Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen"

Transkript

1 Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig Deltagere: Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Fra boligorganisationen: formand Jan Guldmann og Hans Kristiansen Fra Randers Kommune: Tine Bräuner Jung og Pernille Schmidt, den boligsociale enhed samt jurist Lene Holdtdal og jurist Inge Qvortrup, Tilsynet med almene boliger Randers Kommune havde indbudt til styringsdialogmøde d. 6. oktober 2016 med følgende dagsorden: 1. Kort velkomst 2. Boligorganisationens økonomi, herunder a. Regnskab 2014/2015, herunder i. Dispositionsfond ii. Arbejdskapital iii. Trækningsret ved Landsbyggefonden b. Tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning 3. Afdelingernes økonomi a. Regnskab 2014/2015 b. Beboerindskud, jf. bemærkning i revisionsprotokollatet 4. Afdelinger til nærmere drøftelse a. Generelle bemærkninger til flere afdelinger, herunder i. Styrket beboerdemokrati ii. Saldi for ufinansierede arbejder iii. Illikvide afdelinger pga. lån i egne midler b. Afdeling 23, status på renoveringssag c. Afdeling 33, Schousgadekvarteret helhedsplan status d. Afdeling 38, Vestergrave e. Afdeling 43/51, Møllegården og Fabersvang f. Afdeling 49, Vestervold g. Afdeling 50, baghuset 5. Boligsocial helhedsplan i Randers Nordby 6. Boligsocial styringsdialog a. Udgangspunktet for boligorganisationernes nybyggeri og renoveringen er gode tidssvarende familieboliger. Det betyder imidlertid, at en del indbyggere i kommunen

2 ikke vil have råd til denne type boliger. Hvordan kan vi i fællesskab sikre at beboerne med de laveste indkomster sikres en fremtidig bolig ved renovering og nybyggeri. b. Permanent og midlertidig boligplacering af flygtninge 7. Eventuelt 2. Boligorganisationens økonomi a. Regnskab 2014/2015 Årets resultat er et mindre underskud, som dækkes af arbejdskapitalen. Underskuddet skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med vandskade i afdeling 15. Administrationsbidrag til RandersBolig er opkrævet som budgetteret. Der er opkrævet et lidt højere administrationsbidrag til egen boligorganisation end budgetteret, hvilket skyldes større udgifter til personale, revision og kontorhold. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør 47,7 mio. kr. ved årets udgang. Den disponible saldo udgør knap 5 mio. kr., hvilket er en mindre stigning i forhold til sidste regnskabsår. Dispositionsfondens bundne del består af udlån til afdeling 37 og afdeling 35. Der afvikles på begge lån. Dertil har afdeling 50 negativ mellemregning, ligesom der er udlånt til udgifter i forbindelse med projekterne i afdeling 33, Schousgade og afdeling 51, Fabersvej. Endelig er der trækningsretsmidler i Landsbyggefonden for knap 34 mio. kr. Dispositionsfonden har ydet tilskud til helhedsplan og 6 afdelinger til hjemfaldspligt, lejenedsættelse, ombygning og tab ved Jysk Ejendomsinvest. Dertil er der ydet tilskud til boligsocial medarbejder og lokalkontoret. Tilgang til dispositionsfonden består af indbetalinger fra afdelingerne, indbetalinger fra udamortiserede lån, renter samt indbetaling fra Randers Kommune i forbindelse med tidligere tomgangsleje i afdeling 51. Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning på samlet ca. 2,3 mio. kr., hvilket er et væsentligt fald siden sidste år, hvilket er særdeles positivt. Tilsynet bemærker endvidere, at det er positivt, at boligorganisationens tidligere mellemværende med Jysk Ejendomsinvest er endeligt afsluttet. Der er fremsendt prognose over dispositionsfondens udvikling, som ser positiv ud. Planens forudsætninger indebærer, at der udvises påholdenhed med udlån fra dispositionsfonden. Det har dog været nødvendigt at udlåne ekstra til afdeling 33, Schousgade. Dette tab vil som udgangspunkt blive dækket som led i kommende helhedsplan, jf. punktet nedenfor om afdeling 33, Schousgade.

3 Bestyrelsen har igangsat, at der bliver udarbejdet analyse af huslejeniveauet i boligorganisationen med henblik på afklaring af behov for eventuelle fremtidige tilskud fra dispositionsfonden. Likviditet Boligorganisationen har overskydende likviditet, og der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler. Arbejdskapital Arbejdskapitalen udgør knap 13 mio. kr. Der opkræves fortsat særlige bidrag fra afdelingerne, da saldo er under maksimumgrænsen. Den disponible del af arbejdskapitalen er steget med knap 1700 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er meget positivt. Stigningen skyldes, at RandersBolig har afdraget på lån. Administrationen oplyser, at udlån til RandersBolig i form af lån egen boligorganisation og kapitalindskud er delvist tilbagebetalt pr. 26. maj Arbejdskapitalen forventes i løbet af en kort periode at nå maksimumgrænsen, hvorefter afdelingerne ikke vil skulle indbetale bidrag dertil. Trækningsret Trækningsretten udgør knap 34 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. er disponible. Der er i regnskabsåret udbetalt til afdeling 3 til udskiftning af tag. Administrationen oplyser, at der i 2015/2016 er udbetalt til 7 afdelinger, og at der er disponeret midler til yderligere 2 afdelinger. Revisor bemærker, at boligorganisationen ikke har overholdt frist for ansøgning om hjemtagelse af midler fra trækningsretten ved Landsbyggefonden. Administrationen oplyser, at der er indført ny forretningsgang, som betyder, at der nu fremsendes ansøgning til Landsbyggefonden vedr. udbetaling af trækningsretsmidler samme dag, som byggeregnskab indsendes til kommunens godkendelse. Budgettering Revisor bemærker, at der i 2015/2016 er budgetteret med et underskud som følge af udgifter til afholdelse af 75-års jubilæum. Tilsynet påpeger, at det jf. almenboliglovgivningen ikke er lovligt at budgettere med underskud. Tilsynet understreger, at dette ikke må gentage sig ved fremtidig budgetlægning. Bestyrelsen oplyser, at budgetteringen har været drøftet med administrationen og efterfølgende besluttet i bestyrelsen. Bestyrelsen tager tilsynets bemærkning til efterretning.

4 b. Tab ved lejeledighed og fraflytning: Tab ved lejeledighed er faldet væsentligt i regnskabsåret og er nu på ca kr. Der forventes ikke stigning på denne konto i det kommende regnskabsår. De særlige udgifter forbundet med afdeling 33, Schousgade dækkes foreløbigt af dispositionsfonden, og vil efterfølgende blive inddraget i helhedsplan. Helhedsplan vil dog kun dække lejetab på indtil 10 mio. kr. jf. nedenstående punkt 4. Skema over tomgang er fremsendt til tilsynet. Tab ved fraflytning er ligeledes reduceret, og ligger nu på godt 1,5 mio. kr. Administrationen har stort fokus på dette område, hvor det særligt er enkeltsager, der giver store tab. 3. Afdelingernes økonomi Alle afdelinger undtagen afdeling 50 har haft overskud. Der er kun negativ resultatkonto i 6 afdelinger, der alle afdrages over 3 år i overensstemmelse med lovgivningen med undtagelse af afdeling 50 på grund af afdelingens situation samt afdeling 57, som har fået godkendt længere periode til at afdrage. Positive resultatkonti anvendes til at sikre en jævn huslejeudvikling, hvilket tilsynet finder positivt. Henlæggelser Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget. Alle afdelinger med undtagelse af afdeling 29 og afdeling 51 har kunnet dække årets forbrug til planlagt og periodisk vedligeholdelse via henlæggelser. Administrationen oplyser, at i 2015/2016 er der kun trappestigninger i 2 afdelinger, hvilket er en positiv tendens. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning er faldet. Revisor gør opmærksom på, at det er vigtigt, at henlæggelserne ikke falder for meget, således at der ikke er dækning for fremtidige udgifter. Administrationen oplyser, at der er fokus på behov for henlæggelser, som bliver vurderet i forbindelse med budgetlægningen. Der vurderes pt. at være et tilstrækkeligt henlæggelsesniveau. Beboerindskud Revisor bemærker, at der er konstateret afvigelser mellem bogholderiets udvisende og liste med lejemålenes indskud. Administrationen oplyser, at alle differencer nu er identificeret, og der er planlagt møde med revisionen, hvor det skal afklares, hvorledes tilretningen skal foregå. Alle differencer bliver tilrettet inden årsafslutningen. Revisor bemærker endvidere, at der i afdelingerne henstår uændret aktiv på kr. Administrationen oplyser, at dette er sammenhængende med tilretning af ovenstående beboerindskud, og dette vil derfor blive tilrettet samtidigt med beboerindskud.

5 Landsbyggefonden bemærker i sin regnskabsgennemgang, som tilsynet har modtaget kopi af, at der i afdelingerne 36, 39, 45, 46 og 48 er konteret lejeindtægt som familieboliger, men det fremgår af Landbyggefondens database, at afdelingernes boliger er ungdoms- og ældreboliger. Administrationen oplyser, at der vil blive gennemført gennemgang af samtlige lejemål, hvilket bliver et større udredningsarbejde. Der vil ved regnskabsafslutning pr. 30. september 2016 ske ændring af boligtypen, således at årsregnskaberne fremstår korrekt. 4. Afdelinger til nærmere drøftelse a. Generelle bemærkninger til flere afdelinger Flere afdelinger har i deres styringsrapport påtalt, at der er behov for styrkelse af beboerdemokratiet. Bestyrelsen oplyser, at der gøres en stor indsats for at sikre, at der er beboerdemokrati i alle afdelinger. Der er afdelinger uden afdelingsbestyrelse, hvilket bl.a. skyldes, at nogle afdelinger består udelukkende af ungdomsboliger, institution, er under ombygning eller lign. Organisationsbestyrelsen har fokus på denne problemstilling. Det er organisationsbestyrelsen, der udfylder styringsrapport for de afdelinger, hvor der ikke er afdelingsbestyrelse. Ufinansierede arbejder Revisor bemærker, at en stor del af afdelingerne har ufinansierede arbejder, hvilket også medfører illikvide henlæggelser som følge af lån i egne midler. Administrationen har fremsendt oversigt over de pågældende afdelinger til tilsynet. Administrationen oplyser, at baggrunden for, at der foreligger mange ufinansierede arbejder er, at der typisk er tale om mindre udgifter på ca. 0,5 mio. kr., hvorfor det ikke vil være rentabelt at optage ekstern lånefinansiering. Specifikt vedrørende afdeling 4 er der tale om et erhvervslejemål, hvorfor der ikke kan optages eksterne lån. Der er i stedet indgået en lejeaftale med Fakta, hvor lejer er bundet til lejekontrakten i hele lånets løbetid. Administrationen oplyser, at der er hjemtaget lån til 11 afdelinger i 2014/2015, og at der ved regnskabsafslutning 2015/2016 vil blive vurderet, om der er grundlag for at hjemtage yderligere lån. Der er fokus på hjemtagelse af trækningsretsmidler til dækning af tidligere lån i egne midler, hvilket tilsynet finder positivt. Administrationen har fremsendt oversigt over afdelinger med variable lån. Administrationen oplyser, at ved fremtidige lånehjemtagelser vil der alene blive optaget lån med fast forrentning i overensstemmelse med lovgivningen. Afdeling 23, renoveringssag Kommunen har givet tilsagn om skema B i maj Bestyrelsen oplyser, at ombygningen forløber planmæssigt. Der har i løbet af processen været udfordringer med ledninger, der skulle flyttes og kloakseparering har medført en ekstra udgift. Udfordringerne er dog håndteret, og projektet forventes planmæssigt færdigt ultimo 2016.

6 Afdeling 33, Schousgade Administrationen oplyser, at Landsbyggefonden har givet tilladelse til frasalg af yderligere to ejendomme. Tilsynet forespurgte på, hvornår ansøgning om godkendelse af frasalg kan forventes fremsendt til kommunen og ministeriet. Administrationen oplyser, at Kuben Management er anmodet om at igangsætte ansøgningsprocessen, men der kan på mødet ikke oplyses nærmere tidspunkt for fremsendelse. Yderligere 3 ejendomme er endeligt godkendt til frasalg af Landsbyggefonden, Randers Kommune og ministeriet. Tilsynet forespurgte på, om salget er iværksat. Bestyrelse og administration oplyser, at ejendommene endnu ikke er sat til salg. Administrationen oplyser, at renovering af de eksisterende ejendomme fortsat forventes gennemført med helhedsplan. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at projektet kan gennemføres med den oprindelige kapitaltilførsel med frasalg af yderligere 2 ejendomme, og at Landsbyggefonden er villige til at finde løsninger, såfremt frasalg af de sidste 2 ejendomme mod forventning ikke skulle blive godkendt i ministeriet. Projektet er principielt set klar til at komme i licitation, men der er ikke fastlagt dato. Boligorganisationen oplyser, at renoveringen forventes at kunne starte op primo 2017 med forventet afslutning ca. medio Tilsynet forespurgte på boligorganisationens håndtering af det forhold, at Landsbyggefonden har godkendt maximalt at indregne tomgangstab 10 mio. kr. i helhedsplanen. Administrationen påpegede på sidste års styringsdialogmøde, at det er en alvorlig udfordring, at projektet er blevet udsat, da budgettet for 2016/2017 viser, at det samlede tomgangstab vil overskride 10 mio. kr. i regnskabsperioden. Der er ved afslutning af regnskabsåret 2014/2015 opsamlet et tomgangstab på ca. 7,5 mio. kr. Administrationen har ikke opgjort tomgangstab for 2015/2016 på nuværende tidspunkt, hvorfor der ikke er klarhed omkring det aktuelle niveau for lejetab. Tilsynet understreger, at håndteringen af afdelingen kræver stort fokus og stram styring fra såvel bestyrelse som administration. Tilsynet opfordrer til, at frasalg af de godkendte ejendomme igangsættes for at minimere lejetab, ligesom licitation skal iværksættes hurtigst muligt. Tilsynet henleder derudover opmærksomheden på, at bestyrelse og administration skal tage aktivt stilling til, hvorledes tomgangstab, der ikke dækkes af helhedsplan, skal håndteres i boligorganisationen. Aftalt at administrationen fremsender status for projektet og tidsplan til tilsynet inden 1. november Administrationen oplyser, at der skal afholdes møde i byggeudvalget og møde med Kuben Management i uge 41, hvorefter ovenstående vil blive udarbejdet.

7 Afdeling 38, Vestergrave Afdelingen har et stort lejetab, som skyldes ét lejemål, der er vanskeligt at udleje. Lejemålet er nu udlejet pr , hvor boligorganisationen giver tilskud til reducering af huslejen. Lejetabet forventes derfor at falde betragteligt. Der er tale om en lille afdeling, hvorfor det ene lejemål påvirker økonomien meget. Afdeling 43/51, Møllegården og Fabersvang Realkreditinstituttet har afslået at deltage i 1/5 ordning til kapitaltilførsel i afdeling 51. Randers Kommune, Social og Arbejdsmarked er ansvarlig for sagsbehandlingen af afdeling 51. Kommunen har haft kontakt til Landsbyggefonden vedrørende fornyet stillingtagen til finansiering af den sidste 1/5 i kapitaltilførsel. Sagsfremstilling vedrørende afdeling 43 er udarbejdet og afventer alene stillingtagen til afdeling 51, da disse sager er sammenhængende. Bestyrelsen vil gerne have sagen fremskyndet ved kommunen som følge af tab i afdelingen. Tilsynet gør opmærksom på, at tab ved tomgang i afdeling 51 dækkes af kommunen som følge af anvisningsaftale, og at kommunen afventer Landsbyggefondens udmelding vedr. kapitaltilførsel, førend kommunen kan foretage sig yderligere. Tilsynet opfordrer bestyrelsen til at tage kontakt til Landsbyggefonden for at gøre opmærksom på sagens hastende karakter, ligesom Randers Kommune allerede har gjort. Afdeling 49, Vestervold Afdelingen har et stort lejetab i regnskabsåret. Administrationen oplyser, at alle lejemål er udlejet fra sommeren 2016, hvorfor lejetabet vil blive reduceret. Der gives ikke tilskud fra boligorganisationen til huslejenedsættelse og der er ikke tomgang i afdelingen. Afdeling 50, Baghuset Afdelingen har et stort opsamlet overskud, der skyldes et stort lejetab som følge af, at afdelingens eneste lejemål (erhverv) i henhold til bestyrelsesbeslutning ikke har været udlejet siden Administrationen og bestyrelsen har været i dialog vedrørende fremtidig anvendelse af lejemålet, men der er ikke aftalt en endelig løsning. Administrationen oplyser, at afdelingens økonomi er gennemgået og sat på aktionsplan. Bestyrelsen oplyser, at det er besluttet, at lejemålet ikke skal forsøges udlejet, indtil der foreligger afklaring af afdelingens fremtid. Tilsynet stiller sig undrende overfor, at der ikke tages beslutning om afdelingens fremtid og lejemålets fremtidige anvendelse, herunder eventuel nedrivning eller udlejning, da der opbygges et væsentligt lejetab i den mellemliggende periode. Aftalt at administrationen i samarbejde med bestyrelsen udarbejder plan for Baghusets anvendelse, som fremsendes til tilsynet inden 1. januar 2017.

8 5. Boligsociale helhedsplan Boligorganisationen har anmodet om at få dette punkt på dagsordenen. Afdelingsbestyrelsen oplever, at der er udfordringer i afdeling 29 forbundet med den blandede beboersammensætning. Det er særligt enkeltsager med særligt udfordrede beboere i afdelingen, som kan være vanskeligt at håndtere for afdelingsbestyrelsen og afdelingens øvrige beboere. Der foretages ikke kommunal anvisning i området, men der er kort venteliste og let adgang til at få boliger i afdelingerne. Administrationen er i tæt dialog med afdelingsbestyrelsen vedrørende håndtering af vanskelige beboere. Der håbes på yderligere støtte fra kommunen i form af yderligere bostøtte eller lignende. Der opfordres generelt til bred kommunikation på tværs af alle myndigheder og boligorganisation. Den boligsociale enhed oplyser, at der er et godt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationen, og understreger, at boligorganisationen til enhver tid kan henvende sig vedrørende borgere, der giver særlige udfordringer i afdelingerne. Det understreges dog, at tavshedspligten medfører, at den boligsociale enhed ikke altid vil kunne fortælle boligorganisationen, hvorledes en konkret sag er håndteret. Administrationen oplyser, at der er stor forventning om at opnå boligsocial helhedsplan til området. 6. Boligsocial styringsdialog Den boligsociale enhed oplyser, at der er et igangværende arbejde med udarbejdelse af en social boligstrategi, hvor bl.a. behovet for billige boliger skal afdækkes. Jan Guldmann og Susanne Kyra Jensen deltager i styregruppen som repræsentanter fra RandersBolig. Der forventes at foreligge et udkast til social boligstrategi ved udgangen af året. Den boligsociale enhed orienterede om, at der ikke er kommet flygtninge til Randers i det omfang, som det oprindeligt var anslået, hvilket har indflydelse på kommunens vurdering af behov for små billige boliger. Social og arbejdsmarked, Randers Kommune har været i dialog med RandersBolig vedrørende aftaler om anvisning til delelejligheder. RandersBolig afventer Randers Kommunes stillingtagen til det fremsendte forslag til aftalegrundlag. Randers Kommune har indgået aftale med Randers Boligforening af 1940 om 10 lejligheder til brug for anvisning. Lejlighederne er fordelt udover flere afdelinger, og det fungerer godt. De anviste beboerne har et tæt bostøtteforløb, hvor der bl.a. er udpeget mentor. 7. Eventuelt Administrationen oplyser, at der er fokus på øgede antal sager, hvor der er konflikt med beboere. Der arbejdes med udvikling af kompetencer vedr. konflikthåndtering og mægling hos det

9 administrative personale, så de ansatte er bedre rustet til at håndtere problemfyldte sager. Der har været en enkelt sag, hvor der har været anvendt ekstern konfliktmægler til mægling mellem afdelingsbestyrelse og beboer. Jan Guldmann ønsker at gøre opmærksom på værdien i afholdelse af boligorganisationens 75-års jubilæum, da dette giver lejerne et positivt indtryk af den boligorganisation, hvor de bor.

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog A/B Gudenå 2017 Mødested: Odinsgade 7, lokale D. 3.32 Mødedato: 27-09-2017 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Vedrørende: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874, styringsdialog 2017 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Mødedato: 06-06-2017 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.05 Mødedato: 13-10-2016 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen: Formand Knud

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand Referat Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, Kundecenteret UMT Mødedato: 07-06-2019 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse A/B Gudenå styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 18-09-2018 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Fælles - Referat Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 20-06-2018 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening: Peder

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

Randers Kommune har indbudt til det årlige styringsdialogmøde, der i år blev afholdt i boligorganisationens driftscenter, Bjellerupparken.

Randers Kommune har indbudt til det årlige styringsdialogmøde, der i år blev afholdt i boligorganisationens driftscenter, Bjellerupparken. Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 09-11-2017 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Direktør Kenneth

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Miljø og teknik, sekretariatet Sagsnavn: Styringsdialog 2015 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: RandersBolig og Randers Boligforening af 1940

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E. 1.93 Mødedato: 14-09-2017 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Kenneth

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Redegørelse Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog 2019 Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 29-05-2019 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Randers Boligforening af 1940: formand Jan Guldmann, næstformand Hans Kristiansen og bestyrelsesmedlem Margrethe Stenbæk

Randers Boligforening af 1940: formand Jan Guldmann, næstformand Hans Kristiansen og bestyrelsesmedlem Margrethe Stenbæk Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 30-10-2017 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: E.1.93 Mødedato: 23-11-2017 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand og Hans Kristiansen, næstformand

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand og Hans Kristiansen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, kundecenteret Udvikling, Miljø og Teknik Mødedato: 02-10-2018 Sendes til: RandersBolig og Randers

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2017 Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 13-06-2017 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Administrationen: Kenneth Taylor Hansen, direktør og Karin Jensen, forvaltningskonsulent.

Administrationen: Kenneth Taylor Hansen, direktør og Karin Jensen, forvaltningskonsulent. Redegørelse Forvaltning: Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde med Møllevænget & Storgaarden Mødested: Laksetorvet, E. 1.93 Mødedato: 11-09-2018 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2018, Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Mødested: Laksetorvet, kundecenter Udvikling, Miljø og teknik Mødedato: 13-06-2018 Sendes

Læs mere

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 01-11-2018 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen,

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 08-12-2014 Sendes til: Randers Boligforening af 1940, RandersBolig,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 16.574, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 213

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Ivan Engberg, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Ivan Engberg, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Boligselskabet af 2014 - Styringsdialog 2018 Mødested: E. 1.93, Odinsgade 7, 8900 Randers C Dato: 25-10-2018 Sendes til: Boligselskabet af

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog, Boligselskabet af 2014 Forvaltning: Sekretariat Dato: 17-11-2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Redegørelse Vedr.: Styringsdialogmøde Domea Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.11 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 16-09-2016 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen, kundechef Mikki Schougaard

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Referat fra styringsdialog med Domea Vojens

Referat fra styringsdialog med Domea Vojens Boligselskabet Domea Vojens Naffet 2 6100 Haderslev Haderslev Kommune Sekretariat, Udvikling og Personale Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 21332050 soli@haderslev.dk 08-05-2018 Sagsident:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: Odinsgade, E.93 Mødedato: 15-11-2018 Sendes til: Domea Deltagere: Administration: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017 Dato: 20.11.2017 Tid: 13:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Anthony Le Journalnr.: 17/14985 Deltagere: Tommy E. Hansen (Formand for bestyrelsen) Kenneth T. Hansen (Direktør for Randers bolig) Mogens T. Clingman

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Boligselskabet af 2014 Mødested: E 1.93, Odinsgade 7, 8900 Randers C Mødedato: 02-11-2017 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig

Læs mere

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Lejerbo Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 11-10-2017 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Lejerbo: formand Carsten Gylling,

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Domea Ingen Ingen Ingen Afsluttet A/B Andelsbo 1 Budgetter var ikke kostægte Der udarbejdes fra nu af og fremover kostægte budgetter Ingen Afsluttet Vorup Ingen Ingen Ingen Afsluttet Typografernes Stiftelse

Læs mere

Referat. Vedrørende: Statusmøde med RandersBolig (1. kvartal 2017) Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Dato: Sendes til: RandersBolig

Referat. Vedrørende: Statusmøde med RandersBolig (1. kvartal 2017) Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Dato: Sendes til: RandersBolig Referat Vedrørende: Statusmøde med RandersBolig (1. kvartal 2017) Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Dato: 31-03-2017 Sendes til: RandersBolig Deltagere: RandersBolig: Kenneth Taylor, direktør og

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen Vedrørende: Notat vedrørende forhold drøftet under styringsdialogen Sagsnavn: Styringsdialog 2012 (12/002941) Sagsnummer: 03.11.00-K00-1-12 Skrevet af: Marianne Sølgaard E-mail: Marianne.Solgaard@randers.dk

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Dato: 10.01.2017 Tid: 10:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Emilie Kejlberg Jensen Journalnr.: 16/20623 Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Boligselskabet af 2014 Deltagere: Tommy E. Hansen

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale C 2.25 Mødedato: 26-11-2013 Sendes til: RandersBolig, Randers Boligforening af

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus Mødedato: Mødetid: 10:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Lejerbo Formand Inge Køster Forretningsfører Pia Hesselvig Resumé Tilstede fra Aarhus Kommune

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Referat fra styringsdialog 2018

Referat fra styringsdialog 2018 HADERSLEV BOLIGSELSKAB Naffet 2, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Sekretariat, Udvikling og Personale Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 21332050 soli@haderslev.dk 24-05-2018 Sagsident:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 BS Nordjylland

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 BS Nordjylland Overskrift Mødedeltagere - Boligorganisationen: Mødedeltagere Hjørring Kommune (HJK): Administrativ enhed: Styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland Arsenalvej 20, 9800 Hjørring Formand: Troels

Læs mere

Dialogmøde (afholdt i 2012) Lejerbo, Kalundborg

Dialogmøde (afholdt i 2012) Lejerbo, Kalundborg REFERAT Dialogmøde 2011 + 2012 (afholdt i 2012) Lejerbo, Kalundborg Dato: 23. april 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Niels

Læs mere

Administrationen: Pia Hesselvig, forretningsfører, Sif Rasmussen, teknisk driftschef og Richard Villadsen, driftschef

Administrationen: Pia Hesselvig, forretningsfører, Sif Rasmussen, teknisk driftschef og Richard Villadsen, driftschef Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialog 2018 Mødested: Laksetorvet, kundecenteret UMT Mødedato: 08-10-2018 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Administrationen: Pia Hesselvig,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Den 17. november 2014 MTM-CBM/Grundsalg og Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 17. november

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Emne: Referat fra styringsdialogmøde 2017 mellem Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune

Emne: Referat fra styringsdialogmøde 2017 mellem Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Mødereferat Emne: Referat fra styringsdialogmøde 2017 mellem Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune 30. oktober 2017 - Sagsnr. 17/11427 - Løbenr. 217271/17 Møde dato 27. oktober 2017 Møde

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet af 2014 den 4. december 2018

Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet af 2014 den 4. december 2018 Referat Dato: 04-12-2018 Reference: Stina Sejersen Tlf.: 89 59 40 25 E-mail: sta@norddjurs.dk Journalnr.: 18/18123 Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet af 2014 den 4. december 2018 Deltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. januar 2016 Referat udsendt den 5. februar 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. januar 2016 Referat udsendt den 5. februar 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. januar 2016 Referat udsendt den 5. februar 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde 2018 med Bedsted Andelsboligforening

Referat, styringsdialogmøde 2018 med Bedsted Andelsboligforening Referat, styringsdialogmøde 2018 med Bedsted Andelsboligforening Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning:

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning: Notat Dato: 05-02-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen Tlf.: 89594077 E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 15/19610 Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig Dette notat indeholder definitionen

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016 Årsberetning 1. oktober 2015-30. september 2016 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2015/2016 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 2 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen

Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016, RandersBolig Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 07-11-2016 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hjørring

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hjørring Styringsdialogmøde med Domea Hjørring Domea Servicecenter Bolig Nord, Vestergade 8, Hjørring Mødedeltagere - Boligorganisationen: Mødedeltagere Hjørring Kommune (HJK): Administrativ enhed: Dir. Mikki Frandsen,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen Referat fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER REFERAT Dialogmøde 2014 Høng Boligforening Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Diethmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Bestyrelsen: formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorph-Jensen

Bestyrelsen: formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorph-Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde med RandersBolig Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 16-11-2017 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Bestyrelsen: formand Jan Guldmann,

Læs mere

Notat. Regnskabsgennemgang - almene boligorganisationers regnskaber for 2010

Notat. Regnskabsgennemgang - almene boligorganisationers regnskaber for 2010 Notat Økonomi Økonomi og Indkøb Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 30. november 2011 Regnskabsgennemgang - almene boligorganisationers regnskaber for 2010 Acadresagsnr: 11/39316 Indledning...2

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hirtshals

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hirtshals Styringsdialogmøde med Domea Hirtshals Domea Servicecenter Bolig Nord, Vestergade 8, Hjørring Mødedeltagere - Boligorganisationen: Mødedeltagere Hjørring Kommune (HJK): Administrativ enhed: Mødedato: Dato

Læs mere

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 23. oktober 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen (afbud)

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl. 0930 1230

Læs mere

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Hvornår: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00 Hvor: Hos Ingrid Afdelingsbestyrelsens medlemmer: Ingrid Hansen, Lis Jensen og Jørn Jensen og Marianne

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Statsbanepersonalets Andels-Boligforening

Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Egenkontrol med udgangspunkt i årsregnskabet 1. januar til 31. december 2017 Den almene boligsektor blev i 2010 omfattet af en styringsreform i form af en model

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2016 Dato: 1. december 2017 Lokale: Tidspunkt: Fraværende: Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2013, Boligforeningen af 10. marts 1943

Mødereferat. Styringsdialog 2013, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødereferat Styringsdialog 2013, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 14. januar 2014 Mødetid: 10.00 Mødested: Tranekærparken 1 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Forretningsfører Anni Øhrberg

Læs mere

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales.

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales. REFERAT Dialogmøde 2014 Gørlev Boligselskab Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Lillian Pedersen Forretningsfører Jens

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Hadsund

Årsberetning Lejerbo, Hadsund Årsberetning 1. januar 2012 31. december 2012 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2012 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

Bestyrelsen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorf-Jensen

Bestyrelsen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorf-Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat, Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialog RandersBolig Mødested: E. 1.93 Odinsgade Mødedato: 9-11-2018 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Bestyrelsen: Formand

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2020 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget.

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014 Årsberetning 1. maj 2013 30. april ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2013/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side 1 Dispositionsfondens

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2017 Dato: 14. december 2018 Lokale: Tidspunkt: Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen, Sorø Kl.

Læs mere