Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 136 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v.) [af justitsministeren (Lars Barfoed)] 1. Ændringsforslag Justitsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 9. februar 2011 og var til 1. behandling den 4. marts Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 6 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 22. februar 2010 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del bilag 329 ( ). Den 8. februar 2011 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Elmer & Partnere, Forsikring & Pension, FTF, HK/Danmark, HjulmandKaptain, Peter Klingsten, LO og PTU. Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Elmer & Partnere, HK/Danmark, Peter Klingsten og LO. Høring over ændringsforslag Udvalget har sendt justitsministerens ændringsforslag af 27. april 2011 i høring hos samtlige høringsparter på det oprindelige udkast til lovforslaget. Udvalget har i forbindelse med høringen over ændringsforslagene modtaget skriftlige henvendelser fra: Dansk Arbejdsgiverforening, Domstolsstyrelsen, Forsikring & Pension, KL, Peter Klingsten, LO, Vestre Landsret og Østre Landsret. Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de henvendelser, hvor der har været bemærkninger til ændringsforslagene. Samråd Udvalget har stillet 2 spørgsmål til justitsministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmål A og B i et åbent samråd med udvalget den 26. april Justitsministeren har efterfølgende fremsendt det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af samrådet. AX013329

2 2 Spørgsmål Udvalget har stillet 52 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Nogle af udvalgets spørgsmål og justitsministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. På baggrund af justitsministerens svar på spørgsmålene, særligt 43, 49, 51 og 52 skal Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget meddele, at partierne under den klare forudsætning, at der ikke sker nogen forringelser for skadelidte, herunder heller ikke i forhold til spørgsmålet om, hvornår kravet på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører, støtter lovforslaget med de stillede ændringsforslag. I den forbindelse hæfter partierne sig for det første ved svarene på spørgsmål 43 og 51, hvori justitsministeren oplyser, dels at lovforslaget med ændringsforslaget alene har til formål at sikre, at midlertidige afgørelser efter arbejdsskadesikringslovens 17, stk. 3, ikke kan afskære retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og dels at lovforslaget med ændringsforslaget ikke betyder nogen ændring af den periode, hvor der er krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. For det andet hæfter partierne sig ved svarene på spørgsmål 51 og 52, hvori justitsministeren på tilsvarende vis i forhold til konkrete eksempler meddeler, at skadelidtes retsstilling ikke vil blive forringet med lovforslaget med ændringsforslaget. Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:»1. 2, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»må det antages, at skadelidte vil lide et erhvervsevnetab på 15 pct. eller derover, ydes erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne«.«[ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste] 2) Nr. 4 udgår. [Bestemmelse om tilbagebetaling og modregning af udbetalte acontoerstatningsbeløb udgår] Til 2 3) Nr. 1 udgår. [Bestemmelse om bl.a. godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringsselskabet af udbetalt erstatning udgår] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Ændringsforslaget vedrører formuleringen af 2, stk. 1, 2. pkt., i erstatningsansvarsloven og har til formål at tydeliggøre, at der med lovforslaget i forhold til den gældende retstilstand ikke vil ske nogen afkortning af den periode, hvor skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Den foreslåede ændring har således i samspil med den foreslåede ændring af 2, stk. 2, i erstatningsansvarsloven alene til formål at sikre, at midlertidige afgørelser efter arbejdsskadesikringslovens 17, stk. 3, ikke kan afskære retten til fortsat tabt arbejdsfortjeneste. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 1 (erstatningsansvarslovens 2, stk. 1) i det fremsatte lovforslag. Til nr. 2 I lyset af de spørgsmål, der er blevet rejst vedrørende skadevolders adgang til tilbagebetaling m.v., er der efter Justitsministeriets opfattelse behov for at overveje denne problemstilling nærmere. Det foreslås derfor, at bestemmelsen i 1, nr. 4, i det fremsatte lovforslag udgår. Til nr. 3 Det foreslås, at bestemmelsen i 2, nr. 1, i det fremsatte lovforslag udgår. Der henvises til bemærkningerne til nr. 1 ovenfor. Til 1 1) Nr. 1 affattes således: Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Pia Adelsteen (DF) Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Bjarne Laustsen (S) Benny Engelbrecht (S) Julie Skovsby (S) Anne Baastrup (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) nfmd. Lone Dybkjær (RV) Line Barfod (EL) Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

3 3 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 24 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Radikale Venstre (RV) 9 Enhedslisten (EL) 4 Liberal Alliance (LA) 3 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 136 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren 2 Henvendelse af 3/3-11 fra FTF 3 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Henvendelse af 18/3-11 fra Forsikring & Pension 5 Henvendelse af 21/3-11 fra Elmer & Partnere 6 Henvendelse af 2/3-11 fra LO 7 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 8 Henvendelse af 24/3-11 fra PTU 9 Henvendelse af 25/3-11 fra Peter Klingsten udkast til betænkning 11 Henvendelse af 28/3-11 fra HjulmandKaptain 12 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 13 Henvendelse af 4/4-11 fra HK/Danmark 14 Henvendelse af 5/4-11 fra LO 15 Materiale modtaget af Peter Klingsten ved foretræde den 7/ Materiale modtaget af Elmer & Partnere ved foretræde den 7/ udkast til betænkning 18 Henvendelse af 15/4-11 fra Forsikring & Pension 19 Ændringsforslag, fra justitsministeren 20 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 21 Høring over justitsministerens ændringsforslag til L Henvendelse af 3/5-11 fra Domstolsstyrelsen 23 Henvendelse af 5/5-11 fra KL 24 Henvendelse af 5/5-11 fra Vestre Landsret 25 Henvendelse af 5/5-11 fra Østre Landsret 26 Henvendelse af 10/5-11 fra Dansk Arbejdsgiverforening 27 Henvendelse af 10/5-11 fra Peter Klingsten 28 Henvendelse af 10/5-11 fra Forsikring & Pension 29 Henvendelse af 10/5-11 fra LO udkast til betænkning 31 Notat om Retsudvalgets høring over justitsministerens ændringsforslag til lovforslaget 32 Henvendelse af 17/5-11 fra LO Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 136 Spm.nr. Titel 1 Spm. om lovændringen vil have virkning med tilbagevirkende kraft til 2002, til justitsministeren, 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 3/3-11 fra FTF, til justitsministeren, 3 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/3-11 fra Forsikring & Pension, til justitsministeren,

5 4 Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-11 fra Elmer & Partnere, til justitsministeren, 5 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/3-11 fra LO, til justitsministeren, 6 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/3-11 fra PTU, til justitsministeren, 7 Spm. om ministeren kan bekræfte, at det fremsatte lovforslag på væsentlige punkter adskiller sig fra det udkast til lovforslag, som Justitsministeriet sendte i høring, til justitsministeren, og ministerens 8 Spm. om redegørelse for, hvorfor det foreliggende lovforslag ikke er sendt i høring, og om der er interessenter som Justitsministeriet efter høringen i 2010 har givet en særlig mulighed for at præge lovforslaget, til justitsministeren, 9 Spm. om redegørelse for, om der med lovforslaget brydes med et grundlæggende princip om, at erstatning for erhvervsevnetab ikke udbetales løbende, men som et kapitalbeløb, til justitsministeren, 10 Spm. om redegørelse for, om de nye regler om modregningsadgang betyder, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reelt set fra et givet tidspunkt ydes som en form for løbende låneydelse, som efterfølgende modregnes i erhvervsevnetabserstatningen, til justitsministeren, 11 Spm. om redegørelse for, i hvilket omfang indførelse af den»retrospektive«fastsættelse af skæringsdag for modregning vil betyde besparelser for forsikringsselskaberne/skadevolder og udgifter for statens og kommuners økonomi, til justitsministeren, og ministerens 12 Spm. om kommentar til artiklerne»invalide mister millioner«og»forsikringsselskaberne er de eneste vindere«fra Jyllands-Posten den 25. marts 2011, til justitsministeren, 13 Spm. om den skadelidte i den principielle Højesteretsdom fra marts 2008 (U H) efter Justitsministeriets opfattelse har modtaget overkompensation i den forstand, at hun har modtaget erstatning for et indtægtstab, hun ikke har lidt, til justitsministeren, 14 Spm. om med udgangspunkt i dommen U H og de deri refererede synspunkter fra forsikringsselskabet Lærerstandens Brandforsikring, bedes ministeren oplyse, om ministeren er enig i, at store dele af de af forsikringsselskabet fremførte men tilsidesatte synspunkter nu foreslås gjort til lov, til justitsministeren, 15 Spm. om kommentar til de af Elmer og Partnere som bilag 4 fremsendte beregningseksempler, jf. L 136 bilag 5, til justitsministeren, 5

6 16 Spm. om lovforslaget muliggør, at Arbejdsskadestyrelsen først udtaler sig retrospektivt 3-4 år efter skaden, til justitsministeren, 17 Spm. om, hvilket skatteprovenu det må antages, at staten går glip af som følge af, at det nugældende skæringstidspunkt i 2, stk. 1, 2. pkt. ændres, til justitsministeren, 18 Spm. om, hvor stort et beløb i sygedagpengeregres kommunerne går glip af som følge af, at det nugældende skæringstidspunkt i 2, stk. 1, 2. pkt. ændres, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om, hvor stort et beløb de skadelidte går glip af i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af, at det nugældende skæringstidspunkt i 2, stk. 1, 2. pkt. ændres, til justitsministeren, og ministerens 20 Spm. om, hvad kapitalfaktoren med det nugældende renteniveau burde fastsættes til, hvis der skulle kompenseres for»den nedgang i renteniveauet, der er sket siden 1984«til i dag, til justitsministeren, 21 Spm. om kommentar til professor dr.jur. Bo von Eybens artikel i tidsskriftet Forsikring nr. 16/2005, jf. L 136 bilag 5, til justitsministeren, 22 Spm. om de for arbejdsskader siden 1. juli 2007 gældende kapitalfaktorer for omregning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne til kapitalerstatning (og kapitalisering) må anses for at give en rimelig omregning med henblik på, at kapitalbeløbet har nogenlunde samme værdi som den løbende erstatning, når der tages hensyn til renten, skadelidtes alder (køn) og skat, til justitsministeren, 23 Spm. om, hvilken relevans det efter de gældende regler om skæringstidspunktet har for skadelidte at indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om, fra hvornår»skadelidte har lidt et varigt erhvervsevnetab og dermed ikke længere er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.«til justitsministeren, og ministerens 24 Spm. om, hvilke repræsentanter for skadelidte, der på noget tidspunkt har ytret ønske om, at Arbejdsskadestyrelsen skal kunne udtale sig om» på hvilket tidspunkt det pågældende erhvervsevnetab i givet fald er indtrådt«, til justitsministeren, og ministerens 25 Spm. om, hvor mange forespørgsler om tidspunktet for skøn over fremtidig erhvervsevne, Arbejdsskadestyrelsen har modtaget i 2010, til justitsministeren, 26 Spm. om, hvor mange forespørgsler Arbejdsskadestyrelsen modtog i 2003 om det efter 1984-loven gældende skæringstidspunkt (stationærtidspunktet), til justitsministeren, og ministerens svar herpå 27 Spm. om Arbejdsskadestyrelsen vil opkræve selvstændigt gebyr for forespørgsler om det nye skæringstidspunkt således, at der 6

7 skal betales to gebyrer, hvis der spørges om både erhvervsevnetab og skæringstidspunkt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 28 Spm., om ministeren er enig i, at de eksisterende regler som anført af Forsikring & Pension i høringssvar af 18. marts 2010 bidrager til» at ansvarsforsikringsselskaberne i efterhånden ganske betydeligt omfang selv foretager skøn og udbetaler erstatning for erhvervsevnetabet i forhold hertil. Dette frem for at afvente sagernes behandling i Arbejdsskadestyrelsen, hvilket bidrager til en hurtigere afslutning på sagerne for de skadelidte«, til justitsministeren, 29 Spm., om ministeren er enig i Elmer og Partneres udsagn, hvorefter de eksisterende regler indebærer, at» Arbejdsskadestyrelsen i stigende omfang er blevet overflødiggjort og flere og flere sager løses uden en forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen«, til justitsministeren, 30 Spm. om kommentar til henvendelse af 25/3-11 fra Peter Klingsten, til justitsministeren, 31 Spm. om kommentar til henvendelse af 28/3-11 fra Hjulmand- Kaptain, til justitsministeren, 32 Spm. om kommentar til henvendelse af 4/4-11 fra HK/Danmark, til justitsministeren, 33 Spm. om kommentar til artiklen»kære Dan«fra Jyllands-Posten den 31/3-11, til justitsministeren, 34 Spm. om kommentar til henvendelse af 5/4-11 fra LO, til justitsministeren, 35 Spm. om oversendelse af KL s holdning til det fremsatte lovforslag, til justitsministeren, 36 Spm. om vurdering af det økonomiske tab for kommunerne og SKAT på baggrund af de foreslåede regler i forhold til den gældende retsstilling, til justitsministeren, 37 Spm. om kommentar til materiale modtaget af Peter Klingsten ved foretræde den 7/4-11, til justitsministeren, og ministerens 38 Spm. om kommentar til materiale modtaget af Elmer & Partnere ved foretræde den 7/4-11, til justitsministeren, og ministerens 39 Spm. om kommentar til henvendelse af 15/4-11 fra Forsikring & Pension, til justitsministeren, 40 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 26/4-11 om L 136, til justitsministeren, 41 Spm. om redegørelse for sagsforløbet fra og med, at høringen over udkast til lovforslaget var afsluttet den 22. februar 2010 og indtil fremsættelsen af L 136, til justitsministeren, og ministerens 42 Spm., om ministeren kan garantere, at der ikke fra KL s side i forløbet har været anført, at det foreliggende lovforslag kan give 7

8 8 et økonomisk tab for kommunerne i forhold til den gældende retsstilling, til justitsministeren, 43 Spm., om ændringsforslaget af 27. april 2011 skal forstås således, at midlertidige afgørelser efter arbejdsskadesikringsloven ikke i sig selv kan afskære retten til fortsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, til justitsministeren, 44 Spm., om ændringsforslaget af 27. april 2011 skal forstås således, at det i sager uden for arbejdsskadesikringsloven fortsat er retsstillingen, at en skadelidt, der varigt har mistet erhvervsevne, har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, til justitsministeren, 45 Spm., om ændringsforslaget af 27. april 2011 skal forstås således, at en skadelidt i en sag omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvor skadelidte er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne, har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, til justitsministeren, 46 Spm. om formålet med ændringen af erstatningsansvarslovens 10, stk. 1, 1. pkt., til justitsministeren, 47 Spm., om de ændringer, der tilsigtes med ændringsforslaget af 27. april 2011, svarer fuldstændig til de ændringer, som var tilsigtet med Justitsministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar, der blev udsendt af 22. februar 2010, til justitsministeren, 48 Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-11 fra Peter Klingsten, til justitsministeren, 49 Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-11 fra Forsikring & Pension, til justitsministeren, 50 Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-11 fra LO, til justitsministeren, 51 Spm. om kommentar til henvendelse af 17/5-11 fra LO, til justitsministeren, 52 Spm. om lovforslagets betydning i en sag, hvor der ikke er udbetalt acontoerstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvor Arbejdsskadestyrelsen afgiver en vejledende udtalelse om tidspunktet (skæringstidspunkt) for, hvornår det varige erhvervsevnetab indtrådte, og dette tidspunkt er tidligere end tidspunktet, hvor Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger, i en sådan sag, hvor længe har en skadelidt da efter lovforslaget krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til skæringstidspunktet eller til Arbejdsskadesstyrelsens udtalelse foreligger, til justitsministeren, og ministerens Samrådsspm.nr. Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 136

9 9 A B Samrådsspm., om ministeren mener, at lovforslaget vil kunne føre til forringelser for nogle skadelidte i forhold til den nuværende lovgivning, til justitsministeren Samrådsspm. om redegørelse for forløbet omkring tilblivelsen af lovforslaget, herunder i hvilket omfang forsikringsbranchen har haft indflydelse på udformningen af lovforslaget, til justitsministeren

10 10 Nogle af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes Bilag 2 Spørgsmål 23, og 49 er optrykt efter ønske fra S. Spørgsmål 51 og 52 er optrykt efter ønske fra DF. Spørgsmål 23: Ministeren bedes oplyse, hvilken relevans det efter de gældende regler om skæringstidspunktet, således som dette er kommet til udtryk i Højesteretsdommen fra marts 2008 (U H), har for skadelidte at indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om, fra hvornår»skadelidte har lidt et varigt erhvervsevnetab og dermed ikke længere er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.«således som Justitsministeriet anfører i lovbemærkningerne under pkt Indhentelse af en sådan udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen vil f.eks. kunne relevant i en sag, hvor skadelidte gør krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i en længere periode, end skadevolder har udbetalt erstatning for. Spørgsmål 43: Ministeren bedes oplyse, om L 136 med ændringsforslaget af 27. april 2011 skal forstås således, at midlertidige afgørelser efter arbejdsskadesikringsloven ikke i sig selv kan afskære retten til fortsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og at der i øvrigt i det hele ikke tilsigtes ændringer af gældende ret, jf. U H, U H, U H, U H, U H, U Ø og U V, for så vidt angår den nærmere fastlæggelse af ophørstidspunktet for krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 7. april 2011 af spørgsmål nr. 2 vedrørende lovforslag og bemærkningerne til Justitsministeriets ændringsforslag af 27. april 2011, har den foreslåede ændring af erstatningsansvarslovens 2, stk. 1 i samspil med den foreslåede ændring af stk. 2 alene til formål at sikre, at midlertidige afgørelser efter arbejdsskadesikringslovens 17, stk. 3, ikke kan afskære retten til tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarslovens 2. Lovforslaget og det nævnte ændringsforslag tilsigter ikke i øvrigt nogen ændring af den periode, hvor skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Spørgsmål 44: Ministeren bedes oplyse, om L 136 med ændringsforslaget af 27. april 2011 skal forstås således, at det i sager uden for arbejdsskadesikringsloven fortsat er retsstillingen, at en skadelidt, der varigt har mistet erhvervsevne, har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste enten indtil skadevolderen udøver et rimeligt skøn over erhvervsevnetabet og udbetaler erstatning i henhold hertil eller indtil dét tidspunkt, hvor der foreligger en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om erhvervsevnetabet, uanset om det vurderes, at der på et tidligere tidspunkt kunne være skønnet over erhvervsevnetabet? Efter lovforslaget og Justitsministeriets ændringsforslag af 27. april 2011 vil det også fremover være sådan, at hvis en skadevolder eller dennes forsikringsselskab ikke selv foretager et rimeligt skøn på forsvarligt grundlag over erhvervsevnetabet og udbetaler erstatning for erhvervsevnetabet i forhold hertil,

11 11 vedvarer forpligtelsen til at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger. Hvis skadevolder eller dennes forsikringsselskab fortsætter med at udbetale a conto erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger og det herved viser sig, at skadelidte har fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i en periode udover skæringstidspunktet vil dette beløb ikke kunne kræves tilbagebetalt mv., jf. pkt. 4 i Justitsministeriets besvarelse af 7. april 2011 af spørgsmål nr. 2 vedrørende lovforslaget og Justitsministeriets ændringsforslag af 27. april 2011, hvorefter de foreslåede regler om skadevolders adgang til tilbagebetaling mv. udgår. Spørgsmål 45: Ministeren bedes oplyse, om L 136 med ændringsforslaget af 27. april 2011 skal forstås således, at en skadelidte i en sag omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvor skadelidte er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne, har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste enten indtil tidspunktet for afgørelsen om varigt tab af erhvervsevne eller indtil det tidspunkt, hvor denne afgørelse er tillagt virkning fra, uanset om det vurderes, at der på et tidligere tidspunkt kunne være skønnet over erhvervsevnetabet? Som anført i afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger har Højesteret i dom af 6. oktober 2008 (Ugeskrift for Retsvæsen 2009, side 138) taget stilling til skæringstidspunktet mellem erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne, når der efter arbejdsskadesikringsloven er truffet en endelig afgørelse om erhvervsevnetabet. Højesteret har i dommen fastslået, at erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, 2. pkt., efter sin ordlyd og bestemmelsens forarbejder må forstås således, at der skal være sammenfald mellem det tidspunkt, hvor retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører, og det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtræder, således at der ved erstatningsdækningen hverken opstår»overlapning«eller»huller«mellem de to erstatningsposter. Herefter fastsatte Højesteret skæringstidspunktet mellem skadelidtes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og den pågældendes erstatning for erhvervsevnetab til den 1. februar 2005, hvilket var den dato, som Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af 29. juni 2005 havde fastsat som virkningstidspunktet for tilkendelsen af erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Ved afgørelsen har Højesteret således fastslået, at dette virkningstidspunkt og ikke afgørelsestidspunktet eller tidspunktet for den faktiske udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven udgør det relevante skæringstidspunkt mellem de to erstatningsposter. Lovforslaget ændrer ikke på denne retstilstand. Med hensyn til spørgsmålet om skadevolders adgang til tilbagebetaling mv. i tilfælde, hvor det viser sig, at skadelidte har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i en periode udover det (retrospektivt) fastsatte skæringstidspunkt, henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 44. Spørgsmål 46: Såfremt ministeren besvarer spørgsmål bekræftende, bedes ministeren oplyse formålet med ændringen af erstatningsansvarslovens 10, stk. 1, 1. pkt.? Som det fremgår af pkt. 3.4 i de almindelige bemærkninger til det fremsatte lovforslag, er det Justitsministeriets opfattelse, at det i alle tilfælde, hvor det kan være relevant, bør være muligt at indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen, der skal kunne tjene som et (vejledende) grundlag for afgrænsningen af, hvornår skadelidte har lidt et varigt erhvervsevnetab og dermed ikke længere er berettiget til erstatning for

12 12 tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningsansvarslovens 10 stk. 1, 1. pkt., foreslås derfor ændret, således at der fremover ikke er tvivl om, at såvel skadevolder som skadelidte kan indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om, hvornår det varige erhvervsevnetab efter styrelsens vurdering er indtrådt. For skadelidte vil det f.eks. kunne være relevant at indhente en sådan udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen i et tilfælde, hvor skadelidte gør krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en længere periode end den, som skadevolder har udbetalt erstatning for, jf. herved Justitsministeriets svar af 20. april 2011 af spørgsmål nr. 23 vedrørende lovforslaget. Spørgsmål 49: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. maj 2011 fra Forsikring & Pension, jf. L 136 bilag 28. Forsikring & Pension har ved henvendelse af 10. maj 2011 til Folketingets Retsudvalg gentaget en række synspunkter anført i Forsikring & Pensions henvendelse af 15. april 2011 til Retsudvalget. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 39 vedrørende lovforslaget. Med hensyn til betydningen af den foreslåede ændring af erstatningsansvarslovens 10, stk. 1, henvises til ministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 46 vedrørende lovforslaget. Justitsministeriet er ikke enig i, at den foreslåede ændrede formulering af erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, 2. pkt., er egnet til at skabe usikkerhed om bestemmelsens rækkevidde. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til ændringsforslaget af 27. april 2011 og til pkt. 3 i Justitsministeriets besvarelse af 7. april 2011 af spørgsmål nr. 2 vedrørende lovforslaget. Som det bl.a. fremgår heraf, vil det på samme måde som efter gældende ret ikke være tilstrækkeligt for at bringe forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør, at skadevolder eller dennes forsikringsselskab finder forsvarligt grundlag for at fastslå, at skadelidtes erhvervsevnetab i hvert fald bliver på 15 pct. og herefter udbetaler erstatning i forhold til et erhvervsevnetab på 15 pct. Der skal derimod foreligge et forsvarligt grundlag for midlertidigt eller endeligt at fastslå den faktiske størrelse af skadelidtes fremtidige erhvervsevne, og der skal udbetales erstatning i forhold hertil. I forhold til spørgsmålet om lovforslagets økonomiske konsekvenser for stat og kommune henvises til afsnit 4 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Endvidere henvises til Justitsministeriets besvarelser af 20. april 2011 af spørgsmål nr. 17 og 18 vedrørende lovforslaget samt ministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 35 vedrørende lovforslaget. Spørgsmål 51: Deler ministeren LO s opfattelse af ministerens besvarelse af L 136 spørgsmål 44 til 46 som kommer til udtryk i henvendelsen på L 136 bilag 32? Hvis ikke bedes ministeren redegøre nærmere for forståelse af svarene ud fra den bekymring, som LO giver udtryk for i sin henvendelse. 1. LO har i sin henvendelse bl.a. anført, at det på baggrund af Justitsministeriets besvarelse af navnlig spørgsmål nr vedrørende lovfor-slaget må konkluderes, at lovforslaget i sammenhæng med Justitsministeriets ændringsforslag af 27. april 2011 vil forringe skadelidtes retsstilling for så vidt angår den periode, hvor skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. LO drager denne konklusion navnlig på baggrund af andet (og sidste) afsnit i Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 44 vedrørende lovforslaget, der efter organisationens opfattelse alene kan være rele-

13 13 vant, hvis der med lovforslaget tilsigtes en forkortelse af den periode, hvor skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 2. Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 7. april 2011 af spørgsmål nr. 2 vedrørende lovforslaget samt bemærkningerne til Justitsministeriets ændringsforslag af 27. april 2011, har den foreslåede ændring af erstatningsansvarslovens 2, stk. 1 i samspil med den foreslåede ændring af stk. 2 alene til formål at sikre, at midlertidige afgørelser efter arbejdsskadesikringslovens 17, stk. 3, ikke kan afskære retten til tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarslovens 2. Lovfor-slaget og det nævnte ændringsforslag tilsigter ikke i øvrigt nogen ændring af den periode, hvor skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Justitsministeriet deler på den anførte baggrund ikke LO s opfattelse af, at der med lovforslaget og Justitsministeriets ændringsforslag af 27. april 2011 tilsigtes en forkortelse af den periode, hvor skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 3. For så vidt angår andet (og sidste) afsnit i Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 44 vedrørende lovforslaget kan Justitsministeriet oplyse følgende: Som det fremgår af første afsnit i den omhandlede besvarelse, vil det efter lovforslaget og Justitsministeriets ændringsforslag af 27. april 2011 også fremover være sådan, at forpligtelsen til at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vedvarer, indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger, hvis en skadevolder eller dennes forsikringsselskab ikke selv foretager et rimeligt skøn på forsvarligt grundlag over erhvervsevnetabet og udbetaler erstatning i forhold hertil. I andet (og sidste) afsnit i besvarelsen redegøres der bl.a. for den situation, hvor Arbejdsskadestyrelsen i en udtalelse efter erstatningsansvarslovens 10 eventuelt måtte udtale, at det varige erhvervsevnetab efter styrelsens vurdering må anses for indtrådt på et tidspunkt, der ligger forud for styrelsens afgivelse af sin udtalelse. Af afsnittet fremgår i den forbindelse, at en sådan udtalelse svarende til, hvad der gælder i dag ikke vil medføre, at skadevolder eller dennes forsikringsselskab kan kræve tilbagebetaling af en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der er udbetalt til skadelidte som et a conto beløb. Der tilsigtes med det anførte således ikke en forkortelse af den periode, hvor skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Spørgsmål 52: I en sag, hvor der ikke er udbetalt a conto erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvor Arbejdsskadestyrelsen afgiver en vejledende udtalelse om tidspunktet (skæringstidspunkt) for hvornår det varige erhvervsevnetab indtrådte, og dette tidspunkt er tidligere end tidspunktet hvor Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger, i en sådan sag, hvor længe har en skadelidte da efter lovforslaget krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til skæringstidspunktet eller til arbejdsskadesstyrelsens udtalelse foreligger? Det er Justitsministeriets opfattelse, at skadelidte i den nævnte situation vil have krav på tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger. Det vil således fremover være sådan, at forpligtelsen til at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vedvarer, indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger, hvis en skadevolder eller dennes forsikringsselskab ikke selv foretager et rimeligt skøn på forsvarligt grundlag over erhvervsevnetabet og udbetaler erstatning i forhold hertil, jf. Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål 51 vedrørende lovforslaget.

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over 2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. november 2012 3. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve [af justitsministeren (Jacob Axel Nielsen, fg.)]

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve [af justitsministeren (Jacob Axel Nielsen, fg.)] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 80 - Bilag 16 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. marts

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere