TEAMORGANISERING OG FUNKTIONSBESKRIVELSE DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER - PLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAMORGANISERING OG FUNKTIONSBESKRIVELSE DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER - PLC"

Transkript

1 TEAMORGANISERING OG FUNKTIONSBESKRIVELSE DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER - PLC APRIL 2015

2 INDHOLD Indledning... Folkeskoleloven... Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre... Styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune... Det pædagogiske Læringscenter - PLC... PLC og teamorganisering Funktionsbeskrivelser PLC-teamet - Den strategiske udviklingsenhed... Læremidler... Digitale medier... Elevvejledning og fritidslån... Kulturformidling... Folkebiblioteket Bilag: Funktionsbeskrivelser 16 Læringsvejleder... Læsevejleder... Tosprogsvejleder... Inklusionsvejleder

3 INDLEDNING Denne funktionsbeskrivelse og model for teamorganisering fastlægger rammerne for de pædagogiske læringscentre på kommunens folkeskoler og bygger på folkeskolelovens 19 med efterfølgende bekendtgørelse. Dette materiale er udarbejdet af Skole og Klub, Roskilde Kommune og færdiggjort april Materialet har efter oplæg fra arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra skolernes ledelser, vejledere og forvaltning været til høring og drøftet i skoleledergruppen samt i netværksgrupper i vinteren Fra foråret 2015 arbejder skolerne med implementering af den nye teamorganisering og funktionsbeskrivelse, og dette arbejde afsluttes senest december

4 FO L K E S K O L E LO V E N B E K E N DTG Ø R E L S E O M FO L K E S K O L E N S PÆ D A G O G I S K E L Æ R I N G S C E N T R E 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter 3, stk. 6, og som hjemtages af eleverne til eget brug. I medfør af 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes: Stk. 2. Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning og yder vejledning i brugen heraf. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske læringscentres formål og funktion. FORMÅL 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater. Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at: 1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, 2) formidle kulturtilbud til børn og unge, 3) sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og 4) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. 3

5 OPGAVER 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter: 1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsres sourcer. 2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig: a) aktuelle indsatsområder på skolen, b) digitale medier c) pædagogisk praksis og læring, d) samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel og Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets opgaver: 1) Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag. 2) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet. 3) Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering. IKRAFTTRÆDEN 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen ophæves. e) nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering. 4

6 S T Y R E L S E S V E DTÆ GT E N FO R R O S K I L D E K O M M U N E DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER Der skal være et pædagogisk læringscenter på alle kommunens skoler, der yder pædagogisk og didaktisk vejledning i forhold til læreres og pædagogers undervisning og elevers læring. Der tilbydes undervisning i biblioteks- og materialekundskab. Det pædagogiske læringscenter har kompetencer i forhold til rådgivning og valg af skolens læremidler og samarbejder med kommunens øvrige skoler. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. 5

7 D E T PÆ D A G O G I S K E L Æ R I N G S C E N T E R - P LC EN STRATEGISK UDVIKLINGSENHED PLC understøtter skoleudviklingsinitiativer og den overordnede strategi i forhold til elevernes læring, er central for skoleledelsens strategiske dispositioner og en vigtig sparringspartner. Skolens vejledere og ressourcepersoner arbejder sammen med skoleledelsen i dette strategiske forum om at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og evaluering. Der arbejdes med at sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen på et datainformeret grundlag. EN RESSOURCE FOR DET UNDERVISENDE PERSONALE OG ELEVER I PLC kan det undervisende personale få vejledning og sparring i forbindelse med forberedelse og undervisning af vejledere og ressourcepersoner. Dette kan ske i den daglige forberedelse, men kan også formaliseres på fx teammøder, hvor en eller flere vejledere deltager. PLC rækker ud i klasserne og er med til at understøtte læringsaktiviteter, der kan bidrage til, at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. ET FYSISK LÆRINGSRUM PLC er også et fysisk læringsrum på skolen - et rum for multimodale læringsaktiviteter. Her skal der være plads til fx fordybelse, gruppearbejde, værksteder og oplæg. Der skal være mulighed for sparring med og vejledning af elever og det undervisende personale, og man vil også blive inspireret af fx en relevant webside, en vigtig app, en god bog, en udstilling eller andre læringsmotiverende tiltag. PLC er også en aktiv spiller på det kulturelle område og central i kontakten til det omkringliggende samfund. Ligeledes kan PLC være stedet for lektier og faglig fordybelse. 6

8 P P LC O G T E A M O R G A N I S E R I N G E N Skolens vejledere og ressourcepersoner er organiseret i PLC i en teamstruktur. PLC-teamet understøtter skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag. Ligeledes rådgiver teamet skoleledelsen og sparrer med denne ud fra eget fagområde i et tværfagligt perspektiv. Da teamet er sammensat af skolens vejledere og ressourcepersoner, kan det bidrage med mange fagligheder og sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen. PLC-teamet arbejder tæt sammen med skolens fagteam om udvikling af fagenes didaktik og det undervisende personales adgang til læremidler, der er aktuelle og opdaterede i forhold til forenklede Fælles Mål og indsatsområder. Skolen kan organisere sig med faglige vejledere, og en organisation med velfungerende fagteams er central for implementering af skolereformens paradigmeskifte fra undervisning til læring. PLC-teamet understøtter det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og evaluering i den afdelingsopdelte skole. Det aftales lokalt, hvordan dette organiseres i forhold til skolens øvrige teams. Modellen på næste side illustrerer PLC s rolle i den teamorganiserede skole. PLC-OPGAV Læremidler Digitale me Elevvejledn Kulturformi Folkebibliot 7

9 P LC O G T E A M O R G A N I S E R I N G E N LC OG TEAMORGANISERINGEN LEDELSESTEAMET LEDELSESTEAMET Åben Skole Åben Skole PLC-TEAMET PLC-TEAMET UDSKOLINGEN UDSKOLINGEN PLC-OPGAVER FAGTEAMS KLUB Læremidler MELLEMTRIN FAGTEAMS Digitale medier + fritidslån KLUB MELLEMTRIN Elevvejledning + fritidslån g Kulturformidling INDSKOLINGEN Folkebibliotek SFO INDSKOLINGEN SFO KOMPETENCECENTER-TEAMET TAP KOMPETENCECENTER-TEAMET TAP 8

10 PLC FUNKTIO N S BOG E STEAMORGANISERINGEN KRIVELSER PLC-TEAMET - DEN STRATEGISKE UDVIKLINGSENHED Det er PLC-teamets opgave: PLC-teamet understøtter strategier og skoleudviklingsinitiativer i samspil med skolens ledelse. Skolens vejledere og ressourcepersoner arbejder sammen og bidrager i dette strategiske forum. At understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag At rådgive skoleledelsen og sparre med denne ud fra eget fagområde, men i et tværfagligt perspektiv Åben At understøtte det undervisende personales planlægskole ning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og evaluering LEDELSESTEAMET PLC-TEAMET UDSKOLINGEN At understøtte elevernes læring gennem en koordine- ret vejledningsindsats PLC-OPGAVER Læremidler FAGTEAMS Digitale medier KLUB At sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen MELLEMTRIN At arbejde datainformeret om udvikling af praksis Elevvejledning + fritidslån Kulturformidling Folkebibliotek INDSKOLINGEN SFO PLC-modellen vises på side 8 KOMPETENCECENTER-TEAMET TAP 9

11 FUNKTIONSBESKRIVELSER Grundlaget for PLC-teamets arbejde er: PLC-OPGAVER Skolens egne udviklingsplaner og indsatser Ifølge Folkeskoleloven og bekendtgørelse skal PLC løse opgaver inden for følgende områder: Kommunale indsatsområder og lokale læseplaner, fx læsehandleplan og It- og medieplan De Forenklede Fælles Mål Læremidler Digitale medier Elevvejledning og fritidslån Kulturformidling Folkebiblioteket Nationale indsatsområder PLC understøttes af forvaltningen ved netværksmøder for de enkelte grupper af vejledere og ved fællesmøder med henblik på information, videndeling og udvikling. Vejledernes faglige kompetencer styrkes ved kompetenceudvikling og uddannelse. LÆREMIDLER Informere om og vejlede det undervisende personale i læremidler og aktiviteter fra egen og eksterne samlinger samt have kendskab til aktiviteter lokalt, regionalt eller nationalt, der kan understøtte elevernes læring. Der er derfor adgang til læremidler, der er aktuelle og opdaterede i forhold til Fælles Mål og indsatsområder. 10

12 FUNKTIONSBESKRIVELSER DIGITALE MEDIER Dette sker i et samarbejde med skolens faggruppeteam, og der skal derfor være fokus på: At udvikle skolens læremiddel- og basissamling gennem indkøb og kassation At udvikle skolens digitale læremidler herunder den fælles Roskildepakke At inspirere det undervisende personale i forhold til læremidlers didaktiske muligheder og begrænsninger i relation til synlig læring og differentiering At stille fysiske og virtuelle materialer til rådighed At vedligeholde materialehåndteringssystemet i samarbejde med kommunens øvrige skoler og PLC-Roskilde. PÆDAGOGISK UDVIKLING Informere om og vejlede i digitale læremidler og digitale læringsformer samt udvikling af digitale løsninger. Dette gøres ved: At understøtte det undervisende personale, så de opnår nødvendige kompetencer for at arbejde med digitale medier og arbejdsprocesser i skolens fag. Det sker i forbindelse med det undervisende personales forberedelse og udførelse af undervisningen At understøtte elevernes læring ved at informere om og vejlede i digitale læremidler og digitale læringsformer samt udvikling af digitale løsninger i forhold til de stillede opgaver At udvikle skolens digitale udstyr, struktur og organisation, så tilgængeligheden for elever og det undervisende personale er enkel og funktionel At samarbejde om de tekniske problemstillinger med tekniker og Skole-it 11

13 FUNKTIONSBESKRIVELSER TEKNISK UDVIKLING It-teknikeren er ansat i It-Service med tilknytning til et antal skoler. I samarbejde med skolen løser It-teknikeren opgaver inden for følgende områder: At opdatere og vedligeholde PC og tablets At udrede og løse problemer på netværk At opdatere og vedligeholde de interaktive tavler At udrede og løse printerproblemer samt påfylde forbrugsstoffer At medvirke ved prøveafvikling i forhold til de tekniske udfordringer At foretage indkøb af teknisk udstyr gennem indkøbsaftaler og It-Service At afsende og modtage teknisk udstyr, der skal/ har været til reparation samt håndtere forsikringssager At samarbejde med PLC og læringsvejlederen med ansvar for det digitale område. 12

14 FUNKTIONSBESKRIVELSER ELEVVEJLEDNING OG FRITIDSLÅN PLC skal informere og vejlede eleverne i undervisningstiden i forhold til egen læring og arbejdsprocesser ved: At vejlede, finde og fremskaffe egnede materialer i forhold til opgaveløsning og elevens læring, fx analoge og digitale læremidler At understøtte og rådgive om læringsaktiviteter, der kan bidrage til, at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan At støtte eleverne i deres læring gennem kendskab til og vejledning i lokalområdets muligheder I samarbejde med det undervisende personale og folkebiblioteket sikres det, at eleverne opnår biblioteks- og materialekundskab herunder kildekritiske kompetencer. I forbindelse med elevernes fritidslån yder PLC rådgivning og vejledning samt stiller materialer til rådighed. 13

15 FUNKTIONSBESKRIVELSER KULTURFORMIDLING FOLKEBIBLIOTEKET Informere om og vejlede det undervisende personale, så eleverne opnår kulturdannelse og læring gennem arbejdet med kultur for, med og af børn. PLC har en særlig forpligtigelse til at samarbejde med folkebiblioteket. Dette understøttes ved: At medtænke kulturaktiviteter i forhold til elevernes læring og skolens fag At være opsøgende og facilitere samarbejde med eksterne aktører herunder kultur- og fritidstilbud At koordinere og inspirere ved udstillinger og andre kulturaktiviteter At formidle og koordinere kontakt til byens kultur- og idrætsinstitutioner samt det omgivende samfund At skabe relationer mellem de kommunale kulturformidlere og skolens undervisende personale. Dette understøttes ved: At folkebiblioteket stiller materialer til rådighed, som kan supplere skolernes egne samlinger At folkebiblioteket og PLC arbejder sammen om at udvikle og gennemføre underviningstilbud for eleverne At folkebiblioteket og PLC arbejder sammen om at udvikle og gennemføre kulturelle tilbud og arrangementer for eleverne At folkebiblioteket og PLC udvikler samarbejdet, så det til enhver tid understøtter elevernes læring. 14

16 K N U F : G A BIL T LSE E V I R K S E IONSB R 15

17 FUNKTIONSBESKRIVELSER Med afsæt i funktionsbeskrivelsen for Roskilde Kommune gives der i dette bilag eksempler på, hvordan ovenstående udformes i en funktionsbeskrivelse for området. Skolerne tilpasser nedenstående eksempler til de lokale behov inden for rammen af den kommunale funktionsbeskrivelse. Skolerne bør især have fokus på at bryde forvaltningens mål ned i mindre handlingsorienterede håndterbare enheder. Der tages udgangspunkt i den nuværende gruppe af vejledere i Roskilde Kommune. Som er: Læringsvejledere Læsevejledere Tosprogsvejledere Inklusionsvejledere 16

18 LÆRINGSVEJLEDER Læringsvejleder (tidligere skolebibliotekar og pæd. It-vejleder) Læringsvejlederen skal løse opgaver forankret i lokale traditioner og skoleudvikling samt inden for rammen af funktionsbeskrivelsen for PLC i Roskilde kommune. Overordnet er det læringsvejlederens opgave at understøtte og rådgive om læringsaktiviteter, der kan bidrage til, at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Ligeledes skal læringsvejlederen understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i fagenes læremidler. DET ER LÆRINGSVEJLEDERENS OPGAVE VIA DEN STRATEGISKE UDVIKLINGSENHED: At understøtte elevernes læring gennem en koordineret vejledningsindsats At understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og evaluering At understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag At rådgive skoleledelsen og sparre med denne ud fra eget fagområde men i et tværfagligt perspektiv At sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen At understøtte arbejdet med den kommunale It- og Medieplan UD OVER DETTE ER LÆRINGSVEJLEDERENS ARBEJDSOPGAVER DEFINERET I FUNKTIONSBESKRIVELSENS AFSNIT OM: Læremidler Digitale medier Elevvejledning og fritidslån Kulturformidling Folkebiblioteket Læringsvejlederen deltager i kommunale netværk med kommunens øvrige vejledere. 17

19 LÆSEVEJLEDER Det er læsevejlederens primære opgave at vejlede i forhold til skolens ledelse, lærere, pædagoger og forældre om læsning og skrivning i alle fag. Det er læsevejlederens opgave via den strategiske udviklingsenhed: At understøtte elevernes læring gennem en koordineret vejledningsindsats At understøtte det undervisende personales planlægning, gen- nemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og evaluering At understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag At rådgive skoleledelsen og sparre med denne ud fra eget fagområde men i et tværfagligt perspektiv At sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen At projektlede arbejdet med den kommunale læsehandleplan 18

20 LÆSEVEJLEDERENS ØVRIGE FUNKTIONER: At rådgive og vejlede det undervisende personale og andre relevante samarbejdspartnere om læseundervisningens mål, indhold, metoder, aktiviteter, arbejdsformer, materialer og evaluering At samarbejde med Inklusionscentrets tale/hørekonsulent At forestå undersøgelser og beskrivelser At koordinere og vejlede i forhold til kommunale gruppeprøver og nationale test At være opdateret med den nyeste viden inden for læsning og skrivning, som formidles videre til den øvrige skole Læsevejlederen deltager i kommunale netværk med kommunens øvrige vejledere. 19

21 TOSPROGSVEJLEDER Tosprogsvejleders primære opgave er at vejlede det undervisende personale i forhold til organisering af basis- og supplerende undervisning i dansk som andetsprog samt at sikre implementering af dansk som andetsprog som dimension i alle fag. TOSPROGSVEJLEDERS ØVRIGE FUNKTIONER: At rådgive og vejlede det undervisende personale i tilrettelæggelsen/organiseringen af faget dansk som andetsprog og sprogstimulerende aktiviteter Det er tosprogssvejlederens opgave via den strategiske udviklingsenhed: At understøtte elevernes læring gennem en koordineret vejledningsindsats At understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og evaluering At være opdateret med den nyeste viden inden for faget dansk som andetsprog samt sprogstimulerende aktiviteter At forestå sprogvurdering af tosprogede børn At understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag At rådgive skoleledelsen og sparre med denne ud fra eget fagområde men i et tværfagligt perspektiv At sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen Tosprogsvejlederen deltager i kommunale netværk med kommunens øvrige vejledere. 20

22 INKLUSIONSVEJLEDER Det er inklusionsvejlederens opgave via den strategiske udviklingsenhed: At understøtte elevernes læring gennem en koordineret vejledningsindsats At understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og evaluering At understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag At rådgive skoleledelsen og sparre med denne ud fra eget fagområde men i et tværfagligt perspektiv At sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen INKLUSIONSVEJLEDERENS ØVRIGE FUNKTIONER: At rådgive og vejlede det undervisende personale i at tilrettelægge inkluderende læringsrum At medvirke til at etablere en inklusionskultur på skolen At medvirke til, at inklusionsarbejdet forankres og operationaliseres på skolen At understøtte en faglig og social inklusion hos alle børn At være opdateret på nyeste viden inden for inklusion Inklusionsvejlederen deltager i kommunale netværk med kommunens øvrige vejledere. 21

23 Roskilde Kommune Velfærd Skole og Klub Rådhusbuen Roskilde Skolekonsulent John V. Christiansen Maj 2015

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

Hvad er det vi skal? Anna Barbara Bach // Pædagogisk IT

Hvad er det vi skal? Anna Barbara Bach // Pædagogisk IT Hvad er det vi skal? 1 Alle vil udvikling ingen vil forandring Alle ting bliver ikke bedre, hvis de ændres; men de må ændres, hvis de skal blive bedre. Man skal ikke smide barnet ud med badevandet 2 Hvad

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse Det pædagogiske læringscenter Status på den nye bekendtgørelse Reform og bekendtgørelse Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre I medfør af 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Vejlednings- og inspirationsmateriale om det pædagogiske læringscenter

Vejlednings- og inspirationsmateriale om det pædagogiske læringscenter Juni 2015 Vejlednings- og inspirationsmateriale om det pædagogiske læringscenter Undervisningsministeriet 1 Indhold Indledning... 4 Målgruppeindgang: Forvaltning... 5 Hvad er det pædagogiske læringscenter?...

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Veje til en stærk vejledningskultur v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Mål med oplægget I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål: 1. Hvad er god vejledning? 2. Hvad ledelsens,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

RESSOURCECENTER OG PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER

RESSOURCECENTER OG PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER RESSOURCECENTER OG PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER Nøgler til udvikling af skolens interne support - et analyseværktøj Vision og målsætninger Politiske mål og rammer Høj kvalitet i opgaveløsningen opnås bedst,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Maj 2015. Vejledning om det pædagogiske læringscenter. Undervisningsministeriet

Maj 2015. Vejledning om det pædagogiske læringscenter. Undervisningsministeriet Maj 2015 Vejledning om det pædagogiske læringscenter Undervisningsministeriet 1 Målgruppeindgang: Forvaltning Bånd 1: Introduktion og rammer Udestår: Kort tekst der introducerer hvad man kan læse om i

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere

Jens Juulsgaard Larsen

Jens Juulsgaard Larsen Jens Juulsgaard Larsen Videreuddannelseschef UC Danmark 06-03-2014 1 NÅR SKOLEN FLYTTER SIG, SKAL SKOLEBIBLIOTEKET OGSÅ FLYTTE SIG! Mange grunde til at skolen flytter sig : * ny ramme for lærernes arbejdstid

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til.

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Emne Til Kopi til Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge For at tegne et klart

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Læringscenter Funktionsbeskrivelse Rantzausminde Skole - 2015 1 Introduktion Det traditionelle skolebibliotek eksisterer ikke længere! Der er kommet en ny bekendtgørelse for folkeskolens Pædagogiske Læringscenter

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Skolepolitik for Samsø Kommune

Skolepolitik for Samsø Kommune Skolepolitik for Samsø Kommune Indholdsfortegnelse Forord Indledning Værdigrundlag Seks skolepolitiske temaer Opfølgning på resultater Forord Enhver skolepolitik bærer præg af den tid, hvori den er skrevet.

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Indhold: Understøttende undervisning/læring Motion og bevægelse Lektiehjælp faglig fordybelse Organisation: Skoledagen Understøttende undervisning/læring

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 Om undersøgelsen

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Sprogbaseret undervisning på Sølystskolen. - hvorfor, hvad og hvordan?

Sprogbaseret undervisning på Sølystskolen. - hvorfor, hvad og hvordan? Sprogbaseret undervisning på Sølystskolen - hvorfor, hvad og hvordan? Kick off møde Onsdag d. 27. september 2017 v/ Claes Pedersen, skoleleder på Hvinningdalskolen SØLYSTSKOLEN SØLYSTSKOLEN Historik Etableret

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere