Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92"

Transkript

1 Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af benzin JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning af benzin JA Industriel Anvendelse i coatings JA Industriel Brug i rengøringsmidler JA Industriel Anvendes som brændstof JA Industriel Anvendes som brændstof JA Professionel Anvendes som brændstof JA Forbruger Forkortelser: PC13 Brændstoffer SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter* på industri-anlæg SU8 Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter); SU9 Fremstilling af finkemikalier SU10 Formulering [blanding] af kemiske produkter og/eller omemballering (bortset fra legeringer) SU 21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne) SU 22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser PROC4 Kemisk produktion med mulighed for eksponering PROC8a Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg PROC8b Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg PROC9 Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder vejning) PROC10 Påføring med rulle eller pensel PROC13 Behandling af artikler ved dypning og hældning PROC14 Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens PROC16 Anvendelse af brændstoffer PROC19 Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt PROC21 Lavenergihåndtering af stoffer, som er bundet i/på materialer eller artikler ERC1 Produktion af stoffer ERC2 Anvendelse i en blanding ERC3 Anvendelse i faste matricer ERC4 Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler) ERC5 Anvendelse på industrianlæg, der medfører inkludering i/på artikel ERC6a Anvendelse af mellemprodukt ERC6b Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler) ERC6c Anvendelse af monomer i polymeriseringsprocesser på industrianlæg (inkludering eller ej i/på artikel) ERC6d Anvendelse af reaktive procesregulatorer i polymeriseringsprocesser på industrianlæg (inkludering eller ej i/på artikel) ERC7 Anvendelse af funktionelle væsker på industrianlæg ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs) ERC8d Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs) ERC8e Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs) ERC8f Vidt udbredt anvendelse, der fører til inkludering i/på artikel (udendørs) ERC9a Vidt udbredt anvendelse af funktionel væske (indendørs) ERC9b Vidt udbredt anvendelse af funktionel væske (udendørs)

2 Titel på exponeringsscenario: Anvendelse af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 som mellemprodukt - Industriel Eksponeringsscenariets korte titel: Anvendes som mellemprodukt Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 3,8,9 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel 9.1 6a SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 6.1a.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Stoffet anvendes som et mellemprodukt. Inkluderer genanvendelse/genvinding, transport, opbevaring, prøvetagning, tilhørende laboratorieaktiviteter, vedligeholdelse og læsning (herunder marinefartøj/pram, vej/jernbane bil og bulk container).

3 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100 % Damptryk >10 kpa at STP Hyppighed og varighed af brug Dækker daglig eksponering op til 8 timer Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Drift foregår ved forhøjet temperatur (> 20 C) over omgivelsernes temperatur). Antager at en god grundlæggende standard for erhvervsmæssig hygiejne er implementeret. Tekniske betingelser og foranstaltninger til bekæmpelse af spredning fra kilden til arbejdstageren Styr enhver potentiel eksponering ved brug af foranstaltninger som lukkede systemer, der er korrekt udformede, vedligeholdte faciliteter og oprethold en god standard for generel ventilation. Dræn systemer før inddæmningen brydes. Dræn systemet og skyl udstyr hvis muligt inden vedligeholdelse. Ved risiko for eksponering: Sørg for at relevant personale er informeret om eksponeringspotentiale og at de er bevidst om de grundlæggende handlinger for at minimere eksponering; sørg for at passende personlige værnemidler er til rådighed; ryd op efter spild og bortskaf affald i overensstemmelse med myndighedernes krav; overvåg effektiviteten af kontrolforanstaltninger; foretag regelmæssig og relevant helbredskontrol; identificer og gennemfør korrigerende handlinger. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Undgå direkte hudkontakt med produktet. Identificer potentielle områder for indirekte hudkontakt. Bær handsker (testet til EN 374), hvis håndkontakt med stoffer kan opstå. Ryd op efter forurening / spild, så snart det opstår. Vask huden straks efter kontakt. Giv medarbejderne grundlæggende uddannelse i at forebygge/minimere eksponering og i at rapportere eventuelle, mulige virkninger på huden. Håndtering af produktet skal ske i et lukket system.

4 Opbevar produktet i et lukket system. Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 2.21e6 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt Årlig sted tonnage (ton/år) 1.5e4 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 5.0e4 Emissions dage (dage / år) 300 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Undgå udslip af ufortyndet stof til eller som genvind i spildevand. Miljøfare er drevet af ferskvandssediment. Hvis udledning sker til eget rensningsanlæg, stilles der ikke krav til spildevandsrensning. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Vejledning er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle sites. Derfor kan det være nødvendigt at definere en passende skalering for stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Påkrævet renseeffektivitet t for spildevand kan opnås ved hjælp af onsite / offsite teknologier, enten alene eller i kombination. Påkrævet renseeffektivitet for luft kan opnås ved hjælp af onsite teknologier, enten alene eller i kombination. Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet (

5 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau. Tilgængelige faremærkninger muliggør ikke afvigelse fra DNEL for lokale hudirriterende virkninger. Tilgængelige faremærkninger kræver ikke etableringen af en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

6 Eksponeringsscenariets titel: Distribueringen af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 Industriel Eksponeringsscenariets korte titel: Distribuering af benzin Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 3 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel 9.1 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7 SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 1.1b.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Lastning af bulks, herunder marinefartøj / pram, jernbane / vej og IBC-læsning) og pakning (herunder tønder og små pakninger) af stoffet, herunder dets prøveudtagning, lagring, losning, vedligeholdelse og tilhørende laboratorieaktiviteter.

7 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100 % Damptryk >10 kpa at STP Hyppighed og varighed af brug Dækker daglig eksponering op til 8 timer Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Forudsætter anvendelse ved ikke mere end 20 C over omgivende temperatur, medmindre andet er angivet. Antager at en god grundlæggende standard for erhvervsmæssig hygiejne er implementeret. Tekniske betingelser og foranstaltninger til bekæmpelse af spredning fra kilden til arbejdstageren Styr enhver potentiel eksponering ved brug af foranstaltninger som lukkede systemer, der er korrekt udformede, vedligeholdte faciliteter og oprethold en god standard for generel ventilation. Dræn systemer før inddæmningen brydes. Dræn systemet og skyl udstyr hvis muligt inden vedligeholdelse. Ved risiko for eksponering: Sørg for at relevant personale er informeret om eksponeringspotentiale og at de er bevidst om de grundlæggende handlinger for at minimere eksponering; sørg for at passende personlige værnemidler er til rådighed; ryd op efter spild og bortskaf affald i overensstemmelse med myndighedernes krav; overvåg effektiviteten af kontrolforanstaltninger; foretag regelmæssig og relevant helbredskontrol; identificer og gennemfør korrigerende handlinger. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Undgå direkte hudkontakt med produktet. Identificer potentielle områder for indirekte hudkontakt. Bær handsker (testet til EN 374), hvis håndkontakt med stoffer kan opstå. Ryd op efter forurening / spild, så snart det opstår. Vask huden straks efter kontakt. Giv medarbejderne grundlæggende uddannelse i at forebygge/minimere eksponering og i at rapportere eventuelle, mulige virkninger på huden. Håndtering af produktet skal ske i et lukket system.

8 Opbevar produktet i et lukket system. Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 1.87e7 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt Årlig sted tonnage (ton/år) 3.75e4 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 1.2e5 Emissions dage (dage / år) 300 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Risiko for miljømæssig eksponering drives af menneskelig indirekte eksponering (primært indånding). Hvis udledning sker til eget rensningsanlæg, stilles der ikke krav til spildevandsrensning. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Vejledning er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle sites. Derfor kan det være nødvendigt at definere en passende skalering for stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Påkrævet renseeffektivitet t for spildevand kan opnås ved hjælp af onsite / offsite teknologier, enten alene eller i kombination. Påkrævet renseeffektivitet for luft kan opnås ved hjælp af onsite teknologier, enten alene eller i kombination. Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet (

9 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau. Tilgængelige faremærkninger muliggør ikke afvigelse fra DNEL for lokale hudirriterende virkninger. Tilgængelige faremærkninger kræver ikke etableringen af en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

10 Eksponeringsscenariets titel: Udarbejdelse & (om)pakning af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 - Industriel Eksponeringsscenariets korte titel: Udarbejdelse & (Om)pakning af benzin Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 3, 10 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 1, 2, 3, 8a, 8b, 15 Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 2.2.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Udarbejdelse, pakning og ompakning af stoffet og dets blandinger i batch eller kontinuerlig drift, herunder opbevaring, materialer overførsler, blanding, tablettering, komprimering, pelletering, ekstrudering, store og små pakker, vedligeholdelse, prøvetagning og tilhørende laboratorieaktiviteter.

11 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100 % Damptryk >10 kpa at STP Hyppighed og varighed af brug Dækker daglig eksponering op til 8 timer Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Forudsætter anvendelse ved ikke mere end 20 C over omgivende temperatur, medmindre andet er angivet. Antager at en god grundlæggende standard for erhvervsmæssig hygiejne er implementeret. Tekniske betingelser og foranstaltninger til bekæmpelse af spredning fra kilden til arbejdstageren Styr enhver potentiel eksponering ved brug af foranstaltninger som lukkede systemer, der er korrekt udformede, vedligeholdte faciliteter og oprethold en god standard for generel ventilation. Dræn systemer før inddæmningen brydes. Dræn systemet og skyl udstyr hvis muligt inden vedligeholdelse. Ved risiko for eksponering: Sørg for at relevant personale er informeret om eksponeringspotentiale og at de er bevidst om de grundlæggende handlinger for at minimere eksponering; sørg for at passende personlige værnemidler er til rådighed; ryd op efter spild og bortskaf affald i overensstemmelse med myndighedernes krav; overvåg effektiviteten af kontrolforanstaltninger; foretag regelmæssig og relevant helbredskontrol; identificer og gennemfør korrigerende handlinger. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Undgå direkte hudkontakt med produktet. Identificer potentielle områder for indirekte hudkontakt. Bær handsker (testet til EN 374), hvis håndkontakt med stoffer kan opstå. Ryd op efter forurening / spild, så snart det opstår. Vask huden straks efter kontakt. Giv medarbejderne grundlæggende uddannelse i at forebygge/minimere eksponering og i at rapportere eventuelle, mulige virkninger på huden. Håndtering af produktet skal ske i et lukket system.

12 Opbevar produktet i et lukket system. Anvend tøndepumper eller hæld forsigtigt fra beholderen. Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 1.65e7 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt Årlig sted tonnage (ton/år) 3.0e4 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 1.0e5 Emissions dage (dage / år) 300 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Undgå udslip af ufortyndet stof til eller som genvind i spildevand. Risiko for miljømæssig eksponering drives af menneskelig indirekte eksponering (primært indånding). Hvis udledning sker til eget rensningsanlæg, stilles der ikke krav til spildevandsrensning. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Vejledning er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle sites. Derfor kan det være nødvendigt at definere en passende skalering for stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Påkrævet renseeffektivitet t for spildevand kan opnås ved hjælp af onsite / offsite teknologier, enten alene eller i kombination. Påkrævet renseeffektivitet for luft kan opnås ved hjælp af onsite teknologier, enten alene eller i kombination. Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet (

13 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau. Tilgængelige faremærkninger muliggør ikke afvigelse fra DNEL for lokale hudirriterende virkninger. Tilgængelige faremærkninger kræver ikke etableringen af en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

14 Eksponeringsscenariets titel: Anvendelse af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 i coatings - Industriel Eksponeringsscenariets korte titel: Anvendelse i coatings Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 3 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 1, 2, 3, 8a, 8b, 15 Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 4.3a.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Dækker anvendelse i overfladebehandlinger (malinger, trykfarver, klæbestoffer osv.), herunder eksponering under brug (inklusiv materialemodtagelse, opbevaring, forberedelse og overførsel fra bulk og semi-bulk, påførsel med spray,rulle, spreder, dip, flow, fluid bed på produktionslinjer og filmdannelse) og rengøring af udstyr, vedligehold og tilhørende laboratorieaktiviteter.

15 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100 % Damptryk >10 kpa at STP Hyppighed og varighed af brug Dækker daglig eksponering op til 8 timer (med mindre andet er angivet). Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Forudsætter anvendelse ved ikke mere end 20 C over omgivende temperatur, medmindre andet er angivet. Antager at en god grundlæggende standard for erhvervsmæssig hygiejne er implementeret. Tekniske betingelser og foranstaltninger til bekæmpelse af spredning fra kilden til arbejdstageren Styr enhver potentiel eksponering ved brug af foranstaltninger som lukkede systemer, der er korrekt udformede, vedligeholdte faciliteter og oprethold en god standard for generel ventilation. Dræn systemer før inddæmningen brydes. Dræn systemet og skyl udstyr hvis muligt inden vedligeholdelse. Ved risiko for eksponering: Sørg for at relevant personale er informeret om eksponeringspotentiale og at de er bevidst om de grundlæggende handlinger for at minimere eksponering; sørg for at passende personlige værnemidler er til rådighed; ryd op efter spild og bortskaf affald i overensstemmelse med myndighedernes krav; overvåg effektiviteten af kontrolforanstaltninger; foretag regelmæssig og relevant helbredskontrol; identificer og gennemfør korrigerende handlinger. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Undgå direkte hudkontakt med produktet. Identificer potentielle områder for indirekte hudkontakt. Bær handsker (testet til EN 374), hvis håndkontakt med stoffer kan opstå. Ryd op efter forurening / spild, så snart det opstår. Vask huden straks efter kontakt. Giv medarbejderne grundlæggende uddannelse i at forebygge/minimere eksponering og i at rapportere eventuelle, mulige virkninger på huden. Håndtering af produktet skal ske i et lukket system.

16 Minimer eksponering ved delvis indkapsling af operationen eller udstyr og sørg for yderligere udluftning på åbninger. Opbevar produktet i et lukket system. Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 6.2e3 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt 1 Årlig sted tonnage (ton/år) 6.2e3 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 2.1e4 Emissions dage (dage / år) 300 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen 0.98 (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen 0 (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Undgå udslip af ufortyndet stof til eller som genvind i spildevand. Risiko for miljømæssig eksponering drives af menneskelig indirekte eksponering (primært indånding). Hvis udledning sker til eget rensningsanlæg, stilles der ikke krav til spildevandsrensning. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Vejledning er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle sites. Derfor kan det være nødvendigt at definere en passende skalering for stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Påkrævet renseeffektivitet t for spildevand kan opnås ved hjælp af onsite / offsite teknologier, enten alene eller i kombination. Påkrævet renseeffektivitet for luft kan opnås ved hjælp af onsite teknologier, enten alene eller i kombination. Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet (

17 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau. Tilgængelige faremærkninger muliggør ikke afvigelse fra DNEL for lokale hudirriterende virkninger. Tilgængelige faremærkninger kræver ikke etableringen af en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

18 Eksponeringsscenariets titel: Anvendelse af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 i rengøringsmidler Industriel Eksponeringsscenariets korte titel: Brug i rengøringsmidler Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 3 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 1, 2, 3, 8a, 8b Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 4.4a.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Dækker brug som komponent i rengøringsprodukter i lukkede eller indesluttede systemer inklusiv utilsigtet kontakt i forbindelse med transport fra lager, blandeprocesser og rense proces, samt rengøring af udstyr og vedligehold.

19 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100 % Damptryk >10 kpa at STP Hyppighed og varighed af brug Dækker daglig eksponering op til 8 timer (med mindre andet er angivet). Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Forudsætter anvendelse ved ikke mere end 20 C over omgivende temperatur, medmindre andet er angivet. Antager at en god grundlæggende standard for erhvervsmæssig hygiejne er implementeret. Tekniske betingelser og foranstaltninger til bekæmpelse af spredning fra kilden til arbejdstageren Styr enhver potentiel eksponering ved brug af foranstaltninger som lukkede systemer, der er korrekt udformede, vedligeholdte faciliteter og oprethold en god standard for generel ventilation. Dræn systemer før inddæmningen brydes. Dræn systemet og skyl udstyr hvis muligt inden vedligeholdelse. Ved risiko for eksponering: Sørg for at relevant personale er informeret om eksponeringspotentiale og at de er bevidst om de grundlæggende handlinger for at minimere eksponering; sørg for at passende personlige værnemidler er til rådighed; ryd op efter spild og bortskaf affald i overensstemmelse med myndighedernes krav; overvåg effektiviteten af kontrolforanstaltninger; foretag regelmæssig og relevant helbredskontrol; identificer og gennemfør korrigerende handlinger. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Undgå direkte hudkontakt med produktet. Identificer potentielle områder for indirekte hudkontakt. Bær handsker (testet til EN 374), hvis håndkontakt med stoffer kan opstå. Ryd op efter forurening / spild, så snart det opstår. Vask huden straks efter kontakt. Giv medarbejderne grundlæggende uddannelse i at forebygge/minimere eksponering og i at rapportere eventuelle, mulige virkninger på huden. Håndtering af produktet skal ske i et lukket system.

20 Opbevar produktet i et lukket system. Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 5.12e2 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt 0.2 Årlig sted tonnage (ton/år) 1.0e2 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 5.0e3 Emissions dage (dage / år) 20 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen 1.0 (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen 0 (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Undgå udslip af ufortyndet stof til eller som genvind i spildevand. Risiko for miljømæssig eksponering drives af menneskelig indirekte eksponering (primært indånding). Hvis udledning sker til eget rensningsanlæg, stilles der ikke krav til spildevandsrensning. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Vejledning er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle sites. Derfor kan det være nødvendigt at definere en passende skalering for stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Påkrævet renseeffektivitet t for spildevand kan opnås ved hjælp af onsite / offsite teknologier, enten alene eller i kombination. Påkrævet renseeffektivitet for luft kan opnås ved hjælp af onsite teknologier, enten alene eller i kombination. Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet (

21 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau. Tilgængelige faremærkninger muliggør ikke afvigelse fra DNEL for lokale hudirriterende virkninger. Tilgængelige faremærkninger kræver ikke etableringen af en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

22 Eksponeringsscenariets titel: Anvendelse af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 som et brændstof industriel Eksponeringsscenariets korte titel: Anvendes som brændstof Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 3 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 1, 2, 3, 8a, 8b, 16 Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 7.12a.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Dækker brug som brændstof eller brændstof additiv og additiv komponent i lukkede eller indesluttede systemer inklusiv utilsigtet kontakt i forbindelse med påfyldning, brug, blandeprocesser og vedligehold og håndtering affald.

23 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100 % Damptryk >10 kpa at STP Hyppighed og varighed af brug Dækker daglig eksponering op til 8 timer Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Forudsætter anvendelse ved ikke mere end 20 C over omgivende temperatur, medmindre andet er angivet. Antager at en god grundlæggende standard for erhvervsmæssig hygiejne er implementeret. Tekniske betingelser og foranstaltninger til bekæmpelse af spredning fra kilden til arbejdstageren Styr enhver potentiel eksponering ved brug af foranstaltninger som lukkede systemer, der er korrekt udformede, vedligeholdte faciliteter og oprethold en god standard for generel ventilation. Dræn systemer før inddæmningen brydes. Dræn systemet og skyl udstyr hvis muligt inden vedligeholdelse. Ved risiko for eksponering: Sørg for at relevant personale er informeret om eksponeringspotentiale og at de er bevidst om de grundlæggende handlinger for at minimere eksponering; sørg for at passende personlige værnemidler er til rådighed; ryd op efter spild og bortskaf affald i overensstemmelse med myndighedernes krav; overvåg effektiviteten af kontrolforanstaltninger; foretag regelmæssig og relevant helbredskontrol; identificer og gennemfør korrigerende handlinger. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Undgå direkte hudkontakt med produktet. Identificer potentielle områder for indirekte hudkontakt. Bær handsker (testet til EN 374), hvis håndkontakt med stoffer kan opstå. Ryd op efter forurening / spild, så snart det opstår. Vask huden straks efter kontakt. Giv medarbejderne grundlæggende uddannelse i at forebygge/minimere eksponering og i at rapportere eventuelle, mulige virkninger på huden.

24 Minimer eksponering ved delvis indkapsling af operationen eller udstyr og sørg for yderligere udluftning på åbninger. Håndtering af produktet skal ske i et lukket system. Opbevar produktet i et lukket system. Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 1.4e6 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt 1 Årlig sted tonnage (ton/år) 1.4e6 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 4.6e6 Emissions dage (dage / år) 300 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen 0 (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Risiko for miljømæssig eksponering drives af menneskelig indirekte eksponering (primært indånding). Hvis udledning sker til eget rensningsanlæg, stilles der ikke krav til spildevandsrensning. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Vejledning er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle sites. Derfor kan det være nødvendigt at definere en passende skalering for stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Påkrævet renseeffektivitet for spildevand kan opnås ved hjælp af onsite / offsite teknologier, enten alene eller i kombination. Påkrævet renseeffektivitet for luft kan opnås ved hjælp af onsite teknologier, enten alene eller i kombination. Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet (

25 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau. Tilgængelige faremærkninger muliggør ikke afvigelse fra DNEL for lokale hudirriterende virkninger. Tilgængelige faremærkninger kræver ikke etableringen af en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

26 Eksponeringsscenariets titel: Anvendelse af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 som et brændstof Professionel Eksponeringsscenariets korte titel: Anvendes som brændstof Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 22 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 1, 2, 3, 8a, 8b, 16 Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel 9.1 9a, 9b SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 9.12a.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Dækker brug som brændstof eller brændstof additiv og additiv komponent i lukkede eller indesluttede systemer inklusiv utilsigtet kontakt i forbindelse med påfyldning, brug, blandeprocesser og vedligehold og håndtering affald.

27 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100 % Damptryk >10 kpa at STP Hyppighed og varighed af brug Dækker daglig eksponering op til 8 timer Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Forudsætter anvendelse ved ikke mere end 20 C over omgivende temperatur, medmindre andet er angivet. Antager at en god grundlæggende standard for erhvervsmæssig hygiejne er implementeret. Tekniske betingelser og foranstaltninger til bekæmpelse af spredning fra kilden til arbejdstageren Styr enhver potentiel eksponering ved brug af foranstaltninger som lukkede systemer, der er korrekt udformede, vedligeholdte faciliteter og oprethold en god standard for generel ventilation. Dræn systemer før inddæmningen brydes. Dræn systemet og skyl udstyr hvis muligt inden vedligeholdelse. Ved risiko for eksponering: Sørg for at relevant personale er informeret om eksponeringspotentiale og at de er bevidst om de grundlæggende handlinger for at minimere eksponering; sørg for at passende personlige værnemidler er til rådighed; ryd op efter spild og bortskaf affald i overensstemmelse med myndighedernes krav; overvåg effektiviteten af kontrolforanstaltninger; foretag regelmæssig og relevant helbredskontrol; identificer og gennemfør korrigerende handlinger. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering Undgå direkte hudkontakt med produktet. Identificer potentielle områder for indirekte hudkontakt. Bær handsker (testet til EN 374), hvis håndkontakt med stoffer kan opstå. Ryd op efter forurening / spild, så snart det opstår. Vask huden straks efter kontakt. Giv medarbejderne grundlæggende uddannelse i at forebygge/minimere eksponering og i at rapportere eventuelle, mulige virkninger på huden.

28 Minimer eksponering ved delvis indkapsling af operationen eller udstyr og sørg for yderligere udluftning på åbninger. Håndtering af produktet skal ske i et lukket system. Opbevar produktet i et lukket system. Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 1.19e6 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt Årlig sted tonnage (ton/år) 5.9e2 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 1.6e3 Emissions dage (dage / år) 365 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen 0.01 (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Risiko for miljømæssig eksponering drives af menneskelig indirekte eksponering (primært indånding). Hvis udledning sker til eget rensningsanlæg, stilles der ikke krav til spildevandsrensning. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Vejledning er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle sites. Derfor kan det være nødvendigt at definere en passende skalering for stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Påkrævet renseeffektivitet t for spildevand kan opnås ved hjælp af onsite / offsite teknologier, enten alene eller i kombination. Påkrævet renseeffektivitet for luft kan opnås ved hjælp af onsite teknologier, enten alene eller i kombination. Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet (

29 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau. Tilgængelige faremærkninger muliggør ikke afvigelse fra DNEL for lokale hudirriterende virkninger. Tilgængelige faremærkninger kræver ikke etableringen af en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

30 Titel på exponeringsscenario: Anvendelse af benzin lavtkogende uspecificeret nafta H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411 som brændstof Forbruger Eksponeringsscenariets korte titel: Anvendes som brændstof Udarbejdet: PUNKT 1: Industriel anvendelse SU (Slutanvendelsessektor/Hovedbrugergrupper) 21 PROC (Proceskategorier) ERC (Miljøudledningskategorier) 13 Yderligere oplysninger om kortlægning og fordeling af PROC koder er indeholdt i tabel 9.1 9a, 9b SERC (Særlig miljøudledningskategori) ESVOC SpERC 9.12c.v1 Processer, anvendelse, dækkede aktiviteter Dækker forbrugerens anvendelse af brændstoffet.

31 PUNKT 2: Bidragende scenarie: Anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Produktegenskaber Fysisk form af produkt Flydende Koncentration af stoffet i produktet Dækker stofandele i produktet op til 100% Damptryk >10 kpa Hyppighed og varighed af brug Anvendte mængder Dækker en anvendelseshyppighed på op til timer pr. dag. Dækker for eksponering op til to timer/event. Dækker forbrug op til g. Dækker et areal for hudkontakt på op til 420 cm 2. Andre driftsforhold, der påvirker medarbejderens påvirkning Forudsætter brug ved stuetemperatur. Dækker forbrug i et rum af størrelsen 20 m 3 ved typisk ventilation Bidragende scenarier Specifikke foranstaltninger og operationelle forhold Brændstoffer flydende- underkategori tilføjet: Tankning af biler OC Dækker stofandele i produktet op til 1%. Dækker forbrug op til 52 dage/år. Dækker en anvendelseshyppighed på op til 1 pr. dag. Dækker forbrug op til g. Dækker et areal for hudkontakt på op til cm 2. Dækker for udendørs brug. Dækker forbrug i et rum af størrelsen 100 m 3. Dækker for eksponering op til 0.05 timer/event. RMM Ingen særlige RMM identificeret ud over de nævnte under OC.

32 Brændstoffer flydende- underkategori tilføjet: Tankning af scootere OC Dækker stofandele i produktet op til 1%. Dækker forbrug op til 52 dage/år. Dækker en anvendelseshyppighed på op til 1 pr. dag. Dækker forbrug op til 3750 g. Dækker et areal for hudkontakt på op til cm 2. Dækker for udendørs brug. Dækker forbrug i et rum af størrelsen 100 m 3. Dækker for eksponering op til 0.03 timer/event. RMM Ingen særlige RMM identificeret ud over de nævnte under OC. Brændstoffer flydende underkategori tilføjet: Brug i haveudstyr OC Dækker stofandele i produktet op til 1%. Dækker forbrug op til 26 dage/år. Dækker en anvendelseshyppighed på op til 1 pr. dag. Dækker forbrug op til 750 g. Dækker for udendørs brug. Dækker forbrug i et rum af størrelsen 100 m 3. Dækker for eksponering op til 2.00 timer/event. RMM Ingen særlige RMM identificeret ud over de nævnte under OC. Brændstoffer flydende underkategori tilføjet: Brug i haveudstyr, påfyldning OC Dækker stofandele i produktet op til 1%. Dækker forbrug op til 26 dage/år. Dækker en anvendelseshyppighed på op til 1 pr. dag. Dækker forbrug op til 750 g. Dækker et areal for hudkontakt på op til cm 2. Dækker forbrug i et rum af størrelsen 34 m 3. Dækker forbrug i en bilgarage (34 m 3 ) ved typisk ventilation. Dækker for eksponering op til 0.03 timer/event. RMM Ingen særlige RMM identificeret ud over de nævnte under OC.

33 Anvendte mængder Fraktion af EU-tonnage, der anvendes i regionen 0.1 Regional brug tonnage (tons/år) 1.39e7 Fraktion af regionale tonnage anvendes lokalt Årlig sted tonnage (ton/år) 7.0e3 Maksimal daglig sted tonnage (kg / dag) 1.9e4 Emissions dage (dage / år) 365 Andre givent forhold, der påvirker miljømæssige eksponering Udslip til luften fra processen 0.01 (frigørelse i starten før RMM) Udslip til spildevand fra processen (frigørelsen i starten før RMM) Udslip til jord fra processen (frigørelse i starten før RMM) Miljø faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring Lokale ferskvand fortyndingsfaktor 10 Lokal havvand fortyndingsfaktor 100 Betingelser og foranstaltninger vedrørende ekstern behandling af affald til bortskaffelse Forbrændingsudledning er begrænset af de krævede kontroller til udledning. Forbrændingsudledning er inkluderet i vurderingen for regional eksponering. PUNKT 3: Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 3.1 Miljø Yderligere oplysninger om skalering og kontrolteknologier er indeholdt i SpERC factsheet ( 3.2 Sundhed Forventede eksponeringer forventes ikke at overskride DN(M)EL når Risk Management Foranstaltningerne/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis andre risikostyringer/operationelle betingelser vedtages, bør brugere sikre sig at risici håndteres på mindst samme niveau.

34 PUNKT 4: Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår inden for rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Arbejdstagernes eksponering er blevet evalueret ved brug af ECETOC TRA. Miljøeksponering er blevet evalueret ved brug af The Hydrocarbon Block Method med the Petrorisk model. Eksponeringsscenariet er udarbejdet af: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Diesel

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Diesel Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af diesel JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning

Læs mere

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Fuel 45

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Fuel 45 Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af fuelolie JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning

Læs mere

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER 1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal r Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede

Læs mere

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier 1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier Opgave 1) Du har evalueret på din virksomheds egen brug af et stof og fundet frem til følgende anvendelser. Find tilhørende PROC er: Aktivitet PROC Opbevaring

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 16: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU 16 Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr

Læs mere

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal 1. GES 14: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel Use Descriptor SU: SU 9 Fremstilling af finkemikalier, SU 8 Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter)

Læs mere

KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS

KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS Udgave 1.2 Printdato 14.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 13.06.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling 1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Integreret stål- og jernfremstilling Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4

SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4 SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktnavn: 15-50 % PR nummer: 1813303

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

1. GES 11: Produktion af Ni-salte fra Ni-metal

1. GES 11: Produktion af Ni-salte fra Ni-metal 1. GES 11: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Produktion af Ni-salte til anvendelse ved fremstilling af katalysatorer Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU9 Fremstilling

Læs mere

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A)

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) 1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

MILJØBENZIN 4-TAKT BN / DUNK 5 L

MILJØBENZIN 4-TAKT BN / DUNK 5 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MILJØBENZIN 4-TAKT BN / DUNK 5 L Udgave 1.2 Trykdato 30.08.2016 Revisionsdato / gyldig fra 18.04.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

MYRESYRE 85 % FE / IBC 1200 KG

MYRESYRE 85 % FE / IBC 1200 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MYRESYRE 85 % FE / IBC 1200 KG Udgave 3.2 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

Eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier CHYMEIA ApS Eksponeringsscenarier Et nyt element i kemikaliereglerne Workshop nr. 205, lokale 25 AM2016 7. november 2016 Seniorkonsulent: Claus Ankjærgaard Agenda 14.15 14.30 Teori 14.30 14.50 Praktisk

Læs mere

MILJØBENZIN 4-TAKT BN / DUNK 5 L

MILJØBENZIN 4-TAKT BN / DUNK 5 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MILJØBENZIN 4-TAKT BN / DUNK 5 L Udgave 1.0 Printdato 29.02.2016 Revisionsdato / gyldig fra 21.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PROPIONFEED / IBC 1000 KG

PROPIONFEED / IBC 1000 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROPIONFEED / IBC 1000 KG Udgave 4.1 Printdato 06.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 05.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Udgave 3.1 Printdato 06.05.2014. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.1 Printdato 06.05.2014. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ACETONE /TRL 160 KG Udgave 3.1 Printdato 06.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 05.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 002C0133 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG Udgave 8.0 Trykdato 18.11.2015 Revisionsdato / gyldig fra 17.11.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning. 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning. 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 10: Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 002C0824 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN. Butylacetat. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN. Butylacetat. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals. Butylacetat Revisions Nummer 4.00*** 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Butylacetat CAS-Nr 123-86-4 EINECS-Nr 204-658-1 Registreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bis-MPAÔ Kemisk

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Revision: 26 Dato: 28.08.2015

SIKKERHEDSDATABLAD. Revision: 26 Dato: 28.08.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Handelsnavne Kemisk Navn CAS nr. 68855-54-9 14464-46-1 EF Nr. 272-489-0 238-455-4 REACH-registreringsnr

Læs mere

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 15: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, bortset fra maskiner og udstyr PC:

Læs mere

Udgave 2.4 Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

Udgave 2.4 Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN AlphaPlus 1-Decene 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : AlphaPlus 1-Decene Materiale : 1077811 EF-Nr.Registreringsnummer Kemisk betegnelse

Læs mere

CITRONSYRE MONO E330 BBCA FD/R /SK 25 KG

CITRONSYRE MONO E330 BBCA FD/R /SK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CITRONSYRE MONO E330 BBCA FD/R /SK 25 KG Udgave 3.0 Printdato 18.04.2013 Revisionsdato / gyldig fra 17.04.2013 Afsnit 1: Identifikation af

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN. Butan-1-ol. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN. Butan-1-ol. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals. Butan-1-ol Revisions Nummer 4.00*** 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller præparatet Butan-1-ol CAS-Nr 71-36-3 EINECS-Nr 200-751-6 Registreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 Version 1. Neopentyl Glycol flakes

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 Version 1. Neopentyl Glycol flakes Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Neopentyl Glycol

Læs mere

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder.

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Case med Kommunerne Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Målet med casen er at illustrere følgende for de tilsynsførende

Læs mere

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36)

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt information Handelsnavn : AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) EF-Nr.Registreringsnummer Kemisk

Læs mere

Detaljer angives i de specifikke scenarier.

Detaljer angives i de specifikke scenarier. Calciumdihydroxid - Side 16/103 Bilag: Eksponeringsscenarier Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2

Læs mere

Chesar Koncept og oversigt

Chesar Koncept og oversigt Chesar Koncept og oversigt 26. marts 2010 Chesar - koncept og oversigt Chesars formål og anvendelsesområde Organisering af værktøjet seks grupper, funktioner Generelt workflow i Chesar Formål og anvendelsesområde

Læs mere

SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG

SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG Udgave 2.1 Printdato 25.02.2015 Revisionsdato / gyldig fra 07.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: Produktidentifikator Pr-nr.:

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: Produktidentifikator Pr-nr.: Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 24072014 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2331090 Handelsnavn: Kølervæske BS60

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 30.10.2015 Udgave 14.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Potassium Thioglycolate Solution About

Læs mere

Udgave 17.0 Revisionsdato 02.02.2015 Trykdato 10.02.2015. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 17.0 Revisionsdato 02.02.2015 Trykdato 10.02.2015. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Registreringsnummer Stoffets navn : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Stof

Læs mere

Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011

Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011 BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2 som krævet i REACHforordningen

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 11.11.2016 Udgave 15.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH 01-2119967408-25-XXXX Registreringsnummer CAS-Nr. 70356-09-1

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG Udgave 6.1 Printdato 11.04.2014 Revisionsdato / gyldig fra 10.04.2014 Afsnit 1: Identifikation af

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

AKKUMULATORSYRE 32 BE /DK 25

AKKUMULATORSYRE 32 BE /DK 25 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AKKUMULATORSYRE 32 BE /DK 25 Udgave 3.0 Trykdato 04.10.2016 Revisionsdato / gyldig fra 03.10.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1328244 Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089010000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 501 000 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE SALES APS

SIKKERHEDSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE SALES APS SIKKERHEDSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE SALES APS Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 2015/830 Produktnavn: DOWANOL PM Glycol Ether Revisionsdato: 2016/09/06 Trykdato: 2016/09/10 ROHM AND

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF SCS 2002 EUR -cartr.(310ml-433g)-white

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF SCS 2002 EUR -cartr.(310ml-433g)-white 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: Produktidentifikator Pr-nr.: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: Produktidentifikator Pr-nr.: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 24082015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Lampeolie Produktnr.: 1.2.

Læs mere

Industrial Wipes. Sikkerhedsdatablad. Pr. 24. juni 2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFER/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Industrial Wipes. Sikkerhedsdatablad. Pr. 24. juni 2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFER/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Industrial Wipes Sikkerhedsdatablad Pr. 24. juni 2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFER/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Præparatnavn. Klassifikation. Anvendelse. Leverandør. INDUSTIAL WIPES En blanding af organiske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse DERMISAN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden ph-neutral VÆSKE HÅNDHYGIEJNE AF MALKEREN VASK BLØDGØRING

Læs mere

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser 13 juni 2017 Indhold 1. Vores arbejdsmiljøindsats i forhold til arbejde med epoxy og isocyanater 2. Forslag til forbedring af den lovpligtige

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. TempoCem, TempoCem Soft

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. TempoCem, TempoCem Soft iht. EU forordning nr. 107/2006 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Virksomhedens betegnelse Firma: Gade:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A0592 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

ES-nummer 9.1: Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer

ES-nummer 9.1: Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer ES-nummer 9.1: Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer Format (1) på eksponeringsscenarie vedrørende anvendelser udført af arbejdstagere 1. Titel Kort friteksttitel

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

NATRIUMHYDROXID PERLER (E) / SK 25 KG

NATRIUMHYDROXID PERLER (E) / SK 25 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : natriumhydroxid Indeks-Nr. : 011-002-00-6 CAS-Nr. : 1310-73-2 EF-Nr. : 215-185-5

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere