RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater"

Transkript

1 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT

2 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport REDAKTION: Lene Nøhr Michelsen DATO: Juni 2010 LAYOUT: Arletty Suenson og Tina Dilling Petersen FOTOS: Vejdirektoratet GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen OPLAG: 100 TRYK: Print, Vejdirektoratet ISBN (NET): ISBN: UDGIVER: Vejdirektoratet, 2010 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2010 Denne og andre publikationer kan bestilles hos Schultz Distribution enten på eller på telefon

3 INDHOLD INDLEDNING 4 ØKONOMIUNDERSØGELSEN 4 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN 4 NUVÆRENDE FORHOLD 7 VEJFORHOLD 7 TRAFIKSIKKERHED 8 UDBYGNING 9 UDBYGNING TIL HØJKLASSET VEJ 9 TVÆRPROFIL 10 ETAPER 11 PROJEKTFORSLAG FOR DE ENKELTE ETAPER 12 BESKRIVELSE AF PROJEKTFORSLAG 14 TRAFIKALE KONSEKVENSER 20 TRAFIKBEREGNINGER 20 SAMLEDE KØRSEL OG TIDSFORBRUG 23 AREALBEHOV 24 AREALINDGREB 24 VEJADGANG 24 PLAN OG MILJØFORHOLD 26 PLANFORHOLD 26 NATUR- OG MILJØFORHOLD 29 NATURBESKYTTELSESLOVEN 33 MUSEUMSLOVEN 36 SAMMENFATNING PLAN- OG MILJØFORHOLD 37 ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDS ØKONOMI 38 ANLÆGSOVERSLAG 38 SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 40 SAMMENFATNING 42 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 42 RESULTATERNE AF ØKONOMIUNDERSØGELSEN 42 KONSEKVENSER VED AT UDBYGGE RUTE KORTBILAG 45 3

4 INDLEDNING ØKONOMIUNDERSØGELSEN I trafi kaftalen om en grøn transportpolitik fra 29. januar 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance er det aftalt, at der skal gennemføres en økonomiundersøgelse på rute 26 mellem Århus og Viborg. Økonomiundersøgelsen gennemføres med henblik på dimensionering af VVM-undersøgelsen af en udbygning af rute 26 på strækningen mellem Århus og Viborg. Der er derfor undersøgt og skitseret fi re forskellige udbygningsforslag, og samtidig er mulighederne for etapevis udbygning beskrevet. Der er også beregnet indledende anlægsoverslag for udbygningsforslagene på de enkelte delstrækninger (etaper) og samfundsøkonomiske beregninger for helt eller delvis udbygning af rute 26 på strækningen mellem Århus og Viborg. Resultaterne af undersøgelsen er beskrevet i denne rapport. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Udbygning af rute 26 (Århus-Hanstholm) til højklasset vej har længe været under planlægning. Der blev vedtaget en projekteringslov i 1990, som giver transportministeren bemyndigelse til at projektere en udbygning af hovedlandevejen (rute 26) mellem Århus og Hanstholm til motorvej eller motortrafi kvej (se fi gur 1). Der er gennem årene blevet gennemført en række initiativer på ruten. Det gælder også strækningen mellem Århus og Viborg: I Mundelstrup er der anlagt en omfartsvej syd om byen i forbindelse med Østjysk Motorvej mellem Randers og Århus (E45). Omfartsvejen åbnede i 1994 og er anlagt som 2-sporet motortrafi kvej. I Svenstrup, Voldby og Lading blev der i 2000 gennemført trafi ksaneringer. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem byerne bl.a. i form af forsætninger ved byskiltene, midterheller ved krydsene og cykelbaner igennem byerne. I Rødkærsbro blev en ca. 10 km lang omfartsvej åbnet i Omfartsvejen er anlagt som en 2+1 motortrafi kvej. I Viborg er der anlagt en omfartsvej. Vestre Ringvej blev åbnet i 1993 og 1994, og Søndre Ringvej i Søndre Ringvej er forberedt til en videre udbygning af rute 26 i en ny linjeføring gennem det åbne land syd om Stoholm til Skive (den såkaldte Stoholm-linje). Syd for Viborg blev der i anlagt en rundkørsel, hvor rute 26 løber sammen med Vejlevej (rute 13). 4

5 Figur 1 Korridoren for udbygning af rute 26 i projekteringsloven fra

6 Arealreservationer til udbygning af rute 26 Som konsekvens af projekteringsloven er der udlagt arealreservationer eller vejinteressezoner til en udbygning af rute 26. Arealreservationerne har i nogle tilfælde givet anledning til konfl ikter med kommunens fremtidige byvækstområder i den vestlige del af Viborg. Dog er vejinteressezonen løbende forsøgt tilpasset kommunens planer. Mulighederne for at reducere vejinteressezonen er senest blevet undersøgt i Vejdirektoratets rapport 300 fra 2006 Rute 26 Århus-Hanstholm. Projektkatalog for udbygning og opgradering til højklasset vej. Konklusionen var, at der er behov for en afklaring af vejens fremtidige forløb. Det vil kræve, at der bliver gennemført en mere detaljeret projektering af linjeføringen, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt, og det vil forudsætte, at der gennemføres en VVM-undersøgelse på strækningen. Vestre Ringvej Holstebrovej 16 Indre Ringvej Sønder Sønder Ringvej Ringvej Århusvej Vejlevej Vejlevej Rute 26 - Viborg Syd Vejinteressezone - Stoholmlinjen Rute 26 (Århus - Hanstholm) Figur 2 Vejinteressezone for udbygning af rute 26 i Viborg vest 6

7 NUVÆRENDE FORHOLD VEJFORHOLD Rute 26 er en vigtig trafi kkorridor til betjening af en række byer i det midt- og vestjyske område. Ruten er samtidig fødevej til motorvejsnettet og havnene i Hanstholm og Århus (se kortbilag bagerst i rapporten). På strækningen mellem Viborg og Århus er vejen 2-sporet på størstedel af strækningen. Vest om Viborg er vejen på en kort strækning 3-sporet med 2 kørespor mod nord og 1 kørespor mod syd. På den sydligste strækning af Søndre Ringvej og på rute 26 syd for Viborg frem til Rødkærsbro Omfartsvej er vejen 4-sporet med midterrabat. Rødkærsbro Omfartsvej er anlagt som en 2+1 motortrafikvej på størstedelen af den 10 km lange strækning, dvs. skiftevis med to og ét kørespor i de to færdselsretninger. Trafi kbelastningen på rute 26 er ca biler pr. døgn med en lastbilandel på 10 %. Dog er der på Søndre Ringvej i Viborg en årsdøgntrafi k på ca biler pr. døgn. Trafi k- ken varierer en del på strækningen, men den er størst ved Viborg og Århus. Trafi kvæksten har været høj på strækningen, og pendlingstrafikken er også stigende. Kapacitet Fremkommeligheden varierer på strækningen, som følge af at vejen forløber gennem større og mindre byer, hvor der fl ere steder mangler svingbaner i kryds og overhalingsmuligheder på de åbne strækninger. I Viborg er rute 26 og rute 13 (Vejle-Sønderup) sammenfaldende, hvor vejen forløber gennem byområderne i den vestlige udkant af Viborg. En del af denne strækning indgår endvidere i rute 16 (Holstebro-Randers). Der er i de senere år foregået en betydelig byudvikling vest for rute 26 i Viborg. Byudviklingen omfatter boligområder, erhvervsområder samt detailhandelsforretninger, Viborg Storcenter m.v. En stor del af dette detailhandelsområde vejbetjenes fra rute 16 tæt på rute 26. Resten vejbetjenes fra det kommunale vejnet, som også er tilsluttet rute 26. Den relativt høje trafi kbelastning på rute 26 vest om Viborg giver ofte anledning til afviklingsproblemer i rundkørslerne på strækningen, mest udtalt i rundkørslen ved tilslutningen for rute 16, Holstebrovej, fra vest. På Holstebrovej er trafi kbelastningen på henholdsvis ca biler pr. døgn vest for rute 26 og ca biler pr. døgn øst for rute 26. Trafi kbelastningen på rute 26 er ca biler pr. døgn på dette sted. Den igangværende byudvikling betyder, at der må forudses øget trafi k ved Viborg i årene fremover både på rute 26 og på de skærende veje. Ved Århus forløber rute 26, Viborgvej, gennem byerne Sabro, Lading, Voldby og Svenstrup. Der er fremkommelighedsproblemer i Sabro og Lading, hvilket især skyldes kapacitetsproblemer i krydsene. Det er vanskeligt i myldretiden at komme ud på Viborgvej fra de sideveje, der ikke er signalreguleret mellem Sabro og Hammel pga. tæt trafi k på Figur 3 Søndre Ringvej i Viborg 7

8 Viborgvej. Dette problem vil blive større i fremtiden, da både Århus og Favrskov kommuner planlægger nye boligområder i Sabro, Lading og Hammel. Det forventes derfor i fremtiden at blive behov for at signalregulere flere kryds, hvilket vil reducere Viborgvejs kapacitet yderligere. I Sabro er krydset med Vistoftevej således blevet signalreguleret efter ønske fra Århus Kommune. Vejens forløb og de mange skærende veje giver dårlige overhalingsforhold. Dette giver i kombination med den forholdsvis store trafi kbelastning anledning til at der kan opstå farlige trafi kale situationer. Ved Århus er rute 26 forbundet med Østjysk Motorvej (E45) med signalregulerede rampekryds. På en kort strækning øst for motorvejen er vejen anlagt som motortrafi kvej uden midteradskillelse. Der er dagligt trængsel ind mod Århus i myldretiden på Viborgvej, hvilket medfører, at der opstår kø ved frakørselsramperne ved Østjysk Motorvej E45. TRAFIKSIKKERHED Ved Viborg giver trafi kken på rute 26 og i de tilknyttede rundkørsler og rampeforbindelser til det kommunale vejnet anledning til en del trafi kuheld. På Søndre Ringvej i Viborg er der registreret mødeuheld, dvs. uheld hvor køretøjer i hver sin kørselsretning kolliderer. På 2+1 motortrafi kvejen ved Rødkærsbro er der også registreret mødeuheld, dog kun på de 2-sporede strækninger, henholdsvis nord og syd for omfartsvejen. Der er registreret u-vendinger på vejen i forbindelse med tilslutningsanlægget ved Bjerrevej (rute 525). På den 2-sporede strækning mellem Århus og Ans er registreret forholdsvis mange trafi kuheld, (gennemsnitlig 17 person- og materielskadeuheld årligt i ). Uheldsfrekvensen er 0,15, hvilket svarer til mange andre 2-sporede veje. Totredjedel af uheldene sker udenfor kryds, og der er en tendens til en overvægt af mødeuheld sammenlignet med andre statsveje, hvilket bl.a. hænger sammen med vejens forløb, skiftende karakter og dårlige overhalingsmuligheder. Adgangsforhold Ved Viborg er rute 26 helt uden direkte adgange til naboejendomme. De tilsluttede hovedlandeveje og kommunale veje er således eneste forbindelser til rute 26 på denne strækning, og tilslutningerne er udformet som hankeanlæg, hvor der kun tillades højresving, eller som rampeforbindelser eller rundkørsler. Den 4-sporede strækning mellem Viborg og Kjellerupvej (rute 52) har meget få direkte adgange til ejendomme langs vejen, og ved fl ere vejtilslutninger på strækningen er der kun mulighed for at køre højre ind og ud. Kun en enkelt vejtilslutning har venstresvingsmulighed på den 4-sporede vej. På Rødkærsbro Omfartsvej er der ingen direkte adgange. På den resterende strækning til Århus er rute 26 en almindelig 2-sporet vej med mange direkte adgange til ejendomme og mange sideveje med kryds i niveau. Adgangsbegrænsning på vejen har reguleret adgangsforholdene i et vist omfang. Figur 4 Rute 26 på strækningen mellem Århus og Ans Figur 5 Den 4-sporede strækning syd for Viborg 8

9 UDBYGNING UDBYGNING TIL HØJKLASSET VEJ Projekteringsloven omfatter en udbygning af rute 26 til højklasset vej, dvs. motorvej eller motortrafi kvej. I økonomiundersøgelsen forudsættes det, at der anlægges motorvej på delstrækningen tættest på Århus, hvor vejen anlægges i åbent land syd for den eksisterende vej. Anlæg af motorvej mellem E45 og Hammel vælges pga. den forventede trafi kbelastning. Vest for Hammel overgår vejen til 2+1 motortrafi kvej. På de resterende delstrækninger forudsættes rute 26 udbygget til motortrafi kvej. På de 2-sporede strækninger udbygges til 2+1 motortrafi kvej og på de 4-sporede strækninger ved Viborg udbygges til 4-sporet (2+2) motortrafi kvej. Udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg omfatter således: 4-sporet motorvej, 130 km/t 2+1 (2+2) motortrafi kvej, 90 km/t På de strækninger hvor motortrafi kvejen udformes som en 2+1 vej, vil der skiftevis være to og et spor i de to færdselsretninger. Det vil give mulighed for overhaling og fremkommeligheden vil dermed blive forøget. Alle kryds udformes som toplanskryds. 9

10 TVÆRPROFIL I forbindelse med en kommende VVM-undersøgelse vil der blive arbejdet videre med mere detaljerede analyser af vejens udformning, tilslutninger m.v. 4-sporet motorvej Motorvejen forudsættes som udgangspunkt anlagt med tværprofi let vist i fi gur 6. Motorvejen dimensioneres til en hastighed på 130 km/t. Figur 6 Tværprofi l for 4-sporet motorvej 2+1 motortrafikvej Motortrafi kvejen forudsættes som udgangspunkt anlagt med tværprofi let i fi gur 7. Motortrafi kvejen dimensioneres til en hastighed på 90 km/t. Figur 7 Tværprofi l for 2+1 motortrafi kvej 10

11 ETAPER I økonomiundersøgelsen er strækningen mellem Århus og Viborg inddelt i seks delstrækninger (etaper). Opdeling af strækningen i etaper er sket udfra en betragtning om hvad der vil være hensigtsmæssigt at anlægge, og den starter i vest og slutter i øst. (se fi gur 8 på side 13). Rødskærbro Omfartsvej er anlagt som motortrafi kvej, og den er en naturlig delstrækning midt på strækningen. Nord for afgrænses strækningen naturligt i krydset med rute 13 (Vejlevej). Syd for Rødkærsbro Omfartsvej opdeles strækningen ved Truust, som ligger syd for Gudenåen. Den sidste delstrækning frem til E45 er længere end de andre. Det skyldes, at vejen siden projekteringsloven har været planlagt udbygget i eget tracé syd for den eksisterende rute 26, og det er naturligt at betragte denne delstrækning under ét. Etape Strækning Længde 1 Viborg V - Viborg S 6 km 2 Viborg S - Rødkærsbro N 5 km 3 Rødkærsbro Omfartsvej 10 km 4 Rødkærsbro S - Truust 10 km 5 Truust - Søbyvad 6 km 6 Søbyvad - Mundelstrup (E45) 21 km I alt 58 km Tabel 1 Etaper (delstrækninger) på rute 26 mellem Århus og Viborg 11

12 PROJEKTFORSLAG FOR DE ENKELTE ETAPER På fl ere delstrækninger af rute 26 er der mulighed for både at udbygge den eksisterende vej og anlægge vejen i ny linjeføring i det åbne land. I denne undersøgelse er disse udbygningsforslag kombineret i fi re forskellige projektforslag, som er vist på fi gur 8 og på kortbilagene bagerst i notatet. Udbygningsforslag Det forudsættes at rute 26 udbygges til motorvej i alle fi re forslag mellem E45 (Østjysk Motorvej) og Hammel. Herfra forudsættes vejen udbygget til motortrafi kvej på resten af strækningen. Mellem Hammel og Rødkærsbro omfartsvej udbygges til 2+1 motortrafi kvej. Rødkærsbro Omfartsvej ombygges til 2+1 motortrafi kvej med midteradskillelse på hele strækningen. Den 4-sporede strækning ved Rindsholm syd for Viborg og på ringvejen i Viborg udbygges til 4-sporet motortrafi kvej frem til udbygningen i åbent land syd for Holstebrovej, som forudsættes udbygget til 2+1 motortrafi kvej, se tabel 2. De fi re udbygningsforslag repræsenterer yderpunkterne for mulighederne for at udbygge rute 26. Forslag 1 og 2 følger den eksisterende vej på det mest af strækningen, som beskrevet i projekteringsloven, mens forslag 3 og 4 forløber i åbent land på større dele af strækningen. Alle forslagene er ens på de nordligste etaper mellem Rødkærsbro og Viborg. De enkelte forslag Forslag 1 forløber i nyt tracé syd for den eksisterende rute 26 fra E45 og frem til vest for Svenstrup ved Søbyvad, hvorfra vejen udbygges i det eksisterende tracé frem til Rødkærsbro Omfartsvej. Herfra udbygges vejen i det eksisterende tracé. Forslag 2 forløber i nyt tracé, men som det eneste forslag nord om Lading by på strækningen mellem E45 og Hammel. Vest for Hammel er forslaget sammenfaldende med forslag 1 og udbygges i det eksisterende tracé frem til Viborg. Forslag 3 forløber i nyt tracé syd for den eksisterende rute 26 fra E45 og frem til Ans. Vejen føres syd om Fårvang og Kongensbro, hvor Gudenåen krydses på ny bro. Øst for Ans udbygges vejen i det eksisterende tracé frem til Viborg. Forslag 4 forløber i nyt tracé syd for den eksisterende rute 12

13 Etape Strækning Forslag Udbygning 1 Viborg V - Viborg S Alle 2+1 MTV vest om Viborg og 2+2 MTV udbygning af ringvej 2 Viborg S - Rødkærsbro N Alle 2+2 MTV udbygning af eksisterende 4-sporet vej 3 Rødkærsbro Omfartsvej Alle Opsætning af midterautoværn m.v. 4 Rødkærsbro S - Truust 5 Truust - Søbyvad 6 Søbyvad - Østjysk Motorvej Note: MV: motorvej, MTV: motortrafi kvej Forslag Forslag 4 Forslag 3 Forslag Forslag Forslag Forslag 2 Tabel 2 Udbygningsforslag på de enkelte etaper 2+1 MTV udbygning af eksisterende vej 2+1 MTV syd om Ans 2+1 MTV udbygning gennem Ans og syd om Kongensbro 2+1 MTV udbygning af eksisterende vej 2+1 MTV syd om Fårvang MV syd om Lading Sø MV nord om Lading ETAPE 1 Rindsholm ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 Truust ETAPE 5 Fårvang Søbyvad ETAPE 6 Lading Mundelstrup Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Århus Forslag 4 Figur 8 Udbygningsforslagene på rute 26 mellem Århus og Viborg 13

14 16 26 Mellem Viborg og Skive er det planlagt at udbygning af rute 26 fortsætter herfra mod vest i den såkaldte Stoholmlinje Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 9 Viborg 26 fra E45 og frem til Rødkærsbro Omfartsvej. Vejen forløber syd om Fårvang, Kongensbro og Ans. Ved Kongensbro krydses Gudenåen på en ny bro. Fra Rødkærsbro Omfartsvej udbygges vejen i det eksisterende tracé. Kombination af forslag Projektforslagene på de enkelte etaper kan kombineres på flere måder. Sådanne forslag vil kunne indgå i en kommende VVM-undersøgelse. I denne undersøgelse er de valgte projektforslag grundlaget for at kunne beregne de økonomiske omkostninger ved helt eller delvis udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg. Projektforslagene er vist i tabel 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTFORSLAG I det følgende er projektforslagene gennemgået på de enkelte etaper gennem Viborg, Silkeborg, Favrskov og Århus kommuner. For linjeføringerne syd om Lading sø bliver Skanderborg Kommune også berørt over en kortere strækning. Der er forskellige udbygningsforslag på de enkelte etaper, og beskrivelsen af forslagene sker fra vest mod øst, dvs. med start i Viborg og slutpunkt ved Østjysk Motorvej i Århus. Forslagene er vist i kortbilagene bagerst i rapporten, hvor tilslutningsanlæggene også er angivet. Etape 1 Viborg V - Viborg S I dag forløber rute 26 fra rundkørslen ved Skivevej ad Vestre og Søndre Ringvej frem til rundkørslen på Vejlevej (rute 13). I økonomiundersøgelsen tages udgangspunkt i Viborg Vest ved Holstebrovej, hvor etapen starter i et tilslutningsanlæg, se figur 9. Hvis det besluttes at gennemføre VVM-undersøgelse for denne strækning vest for Viborg, skal linjeføringen mod Stoholm fastlægges frem til skæring med jernbanen af hensyn til den fremtidige byudvikling. Tilslutningsanlægget ved Holstebrovej forudsættes udformet som et fuldt tilslutningsanlæg, når Stoholm-linjen evt. udbygges til Skive. Det kan også, afhængigt af hvor tæt det bliver placeret på tilslutningen på Søndre Ringvej, blive udformet som et halvt tilslutningsanlæg med østvendte ramper. En sådan løsning kan undersøges i en kommende VVMundersøgelse. Tilslutningerne på Søndre Ringvej ved Indre Ringvej og Koldingvej vil blive bevaret, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Vejlevej. I kommuneplanen for Viborg er der reserveret areal til den kommende linjeføring for rute 26. I denne undersøgelse blev der i første omgang også undersøgt et sydligere linjeføringsforslag, som alternativ til det nuværende udbygningsforslag. 14

15 FORSLAG 1 OG FORSLAG 3 Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 10 Ans Her har linjeføringen, som ligger til grund for arealreservationen i Viborg vest, hæmmet den ønskede byudvikling. Det sydligere alternativ har dog været præsenteret i tidligere undersøgelser, hvor den er blevet afvist lokalt. Da vejen vil gennemskære et fremtidig byvækstområde i vestbyen og forløbe gennem et område med grundvandsinteresser, er der på nuværende tidspunkt heller ikke lokal interesse for at arbejde videre med et sådan alternativ. Derfor omfatter økonomiundersøgelsen kun et udbygningsforslag på denne etape. Etape 2 Viborg S - Rødkærsbro N På delstrækningen mellem Viborg syd og Rødkærsbro Omfartsvej er rute 26 i dag 4-sporet med midterautoværn. Den forudsættes udbygget til 4-sporet motortrafi kvej, hvor der etableres tilslutning ved Gl. Århusvej og Bruunshåbvej. Udbygningen sker med udgangspunkt i et arbejde, der blevet gennemført med det daværende Viborg Amt i 2000, og med de ønsker om ændringsforslag til tilslutninger som Viborg Kommune har fremsat. Det omfatter bl.a. en fl ytning af tilslutningen ved Bruunshåbvej, så der bliver mulighed for også at føre vejen over banen af hensyn til en fremtidig byudvikling. Kommunen er indstillet på at betale de ekstraomkostninger, som det vil medføre at føre vejen over banen. Etape 3 Rødkærsbro Omfartsvej På motortrafi kvejen på Rødkærsbro Omfartsvej er det planlagt at etablere midteradskillelse med autoværn, så der bliver ensartet standard på hele strækningen mellem Århus og Viborg. Motortrafi kvejen udbygges til 2+1 vej på hele den 10 km lange strækning. Der kan også blive behov for ombygning af regnvandsbassiner, så anlægget lever op til de gældende miljøkrav. Dette vil blive nærmere undersøgt i en kommende VVM-undersøgelse. Etape 4 Rødkærsbro S - Truust På den 2-sporede delstrækning mellem Rødkærsbro Omfartsvej og Truust er der undersøgt tre forskellige udbygningsforslag. I forslag 1 og 2 udbygges den eksisterende vej langs Tange Sø til 2+1 motortrafi kvej. I Ans etableres et tilslutningsanlæg ved Ansvej (rute 186), som forlægges mod nord udenom det eksisterende industriområde, og et halvt tilslutningsanlæg (østvendte ramper) ved Østre Langgade. Udbygning af strækningen til motortrafi kvej medfører, at ejendommene langs den eksisterende vej skal vejbetjenes ad alternative adgange langs den udbyggede strækning, se fi gur

16 Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 11 Truust Rundkørsel FORSLAG 1 OG 2 26 FORSLAG 3 FORSLAG 4 26 I forslag 1 og 2 kan det ved Gudenåens krydsning med rute 26 i Kongensbro, pga. for lille afstand mellem de to T-kryds med rute 46 henholdsvis nord og syd for Gudenåen, ikke lade sig gøre at anlægge to halve tilslutningsanlæg. Derfor er det planlagt at nedklassificere krydset og anlægge en ny rundkørsel nord for Gudenåen. Det medfører, at den eksisterende rute 46 forlægges på en ca. 1 km lang strækning og føres over Gudenåen på en ny bro længere mod øst, se figur 11. Uanset hvordan vejudbygningen udformes ved Kongensbro må det forventes, at der skal etableres en ny broforbindelse over Gudenåen. I forslag 4 anlægges en ny vej i det åbne land, som forløber i en stor bue syd om Ans. Udbygningen i det åbne land starter på bakken mellem Rødkærsbro Omfartsvej og Ans, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Ansvej (rute 186) og et halvt østvendt tilslutningsanlæg ved Søndermarksgade/Iller Damvej. Motortrafi kvejen fortsætter syd for den eksisterende vej og krydser Gudenåen ca. 1 km syd for den eksisterende bro i Kongensbro, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Gl. Kongevej. Vejen forsætter syd om Truust, se fi gur 11. I forslag 3 kombineres udbygningen til 2+1 motortrafi kvej i det eksisterende tracé gennem Ans, hvorefter udbygningen sker i en ny linjeføring, som starter øst for Ans (se figur 10), og forløber syd om Kongensbro og Truust, se fi gur 11. Etape 5 Truust - Søbyvad På delstrækningen mellem Truust og Søbyvad er der undersøgt to udbygningsforslag. I forslag 1 og 2 udbygges den eksisterende vej til motortrafikvej gennem Fårvang. I Fårvang vil der blive etableret et tilslutningsanlæg ca. 1 km før krydset med Egon Kristiansens Allé og etableret vejtilslutning til Erhvervsparken og dermed til hele industriområdet. For at undgå omvejskørsel i Fårvang vil der blive etableret et halvt tilslutningsanlæg (østvendte ramper) ved Hedevej, se fi gur 12. I forslag 3 og 4 fortsættes udbygningen til 2+1 motortrafikvej i det åbne land syd om Fårvang, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Tvilum Kirkevej. Herfra forløber vejen syd for den eksisterende vej og krydser Søbyvad ca. ½ km syd for den eksisterende vej, se figur

17 Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 12 Fårvang 26 FORSLAG 1 OG 2 FORSLAG 3 OG 4 26 Tvilum Kirkevej Udbygning af Rute 26 Figur 13 Søbyvad 26 FORSLAG 1 OG 2 Søbyvad FORSLAG 3 OG

18 Udbygning af Rute FORSLAG 2 Fredning 26 FORSLAG 1, 3 OG 4 Figur 14 Lading Etape 6 Søbyvad - Østjysk Motorvej På etape 6 gennem Favrskov kommune er der undersøgt to udbygningsforslag, som begge er nye linjeføringer i åbent land. Vejen kan enten forløbe syd om Lading Sø eller nord om Lading by. Forslag 1, 3 og 4 forløber syd om Lading Sø. Vejen forløber syd om Svenstrup og Anbæk, og der etableres tilslutningsanlæg ved Skanderborgvej syd for Hammel. Herfra udbygges rute 26 til motorvej og forløber syd Voldby og Lading Sø, Det sydlige forløb sker for at undgå, at vejen føres gennem et fredet areal mellem Viborgvej og Lading Sø, se figur 14. I forslag 1 bliver vejen ført ud i åbent land vest for Svenstrup. Overgangen fra udbygning i det eksisterende tracé og til ny linjeføring i åbent land sker vest for Svenstrup ved Søbyvad, da det giver det mest hensigtsmæssige vejforløb i det kuperede terræn. I forslag 3 og 4 sker udbygning allerede i åbent land, se figur 13. I forslag 2 er vejens forløb sammenfaldende med de andre forslag frem til Hammel, hvor der etableres tilslutningsanlæg ved Skanderborgvej. Øst for Hammel udbygges rute 26 til motorvej. Mellem Voldby og Fajstrup krydser motorvejen den nuværende Viborgvej vest for savværket, og forløber nord om Lading by. Øst for gartneriet i Lading krydser motorvejen igen Viborgvej, og føres syd om Sabro. På den sidste strækning syd om Sabro er udbygningen til motorvej ens i alle forslagene, og der etableres tilslutningsanlæg ved Stillingvej i Sabro. Der er to muligheder for at tilslutte en kommende motorvej med E45 enten via den den eksisterende motortrafi kvej ved Mundelstrup og udbygning af det eksistrende tilslutningsanlæg (nr. 47) til et forbindelsesanlæg eller via et nyt forbindelsesanlæg syd for tilslutningsanlæg nr. 47. På det foreliggende grundlag er det i økonomiundersøgelsen valgt at tilslutte Østjyske Motorvej (E45) i et nyt forbindelsesanlæg syd for det eksisterende tilslutningsanlæg (nr. 47). I en kommende VVM-undersøgelse vil det blive undersøgt hvilken udformning af tilslutningen, der vil være mest hensigtsmæssig. 18

19 19

20 TRAFIKALE KONSEKVENSER TRAFIKBEREGNINGER De trafi kale konsekvenser for en udbygning på rute 26 er belyst med en trafi kmodel for Jylland-Fyn, som rummer statsvejene og de vigtigste kommunale veje i regionen. Der er foretaget en opdatering af modellen, som tager højde for den seneste udvikling i trafikken og udbygning af vejnettet i området. Modellen beregner årsdøgntrafik, som er det antal køretøjer (biler, varebiler og lastbiler), der kører på en vejstrækning i begge retninger tilsammen i et gennemsnit af alle årets dage. Modellen adskiller myldretidsperioder (mellem kl. 7-9 og kl ) og resten af dagen. Modellen er kalibreret til trafi ktal fra Modelberegningerne er foretaget med trafik fremskrevet til år 2020, dvs. samtlige modelberegninger svarer til år Basis 2020 Beregningerne tager udgangspunkt i en basissituation i 2020, hvor der ikke er sket nogen udbygning af rute 26 mel- lem Århus og Viborg. Det forudsættes at følgende vejstrækninger er åbnet eller udbyggetfrem til 2020: Motorvej på rute 18 mellem Vejle og Herning Motorvej på rute 15 ved Silkeborg mellem Bording og Låsby Motorvej Lisbjerg og E45 (Djurslandmotorvejen) Udbygning af Østjysk Motorvej mellem Vejle og Skærup På rute 26 medfører anlæg af motorvejstrækningen på rute 15, at der overfl yttes trafi k til motorvejen fra rute 26 mellem Århus og Ans. Det skyldes, at det i nogle tilfælde kan svare sig at køre en omvej via motorvejen mellem Århus og Herning i stedet for at køre ad rute 26. Det medfører, at trafi kken i basis 2020 ikke stiger meget i forhold til trafi kken i dag. Udbygning af delstrækninger Der er beregnet, hvilke konsekvenser en udbygning af hele eller dele af strækningen vil få på trafi kken. De forskellige udbygninger er beskrevet i forskellige scenarier, og de omfatter følgende udbygninger: 20

21 Strækning Århus-Hammel Scenarie A Basis 2020 Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Eks. vej Ny motorvej Tabel 3 Trafi k på delstrækninger i scenarie A, hvor rute 26 udbygges på hele strækningen mellem Århus og Viborg Ved Svenstrup Eks. vej Ny motortrafi kvej Ved Fårvang Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Ans Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Rindsholm Søndre Ringvej Viborg vest Ny motortrafi kvej *Eksisterende vej udbygges til motortrafi kvej Strækning Århus-Hammel Scenarie B Basis 2020 Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Eks. vej Ny motorvej Tabel 4 Trafi k på delstrækninger i scenarie B, hvor rute 26 udbygges mellem Århus og Ans på etape 4-6 Ved Svenstrup Eks. vej Ny motortrafi kvej Ved Fårvang Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Ans Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Rindsholm Søndre Ringvej *Eksisterende vej udbygges til motortrafi kvej Scenarie A: Udbygning af alle etaper Århus-Viborg Scenarie B: Udbygning af etape 4-6 Århus-Ans Scenarie C: Udbygning af etape 5-6 Århus-Truust Scenarie D: Udbygning af etape 6 Århus-Søbyvad Scenarie E: Udbygning af etape 1-3 Viborg-Ans Scenarie F: Udbygning af etape 1-2 Viborg-Rødskærsbro Scenarie G: Udbygning af etape 1 Viborg Vest Udbygning mellem Århus og Viborg i scenarie A Trafikberegninger viser at der vil køre mest trafi k på motorvejen/motortrafi kvejen, hvis rute 26 udbygges som beskrevet i forslag 1, men der er ikke væsentlig forskel trafi kken i de fi re forslag. Hvis rute 26 udbygges til højklasset vej, vil en del af trafikken på rute 15 blive flyttet tilbage til rute 26. På motorvejen mellem Århus og Hammel vil der køre biler pr. døgn afhængig af, hvilket forslag der vælges. Der vil samtidig ske en aflastning af den eksisterende Viborgvej på ca biler pr. døgn, se tabel 3. På motortrafi kvejsstrækningen vest for Hammel vil der køre ca biler pr. døgn. Ved Fårvang vil der køre ca biler pr. døgn, hvis vejen udbygges til 2+1 motortrafi kvej i det eksisterende tracé, og ca biler pr. døgn, hvis vejen udbygges i ny linjeføring. Med udbygning i ny linjeføring vil den nuværende rute 26 blive afl astet med ca biler pr. døgn ved Fårvang. Igennem Ans vil trafi kken stige med ca biler pr. døgn til ca i de tre forslag hvor rute 26 udbygges til 2+1 motortrafi kvej i det eksisterende tracé (forslag 1, 2 og 3). Øst for Ans vil der køre ca biler pr. døgn på 2+1 motor trafi kvejen i forslag 3 og den nuværende rute 26 vil blive afl astet med ca biler pr. døgn. Ved udbygning i ny linjeføring syd om Ans (forslag 4) vil der køre ca biler pr. døgn på motortrafikvejen, og den nuværende rute 26 vil blive afl astet med biler pr. døgn. Ved Rindsholm på strækningen mellem Rødkærsbro og Viborg vil der med en udbygning køre ca biler pr. 21

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

RUTE 34 OG 26. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm

RUTE 34 OG 26. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm RUTE 34 OG 26 Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm RAPP ORT 39 5-2012 RUTE 34 OG 26 Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm Rapport 395-2012

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Rute 26 Århus - Hanstholm

Rute 26 Århus - Hanstholm Rute 26 Århus - Hanstholm Projektkatalog for udbygning og opgradering til højklasset vej Rapport 300 2006 Århus Amt Viborg Amt Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

RUTE 26 VVM-UNDERSØGELSE VIBORG V-RØDKÆRSBRO OG SØBYVAD-AARHUS

RUTE 26 VVM-UNDERSØGELSE VIBORG V-RØDKÆRSBRO OG SØBYVAD-AARHUS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juli 2011 11/10125 Lene Michelsen lmi@vd.dk 7244 2667 Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 RUTE 26 VVM-UNDERSØGELSE VIBORG V-RØDKÆRSBRO OG SØBYVAD-AARHUS

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-redegørelse >>> Sammenfattende rapport RAPPORT 398-20 12 UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-redegørelse >>> Sammenfattende rapport Rapport 398-2012

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

>>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager

>>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager OMFARTSVEJ VED MARIAGER Forundersøgelse >>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager R A PPO RT 4 4 5-2013 OMFARTSVEJ ved MARIAGER Forundersøgelse >>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager Rapport 445-2013

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS AFVANDINGSTEKNISK BESKRIVELSE 2012

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS AFVANDINGSTEKNISK BESKRIVELSE 2012 Til Vejdirektoratet Dokumenttype VVM-redegørelse, Afvandingsteknisk beskrivelse - 2012 Dato Februar, 2012 Lokalitet Rute 26, Søbyvad Aarhus, strækning 6 ISBN e-isbn: 9788770606448 UDBYGNING AF RUTE 26

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET VEJPROJEKTET Vejdirektoratet bygger fem kilometer omfartsvej vest om Sunds DERFOR BYGGER VI Den nye omfartsvej vil især aflaste Sunds for den tunge, gennemkørende trafik. Beboerne i Sunds vil derfor opleve

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere