SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE"

Transkript

1 SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring risici og politikker for styring af risici. Oplysningerne er ikke reviderede. Sparekassen Den lille Bikube har valgt at offentliggøre disse oplysninger på hjemmesiden. Nogle af oplysningerne er en gengivelse af oplysningerne i vores seneste årsrapport. Risikostyring Sparekassen er eksponeret for forskellige typer af risici for at lide tab, der kan opstå på grund af uforudsigelige udviklinger i nationaløkonomien eller på de finansielle markeder. Sparekassens værktøjer til identifikation og styring af risici udvikles løbende. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risikostyring, og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og om udnyttelsen af de bevilgede rammer. Den daglige styring foretages af direktionen. Kreditrisiko Den væsentligste risiko i sparekassen er kreditrisikoen. Direktionen er ansvarlig for den løbende styring af sparekassens kreditrisiko, herunder at der er et passende kontrolmiljø som understøtter dette. Den samlede krediteksponering er sammensat af balanceførte og ikke balanceførte poster. Sparekassen følger løbende alle udlån og garantier over tkr Udlån og garantier overvåges derudover på gruppevis basis. Hvis objektive indikatorer viser, at der kan opstå problemer med et lån eller en garanti, bliver disse vurderet individuelt. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, idet erhvervskunderne er underopdelt i branchegrupper.

2 Markedsrisiko Markedsrisikoen defineres som risikoen for, at markedsværdien af sparekassens aktiver og passiver ændres, som følge af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisikoen kan opdeles i valutarisiko, renterisiko og aktierisiko. Sparekassen valutaposition består udelukkende i en mindre beholdning af rejsevaluta, primært EUR og SEK. Renterisikoen er risikoen for at værdien af sparekassens obligationsbeholdning ændrer sig ved en ændring i renteniveauet. Sparekassens renterisiko beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning herfor. Aktierisikoen er risikoen for at værdien af sparekassens aktiebeholdning ændrer sig ved en ændring i aktiekurserne. Ved udgangen af 2007 udgjorde sparekassens handelsbeholdning af aktier tkr. 328 og en aktiebeholdning udelukkende af sektoraktier på tkr , som for størstepartens vedkommende reguleres i.h.t. forretningsomfang. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for at sparekassen ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser. Likviditetsberedskabet styres og opgøres efter retningslinier i lov om finansiel virksomhed 152. Likviditetsberedskabet fastlægges ud fra en målsætning om altid at have overdækning i forhold til de krav som fremgår af lov om finansiel virksomhed. Operationel risiko. Operationel risiko defineres som risikoen for tab på grund af utilstrækkelig eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl, og fejl afledt af eksterne begivenheder. Med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, har sparekassen udarbejdet diverse politikker og forretningsgange. Disse dækker bl.a. håndtering af følsomme oplysninger og forskellige nødplaner, bl. a. ved EDB nedbrud eller krisesituationer i øvrigt. Overgangsordning Sparekassen har for 2007 valgt at anvende den såkaldte overgangsordning vedr. kreditrisiko, hvilket betyder at kreditrisikoen opgøres i henhold til de tidligere regler, og hvor den operationelle risiko ikke afdækkes. Sparekassen anvender efter gældende regler

3 pr. 1. januar 2008 basisindikatormodellen for operationelle risici, og vil løbende vurdere om der i risikostyringen er behov for at indføre mere avancerede modeller. Basiskapital Sparekassens basiskapital er opgjort således: kr. Kernekapital: Overført overskud Fradrag i kernekapital Skatteaktiv 128 Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital: Opskrivningshenlæggelser Basiskapital Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Sparekassens ledelse skal iflg. lovgivningen fastsætte Sparekassen Den lille Bikube solvensbehov. I Sparekassen Den lille Bikube har vi implementeret en model til opgørelse af solvensbehovet. I modellen afsættes kapital indenfor 4 risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, ejendomsrisiko og øvrige risici). Den første del af modellen indeholder en stresstest. I denne test stresses de enkelte regnskabsposter via flere variable. Det er ledelsen, der har defineret, hvilke risici Sparekassen Den lille Bikube bør kunne modstå og dermed hvilke variable der skal stresstestes. Resultatet af de gennemførte stresstests indgår i solvensbehovsmodellen ved at Sparekassen Den lille Bikube som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det pågældende scenarium indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte den samlede resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for hvor meget kapital, der skal til for at Sparekassen Den lille Bikube kan overleve det opstillede scenarium. Ud over de risikoområder der medtages via stresstests, er der en række risikoområder, som Sparekassen Den lille Bikube har fundet relevant at medtage i vurderingen af solvensbehovet.

4 Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovet er enten beregnet direkte via supplerende beregninger, eller ved at ledelsen skønsmæssigt har vurderet disse risikoområders indflydelse på solvensbehovet. De risikofaktorer der er medtaget i modellen, er efter Sparekassen Den lille Bikubes opfattelse dækkende for alle de risikoområder lovgivningen kræver Sparekassen Den lille Bikubes ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder Sparekassen Den lille Bikube har påtaget sig. Derudover skal ledelsen vurdere hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer løbende vækstforventningernes påvirkning af solvensbehovet. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Ved definition af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer følges bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl , hvortil henvises. Den samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion er lig med sparekassens eksponeringer iflg. balancen på tkr , idet Sparekassen Den lille Bikube ikke p.t. anvender kreditrisikoreduktion. Eksponeringens gennemsnitlige værdi gennem året beregnes ikke. Den geografiske fordeling af eksponeringerne opdelt i områder fordeles ikke, da hovedparten af eksponeringerne sker i lokalområdet. Branche eller modpartsmæssig fordeling af eksponeringerne som angivet i 93 i bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitu8tter fremgår af årsrapporten for Fordelingen af eksponeringernes restløbetid som angivet i 91 i bekendtgørelsen om finansielle rapporter, fremgår af årsrapporten for Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdiregulering og nedskrivninger er belyst i årsrapporten side 18. Markedsrisiko Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet (vægtet) Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter 0 Aktier kr. Poster med valutaposition 59

5 Eksponering i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Sparekassen Den lille Bikube har i samarbejde med en række andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse selskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor forskellige områder. Sparekassen Den lille Bikube påtænker ikke at handle disse aktier idet en deltagelse i disse anses for at være nødvendig for at drive Sparekassen Den lille Bikube. Aktierne anses derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af selskaberne omfordeles aktierne således at aktionærernes ejerandel hele tiden afspejler det enkelte instituts forretningsomfang med selskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i selskabets indre værdi. Sparekassen Den lille Bikube regulerer på den baggrund den bogførte værdi af aktierne når der foreligger informationer fra det enkelte selskab. Den løbende regulering bogføres over resultatopgørelsen. Sparekassen Den lille Bikubes samlede aktieholdning af sektoraktier udgør tkr Eksponering for renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen Sparekassen Den lille Bikube har ingen eksponering for renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen.

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere