Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015"

Transkript

1 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: C. Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn afspejler TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harborbestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbourlovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udsagn er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er kun forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det måtte være påkrævet ved lov. Side 1 af 8

2 BESTYRELSENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND FLEMMING IPSEN Mine damer og herrer kære TORM aktionærer Indledningsvist vil jeg på Selskabets vegne gerne takke for den støtte og opbakning, som TORM har fået i årets løb. Det betyder meget for hele organisationen. Bestyrelsen og direktionen lægger vægt på at have en direkte og åben dialog med Selskabets aktionærer og øvrige interessenter. På sidste års ordinære generalforsamling i april måned fremlagde bestyrelsen sin lovpligtige beretning om TORMs negative egenkapital i henhold til kapitaltabsreglen i selskabslovens 119. I september 2014, altså for seks måneder siden, indkaldte TORM til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at give en opdatering på Selskabets økonomiske stilling. På begge generalforsamlinger har bestyrelsen vurderet, at betingelserne for Selskabets fortsatte drift var til stede i en periode, mens mulighederne for en rekapitalisering undersøges og implementeres. I dag vil bestyrelsen starte med at rapportere om resultatet for 2014 og Selskabets økonomiske stilling. Dernæst vil bestyrelsen give en omfattende opdatering på de igangværende restruktureringsbestræbelser for at etablere en langsigtet kapitalstruktur, hvor TORM har færdiggjort forhandlingerne med en gruppe af långiverne og Oaktree Capital Management (Oaktree) om at sikre den nødvendige støtte fra långiverne til at implementere en omfattende restrukturering. Endelig vil bestyrelsen begrunde de ganske vidtrækkende forslag, der er på dagsordenen i dag. 1. TORMs resultat for 2014 og Selskabets økonomiske stilling 125 års jubilæum TORM befinder sig i en af de formentlig sværeste perioder i Selskabets historie. Alligevel gav 2014 anledning til at fejre Selskabets 125-års jubilæum. En så lang historie er både motiverende og et stort aktiv for TORM i den daglige drift. Det har været et stort privilegium at markere jubilæet ved forskellige kundearrangementer igennem Herudover har TORM fejret sine ca medarbejdere på verdensplan, både til lands og til vands, samt alle de kunder, investorer, myndigheder og mange andre, som har spillet en rolle i TORMs udvikling igennem årene. Men lad os nu vende blikket mod det år, der lige er gået TORM har her til morgen offentliggjort en opdateret årsrapport for 2014, som afspejler de seneste begivenheder, herunder dagens meddelelse om henstand. Disse opdateringer vil blive gennemgået under dagsordenens punkt 2. Der er ingen ændringer i de økonomiske resultater. Driften i 2014 I 2014 realiserede TORM et positivt EBITDA på USD 77 mio. og et underskud før skat på USD 283 mio. Resultatet er på niveau med de justerede forventninger af 6. november TORMs flåde af produkttankskibe opnåede en gennemsnitlig TCE-indtjening på USD/dag , hvilket er en stigning på 7% i forhold til 2013 og skyldes et stærkt marked i sidste del af året. Det rapporterede fald i EBITDA på USD 19 mio. skyldes primært, at Selskabet havde omkring færre indtjeningsdage. Nedskrivninger på USD 192 mio. vedrørende salg af skibe (USD 60 mio.) medvirkede til, at resultatet før skat blev et utilfredsstillende underskud på USD 283 mio. (mod et underskud på USD 166 mio. i 2013). Dette resultat var også på niveau med de senest udmeldte forventninger af 6. november Jeg vil gerne bruge lidt tid på at forklare om tendenserne på produkttankmarkedet for at sætte TORMs resultater og situation i perspektiv. 2 af 8

3 Tankskibssegmentet Som I ved, har TORM sin største eksponering mod produkttankmarkedet, og TORMs forretningsmodel bygger på at fastholde en tilstedeværelse på spotmarkedet dvs. uden langsigtet afdækning for derved at kunne drage fordel af volatiliteten og den forventede gradvise bedring på markedet. På kort sigt vil TORM ikke søge en højere afdækning end i dag, idet Selskabet vurderer, at der fortsat er et potentiale for vækst på markedet. I første del af 2014 var fragtraterne i produkttanksegmentet under pres, primært på grund af lav europæisk efterspørgsel, begrænset arbitragehandel og lavere ton-mil på amerikansk eksport. Fragtraterne var derfor lavere end i samme periode i I andet halvår steg fragtraterne markant i LR-segmentet, hvilket også påvirkede de øvrige segmenter og medførte de højeste fragtrater siden De vigtigste faktorer i den forbindelse var åben arbitragehandel, ny raffinaderikapacitet i Mellemøsten og lavere oliepriser. Den globale flåde af produkttankskibe steg med 3,8% i 2014 målt i kapacitet og 3,4% målt i antal skibe. Det er de højeste vækstrater siden 2011, men tallet dækker over store forskelle inden for de enkelte segmenter. Væksten svingede mellem 0,2% for LR1-segmentet og 5,8% for MR-skibene, og da alle de øvrige segmenter har oplevet en stigende væksttendens i de senere år, skiller LR1- segmentet sig ud med stagnerende vækst. Den globale efterspørgsel efter olie levede ikke op til forventningerne i 2014, da eurozonen, Kina og de fleste nye markeder oplevede lavere økonomisk vækst end forventet. Der ventes dog makroøkonomisk fremgang i Efterspørgslen efter tonnage justeret for transportafstande den såkaldte ton/mil-effekt steg med anslået 5% i 2014 drevet af øget arbitragehandel med nafta fra Vesten til Østen særligt i 2. halvår samt en stigning i produkteksporten fra Europa især i 4. kvartal kombineret med forbedrede marginer på raffinering. Dette medførte en stigning i benzineksporten fra Europa samt øget import fra Latinamerika mod slutningen af året som følge af ikke-planlagte afbrydelser på raffinaderierne. Derudover havde forøgelsen af raffinaderikapaciteten i Mellemøsten en positiv effekt på markedet, hvilket primært var til gavn for LR-skibene i 2. halvår Mens den svage efterspørgsel efter olie i 2014 i høj grad skyldes lavere efterspørgsel efter diesel i lande uden for OECD, så er det netop denne form for efterspørgsel, der ventes at give det største bidrag til stigende efterspørgsel efter olie 2015, ikke mindst som følge af et produktskifte på markedet for bunkerolie fra tungere fuelolie til det såkaldte, marine gasoil. Der er ikke desto mindre mulighed for en stigende olieefterspørgsel, hvis den lave pris på råolie fortsætter. Landene uden for OECD, særligt Kina og Mellemøsten og også Afrika og Latinamerika, ventes at drive væksten i efterspørgsel efter olie. Efterspørgslen i OECD-landene som helhed ventes fortsat at falde, til trods for at efterspørgslen i USA i 2014 var kraftigere end forventet. Produkttankraterne steg mod slutningen af 2014 til det højeste niveau i seks år, og de har holdt det høje niveau i de første måneder af 2015, ikke mindst på grund af rekordlave temperaturer på den amerikanske østkyst, som i kombination med vejrligsrelaterede produktionsafbrydelser og den største raffinaderistrejke i 35 år har ført til en stigning i importen af diesel fra Europa. Endvidere har markedet været positivt påvirket af, at en række raffinaderier i Latinamerika fortsat har været ramt af produktionsstop, øget importefterspørgsel i Vestafrika, produktionsstop på raffinaderier på den amerikanske vestkyst samt øget eksport fra de nye raffinaderier i Mellemøsten. Jeg vil gerne fremhæve nogle af TORMs tiltag inden for produkttanksegmentet i TORM flyttede sit kontor fra Stamford til Houston for at komme tættere på kunderne, da Houston, Texas, i stigende grad er et samlingspunkt for shippingkunder i USA. TORM havde i 2014 fokus på at optimere sine processer og forenkle One TORM-platformen. Herudover opløste TORM og Maersk Tankers samarbejdet i LR2-poolen, hvilket har givet TORM mulighed for at overtage den fulde strategiske og kommercielle kontrol med Selskabets LR2-skibe. Dette er endnu et skridt hen imod at forenkle strukturen i One TORM-platformen. TORM kan nu markedsføre alle skibssegmenterne samlet og tilbyde sine kunder en komplet vifte af services inden for de fire produkttanksegmenter. Tankdivisionens dækningsbidrag udgjorde USD 123 mio., hvilket var USD 49 mio. lavere end i Nedgangen skyldtes primært 22% færre indtjeningsdage samt højere driftsomkostninger, der kun delvist blev opvejet af højere fragtrater. 3 af 8

4 På det volatile marked slog TORMs Tankdivision de kommercielle spot benchmarks med 47% for MR og 17% for LR1, mens TORMs LR2-spotrater var 8% lavere end spot benchmarks. Ved årets udgang drev TORM i alt 72 produkttankskibe. Heraf er 43 egne skibe, syv er indchartrede og 22 er under kommerciel ledelse. Der var ingen nybygninger i ordre. Tørlastsegmentet Aktiviteten på tørlastmarkedet lå på et historisk lavt niveau i De gennemsnitlige spotfragtrater i Panamax-segmentet var ca. 67% lavere end det 10-årige historiske gennemsnit. Et faldende spotmarked i årets første seks måneder medførte en gradvis udvanding af periodemarkedet og et fald på markedet for ældre tonnage. I tråd med de generelle markedsforventninger steg den globale tørlastflåde med ca. 4,4% i 2014, netto, efter skrotning. Handelsvolumen steg med ca. 4,2%, hvilket var under markedets forventninger og til dels kan tilskrives faldende efterspørgsel efter kul fra Kina. Siden sommeren 2013 har TORM gradvist reduceret Selskabets tørlastaktiviteter som følge af afdæmpede forventninger til tørlastmarkedet på kort til mellemlangt sigt. TORM ønsker i stedet at fokusere alle tilgængelige ressourcer på Selskabets størrelse og operationelle platform i produkttanksegmentet. Selskabet har derfor minimeret sin markedsrisiko ved at tilbagelevere skibe og fastholde en høj afdækning for 2015, primært i periodemarkedet. Pr. 31. december 2014 udgjorde TORMs tørlastflåde to egne skibe og fem indchartrede skibe med udløb i de kommende år. Dækningsbidraget for Selskabets tørlastaktiviteter var USD 0 mio. til trods for, at fragt- og charterraterne var historisk lave. Det skal ses i forhold til et underskud på USD 22 mio. i I Panamax-segmentet opnåede TORM en gennemsnitlig indtjening på USD/dag , hvilket var 31% højere end i 2013 og 36% højere end det gennemsnitlige spotmarked. Også denne forbedring kan tilskrives Selskabets politik om at have en høj afdækning. Regnskabet Jeg vil nu gennemgå regnskabet for Resultatopgørelse Nettoomsætningen i 2014 udgjorde i 2014 USD 624 mio. mod USD 992 mio. i Den lavere omsætning skyldes en nedgang på USD 190 mio. fra de reducerede tørlastaktiviteter samt USD 178 mio. fra færre indtjeningsdage i tanksegmentet. Den såkaldte TCE-indtjening (timecharterækvivalent) udgjorde USD 326 mio. i 2014 mod USD 443 mio. i Den lavere TCE-indtjening kan primært henføres til en nedgang på 35% i antallet af disponible indtjeningsdage, svarende til en reduktion i indtjeningen på USD 141 mio., som til dels blev opvejet af højere fragtrater. De samlede administrationsomkostninger udgjorde USD 51 mio. i 2014, hvilket var et fald på USD 6 mio. eller 10% (mod USD 57 mio. i 2013). Faldet skyldes primært en reduktion i personalerelaterede omkostninger, revisionshonorarer og konsulentomkostninger samt styrkelsen af USD. TORMs administrationsomkostninger ligger nu på et meget konkurrencedygtigt niveau i forhold til sammenlignelige selskaber. EBITDA, det vil sige resultat før renter, afskrivninger, amortisering og skat, var USD 77 mio., hvilket er på niveau med de seneste forventninger af 6. november 2014 om EBITDA på USD mio. På den ordinære generalforsamling i april 2014 oplyste TORMs bestyrelse Selskabets aktionærer om, at Selskabet ved udgangen af første kvartal 2014 havde lidt et kapitaltab. Den specifikke begivenhed, der udløste den negative egenkapital, var en nedskrivning på USD 192 mio. i marts Driftsunderskuddet steg med USD 120 mio. til et underskud på USD 211 mio. i 2014 (mod USD 91 mio. i 2013). Denne stigning skyldes primært et fald i dækningsbidraget (nettoindtjening ved skibsfart) på USD 27 mio. samt en stigning på USD 132 mio. i nedskrivninger på skibe. Dette blev 4 af 8

5 delvist opvejet af et fald i administrationsomkostningerne på USD 6 mio. samt et fald i amortisering og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver på USD 31 mio. Årets resultat før skat var et under skud på USD 283 mio., hvilket svarer til de senest udmeldte forventninger om et underskud før skat på USD mio. Resultatet for 2014 indeholder særlige poster på USD 192 mio. vedrørende indregnede nedskrivninger på salg af skibe. Resultat pr. aktie (EPS) i TORM var negativt med USD 0,4 i 2014 mod USD -0,2 i Som nævnt ovenfor er årets resultat klart utilfredsstillende. Balance og pengestrømme TORMs samlede aktiver faldt med USD 624 mio. i 2014 til USD mio. fra USD mio. i Den regnskabsmæssige værdi af skibe, herunder skibe bestemt for salg, og dokningsaktiver udgjorde USD mio. mod USD mio. i Faldet kan primært henføres til salg af skibe på USD 385 mio., nedskrivninger på USD 192 mio. samt afskrivninger på USD 96 mio. Selskabets registrerede egenkapital faldt med USD 282 til USD -164 mio. beregnet under forudsætning af fortsat drift. Faldet kan primært henføres til årets resultat på USD -284 mio. Årets underskud blev delvist opvejet af tilbageførsel af en reserve for sikringstransaktioner på USD 5 mio. Egenkapitalen pr. 31. december 2014 gav TORM en egenkapitalandel på -12%. TORM beregner hvert kvartal flådens samlede langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme i overensstemmelse med kravene i IFRS. Den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december Det skal understreges, at flådens genindvindingsværdi ved et eventuelt tvangssalg eller konkursbehandling vil være væsentligt lavere USD 356 mio. pr. 31. december 2014 end under forudsætning af fortsat drift, som anført i årsrapporten. Koncernens nettorentebærende gæld for 2014 udgjorde USD mio., hvilket var 19% mindre end i 2013, hvor gælden udgjorde USD mio. Denne ændring kunne primært henføres til tilbagebetaling af banklån i forbindelse med salg og levering af 17 skibe på USD 329 mio. Dette blev delvist udlignet af yderligere træk på driftskapitalfaciliteten på USD 8 mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2014 USD 27 mio. efter rentebetalinger på USD 35 mio. og honorarer på USD 12 mio. til rådgivere vedrørende de igangværende restruktureringsbestræbelser. Sidste år udgjorde pengestrømme fra driften USD 68 mio. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde USD 313 mio. mod USD 93 mio. i 2013 og var påvirket med USD 335 mio. fra salg af skibe. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde USD -324 mio. i 2014 mod USD -161 mio. i Ændringen skyldes primært tilbagebetaling af skibsfinansiering i forbindelse med salg af skibe. Den uafhængige revisors påtegning Som det fremgår af rettelsesbladet til årsrapporten for 2014, er den forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold vedrørende koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. Påtegningen indeholder dog supplerende oplysninger vedrørende den påtænkte finansielle restrukturering. Vi vil behandle opdateringen under dagsordenens punkt 2. Aktiekursens udvikling Den gennemsnitlige daglige handel med TORM aktier i 2014 var ca. 1,1 mio. på NASDAQ OMX. Aktiekursen faldt fra DKK 1,35 pr. aktie primo 2014 til DKK 0,31 pr. aktie ultimo Lukkekursen for aktien var i går DKK 0,48 pr. aktie. Udbytte Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret af 8

6 Forventninger til TORMs resultat for 2015 Resultatet for 2015 er forbundet med væsentlig usikkerhed relateret til gennemførelsen af Restruktureringsaftalen. TORM har derfor besluttet ikke at offentliggøre sine forventninger til resultatet for Da indtjeningsdage ikke var afdækket ved udgangen af 2014, vil en ændring i fragtraterne på USD/dag påvirke resultatet med USD 17 mio. Pr. 31. december 2014 var 4% af de samlede indtjeningsdage i Tankdivisionen i 2015 afdækket til gennemsnitligt USD/dag Pr. 31. december 2014 var 64% af de samlede indtjeningsdage i tørlastforretningen i 2015 afdækket til gennemsnitligt USD/dag I forventes kapaciteten i produkttankflåden at vokse med en samlet årlig vækstrate på ca. 6%. Men hvis man tager højde for den forventede migration af skibe mellem uraffinerede og raffinerede produkter, anslås det samlede udbud af produkttankskibe til transport af raffinerede produkter at stige med en årlig vækstrate på ca. 5% i samme periode. Den samlede årlige vækst i ton/mil-efterspørgslen på produkttankmarkedet i perioden skønnes at blive ca. 6%, hvilket således overstiger væksten i udbuddet af tonnage og dermed bidrager til en positiv udvikling i udnyttelsen af produkttankflåden i denne periode. 2. TORMS igangværende restruktureringsbestræbelser Jeg vil nu give en status på de igangværende restruktureringsbestræbelser. TORM har en veldrevet operationel platform, men Selskabet er hæmmet af en overbelånt kapitalstruktur og negativ egenkapital. Ved udgangen af 2014 udgjorde TORMs gæld USD mio., mens TORMs flåde havde en markedsværdi på USD 859 mio. baseret på mæglervurderinger. I al væsentlighed, er det denne forskel på USD 568 mio., der er kerne i TORMs økonomiske problemer. Som omtalt af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 har TORM haft det fornødne økonomiske råderum og opbakning fra långiverne til at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet kapitalstruktur. Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 16 af 27. oktober 2014 har TORM tidligere indgået en Restruktureringsaftale med en gruppe af de nuværende långivere, der repræsenterer ca. 61% af TORMs skibsfinansiering, og Oaktree angående en mulig restrukturering af TORMs gæld. Denne aftale udløber den 31. marts 2015 i henhold til aftalens betingelser. Parterne er på plads med en aftale som vil sikre den nødvendige støtte fra långiverne til at implementere en restrukturering på betingelser, der er fastsat i den nye restruktureringsaftale. TORM skal den 31. marts 2015 påbegynde amortiseringen af de eksisterende lån, hvilket kan resultere i en misligholdelse af Selskabets låneaftaler. For at undgå enhver tvivl om TORMs finansielle situation, mens den komplekse restruktureringsproces færdiggøres, har TORM opnået tilsagn fra långiverne om, at de ikke vil håndhæve deres rettigheder i relation til indtrædelse af potentielle misligholdelsesbegivenheder, indtil der enten er en ny restruktureringsaftale på plads eller indtil den 23. april Dette vil give en begrænset mængde ekstra tid til at indhente underskrifter på den nye Restruktureringsaftale. Når den nye restruktureringsaftale er indgået, vil TORM anmode alle långivere om støtte til at implementere denne restrukturering hurtigst muligt. Bestyrelsen er overbevist om, at Selskabet kan opnå mindstekravet til långiverstøtte (75% efter værdi og 50% efter antal), så den påtænkte restruktureringsaftale kan implementeres. Den nye restruktureringsaftale indeholder tre forskellige trin: For det første skal långiverne nedskrive gælden til aktivernes nuværende værdi. Som anført ovenfor svarer det til en nedskrivning på over USD 0,5 mia., hvilket vil give TORM en belåningsgrad på ca. 100%. Långiverne vil modtage tegningsrettigheder (warrants) svarende til 7,5% af TORMs aktiekapital til gengæld for denne gældsnedskrivning. 6 af 8

7 For det andet kan långiverne vælge at konvertere dele af den resterende gæld til ny egenkapital i Selskabet. Dette trin er frivilligt, og hver långiver kan selv beslutte, hvorvidt der ønskes konvertering af yderligere gæld til egenkapital. Overordnet set er TORMs skibsfinansiering ejet af enten traditionelle banker eller fonde. Arbejdshypotesen er, at bankerne vil konvertere ~5% af deres andel af gælden til ny egenkapital, mens fondene forventes at ville konvertere ~100% af deres andel af gælden til ny egenkapital. Derfor er forventningen i øjeblikket, at långiverne samlet vil vælge at konvertere ~35% af den udestående gæld til ny egenkapital. For det tredje vil Oaktree indskyde 31 produkttankskibe bestående af 22 MR- og tre LR2- produkttankskibe på vandet samt seks MR-nybygninger med levering i Disse skibe har en begrænset gældsætning. Oaktree vil modtage en kontrollerende aktiepost i Selskabet som modydelse for indskuddet af disse skibe. Efter restruktureringen vil TORM have en flåde med en værdi på ca. USD 1,6 mia. og en egenkapitalandel på ~50%. Aftalen omfatter endvidere en erstatning af den nuværende Arbejdskapitalfacilitet med en ny på USD 75 mio. Som følge af den foreslåede restrukturering og den påtænkte udvanding på grund af udstedelse af nye aktier i forbindelse med de ovennævnte trin 1 og 2 forventes det, at de nuværende aktionærer, som ikke er långivere, vil beholde ca. 2% af den primære egenkapital forud for sammenlægningen med flåden fra Oaktree (efter trin 2). Dette svarer til ca. 0,8% af den proforma-udvandede egenkapital efter Oaktrees indskud af aktiver (efter trin 3) baseret på de nuværende forudsætninger for konvertering af gæld til egenkapital. Den foreslåede transaktion vil styrke TORMs position som et af de største rederier inden for produkttanksegmentet målt på antal ejede skibe og skibe under administration. TORM vil endvidere være et selskab med en række nybygninger til levering i den nærmeste fremtid Bestyrelsen har igennem de seneste 18 måneder undersøgt en lang række muligheder og vurderer, at den foreslåede restrukturering er den eneste mulige løsning for TORM. Efter restruktureringen vil TORM fortsætte som en going concern og drive virksomhed som børsnoteret selskab til gavn for aktionærerne. Hvis de foreslåede bemyndigelser ikke godkendes i dag af det fornødne antal aktionærer, vil alternativet sandsynligvis blive en insolvensbehandling enten i Danmark eller i en anden jurisdiktion eller overførsel af aktiver og forpligtelser til en anden enhed, således som det vil blive nærmere beskrevet senere. Dette bringer os frem til de fremkomne forslag til generalforsamlingen. 3. Forslag stillet på den ordinære generalforsamling For at implementere Restruktureringsaftalen skal bestyrelsen opnå bemyndigelse til en kapitalforhøjelse for at gennemføre de tidligere nævnte tre tiltag. Forslagene under dagsordenens pkt. 6.c - 6.n er knyttet til de påtænkte implementeringstrin, og bemyndigelserne er udformet med henblik på at tage højde for det endelige udfald af de afsluttende forhandlinger med de relevante involverede parter. Det er vigtigt for den siddende bestyrelse at fastslå, at bemyndigelserne har til formål at kunne implementere Restruktureringsaftalen således, som den er skitseret tidligere. Brugen af sådanne bemyndigelser vil kun ske under behørig hensyntagen til de såkaldte fiduciary duties, dvs. den fortsatte pligt til at sikre alle interessenters interesser. Selskabet har engageret et uafhængigt revisionsfirma, PWC, til at udstede en fairness opinion om den kapitalforhøjelse, der er forbundet med den Restruktureringsaftalen. Dette arbejde er blevet færdiggjort. PWC konkluderer, at som helhed er vilkårene for aftalen fair og rimelige for TORMs aktionærer. Forslag 6.a er foranlediget af de danske Anbefalinger for god Selskabsledelse og har til formål at holde bestyrelsens aflønning uændret i forhold til det niveau, aktionærerne godkendte sidste år. Forslag 6.b er af mere teknisk karakter, idet Erhvervs- og Vækstministeren overvejer at afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier. Denne lovændring vil potentielt træde i kraft i 7 af 8

8 2015. Bestyrelsen foreslår derfor, at Selskabets aktier ændres fra ihændehaveraktier til navneaktier for dermed at give mulighed for fremtidige kapitalforhøjelser. Forslag 6.m er af særlig karakter, da det omhandler en bemyndigelse til at gennemføre en mulig transaktion, der indebærer en hel eller delvis overdragelse af Selskabets aktiver og passiver på markedsvilkår til en anden enhed mod vederlag i form af aktier, kontanter eller andet rimeligt vederlag, som måtte blive aftalt i forbindelse med implementeringen af en restrukturering af Selskabet og dets aktiviteter. Dette er ikke bestyrelsens foretrukne løsning, men fungerer som en nødplan i tilfælde af, at bemyndigelserne til en kapitalforhøjelse ikke bliver godkendt. I dette tilfælde forventes det, at TORMs egenkapitalandel i den anden enhed vil medføre en indirekte udvanding af TORMs eksisterende aktionærer, der vil have en større negativ effekt, end hvis restruktureringen sker på TORM A/S-niveau. Bestyrelsen anbefaler, at de på generalforsamlingen tilstedeværende aktionærer giver bestyrelsen de i forslag 6.c 6.n beskrevne bemyndigelser. Dette afslutter min gennemgang af de fremkomne forslag til generalforsamlingen. Jeg vil også gerne nævne, at Selskabet har haft en konstruktiv dialog med en aktionær, hr. Kjeld Beyer, om, hvordan TORM bedst kan dække aktionærernes informationsbehov. Som et resultat af disse drøftelser har bestyrelsen besluttet at supplere indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2016 med en tabel over de seneste fem års nøgletal samt oplysninger om aktievederlag. *** På bestyrelsens vegne vil jeg gerne slutte af med at takke alle vores interessenter for deres samarbejde igennem denne yderst vanskelige periode for Selskabet. Bestyrelsen ønsker især at takke medarbejderne i hele TORMs organisation for deres ekstraordinære indsats i en svær periode i Selskabets mangeårige historie. 8 af 8

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014 generalforsamling den 3. april 2014 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Chairman, tlf.:

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2016

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2016 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S' ordinære generalforsamling den 12. april 2016. KONTAKT TORM A/S Christopher H. Boehringer, formand, tlf.: +45 3917 9200 Tuborg

Læs mere

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i TORM A/S i henhold til selskabslovens 70 og 72 Denne meddelelse udgør ikke et tilbudsdokument eller et prospekt i forbindelse med et udbud af værdipapirer i TORM plc. Investorer skal hverken acceptere

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014 Delårsrapport for tredje kvartal 2014 I tredje kvartal var produkttankmarkedet relativt svagt i tråd med vores forventninger. TORMs flåde var alligevel i stand til at udnytte markedsudsvingene, og TCE-indtjeningen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2015

Delårsrapport for tredje kvartal 2015 Delårsrapport for tredje kvartal 2015 I tredje kvartal 2015 leverede TORMs stærke operationelle platform de højeste fragtrater i produkttank siden 2008 og et positivt EBITDA på USD 96 mio. TORM demonstrerede

Læs mere

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale.

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale. Delårsrapport for andet kvartal 2012 TORM fik et underskud før skat på USD 59 mio. i andet kvartal 2012 før særlige poster på USD -73 mio. Resultatet for andet kvartal 2012 var negativt påvirket af de

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 23. april 2012

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 23. april 2012 generalforsamling den 23. april 2012 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne år.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015 TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015 Vedlagt følger indkaldelse samt fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift.

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift. Delårsrapport 1. kvartal 2012 TORMs driftsresultat for første kvartal 2012 var på niveau med sidste år og afspejler de fortsat vanskelige markedsforhold. Imidlertid er resultatet negativt påvirket af salg

Læs mere

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio.

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio. TORM fik i første kvartal 2010 et resultat før skat på USD 3 mio. under fortsat svære markedsforhold. Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORMs ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2013

Bestyrelsens beretning på TORMs ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2013 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning om restruktureringen af TORM, som blev gennemført den 5. november 2012 samt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD 780 800 mio.

Læs mere

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008.

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008. Forventningerne for 2008 som opjusteret den 25. april på USD 250 270 mio. før skat fastholdes. Resultatet før skat for årets første kvartal på USD 52 mio. er på niveau med forventningerne og repræsenterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012.

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012. Delårsrapport for tredje kvartal 2012 TORM fik i tredje kvartal 2012 et underskud før skat på USD 63 mio. før særlige poster på USD -15 mio. "Resultatet for tredje kvartal 2012 var fortsat negativt påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere