KEIGS- OG HANDELS-SKIBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEIGS- OG HANDELS-SKIBE"

Transkript

1 DANKE KEIG- OG HANDEL-KIBE HELTE KJEXDIXG-KxNALEK. ALFABETIK REGITER OVEli HANDEL-KIBENE. ELLEVTE UDGAVE. i'e ni; v.\i; KJ O 11! : Ml AV \. DE'I AKHIV.

2 Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets og var-tander" (om tander maa denne tander altid hejses under Nationalitets-Flaget, som var-tander derimod paa et hvilketsomhelst, godt synligt ted).

3 DANMARK HANDEL-FLAADE i Aaret 1893, ordnet i tre Afdelinger,: I. Kendings-ignal-Fortegnelse. II. Alfabetisk Dampskibs-Register. III. Alfabetisk ejlskibs-register. Udgivet paa Foranstaltning af Indenrigs-Ministeriet og Marine-Ministeriet ved A. chneider, hef for Registrerings- og kibsmaalingen.. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer). 1893

4 INDHOLD-FORKLARING. Afdeling I. ignal-fortegnelsen. om Anhang til den i n t e r n a t i o n a l e i g n a l -Bog hvis danske Udgave udkom i December 1881 skal der, ifølge derom afsluttede internationale Overenskomster, af hver ø-tat med passende Mellemrum udgives Fortegnelser over sammes Krigs- og Handels-kibe, som have erholdt ignaler efter det internationale ignal-ystem, til Brug for kibe i øen og ignal-tationerne. I Overensstemmelse hermed indbefatter ovennævnte Fortegnelse alle Danske kibe, der ere tildelte ignaler efter dette ystem, ordnede efter ignal-bogstavernes alfabetiske Række-Følge, saaledes at disse ignaler hurtigt kunne findes og aflæses; dog er her, for ikke at gjøre Fortegnelsen vidtløftigere end nødvendigt, ikkun Navnene paa kibene anførte i den Tids-Følge, hvori de ere blevne registrerede, idet kibets lags eller Takling, i Forbindelse med Nations-Flaget, der selvfølgelig bør iagttages af de ignalerende, ville afgive tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering af det paagjældende kib. Ønskes imidlertid nærmere Underretning om kibet, t. Ex. om Rederiet, Hjemstedet, Tonnagen, m. m., opsøges saadanne Oplysninger i de under de efterfølgende Afdelinger II og III anførte alfabetiske Registre over Damp- og ejlskibene og for strax at kunne eftersøge det paagjældende kib i det rette Register er der føjet Bogstavet (for krue-dampskibe) eller H (for Hjul-Dampskibe) til de Navne, som føres af Dampskibene. Findes der flere kibe af samme Navn, ville ignal-bogstaverne strax vise hvilket kib det er, hvorom der er pørgsmaal. As an Appendix to the I n t e r n a t i o n a l ode of i g n a l s the last Danish edition of which was published in December 1881 a ode List, containing the names of ships to which ode ignals have been allotted, ought, according to international arrangements, made to that effect. to be published at proper intervals by the maritime powers, which have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at ignal tations on shore, and Masters of ships at sea, to signal and report passing ships. In accordance herewith the present ode List contains the names of all D a n i s h ships, to which signal letters have been allotted, the merchant vessels being ranged after the time they have been entered on the General Register; but, to avoid too much prolixity. in this edition the Port of Registry and the Registered Tonnage has been left out, partly because these data can be found by referring to the succeeding Parts II & III, containing the Registers of team vessels and ailing ships, separately arranged in alphabetical order, and partly because the rig, together with the national flag. which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report the ship in question. In order to know immediately in what register the ship in question is to be sought for, the letter (for screw-steamers) or H (for paddle-wheel steamers) has been added to the names carried by steam ships. In case of more than one ship bearing the same name, the subjoined signal letters will immediately show what ship is the right one. (A*)

5 IV ignal-ystemet. I Forordet til ignal-bogen er der forklaret, at man til at betegne ignalerne anvender Bogstaver, nemlig de 18 Konsonanter B, G, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R,, T, V, W, hvoraf hvert især dog uden at betyde Bogstaver fremstilles ved sit særlige Flag eller tander af forskjellig Farve og Mønster (se den foranstaaende Flag-Tabel). kibenes ignaler bestaa altid af 4 Flag eller tandere. Naar der øverst vajer en tander (svarende til Bogstavet G) er det paagjældende kib et Kr i g s - k i b ; naar der øverst vajer et firkantet Flag (tut-flag) henhører kibet til Handels-Flaaden. Flag- Bogstaverne fra GQB til GWVT (1440 ignaler) ere bestemte til ignaler for Krigs-kibe, og fra HBD til WVT (53040 ignaler) for Handels-kibe. Da Antallet af de ammenstillinger, som kan fremkomme ved Hjælp af de nævnte Bogstaver, imidlertid ikke er tilstrækkelig stort til, at hvert enkelt existerende kib kan faa sit særskilte ignal, saa ville flere kibe, men dog kun forsaavidt de ere af forskjellig Nationalitet, kunne komme til at føre det samme ignal. Enhver Regjering kan nemlig til sin kibs-liste benytte ignalerne GQB til WVT uden at tage Hensyn til, hvorledes andre Regjeringer raade over de samme ignaler. Et kib, som ser et andet kibs ignal, kan altsaa ved Hjælp af det paagjældende Lands kibs-liste komme til Kundskab om vedkommende kibs Navn, Hjemsted, Tonnage, o. s. v. Er man imidlertid ikke i Besiddelse af den paagjældende Nations kibs-liste, bør dog altid saavel ignal-bogstaverne som kibets Nationalitet og lags. samt Længde- og Bredde-Grad og Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn 1 ). Ethvert under dansk Flag farende Handels-kib, der er bleven registreret efter den 1. Oktober 1867, er der. efterhaanden som Registreringen har fundet ted, af Hoved-Registrerings- Kontoret i blevet tildelt et ignal. ignalerne følge paa saadan Maade efter hinanden, at de dertil hørende Bogstaver i samme Orden aldrig samtidig ville kunne blive anvendte paa mere end et kib under dansk Flag. ignal-bogstaverne ere indførte i kibets Nationalitets- og Registrerings-ertifikat, samt indhuggede i Dæks-Bjælken i en Dæks-Luge, og følge saaledes kibet, saalænge dette existerer. For at forebygge mulige Forvexlinger foranledigede ved, at det danske Handels-Flag i større Afstand vanskeligt kan skjelnes fra flere fremmede Nationers Handels-Flag, er det blevet bestemt, at de danske ignaler skulle begynde med NBD og fortsættes i fortløbende Orden. Da ignalerne med N som første Bogstav ere blevne optagne, blive de ny registrerede kibe tildelte de ledigblevne ignal-bogstaver, som derfor paany ere optagne i Fortegnelsen for at disse kibes Navne efterhaanden kunne indsættes udfor deres resp. ignal-bogstaver. Alle i Kongeriget Danmark hjemmehørende Handels-kibe ville saaledes komme til at føre N (Dambræt-Flaget) øverst i deres ignal. For kibe hjemmehørende paa Færøerne begynde ignalerne derimod med KBD. For kibe hjemmehørende paa Island begynde ignalerne med LBD og for kibe hjemmehørende paa de dansk-vestindiske Øer med MBD. Kyst-ignal- og emafor-tationer. Paa Kysterne af de fleste ø-tater, navnlig ved Fyr-Taarnene, er der efterhaanden oprettet ignal-tationer til hvilke passerende kibe af hvilkensomhelst Nationalitet, ved Hjælp af deres ignaler samt af den internationale ignal-bog. dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Netto-Tonnage, dels modtage eller afsende Telegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede efter nærmere opgiven Adresse. i) Ved Møde i øen bør man, hvis man intet andet har at meddele eller spørge om, afgive følgende ignaler: 1) kibets ignal, 2) Afgangs-tedet, 3) Bestemmelses-tedet, 4) Et Tal, der angiver hvor mange Dage der er forløbet, siden man forlod Afgangs-Havnen.

6 V Fra saadanne tationer besvares imidlertid i Reglen kun de ignaler, som gives i Overensstemmelse med det internationale ignal-ystem. Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skjelnes, benyttes de almindelige ignal-flag. Paa længere Afstande komme Afstands-ignalerne eller, forsaavidt tationerne ere forsynede dermed, emaforen til Anvendelse. tationerne ere i Reglen satte i Forbindelse med det elektriske Telegraf-Net og ere forpligtede til, efter den signalerede Adresse, at befordre videre de dem fra øen signalerede Meddelelser, forsaavidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har tiltraadt den internationale Telegraf-Konvention. aadanne Telegrammer benævnes i Telegraf-proget ignal-telegrammer og maa i Indledningen til Telegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til kibe i øen, maa indeholde Oplysning om kibets Navn, lags og Nationalitet. Telegrammerne bør være affattede enten i det Lands prog, i hvilket den paagjældende ignal-tation er beliggende, eller i ignal-bogstavgrupper efter Bestemmelserne i den Internationale ignal-bog. Telegram fra et kib i øen befordres i ignal-bogstaver kun naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt prog. Taxten for et ignal- Telegram beregnes i Reglen saaledes, at der foruden den almindelige Telegram-Taxt erlægges et Extra-Gebyr af 1 Franc pr. Telegram uden Hensyn til Ord-Antal. Det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til kibe paa øen adresserede Telegrammer og hos Adressaten for de fra kibe kommende Telegrammer. En stor Del ignal-tationer rapportere til Offentliggjørelse i øfarts-tidender Navnene paa de kibe, der, idet de passere tationen, hejse deres ignal. Udvexlingen af ignal-telegram mellem kib og ignal-tation, eller omvendt, bør foregaa i følgende Orden: Fra kib til tation: 1) kibets Navn, m. v., ved dets Nations- Flag og ignal i kibs-listen; 2) ignalet QR: end følgende Budskab pr. Telegraf til...; 3) Adressatens Navn (ved tavelse-tabellen); 4) Bestemmelses-tedet (ved geografiske ignaler eller ved tavelse-tabellen); 5) Meddelelsens Indhold; 6) Afsenderens Navn (overflødigt, hvis Afsenderen er kibets Fører). Fra tation til kib: 1) kibets Navn, m. v., ved dets Nations- Flag og ignal i kibs-listen: 2) Telegram (ignal DGK); 3) Adressatens Navn (overflødigt, hvis det er kibets Fører); 4) Afsendelses-tedet (om nødvendigt); 5) Datum, da tationen modtog Telegrammet (hvis ingen Datum gives, er det. modtaget samme Dag); 6) Meddelelsens Indhold; 7) Underskrift. I et til kib i øen bestemt ignal-telegram skal Adressen indeholde Oplysning om: kibets Nationalitet, ignal, Navn, Takling samt Hjemsted. Hertil føjes som Del af Adressen ignal-telegram med Tilføjning af ignal-tationens Navn.

7 VI Danske ignal-tationer. De paa Hammershus (BRTM), kagen (BDJN), Hirshals (BGGL) samt Hanstholm (BDJQ) oprettede tats-ignal-tationer modtage og afgive ignaler og Telegrammer fra olopgang til olnedgang. ignal-apparatet paa kagen er anbragt paa Klitten tæt Øst for det ny Fyr-Taarn, ved Hirshals 150 Fod N.Ø. for Fyr-Taarnet, ved Hanstholm 320 Fod N.N.V. for Fyr-Taarnet, og ved Hammershus 200 Fod Nord for Fyr-Taarnet. Der signaleres kun med Flag og Afstands-ignaler. Paa Forlangende signalere tationerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibenes Borttagelse. Is-Tilstanden, o.s.v., ligesom de besørge Begjæringer om Lodser, Bugser-Dampskibe, o. desl. Uden at afvente Forespørgsel signalere tationerne hurtigst muligt til ethvert kib Underretningom Farer ved ejladsen. løvrigt henvises til den efter Indledningen i ignal-bogen optagne amling af saadanne ignaler, som jævnligt kunne blive Gjenstand for Udvexling mellem ignal-tationer og forbisejlende kibe, eller omvendt, saasom Ordrer eller Meddelelser fra og til Rederierne. Anvisninger for ejladsen. Advarsler mod Fare til kibe i igte, o.s.v. kibe, der under Forbisejling af en af disse tationer vise deres ignal, ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12 M D. blive meldte pr. Telegraf til Børserne i og Aarhus og derefter offentliggjorte samme Dags Aften i liere Tidender, saasom Berlingske Tidende, m. fl. Ligeledes vil derom hver Dag til Indrykning i hipping Gazette and Lloyd's List pr. Post afgaa Meddelelse til The Registrar General of hipping and eamen i London. Ønskes et kibs Forbisejling meldt pr. Telegraf direkte til Rederen, maa vedkommende ignal-tation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa kibet begjære dette ved ignaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere og Andre kunne ligeledes signaleres. Med Hensyn til selve ignaleringen er at bemærke: 1) Naar et kib kun vil vise ignal, hejses dette i god Tid paa tor- eller Kryds-Toppen, medens samtidig Nations-Flaget vises under Gaflen eller paa en tang agter. ignalet maa ikke stryges, førend det er besvaret fra tationen med ignal-ystemets tander (var-tanderen). 2) Vil kibet signalere andre Meddelelser, hejses først ignalet, og samtidig hermed bør ystemets tander vises under Nations-Flaget 1 ). Naar ignalet er besvaret vises de andre ignaler under Iagttagelse af, at intet ignal stryges, forinden det er besvaret. 3) Naar en ignal-tation har Ordre til et kib, maa det ignal, som angiver Havnen hvortil det beordres, gjentages af kibet. Taxten for Telegrammer, der udvexles med kibe i øen, er 0,75 Kr. for hvert Telegram. Dette Beløb lægges til Telegram-Taxten efter de almindelige Regler. Iøvrigt gjælde for samtlige ignal-tationer de ovenfor anførte almindelige Regler. Alle danske Fyrskibe ere forsynede med Den Internationale ignal-bog. Fra Fyrskibene bliver der, naar det bemærkes, at et kib staar imod Fare, affyret Varsels-kud, samt hejst ignalet: JD eller MBF De styrer (stævner) imod Fare. Naar et Fyrskib ligger til Ankers andetsteds end paa sin rette tation, viser det om Natten kun Anker-Lanternen og om Dagen ignalet: QM Urigtig eller Unøjagtig, eller FHM Borttaget fra Plads. 1) Da den internationale ignal-bog nu næsten udelukkende benyttes, betragtes Visning af tanderen ofte som overflødig.

8 VII ærlige Danske ignaler. ignal for Vind i Kattegat (fra Karantæne- og Lodshuset paa Helsingørs sydlige Havnemole). ignal for Is i Farvandene, samt for Fyrskibenes Fraværelse fra tation (fra Hirshals, kagens. Hammerens Fyrtaarne, samt fra ovennævnte ted i Helsingør) Tidssignaler i Danmark (i og Helsingør). e Nautisk Almanak for Engelsk e ignal-tationer. Af de paa de engelske Kyster oprettede ignal-tationer ejer og bestyrer The orporation of Lloyd's følgende: outhend. North Foreland. Deal (BDQN). Dover* (BDQT). Dungeness (BDRF). Beachy Head (BDRH). t. atherine's Point (I.W.) (BDRV). Portland Bill (BDJ). Prawle Point* (BRW). The Lizard* (BDTP). cilly Islands (BDTW). Lundy Island (BDVL). t. Ann's Head (Pembroke). alf of Man. Brow Head* (o. ork. Ireland). Old Head of Kinsale* (Ireland). Roche's Point (Queenstown, Ireland). Malin Head (o. Donegal. Ireland). Rathlin Island. Tor Point. Kildonan (Mouth of the lyde). tornoway. Lamlash. Butt of Lewis (Hebrides). Dunnet Head* (Pentland Firth). t. Abb's Head. Flamborough Head (BFR). purn Head. Grimsby (BFTD). Aldborough. Endvidere udenfor England følgende tationer: Helgoland 1 ). Port aid. Madeira. ape L'Agulhas. Gibraltar. uez. Teneriffe. Montserrat (W. I.) Malta. Perim. t. Helena. Barbadoes. Bosphorus. Aden. Ascension. Bermuda. Kertch. Gape partel. ape Point. Honolulu. kibe, som vise deres ignal under Forbisejling af de ovennævnte tationer, ville, uden Udgift, hurtigst muligt blive rapporterede i hipping Gazette and Lloyd's List samt i Lloyd's Weekly hipping Index. De med * mærkede tationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat- ignaler fra Dampskibe, og Lloyd's anmoder derfor Dampskibs-elskaberne om at faa meddelt, hvilke Nat-ignaler deres Dampskibe benytte. Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordrer signalerede til kibe maa adresseres til The ecretary of Lloyd's, London E.., der giver Oplysning om Betingelserne for ignalering fra tationerne til forbisejlende kibe. Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et kib ved en af Lloyd's ignal- tationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til ekretæren, der besørger dem videre til tationen og de maa ikke sendes direkte til denne. 1) Ønskes Melding fra denne tation sendt direkte til Rederiet maa kibet, foruden ignal, hejse ignalet P Q G (Meld mig til Rederiet). For en saadan Melding betales 1 Reichsmark foruden Telegram-Taxten.

9 VIII torm-ignal-tationer. Det Meteorologiske Institut i London sender til ignal-tationerne ved : North Foreland, t. atherine's Point, Prawle Point, the Lizard, Flamborough Head, t. Abb's Head, Dunnet Head, Malin Head, Brow Head og Old Head of Kinsale telegrafisk Underretning om større Forstyrrelser i Atmosfæren paa eller i Nærheden af de Britiske Kyster, samt offentliggjør daglig den meteorologiske Melding i Londons Blade. Naar en tation har modtaget en saadan Underretning, bliver der hejst en Kegle, som er 3 Fod høj og 3 Fod bred i Basis, og som, naar hejst, ser ud som en Triangel. ydlig Kuling. En Kegle med pidsen nedad betegner, at haard Kuling er sandsynlig fra yd (fra.ø. rundt gjennem yd til N.V.). kulde det vise sig sandsynligt, at en Kuling, der begynder fra Retningen mellem V. og N.V., vil dreje til N. og N.Ø., vil Nord-Keglen blive hejst istedetfor yd-keglen. Nordlig Kuling. En Kegle med pidsen opad betegner, at haard Kuling er sandsynlig fra Nord (fra N.V. rundt gjennem Nord til.ø.). kulde det vise sig sandsynligt, at en Kuling, der begynder fra Retningen mellem Ø. og.ø., vil dreje til. og.v., vil yd-keglen blive hejst istedetfor Nord-Keglen. Keglen forbliver hejst indtil det bliver mørkt og hales da ned; men hejses igjen ved Daggry næste Morgen og saa fremdeles indtil Udløbet af 48 Timer, regnet fra. den Tid Underretningen er modtagen fra London. Da Meddelelse om Vejret kun gives Kl. 8 Fm., 2 Em. og 6 Em., kan en torm have naaet en tation og passeret den om Natten, før det er muligt at nedbale ignalet. Disse ignaler have kun Hensyn til større og mere udbredte Forstyrrelser i Atmosfæren. For lokale Vinde, selv om de naa tyrke af torm, gives intet ignal og kibsførere maa derfor vogte paa deres eget Barometer og paa lokale Vejrtegn.

10 IX Afdeling II. Alfabetisk Dampskibs-Register. 1. Afsnit indbefatter samtlige under dansk Flag farende Handels-Dampskibe forsynede med Dæk og af over 10 Register-Tons Netto. Ialt 318 Dampskibe. 2. Afsnit indbefatter alle aabne Dampfartøjer, samt tillige Dæks-Dampfartøjer af under 10 Register-Tons Netto (56 i Tallet); herefter følger: En Fortegnelse over Dampskibs-Rederier med af og over 100 Register-Tons Brutto, ordnede efter Hjemstederne og Brutto-Tonnagernes tørrelse, med Opgivelse af Telegram- Adresse, Kontor-Flag og korstens-mærke, forsaavidt saadant føres. palte 3 og 7. For Dampskibenes Takling benyttes de samme Forkortelser, som i ejlskibs-registret.. betyder krue-dampskib. H. Hjul-Dampskib. Bugs.-B. Bugserbaad.. ompound Maskine. T. Triple expansion Maskine. y. ylindre. J.,, Jærn. tl. taal. p D. par Deck, fuldstændigt Overdæk. Awng D. Awning Deck, af lettere Konstruktion. Hur D. Hurricane Deck, ufuldstændigt Overdæk Wd. Well decked kib. D T. Deep-Tank, Almindelige Vand-Ballastrum. D B T. Double Bottom Tank, Dobbelt Bund til Vand-Ballast. B H. Bulkheads, Vandtætte kodder. palte 4. For Maskinernes Heste-Kraft betegner det øverste Tal den nominelle Heste-Kraft det underste Tal den indicerede (effektive) Heste-Kraft. palte 8, 9 og 10. For de tre Maal (i engelske Fod) er Længden maalt fra tævn til pejl, Bredden paa halv Længde mellem Yderklædningerne paa Hoveddækket og Dybden i Last-Rummet midtskibs fra Hoveddækket, samt fra Overdækket, hvis saadant findes, til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene (jfr. Anm.. 2 & 3). Brutto- eller Gross- Tonnagen. aavel Damp- som ejl-kibenes Brutto-Tonnage udfindes ved til: 1) Tonnagen af Rummet under Hoveddækket at addere, 2) Tonnagen af Mellemdæks- samt Overdæks-Rummene, forsaavidt saadanne forefindes, samt 3) Tonnagerne af de ovenover øverste Dæk forefundne indesluttede og fast anbragte Rum. I palte 11 findes angivet Tonnagen (1 Ton = 100 engl. = 91,59 danske Kubik-Fod) af de under 1) nævnte Rum; i palte 12 ummen af Tonnagerne for de under 1). 2) og 3) nævnte Rum. Netto-Tonnagen. Dampskibenes Netto-Tonnage udfindes ved fra Brutto- Tonnagen at drage saavel Tonnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab, eller til kibets Navigering (se palte 14) forsaavidt de opfylde de for saadanne Fradrag stillede Betingelser som ogsaa Tonnagen af det eller de Rum, som optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (se palte 13). Det i de danske Nationalitets- og Registrerings-ertifikater optagne Maalebrev indeholder Oplysning om Tonnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum, som er blevet indbefattet i Brutto- (B)

11 X Tonnagen, samt om Tonnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum, som er fradraget i Brutto-Tonnagen til Bestemmelsen af Netto-Tonnagen. Tonnagerne angives tillige i Kubik-Meter, der udfindes ved at multiplicere Tonnagen med Faktoren: 2,83; medens omvendt Omsættelsen af Kubik-Meter til Tons sker ved at multiplicere Kubik-Meter med Faktoren: 0,353. Fremlæggelsen af saadanne ertifikater medfører, ifølge Overenskomster med de paagjældende Regjeringer, Fritagelse for Maaling i de fleste fremmede Havne; dog finder der i enkelte af disse en delvis Ommaaling ted af Maskin-Rum, m. m., paa Grund af de 3 forskjellige Maalings-Methoder, hvorefter Fradraget for den bevægende Kraft bestemmes. For imidlertid at overflødiggjøre saadan Ommaaling, ere Dampskibenes ertifikater under det deri optagne Maalebrev blevne forsynede med særskilte Rubriker til Indførelsen af Tonnagen saavel efter den Tyske som efter den Engelske Regel, hvilke Tonnager, ifølge de derom afsluttede Overenskomster, blive tagne for gyldige i de paagjældende fremmede Havne. palte 15 indeholder Netto-Tonnagen efter den saakaldte German Rule ( Fradraget givet med Tonnagen af Maskin-Kjedel- og Axel-Rummene saavelsom af de permanente Kul-Rum), og som anerkjendes i tyske, svenske, norske, russiske samt belgiske Havne. palte 16 indeholder Netto-Tonnagen efter den saakaldte British Rule ( Fradraget givet med 32 pt. af Brutto-Tonnagen), og som anerkjendes i engelske, franske, østerrigsk-ungarske. italienske, finske og japanske Havne. palte 17 indeholder Netto-Tonnagen efter den her den 1. Oktober 1878 indførte, saakaldte Danube Rule ( Fradraget givet med 1¾ Gang Tonnagen af samtlige Rum, optagne af Maskineriet, Kjedlerne og Axlen; men derimod ikke af Rum til Kul-Forraadet), og som anerkjendes i danske, hollandske, spanske, græske, ægyptiske, de forenede nordamerikanske taters og flere sydamerikanske Havne, saavelsom for Passagen gjennem uez-kanalen og Farten paa Donau-Floden. Naar Netto-Tonnagen findes angivet med to tørrelser, viser den øverste den i kibets ertifikat anførte internationale Netto-Tonnage og den underste (anført i en Parantes) den Tonnage, som findes optaget i et, ifølge særlig Resolution fra Generaldirektoratet for kattevæsenet udstedt, Tillægs-Maalebrev og hvorefter Afgifternes Beregning i danske Havne finder ted.

12 XI Afdeling III. Alfabetisk ejlskibs-register. Dette Register indeholder samtlige under Dansk Flag førende Handels-ejlskibe, hvis Tonnager ere over 100 Register-Tons Netto (i Alt ca ejlskibe), samt som Tillæg: En Fortegnelse over ejlskibs-rederier med af og over 100 Register-Tons Netto eller som eje flere end et kib, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Række-Følge og Tonnagernes tørrelse. Herunder findes endvidere anført Havne-Dybderne i engelsk Fodmaal ved Omsættelse af de i Den Danske Havne-Lods (1892) angivne, tilsvarende Dybder i dansk Fodmaal. samt Antallet og Netto-Tonnagen for de i hver Havn hjemmehørende Damp- og ejl-kibe. palte 1: ignal-bogstaverne. Tegnet betyder at det paagjældende kib ikke har erholdt tildelt saadanne Bogstaver. palte 2: Navnene paa kibene i alfabetisk Orden med udhævet Tryk, samt derefter, adskilt ved et Komma, Førernes Navne. En tjerne * ved kibets Navn betegner, at dets Reder tillige er dets Fører. palte 3: kibets lags eller Takling. Til Betegnelsen heraf ere følgende Forkortelser benyttede: Bg. betyder Brig, Kv. betyder Fiske-Kvase, Bk. Bark, Lgt. Lægter, Db. Dæks-Baad, L. Kt. Lyst-Kutter, Dkg. Dæks-Kaag, Pr.,, Pram, Ev. Evert, b. Fuldrigget kib, Evgl. Evert-Galeas, k. konnert, Fg. Færge, kbg. konnert-brig, Gl. Galeas, kgt. konnert-galeot, Gt. Galeot, kkf. konnert-kuf, Hdb. Halvdæksbaad, l. lup, J. Jagt, Tjk. Tjalk, Jgl. Jagt-Galeas, 2m Kt. Tomastet Kutter, Kf. Kuf, 2m Kv. Tomastet Fiske-Kvase, Kt. Kutter, 3m k. Tremastet konnert, Ktgl. Kutter-Galeas (Yawl), palte 4: kibets Bygnings-ted. Er kibet undergaaet en større Ombygning eller Fortømring, hvorom Anmeldelse ved Forevisning af en kibs-ombygnings-attest er modtagen, findes tedet for saadan Ombygning (betegnet ved Ob. ) ligeledes angivet. palte 5: Bygnings-Aaret. For Kortheds kyld er her kun angivet Aars-Tallets to sidste iffre, t. Ex. 09 betyder I Tilfælde af Ombygning er Bygnings-Aaret adskilt fra Ombygnings-Aaret ved en treg. palte 6: kibets Bygnings-Materiale, m. m., hvortil følgende Forkortelser ere benyttede: B. betyder Bøg, A. betyder forskjellige amerikanske Træ-orter, E. Eg, z. forhudet med Zink, F. Fyr, y. gult Metal (yellow metal), G. Gran, k. Kobber, T. Teak, Kl. at kibet er bygget paa Klink, Kr. Kraveel. Hvor der for Træ-kibenes Vedkommende Intet findes anført angaaende Bygnings- Maaden er kibet bygget paa Kravel. (B*)

13 XII palte 7: kibets Dybde i engelsk Fodmaal midtskibs i Last-Rummet, fra Undersiden af Dækket til Inder-Klædningen ved iden af Kjølsvinet, og som for kibe af Middelstørrelse i Reglen svarer til kibets Dybgaaende med fuld Last. (Mindre Fartøjer, saasom Jagter, lupper, lastes dog, navnlig i indenrigsk Fart, i Almindelighed indtil 1 Fod dybere.) palte 8: kibenes tørrelse i internationale Register-Tons Brutto. palte 9: kibenes tørrelse i internationale Register-Tons Netto. Hvor der foran Tonnagen findes anført et circa (betegnet ved c. ) er det paagjældende kib endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-ertifikat i Henhold til Lovene af 13. Marts 1867 og farer saaledes med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims- Nationalitets-ertifikat. Et ejlskibs Netto-Tonnage udfindes ved fra Brutto-Tonnagen at drage Tons-Tallet af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab eller til kibets Navigering, forsaavidt de opfylde de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I Tilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et ejlskibs Netto-Tonnage ansat lig med dets Brutto-Tonnage. palte 10: Den registrerede Ejers eller bestyrende Reders Navn, betegnet ved Forretnings- eller Firma-Navnet, forsaavidt saadant føres, samt kibets Registrerings-Havn. Ejes kibet af et Aktie-elskab, er dette betegnet ved: (Akt..). Naar der foran kibets Registrerings-Havn i en Parentes findes angivet et andet ted-navn, betegner dette Ejerens Hjemsted. Tegnet i nogen af de forannævnte palter angiver, at den paagjældende Oplysning ikke har kunnet tilvejebringes. Tegnet betyder: ligeledes.

14 Afdeling I. ignal-fortegnelsen. ignal- Bogstaver kibets Navn A. Krigs-Flaaden. ignalerne GRB til GDK. lags Dimensioner i engelske Fod 1 ) Længde Bredde Dybgaaende Agter 2 ) Brutto (Gross) Register-Tonnage Under Hoved- Dækket Hele kibet Netto Register-Tonnage German Rule GRB Danmark... Pandserskib British Rule Danube Rule F Helgoland... Pandserskib H Rolf Krake... Pandserbatteri J Lindormen... Pandserbatteri K Odin... Pandserskib L Heimdal... Krydser af 3die Klasse Q Dagmar... Korvet (koleskib) Hekla... Krydser af 3die Klasse T Geiser... Krydser af 3die Klasse V Fylla... Krydser af 3die Klasse W Diana... Krydser af 3die Klasse GRB Absalon... Krydser af 3die Klasse D Esbern nare... Torpedo-kib (koleskib) F. F. Grove... Fyrinspektions-Dampskib L Margrethe Knuth.. konnert P chrödersee... Opmaalings-Fartøj Q Willemoes... Opmaalings-Fartøj T Krieger... Opmaalings-Fartøj V Marstrand... Opmaalings-Fartøj W Hauch... Opmaalings-Fartøj GRDH Gorm... Pandserbatteri J t. Thomas... Krydser-Korvet K Agnete... Kutter (koleskib) L Falster... Kanonbaad M Möen... Kanonbaad N Öresund... Kanonbaad p tore Belt... Kanonbaad Q Drogden... Kanonbaad Ingolf... Krydser af 3die Klasse T Lille Belt... Kanonbaad V Lövenörn... Vager-Dampskib W Tordenskjold... Pandserskib GRFB Fyen... Krydser-Fregat Örnen... Brig (koleskib) D vanen... Kutter (koleskib) H Dannebrog... Hjul-Dampskib (til Hs. Maj. Kongens Brug) J Grönsund... Kanonbaad K Guldborgsund... Kanonbaad L leipner... Torpedo-Transportbaad M Iver Hvltfeldt... Pandserskib N Valkyrien... Krydser-Korvet P Hjælperen... Damp-Minebaad GB Haien... Torpedobaad af 1ste Klasse D öulven... Torpedobaad af 1ste Klasse F værdfisken... Torpedobaad af 1ste Klasse GB Delfinen... Torpedobaad af 1ste Klasse D Hvalrossen... Torpedobaad af 1ste Klasse F tören... Torpedobaad af 1ste Klasse GDB ölöven... Torpedobaad af 1ste Klasse Narhvalen... Torpedobaad af 1ste Klasse F Havhesten... Torpedobaad af 1ste Klasse H pringeren... Torpedobaad af 1ste Klasse J Nordkaperen... Torpedobaad af 1ste Klasse K Makrelen... Torpedobaad af 1ste Klasse ) 1 engelsk Fod = dansk Fod = Meter. 2 Fuldt udrustet.

15 XIV B. Handels-Flaaden. ignal-bogstaverne ordnede i alfabetisk Række-Følge. ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn HBL til HBVR KBFG tremoy Vestindiske kibe. H Grace MBDT til MBTK. J Betzy L andoy MBDT arl M Dauntless MBFL Antonio Beretta W Giuseppe Islandske kibe. MBHJ Atlantic LBG til LBMH. K Roma L El ibao LBG Gràna N Georgie A. B. P Haabet MBP Ocean Traveller Q Ragnheidur V Vigilant HBW Familiens Haab R Thjalfe W. rop V Reykjavik () MBTD Gaa an W Ulfur G Jolly ompanion LBDF. Louisa H Mary G Patrikur J Mermaid () M Grettir K Arica igridur Færøiske kibe. N KBD til KBFM. P Hilda Maria Q Louise Gudny KBD Lark T Rôsa F urprise V Lovisa G Marshall W igurborg J Florence LBF Havfruin L Trangisvaag D Geir M Föringur () G Rosamunda N Munken H Fortuna P udringur K Enigheden Q Frisk N Gudrun R Bikuben P vend Pride of Essex R Isafold () T Jeanette T Isafold LBMJ Frencas V Falken LBGF Nora () K ulli W Fawn H Othar () N Gusun KBD Peder K Margrethe P Jpingerens F langen P Haraldur Q G Gauntlet Q Gylfe R H yclone R Hjàlmar J Frederiksvaag Olivia aroline T L Immanuel T Victoria () V M Beautiful tar V Ellida () W N Nordlyset W Frltnjof () Q Frithjof LBH Oddur () R Delphinen D norri turluson () Pioneer F Toiler T Robert Miller LBM pringeren V Ellen D Mandal W Prosperous F Olafar KBF Don G Arni Jonsson D Hemarin H Niord (H) () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue-dampskib, (H) at det er et Hjul-Dampskib

16 XV NBGD til NBQ ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NBD Medina () NBHK Kruse NBMQ Anna F ilden L Hans R Nicoline Petrea G Eaigheden P ifa Immanuei H omet Q Bildur Ti Tumleren K Laura R Faders V Helene L Elise Activ W Frederikke M Ingeborg Elisabeth T De tvende NBP Jörgen Q Pietronella V Aron D Anna R Rosenborg () W Moders F Nancy Fides NBJ Russia () G Hans T Jens Benzon D purgeon H Ferona V Fulvia F Marie J Flink W Inger G ordelia K Thyra NBD Marie ophie H Ferdinand L Hector () F Anne Bolette Marie K Mette M Marie G Oline L Maria Q Assens () H Wesley P Douro () R igne J Kate Fischer Q Kureren Vidar () K Karens Minde R port T Fortuna L Magda Alfrede V Deus regit M Hevelius T Ane W Kronborg () P Victor V harlotte NBQF Axel Q Romanus NBK Gorm () G armen R Julie F Ellen J Yrsa () T Argus G Wega K Haabet W Kamma H Laura L Odin NBF En avant J Julie M Anesminde D Neptunus L Randers P t. Alban () G de 12 ödskende M Jensine R Luna H Deus regit P Valkyrien hr. Broberg () K Linda Q Marie V Alice () L Heimdal R Ellen W Hansigne M Amor ylfid NBR Anna Willy P Lorenz V Anne D Alexander III () Q Gjedser (H) W Mercur F Pauline R Aurelia NBL Uranus G Aarhuus () Fredensborg () D Dronning H kjold V Immanuel F tcfanus J Luvise W Marie G Brage () K J..Jacobsen() NBG Hansine H Anna L Ane Marie D Dannebrog J onstance M asma F Nökken K Rosalie P Nielsine H Dagmar Annan M arl Q Havörnen () J Marie P Haabet Garibaldi K William Q Hermandj T Villy L Haabet R Hans V De tvende Brödre M athrine Bien W Ellen Kirstine P Karoline T vanen NB Johannes Q Frej V Albertine F Nidaros () R Maria W Dine G H.. hristensen () T harles NBM Dagmar H England () W Agnete F Katrine J Hensigten NBH Ourö () G Petrlne () K Familien D Pröven H Fremad L Brasilianeren F Peter J Helsingör M Falken () G Idog K Pregel () P tine J Pomona L Anna Q Hvidkilde

17 NBR til NQB XVI ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NBR ophie NDB Marie () NJ Tyr () T Haabet F John T Thora () V Venus G Robert V Anna Margrethe W Paquet Margrethe H Immanuel W kjold NBT Nordcap K aroline NKB Matrona D Addy L Kronborg D Lykkens Prove F Hans Helnrich P Expres F Öresund () G Amalie Q Lykkens, G aroline Marie H Familiens Lykke R Fortuna H Dannebroge J Elise T Dan J Mercurius K Erik V Axel L Nordvest () L Laurentius W vanen P Kraka M Bertha NFD Marie Q Alexander P Lovise G Emanuel R Anna R Puck H Dannebrog De 11 ödskende Hamlet () J Brödrene T Webers Minde V Aurora K Mindet V atharine Elisabeth W Eden L ophie W Brödrene NBV Thomas M Maren NLD Karen Marie D Agnes P Maja () F Anna & Mathias G oureer Q Ane Marie G Tercera H Baron tjernblad () R Daniel H Olga J Rigmor T Jensine J Frederik den yvende K Andrea W Lovise K Ella (; P Eline ecllie NGB Doris P Forældres Minde Q Brödrene D Ruth Q De fire ödskende R vanen J Ane R amsö Theodor K Vulcanus Nummer 10 T Anna L kotland T Andrea W Poseidon M Hekla V Ane Kirstine NBW Örnen P Pella W Ferm D Kierstine Elise R Heimdal NMB Thor () F Anna ophie 6 Brödre D Johanne Maria G Anna atharina T aroline F Lykkens Pröve H Anna Amalia V Bobert G Thy () J Lykkens Pröve W Tydskland H Fuglen K Olga NHB Fanö () L Anne Marie L arl Milberg D Deus P Haabet P Thöger F Akureyri Q kandinavien () Q R. P. Pedersen G Taikun R ecrops R Anna J Mary Aarhus hristine K Jeff mine T Freden T Lauritz L Frederik NPB Professor V Marie Q Nielsine D Frem () NBD Rasmine Marie R Emma G Helene F Odense To H kibladner H Warwick T Anna J Rosa J Haabet V Thora K Tre Brödre K Rovang W Theodor L Valkyrien L Neptun NJB oncordia M Marie Kirstine M Frederikke D hristine Q. Anne Dorthea P Anne Marie F Kjöbenhav R De to ödskende Q Enoch K nap hristine () R Haabet L Mjölner T harlotte Nordpolen P ompagni V Hosanna T Diana Q Rusland W Brage W Lillebelt () R De 2de NQB usanne () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue-dampskib, (H) at det er et Hjul Dampskib.

18 XVII NGQD til NDKL ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NQD J. B. Berggren NVK Hansine NDFM Anne ophie F Kirstine L Amor P Neptunus G Freia M Fut Q Den gamle Lods H hristian Q Grane () R ylphiden J Vega R Pröven () Anna atharina K Brödrene s Themis T aroline M De 2de östre T Osmund V J. Grönsund R Immanuel w P. chou W Berthe Marie T Hanne NWB Anna NDGB Marie V Gotfred D Laura Nielsine W Mars F Kattegat F Maren Line NRB Enigheden G aga () H Anna D Marie H Maagen J Femtende Februari G Else J Marie K Lykkens Haab H Jenny K Vetsera L De elleve ödskende J Helge () L ecilia M hristiane L J. L. Ginge M lara P oranna M Dorthea Eleonora P Haabet Q Nanny P Hydra Q Mærdor R Ida Q Wilhelmine R De 2de Oscar Oluf Bager () Linden T Isabella T Mimi Fischer T Elise v Foreningen V Otto V Hans W Thabor W Ellinor NDB Niels NDHB ölling NB Ægir F Margareth astor () D Harriet G Kirstine F Frederikke F Aarhus J Marie J Insulaneren G Fiona () K Lilly K Juliane H alem L Amandus L Godthaab J Nauta () M Fylla M Marie K Nicoline P Bertha P Laura L Tejo () Q Marie Q Emma M Ivarine athrine R Jacobine R harlotte Wilhelmine P Göteborg () Freia () Emilie Q kirner T Anna T Lærken R Fredshaabet V Max V Blenda () T amilla W ara W uss V Anne Kirstine NDB Emilie NDJB Matthäus Rickert W Marie ophie F Libra Adonis NTB Marie Magdalene G Emilie F Familien D Ringkjöbing H Holger () G Louise F Hansine J Friede H Tryk () G Juno L Emil L Malvina H Ane Kirstine M Agnes M Thales J Maria P Neptun P örine K Vega Q podsbjerg Q Kolding () L Karmel R Anna R Frithjof M Anne Kirstine Hafnia () M. Davidsen () Q Helene T vava T Maren R Enigheden V Active W Maria Dagmar W Emilie NDKB Thea V Gammelholm NDFB De fire Herman NVB Vilhelmine Nordsöen F Alpha D Dana G Willy G Hans G Benedicte J De 6 östre H Augusta H W. Klitgaard K Marie J Hjemmet J Faders Minde L hristine L arl ()

19 NDKM til NFDM XVIII ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NDKM Phönix NDQM Fredensborg NDVL Fortuna P Emma Kirstine P Anne Margrethe M Elisabeth Q Vincentius R Gordius P Danmark R Phönix () Gæa Q Elise hristian T Prinsesse Marie R Marie T Hebe V Hansine Haabet V hristian W Axel () T. J. Lund W Terje Vigen NDRB Agnes W aroline mith NDLB Phönix Anna NDWB Emilie Marie Familien F Pröven hristiane F Herman Olsen G Thora F Emanuel G Jörgine Dorthea H Maria Dorothea G Bertha H Anna Agnete J Alexandra H Kirstine J Örnen () K Julius krike J Marie Regine K Enigheden () L Anna Margrethe K Justice M Jörgensen M Valdemar L Dagmar P Julie P Immanuel M Gribben R ecilie Q Bien P Esperance Lottie Petrea Q Katinka V Esbjerg () T aroline Henriette R Fama W Karen Marie V Niels Juul Forsöget NDMB Ellen W Wedle T Ida Johanne Marie NDB Prins Valdemar V Haabet G Katrine arl hristian NFB Tellus H Viking () F Hermia () G tevns J Havfruen G Thor H Fuglen K Laura H Brockenhuus chack J Fortuna L Thomas J Helene K Hercules P Marie K Enigheden L Nordstjernen Q Haabet L Marie M Familiens Lykke R Adalvik M Astræa Q Botnia () P. M. Asp P Marie hristine R Argus T Marie Q Villemoes T Argo V Providentia R Georg V Kjöbenhavn () NDPB E.. Benzon T Edvard W Ludvig Latona V Neptun NFB Emma F Gaiathea NDTB arl D Venus G Vidar Dannevirke G Den ny Pröve H Hans hristensens F Nestved H Ingeborg J utjes G Venus J Hermine K Vilhelmine H De 3 Brödre K Danmark L eres J Fanny L öormen M Ask () K Margrethe ecilie M Argus Q Haabet L Dania P ophie R Martin M Peter Q Maria atharine Agnete P Emanuel R Agathe T Anne aroline Q Ternen usaa () V jælland R aga T Halnaker W Elna Hector V Paul NDQB Ornen V Nordvest W hristiane Anna () W Prins Valdemar NFDB Marie F De tre ödskende NDVB Gunild Margrethe Julie G lara Fredshaabet G ömanden H Ingeborg F Marie hristine H De 3 Brödre J Kronprinsesse G Elisabetha K Delphin K Ane Marie J Geiser L Jacob L Lykkens Pröve K Huida M De 7 Brödre () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue - Dampskib, (H) at det er et Hjul - Dampskib.

20 XIX NFDP til NFVD ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NFDP Minerva NFKL Haabet NFQK Johanne Q Anna M Niels L arpen R Haabet P Trafik M Grand horge O. J. Berg Q æsar P Johanne T Tre östre R eres R Hansine Kirstine V Leo Julie T.D.. edolph W arl T Dorthea T Andreas NFGB Moders Minde V aroline & Trine V Helge Marthine. NFLB Ingeborg W Vennernes Minde D Else hristopher NFRB Krik H Haabet D Meta Anna icilie J Union G Martha D Marie L athrine H Fremad G Eleas M Familiens Haab J Nökken H Anna Maria P Helene K To Venner J hristine Q oncordia M Foreningen K Rappadai R hristine P Björns Minde L Elena hristine Q Langeland M Axel T Flid R Mine P Henrietle V Anna Alexandra Q Hrils Fnel W Olga T Morsö Erna NFHB Maria V Energi T Thyra (H) erapis W Hebe V Noah D Haabet NFMB Holland () W Mathilde G Anna arl Hecksher () NFB Mariane J Bertha & Lovise D Danmark Bergenhuus () K Marie G Freia D Hera L Valdemar H Fem Brödre G Elva M Rolf () J Rolf H Boreas P Trine K Maria J Bellona Q Ribe L Dorthea K Uffo R Kristine P Doris Brodersen L Karen Vega Q Haabet M Emilie T la Mouette R Pröven P irius V Erik Kirstine Fanny () Q Dagmar W Zara T Rita () R Expres () NFJB De 8 ödskende V Victoria T Fobras Johanne Marie W ylphe V Gabriele D Annine NFPB Nr. 11 W Elin () G Mary Niels NFTB Hoobet H igurd G Victor Mane Mayvalene K östjernen J Gebroeders Nyhuis D Laura L ophie K Alexandra (H) G Dora M Ane ophie L lara H De tvende Brödre P Wilhelmine M Anite J Anna Maria Q Maria Elisabeth Q aroline K Jan R Nordlyset R Fides L Tsene alvador östrene M George T Marie T Agent Petersen P Anglo-Dane () V Thyborön () V Marie Q Hansine Marie W Maren W Fortuna R Bethesda NFKB Dania NFQB Hjælperen () Mairna Maracaibo Mine V Kansena D Blitz D Fignal W Helga G Fred og Ro G aga NFVB Ingebog H Hans Emil H Henneke ophie Vilhelmine J Tre ödskende J Elise D De fem Brödre Anm. Da Kjendings ignalerne med «N» som første Bogstav ere blevne optagne, ere de ledig blevne ignal-bogstaver paany indsatte for at de ny registrerede kibes Navne efterhaanden kunne optages udfor de dem tildelte ignal-bogstaver. (*)

21 XX NFVG til NGPM ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NFVG Frode () NGDB Erna NGJT Jyr () H Johanne Valdemar V oselov (ex HBVR) J Junor F Thor W eres K Albert H anso () NGKB Anna Mearie L Thorvaldsen J Hbroh<???> Maogen M Ellida K Jeune Delphine D helga P Marie L Mereus F Ovuosnus () Q Valdemar () M Mette H Lykkens Pröve R Agopetus P Ino J Meh<???> Edda (H) Q Hertha L <???> T Prinsesse Marie R hristiane M Vilhelmine W Enule Maria P Telasserg () NFWB Kirstine T Nuersmer II Q Brodrenes Mireda Maria V Maren R Frederik D Magnet W Fax II () Neustadt G Eluanuel NGFB Danmark T Alexanus Heskofp () H de tre Venner Ollo (of HBTN) V Harmonie J Martia D Jörgen W Edderfuglen K Jugolf H Birgithe ophie NGLB Mariane L Katrone J Roska Lykkens Pröve M atharina K ophie D Nordborg Paquet P Marie L Brödrene F Fremas () Q.. Hornung M Grethes Minde H Elna R Olaf Rye () P Petra J <???> Venners Pröve Q Alpha K G R Berg T P. P. Akoch () R Vega M Mathilde V Louise Anna Marie P Lykkens Haab NGB Anna T Diana Q torken D Hanne V Marie R Abba F Mindet W Vega Mercantil H Hans NGHB Astrid T Johanne Nakskov J Hermann Ansgar V Urama () K Heptan D Union W Marie L Amercka () F Beta NGMB <???> M Anna Maria Jchwaller J Eliza Marie P Jane K hristine D oylous Q Ganymed L Johannes F Fylla R De trende Brödre M unbria () H Juliane Anne athrine P Tfalfe J Maria T Johanne Q hristine Amalie K Karen Marie V Fhora Johanna (of HBJ) R May L Gobraee W Eleohora Karen P Frederikke Eline NGB Ellidas Minde T aroline Q Trane D Magdalene V De sex ödskende R Ellen Margrethe F Wilhelmine W Noiz <???> H L. P.Holusblad () NGJB Valkyrien T Friesh J Nerma () Primus V Anna K Augusta D J. Andersen () W Oline Dahl L Hansine Kirstine F Gud raader fer Lykken NGPB Laura M Anne Kirstine H Harkon Grethe & Line P Anna K Thea D Lykkens Haab Q Ane Dorthea L Valdemar ejer F Johannes ex HTR R Danmark () M Örnen H Haabet Petronella P Kjöge J Hine T Anna Q imonsanuel K Masca V Feruvian R Olida L Olga W Axel Delley Wagner M <???> () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue - Dampskib, (H) at det er et Hjul-Dampskib.

22 XXI NGPQ til NHJB ignal - Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NGPQ Ida NGTK Perlen NHG <???> R R. R. Fabriecus L Johannus J Bornholm Möen M Johanne Marie K Haraed () T H. A. Friis P M.. Halrus () L Nadinka V De tvende ödskende Q Fremas M Ophelea () W Lars Jörgensen R Fronfrinderse douise P Marthea Berg NGQB Hans Mexia Q Hezereke De tvende ödskende V Fædrenes Minde R aroline Augusta D Abba W ugalese Joh<???> () F Marie NGVB Havörnen T Valparaiso H iusbria amilla V Thorvaldsen () J Fauna D Gladstoen W Thor K bylokor () F Havila NHDB Pröven L. M. Janerlane H De fem Brödre Dagmar M Asuas () J Henner Friser F Detrerede Brodre P Dav () K Gaegorg G Mergrethe R Tre önner L Pröven J Waterfox Juno M Elisabeth K Harald T Orrest P Jyllaus () L Haus Regchie V Lauritz Q Thida M Brodrene W Johan iem () R Anne Marie P Thor NGRB Anna Petra ophie Q Amicitia Bertha Ansgar T Jolius R ito (ex HBQ) D Kathinka W anna Emilie <???> Gerda Ellen F ophie Frederikke NGWB Lemveg V Marie H Tumleren Annes Minde W Eden J Anne athrine D Esperanee NHFB <???> K Marie F Hilleena Albina L Lenita H Karen Kirstine D Familiens Haab M Alma Mares J Amarant G Ingeborg P Frederikke K Greve Frijs J Thyra () Q ylphiden L Pandur K Kaena Elliu M irius () L Ane Magrethe Vamer T Juleius P Marie ouise M Pandora V Edil Q Thekla P Rus () W <???> R Ane ophie Frisline Q Laura NGB Flöiten Ognele () R Forfuria Dagmar T <???> irene D Jupiter V Jupiter T Horsens () F Adolphine NHB Eseieralda V Randers Karen H National D Fredens W J Esperence F alatea Johanne NHGB K kirner G Margrethe Joseph Horboe L Fortuna J <???> D M Blornaten K önderjylland F P Jasel Andriseft () L Roma J Ellen Ring Q Thomas M Nordly K R Margrethe P vava L T Karens Minde Q Brunelte M hristine Marie V ören Peter R Joridelerus P W <???> Else Q Robert NGTB De sex ödskende T Albert R Brödrene Magdalene Dorthea V Uraniesborg () Hermann D <???> W Josefine T Marie F Marie NHB Otto V H Haabet D ophie W J De tvende Brödre F Henry NHJB Norden ()

23 XXII NHJ til NJGT ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NHJ Haabet NHMW NHR D Anne NHPB Pilen T Excavator F Familiens Haab V Danmarks eier G Laurine Mathilde D Helene W K Holger Danske F aroline NHTB L hristian G M J Margaretha Maria D F K F Q aroline L Ebenetzer G Faders Minde R Maren M Enigheden J Union Q Fortuna K T Nathalia R Rasmine L valen V M Ane Marie W T Det gode Haab P To Venner NHKB Alf V Q W Forsöget R D Marie NHQB F V G D Aurora W Maia J F NHVB L Lillebelt (H) G Marie Elektra M De tvende Brödres Lykke J D Amalia Q chermanne K F aroline R aroline L G M J T P Alfen K Haabet V R L Rolf () W Flora M oncordia NHLB T Attempt P aroline astor V Q D Agent Lagoni W Hermod R Dagmar () F Bodil Marie NHRB Gjertrud Maria G Frederikshaab T J D Luna W Paquetten K F Peters Haab NHWK aroline Marie M G L Anne Dorthee P J hristiane ophie M Marthe Kirstine Q K De tvende Brödre T Eleonora R L NJB Hirtsholmen Pröven M D aroline T P Havgassen G ura V Örnen () Q K H.. Örsted () W Thor Florentine M De 4 Brödre NHMB T Bertha P enator V Q aroline D W Anna Brahesminde F NHB T Antonette G Marie V Arnoldine hristine J D ophie W Grethe K Petrine F Eos NJB Ellekilde L Lucinde G Ane Kirstine D hristian P olon J H Anne Q K Nr. X K Enigheden R usanne athrine L Knud () M aroline Julianehaab M P Ellen T Anne athrine P R Nökken V Q Pilen T Marie () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue-dampskib, (H) at det er et Hjul-Dampskib.

24 XXIII NJV til NKPQ ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NJV Marie NJPH Frits Juel (H) NKDB Örnen W Bien () K Danndbrog G Freya (H) NJDG Leda Q Nordlyset L Horsa H Rasmine Maren Kirstine P Haabet K Anna Breum T Heimdal Q Lykkens Pröve L De fire ödskende V Dina Margrethe R Hvalfisken P Niels NJQ Alpha T Tjalfe Q Johanne D Andrine Margrethe NKFG Enigheden R Nicolines Minde H Anna H Fox NJFL Johanne Oline M Erikshaab J Johanne Marie P Dania R Mary M Fransiska Q Odin () Erik R Julie T Anna W Jacobine W Fremad NJGB Johannes NJR Ane athrine NKGB Johanne D Marie G Ydun D Laurine Mathilde L Henry H Amanda H Hanna P Hansine hristine P De syv bdskende J harlotte Wilhelmine Avance T Paul & Anna L Tre ödskende T Frederik () V Peru Abel W Johanna W Jörgine T Ane NJH Karen Kirstine NJ De fire Brödre NKHB hieftain D Lykkens Pröve D Anna athrine Haabet L Harboe F Haabet D Maries Minde M Laura H Niels Juel F Öresund De to Brödre NJTD valen G Niord T Johanne L Apoline athrine L Lillestrand W Veile () M De syv ödskende P Enigheden NJK leipner Q arl & Nanna R Refshalen () D Gefion V Immanuel T Vest () F Anne athrine NJVF Jylland () V Thyra () P Louise L Anne NKJG vend () Q Enigheden M Johanne Q Heimdal () R Marie Kirstine P Hortensia R Ane athrine Familien Q Mathilde Öst () T Immanuel R Eliezer NKLB Flora V Diana Absalon () Balder NJLB jælland () W Morgenstjernen D Familiens Haab Anne athrine NJWK Neptun H Juliane F J. P. Lassen Q Fylla () M Agnes G Johanne Marie T Ellida P Nicoline H Enigheden NKBD Wilhelmine ophie R De 5 ödskende M Peter F Marie Nielsine P Louise () H Reina T Thorvaldsen R Martha J Margrethe Helene V Ingeborg NJMB lngeborg L Haabet NKMB Dagmar () D Ingeborg Kirstine P iegfride Emanuel G Thyra Q Nordstjernen () F Lyra H kandinavia R Dan G Galilæa K Fremad V De 8te ödskende H Haabet T Juellerne NKD Jane Marie J Thorwald V Juliane F Margrethe Q Hanne Maria W Johanne G hristine T alome NJPB ecilie L De to Brödre W Tjalfe amilla M Kirstine Marie Annette NKP Haabet D Kerstine K Johanne D Faders Minde F Augusta Neptun G Makrellen G Lucina W onstance Q Herman

25 NKPW til NMDT XXIV ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NKPW Fylla NLR Anna NLQR Marie NKQD ölystminde T Erik () Laura H Argo W Osvald V lesvig J Ellen Margrethe NLDB Martha Maria W Nicoline M Johannes's Minde Enigheden NLRF De 7 Brödre P Margrethe Kristine F Immanuel G extus R Mars K ölivet J Johanne Elisabeth T ophie Frederikke P Havfruen K Elise Bay V Ane Maries Minde Q Delphinen P ecilia Birgitte W aroline Helgesen NL Maries Minde NKRB Rigborg Kjerstines Minde W Odin D Pröven F Diana NLFD Emanuel F athrine G Fylla J Irene H Haabet M Berthel R kovsgaard K Emanuel W Vigilant NLGB athrine Minor M Fox () NKB Theodor Margrethe T vendborgsund () D De to Venner D Laurentine Emilie V t. lemens G Brage H Maria W Anna athrina H allingsund () P De ti ödskende NLTB Thora Emilie J Elise W Agnes Abelone Margrethe M Kirsten NLHD Erik Hansen J Neptunus Q Henriette harlotte F Peder kram P Falken W Dagmar M Dana NLVG Frederik den 6tes Minde NKTB Agnes Q Henriette Hude K Gjertrud Marie Falster () Emilie P Magdalene D De syv ödskende W Augusta T Naja II F Magrethe NLJD Brage W Maren G Louise G Anne Kristine NLW Ydun J Mogens midt K Lund () D Hans's Minde L Vega M Ingmar H Haabet M Waterwitch lesvig M Marie P Esbjerg () NLK Echo P Dagmar () W Hans Peter D Familia Q öridderen NKV Boline Marie F Diana V Mette Hedevig D Njord G Venus NMBG Karoline F Eros J De syv ödskende H vend G Juul Marie P t. Laurentius J Hobro L Fortuna T Rosalie P aroline M Haabet V Hans Andreas R Hanne P Kattegat () NLMB Thetis Janna W Adele Helfort V ophies Minde NKWF aroline F Hansine NMD Union H Gjerda Amanda G Neptun () J lara L Ane athrine H Fire Brödre K vanen P ophie K Oline athrine L Neptunus Nautilus R Lykkens Prove P Laura V Falken Vilhelmine R Belona NLBD Familien W Dorthea Kristian G Marie ophie NLPB De fem ödskende T Miranda J Phönix F Öresund (H) W Livingstone K Haabet H Anna og Meta NMDF Peter P Johanne J Ane G Foreningen Q Nordlyset R Danmark H Wollin W Argo T Anne K Gylfe (H) NLB Waldemar NLQ Annette R De to Venner F Myren () M Hermod (H) Aurora M aroline P Danmark T Elise Marie () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue - Dampskib, (H) at det er et H ju1 - Dampskib.

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE,

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE, OFFIIEL FORTEGNELE OVER DANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE, DER ERE TILDELTE KJENDING-IGNALER. amt ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE TIENDE UDGAVE. APRIL 1891. KJØBENHAVN. DET KONGELIGE ØKAART-ARHIV. Flag-Tabel

Læs mere

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE. KRIG - OG HANDEL-KIBE. KE TILDELTE KENDING-IGNALER. ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. TOLVTE UDGAVE..11 LI 1895, KJOKEXHAYN. it T K03 - (KAART-AEHTV. Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE

ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE KENDING-IGNALER. ALFABEIK REGIER OYB HANDEL-KIBENE. REENbZ UDGAVE. I/.!./ ti KJOBKNHAV DE KONGELIGK ØKAAR ARHIV Flag-abel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets Kjendings-

Læs mere

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE ÉANKE KRIG- OG HAXPEL-sKIBE UER EOE ILDELE KEXIHXG-NrXALER. aii ALFABEIK HEIEli OVEI! lamiel-kibene. FJUKEMiE UDGÅ»E. MAR DE K KJØBEKHAVK. EU«R fikaar AWH1V Flag-abel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE,

NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE, r OFFIIEL FOREGNELE NKE KRIG- OG HANDELKIBE, l'fli ERE LLDELE KEND ING -IGNA LER, ALFABEIK REGIER OVER HANDEL-KIBENE. EXENHE UDGAVE. JANUAR 190. KJO BENHAVN. DE KONGELIGE ØKOR ARKIV FLAGABEL IL DE INERNAIONALE

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE. ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERF. TILDELTE KJENDING - IGNALER, ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. 6TTE>DE IDfcAYE. APRIL 1887. KJOB E NHAVN. GYLDENDALKE BOGHANDEL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE,

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE, OFFIIEL FOREGNELE DANKE KRIG- OG HAXDEL-KIBE, KENDIXG - IGrXALER, ALFABEER REGIER OVER HANDEL-KIBENE. YENDE U DGAVE../ Å i: i s KJOBENHAVN. DE KONGELIOE ØKOR-ARKIV FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna Elvine Kristine 1902 38 Andersen,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

KRIGS -OW HANDELSSKIBE

KRIGS -OW HANDELSSKIBE KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE i! OFFICIEL FORTEGNELE DANK KRIG- OG HANDELKIBE l>ei ERE TILUELTE KENDrGIGNALER ALFABETIK REGITER OVER HANDELKIBENE ATTENUE L[K; FEBBUAE 10 FOR'IANDLE FRA DET KONGELIGE ØKORT-,vRKIV KJØBENHAVN FLAGTABEL

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 12 Andersen, Anders 1873 60 Andersen, Anders 1844 89

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARK KIBLIE 1913 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE,

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE, M..M F OTEB ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE, DER ERE TILDELTE KJENDING-IGNÅLEK, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. YVE>DE IDGAVE. APRIL 1885. KJØBENHAVN. GYLDENDALKE BOGHÅXDEL. Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Almindelig Jevnførelses-Skema.

Almindelig Jevnførelses-Skema. Almindelig Jevnførelses-Skema. [1] Denne Protocol, der bestaar af 300 schematiserede, paginere- de og gjennemtrukne Blade, autoriseres herved til Mini- sterialprotocol for Thestrup Sogn.- Ringsted d. 20

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Solrød Strand Badmintonklub

Solrød Strand Badmintonklub U13E og U13E mini Grand Prix turnering den 26. og 27. november 2011 Kære spillere og forældre Velkommen til vores U13 Elite og U13 Mini Grand Prix turnering i Solrød Strand. Vi glæder os til at se jer

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aktivitet mandag

Aktivitet mandag Aktivitet mandag 09.15-10.00 Zumba PB, AH, Jette (hal 2) 0. kl. Kirstine, Astrid, Katrine, Maiken, Laura, Signe H, Emma 1. kl. Simon, Line, Frederik, Charlotte, Astrid, Andreas 2. kl. Hannah, Mathilde,

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Pernille Helena Larsen. Glimt af. Kvindeliv i Danmark. gennem 1000 år. Askholms Forlag

Pernille Helena Larsen. Glimt af. Kvindeliv i Danmark. gennem 1000 år. Askholms Forlag Pernille Helena Larsen Glimt af Kvindeliv i Danmark gennem 1000 år Askholms Forlag Indhold Forord 9 Indledning 11 Kvindeliv i Danmark før år 1.000 e. Kr 15 Middelalder, ca. 1000-1536 21 Margrethe af Roskilde

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Efternavn Fornavn Stednavn Folie nr. Film nr. Årstal

Efternavn Fornavn Stednavn Folie nr. Film nr. Årstal Abrahamsen Margrethe V. Nordlunde 339,480 59 791 1877-84 Abrahamsen Gunder Kastager 332,364 59 791 1877-84 Adamsen Rasmus Abildtorpe 172,305 59 791 1869-77 Ahrens Vilhelmine Rolykke 463,478 59 791 1877-84

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere