Den første som beskrev kerubisme i en familie var Jones

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den første som beskrev kerubisme i en familie var Jones"

Transkript

1 Kerubisme En 36-års-kontrolundersøgelse af to generationer inden for seks danske slægter Nina von Wowern Kerubisme er en familiær, selvafgrænsende fibrøs dysplasi, som angriber kæberne hos børn og unge, uafhængig af race. Den tidligere viden om kerubisme har været baseret på sammenfattende litteraturoversigter over fund i en enkelt familie eller hos en enkelt patient. Vores langtidsundersøgelse af 8 patienter fra flere slægter synes at være den eneste af sin art. Denne analyse bekræfter den tidligere opfattelse af sygdommen og klarlægger bl.a. at drenge gennemsnitlig angribes hårdere end piger, og at det ikke er muligt at forudsige om et småbarn med kerubisme vil udvikle samme sværhedsgrad som sine ældre angrebne slægtninge af samme køn. Desuden vil mindre kirurgiske korrektioner og operationer i angrebne kæberegioner ikke provokere øget vækst af det patologiske væv. Der kan opnås et velfungerende tandsæt anteriort for de angrebne kæbepartier med konventionelle orale behandlingsmetoder, og patienter vil opnå normale eller næsten normale ansigtskonturer efter 30-års-alderen som følge af kerubismens selvafgrænsende forløb. Artiklen er baseret på et arbejde som tidligere er publiceret i Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 2000; 90: Den første som beskrev kerubisme i en familie var Jones i 933 (), og han foreslog dette klinisk attraktive navn. Fundene hos hans oprindelige patienter som voksne (2,3) og hos deres børn blev publiceret i henholdsvis 952 og 965. Siden da er der kun publiceret få kontrolundersøgelser af enkelte patienter fra børn til 30-års-alderen, mens en langtidsundersøgelse af en større gruppe patienter fra forskellige slægter gennem generationer ikke synes at forekomme. I Danmark er kerubisme blevet registreret i syv forskellige slægter. Én slægt, som omfattede én angrebet dreng, ønskede ingen yderligere undersøgelser, mens patienter fra de øvrige seks slægter er blevet fulgt kontinuerligt gennem to generationer. Formålet med denne analyse var at klarlægge ) relationen mellem sygdomsgrad og forløb hos den enkelte patient, inden for den samme slægt og mellem forskellige slægter, 2) kerubismes dentale følger, 3) de kliniske og radiologiske tegn under sygdomsforløbet og 4) resultaterne af konservativ og kirurgisk behandling af disse patienter. Patienter og metoder Patientgruppen omfattede 8 børn og unge, som opfyldte følgende objektive kriterier for kerubisme: ) en bilateral (sjældent unilateral) smertefri ekspansion af den faciale knogleoverflade i den posteriore del af underkæben, kombineret med 2) radiologiske multilokulære opklaringer i underkæbens molarregioner og op i processus coronoideus, og med 3) patologiske knoglekaviteter opfyldt af blødtvæv med den makroskopiske og histologiske struktur som et kæmpecellegranulom (hos patienter <20 år) eller fibrøst væv (hos patienter >20 år gamle). Desuden omfattede materialet yderligere syv voksne (32-60 år gamle), som var mistænkt for at have haft kerubisme som børn, da de enten var mor eller far til en patient og havde en positiv familieanamnese vedr. forekomst af kerubiske kendetegn i tidligere generationer. Disse oplysninger var baseret på anamnese og klinisk-radiologisk undersøgelse af 45 medlemmer fra de seks danske slægter, hvoraf fire slægter havde en positiv og to slægter en negativ familieanamnese mht. kerubisme i tidligere generationer. De kliniske og radiologiske fund hos ni af patienterne og en kort kontrolundersøgelse af otte af disse er tidligere blevet publiceret af forfatteren i 972 (4) sammen med en analyse af den histologiske opbygning af det patologiske væv, samt stamtavle for tre af slægterne. Radiologiske undersøgelser af skelettet og bestemmelse af serumcalcium, fosfor og basisk fosfatase var foretaget i de første ni patienttilfælde (4), uden at der blev konstateret angreb af andre knogler eller anomale serumværdier. Disse analyser blev derfor ikke foretaget hos de følgende ni patienter. Kerubismes sværhedsgrad var bedømt på panoramara- 208

2 diogrammer (OP) efter Seward & Hankeys gradering (5), suppleret med en opdeling af 2 ; : bilaterale opklaringer kun i underkæbens molarregioner og op i processus coronoideus; 2 : som grad samt opklaringer i tuber maxillae, og 2 + desuden opklaringer længere anteriort i underkæben; 3 : begge kæber var diffust involveret (Fig. ). De kliniske og radiologiske registreringer (på OP, suppleret med tandfilm) omfattede ) ansigtets udseende) normalt/ kerubisk og med/uden blotlæggelse af den nedre del af sclerae, 2) de faciale og linguale knogleoverfladers form bedømt ved generel palpation af begge kæber; i tvivlstilfælde vedr. forandringer af kæbeekspansionen under sygdomsforløbet blev den kliniske palpation suppleret med visuel bedømmelse af kliniske fotografier, 3) tandstatus: normal eller manglende tænder (aplasi eller kirurgisk fjernelse pga. ektopisk retention, malformation eller rodresorption), og 4) den radiologiske knoglestruktur: normal/forekomst af multilokulære dannelser omgivet af opklaringer eller normal knoglestruktur og/eller sklerotiske områder. Konventionelle kirurgiske indgreb var anvendt i alle tilfælde, og alle patienter fik foretaget mindst én biopsi af det patologiske væv. Derimod blev der ikke foretaget større kirurgiske korrektioner med fjernelse af hovedparten af det patologiske væv. Alle patienter blev fulgt af forfatteren efter en fastlagt plan. Kontrolbesøg for hver enkelt patient fremgår af Fig. 3. De sidste kontroller af to patienter, en far og hans søn, blev foretaget i samarbejde med Mogens Besserman, Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Næstved Centralsygehus. Relevante statistiske metoder blev anvendt. Resultater Kliniske og radiologiske fund Alle 8 patienter havde bilaterale angreb uden ændringer af de linguale knogleoverfladers konturer. Det ægte keruber-»look«(blottelse af nedre del af sclerae) forekom kun hos to patienter, som var angrebt af 3. Kerubismegraden, bestemt på røntgenoptagelser i syvårsalderen, forandredes ikke under sygdommens progressive forløb. Drengene var forholdsvis hårdere angrebet end pigerne (Tabel, P < 0,05). Relationen mellem sygdomsgrad og køn inden for de fire slægter med familiær forekomst af kerubisme ses i Fig. 2. Der blev ikke fundet en signifikant relation mellem sygdomsgraden hos slægtningepar af samme køn (P > 0,0). Relationen mellem sygdomsgrad og forandringerne af den faciale knogleekspansion under sygdomsforløbet hos de 8 patienter fremgår af Fig. 3. Generelt kan siges at patienterne udviste en klinisk set, relativt øget facial ekspansion fra barndommen til ca. 2-års-alderen. Herefter fulgte en stabil periode på 2-4 år, som blev afløst af en regressionsperiode. Jo mindre sygdomsgrad, desto mindre facial ekspansion og desto hurtigere opnåede patienterne normale faciale knoglekonturer ef- Tabel. Fordelingen af kerubismegraden (Fig. ) hos de 8 patienter mht. køn. Grad Antal piger Antal drenge Fig.. Panoramarøntgenbillede af tre otteårige drenge med kerubisme af 2 (øverst), 2+ (i midten) og 3 (nederst). Fig.. Panoramic radiographs of three eight-year-old boys with cherubism of 2 (above), 2+ (middle) and 3 (below) I alt 8 0 FAGLIGE ARTIKLER 209

3 Kerubisme Fig. 2. Fordeling af radiologisk kerubismegrad og køn blandt de 6 patienter fra de fire slægter (I-IV) med positiv familieanamnese vedr. kerubisme i tidligere generationer. De halvtfyldte cirkler er medlemmer som er mistænkt for at have haft kerubisme. De stiplede linier viser familietilknytningen. Fig. 2. Distribution of radiologic degree of cherubism and gender of 6 patients from the four families (I-IV) with a positive family history of cherubism in earlier generations. Half-filled circles indicate persons (carriers) suspected of having had cherubism. Dotted lines indicate family connection. Fig. 3. De enkelte patienters alder (n = 8) på undersøgelsestidspunkterne (F: kvinder; M: mænd) samt den radiologiske gradering ( til 3 ), den faciale knogles ekspansionsgrad (ingen = 0; mild = ; moderat = 2; udtalt = 3) og forandringerne i denne ekspansion som et klinisk skøn over sygdomsforløbet hos hver patient. Fig. 3. Age of each patient (n = 8) at follow-up visits (F, female; M, male), as well as the radiologic grade ( to 3 ), the degree of buccal bone expansion (none, 0; mild, ; moderate, 2; marked, 3) and the changes in this expansion between visits as a clinical estimate of the course of cherubism in each patient. 20

4 ter 7-års-alderen. De to patienter med 2 + og 3, som var fulgt >35-års-alderen, opnåede ikke helt normale faciale konturer i løbet af kontrolperioden op til 44-års-alderen. Relationen mellem sygdomsgrad og aplasi eller ektopisk retention af molarerne hos de 8 patienter ses af Tabel 2. Desuden blev der konstateret aplasi eller ektopisk retention af præmolarer hos patienter med 2 + og 3. I alt syv patienter havde rodmisdannelse på 6 6. Kun to patienter (3 ) udviste rodresorptioner af de resterende underkæbetænder, som startede i -års-alderen, og som resulterede i totalt mandibulært tandtab inden 24-års-alderen hos den patient, som var fulgt til 44-års-alderen (Fig. 4). Den røntgenologiske kontrolundersøgelse På alle patienter <20 år blev der konstateret bilaterale multilokulære opklaringer i de angrebne områder af underkæben, og tilsvarende i de angrebne overkæberegioner (Fig. 3, n = 2). De patienter som blev fulgt >20-års-alderen (Fig. 3, n = 2), udviste radiologiske tegn på knoglenydannelse i de radiolucente områder i alle tilfælde (Fig. 4 og 5). Røntgenbilleder af patienterne imellem 30- og 40-års-alderen (n = 7) viste fine multilokulære radiopake tegninger sv.t. den tidligere afgrænsning af de radiolucente områder, som nu var udfyldte med normal knoglestruktur (Fig. 4 og 5). Derimod var knoglestrukturen i de tidligere angrebne overkæberegioner normal. Hos den kvindelige patient ( ) og mandlige patient (3 ), som blev fulgt efter 40-års-alderen (Fig. 3) blev der konstateret helt normale knoglestrukturer uden tegn på kerubisme. Hos de syv personer som var mistænkt for at have haft kerubisme tidligere (Fig. 2), konstateredes helt normale radiologiske forhold i kæberne i 32-4-års-alderen uden nogen tegn på kerubisme. Ortodontisk behandling Denne behandling blev udført anteriort for de angrebne kæberegioner med vellykket resultat hos to patienter af 2 og én patient af 2 + i alderen 4-6 år. Tabel 2. Relationen mellem kerubismegrad og aplasi/ektopisk retention af molarer hos de 8 patienter. Antal patienter (n). Aplasi/ektopisk retention Ektopisk retention Grad n 7,6 6,7 7,6+6, Kirurgisk behandling De operative indgreb og deres resultater hos de 8 patienter fremgår af Tabel 3. Ingen af de 22 operationer der blev foretaget i angrebne kæberegioner, provokerede en aktiv vækst af det patologiske væv. Kun én af de 25 operationer medførte postoperative komplikationer. Denne operation omfattede et optimistisk forsøg på at blotlægge en retineret 7+ på en niårig dreng for at provokere et frembrud, men 7+ måtte fjernes et år senere pga. pericoronitis. De autotransplanterede 3+3 med udtalt rodresorption efter en 2-års-funktionsperiode blev ikke betragtet som en fejl i relation til kerubisme. Den sidste patient i Tabel 3 var en syvårig dreng med kerubisme af 2 (dvs. uden kerubisme i overkæbens frontregion) som udviklede et kæmpecelleholdigt granulom efter et traume. Patienten blev fulgt i år efter denne operation uden at vise kliniske/radiologiske tegn på recidiv. Diskussion Det er veldokumenteret at kerubisme kan forekomme familiært (-4) og uden relation til race (6-22). Det er også kendt at kerubisme kan optræde uden familiær baggrund (7,9,23-27), som hos vores to patienter. Kerubisme anses for at være en kæbesygdom som ikke angriber andre dele af skelettet (2-27) eller ændrer knoglemetabolismen (2,4,9-,3,7,9,28), hvilket bekræftes af denne undersøgelse. Det kan dog ikke udelukkes at der kan optræde et ekstremt sjældent sammenfald af kerubisme og andre sygdomme, som fx Noonans syndrom (29-3), en radiologisk opklaring i humerus (32), gingival fibromatose (6,33) eller et traumefremkaldt kæmpecelleholdigt granulom i en i øvrigt normal kæberegion (20) i lighed med fundet hos den sidste patient i Tabel 3. Det står også klart at ved kerubisme hos børn og unge er det normale knoglevæv delvis erstattet af et patologisk væv, hvis makroskopiske og histologiske struktur svarer til et kæmpecelleholdigt granulom (6,7,9,0,3-7,9,20,22,28,34), mens det patologiske væv hos voksne over 20 år består af fibrøst væv (4,5,8). I enkelte meget svære tilfælde af kerubisme kan der også forekomme en ekspansion af ganen (2,23,28,35), hvilket ikke blev fundet hos de danske patienter. Der kan også ses en blottelse af den nederste del af sclerae, når størstedelen af overkæben er angrebet med involvering af margo orbitalis inferior og orbitas bund, men uden øjenforandringer (2,5,9,,7,2,23,28,36). I sådanne tilfælde opstår det»ægte keruberudseende«, hvilket netop forekom hos de to danske patienter med kerubisme af 3 (Fig. 3). Denne gruppeundersøgelse viste at sygdomsgraden (Fig.,3) bedømt i syvårsalderen ikke ændrede sig under det vi- FAGLIGE ARTIKLER 2

5 Kerubisme A A B B C C D Fig. 4. Panoramarøntgenbilleder af den mandlige patient af 3 henholdsvis 5 (A), 23 (B), 37 (C) og 44 år (D) gammel. Bemærk tegn på knoglenydannelse. (B), multilokulære stregtegninger omgivet af normal knoglestruktur (C) og normal knoglestruktur i områderne uden implantat (D) (igangværende implantatbehandling). Fig. 4. Panoramic radiographs of male patient of 3 at 5 (A), 23 (B), 37 (C), and 44 years (D). Note signs of new bone formation (b), multilocular sketches sorrounded by normal bone structure (c), and normal bone structure outside implant regions (d) (implant treatment under preparation). D Fig. 5. Panoramarøntgenbilleder af en kvindelig patient af 2 henholdsvis 9 (A), 4 (B), 25 (C) og 33 år (D) gammel. Ingen nye kæberegioner blev angrebet mellem 9 (A) og 4-års-alderen (B). Der var tegn på knoglenydannelse ved 25-års-alderen (C) og multilokulære stregtegninger bagtil i underkæben, omgivet af normal knoglestruktur ved 33-års-alderen (D). Fig. 5. Panoramic radiographs of female patient of 2 at nine (A), 4 (B), 25 (C), and 33 years (D). No further jaws areas were involved from nine (A) to 4 years (B), sign of new bone formation at 25 years (C), and multilocular sketches in the mandible, surrounded by normal bone structure at 33 years (D). 22

6 Tabel 3. Kirurgiske behandlingsresultater hos de 8 patienter med kerubisme. Antal operationer (n). Middelværdi (x ). Operationstype n Alder i år Region Resultat Vellykket Mislykket I angrebne kæberegioner (n = 22) Kun biopsi 2 Biopsi, fjernelse af ektopisk retineret tand og korrektion af faciale knoglekonturer Kun fjernelse af tænder x = 9 (6-) 20 og 25 7,6 6,7 5 x = 9 (7-4) 7,6 6, Primær heling uden komplikationer eller ekspansion af patologisk væv/faciale knoglelamel 7, Blotlæggelse 9 7+ Intet frembrud, fjernet senere Autotransplantation af tænder fra angrebet region til normal processus alveolaris 6,5 og 5,6 Normal heling uden komplikationer eller rodresorptioner gennem fem år, ingen ekspansion af patologisk væv Autotransplantation af tænder fra én normal region til en anden normal region 2 3+ og +3 Normal heling uden komplikationer, 2 års funktionstid I normale kæberegioner (n = 3) Hageplastik 22 Underkæbefrontregionen Primær heling uden komplikationer, forbedring af de faciale konturer, normal knogleheling Fjernelse af kæmpecelleholdigt granulom 7 2,+ Primær heling uden komplikationer. Normal knogleheling, intet recidiv I alt 25 kirurgiske behandlinger 24 dere sygdomsforløb, og jo større sygdomsgrad, desto større blev den faciale knogleekspansion under den progressive periode. Dvs. at man ud fra sygdomsgraden i syvårsalderen kan forudsige hvor voldsom kæbeekspansionen vil blive når den progressive periode er på sit højeste i ca. 2-års-alderen. Desuden viste denne undersøgelse at drenge gennemsnitligt har en større sygdomsgrad end piger, hvilket bekræfter observationerne i tidligere undersøgelser (-3,5-4). Der blev ikke fundet en overensstemmelse mellem sygdomsgraden hos slægtninge af samme køn (Fig. 2), hvilket vil sige at det ikke er muligt at forudsige om et småbarn med kerubisme vil udvikle samme sygdomsgrad som sine angrebne ældre slægtninge af samme køn. Sygdommens kliniske forløb hos de 8 danske patienter (Fig. 3) bekræfter den sædvanlige beskrivelse af dette forløb (2-22), men vores fund synes at vise at det normale stadium nås tidligere hos patienter af end ved højere grader, og at patienter med en udtalt facial knogleekspansion aldrig opnår helt normale ansigtskonturer (Fig. 3). Denne undersøgelse bekræfter også at antallet af tandanomalier er stigende med stigende sygdomsgrad (5-4,36). Kun to af patienterne (begge af 3 ) fik rodresorptioner som følge af sygdommen, hvilket førte til totalt tandtab og en stor velformet processus alveolaris i underkæben, som var velegnet til implantatbehandling hos den voksne patient (Fig. 3,4). Fundene hos patienterne som blev kontrolleret også efter 5-års-alderen (Fig. 3), viser at en kombination af konservativ, ortodontisk og kirurgisk behandling (Tabel 3) inden for de FAGLIGE ARTIKLER 23

7 Kerubisme normale kæberegioner fører til et velfungerende tandsæt uden beklagelser over de manglende tænder. Den røntgenologiske kontrolundersøgelse af patienterne mellem 20 og 30 år viste at de multilokulære opklaringer gradvist blev udfyldt af normal knoglestruktur (Fig. 4,5). I års-alderen sås ingen opklaringer, men blot multilokulære stregtegninger omgivet af normal knoglestruktur i underkæben, mens knoglestrukturen var helt normal i overkæben. De to patienter som blev kontrolleret efter 40-årsalderen (Fig. 3), udviste en radiologisk fuldstændig normal knoglestruktur (Fig. 4). Disse resultater bekræfter de konklusioner der er foretaget på basis af oversigter over publicerede, radiologiske fund hos henholdsvis unge og ældre patienter (2-3,27). Sammenligningen mellem de radiologiske fund hos patienterne og de»mistænkte«personer over 30-års-alderen viste at ingen af sidstnævnte havde tegn på at have haft kerubisme. Det var i overensstemmelse med deres egen anamnese, men ikke i overensstemmelse med at de havde angrebne søskende og børn. Arvegangen for kerubisme er således endnu ikke klar, men der foregår i øjeblikket en intens genetisk forskning omkring dette (37,38). Den generelle holdning mht. kirurgisk behandling af kerubisme er at kontrollere patienterne og foretage biopsi af det patologiske væv, små kirurgiske korrektioner og fjernelse af ektopisk retinerede tænder (3,5,8,9,,4,9,36,39). En større fjernelse af det patologiske væv hos børn med en svær grad af kerubisme kan medføre store per- og postoperative komplikationer. Sådanne operationer frarådes, medmindre sygdommens sværhedsgrad skaber alvorlige funktionelle og sociale problemer (5,9,4,9). Disse generelle retningslinier blev anvendt ved kirurgisk behandling af denne patientgruppe (Tabel 3). Ingen af operationerne provokerede en aktiveret vækst af det patologiske væv i overensstemmelse med tidligere rapporter (3,5,8,9,,4,36). Medicinsk behandling af kerubisme er endnu ikke blevet forsøgt. En ny undersøgelse synes at vise at systemisk calcitoninbehandling medfører total remission af store kæmpecellegranulomer i kæben hos børn og unge (40). Det vil derfor være relevant at prøve denne behandling i tilfælde af kerubisme, idet kæmpecellerne i det patologiske væv ved begge kæbesygdomme, både strukturelt og biokemisk set, er osteoklaster (4,42). Konklusion Denne gruppeanalyse bekræfter den almindelige viden om kerubisme, som tidligere har været baseret på sammenfattende litteraturoversigter over fund i enkeltstående familier eller tilfælde. Mere specifikt synes denne analyse at vise at sygdomsgraden, bedømt ud fra den radiologiske lokalisation af de angrebne kæbepartier i syvårsalderen, ikke ændres under sygdommens progressive periode, og jo større denne sygdomsgrad er, desto større vil den kliniske ekspansion af de faciale ansigtskonturer blive. Det vil ikke være muligt at forudsige om et småbarn med kerubisme vil udvikle samme sværhedsgrad som sine angrebne ældre slægtninge af samme køn. I års-alderen, hvor ansigtskonturerne næsten eller helt er normaliseret i de fleste tilfælde, vil der radiologisk set blot være nogle fine multilokulære stregtegninger tilbage omgivet af normal knogle i de tidligere angrebne regioner, mens knoglestrukturen synes at være normaliseret efter 40- års-alderen. Desuden kan det fastslås at mindre kirurgiske indgreb i de angrebne kæberegioner vil ikke provokere øget vækst af det patologiske væv. Den fremtidige forskning af kerubisme bør omfatte de genetiske aspekter og medicinsk behandling, men en specifik analyse af de dentale malformationer ved denne sygdom vil også være interessant. English summary Cherubism. A 36-year long-term follow-up of two generations in six different Danish families and a review of the literature The aim was to clarify the relationships between the varying clinical or radiographic features of cherubism. The study comprised a long-term follow-up of 8 patients through two generations of six Danish families. The radiographic grade of cherubism was significantly related to gender, maximum buccal bone expansion, course of cherubism, and number of aplasia or ectopic impacted teeth, but it was not related to families. Normal dentition in non-affected regions was present or was obtained in 4 of 4 patients (age >4 years). Surgical treatment did not provoke growth of lesional tissue in 22 of 22 cases. Radiographically, the bone structure in the lesional areas was related to age in all degrees of cherubism: New bone formation in radiolucent areas (age >20 years), normal bone structure with multilocular sketches (age 32 to 39 years), and completely normal bone structure (age >4 years) which also was found in seven of seven carriers of cherubism (age >32 years). This group analysis verifies the knowledge of cherubism previously based on cumulative reviews of findings in single-family and case reports. Litteratur. Jones WA. Familial multilocular cystic disease of the jaws. Am J Cancer 933; 7: Jones WA, Gerrie J, Pritchard J. Cherubism A familial fibrous dysplasia of the jaws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 952; 5:

8 3. Jones WA. Cherubism. A thumbnail sketch of its diagnosis and a conservative method of treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 965; 20: Wowern N von. Cherubism. Int J Oral Surg 972; : Seward GR, Hankey GT. Cherubism. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 957; 0: Bertelli A de P. Contribuicao ao estudo do queerubismo. Patogenia, genetica e aspectos anatomoclinicos de uma familia brasileira. Escola Paulista de Medicina Sao Paulo; 975. p Wayman JB. Cherubism: A report of three cases. Br J Oral Surg ; 6: Peters WJN. Cherubism: A study of twenty cases from one family. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 979; 47: Vaillant J-M, Romain P, Divaris M. Cherubism. Findings in three cases in the same family. J Craniomaxillofac Surg 989; 7: Zohar Y, Grausbord R, Shabtai F, Talmi Y. Fibrous dysplasia and cherubism as a hereditary familial disease. J Craniomaxillofac Surg 989; 7: Faircloth WJ, Edwards RC, Farhood VW. Cherubism involving a mother and daughter: Case reports and review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 99; 49: Wu YT. Familial cherubism (reports of 0 cases). Chung-Hua Kou Chiang i Hsueh Tsa Chih Chinese J Stomatol 993; 28: 48-50, Hitomi G, Nishide N, Mitsui K. Diagnostic imaging and review of the literature in Japan. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 996; 8: Pierce AM, Sampson WJ, Wilson DF, Goss AN. Fifteen-year follow-up of a family with inherited craniofacial fibrous dysplasia. J Oral Maxillofac Surg 996; 54: Kerley TR, Schow CE. Central giant cell granuloma or cherubism. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 98; 5: Zachariades N, Papanicolaou S, Xypolyta A, Constantinidis I. Cherubism. Int J Oral Surg 985; 4: Kaugars GE, Niamtu J, Svirsky JA, Cherubism: Diagnosis, treatment, and comparison with central giant cell granulomas and giant cell tumors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 992; 73: Marck PA, Kudryk WH. Cherubism. J Otolaryngol 992; 2: Koury ME, Stella JP, Epker BN. Vascular transformation in cherubism. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 993; 76: Timosca GC. Le cherubisme: regression des lesions et regeneration osseuse spontanee. Rev Stomatol Chir Maxillofac 996; 97: Valiathan A, Prashanth VK. Cherubism: Presentation of a case. Angle Orthod 997; 67: Motamedi MHK. Treatment of cherubism with locally aggressive behavior presenting in adulthood: Report of four cases and a proposed new grading system. J Oral Maxillofac Surg 998; 56: Grünebaum M, Tiqva P. Nonfamilial cherubism: report of two cases. J Oral Surg 973; 3: Dukart RC, Kolodny SC, Polte HW, Hooker SP. Cherubism: report of case. J Oral Surg 974; 32: Coope JW, Ireland SL, Burke PH. Cherubism with serial stereophotogrammetric assessment. Br Dent J 983; 55: DeTomasi DC, Hann JR, Stewart HM. Cherubism: report of a nonfamilial case. J Am Dent Assoc 985; : Katz JO, Dunlap CL, Ennis RL. Cherubism: Report of a case showing regression without treatment. J Oral Maxillofac Surg 992; 50: Ayoub AF, El-Mofty SS. Cherubism: Report of an aggressive case and review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 993; 5: Dunlap C, Neville B, Vickers RA, O Neil D, Barker B. The Noonan syndrome/cherubism association. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 989; 67: Levine B, Skope L, Parker R. Cherubism in a patient with Noonan syndrome: Report of a case. J Oral Maxillofac Surg 99; 49: Addante RR, Breen GH. Cherubism in a patient with Noonan s syndrome. J Oral Maxillofac Surg 996; 54: Brannin DE, Christensen OR. Bilateral giant-cell tumors of the mandible in siblings. J Oral Surg Oral Med Oral Pathol 954; 2: Yalcin S, Yalcin F, Soydinc M, Palandüz S, Günhan Ö. Gingival fibromatosis combined with cherubism and psychomotor retardation: A rare syndrome. J Periodontol 999; 70: Arnott DG. Cherubism An initial unilateral presentation. Br J Oral Surg ; 6: Burkhardt A, Berthold H. Cherubismus. Klinische und morphologische Beobachtungen. Dtsch Z Mund Kiefer GesichtsChir 986; 0: Burland JG. Cherubism: Familial bilateral osseous dysplasia of the jaws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 962; 5 (Suppl 2): Mangion J, Rahman N, Edkins S, Barfoot R, Nguyen T, Sigurdsson A, et al. Am J Hum Genet 999; 65: Tiziani V, Reichenberger E, Buzzo CL, Niazi S, Fukai N, Stiller M, et al. The gene for cherubism maps to chromosome 4p6. Am J Hum Genet 999; 65: Haunfelder D von. Der»Cherubismus«, eine familiär auftretende Erkrankung der Kieferknochen. Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd 967; 49: Lange de J, Rosenberg AJWP, van den Akker HP, Koole R, Wirds JJ, van den Berg H. Treatment of central giant cell granuloma of the jaw with calcitonin. Int J Oral Maxillofac Surg 999; 28: Chomette G, Auriol M, Guilbert F, Vaillant JM. Cherubism. Histoenzymological and ultrastructural study. Int J Oral Maxillofac Surg 988; 7: Southgate J, Sarma U, Townend JV, Barron J, Flanagan AM. Study of the cell biology and biochemistry of cherubism. J Clin Pathol 998; 5: Referencer før 972 er givet i reference nr. 4. Forfatter Nina von Wowern, lektor, specialtandlæge, ph.d., dr.odont. Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet FAGLIGE ARTIKLER 25

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Fibrøs dysplasi en godartet lidelse, som kan nødvendiggøre kirurgisk korrektion Fibrøs dysplasi Patienttilfælde med toårs klinisk og radiologisk opfølgning Baggrund

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Regionstandplejen i Region Nordjylland Regionstandplejen (RT) har vedtaget følgende retningslinjer for henvisning, visitation,

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

DDet centrale kæmpecellegranulom (engelsk Central Giant

DDet centrale kæmpecellegranulom (engelsk Central Giant 876 VINDENSKAB & KLINIK Abstract Medicinske behandlingsmuligheder bør overvejes ved behandling af centralt kæmpecellegranulom Centralt kæmpecellegranulom (CGCG) er en non-neoplastisk lidelse i kæberne.

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Postoperative komplikationer

Postoperative komplikationer Løsninger til øvelser i kategoriske data, oktober 2008 1 Postoperative komplikationer Udgangspunktet for vurdering af den ny metode må være en nulhypotese om at der er samme komplikationshyppighed, 20%.

Læs mere

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse PhD project Trine Hansen, OTR, MPH, PhD student Copenhagen University and Department of occcupational therapy/ Department

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2016 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

ISAF7 6,5 år efter hjemkomst

ISAF7 6,5 år efter hjemkomst ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET ISAF7 6,5 år efter hjemkomst Udarbejdet ved Veterancentret af Karen-Inge Karstoft, ph.d., cand. psych. Anni Brit Sternhagen Nielsen, ph.d., cand. scient. pol,

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere