spurgte til, om der her blot var tale om Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 13

14 en gentagelse af tidligere forløb, blev vi korrigeret. Før var der tale om, at lærerne bad eleverne reproducere nogle genstande efter forlæg. Denne gang, hvor det blev tænkt i forhold til et nyt fag håndværk og design, forventede de, at eleverne var med til at gøre sig forestillinger om og komme med ideer til, hvordan disse produkter skulle se ud, og hvordan de kunne fremstilles. Nogenlunde sådan udtrykker lærerne det. Vikingeemnet blev afsluttet med en forældredag, hvor nogle af aktiviteterne var, at eleverne underviste forældre og søskende i, hvad de havde lært. Også i dette forløb lagde vi som projektmedarbejdere mærke til, at eleverne på Skolen på Duevej arbejdede anderledes med de praktiske fremstillingsaktiviteter, end vi havde forventet. De arbejdede meget i grupper, de blev inddraget i planlægningen af disse processer, og de fremstillede genstande til fællesskabet. Disse genstande bliver på skolen og indgår naturligt i elevernes fortsatte lærearbejde. På den måde er eleverne på Skolen på Duevej vandt til at fokusere på deres læreprocesser. Lærerne afviklede derfor ikke et formaliseret evalueringsforløb. Evalueringen (Schnedler, 2005; Schneider, 2006) blev tænkt ind i undervisningen i form af fremlæggelser og udstillinger på forældredagen samt som løbende refleksioner i logbøger. Således blev første aktionsfase afviklet på forskellig vis på de to skoler. På Vallensbæk Skole havde lærerne kastet sig ud i et meget åbent forløb med megen vægt på det teoretiske arbejde med designbegrebet. De konkluderede på den baggrund og i enighed med eleverne, at det næste forløb skulle være mere struktureret og afgrænset, men bemærkede på samme tid elevernes begejstring over i den grad at have indflydelse. På Skolen på Duevej konkluderede de anderledes. På baggrund af et tværfagligt emnearbejde om vikingetiden ønskede lærerne her i det næste forløb at arbejde langt mere med innovation og 14 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

15 elevernes kreative udvikling. De ville desuden gerne inddrage faglighed fra faget natur/teknik. Vi i projektgruppen havde ligeledes gjort os tanker om de næste forløb. Vi ville gerne intervenere med vores ideer om idegenerering og facilitering af designprocesser (Schultz, 2010) og Design to Improve Life (INDEX, 2010). Vi var og er stadig optaget af begrebet bæredygtighed (Jørgensen, 2011) og finder, at det er et vigtigt og aktuelt spørgsmål, som skolen nødvendigvis må arbejde med. På den baggrund indbød vi de deltagende lærere til en fælles workshop-dag, ligesom vi udarbejdede skriftligt inspirationsmateriale, som efterfølgende blev fremsendt til lærerne. Vi var inspireret af nogle oplevelser på Designskolen Kolding, projektet INDEX, den såkaldte KIE-model (Kromann, 2009), anden litteratur (Volf, 2009; Tanggaard, 2008; Qvortrup, 2006) og ikke mindst vores egne videreudviklinger af disse idegenereringsmetoder i forhold til vores egen undervisning i lærer- og videreuddannelse. Dette forsøg på intervention lykkedes kun i nogen grad. Lærerne drog naturligvis deres egne konklusioner, og vi er enige i, at det i sidste ende er dem, der har ansvaret for undervisningen. Det er imidlertid vores opfattelse, at vores tiltag i nogen grad har haft en afsmittende virkning på de forløb, skolerne hver især valgte at gennemføre efterfølgende. Valg af konkret indhold i undervisningen ligger i sidste ende hos lærerne. Det er dem, der fortolker læseplanerne og er i dialog herom med deres elever. Læseplanerne give ikke anvisninger helt ned på dette konkrete niveau. Vi så, nok især på Vallensbæk Skole, at lærernes personlige optagethed og engagement spillede en væsentlig rolle i dette indholdsvalg. Det er vores opfattelse, at det i andre tilfælde er traditioner og vaner, der danner grundlag for den slags valg. Således har vi oplevet på andre skoler, at på trods af at modelsløjden i forhold til læseplaner blev aflivet i forbindelse med 1976-loven, så blev der stadig produceret nye modelforslag så sent som tæt på årtusindeskiftet. Måske findes der stadig skoler, der benytter dem? Lærerne på vores forsøgs- Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 15

16 skoler var hel bevidste om, at modelsløjden, og hvad der svarer hertil i håndarbejde, ikke hører hjemme i udviklingen af det nye fag håndværk og design. anden aktionsfase Lærerne på Vallensbæk skole besluttede sig for at rammesætte elevernes designprocesser ved at fastsætte stamme regler for, hvad eleverne skulle arbejde med. Fremstilling af våbenskjolde blev undervisningens næste tema. Eleverne blev grundigt inddraget i den undersøgende fase, som handlede om at klarlægge traditioner, regelsæt osv. bag fænomenet våbenskjolde. Som en del af dette undersøgende arbejde kom heraldiker, kongelig våbenmaler Ronny Andersen på besøg på skolen med et fagligt oplæg. På den baggrund fik eleverne til opgave at designe forslag til det, der kunne være deres individuelle våbenskjold. For at løse denne opgave kvalificeret måtte de forholde sig til, hvem de og deres familie var. De måtte spørge hjemme til familiens historie og overveje, hvad der var væsentligt, og ikke mindst hvordan det kunne udtrykkes. Eleverne arbejdede på den måde med deres identitet og med deres personlige udtryk. Besøget af heraldikeren gav lærere og elever en fælles oplevelse, som i nogen grad ændrede opgaven, men også kvalificerede det videre arbejde med designprocessen. Lærerne fastlagde et afgrænset udvalg af materialer og teknikker fra sløjd og håndarbejde, som eleverne kunne vælge at arbejde med. Dermed åbnede der sig mulighed for, at lærerne kunne planlægge korte og koncentrerede fælles instruktioner i udvalgte materiale og teknikker. Det lagde naturligvis begrænsninger for elevernes muligheder, men til gengæld forventede lærerne, at det kunne medvirke til at hæve det håndværksmæssige niveau i elevernes produkter, ligesom det åbnede for indsigt i materialer og teknikker, som eleverne muligvis ikke kendte til på forhånd. Ved at planlægge korte, introducerende forløb, hvor nogle konkrete teknikker, som lærerne forventede, at eleverne ville få brug 16 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

17 for, blev demonstreret, håbede lærerne, at det i højere grad blev muligt for alle elever at lykkes med et tilfredsstillende produkt. Efter at eleverne havde udfærdiget tegninger, af hvordan deres våbenskjold skulle se ud, valgte de med kyndig vejledning, hvilke af de mulige tekniker og materialer de vil arbejde med. Det betød, at eleverne deltes i to hold. Et hold arbejdede med sløjdlæreren i sløjdlokalet, og et hold arbejdede i håndarbejdslokalet sammen med håndarbejdslæreren. Lærerne valgte at fastholde samarbejdet både på elev- og lærerniveau. De mødtes f.eks. alle fra lektionsstart i håndarbejdslokalet for at give fælles beskeder om dagens arbejde. Lærernes samarbejde og drøftelser fortsatte, blot manglede de nu at være sammen om undervisningens praktiske dele. På Skolen på Duevej var lærerne som sagt optaget af, at dette forløb skulle have en mere innovativ tilgang til design, men heller ikke de ønskede at overtage projektgruppens ideer og metoder direkte. Det blev besluttet, at forløbet skulle handle om temaet legetøj, der kan bevæge sig. Lærerne afsatte meget tid til elevernes grundige arbejde med ideudviklingsfasen. Her så vi, hvordan lærere og elever arbejdede med logbøgerne. Logbogsarbejde var ikke nyt for eleverne. Det var tydeligvis et arbejdsredskab, de var vant til at håndtere. Klasserne startede med en fælles forestillingsfase. I mindre hold da lærerne selv lægger skemaet, havde de mulighed for i perioder at arbejde med sådanne holddannelser diskuterede lærer og elever begreber og forestillinger i forbindelse med temaet legetøj, der kan bevæge sig. Hvad vil det sige, at det bevæger sig? Hvordan kan man få noget til at bevæge sig osv.? Læreren noterede spørgsmål og konklusioner på den elektroniske tavle, og eleverne skrev efter i deres logbøger. På den måde hjalp læreren eleverne med at får struktur på det arbejde, der forestod. Efterfølgende arbejdede eleverne i mindre grupper, stadig med begrebsafklaringer og ideudvikling. Også her fik de lærerstøtte til logbogsarbejdet, men nu var det, hvad Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 17

18 grupperne nåede frem til, der blev noteret. Undervejs i dette arbejde kunne der opstå spørgsmål, som ingen umiddelbart kunne give svar på. Sådanne spørgsmål blev ligeledes noteret, således at det var muligt at vende tilbage til dem. Lærerne valgte at give god tid til dette forestillings- og idearbejde. Eleverne opfattede tilsyneladende ikke dette som noget specielt, som knyttede sig et det nye fag håndværk og design; det var tilsyneladende den måde, de var vant til at arbejde på. For dem handler skolearbejdet om at være spørgende, undersøgende og struktureret, og at faget nu hedder håndværk og design, gjorde ingen forskel. Efterhånden som idegenereringen skred frem, noteredes spørgsmål og ideer i logbøgerne. Eleverne blev opfordret til, ofte ved en times begyndelse, at notere delmål med arbejdet og efterfølgende at forholde sig til disse delmål. Som sagt var det slående, hvordan lærerne vægtede dette arbejde og opfordrede eleverne til at give sig god tid med disse ideudviklinger. Ligeledes optrådte lærerne heller ikke bedrevidende i forhold til, hvad der rent faktisk kunne lade sig gøre. Nogle vidtløftige projekter så dagens lys på tegnebrættet. Lærerne stillede opklarende spørgsmål til udførelsen af disse, men det var i sidste ende eleverne selv, der afgjorde, om det gav mening at arbejde videre med det pågældende projekt. Undervejs opstod der behov for, at læreren underviste i særlige teknikker. Det blev ligeledes nødvendigt at udføre nogle eksperimenter, ligesom der måtte findes materialer frem. Dette skulle planlægges, idet noget skulle findes derhjemme, noget i skolens faglokaler osv. Et klassisk problem i disse fag, hvor elever arbejder med at fremstille genstande, er, at den manglende samtidighed bliver tydelig. Ikke alle elever arbejder lige hurtigt, nogle planlægger større projekter end andre, og selv en erfaren lærer må erkende, at det ofte tager længere tid end beregnet. Lærerne på de to skoler overkommer det dilemma på forskellig vis. 18 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

19 Lærere og elever på Vallensbæk Skole løb ind i sådanne problemer. Arbejdet med fremstilling af våbenskjolde greb om sig, og sommerferien nærmede sig. Endnu en flexuge, hvor lærerne stillede sig til rådighed, måtte inddrages. Den afsluttende evaluering var planlagt som en ophængning i klassens nye klasselokale, idet der på Vallensbæk Skole skiftes lokale efter 5. klassetrin. Derudover blev lærerne opmærksomme på, hvordan eleverne selv er med til at italesætte evaluerende spørgsmål i processen, når de som her har indflydelse på design og planlægning. Afslutningen forholdt lærerne på Skolen på Duevej sig noget anderledes til. Her havde de også denne gang planlagt med fremlæggelser for forældrene. Det var ganske enkelt dette arrangement, der udgjorde deadline for forløbet. Eleverne fik som opgave at forberede disse fremlæggelser, og i denne forberedelse indgik fotografering af de fremstillede genstande. Disse genstande fremstod imidlertid ikke alle lige færdige. For nogles vedkommende var der tale om produkter, der i anden sammenhæng ville blive betegnet som mislykkede. Sådan opfattes det imidlertid ikke her. Eleverne har arbejdet med at udvikle ideer om legetøj, der kan bevæge sig, og den innovative tilgang var væsentlig. For nogles vedkommende oplevede de, at de måtte tænke projekterne meget om undervejs. Andre produkter fremstod ufærdige eller måske rettere i en tidlig udgave. Det var imidlertid ikke det, der var det væsentlige her. Det, der her fremstod som resultat af undervisningen, var den fremlæggelse, som eleverne præsenterede forældrene, lærerne og kammeraterne for. Her indgik naturligvis de fysiske produkter, men i høj grad også elevernes refleksioner og erfaringer. Al det, som tilsammen udgør tegn på elevernes læring. Produkterne, det legetøj, hvoraf noget kan bevæge sig, er nu anbragt i et skab i klassen. Måske tager vi det frem en anden gang og arbejder videre på det, som en af lærerne udtrykker det. Lærerne på Skolen på Duevej ved godt, at det naturligvis kan være en motiverende faktor for eleverne at fremstille produk- Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! 19

20 ter, som de kan tage med hjem og f.eks. anvende som gaver. De vil ikke udelukke, at de også vil arbejde på den måde, men de fastholder retten til at fortolke også de praktisk-musiske skolefag, hvad enten de hedder sløjd, håndarbejde eller håndværk og design, først og fremmest som skolefag, der tager elevernes læreprocesser alvorligt. Vi oplever, at eleverne i disse tre 4. klasser på Skolen på Duevej er indforståede med lærernes fortolkninger. De har for øvrigt gode muligheder for at fremstille gaver og meget andet i SFO en. 20 Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik!

Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik

Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik et aktionsforskningsprojekt Stig Pedersen og Hanne Schneider Projektet tager afsæt i regeringens forslag om at sammenlægge fagene sløjd og håndarbejde til et nyt

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Børn og Unge Center for Børn og Læring. Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen

Børn og Unge Center for Børn og Læring. Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen Børn og Unge Center for Børn og Læring Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen 22. april 2014 Arbejdsgruppens titel: Håndværk og design 1. Formål med arbejdsgruppen

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve år

Læs mere

INDLEDNING. Undervisningskendskab et kompetenceområde og en bog. Kompetencemål som udgangspunkt

INDLEDNING. Undervisningskendskab et kompetenceområde og en bog. Kompetencemål som udgangspunkt INDLEDNING Undervisningskendskab et kompetenceområde og en bog Denne bog er tænkt som en introduktion og et arbejdsredskab til brug i kompetenceområdet undervisningskendskab i læreruddannelsen. Kompetenceområdets

Læs mere

11.11 Sløjd og design

11.11 Sløjd og design 11.11 Sløjd og design Fagets identitet Sløjd og design har afsæt i menneskers skabertrang og ønske om at finde nye løsninger på hverdagsproblemer. Faget knytter sig til design processer, håndværksmæssig

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning Håndarbejde maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning Håndarbejde maj-juni 2009 Af fagkonsulent Bo Ditlev Pedersen Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold INDLEDNING...3 PRØVEOPLÆGGENE...3 UNDERVISNINGSBESKRIVELSERNE...4

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Læseplan for valgfaget produktudvikling og formgivning. 10. klasse

Læseplan for valgfaget produktudvikling og formgivning. 10. klasse Læseplan for valgfaget produktudvikling og formgivning 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Håndværk 5 Design og dokumentation 6 Miljø og arbejdsmiljø 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Af Flemming B. Olsen I vores forsøg med næsten lektiefri undervisning er et af succeskriterierne, at der hos lærerne sker en didaktisk videreudvikling,

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker:

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker: Indledning At oprette en profil eller faglige linjer betyder, at ledelsen og skolebestyrelsen skal beslutte, hvilke faglige og værdimæssige prioriteringer man ønsker på skolen. Profiler og faglige linjer

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Projektarbejde Hvor står vi nu?

Projektarbejde Hvor står vi nu? Projektarbejde Hvor står vi nu? Efter 10 år med den nye folkeskolelov har de projektorienterede arbejdsformer for alvor bidt sig fast i den danske folkeskole, men i arbejdet med at implementere de projektorienterede

Læs mere

Dokumentation af behov

Dokumentation af behov Dokumentation af behov Page 1/7 Samarbejde med UCSyddanmark: Page 2/7 Kolding Kommune: Anbefaling af diplomuddannelse i designmetode og didaktik Designskolen Kolding udbyder i samarbejde med UCSyddanmark

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

NYT FAG NYT INDHOLD HÅNDVÆRK & DESIGN

NYT FAG NYT INDHOLD HÅNDVÆRK & DESIGN NYT FAG NYT INDHOLD HÅNDVÆRK & DESIGN HVEM ER JEG? Rachel Zachariassen: Ansat: Undervisningsministeriet (torsdag og fredag), UCL og Rasmus Rask Skolen i Odense Uddannelse: Læreruddannet, cand. pæd i didaktik

Læs mere

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt Oplæg og modeller til afprøvning i Idrætsundervisningen Pia Paustian Udviklingskonsulent, SKUD Adjunktvikar, CVU Sønderjylland Er det elevmedbestemmelse,

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse.

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Læseplan for faget håndværk og design Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Grundlæggende for faget håndværk og design er håndværksmæssig forarbejdning af

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Et aktionsforskningsprojekt udført i et samarbejde mellem Bakkeskolen, Hørning, og Syddansk Universitet.

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning December, 2006 Indhold 3 Indledning 3 Baggrund 4 Planlægning af undervisningen i idræt 4 Evaluering 5 Udtalelser 6 Eksempler på udtalelser

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere