RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater"

Transkript

1 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT

2 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport REDAKTION: Lene Nøhr Michelsen DATO: Juni 2010 LAYOUT: Arletty Suenson og Tina Dilling Petersen FOTOS: Vejdirektoratet GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen OPLAG: 100 TRYK: Print, Vejdirektoratet ISBN (NET): ISBN: UDGIVER: Vejdirektoratet, 2010 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2010 Denne og andre publikationer kan bestilles hos Schultz Distribution enten på eller på telefon

3 INDHOLD INDLEDNING 4 ØKONOMIUNDERSØGELSEN 4 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN 4 NUVÆRENDE FORHOLD 7 VEJFORHOLD 7 TRAFIKSIKKERHED 8 UDBYGNING 9 UDBYGNING TIL HØJKLASSET VEJ 9 TVÆRPROFIL 10 ETAPER 11 PROJEKTFORSLAG FOR DE ENKELTE ETAPER 12 BESKRIVELSE AF PROJEKTFORSLAG 14 TRAFIKALE KONSEKVENSER 20 TRAFIKBEREGNINGER 20 SAMLEDE KØRSEL OG TIDSFORBRUG 23 AREALBEHOV 24 AREALINDGREB 24 VEJADGANG 24 PLAN OG MILJØFORHOLD 26 PLANFORHOLD 26 NATUR- OG MILJØFORHOLD 29 NATURBESKYTTELSESLOVEN 33 MUSEUMSLOVEN 36 SAMMENFATNING PLAN- OG MILJØFORHOLD 37 ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDS ØKONOMI 38 ANLÆGSOVERSLAG 38 SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 40 SAMMENFATNING 42 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 42 RESULTATERNE AF ØKONOMIUNDERSØGELSEN 42 KONSEKVENSER VED AT UDBYGGE RUTE KORTBILAG 45 3

4 INDLEDNING ØKONOMIUNDERSØGELSEN I trafi kaftalen om en grøn transportpolitik fra 29. januar 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance er det aftalt, at der skal gennemføres en økonomiundersøgelse på rute 26 mellem Århus og Viborg. Økonomiundersøgelsen gennemføres med henblik på dimensionering af VVM-undersøgelsen af en udbygning af rute 26 på strækningen mellem Århus og Viborg. Der er derfor undersøgt og skitseret fi re forskellige udbygningsforslag, og samtidig er mulighederne for etapevis udbygning beskrevet. Der er også beregnet indledende anlægsoverslag for udbygningsforslagene på de enkelte delstrækninger (etaper) og samfundsøkonomiske beregninger for helt eller delvis udbygning af rute 26 på strækningen mellem Århus og Viborg. Resultaterne af undersøgelsen er beskrevet i denne rapport. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Udbygning af rute 26 (Århus-Hanstholm) til højklasset vej har længe været under planlægning. Der blev vedtaget en projekteringslov i 1990, som giver transportministeren bemyndigelse til at projektere en udbygning af hovedlandevejen (rute 26) mellem Århus og Hanstholm til motorvej eller motortrafi kvej (se fi gur 1). Der er gennem årene blevet gennemført en række initiativer på ruten. Det gælder også strækningen mellem Århus og Viborg: I Mundelstrup er der anlagt en omfartsvej syd om byen i forbindelse med Østjysk Motorvej mellem Randers og Århus (E45). Omfartsvejen åbnede i 1994 og er anlagt som 2-sporet motortrafi kvej. I Svenstrup, Voldby og Lading blev der i 2000 gennemført trafi ksaneringer. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem byerne bl.a. i form af forsætninger ved byskiltene, midterheller ved krydsene og cykelbaner igennem byerne. I Rødkærsbro blev en ca. 10 km lang omfartsvej åbnet i Omfartsvejen er anlagt som en 2+1 motortrafi kvej. I Viborg er der anlagt en omfartsvej. Vestre Ringvej blev åbnet i 1993 og 1994, og Søndre Ringvej i Søndre Ringvej er forberedt til en videre udbygning af rute 26 i en ny linjeføring gennem det åbne land syd om Stoholm til Skive (den såkaldte Stoholm-linje). Syd for Viborg blev der i anlagt en rundkørsel, hvor rute 26 løber sammen med Vejlevej (rute 13). 4

5 Figur 1 Korridoren for udbygning af rute 26 i projekteringsloven fra

6 Arealreservationer til udbygning af rute 26 Som konsekvens af projekteringsloven er der udlagt arealreservationer eller vejinteressezoner til en udbygning af rute 26. Arealreservationerne har i nogle tilfælde givet anledning til konfl ikter med kommunens fremtidige byvækstområder i den vestlige del af Viborg. Dog er vejinteressezonen løbende forsøgt tilpasset kommunens planer. Mulighederne for at reducere vejinteressezonen er senest blevet undersøgt i Vejdirektoratets rapport 300 fra 2006 Rute 26 Århus-Hanstholm. Projektkatalog for udbygning og opgradering til højklasset vej. Konklusionen var, at der er behov for en afklaring af vejens fremtidige forløb. Det vil kræve, at der bliver gennemført en mere detaljeret projektering af linjeføringen, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt, og det vil forudsætte, at der gennemføres en VVM-undersøgelse på strækningen. Vestre Ringvej Holstebrovej 16 Indre Ringvej Sønder Sønder Ringvej Ringvej Århusvej Vejlevej Vejlevej Rute 26 - Viborg Syd Vejinteressezone - Stoholmlinjen Rute 26 (Århus - Hanstholm) Figur 2 Vejinteressezone for udbygning af rute 26 i Viborg vest 6

7 NUVÆRENDE FORHOLD VEJFORHOLD Rute 26 er en vigtig trafi kkorridor til betjening af en række byer i det midt- og vestjyske område. Ruten er samtidig fødevej til motorvejsnettet og havnene i Hanstholm og Århus (se kortbilag bagerst i rapporten). På strækningen mellem Viborg og Århus er vejen 2-sporet på størstedel af strækningen. Vest om Viborg er vejen på en kort strækning 3-sporet med 2 kørespor mod nord og 1 kørespor mod syd. På den sydligste strækning af Søndre Ringvej og på rute 26 syd for Viborg frem til Rødkærsbro Omfartsvej er vejen 4-sporet med midterrabat. Rødkærsbro Omfartsvej er anlagt som en 2+1 motortrafikvej på størstedelen af den 10 km lange strækning, dvs. skiftevis med to og ét kørespor i de to færdselsretninger. Trafi kbelastningen på rute 26 er ca biler pr. døgn med en lastbilandel på 10 %. Dog er der på Søndre Ringvej i Viborg en årsdøgntrafi k på ca biler pr. døgn. Trafi k- ken varierer en del på strækningen, men den er størst ved Viborg og Århus. Trafi kvæksten har været høj på strækningen, og pendlingstrafikken er også stigende. Kapacitet Fremkommeligheden varierer på strækningen, som følge af at vejen forløber gennem større og mindre byer, hvor der fl ere steder mangler svingbaner i kryds og overhalingsmuligheder på de åbne strækninger. I Viborg er rute 26 og rute 13 (Vejle-Sønderup) sammenfaldende, hvor vejen forløber gennem byområderne i den vestlige udkant af Viborg. En del af denne strækning indgår endvidere i rute 16 (Holstebro-Randers). Der er i de senere år foregået en betydelig byudvikling vest for rute 26 i Viborg. Byudviklingen omfatter boligområder, erhvervsområder samt detailhandelsforretninger, Viborg Storcenter m.v. En stor del af dette detailhandelsområde vejbetjenes fra rute 16 tæt på rute 26. Resten vejbetjenes fra det kommunale vejnet, som også er tilsluttet rute 26. Den relativt høje trafi kbelastning på rute 26 vest om Viborg giver ofte anledning til afviklingsproblemer i rundkørslerne på strækningen, mest udtalt i rundkørslen ved tilslutningen for rute 16, Holstebrovej, fra vest. På Holstebrovej er trafi kbelastningen på henholdsvis ca biler pr. døgn vest for rute 26 og ca biler pr. døgn øst for rute 26. Trafi kbelastningen på rute 26 er ca biler pr. døgn på dette sted. Den igangværende byudvikling betyder, at der må forudses øget trafi k ved Viborg i årene fremover både på rute 26 og på de skærende veje. Ved Århus forløber rute 26, Viborgvej, gennem byerne Sabro, Lading, Voldby og Svenstrup. Der er fremkommelighedsproblemer i Sabro og Lading, hvilket især skyldes kapacitetsproblemer i krydsene. Det er vanskeligt i myldretiden at komme ud på Viborgvej fra de sideveje, der ikke er signalreguleret mellem Sabro og Hammel pga. tæt trafi k på Figur 3 Søndre Ringvej i Viborg 7

8 Viborgvej. Dette problem vil blive større i fremtiden, da både Århus og Favrskov kommuner planlægger nye boligområder i Sabro, Lading og Hammel. Det forventes derfor i fremtiden at blive behov for at signalregulere flere kryds, hvilket vil reducere Viborgvejs kapacitet yderligere. I Sabro er krydset med Vistoftevej således blevet signalreguleret efter ønske fra Århus Kommune. Vejens forløb og de mange skærende veje giver dårlige overhalingsforhold. Dette giver i kombination med den forholdsvis store trafi kbelastning anledning til at der kan opstå farlige trafi kale situationer. Ved Århus er rute 26 forbundet med Østjysk Motorvej (E45) med signalregulerede rampekryds. På en kort strækning øst for motorvejen er vejen anlagt som motortrafi kvej uden midteradskillelse. Der er dagligt trængsel ind mod Århus i myldretiden på Viborgvej, hvilket medfører, at der opstår kø ved frakørselsramperne ved Østjysk Motorvej E45. TRAFIKSIKKERHED Ved Viborg giver trafi kken på rute 26 og i de tilknyttede rundkørsler og rampeforbindelser til det kommunale vejnet anledning til en del trafi kuheld. På Søndre Ringvej i Viborg er der registreret mødeuheld, dvs. uheld hvor køretøjer i hver sin kørselsretning kolliderer. På 2+1 motortrafi kvejen ved Rødkærsbro er der også registreret mødeuheld, dog kun på de 2-sporede strækninger, henholdsvis nord og syd for omfartsvejen. Der er registreret u-vendinger på vejen i forbindelse med tilslutningsanlægget ved Bjerrevej (rute 525). På den 2-sporede strækning mellem Århus og Ans er registreret forholdsvis mange trafi kuheld, (gennemsnitlig 17 person- og materielskadeuheld årligt i ). Uheldsfrekvensen er 0,15, hvilket svarer til mange andre 2-sporede veje. Totredjedel af uheldene sker udenfor kryds, og der er en tendens til en overvægt af mødeuheld sammenlignet med andre statsveje, hvilket bl.a. hænger sammen med vejens forløb, skiftende karakter og dårlige overhalingsmuligheder. Adgangsforhold Ved Viborg er rute 26 helt uden direkte adgange til naboejendomme. De tilsluttede hovedlandeveje og kommunale veje er således eneste forbindelser til rute 26 på denne strækning, og tilslutningerne er udformet som hankeanlæg, hvor der kun tillades højresving, eller som rampeforbindelser eller rundkørsler. Den 4-sporede strækning mellem Viborg og Kjellerupvej (rute 52) har meget få direkte adgange til ejendomme langs vejen, og ved fl ere vejtilslutninger på strækningen er der kun mulighed for at køre højre ind og ud. Kun en enkelt vejtilslutning har venstresvingsmulighed på den 4-sporede vej. På Rødkærsbro Omfartsvej er der ingen direkte adgange. På den resterende strækning til Århus er rute 26 en almindelig 2-sporet vej med mange direkte adgange til ejendomme og mange sideveje med kryds i niveau. Adgangsbegrænsning på vejen har reguleret adgangsforholdene i et vist omfang. Figur 4 Rute 26 på strækningen mellem Århus og Ans Figur 5 Den 4-sporede strækning syd for Viborg 8

9 UDBYGNING UDBYGNING TIL HØJKLASSET VEJ Projekteringsloven omfatter en udbygning af rute 26 til højklasset vej, dvs. motorvej eller motortrafi kvej. I økonomiundersøgelsen forudsættes det, at der anlægges motorvej på delstrækningen tættest på Århus, hvor vejen anlægges i åbent land syd for den eksisterende vej. Anlæg af motorvej mellem E45 og Hammel vælges pga. den forventede trafi kbelastning. Vest for Hammel overgår vejen til 2+1 motortrafi kvej. På de resterende delstrækninger forudsættes rute 26 udbygget til motortrafi kvej. På de 2-sporede strækninger udbygges til 2+1 motortrafi kvej og på de 4-sporede strækninger ved Viborg udbygges til 4-sporet (2+2) motortrafi kvej. Udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg omfatter således: 4-sporet motorvej, 130 km/t 2+1 (2+2) motortrafi kvej, 90 km/t På de strækninger hvor motortrafi kvejen udformes som en 2+1 vej, vil der skiftevis være to og et spor i de to færdselsretninger. Det vil give mulighed for overhaling og fremkommeligheden vil dermed blive forøget. Alle kryds udformes som toplanskryds. 9

10 TVÆRPROFIL I forbindelse med en kommende VVM-undersøgelse vil der blive arbejdet videre med mere detaljerede analyser af vejens udformning, tilslutninger m.v. 4-sporet motorvej Motorvejen forudsættes som udgangspunkt anlagt med tværprofi let vist i fi gur 6. Motorvejen dimensioneres til en hastighed på 130 km/t. Figur 6 Tværprofi l for 4-sporet motorvej 2+1 motortrafikvej Motortrafi kvejen forudsættes som udgangspunkt anlagt med tværprofi let i fi gur 7. Motortrafi kvejen dimensioneres til en hastighed på 90 km/t. Figur 7 Tværprofi l for 2+1 motortrafi kvej 10

11 ETAPER I økonomiundersøgelsen er strækningen mellem Århus og Viborg inddelt i seks delstrækninger (etaper). Opdeling af strækningen i etaper er sket udfra en betragtning om hvad der vil være hensigtsmæssigt at anlægge, og den starter i vest og slutter i øst. (se fi gur 8 på side 13). Rødskærbro Omfartsvej er anlagt som motortrafi kvej, og den er en naturlig delstrækning midt på strækningen. Nord for afgrænses strækningen naturligt i krydset med rute 13 (Vejlevej). Syd for Rødkærsbro Omfartsvej opdeles strækningen ved Truust, som ligger syd for Gudenåen. Den sidste delstrækning frem til E45 er længere end de andre. Det skyldes, at vejen siden projekteringsloven har været planlagt udbygget i eget tracé syd for den eksisterende rute 26, og det er naturligt at betragte denne delstrækning under ét. Etape Strækning Længde 1 Viborg V - Viborg S 6 km 2 Viborg S - Rødkærsbro N 5 km 3 Rødkærsbro Omfartsvej 10 km 4 Rødkærsbro S - Truust 10 km 5 Truust - Søbyvad 6 km 6 Søbyvad - Mundelstrup (E45) 21 km I alt 58 km Tabel 1 Etaper (delstrækninger) på rute 26 mellem Århus og Viborg 11

12 PROJEKTFORSLAG FOR DE ENKELTE ETAPER På fl ere delstrækninger af rute 26 er der mulighed for både at udbygge den eksisterende vej og anlægge vejen i ny linjeføring i det åbne land. I denne undersøgelse er disse udbygningsforslag kombineret i fi re forskellige projektforslag, som er vist på fi gur 8 og på kortbilagene bagerst i notatet. Udbygningsforslag Det forudsættes at rute 26 udbygges til motorvej i alle fi re forslag mellem E45 (Østjysk Motorvej) og Hammel. Herfra forudsættes vejen udbygget til motortrafi kvej på resten af strækningen. Mellem Hammel og Rødkærsbro omfartsvej udbygges til 2+1 motortrafi kvej. Rødkærsbro Omfartsvej ombygges til 2+1 motortrafi kvej med midteradskillelse på hele strækningen. Den 4-sporede strækning ved Rindsholm syd for Viborg og på ringvejen i Viborg udbygges til 4-sporet motortrafi kvej frem til udbygningen i åbent land syd for Holstebrovej, som forudsættes udbygget til 2+1 motortrafi kvej, se tabel 2. De fi re udbygningsforslag repræsenterer yderpunkterne for mulighederne for at udbygge rute 26. Forslag 1 og 2 følger den eksisterende vej på det mest af strækningen, som beskrevet i projekteringsloven, mens forslag 3 og 4 forløber i åbent land på større dele af strækningen. Alle forslagene er ens på de nordligste etaper mellem Rødkærsbro og Viborg. De enkelte forslag Forslag 1 forløber i nyt tracé syd for den eksisterende rute 26 fra E45 og frem til vest for Svenstrup ved Søbyvad, hvorfra vejen udbygges i det eksisterende tracé frem til Rødkærsbro Omfartsvej. Herfra udbygges vejen i det eksisterende tracé. Forslag 2 forløber i nyt tracé, men som det eneste forslag nord om Lading by på strækningen mellem E45 og Hammel. Vest for Hammel er forslaget sammenfaldende med forslag 1 og udbygges i det eksisterende tracé frem til Viborg. Forslag 3 forløber i nyt tracé syd for den eksisterende rute 26 fra E45 og frem til Ans. Vejen føres syd om Fårvang og Kongensbro, hvor Gudenåen krydses på ny bro. Øst for Ans udbygges vejen i det eksisterende tracé frem til Viborg. Forslag 4 forløber i nyt tracé syd for den eksisterende rute 12

13 Etape Strækning Forslag Udbygning 1 Viborg V - Viborg S Alle 2+1 MTV vest om Viborg og 2+2 MTV udbygning af ringvej 2 Viborg S - Rødkærsbro N Alle 2+2 MTV udbygning af eksisterende 4-sporet vej 3 Rødkærsbro Omfartsvej Alle Opsætning af midterautoværn m.v. 4 Rødkærsbro S - Truust 5 Truust - Søbyvad 6 Søbyvad - Østjysk Motorvej Note: MV: motorvej, MTV: motortrafi kvej Forslag Forslag 4 Forslag 3 Forslag Forslag Forslag Forslag 2 Tabel 2 Udbygningsforslag på de enkelte etaper 2+1 MTV udbygning af eksisterende vej 2+1 MTV syd om Ans 2+1 MTV udbygning gennem Ans og syd om Kongensbro 2+1 MTV udbygning af eksisterende vej 2+1 MTV syd om Fårvang MV syd om Lading Sø MV nord om Lading ETAPE 1 Rindsholm ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 Truust ETAPE 5 Fårvang Søbyvad ETAPE 6 Lading Mundelstrup Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Århus Forslag 4 Figur 8 Udbygningsforslagene på rute 26 mellem Århus og Viborg 13

14 16 26 Mellem Viborg og Skive er det planlagt at udbygning af rute 26 fortsætter herfra mod vest i den såkaldte Stoholmlinje Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 9 Viborg 26 fra E45 og frem til Rødkærsbro Omfartsvej. Vejen forløber syd om Fårvang, Kongensbro og Ans. Ved Kongensbro krydses Gudenåen på en ny bro. Fra Rødkærsbro Omfartsvej udbygges vejen i det eksisterende tracé. Kombination af forslag Projektforslagene på de enkelte etaper kan kombineres på flere måder. Sådanne forslag vil kunne indgå i en kommende VVM-undersøgelse. I denne undersøgelse er de valgte projektforslag grundlaget for at kunne beregne de økonomiske omkostninger ved helt eller delvis udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg. Projektforslagene er vist i tabel 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTFORSLAG I det følgende er projektforslagene gennemgået på de enkelte etaper gennem Viborg, Silkeborg, Favrskov og Århus kommuner. For linjeføringerne syd om Lading sø bliver Skanderborg Kommune også berørt over en kortere strækning. Der er forskellige udbygningsforslag på de enkelte etaper, og beskrivelsen af forslagene sker fra vest mod øst, dvs. med start i Viborg og slutpunkt ved Østjysk Motorvej i Århus. Forslagene er vist i kortbilagene bagerst i rapporten, hvor tilslutningsanlæggene også er angivet. Etape 1 Viborg V - Viborg S I dag forløber rute 26 fra rundkørslen ved Skivevej ad Vestre og Søndre Ringvej frem til rundkørslen på Vejlevej (rute 13). I økonomiundersøgelsen tages udgangspunkt i Viborg Vest ved Holstebrovej, hvor etapen starter i et tilslutningsanlæg, se figur 9. Hvis det besluttes at gennemføre VVM-undersøgelse for denne strækning vest for Viborg, skal linjeføringen mod Stoholm fastlægges frem til skæring med jernbanen af hensyn til den fremtidige byudvikling. Tilslutningsanlægget ved Holstebrovej forudsættes udformet som et fuldt tilslutningsanlæg, når Stoholm-linjen evt. udbygges til Skive. Det kan også, afhængigt af hvor tæt det bliver placeret på tilslutningen på Søndre Ringvej, blive udformet som et halvt tilslutningsanlæg med østvendte ramper. En sådan løsning kan undersøges i en kommende VVMundersøgelse. Tilslutningerne på Søndre Ringvej ved Indre Ringvej og Koldingvej vil blive bevaret, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Vejlevej. I kommuneplanen for Viborg er der reserveret areal til den kommende linjeføring for rute 26. I denne undersøgelse blev der i første omgang også undersøgt et sydligere linjeføringsforslag, som alternativ til det nuværende udbygningsforslag. 14

15 FORSLAG 1 OG FORSLAG 3 Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 10 Ans Her har linjeføringen, som ligger til grund for arealreservationen i Viborg vest, hæmmet den ønskede byudvikling. Det sydligere alternativ har dog været præsenteret i tidligere undersøgelser, hvor den er blevet afvist lokalt. Da vejen vil gennemskære et fremtidig byvækstområde i vestbyen og forløbe gennem et område med grundvandsinteresser, er der på nuværende tidspunkt heller ikke lokal interesse for at arbejde videre med et sådan alternativ. Derfor omfatter økonomiundersøgelsen kun et udbygningsforslag på denne etape. Etape 2 Viborg S - Rødkærsbro N På delstrækningen mellem Viborg syd og Rødkærsbro Omfartsvej er rute 26 i dag 4-sporet med midterautoværn. Den forudsættes udbygget til 4-sporet motortrafi kvej, hvor der etableres tilslutning ved Gl. Århusvej og Bruunshåbvej. Udbygningen sker med udgangspunkt i et arbejde, der blevet gennemført med det daværende Viborg Amt i 2000, og med de ønsker om ændringsforslag til tilslutninger som Viborg Kommune har fremsat. Det omfatter bl.a. en fl ytning af tilslutningen ved Bruunshåbvej, så der bliver mulighed for også at føre vejen over banen af hensyn til en fremtidig byudvikling. Kommunen er indstillet på at betale de ekstraomkostninger, som det vil medføre at føre vejen over banen. Etape 3 Rødkærsbro Omfartsvej På motortrafi kvejen på Rødkærsbro Omfartsvej er det planlagt at etablere midteradskillelse med autoværn, så der bliver ensartet standard på hele strækningen mellem Århus og Viborg. Motortrafi kvejen udbygges til 2+1 vej på hele den 10 km lange strækning. Der kan også blive behov for ombygning af regnvandsbassiner, så anlægget lever op til de gældende miljøkrav. Dette vil blive nærmere undersøgt i en kommende VVM-undersøgelse. Etape 4 Rødkærsbro S - Truust På den 2-sporede delstrækning mellem Rødkærsbro Omfartsvej og Truust er der undersøgt tre forskellige udbygningsforslag. I forslag 1 og 2 udbygges den eksisterende vej langs Tange Sø til 2+1 motortrafi kvej. I Ans etableres et tilslutningsanlæg ved Ansvej (rute 186), som forlægges mod nord udenom det eksisterende industriområde, og et halvt tilslutningsanlæg (østvendte ramper) ved Østre Langgade. Udbygning af strækningen til motortrafi kvej medfører, at ejendommene langs den eksisterende vej skal vejbetjenes ad alternative adgange langs den udbyggede strækning, se fi gur

16 Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 11 Truust Rundkørsel FORSLAG 1 OG 2 26 FORSLAG 3 FORSLAG 4 26 I forslag 1 og 2 kan det ved Gudenåens krydsning med rute 26 i Kongensbro, pga. for lille afstand mellem de to T-kryds med rute 46 henholdsvis nord og syd for Gudenåen, ikke lade sig gøre at anlægge to halve tilslutningsanlæg. Derfor er det planlagt at nedklassificere krydset og anlægge en ny rundkørsel nord for Gudenåen. Det medfører, at den eksisterende rute 46 forlægges på en ca. 1 km lang strækning og føres over Gudenåen på en ny bro længere mod øst, se figur 11. Uanset hvordan vejudbygningen udformes ved Kongensbro må det forventes, at der skal etableres en ny broforbindelse over Gudenåen. I forslag 4 anlægges en ny vej i det åbne land, som forløber i en stor bue syd om Ans. Udbygningen i det åbne land starter på bakken mellem Rødkærsbro Omfartsvej og Ans, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Ansvej (rute 186) og et halvt østvendt tilslutningsanlæg ved Søndermarksgade/Iller Damvej. Motortrafi kvejen fortsætter syd for den eksisterende vej og krydser Gudenåen ca. 1 km syd for den eksisterende bro i Kongensbro, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Gl. Kongevej. Vejen forsætter syd om Truust, se fi gur 11. I forslag 3 kombineres udbygningen til 2+1 motortrafi kvej i det eksisterende tracé gennem Ans, hvorefter udbygningen sker i en ny linjeføring, som starter øst for Ans (se figur 10), og forløber syd om Kongensbro og Truust, se fi gur 11. Etape 5 Truust - Søbyvad På delstrækningen mellem Truust og Søbyvad er der undersøgt to udbygningsforslag. I forslag 1 og 2 udbygges den eksisterende vej til motortrafikvej gennem Fårvang. I Fårvang vil der blive etableret et tilslutningsanlæg ca. 1 km før krydset med Egon Kristiansens Allé og etableret vejtilslutning til Erhvervsparken og dermed til hele industriområdet. For at undgå omvejskørsel i Fårvang vil der blive etableret et halvt tilslutningsanlæg (østvendte ramper) ved Hedevej, se fi gur 12. I forslag 3 og 4 fortsættes udbygningen til 2+1 motortrafikvej i det åbne land syd om Fårvang, og der etableres et tilslutningsanlæg ved Tvilum Kirkevej. Herfra forløber vejen syd for den eksisterende vej og krydser Søbyvad ca. ½ km syd for den eksisterende vej, se figur

17 Udbygning af Rute 26 Tilslutningsanlæg Forlægning af kommunevej Figur 12 Fårvang 26 FORSLAG 1 OG 2 FORSLAG 3 OG 4 26 Tvilum Kirkevej Udbygning af Rute 26 Figur 13 Søbyvad 26 FORSLAG 1 OG 2 Søbyvad FORSLAG 3 OG

18 Udbygning af Rute FORSLAG 2 Fredning 26 FORSLAG 1, 3 OG 4 Figur 14 Lading Etape 6 Søbyvad - Østjysk Motorvej På etape 6 gennem Favrskov kommune er der undersøgt to udbygningsforslag, som begge er nye linjeføringer i åbent land. Vejen kan enten forløbe syd om Lading Sø eller nord om Lading by. Forslag 1, 3 og 4 forløber syd om Lading Sø. Vejen forløber syd om Svenstrup og Anbæk, og der etableres tilslutningsanlæg ved Skanderborgvej syd for Hammel. Herfra udbygges rute 26 til motorvej og forløber syd Voldby og Lading Sø, Det sydlige forløb sker for at undgå, at vejen føres gennem et fredet areal mellem Viborgvej og Lading Sø, se figur 14. I forslag 1 bliver vejen ført ud i åbent land vest for Svenstrup. Overgangen fra udbygning i det eksisterende tracé og til ny linjeføring i åbent land sker vest for Svenstrup ved Søbyvad, da det giver det mest hensigtsmæssige vejforløb i det kuperede terræn. I forslag 3 og 4 sker udbygning allerede i åbent land, se figur 13. I forslag 2 er vejens forløb sammenfaldende med de andre forslag frem til Hammel, hvor der etableres tilslutningsanlæg ved Skanderborgvej. Øst for Hammel udbygges rute 26 til motorvej. Mellem Voldby og Fajstrup krydser motorvejen den nuværende Viborgvej vest for savværket, og forløber nord om Lading by. Øst for gartneriet i Lading krydser motorvejen igen Viborgvej, og føres syd om Sabro. På den sidste strækning syd om Sabro er udbygningen til motorvej ens i alle forslagene, og der etableres tilslutningsanlæg ved Stillingvej i Sabro. Der er to muligheder for at tilslutte en kommende motorvej med E45 enten via den den eksisterende motortrafi kvej ved Mundelstrup og udbygning af det eksistrende tilslutningsanlæg (nr. 47) til et forbindelsesanlæg eller via et nyt forbindelsesanlæg syd for tilslutningsanlæg nr. 47. På det foreliggende grundlag er det i økonomiundersøgelsen valgt at tilslutte Østjyske Motorvej (E45) i et nyt forbindelsesanlæg syd for det eksisterende tilslutningsanlæg (nr. 47). I en kommende VVM-undersøgelse vil det blive undersøgt hvilken udformning af tilslutningen, der vil være mest hensigtsmæssig. 18

19 19

20 TRAFIKALE KONSEKVENSER TRAFIKBEREGNINGER De trafi kale konsekvenser for en udbygning på rute 26 er belyst med en trafi kmodel for Jylland-Fyn, som rummer statsvejene og de vigtigste kommunale veje i regionen. Der er foretaget en opdatering af modellen, som tager højde for den seneste udvikling i trafikken og udbygning af vejnettet i området. Modellen beregner årsdøgntrafik, som er det antal køretøjer (biler, varebiler og lastbiler), der kører på en vejstrækning i begge retninger tilsammen i et gennemsnit af alle årets dage. Modellen adskiller myldretidsperioder (mellem kl. 7-9 og kl ) og resten af dagen. Modellen er kalibreret til trafi ktal fra Modelberegningerne er foretaget med trafik fremskrevet til år 2020, dvs. samtlige modelberegninger svarer til år Basis 2020 Beregningerne tager udgangspunkt i en basissituation i 2020, hvor der ikke er sket nogen udbygning af rute 26 mel- lem Århus og Viborg. Det forudsættes at følgende vejstrækninger er åbnet eller udbyggetfrem til 2020: Motorvej på rute 18 mellem Vejle og Herning Motorvej på rute 15 ved Silkeborg mellem Bording og Låsby Motorvej Lisbjerg og E45 (Djurslandmotorvejen) Udbygning af Østjysk Motorvej mellem Vejle og Skærup På rute 26 medfører anlæg af motorvejstrækningen på rute 15, at der overfl yttes trafi k til motorvejen fra rute 26 mellem Århus og Ans. Det skyldes, at det i nogle tilfælde kan svare sig at køre en omvej via motorvejen mellem Århus og Herning i stedet for at køre ad rute 26. Det medfører, at trafi kken i basis 2020 ikke stiger meget i forhold til trafi kken i dag. Udbygning af delstrækninger Der er beregnet, hvilke konsekvenser en udbygning af hele eller dele af strækningen vil få på trafi kken. De forskellige udbygninger er beskrevet i forskellige scenarier, og de omfatter følgende udbygninger: 20

21 Strækning Århus-Hammel Scenarie A Basis 2020 Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Eks. vej Ny motorvej Tabel 3 Trafi k på delstrækninger i scenarie A, hvor rute 26 udbygges på hele strækningen mellem Århus og Viborg Ved Svenstrup Eks. vej Ny motortrafi kvej Ved Fårvang Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Ans Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Rindsholm Søndre Ringvej Viborg vest Ny motortrafi kvej *Eksisterende vej udbygges til motortrafi kvej Strækning Århus-Hammel Scenarie B Basis 2020 Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Eks. vej Ny motorvej Tabel 4 Trafi k på delstrækninger i scenarie B, hvor rute 26 udbygges mellem Århus og Ans på etape 4-6 Ved Svenstrup Eks. vej Ny motortrafi kvej Ved Fårvang Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Ans Eks. vej * * Ny motortrafi kvej Ved Rindsholm Søndre Ringvej *Eksisterende vej udbygges til motortrafi kvej Scenarie A: Udbygning af alle etaper Århus-Viborg Scenarie B: Udbygning af etape 4-6 Århus-Ans Scenarie C: Udbygning af etape 5-6 Århus-Truust Scenarie D: Udbygning af etape 6 Århus-Søbyvad Scenarie E: Udbygning af etape 1-3 Viborg-Ans Scenarie F: Udbygning af etape 1-2 Viborg-Rødskærsbro Scenarie G: Udbygning af etape 1 Viborg Vest Udbygning mellem Århus og Viborg i scenarie A Trafikberegninger viser at der vil køre mest trafi k på motorvejen/motortrafi kvejen, hvis rute 26 udbygges som beskrevet i forslag 1, men der er ikke væsentlig forskel trafi kken i de fi re forslag. Hvis rute 26 udbygges til højklasset vej, vil en del af trafikken på rute 15 blive flyttet tilbage til rute 26. På motorvejen mellem Århus og Hammel vil der køre biler pr. døgn afhængig af, hvilket forslag der vælges. Der vil samtidig ske en aflastning af den eksisterende Viborgvej på ca biler pr. døgn, se tabel 3. På motortrafi kvejsstrækningen vest for Hammel vil der køre ca biler pr. døgn. Ved Fårvang vil der køre ca biler pr. døgn, hvis vejen udbygges til 2+1 motortrafi kvej i det eksisterende tracé, og ca biler pr. døgn, hvis vejen udbygges i ny linjeføring. Med udbygning i ny linjeføring vil den nuværende rute 26 blive afl astet med ca biler pr. døgn ved Fårvang. Igennem Ans vil trafi kken stige med ca biler pr. døgn til ca i de tre forslag hvor rute 26 udbygges til 2+1 motortrafi kvej i det eksisterende tracé (forslag 1, 2 og 3). Øst for Ans vil der køre ca biler pr. døgn på 2+1 motor trafi kvejen i forslag 3 og den nuværende rute 26 vil blive afl astet med ca biler pr. døgn. Ved udbygning i ny linjeføring syd om Ans (forslag 4) vil der køre ca biler pr. døgn på motortrafikvejen, og den nuværende rute 26 vil blive afl astet med biler pr. døgn. Ved Rindsholm på strækningen mellem Rødkærsbro og Viborg vil der med en udbygning køre ca biler pr. 21

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Konsolidering af amtsprojekt

Konsolidering af amtsprojekt Vejdirektoratet Konsolidering af amtsprojekt Motortrafikvej Sdr. Borup - Assentoft September 2009 COWI A/S Vejdirektoratet Konsolidering af amtsprojekt Motortrafikvej Sdr. Borup - Assentoft Jens Chr. Skous

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Borgermøde i Hammel indledende VVM-høring om udbygning af rute 26 TIDSPUNKT

Borgermøde i Hammel indledende VVM-høring om udbygning af rute 26 TIDSPUNKT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. februar 2011 Lene Michelsen lmi@vd.dk 7244 3667 Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT EMNE Borgermøde i Hammel indledende VVM-høring om udbygning

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW COWI.DK JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande Høringsfrist

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere