LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV"

Transkript

1 LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Lunden Sofievej Skovvejen Udviklingsafdelingen Juni

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Forslaget har været fremlagt fra den til den Der blev afholdt offentligt møde om forslaget d Efter høringsfristens udløb tog Byrådet endelig stilling til planen, der blev vedtaget d Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort d

3 INDHOLD Redegørelse... 4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdet...4 Borgerinddragelse...5 Lokalplanens indhold...5 Regionplan Kommuneplan Forhold til anden planlægning...7 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder...8 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Veje, stier og parkering Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger...15 Kortbilag 1: Lokalplanområdet, arealvendelse Bilag 2: Støjberegning for området og de omkringliggende arealer

4 REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet har i en årrække været udlagt til boligformål i Tornved Kommunes kommuneplan. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af ejers ønske om at realisere området. Formålet med lokalplanen er at sikre, at området udnyttes til åben-lav boligformål samt at fastlægge retningslinier for vej- og stiføring, fælles friareal, bebyggelsens udformning og materialevalg, således at der skabes et attraktivt boligområde med en harmonisk sammenhæng med det eksisterende boligområde og det omgivende landskab. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område sydvest for Mørkøv (del af matr. nr. 8a, Syvendekøb By, Skamstrup) på ca. 4,2 ha. Det trekantede lokalplanområde grænser op til dyrket landbrugsareal mod sydøst og sydvest. Mod nord grænser området op til den eksisterende boligbebyggelse i Mørkøv. Ca. 150 meter syd for lokalplanområdet ligger Skovvejen, der er motortrafikvej. Oversigtskort 4

5 REDEGØRELSE Området er stigende fra vest mod øst og er landskabeligt meget markant når man kommer ad Skovvejen fra vest. Der er fra lokalplanområdet en god udsigt over landskabet mod vest i retning mod Jyderup. Parcelhuskvarteret, der er beliggende nord for lokalplanområdet, er typisk for byggeriet i 1970 erne og 80 erne. Parcelhusene er opført i røde eller gule mursten, langt den overvejende del er etplanshuse. Mange af husene har træbeklædte gavle eller valmede tage. Længst mod vest er opført enkelte nyere parcelhuse i ét plan. Borgerinddragelse Den 23. november 2006 blev der afholdt lokalforums møde i Mørkøv. Her blev lokalplanlægning af området ved behandlet som et punkt på dagsordenen. Debatten på mødet berørte bl.a. emnerne støj, varmeforsyning, terrænregulering, bebyggelsesforhold og byggematerialer, grønne fælles arealer, veje og stier, antenneforening og hegning. Der er i videst muligt omfang taget hensyn til lokalforums ønsker i forbindelse med lokalplanlægningen, bl.a. er der gennemført støjberegninger for lokalplanområdet og det bagvedliggende parcelhuskvarter. Mørkøv Lokalforum holdt den 14. maj 07 møde om lokalplanforslaget. Støjforhold, varmeforsyning og materialevalg var de primære diskussionsemner. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør bebyggelse af lokalplanområdet med åben-lav boligbebyggelse i ét plan og udlægger desuden fælles friareal i en grøn kile mellem bebyggelsen på de to veje. Adgangen til lokalplanområdet sker dels fra Sofievej og dels fra. Etablering af vejadgang til området fra to forskellige sider sker for at fordele den øgede trafikbelastning mellem Sofievej og. Vejene og det fælles friareal forbindes med stier, som tilsluttes stisystemet i nabobebyggelsen mod nord. Bebyggelsen til beboelse på s forlængelse skal opføres som træhuse med træbeklædning. Bebyggelsen til beboelse på Sofievejs forlængelse skal fremtræde i blank mur af tegl eller med vandskurede eller pudsede flader. Reguleringen sker for at sikre bebyggelsen et harmonisk helhedsindtryk. Bygninger indenfor lokalplanområdet kan opføres i én etage. Den lave bebyggelse skal sikre, at udsigten over landskabet mod vest fra den eksisterende sti og nabobebyggelsen i videst muligt omfang bevares. 5

6 REDEGØRELSE Udsigten mod vest fra det fælles friareal Lokalplanområdet og den bagvedliggende parcelhusbebyggelse set fra Skovvejen Bestemmelsen skal desuden sikre, at bebyggelsen følger det relativt kuperede landskab og giver en harmonisk afgrænsning af byen, der er meget synlig fra Skovvejen, når man kommer kørende fra vest. Langs lokalplanområdets sydlige skel skal etableres et beplantningsbælte med varierende, stedtypisk beplantning som en levende skærm mod Skovvejen. Beplantningsbæltet skal suppleres med en 1,5 meter høj støjvold. Regionplan Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i regionplanen er udlagt som kommuneplanlagt byområde. Det er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og er udpeget som kortlægningsområde til grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet ligger desuden indenfor interesseområde for råstofferne sand, grus, sten og ler. Etablering af boligområde på arealet skønnes ikke at være i strid med regionplanen. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 40.B2 Boligområde ved Vest, der udlægger arealet til boligformål med tilhørende fælles anlæg. Der kan endvidere tillades indpasset offentlige institutioner mv., samt mindre erhverv (liberalt erhverv, mindre dagligvareforretninger og lign.). Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed. 6

7 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Fortidsminder Der er ikke registreret arkæologiske fund i området. Bygherren opfordres til at kontakte Museet for Holbæk og Omegn før gravearbejde påbegyndes, idet man i henhold til museumslovens 27 skal standse jordarbejder, hvis man støder på spor af fortidsminder. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende indenfor byzone. Vandforsyning Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk. Kloakering Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Overfladevand og spildevand skal udledes hertil via separatsystem jf. Tornved Kommunes spildevandsplan. Regnvandskloakken er forsynet med bassin mv. inden udløb i vandløb, men afhængig af tilslutning og mængder kan der blive tale om at etablere lokal forsinkelse af hensyn til kapaciteten i regnvandskloakken. Kloaktilslutningsbidrag afregnes i henhold til Holbæk Kommunes betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Ved privat udstykning aftales forhold vedrørende projektering, tilslutning og betalingsforhold for kloakken særskilt med Holbæk Forsyning i forbindelse med byggemodningsprojektet. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ligger indenfor naturgasområde. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Antenneforhold Lokalplanområdet skal tilsluttes fællesantenne eller bredbånd, og der må som udgangspunkt ikke opsættes tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan der opsættes parabolantenner efter bestemmelser i lokalplanens 6. Støj Lokalplanområdet ligger ca. 120 meter fra Skovvejen på det nærmeste sted og er derfor belastet af trafikstøj. Det vejledende maksimale støjniveau for trafikstøj er 55 db(a) for boligområder og primære opholdsarealer. Jordan Akustik har foretaget beregninger af støjbelastningen i lokalplanområdet og på de omkringliggende arealer. Beregningen viser, at støjbelastningen i det fremtidige boligområde ikke overstiger 55 db(a). Den viser endvidere, at støjbelastningen på det meste af arealet mellem det nye boligområde og Skovvejen er mindre end 55 db(a), hvorfor etablering af en støjvold ikke er nødvendig for opfyldelse af støjkravet. En 1,5 meter høj støjvold vil dog give dog en støjdæmpning på ca. 4-5 db for de nærmeste boliger. Langs lokalplanområdets syd- 7

8 REDEGØRELSE skel udlægges derfor et 10 meter bredt areal, hvor der skal etableres en 1, 5 meter høj støjvold. Arealet skal beplantes. Støjberegningen kan ses i bilag 2. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening i området jf. Vestsjællands Amts registreringer. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Matr. nr. 8d, Syvendekøb by, Skamstrup er pålagt landbrugspligt. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at Jordbrugskommissionen meddeler tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på lokalplanområdet. Servitutter Inden for lokalplanområdet er der pålagt følgende servitutter, som har betydning for lokalplanen: Dekl. lyst om kabler og evt. transformerstation m.v. Langs den østligste del (ca. 90 meter) af skellet mod nord ligger et lyslederkabel og et 10 kv kabel. Der er en respektafstand på 1 m på hver side af kablerne. Miljøvurdering Der er ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af forholdene vedrørende den miljømæssige påvirkning jf. Lov om miljøvurdering. Byrådet i Holbæk har på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering, idet planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2. * Sundhedskonsekvensvurderingen af lokalplanens sundhedsmæssige påvirkninger omfatter sundhed som et meget bredt begreb. Lokalplanens konsekvenser skal belyses på mange forskellige forhold f.eks. fællesskab, sociale netværk, trivsel, tryghed, herlighedsværdi, aktiviteter og rekreation, grønne arealer, stiforbindelser samt sikkerhed (forebyggelse af ulykker, modvirkning af hærværk og kriminalitet) for at sikre forbedringer indenfor disse forhold. Sundhedskonsekvensvurderingen udarbejdes i henhold til sundhedslovens 119, Visionsplan Hos os er der højt til loftet samt Ny Holbæks konstitueringsaftale af Sundhedskonsekvensvurdering Foruden den lovpligtige screening vedrørende miljømæssige konsekvenser af lokalplanen (se ovenstående afsnit om Miljøvurdering) lægger Holbæk Kommune vægt på, at lokalplaner også vurderes i forhold til fremme af den almene sundhed. Dette gøres med en sundhedskonsekvensvurdering*: Området er beliggende i udkanten af Mørkøv og bidrager til at skabe en harmonisk afgrænsning mod det åbne land. Midt gennem bebyggelsen løber en grøn kile, der udlægges til fælles friareal. Kilen ligger let tilgængeligt for alle boliger i bebyggelsen og kan bidrage til, at der kan skabes fællesskab og sociale netværk i bebyggelsen. Kilen sikrer desuden, at der er større sammenhængende arealer at anvende til leg og anden fysisk udfoldelse samt at udsigten over det åbne land bevares. Bebyggelsen forbindes internt af stier, der også er tilkoblet det eksisterende stisystem, der bl.a. fører til skolen. 8

9 REDEGØRELSE I relation til områdets beliggenhed tæt ved motortrafikvejen Skovvejen er der gennemført beregninger af den forventede støjbelastning (se afsnit om Støj). Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område. 9

10 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen formål er: 1.1 At muliggøre bebyggelse af området med åben-lav boligbebyggelse. 1.2 At fastlægge retningslinier for bebyggelsen, således at der opnås en sammenhængende helhed i boligområdet samt en landskabeligt harmonisk oplevelse af byafgrænsningen mod sydvest. 1.3 At fastlægge placering af veje og stier, således at der sikres en god trafikbetjening og stiforbindelse til byens funktioner. 1.4 At sikre at der etableres fælles friarealer, der understøtter dannelse af sociale netværk i bebyggelsen og giver mulighed for fysisk udfoldelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 8d Syvendekøb By, Skamstrup samt alle parceller der efter d. 1. januar 2007 udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse og tilhørende fælles friareal efter principperne vist på kortbilag Langs bebyggelsens sydlige skel udlægges areal til beplantningsbælte, der skal suppleres med en 1,5 meter høj støjvold. 3.3 Indenfor arealet, der er udlagt til boligbebyggelse, kan Byrådet tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse til formål, der er fælles for områdets beboere eller offentlige formål, herunder daginstitution. 3.4 Byrådet kan tillade, at der drives sådan erhvervsvirksomhed, der sædvanligvis kan etableres i boligområder forudsat: - at erhvervet alene udføres af ejendommens beboere, 10

11 LOKALPLANBESTEMMELSER - at ejendommens og omgivelsernes karakter af beboelse ikke ændres, - at erhvervsudøvelsen ikke medfører ulempe for de omkringboende og ikke afføder et parkeringsbehov, der ikke kan imødekommes på ejendommen og - at evt. skiltning godkendes. 3.5 Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når det bebyggede areal ikke overstiger 10 m og en højde på 2,5 m 2 over terræn. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet skal udstykkes i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. 4.2 Ingen grunde indenfor lokalplanområdet må udstykkes med en grundstørrelse under 700 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. 5.2 Bygninger må opføres i én etage med en maksimal højde på 5,5 meter. Bygningshøjden måles fra niveauplan på den enkelte grund fastsat efter reglerne i bygningsreglementet. 5.3 Bebyggelse skal placeres minimum 5 meter fra skel mod vej. Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse er undtaget denne bestemmelse. 5.4 Tage på beboelsesbygninger skal udformes som sadeltag uden valm med en taghældning på mellem 25 og 30 grader. 5.5 Tage på mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse kan opføres med en taghældning på mellem 25 og 30 grader eller fladt tag. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Bebyggelsen med adgang fra Sofievej: Ydervægge på beboelsesbygninger skal fremtræde i blank mur af tegl eller med vandskurede eller pudsede flader og med murede gavle. Mindre partier i ydervægge kan fremstå i træ, glas, zink eller stål. Tage skal dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton. 11

12 LOKALPLANBESTEMMELSER 6.2 Bebyggelsen med adgang fra : Ydervægge på beboelsesbygninger skal opføres som træhuse med træbeklædning. Mindre partier kan fremstå i glas, zink eller stål. Tage skal dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton. 6.3 Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse: Mindre bygninger kan opføres i murværk eller træ. Tage dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton eller af tagpap. 6.4 Udvendige bygningssider skal fremtræde i jordfarver evt. blandet med hvidt eller sort. Til døre, vinduer og mindre bygningsdele kan dog anvendes andre farver. 6.5 Udendørs skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 6.6 Opsætning af solfangere må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7 Veje, stier og parkering 7.1 Der udlægges areal til veje og stier efter principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. Veje: 7.2 Boligvejene i forlængelse af Sofievej og udlægges i en bredde af 8 meter med 5 meter kørebane, 2 meter fortov i den ene side og 0,5 meter rabat i hver side. 7.3 Boligvejene skal udformes på en måde, så der opnås en hastighedsdæmpende effekt, særligt i forbindelse med stikryds ved Sofievej. Det detaljerede projekt for udførelse af boligvejene skal godkendes af Byrådet inden etablering. 7.4 Boligvejene udlægges som private fællesveje. Stier: 7.5 Stierne i området udlægges i en bredde af 3 meter. Stierne udformes som trampestier evt. forstærket med grusbelægning eller græsarmering. 7.6 Stierne udlægges som private fællesveje. Parkering: 7.7 På hver grund skal udlægges areal til to parkeringspladser og anlægges mindst én parkeringsplads. 7.8 Der må kun etableres én overkørsel til vej fra hver grund. Overkørslen må have en bredde på max. 5 meter. 12

13 LOKALPLANBESTEMMELSER 7.9 Der kan etableres enkelte parkeringspladser til fælles formål på boligvejene Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt på over 3500 kg) hverken på den enkelte ejendom, de fælles parkeringspladser, vejarealer eller ubebyggede arealer. 8 Ubebyggede arealer Fælles friarealer: 8.1 Der udlægges fælles friareal efter principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. 8.2 De fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse. Dog kan der tillades opført legehuse og mindre bygninger (udhuse) til områdets brug. 8.3 Der skal udarbejdes en beplantnings- og indretningsplan for området, der sikrer at arealet fremtræder harmonisk og sammenhængende. Planen skal godkendes af Byrådet inden etablering. Beplantningsbælte: 8.4 Langs lokalplanområdets sydskel udlægges et 10 meter bredt areal til beplantningsbælte. Beplantningsbæltet kan suppleres med en støjvold. Den endelige udformning af en evt. støjvold skal godkendes af Byrådet. 8.5 Beplantningsbæltet skal bestå af varierende, stedtypisk beplantning. Hegning: 8.6 De enkelte grunde skal hegnes med hække eller levende hegn i max. 1,8 meters højde. Levende hegn eller hække kan suppleres med diskret dyrehegn. Dyrehegn alene er ikke tilladt. Levende hegn og hække skal plantes 0,3 m bag skel mod offentlige arealer. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. 9.2 Området varmeforsynes med naturgas. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 9.3 Kloakering gennemføres som separat system jf. Tornved Kommunes spildevandsplan. 13

14 LOKALPLANBESTEMMELSER 9.4 Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk. 9.5 Belysning af veje, stier mv. skal udføres som parkbelysning på lave standere. Etablering af belysning skal ske efter en samlet belysningsplan for området, der godkendes af Byrådet inden etablering. 9.6 Nye boliger i lokalplanområdet skal tilsluttes fællesantenne, bredbånd eller tilsvarende fællesanlæg. 9.7 Der må ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Såfremt fællesantenneanlæg eller andet signalanlæg ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, kan der opsættes udvendige antenner efter følgende retningslinier: - Antenner må ikke opsættes på bebyggelsen. - Antenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlige fra vej. - Parabolantenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer må ikke være hævet mere end 1,8 meter over terræn målt til overkant af parabolantennen. - Parabolantenner med en diameter over 1,0 meter skal anmeldes til byggemyndigheden. 9.8 Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tv- og radiosignaler må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle nye parceller indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 40 % af de ubebyggede grunde er solgt til boligbebyggelse eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets veje, stier, parkeringsarealer, fælles friarealer og beplantningsbælte m.m Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte veje, stier, fælles friarealer og beplantningsbælte Der påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Byrådet. 14

15 LOKALPLANBESTEMMELSER 11 Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Før ny bebyggelse kan tages i brug skal boligerne være tilsluttet naturgasnettet, det offentlige regn- og spildevandssystem og vandforsyning Før ny bebyggelse kan tages i brug skal boligerne være tilsluttet fællesantenneanlæg, bredbånd eller lignende fælles signalanlæg Før ny bebyggelse på hver vejforlængelse kan tages i brug skal veje, stier, parkeringspladser, fælles friarealer og beplantningsbælte være anlagt. 12 Retsvirkninger 12.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Vedtagelse 14.1 Lokalplan er vedtaget af Holbæk Byråd den Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør Foranstående lokalplan begæres tinglyst på den i 2 nævnte ejendom ifølge 31 i planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 16. aug. 2004). Holbæk Byråd, den 20. juni 2007 Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør 15

16 16

17 Sofievej 8a 8b 7du 7dn 7do 7dt 7dp 7ds Træhuse Grønt friareal Lokalplangrænse Beplantningsbælte med 1,5 m høj støjvold Lokalplangrænse Parceller/udstykning Areal til opførelse af træhuse Grønt friareal Beplantningsbælte 7dq 7dr 7de 7db 7dh 8d 7dd 7df 7cn 7cp 7cr 7ct 7au 7ag 7 7s 7co 7cq 7bx 7by 7cs 7bz 7bv 7cv 7di 7ca 7cb 7bæ 7bø 7dl Kortbilag 1 Lokalplanområdet, arealanvendelse Mål 1:2000 KOTER I DNN initialer: kgf dato: mål: 1:

18 Bilag 2: Støjberegning for området og de omkringliggende arealer Kunde: Kullegaard Arkitekter A/S Egon Fruelund Projekt: Mørkøv - Boligområde 40.B2 Emne: Støjbelastning fra vejtrafik Udarbejdet af: NVJ/CR November 2006 I henhold til aftale har Jordan Akustik gennemført beregning af støjbelastningen fra vejtrafik i forhold til et fremtidigt boligområde i Mørkøv. Boligområdet er beliggende nord for Skovvejen i kommuneplanens område 40.B2. Formålet med beregningerne er at vurdere, om krav om maksimal døgnækvivalent støjbelastning på 55 db(a) på udendørs opholdsarealer kan opfyldes. Beregningsforudsætninger Den nye bebyggelse er beliggende på del nr. 2 af matr. nr. 8a. Beregningerne er foretaget ud fra terrænplan hentet på Vestsjællands Amt s hjemmeside samt forslag til bebyggelsesplan, Kullegaard Arkitekter A/S, dateret Der er medregnet en støjvold på 1,5 m i beregningerne med en placering som vist på bebyggelsesplanen. Nærmeste befærdede vej er Skovvejen. Trafikmængden er oplyst af Vejdirektoratet, seneste tælling Disse tal er fremskrevet til 2016 med 1,8% pr. år. De benyttede trafikmængder er: Antal køretøjer, ÅDT Hastighed Lette køretøjer Tunge køretøjer Lette Tunge Skovvejen, km/t 80 km/t Mørkøv Beregningerne er gennemført ud fra retningslinierne i Den Fællesnordiske Beregningsmetode for Vejtrafikstøj, 1996, ved brug af beregningsprogrammet SoundPlan 6.4 ver Beregningsresultater Beregningsresultatet er vist i vedlagte kortbilag 1, der viser støjniveaukurver 1,5 m over terræn som fritfeltsværdier. Beregningerne viser, at støjbelastningen i det fremtidige boligområde ikke overstiger 55 db(a). Det ses endvidere, at støjbelastningen uden for volden er mindre end 55 db(a), hvorfor volden ikke er nødvendig for opfyldelse af støjkravet. Støjvolden giver dog en støjdæmpning på ca. 4-5 db for de nærmeste boliger, hvor støjniveauet dermed ikke overstiger ca db(a). Konklusion Beregningerne viser, at bestemmelse om maksimalt 55 db(a) på udendørs opholdsarealer vil kunne opfyldes, og at det ikke af støjmæssige årsager vil være nødvendigt at anlægge en støjvold mod Skovevejen. Gevninge, Niels V. Jordan 18

19 Mørkøv - Boligområde 40.B2 1 Vejtrafikstøj 1,5 m over terræn LAeq24h Fritfeltsværdier db(a) < 55,0 55,0 <= < 57,5 57,5 <= < 60,0 60,0 <= < 62,5 62,5 <= < 65,0 65,0 <= < 67,5 67,5 <= < 70,0 70,0 <= < 72,5 72,5 <= < 75,0 75,0 <= Signaturer Vej Bygning Bebygget område Vold 17. november 2006 Mål 1: Jordan Akustik m 19

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere