Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015"

Transkript

1 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: C. Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn afspejler TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harborbestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbourlovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udsagn er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er kun forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det måtte være påkrævet ved lov. Side 1 af 8

2 BESTYRELSENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND FLEMMING IPSEN Mine damer og herrer kære TORM aktionærer Indledningsvist vil jeg på Selskabets vegne gerne takke for den støtte og opbakning, som TORM har fået i årets løb. Det betyder meget for hele organisationen. Bestyrelsen og direktionen lægger vægt på at have en direkte og åben dialog med Selskabets aktionærer og øvrige interessenter. På sidste års ordinære generalforsamling i april måned fremlagde bestyrelsen sin lovpligtige beretning om TORMs negative egenkapital i henhold til kapitaltabsreglen i selskabslovens 119. I september 2014, altså for seks måneder siden, indkaldte TORM til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at give en opdatering på Selskabets økonomiske stilling. På begge generalforsamlinger har bestyrelsen vurderet, at betingelserne for Selskabets fortsatte drift var til stede i en periode, mens mulighederne for en rekapitalisering undersøges og implementeres. I dag vil bestyrelsen starte med at rapportere om resultatet for 2014 og Selskabets økonomiske stilling. Dernæst vil bestyrelsen give en omfattende opdatering på de igangværende restruktureringsbestræbelser for at etablere en langsigtet kapitalstruktur, hvor TORM har færdiggjort forhandlingerne med en gruppe af långiverne og Oaktree Capital Management (Oaktree) om at sikre den nødvendige støtte fra långiverne til at implementere en omfattende restrukturering. Endelig vil bestyrelsen begrunde de ganske vidtrækkende forslag, der er på dagsordenen i dag. 1. TORMs resultat for 2014 og Selskabets økonomiske stilling 125 års jubilæum TORM befinder sig i en af de formentlig sværeste perioder i Selskabets historie. Alligevel gav 2014 anledning til at fejre Selskabets 125-års jubilæum. En så lang historie er både motiverende og et stort aktiv for TORM i den daglige drift. Det har været et stort privilegium at markere jubilæet ved forskellige kundearrangementer igennem Herudover har TORM fejret sine ca medarbejdere på verdensplan, både til lands og til vands, samt alle de kunder, investorer, myndigheder og mange andre, som har spillet en rolle i TORMs udvikling igennem årene. Men lad os nu vende blikket mod det år, der lige er gået TORM har her til morgen offentliggjort en opdateret årsrapport for 2014, som afspejler de seneste begivenheder, herunder dagens meddelelse om henstand. Disse opdateringer vil blive gennemgået under dagsordenens punkt 2. Der er ingen ændringer i de økonomiske resultater. Driften i 2014 I 2014 realiserede TORM et positivt EBITDA på USD 77 mio. og et underskud før skat på USD 283 mio. Resultatet er på niveau med de justerede forventninger af 6. november TORMs flåde af produkttankskibe opnåede en gennemsnitlig TCE-indtjening på USD/dag , hvilket er en stigning på 7% i forhold til 2013 og skyldes et stærkt marked i sidste del af året. Det rapporterede fald i EBITDA på USD 19 mio. skyldes primært, at Selskabet havde omkring færre indtjeningsdage. Nedskrivninger på USD 192 mio. vedrørende salg af skibe (USD 60 mio.) medvirkede til, at resultatet før skat blev et utilfredsstillende underskud på USD 283 mio. (mod et underskud på USD 166 mio. i 2013). Dette resultat var også på niveau med de senest udmeldte forventninger af 6. november Jeg vil gerne bruge lidt tid på at forklare om tendenserne på produkttankmarkedet for at sætte TORMs resultater og situation i perspektiv. 2 af 8

3 Tankskibssegmentet Som I ved, har TORM sin største eksponering mod produkttankmarkedet, og TORMs forretningsmodel bygger på at fastholde en tilstedeværelse på spotmarkedet dvs. uden langsigtet afdækning for derved at kunne drage fordel af volatiliteten og den forventede gradvise bedring på markedet. På kort sigt vil TORM ikke søge en højere afdækning end i dag, idet Selskabet vurderer, at der fortsat er et potentiale for vækst på markedet. I første del af 2014 var fragtraterne i produkttanksegmentet under pres, primært på grund af lav europæisk efterspørgsel, begrænset arbitragehandel og lavere ton-mil på amerikansk eksport. Fragtraterne var derfor lavere end i samme periode i I andet halvår steg fragtraterne markant i LR-segmentet, hvilket også påvirkede de øvrige segmenter og medførte de højeste fragtrater siden De vigtigste faktorer i den forbindelse var åben arbitragehandel, ny raffinaderikapacitet i Mellemøsten og lavere oliepriser. Den globale flåde af produkttankskibe steg med 3,8% i 2014 målt i kapacitet og 3,4% målt i antal skibe. Det er de højeste vækstrater siden 2011, men tallet dækker over store forskelle inden for de enkelte segmenter. Væksten svingede mellem 0,2% for LR1-segmentet og 5,8% for MR-skibene, og da alle de øvrige segmenter har oplevet en stigende væksttendens i de senere år, skiller LR1- segmentet sig ud med stagnerende vækst. Den globale efterspørgsel efter olie levede ikke op til forventningerne i 2014, da eurozonen, Kina og de fleste nye markeder oplevede lavere økonomisk vækst end forventet. Der ventes dog makroøkonomisk fremgang i Efterspørgslen efter tonnage justeret for transportafstande den såkaldte ton/mil-effekt steg med anslået 5% i 2014 drevet af øget arbitragehandel med nafta fra Vesten til Østen særligt i 2. halvår samt en stigning i produkteksporten fra Europa især i 4. kvartal kombineret med forbedrede marginer på raffinering. Dette medførte en stigning i benzineksporten fra Europa samt øget import fra Latinamerika mod slutningen af året som følge af ikke-planlagte afbrydelser på raffinaderierne. Derudover havde forøgelsen af raffinaderikapaciteten i Mellemøsten en positiv effekt på markedet, hvilket primært var til gavn for LR-skibene i 2. halvår Mens den svage efterspørgsel efter olie i 2014 i høj grad skyldes lavere efterspørgsel efter diesel i lande uden for OECD, så er det netop denne form for efterspørgsel, der ventes at give det største bidrag til stigende efterspørgsel efter olie 2015, ikke mindst som følge af et produktskifte på markedet for bunkerolie fra tungere fuelolie til det såkaldte, marine gasoil. Der er ikke desto mindre mulighed for en stigende olieefterspørgsel, hvis den lave pris på råolie fortsætter. Landene uden for OECD, særligt Kina og Mellemøsten og også Afrika og Latinamerika, ventes at drive væksten i efterspørgsel efter olie. Efterspørgslen i OECD-landene som helhed ventes fortsat at falde, til trods for at efterspørgslen i USA i 2014 var kraftigere end forventet. Produkttankraterne steg mod slutningen af 2014 til det højeste niveau i seks år, og de har holdt det høje niveau i de første måneder af 2015, ikke mindst på grund af rekordlave temperaturer på den amerikanske østkyst, som i kombination med vejrligsrelaterede produktionsafbrydelser og den største raffinaderistrejke i 35 år har ført til en stigning i importen af diesel fra Europa. Endvidere har markedet været positivt påvirket af, at en række raffinaderier i Latinamerika fortsat har været ramt af produktionsstop, øget importefterspørgsel i Vestafrika, produktionsstop på raffinaderier på den amerikanske vestkyst samt øget eksport fra de nye raffinaderier i Mellemøsten. Jeg vil gerne fremhæve nogle af TORMs tiltag inden for produkttanksegmentet i TORM flyttede sit kontor fra Stamford til Houston for at komme tættere på kunderne, da Houston, Texas, i stigende grad er et samlingspunkt for shippingkunder i USA. TORM havde i 2014 fokus på at optimere sine processer og forenkle One TORM-platformen. Herudover opløste TORM og Maersk Tankers samarbejdet i LR2-poolen, hvilket har givet TORM mulighed for at overtage den fulde strategiske og kommercielle kontrol med Selskabets LR2-skibe. Dette er endnu et skridt hen imod at forenkle strukturen i One TORM-platformen. TORM kan nu markedsføre alle skibssegmenterne samlet og tilbyde sine kunder en komplet vifte af services inden for de fire produkttanksegmenter. Tankdivisionens dækningsbidrag udgjorde USD 123 mio., hvilket var USD 49 mio. lavere end i Nedgangen skyldtes primært 22% færre indtjeningsdage samt højere driftsomkostninger, der kun delvist blev opvejet af højere fragtrater. 3 af 8

4 På det volatile marked slog TORMs Tankdivision de kommercielle spot benchmarks med 47% for MR og 17% for LR1, mens TORMs LR2-spotrater var 8% lavere end spot benchmarks. Ved årets udgang drev TORM i alt 72 produkttankskibe. Heraf er 43 egne skibe, syv er indchartrede og 22 er under kommerciel ledelse. Der var ingen nybygninger i ordre. Tørlastsegmentet Aktiviteten på tørlastmarkedet lå på et historisk lavt niveau i De gennemsnitlige spotfragtrater i Panamax-segmentet var ca. 67% lavere end det 10-årige historiske gennemsnit. Et faldende spotmarked i årets første seks måneder medførte en gradvis udvanding af periodemarkedet og et fald på markedet for ældre tonnage. I tråd med de generelle markedsforventninger steg den globale tørlastflåde med ca. 4,4% i 2014, netto, efter skrotning. Handelsvolumen steg med ca. 4,2%, hvilket var under markedets forventninger og til dels kan tilskrives faldende efterspørgsel efter kul fra Kina. Siden sommeren 2013 har TORM gradvist reduceret Selskabets tørlastaktiviteter som følge af afdæmpede forventninger til tørlastmarkedet på kort til mellemlangt sigt. TORM ønsker i stedet at fokusere alle tilgængelige ressourcer på Selskabets størrelse og operationelle platform i produkttanksegmentet. Selskabet har derfor minimeret sin markedsrisiko ved at tilbagelevere skibe og fastholde en høj afdækning for 2015, primært i periodemarkedet. Pr. 31. december 2014 udgjorde TORMs tørlastflåde to egne skibe og fem indchartrede skibe med udløb i de kommende år. Dækningsbidraget for Selskabets tørlastaktiviteter var USD 0 mio. til trods for, at fragt- og charterraterne var historisk lave. Det skal ses i forhold til et underskud på USD 22 mio. i I Panamax-segmentet opnåede TORM en gennemsnitlig indtjening på USD/dag , hvilket var 31% højere end i 2013 og 36% højere end det gennemsnitlige spotmarked. Også denne forbedring kan tilskrives Selskabets politik om at have en høj afdækning. Regnskabet Jeg vil nu gennemgå regnskabet for Resultatopgørelse Nettoomsætningen i 2014 udgjorde i 2014 USD 624 mio. mod USD 992 mio. i Den lavere omsætning skyldes en nedgang på USD 190 mio. fra de reducerede tørlastaktiviteter samt USD 178 mio. fra færre indtjeningsdage i tanksegmentet. Den såkaldte TCE-indtjening (timecharterækvivalent) udgjorde USD 326 mio. i 2014 mod USD 443 mio. i Den lavere TCE-indtjening kan primært henføres til en nedgang på 35% i antallet af disponible indtjeningsdage, svarende til en reduktion i indtjeningen på USD 141 mio., som til dels blev opvejet af højere fragtrater. De samlede administrationsomkostninger udgjorde USD 51 mio. i 2014, hvilket var et fald på USD 6 mio. eller 10% (mod USD 57 mio. i 2013). Faldet skyldes primært en reduktion i personalerelaterede omkostninger, revisionshonorarer og konsulentomkostninger samt styrkelsen af USD. TORMs administrationsomkostninger ligger nu på et meget konkurrencedygtigt niveau i forhold til sammenlignelige selskaber. EBITDA, det vil sige resultat før renter, afskrivninger, amortisering og skat, var USD 77 mio., hvilket er på niveau med de seneste forventninger af 6. november 2014 om EBITDA på USD mio. På den ordinære generalforsamling i april 2014 oplyste TORMs bestyrelse Selskabets aktionærer om, at Selskabet ved udgangen af første kvartal 2014 havde lidt et kapitaltab. Den specifikke begivenhed, der udløste den negative egenkapital, var en nedskrivning på USD 192 mio. i marts Driftsunderskuddet steg med USD 120 mio. til et underskud på USD 211 mio. i 2014 (mod USD 91 mio. i 2013). Denne stigning skyldes primært et fald i dækningsbidraget (nettoindtjening ved skibsfart) på USD 27 mio. samt en stigning på USD 132 mio. i nedskrivninger på skibe. Dette blev 4 af 8

5 delvist opvejet af et fald i administrationsomkostningerne på USD 6 mio. samt et fald i amortisering og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver på USD 31 mio. Årets resultat før skat var et under skud på USD 283 mio., hvilket svarer til de senest udmeldte forventninger om et underskud før skat på USD mio. Resultatet for 2014 indeholder særlige poster på USD 192 mio. vedrørende indregnede nedskrivninger på salg af skibe. Resultat pr. aktie (EPS) i TORM var negativt med USD 0,4 i 2014 mod USD -0,2 i Som nævnt ovenfor er årets resultat klart utilfredsstillende. Balance og pengestrømme TORMs samlede aktiver faldt med USD 624 mio. i 2014 til USD mio. fra USD mio. i Den regnskabsmæssige værdi af skibe, herunder skibe bestemt for salg, og dokningsaktiver udgjorde USD mio. mod USD mio. i Faldet kan primært henføres til salg af skibe på USD 385 mio., nedskrivninger på USD 192 mio. samt afskrivninger på USD 96 mio. Selskabets registrerede egenkapital faldt med USD 282 til USD -164 mio. beregnet under forudsætning af fortsat drift. Faldet kan primært henføres til årets resultat på USD -284 mio. Årets underskud blev delvist opvejet af tilbageførsel af en reserve for sikringstransaktioner på USD 5 mio. Egenkapitalen pr. 31. december 2014 gav TORM en egenkapitalandel på -12%. TORM beregner hvert kvartal flådens samlede langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme i overensstemmelse med kravene i IFRS. Den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december Det skal understreges, at flådens genindvindingsværdi ved et eventuelt tvangssalg eller konkursbehandling vil være væsentligt lavere USD 356 mio. pr. 31. december 2014 end under forudsætning af fortsat drift, som anført i årsrapporten. Koncernens nettorentebærende gæld for 2014 udgjorde USD mio., hvilket var 19% mindre end i 2013, hvor gælden udgjorde USD mio. Denne ændring kunne primært henføres til tilbagebetaling af banklån i forbindelse med salg og levering af 17 skibe på USD 329 mio. Dette blev delvist udlignet af yderligere træk på driftskapitalfaciliteten på USD 8 mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2014 USD 27 mio. efter rentebetalinger på USD 35 mio. og honorarer på USD 12 mio. til rådgivere vedrørende de igangværende restruktureringsbestræbelser. Sidste år udgjorde pengestrømme fra driften USD 68 mio. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde USD 313 mio. mod USD 93 mio. i 2013 og var påvirket med USD 335 mio. fra salg af skibe. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde USD -324 mio. i 2014 mod USD -161 mio. i Ændringen skyldes primært tilbagebetaling af skibsfinansiering i forbindelse med salg af skibe. Den uafhængige revisors påtegning Som det fremgår af rettelsesbladet til årsrapporten for 2014, er den forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold vedrørende koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. Påtegningen indeholder dog supplerende oplysninger vedrørende den påtænkte finansielle restrukturering. Vi vil behandle opdateringen under dagsordenens punkt 2. Aktiekursens udvikling Den gennemsnitlige daglige handel med TORM aktier i 2014 var ca. 1,1 mio. på NASDAQ OMX. Aktiekursen faldt fra DKK 1,35 pr. aktie primo 2014 til DKK 0,31 pr. aktie ultimo Lukkekursen for aktien var i går DKK 0,48 pr. aktie. Udbytte Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret af 8

6 Forventninger til TORMs resultat for 2015 Resultatet for 2015 er forbundet med væsentlig usikkerhed relateret til gennemførelsen af Restruktureringsaftalen. TORM har derfor besluttet ikke at offentliggøre sine forventninger til resultatet for Da indtjeningsdage ikke var afdækket ved udgangen af 2014, vil en ændring i fragtraterne på USD/dag påvirke resultatet med USD 17 mio. Pr. 31. december 2014 var 4% af de samlede indtjeningsdage i Tankdivisionen i 2015 afdækket til gennemsnitligt USD/dag Pr. 31. december 2014 var 64% af de samlede indtjeningsdage i tørlastforretningen i 2015 afdækket til gennemsnitligt USD/dag I forventes kapaciteten i produkttankflåden at vokse med en samlet årlig vækstrate på ca. 6%. Men hvis man tager højde for den forventede migration af skibe mellem uraffinerede og raffinerede produkter, anslås det samlede udbud af produkttankskibe til transport af raffinerede produkter at stige med en årlig vækstrate på ca. 5% i samme periode. Den samlede årlige vækst i ton/mil-efterspørgslen på produkttankmarkedet i perioden skønnes at blive ca. 6%, hvilket således overstiger væksten i udbuddet af tonnage og dermed bidrager til en positiv udvikling i udnyttelsen af produkttankflåden i denne periode. 2. TORMS igangværende restruktureringsbestræbelser Jeg vil nu give en status på de igangværende restruktureringsbestræbelser. TORM har en veldrevet operationel platform, men Selskabet er hæmmet af en overbelånt kapitalstruktur og negativ egenkapital. Ved udgangen af 2014 udgjorde TORMs gæld USD mio., mens TORMs flåde havde en markedsværdi på USD 859 mio. baseret på mæglervurderinger. I al væsentlighed, er det denne forskel på USD 568 mio., der er kerne i TORMs økonomiske problemer. Som omtalt af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 har TORM haft det fornødne økonomiske råderum og opbakning fra långiverne til at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet kapitalstruktur. Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 16 af 27. oktober 2014 har TORM tidligere indgået en Restruktureringsaftale med en gruppe af de nuværende långivere, der repræsenterer ca. 61% af TORMs skibsfinansiering, og Oaktree angående en mulig restrukturering af TORMs gæld. Denne aftale udløber den 31. marts 2015 i henhold til aftalens betingelser. Parterne er på plads med en aftale som vil sikre den nødvendige støtte fra långiverne til at implementere en restrukturering på betingelser, der er fastsat i den nye restruktureringsaftale. TORM skal den 31. marts 2015 påbegynde amortiseringen af de eksisterende lån, hvilket kan resultere i en misligholdelse af Selskabets låneaftaler. For at undgå enhver tvivl om TORMs finansielle situation, mens den komplekse restruktureringsproces færdiggøres, har TORM opnået tilsagn fra långiverne om, at de ikke vil håndhæve deres rettigheder i relation til indtrædelse af potentielle misligholdelsesbegivenheder, indtil der enten er en ny restruktureringsaftale på plads eller indtil den 23. april Dette vil give en begrænset mængde ekstra tid til at indhente underskrifter på den nye Restruktureringsaftale. Når den nye restruktureringsaftale er indgået, vil TORM anmode alle långivere om støtte til at implementere denne restrukturering hurtigst muligt. Bestyrelsen er overbevist om, at Selskabet kan opnå mindstekravet til långiverstøtte (75% efter værdi og 50% efter antal), så den påtænkte restruktureringsaftale kan implementeres. Den nye restruktureringsaftale indeholder tre forskellige trin: For det første skal långiverne nedskrive gælden til aktivernes nuværende værdi. Som anført ovenfor svarer det til en nedskrivning på over USD 0,5 mia., hvilket vil give TORM en belåningsgrad på ca. 100%. Långiverne vil modtage tegningsrettigheder (warrants) svarende til 7,5% af TORMs aktiekapital til gengæld for denne gældsnedskrivning. 6 af 8

7 For det andet kan långiverne vælge at konvertere dele af den resterende gæld til ny egenkapital i Selskabet. Dette trin er frivilligt, og hver långiver kan selv beslutte, hvorvidt der ønskes konvertering af yderligere gæld til egenkapital. Overordnet set er TORMs skibsfinansiering ejet af enten traditionelle banker eller fonde. Arbejdshypotesen er, at bankerne vil konvertere ~5% af deres andel af gælden til ny egenkapital, mens fondene forventes at ville konvertere ~100% af deres andel af gælden til ny egenkapital. Derfor er forventningen i øjeblikket, at långiverne samlet vil vælge at konvertere ~35% af den udestående gæld til ny egenkapital. For det tredje vil Oaktree indskyde 31 produkttankskibe bestående af 22 MR- og tre LR2- produkttankskibe på vandet samt seks MR-nybygninger med levering i Disse skibe har en begrænset gældsætning. Oaktree vil modtage en kontrollerende aktiepost i Selskabet som modydelse for indskuddet af disse skibe. Efter restruktureringen vil TORM have en flåde med en værdi på ca. USD 1,6 mia. og en egenkapitalandel på ~50%. Aftalen omfatter endvidere en erstatning af den nuværende Arbejdskapitalfacilitet med en ny på USD 75 mio. Som følge af den foreslåede restrukturering og den påtænkte udvanding på grund af udstedelse af nye aktier i forbindelse med de ovennævnte trin 1 og 2 forventes det, at de nuværende aktionærer, som ikke er långivere, vil beholde ca. 2% af den primære egenkapital forud for sammenlægningen med flåden fra Oaktree (efter trin 2). Dette svarer til ca. 0,8% af den proforma-udvandede egenkapital efter Oaktrees indskud af aktiver (efter trin 3) baseret på de nuværende forudsætninger for konvertering af gæld til egenkapital. Den foreslåede transaktion vil styrke TORMs position som et af de største rederier inden for produkttanksegmentet målt på antal ejede skibe og skibe under administration. TORM vil endvidere være et selskab med en række nybygninger til levering i den nærmeste fremtid Bestyrelsen har igennem de seneste 18 måneder undersøgt en lang række muligheder og vurderer, at den foreslåede restrukturering er den eneste mulige løsning for TORM. Efter restruktureringen vil TORM fortsætte som en going concern og drive virksomhed som børsnoteret selskab til gavn for aktionærerne. Hvis de foreslåede bemyndigelser ikke godkendes i dag af det fornødne antal aktionærer, vil alternativet sandsynligvis blive en insolvensbehandling enten i Danmark eller i en anden jurisdiktion eller overførsel af aktiver og forpligtelser til en anden enhed, således som det vil blive nærmere beskrevet senere. Dette bringer os frem til de fremkomne forslag til generalforsamlingen. 3. Forslag stillet på den ordinære generalforsamling For at implementere Restruktureringsaftalen skal bestyrelsen opnå bemyndigelse til en kapitalforhøjelse for at gennemføre de tidligere nævnte tre tiltag. Forslagene under dagsordenens pkt. 6.c - 6.n er knyttet til de påtænkte implementeringstrin, og bemyndigelserne er udformet med henblik på at tage højde for det endelige udfald af de afsluttende forhandlinger med de relevante involverede parter. Det er vigtigt for den siddende bestyrelse at fastslå, at bemyndigelserne har til formål at kunne implementere Restruktureringsaftalen således, som den er skitseret tidligere. Brugen af sådanne bemyndigelser vil kun ske under behørig hensyntagen til de såkaldte fiduciary duties, dvs. den fortsatte pligt til at sikre alle interessenters interesser. Selskabet har engageret et uafhængigt revisionsfirma, PWC, til at udstede en fairness opinion om den kapitalforhøjelse, der er forbundet med den Restruktureringsaftalen. Dette arbejde er blevet færdiggjort. PWC konkluderer, at som helhed er vilkårene for aftalen fair og rimelige for TORMs aktionærer. Forslag 6.a er foranlediget af de danske Anbefalinger for god Selskabsledelse og har til formål at holde bestyrelsens aflønning uændret i forhold til det niveau, aktionærerne godkendte sidste år. Forslag 6.b er af mere teknisk karakter, idet Erhvervs- og Vækstministeren overvejer at afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier. Denne lovændring vil potentielt træde i kraft i 7 af 8

8 2015. Bestyrelsen foreslår derfor, at Selskabets aktier ændres fra ihændehaveraktier til navneaktier for dermed at give mulighed for fremtidige kapitalforhøjelser. Forslag 6.m er af særlig karakter, da det omhandler en bemyndigelse til at gennemføre en mulig transaktion, der indebærer en hel eller delvis overdragelse af Selskabets aktiver og passiver på markedsvilkår til en anden enhed mod vederlag i form af aktier, kontanter eller andet rimeligt vederlag, som måtte blive aftalt i forbindelse med implementeringen af en restrukturering af Selskabet og dets aktiviteter. Dette er ikke bestyrelsens foretrukne løsning, men fungerer som en nødplan i tilfælde af, at bemyndigelserne til en kapitalforhøjelse ikke bliver godkendt. I dette tilfælde forventes det, at TORMs egenkapitalandel i den anden enhed vil medføre en indirekte udvanding af TORMs eksisterende aktionærer, der vil have en større negativ effekt, end hvis restruktureringen sker på TORM A/S-niveau. Bestyrelsen anbefaler, at de på generalforsamlingen tilstedeværende aktionærer giver bestyrelsen de i forslag 6.c 6.n beskrevne bemyndigelser. Dette afslutter min gennemgang af de fremkomne forslag til generalforsamlingen. Jeg vil også gerne nævne, at Selskabet har haft en konstruktiv dialog med en aktionær, hr. Kjeld Beyer, om, hvordan TORM bedst kan dække aktionærernes informationsbehov. Som et resultat af disse drøftelser har bestyrelsen besluttet at supplere indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2016 med en tabel over de seneste fem års nøgletal samt oplysninger om aktievederlag. *** På bestyrelsens vegne vil jeg gerne slutte af med at takke alle vores interessenter for deres samarbejde igennem denne yderst vanskelige periode for Selskabet. Bestyrelsen ønsker især at takke medarbejderne i hele TORMs organisation for deres ekstraordinære indsats i en svær periode i Selskabets mangeårige historie. 8 af 8

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014 generalforsamling den 3. april 2014 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Chairman, tlf.:

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 Årsrapport 2011 3 Indhold HØJDEPUNKTER Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 DIVISIONER Tankdivisionen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014 TORM A/S - Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 3. april 2014. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere