LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV"

Transkript

1 LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Lunden Sofievej Skovvejen Udviklingsafdelingen Juni

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Forslaget har været fremlagt fra den til den Der blev afholdt offentligt møde om forslaget d Efter høringsfristens udløb tog Byrådet endelig stilling til planen, der blev vedtaget d Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort d

3 INDHOLD Redegørelse... 4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdet...4 Borgerinddragelse...5 Lokalplanens indhold...5 Regionplan Kommuneplan Forhold til anden planlægning...7 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder...8 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Veje, stier og parkering Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger...15 Kortbilag 1: Lokalplanområdet, arealvendelse Bilag 2: Støjberegning for området og de omkringliggende arealer

4 REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet har i en årrække været udlagt til boligformål i Tornved Kommunes kommuneplan. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af ejers ønske om at realisere området. Formålet med lokalplanen er at sikre, at området udnyttes til åben-lav boligformål samt at fastlægge retningslinier for vej- og stiføring, fælles friareal, bebyggelsens udformning og materialevalg, således at der skabes et attraktivt boligområde med en harmonisk sammenhæng med det eksisterende boligområde og det omgivende landskab. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område sydvest for Mørkøv (del af matr. nr. 8a, Syvendekøb By, Skamstrup) på ca. 4,2 ha. Det trekantede lokalplanområde grænser op til dyrket landbrugsareal mod sydøst og sydvest. Mod nord grænser området op til den eksisterende boligbebyggelse i Mørkøv. Ca. 150 meter syd for lokalplanområdet ligger Skovvejen, der er motortrafikvej. Oversigtskort 4

5 REDEGØRELSE Området er stigende fra vest mod øst og er landskabeligt meget markant når man kommer ad Skovvejen fra vest. Der er fra lokalplanområdet en god udsigt over landskabet mod vest i retning mod Jyderup. Parcelhuskvarteret, der er beliggende nord for lokalplanområdet, er typisk for byggeriet i 1970 erne og 80 erne. Parcelhusene er opført i røde eller gule mursten, langt den overvejende del er etplanshuse. Mange af husene har træbeklædte gavle eller valmede tage. Længst mod vest er opført enkelte nyere parcelhuse i ét plan. Borgerinddragelse Den 23. november 2006 blev der afholdt lokalforums møde i Mørkøv. Her blev lokalplanlægning af området ved behandlet som et punkt på dagsordenen. Debatten på mødet berørte bl.a. emnerne støj, varmeforsyning, terrænregulering, bebyggelsesforhold og byggematerialer, grønne fælles arealer, veje og stier, antenneforening og hegning. Der er i videst muligt omfang taget hensyn til lokalforums ønsker i forbindelse med lokalplanlægningen, bl.a. er der gennemført støjberegninger for lokalplanområdet og det bagvedliggende parcelhuskvarter. Mørkøv Lokalforum holdt den 14. maj 07 møde om lokalplanforslaget. Støjforhold, varmeforsyning og materialevalg var de primære diskussionsemner. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør bebyggelse af lokalplanområdet med åben-lav boligbebyggelse i ét plan og udlægger desuden fælles friareal i en grøn kile mellem bebyggelsen på de to veje. Adgangen til lokalplanområdet sker dels fra Sofievej og dels fra. Etablering af vejadgang til området fra to forskellige sider sker for at fordele den øgede trafikbelastning mellem Sofievej og. Vejene og det fælles friareal forbindes med stier, som tilsluttes stisystemet i nabobebyggelsen mod nord. Bebyggelsen til beboelse på s forlængelse skal opføres som træhuse med træbeklædning. Bebyggelsen til beboelse på Sofievejs forlængelse skal fremtræde i blank mur af tegl eller med vandskurede eller pudsede flader. Reguleringen sker for at sikre bebyggelsen et harmonisk helhedsindtryk. Bygninger indenfor lokalplanområdet kan opføres i én etage. Den lave bebyggelse skal sikre, at udsigten over landskabet mod vest fra den eksisterende sti og nabobebyggelsen i videst muligt omfang bevares. 5

6 REDEGØRELSE Udsigten mod vest fra det fælles friareal Lokalplanområdet og den bagvedliggende parcelhusbebyggelse set fra Skovvejen Bestemmelsen skal desuden sikre, at bebyggelsen følger det relativt kuperede landskab og giver en harmonisk afgrænsning af byen, der er meget synlig fra Skovvejen, når man kommer kørende fra vest. Langs lokalplanområdets sydlige skel skal etableres et beplantningsbælte med varierende, stedtypisk beplantning som en levende skærm mod Skovvejen. Beplantningsbæltet skal suppleres med en 1,5 meter høj støjvold. Regionplan Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i regionplanen er udlagt som kommuneplanlagt byområde. Det er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og er udpeget som kortlægningsområde til grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet ligger desuden indenfor interesseområde for råstofferne sand, grus, sten og ler. Etablering af boligområde på arealet skønnes ikke at være i strid med regionplanen. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 40.B2 Boligområde ved Vest, der udlægger arealet til boligformål med tilhørende fælles anlæg. Der kan endvidere tillades indpasset offentlige institutioner mv., samt mindre erhverv (liberalt erhverv, mindre dagligvareforretninger og lign.). Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed. 6

7 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Fortidsminder Der er ikke registreret arkæologiske fund i området. Bygherren opfordres til at kontakte Museet for Holbæk og Omegn før gravearbejde påbegyndes, idet man i henhold til museumslovens 27 skal standse jordarbejder, hvis man støder på spor af fortidsminder. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende indenfor byzone. Vandforsyning Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk. Kloakering Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Overfladevand og spildevand skal udledes hertil via separatsystem jf. Tornved Kommunes spildevandsplan. Regnvandskloakken er forsynet med bassin mv. inden udløb i vandløb, men afhængig af tilslutning og mængder kan der blive tale om at etablere lokal forsinkelse af hensyn til kapaciteten i regnvandskloakken. Kloaktilslutningsbidrag afregnes i henhold til Holbæk Kommunes betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Ved privat udstykning aftales forhold vedrørende projektering, tilslutning og betalingsforhold for kloakken særskilt med Holbæk Forsyning i forbindelse med byggemodningsprojektet. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ligger indenfor naturgasområde. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Antenneforhold Lokalplanområdet skal tilsluttes fællesantenne eller bredbånd, og der må som udgangspunkt ikke opsættes tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan der opsættes parabolantenner efter bestemmelser i lokalplanens 6. Støj Lokalplanområdet ligger ca. 120 meter fra Skovvejen på det nærmeste sted og er derfor belastet af trafikstøj. Det vejledende maksimale støjniveau for trafikstøj er 55 db(a) for boligområder og primære opholdsarealer. Jordan Akustik har foretaget beregninger af støjbelastningen i lokalplanområdet og på de omkringliggende arealer. Beregningen viser, at støjbelastningen i det fremtidige boligområde ikke overstiger 55 db(a). Den viser endvidere, at støjbelastningen på det meste af arealet mellem det nye boligområde og Skovvejen er mindre end 55 db(a), hvorfor etablering af en støjvold ikke er nødvendig for opfyldelse af støjkravet. En 1,5 meter høj støjvold vil dog give dog en støjdæmpning på ca. 4-5 db for de nærmeste boliger. Langs lokalplanområdets syd- 7

8 REDEGØRELSE skel udlægges derfor et 10 meter bredt areal, hvor der skal etableres en 1, 5 meter høj støjvold. Arealet skal beplantes. Støjberegningen kan ses i bilag 2. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening i området jf. Vestsjællands Amts registreringer. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Matr. nr. 8d, Syvendekøb by, Skamstrup er pålagt landbrugspligt. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at Jordbrugskommissionen meddeler tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på lokalplanområdet. Servitutter Inden for lokalplanområdet er der pålagt følgende servitutter, som har betydning for lokalplanen: Dekl. lyst om kabler og evt. transformerstation m.v. Langs den østligste del (ca. 90 meter) af skellet mod nord ligger et lyslederkabel og et 10 kv kabel. Der er en respektafstand på 1 m på hver side af kablerne. Miljøvurdering Der er ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af forholdene vedrørende den miljømæssige påvirkning jf. Lov om miljøvurdering. Byrådet i Holbæk har på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering, idet planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2. * Sundhedskonsekvensvurderingen af lokalplanens sundhedsmæssige påvirkninger omfatter sundhed som et meget bredt begreb. Lokalplanens konsekvenser skal belyses på mange forskellige forhold f.eks. fællesskab, sociale netværk, trivsel, tryghed, herlighedsværdi, aktiviteter og rekreation, grønne arealer, stiforbindelser samt sikkerhed (forebyggelse af ulykker, modvirkning af hærværk og kriminalitet) for at sikre forbedringer indenfor disse forhold. Sundhedskonsekvensvurderingen udarbejdes i henhold til sundhedslovens 119, Visionsplan Hos os er der højt til loftet samt Ny Holbæks konstitueringsaftale af Sundhedskonsekvensvurdering Foruden den lovpligtige screening vedrørende miljømæssige konsekvenser af lokalplanen (se ovenstående afsnit om Miljøvurdering) lægger Holbæk Kommune vægt på, at lokalplaner også vurderes i forhold til fremme af den almene sundhed. Dette gøres med en sundhedskonsekvensvurdering*: Området er beliggende i udkanten af Mørkøv og bidrager til at skabe en harmonisk afgrænsning mod det åbne land. Midt gennem bebyggelsen løber en grøn kile, der udlægges til fælles friareal. Kilen ligger let tilgængeligt for alle boliger i bebyggelsen og kan bidrage til, at der kan skabes fællesskab og sociale netværk i bebyggelsen. Kilen sikrer desuden, at der er større sammenhængende arealer at anvende til leg og anden fysisk udfoldelse samt at udsigten over det åbne land bevares. Bebyggelsen forbindes internt af stier, der også er tilkoblet det eksisterende stisystem, der bl.a. fører til skolen. 8

9 REDEGØRELSE I relation til områdets beliggenhed tæt ved motortrafikvejen Skovvejen er der gennemført beregninger af den forventede støjbelastning (se afsnit om Støj). Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område. 9

10 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen formål er: 1.1 At muliggøre bebyggelse af området med åben-lav boligbebyggelse. 1.2 At fastlægge retningslinier for bebyggelsen, således at der opnås en sammenhængende helhed i boligområdet samt en landskabeligt harmonisk oplevelse af byafgrænsningen mod sydvest. 1.3 At fastlægge placering af veje og stier, således at der sikres en god trafikbetjening og stiforbindelse til byens funktioner. 1.4 At sikre at der etableres fælles friarealer, der understøtter dannelse af sociale netværk i bebyggelsen og giver mulighed for fysisk udfoldelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 8d Syvendekøb By, Skamstrup samt alle parceller der efter d. 1. januar 2007 udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse og tilhørende fælles friareal efter principperne vist på kortbilag Langs bebyggelsens sydlige skel udlægges areal til beplantningsbælte, der skal suppleres med en 1,5 meter høj støjvold. 3.3 Indenfor arealet, der er udlagt til boligbebyggelse, kan Byrådet tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse til formål, der er fælles for områdets beboere eller offentlige formål, herunder daginstitution. 3.4 Byrådet kan tillade, at der drives sådan erhvervsvirksomhed, der sædvanligvis kan etableres i boligområder forudsat: - at erhvervet alene udføres af ejendommens beboere, 10

11 LOKALPLANBESTEMMELSER - at ejendommens og omgivelsernes karakter af beboelse ikke ændres, - at erhvervsudøvelsen ikke medfører ulempe for de omkringboende og ikke afføder et parkeringsbehov, der ikke kan imødekommes på ejendommen og - at evt. skiltning godkendes. 3.5 Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når det bebyggede areal ikke overstiger 10 m og en højde på 2,5 m 2 over terræn. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet skal udstykkes i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. 4.2 Ingen grunde indenfor lokalplanområdet må udstykkes med en grundstørrelse under 700 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. 5.2 Bygninger må opføres i én etage med en maksimal højde på 5,5 meter. Bygningshøjden måles fra niveauplan på den enkelte grund fastsat efter reglerne i bygningsreglementet. 5.3 Bebyggelse skal placeres minimum 5 meter fra skel mod vej. Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse er undtaget denne bestemmelse. 5.4 Tage på beboelsesbygninger skal udformes som sadeltag uden valm med en taghældning på mellem 25 og 30 grader. 5.5 Tage på mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse kan opføres med en taghældning på mellem 25 og 30 grader eller fladt tag. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Bebyggelsen med adgang fra Sofievej: Ydervægge på beboelsesbygninger skal fremtræde i blank mur af tegl eller med vandskurede eller pudsede flader og med murede gavle. Mindre partier i ydervægge kan fremstå i træ, glas, zink eller stål. Tage skal dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton. 11

12 LOKALPLANBESTEMMELSER 6.2 Bebyggelsen med adgang fra : Ydervægge på beboelsesbygninger skal opføres som træhuse med træbeklædning. Mindre partier kan fremstå i glas, zink eller stål. Tage skal dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton. 6.3 Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse: Mindre bygninger kan opføres i murværk eller træ. Tage dækkes af ikke skinnende røde tagsten af tegl eller beton eller af tagpap. 6.4 Udvendige bygningssider skal fremtræde i jordfarver evt. blandet med hvidt eller sort. Til døre, vinduer og mindre bygningsdele kan dog anvendes andre farver. 6.5 Udendørs skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 6.6 Opsætning af solfangere må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7 Veje, stier og parkering 7.1 Der udlægges areal til veje og stier efter principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. Veje: 7.2 Boligvejene i forlængelse af Sofievej og udlægges i en bredde af 8 meter med 5 meter kørebane, 2 meter fortov i den ene side og 0,5 meter rabat i hver side. 7.3 Boligvejene skal udformes på en måde, så der opnås en hastighedsdæmpende effekt, særligt i forbindelse med stikryds ved Sofievej. Det detaljerede projekt for udførelse af boligvejene skal godkendes af Byrådet inden etablering. 7.4 Boligvejene udlægges som private fællesveje. Stier: 7.5 Stierne i området udlægges i en bredde af 3 meter. Stierne udformes som trampestier evt. forstærket med grusbelægning eller græsarmering. 7.6 Stierne udlægges som private fællesveje. Parkering: 7.7 På hver grund skal udlægges areal til to parkeringspladser og anlægges mindst én parkeringsplads. 7.8 Der må kun etableres én overkørsel til vej fra hver grund. Overkørslen må have en bredde på max. 5 meter. 12

13 LOKALPLANBESTEMMELSER 7.9 Der kan etableres enkelte parkeringspladser til fælles formål på boligvejene Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt på over 3500 kg) hverken på den enkelte ejendom, de fælles parkeringspladser, vejarealer eller ubebyggede arealer. 8 Ubebyggede arealer Fælles friarealer: 8.1 Der udlægges fælles friareal efter principperne i den på kortbilag 1 viste retningsgivende udstykningsplan. 8.2 De fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse. Dog kan der tillades opført legehuse og mindre bygninger (udhuse) til områdets brug. 8.3 Der skal udarbejdes en beplantnings- og indretningsplan for området, der sikrer at arealet fremtræder harmonisk og sammenhængende. Planen skal godkendes af Byrådet inden etablering. Beplantningsbælte: 8.4 Langs lokalplanområdets sydskel udlægges et 10 meter bredt areal til beplantningsbælte. Beplantningsbæltet kan suppleres med en støjvold. Den endelige udformning af en evt. støjvold skal godkendes af Byrådet. 8.5 Beplantningsbæltet skal bestå af varierende, stedtypisk beplantning. Hegning: 8.6 De enkelte grunde skal hegnes med hække eller levende hegn i max. 1,8 meters højde. Levende hegn eller hække kan suppleres med diskret dyrehegn. Dyrehegn alene er ikke tilladt. Levende hegn og hække skal plantes 0,3 m bag skel mod offentlige arealer. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. 9.2 Området varmeforsynes med naturgas. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 9.3 Kloakering gennemføres som separat system jf. Tornved Kommunes spildevandsplan. 13

14 LOKALPLANBESTEMMELSER 9.4 Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk. 9.5 Belysning af veje, stier mv. skal udføres som parkbelysning på lave standere. Etablering af belysning skal ske efter en samlet belysningsplan for området, der godkendes af Byrådet inden etablering. 9.6 Nye boliger i lokalplanområdet skal tilsluttes fællesantenne, bredbånd eller tilsvarende fællesanlæg. 9.7 Der må ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner, herunder parabolantenner. Såfremt fællesantenneanlæg eller andet signalanlæg ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, kan der opsættes udvendige antenner efter følgende retningslinier: - Antenner må ikke opsættes på bebyggelsen. - Antenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlige fra vej. - Parabolantenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer må ikke være hævet mere end 1,8 meter over terræn målt til overkant af parabolantennen. - Parabolantenner med en diameter over 1,0 meter skal anmeldes til byggemyndigheden. 9.8 Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tv- og radiosignaler må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle nye parceller indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 40 % af de ubebyggede grunde er solgt til boligbebyggelse eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets veje, stier, parkeringsarealer, fælles friarealer og beplantningsbælte m.m Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte veje, stier, fælles friarealer og beplantningsbælte Der påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Byrådet. 14

15 LOKALPLANBESTEMMELSER 11 Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Før ny bebyggelse kan tages i brug skal boligerne være tilsluttet naturgasnettet, det offentlige regn- og spildevandssystem og vandforsyning Før ny bebyggelse kan tages i brug skal boligerne være tilsluttet fællesantenneanlæg, bredbånd eller lignende fælles signalanlæg Før ny bebyggelse på hver vejforlængelse kan tages i brug skal veje, stier, parkeringspladser, fælles friarealer og beplantningsbælte være anlagt. 12 Retsvirkninger 12.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Vedtagelse 14.1 Lokalplan er vedtaget af Holbæk Byråd den Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør Foranstående lokalplan begæres tinglyst på den i 2 nævnte ejendom ifølge 31 i planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 16. aug. 2004). Holbæk Byråd, den 20. juni 2007 Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør 15

16 16

17 Sofievej 8a 8b 7du 7dn 7do 7dt 7dp 7ds Træhuse Grønt friareal Lokalplangrænse Beplantningsbælte med 1,5 m høj støjvold Lokalplangrænse Parceller/udstykning Areal til opførelse af træhuse Grønt friareal Beplantningsbælte 7dq 7dr 7de 7db 7dh 8d 7dd 7df 7cn 7cp 7cr 7ct 7au 7ag 7 7s 7co 7cq 7bx 7by 7cs 7bz 7bv 7cv 7di 7ca 7cb 7bæ 7bø 7dl Kortbilag 1 Lokalplanområdet, arealanvendelse Mål 1:2000 KOTER I DNN initialer: kgf dato: mål: 1:

18 Bilag 2: Støjberegning for området og de omkringliggende arealer Kunde: Kullegaard Arkitekter A/S Egon Fruelund Projekt: Mørkøv - Boligområde 40.B2 Emne: Støjbelastning fra vejtrafik Udarbejdet af: NVJ/CR November 2006 I henhold til aftale har Jordan Akustik gennemført beregning af støjbelastningen fra vejtrafik i forhold til et fremtidigt boligområde i Mørkøv. Boligområdet er beliggende nord for Skovvejen i kommuneplanens område 40.B2. Formålet med beregningerne er at vurdere, om krav om maksimal døgnækvivalent støjbelastning på 55 db(a) på udendørs opholdsarealer kan opfyldes. Beregningsforudsætninger Den nye bebyggelse er beliggende på del nr. 2 af matr. nr. 8a. Beregningerne er foretaget ud fra terrænplan hentet på Vestsjællands Amt s hjemmeside samt forslag til bebyggelsesplan, Kullegaard Arkitekter A/S, dateret Der er medregnet en støjvold på 1,5 m i beregningerne med en placering som vist på bebyggelsesplanen. Nærmeste befærdede vej er Skovvejen. Trafikmængden er oplyst af Vejdirektoratet, seneste tælling Disse tal er fremskrevet til 2016 med 1,8% pr. år. De benyttede trafikmængder er: Antal køretøjer, ÅDT Hastighed Lette køretøjer Tunge køretøjer Lette Tunge Skovvejen, km/t 80 km/t Mørkøv Beregningerne er gennemført ud fra retningslinierne i Den Fællesnordiske Beregningsmetode for Vejtrafikstøj, 1996, ved brug af beregningsprogrammet SoundPlan 6.4 ver Beregningsresultater Beregningsresultatet er vist i vedlagte kortbilag 1, der viser støjniveaukurver 1,5 m over terræn som fritfeltsværdier. Beregningerne viser, at støjbelastningen i det fremtidige boligområde ikke overstiger 55 db(a). Det ses endvidere, at støjbelastningen uden for volden er mindre end 55 db(a), hvorfor volden ikke er nødvendig for opfyldelse af støjkravet. Støjvolden giver dog en støjdæmpning på ca. 4-5 db for de nærmeste boliger, hvor støjniveauet dermed ikke overstiger ca db(a). Konklusion Beregningerne viser, at bestemmelse om maksimalt 55 db(a) på udendørs opholdsarealer vil kunne opfyldes, og at det ikke af støjmæssige årsager vil være nødvendigt at anlægge en støjvold mod Skovevejen. Gevninge, Niels V. Jordan 18

19 Mørkøv - Boligområde 40.B2 1 Vejtrafikstøj 1,5 m over terræn LAeq24h Fritfeltsværdier db(a) < 55,0 55,0 <= < 57,5 57,5 <= < 60,0 60,0 <= < 62,5 62,5 <= < 65,0 65,0 <= < 67,5 67,5 <= < 70,0 70,0 <= < 72,5 72,5 <= < 75,0 75,0 <= Signaturer Vej Bygning Bebygget område Vold 17. november 2006 Mål 1: Jordan Akustik m 19

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV. Skovvejen FORSLAG

LOKALPLAN NR NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV. Skovvejen FORSLAG LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Kildeparken Kildeparken Kildeparken Kildeparken Kildeparken Kildeparken Kildeparken Kildeparken Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup. Lokalplan forslag den 23. februar 2000

HOLMEGAARD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup. Lokalplan forslag den 23. februar 2000 HOLMEGAARD KOMMUNE LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup Landevejen adgangsvej Løgvej Olstrupvej boligvej Mulighed for tæt/lav - alm. boliger grønt område H.9.6 2du Hovedsti 2du grønt

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700 Lokalplan 1.17 Et nyt boligområde på Lavendelvej Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 21.01.2003 3011501L11700 LOKALPLAN 1.17 - ET NYT BOLIGOMRÅDE PÅ LAVENDEL VEJ Delnr. 2 ca. 1192 m 2 Delnr. 15

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere