LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV"

Transkript

1 LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Lunden Sofievej Skovvejen Udviklingsafdelingen Juni

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Forslaget har været fremlagt fra den til den Der blev afholdt offentligt møde om forslaget d Efter høringsfristens udløb tog Byrådet endelig stilling til planen, der blev vedtaget d Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort d

3 INDHOLD Redegørelse... 4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdet...4 Borgerinddragelse...5 Lokalplanens indhold...5 Regionplan Kommuneplan Forhold til anden planlægning...7 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder...8 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Veje, stier og parkering Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger...15 Kortbilag 1: Lokalplanområdet, arealvendelse Bilag 2: Støjberegning for området og de omkringliggende arealer

4 REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet har i en årrække været udlagt til boligformål i Tornved Kommunes kommuneplan. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af ejers ønske om at realisere området. Formålet med lokalplanen er at sikre, at området udnyttes til åben-lav boligformål samt at fastlægge retningslinier for vej- og stiføring, fælles friareal, bebyggelsens udformning og materialevalg, således at der skabes et attraktivt boligområde med en harmonisk sammenhæng med det eksisterende boligområde og det omgivende landskab. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område sydvest for Mørkøv (del af matr. nr. 8a, Syvendekøb By, Skamstrup) på ca. 4,2 ha. Det trekantede lokalplanområde grænser op til dyrket landbrugsareal mod sydøst og sydvest. Mod nord grænser området op til den eksisterende boligbebyggelse i Mørkøv. Ca. 150 meter syd for lokalplanområdet ligger Skovvejen, der er motortrafikvej. Oversigtskort 4

5 REDEGØRELSE Området er stigende fra vest mod øst og er landskabeligt meget markant når man kommer ad Skovvejen fra vest. Der er fra lokalplanområdet en god udsigt over landskabet mod vest i retning mod Jyderup. Parcelhuskvarteret, der er beliggende nord for lokalplanområdet, er typisk for byggeriet i 1970 erne og 80 erne. Parcelhusene er opført i røde eller gule mursten, langt den overvejende del er etplanshuse. Mange af husene har træbeklædte gavle eller valmede tage. Længst mod vest er opført enkelte nyere parcelhuse i ét plan. Borgerinddragelse Den 23. november 2006 blev der afholdt lokalforums møde i Mørkøv. Her blev lokalplanlægning af området ved behandlet som et punkt på dagsordenen. Debatten på mødet berørte bl.a. emnerne støj, varmeforsyning, terrænregulering, bebyggelsesforhold og byggematerialer, grønne fælles arealer, veje og stier, antenneforening og hegning. Der er i videst muligt omfang taget hensyn til lokalforums ønsker i forbindelse med lokalplanlægningen, bl.a. er der gennemført støjberegninger for lokalplanområdet og det bagvedliggende parcelhuskvarter. Mørkøv Lokalforum holdt den 14. maj 07 møde om lokalplanforslaget. Støjforhold, varmeforsyning og materialevalg var de primære diskussionsemner. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør bebyggelse af lokalplanområdet med åben-lav boligbebyggelse i ét plan og udlægger desuden fælles friareal i en grøn kile mellem bebyggelsen på de to veje. Adgangen til lokalplanområdet sker dels fra Sofievej og dels fra. Etablering af vejadgang til området fra to forskellige sider sker for at fordele den øgede trafikbelastning mellem Sofievej og. Vejene og det fælles friareal forbindes med stier, som tilsluttes stisystemet i nabobebyggelsen mod nord. Bebyggelsen til beboelse på s forlængelse skal opføres som træhuse med træbeklædning. Bebyggelsen til beboelse på Sofievejs forlængelse skal fremtræde i blank mur af tegl eller med vandskurede eller pudsede flader. Reguleringen sker for at sikre bebyggelsen et harmonisk helhedsindtryk. Bygninger indenfor lokalplanområdet kan opføres i én etage. Den lave bebyggelse skal sikre, at udsigten over landskabet mod vest fra den eksisterende sti og nabobebyggelsen i videst muligt omfang bevares. 5

6 REDEGØRELSE Udsigten mod vest fra det fælles friareal Lokalplanområdet og den bagvedliggende parcelhusbebyggelse set fra Skovvejen Bestemmelsen skal desuden sikre, at bebyggelsen følger det relativt kuperede landskab og giver en harmonisk afgrænsning af byen, der er meget synlig fra Skovvejen, når man kommer kørende fra vest. Langs lokalplanområdets sydlige skel skal etableres et beplantningsbælte med varierende, stedtypisk beplantning som en levende skærm mod Skovvejen. Beplantningsbæltet skal suppleres med en 1,5 meter høj støjvold. Regionplan Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i regionplanen er udlagt som kommuneplanlagt byområde. Det er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og er udpeget som kortlægningsområde til grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet ligger desuden indenfor interesseområde for råstofferne sand, grus, sten og ler. Etablering af boligområde på arealet skønnes ikke at være i strid med regionplanen. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 40.B2 Boligområde ved Vest, der udlægger arealet til boligformål med tilhørende fælles anlæg. Der kan endvidere tillades indpasset offentlige institutioner mv., samt mindre erhverv (liberalt erhverv, mindre dagligvareforretninger og lign.). Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed. 6

7 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Fortidsminder Der er ikke registreret arkæologiske fund i området. Bygherren opfordres til at kontakte Museet for Holbæk og Omegn før gravearbejde påbegyndes, idet man i henhold til museumslovens 27 skal standse jordarbejder, hvis man støder på spor af fortidsminder. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende indenfor byzone. Vandforsyning Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk. Kloakering Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Overfladevand og spildevand skal udledes hertil via separatsystem jf. Tornved Kommunes spildevandsplan. Regnvandskloakken er forsynet med bassin mv. inden udløb i vandløb, men afhængig af tilslutning og mængder kan der blive tale om at etablere lokal forsinkelse af hensyn til kapaciteten i regnvandskloakken. Kloaktilslutningsbidrag afregnes i henhold til Holbæk Kommunes betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Ved privat udstykning aftales forhold vedrørende projektering, tilslutning og betalingsforhold for kloakken særskilt med Holbæk Forsyning i forbindelse med byggemodningsprojektet. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ligger indenfor naturgasområde. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Antenneforhold Lokalplanområdet skal tilsluttes fællesantenne eller bredbånd, og der må som udgangspunkt ikke opsættes tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan der opsættes parabolantenner efter bestemmelser i lokalplanens 6. Støj Lokalplanområdet ligger ca. 120 meter fra Skovvejen på det nærmeste sted og er derfor belastet af trafikstøj. Det vejledende maksimale støjniveau for trafikstøj er 55 db(a) for boligområder og primære opholdsarealer. Jordan Akustik har foretaget beregninger af støjbelastningen i lokalplanområdet og på de omkringliggende arealer. Beregningen viser, at støjbelastningen i det fremtidige boligområde ikke overstiger 55 db(a). Den viser endvidere, at støjbelastningen på det meste af arealet mellem det nye boligområde og Skovvejen er mindre end 55 db(a), hvorfor etablering af en støjvold ikke er nødvendig for opfyldelse af støjkravet. En 1,5 meter høj støjvold vil dog give dog en støjdæmpning på ca. 4-5 db for de nærmeste boliger. Langs lokalplanområdets syd- 7

8 REDEGØRELSE skel udlægges derfor et 10 meter bredt areal, hvor der skal etableres en 1, 5 meter høj støjvold. Arealet skal beplantes. Støjberegningen kan ses i bilag 2. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening i området jf. Vestsjællands Amts registreringer. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Matr. nr. 8d, Syvendekøb by, Skamstrup er pålagt landbrugspligt. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at Jordbrugskommissionen meddeler tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på lokalplanområdet. Servitutter Inden for lokalplanområdet er der pålagt følgende servitutter, som har betydning for lokalplanen: Dekl. lyst om kabler og evt. transformerstation m.v. Langs den østligste del (ca. 90 meter) af skellet mod nord ligger et lyslederkabel og et 10 kv kabel. Der er en respektafstand på 1 m på hver side af kablerne. Miljøvurdering Der er ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af forholdene vedrørende den miljømæssige påvirkning jf. Lov om miljøvurdering. Byrådet i Holbæk har på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering, idet planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2. * Sundhedskonsekvensvurderingen af lokalplanens sundhedsmæssige påvirkninger omfatter sundhed som et meget bredt begreb. Lokalplanens konsekvenser skal belyses på mange forskellige forhold f.eks. fællesskab, sociale netværk, trivsel, tryghed, herlighedsværdi, aktiviteter og rekreation, grønne arealer, stiforbindelser samt sikkerhed (forebyggelse af ulykker, modvirkning af hærværk og kriminalitet) for at sikre forbedringer indenfor disse forhold. Sundhedskonsekvensvurderingen udarbejdes i henhold til sundhedslovens 119, Visionsplan Hos os er der højt til loftet samt Ny Holbæks konstitueringsaftale af Sundhedskonsekvensvurdering Foruden den lovpligtige screening vedrørende miljømæssige konsekvenser af lokalplanen (se ovenstående afsnit om Miljøvurdering) lægger Holbæk Kommune vægt på, at lokalplaner også vurderes i forhold til fremme af den almene sundhed. Dette gøres med en sundhedskonsekvensvurdering*: Området er beliggende i udkanten af Mørkøv og bidrager til at skabe en harmonisk afgrænsning mod det åbne land. Midt gennem bebyggelsen løber en grøn kile, der udlægges til fælles friareal. Kilen ligger let tilgængeligt for alle boliger i bebyggelsen og kan bidrage til, at der kan skabes fællesskab og sociale netværk i bebyggelsen. Kilen sikrer desuden, at der er større sammenhængende arealer at anvende til leg og anden fysisk udfoldelse samt at udsigten over det åbne land bevares. Bebyggelsen forbindes internt af stier, der også er tilkoblet det eksisterende stisystem, der bl.a. fører til skolen. 8

9 REDEGØRELSE I relation til områdets beliggenhed tæt ved motortrafikvejen Skovvejen er der gennemført beregninger af den forventede støjbelastning (se afsnit om Støj). Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område. 9

10 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen formål er: 1.1 At muliggøre bebyggelse af området med åben-lav boligbebyggelse. 1.2 At fastlægge retningslinier for bebyggelsen, således at der opnås en sammenhængende helhed i boligområdet samt en landskabeligt harmonisk oplevelse af byafgrænsningen mod sydvest. 1.3 At fastlægge placering af veje og stier, således at der sikres en god trafikbetjening og stiforbindelse til byens funktioner. 1.4 At sikre at der etableres fælles friarealer, der understøtter dannelse af sociale netværk i bebyggelsen og giver mulighed for fysisk udfoldelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 8d Syvendekøb By, Skamstrup samt alle parceller der efter d. 1. januar 2007 udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse og tilhørende fælles friareal efter principperne vist på kortbilag Langs bebyggelsens sydlige skel udlægges areal til beplantningsbælte, der skal suppleres med en 1,5 meter høj støjvold. 3.3 Indenfor arealet, der er udlagt til boligbebyggelse, kan Byrådet tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse til formål, der er fælles for områdets beboere eller offentlige formål, herunder daginstitution. 3.4 Byrådet kan tillade, at der drives sådan erhvervsvirksomhed, der sædvanligvis kan etableres i boligområder forudsat: - at erhvervet alene udføres af ejendommens beboere, 10

11 LOKALPLANBESTEMMELSER - at ejendommens og omgivelsernes karakter af beboelse ikke ændres, - at erhvervsudøvelsen ikke medfører ulempe for de omkringboende og ikke afføder et parkeringsbehov, der ikke kan imødekommes på ejendommen og - at evt. skiltning godkendes. 3.5 Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når det bebyggede areal ikke overstiger 10 m og en højde på 2,5 m 2 over terræn. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet skal udstykkes i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. 4.2 Ingen grunde indenfor lokalplanområdet må udstykkes med en grundstørrelse under 700 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. 5.2 Bygninger må opføres i én etage med en maksimal højde på 5,5 meter. Bygningshøjden måles fra niveauplan på den enkelte grund fastsat efter reglerne i bygningsreglementet. 5.3 Bebyggelse skal placeres minimum 5 meter fra skel mod vej. Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse er undtaget denne bestemmelse. 5.4 Tage på beboelsesbygninger skal udformes som sadeltag uden valm med en taghældning på mellem 25 og 30 grader. 5.5 Tage på mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse kan opføres med en taghældning på mellem 25 og 30 grader eller fladt tag. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Bebyggelsen med adgang fra Sofievej: Ydervægge på beboelsesbygninger skal fremtræde i blank mur af tegl eller med vandskurede eller pudsede flader og med murede gavle. Mindre partier i ydervægge kan fremstå i træ, glas, zink eller stål. Tage skal dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton. 11

12 LOKALPLANBESTEMMELSER 6.2 Bebyggelsen med adgang fra : Ydervægge på beboelsesbygninger skal opføres som træhuse med træbeklædning. Mindre partier kan fremstå i glas, zink eller stål. Tage skal dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton. 6.3 Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse: Mindre bygninger kan opføres i murværk eller træ. Tage dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton eller af tagpap. 6.4 Udvendige bygningssider skal fremtræde i jordfarver evt. blandet med hvidt eller sort. Til døre, vinduer og mindre bygningsdele kan dog anvendes andre farver. 6.5 Udendørs skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 6.6 Opsætning af solfangere må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7 Veje, stier og parkering 7.1 Der udlægges areal til veje og stier efter principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. Veje: 7.2 Boligvejene i forlængelse af Sofievej og udlægges i en bredde af 8 meter med 5 meter kørebane, 2 meter fortov i den ene side og 0,5 meter rabat i hver side. 7.3 Boligvejene skal udformes på en måde, så der opnås en hastighedsdæmpende effekt, særligt i forbindelse med stikryds ved Sofievej. Det detaljerede projekt for udførelse af boligvejene skal godkendes af Byrådet inden etablering. 7.4 Boligvejene udlægges som private fællesveje. Stier: 7.5 Stierne i området udlægges i en bredde af 3 meter. Stierne udformes som trampestier evt. forstærket med grusbelægning eller græsarmering. 7.6 Stierne udlægges som private fællesveje. Parkering: 7.7 På hver grund skal udlægges areal til to parkeringspladser og anlægges mindst én parkeringsplads. 7.8 Der må kun etableres én overkørsel til vej fra hver grund. Overkørslen må have en bredde på max. 5 meter. 12

13 LOKALPLANBESTEMMELSER 7.9 Der kan etableres enkelte parkeringspladser til fælles formål på boligvejene Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt på over 3500 kg) hverken på den enkelte ejendom, de fælles parkeringspladser, vejarealer eller ubebyggede arealer. 8 Ubebyggede arealer Fælles friarealer: 8.1 Der udlægges fælles friareal efter principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. 8.2 De fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse. Dog kan der tillades opført legehuse og mindre bygninger (udhuse) til områdets brug. 8.3 Der skal udarbejdes en beplantnings- og indretningsplan for området, der sikrer at arealet fremtræder harmonisk og sammenhængende. Planen skal godkendes af Byrådet inden etablering. Beplantningsbælte: 8.4 Langs lokalplanområdets sydskel udlægges et 10 meter bredt areal til beplantningsbælte. Beplantningsbæltet kan suppleres med en støjvold. Den endelige udformning af en evt. støjvold skal godkendes af Byrådet. 8.5 Beplantningsbæltet skal bestå af varierende, stedtypisk beplantning. Hegning: 8.6 De enkelte grunde skal hegnes med hække eller levende hegn i max. 1,8 meters højde. Levende hegn eller hække kan suppleres med diskret dyrehegn. Dyrehegn alene er ikke tilladt. Levende hegn og hække skal plantes 0,3 m bag skel mod offentlige arealer. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. 9.2 Området varmeforsynes med naturgas. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 9.3 Kloakering gennemføres som separat system jf. Tornved Kommunes spildevandsplan. 13

14 LOKALPLANBESTEMMELSER 9.4 Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk. 9.5 Belysning af veje, stier mv. skal udføres som parkbelysning på lave standere. Etablering af belysning skal ske efter en samlet belysningsplan for området, der godkendes af Byrådet inden etablering. 9.6 Nye boliger i lokalplanområdet skal tilsluttes fællesantenne, bredbånd eller tilsvarende fællesanlæg. 9.7 Der må ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Såfremt fællesantenneanlæg eller andet signalanlæg ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, kan der opsættes udvendige antenner efter følgende retningslinier: - Antenner må ikke opsættes på bebyggelsen. - Antenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlige fra vej. - Parabolantenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer må ikke være hævet mere end 1,8 meter over terræn målt til overkant af parabolantennen. - Parabolantenner med en diameter over 1,0 meter skal anmeldes til byggemyndigheden. 9.8 Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tv- og radiosignaler må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle nye parceller indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 40 % af de ubebyggede grunde er solgt til boligbebyggelse eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets veje, stier, parkeringsarealer, fælles friarealer og beplantningsbælte m.m Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte veje, stier, fælles friarealer og beplantningsbælte Der påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Byrådet. 14

15 LOKALPLANBESTEMMELSER 11 Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Før ny bebyggelse kan tages i brug skal boligerne være tilsluttet naturgasnettet, det offentlige regn- og spildevandssystem og vandforsyning Før ny bebyggelse kan tages i brug skal boligerne være tilsluttet fællesantenneanlæg, bredbånd eller lignende fælles signalanlæg Før ny bebyggelse på hver vejforlængelse kan tages i brug skal veje, stier, parkeringspladser, fælles friarealer og beplantningsbælte være anlagt. 12 Retsvirkninger 12.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Vedtagelse 14.1 Lokalplan er vedtaget af Holbæk Byråd den Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør Foranstående lokalplan begæres tinglyst på den i 2 nævnte ejendom ifølge 31 i planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 16. aug. 2004). Holbæk Byråd, den 20. juni 2007 Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør 15

16 16

17 Sofievej 8a 8b 7du 7dn 7do 7dt 7dp 7ds Træhuse Grønt friareal Lokalplangrænse Beplantningsbælte med 1,5 m høj støjvold Lokalplangrænse Parceller/udstykning Areal til opførelse af træhuse Grønt friareal Beplantningsbælte 7dq 7dr 7de 7db 7dh 8d 7dd 7df 7cn 7cp 7cr 7ct 7au 7ag 7 7s 7co 7cq 7bx 7by 7cs 7bz 7bv 7cv 7di 7ca 7cb 7bæ 7bø 7dl Kortbilag 1 Lokalplanområdet, arealanvendelse Mål 1:2000 KOTER I DNN initialer: kgf dato: mål: 1:

18 Bilag 2: Støjberegning for området og de omkringliggende arealer Kunde: Kullegaard Arkitekter A/S Egon Fruelund Projekt: Mørkøv - Boligområde 40.B2 Emne: Støjbelastning fra vejtrafik Udarbejdet af: NVJ/CR November 2006 I henhold til aftale har Jordan Akustik gennemført beregning af støjbelastningen fra vejtrafik i forhold til et fremtidigt boligområde i Mørkøv. Boligområdet er beliggende nord for Skovvejen i kommuneplanens område 40.B2. Formålet med beregningerne er at vurdere, om krav om maksimal døgnækvivalent støjbelastning på 55 db(a) på udendørs opholdsarealer kan opfyldes. Beregningsforudsætninger Den nye bebyggelse er beliggende på del nr. 2 af matr. nr. 8a. Beregningerne er foretaget ud fra terrænplan hentet på Vestsjællands Amt s hjemmeside samt forslag til bebyggelsesplan, Kullegaard Arkitekter A/S, dateret Der er medregnet en støjvold på 1,5 m i beregningerne med en placering som vist på bebyggelsesplanen. Nærmeste befærdede vej er Skovvejen. Trafikmængden er oplyst af Vejdirektoratet, seneste tælling Disse tal er fremskrevet til 2016 med 1,8% pr. år. De benyttede trafikmængder er: Antal køretøjer, ÅDT Hastighed Lette køretøjer Tunge køretøjer Lette Tunge Skovvejen, km/t 80 km/t Mørkøv Beregningerne er gennemført ud fra retningslinierne i Den Fællesnordiske Beregningsmetode for Vejtrafikstøj, 1996, ved brug af beregningsprogrammet SoundPlan 6.4 ver Beregningsresultater Beregningsresultatet er vist i vedlagte kortbilag 1, der viser støjniveaukurver 1,5 m over terræn som fritfeltsværdier. Beregningerne viser, at støjbelastningen i det fremtidige boligområde ikke overstiger 55 db(a). Det ses endvidere, at støjbelastningen uden for volden er mindre end 55 db(a), hvorfor volden ikke er nødvendig for opfyldelse af støjkravet. Støjvolden giver dog en støjdæmpning på ca. 4-5 db for de nærmeste boliger, hvor støjniveauet dermed ikke overstiger ca db(a). Konklusion Beregningerne viser, at bestemmelse om maksimalt 55 db(a) på udendørs opholdsarealer vil kunne opfyldes, og at det ikke af støjmæssige årsager vil være nødvendigt at anlægge en støjvold mod Skovevejen. Gevninge, Niels V. Jordan 18

19 Mørkøv - Boligområde 40.B2 1 Vejtrafikstøj 1,5 m over terræn LAeq24h Fritfeltsværdier db(a) < 55,0 55,0 <= < 57,5 57,5 <= < 60,0 60,0 <= < 62,5 62,5 <= < 65,0 65,0 <= < 67,5 67,5 <= < 70,0 70,0 <= < 72,5 72,5 <= < 75,0 75,0 <= Signaturer Vej Bygning Bebygget område Vold 17. november 2006 Mål 1: Jordan Akustik m 19

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere