UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS"

Transkript

1 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT

2 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale Rapport 438 Supplement til rapport REDAKTION: Vejdirektoratet DATO: Juni 2013 LAYOUT: Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen ISBN (NET): COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013

3 INDHOLD IKKE TEKNISK RESUMÉ 4 FORMÅL OG BAGGRUND 6 VVM-undersøgelse og indstilling 7 BESKRIVELSE AF NYT FORSLAG 10 Sydlig variant kløverblad 10 TRAFIKALE KONSEKVENSER 14 Trafikmodel og -beregninger 14 Sydlig variant kløverblad 14 STØJ 16 Fakta om trafikstøj 16 Supplerende støjberegninger 18 Sydlig variant kløverblad 25 MILJØ OG LANDSKAB 28 Miljøvurdering 28 Sydlig variant kløverblad - opsummering 28 Geologi og landskab 28 Plante- og dyreliv 30 Kulturarv 32 Friluftsliv 33 Overfladevand og grundvand 33 Råstoffer, affald og forurenede grunde 33 Øvrige miljøforhold 33 AREALBEHOV 38 Ekspropriation af arealer og ejendomme 38 Sydlig variant kløverblad 38 ØKONOMI 40 Anlægsoverslag 40 Samfundsøkonomi 41 RAPPORTER OG NOTATER 42 BILAG 43

4 IKKE TEKNISK RESUMÉ I denne rapport har Vejdirektoratet redegjort for konsekvenserne af forslaget kaldet Sydlig variant kløverblad, der er vist på figur 1. Forslaget ligger på strækningen mellem Stillingvej i Sabro og E45 i Mundelstrup. Forslaget sendes nu i offentlig høring. Konsekvenserne ved anlægge en motorvej i Sydlig variant kløverblad omfatter bl.a. konsekvenserne i relation til støj, dyr og planter, trafik og økonomi, og de er kort sammenfattet i det følgende. Rapporten er et supplement til VVM-redegørelsen fra 2012 (rapport 402), som kan læses på projektets hjemmeside: BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sydlig variant kløverblad kan i princippet kombineres med alle tre linjeføringer Nord, Midt og Syd. Vejdirektoratet har bearbejdet forslaget på baggrund af ønsker i høringen om udformning af tilslutningen til E45 og opdeling af tilslutningen på Stillingvej. De østvendte ramper ved Stillingvej, der var forudsat VVM-redegørelsen, vil medføre omvejskørsel for en stor del af trafikken i Sabro. Denne omvejskørsel kan indebære, at trafikken i stedet vil vælge at køre gennem Mundelstrup frem for at benytte motorvejen. I Sabro opdeles tilslutningsanlægget ved Stillingvej og ramperne til/fra Aarhus (mod øst) flyttes tættere på E45, og der anlægges en ny vej i forlængelse af Sabrovej til motorvejen. 26 SABRO Sabrovej Viborgvej E45 Stillingvej Forlængelse af Sabrovej Gammel Viborgvej Mundelstrup Kærsvinget rumvej Motorvej rute 26 Sydlig variant kløverblad Yderupvej FIGUR 1: Forslaget Sydlig variant kløverblad på den østligste del af strækningen. 4

5 Linjeføringen forløber i åbent land syd for den eksisterende motortrafikvej ved Mundelstrup. Kærsvinget og rumvej lukkes ved motorvejen. Nord for motorvejen anlægges der en ny vej mellem Viborgvej (eksisterende motortrafikvej) og Gammel Viborgvej i forlængelse af rumvej. Derved bliver der sammen med den eksisterende motortrafikvej etableret en hel omfartsvej omkring Mundelstrup. Syd for motorvejen vil rumvej blive forbundet med Yderupvej. Ved E45 vil det eksisterende tilslutningsanlæg skulle fjernes inklusiv den eksisterende bro over E45 på Viborgvej. Der vil i stedet blive anlagt et nyt motorvejskryds - et såkaldt kløverbladsanlæg - og en ny vej frem til rundkørslen i Tilst øst for E45. MILJØVURDERING Sydlig variant kløverblad vil give mindre støjpåvirkning af boligerne i Mundelstrup end de oprindelige linjeføringer i VVM-redegørelsen fra Det skyldes primært, at linjeføringen for Sydlig variant kløverblad er flyttet længere mod syd end i de oprindelige linjeføringer. I de oprindelige linjeføringer fra VVM-redegørelsen i 2012 vil den eksisterende motortrafikvej blive udbygget til motorvej. Da sydlig variant kløverblad forløber i åbent land, bliver miljøvirkningerne og arealinddragelserne større med dette forslag. Sydlig variant kløverblad vil medføre, at et moseo og et beskyttet dige bliver inddraget samt en ejendom med høj bevaringsværdighed vil skulle fjernes. Sydlig variant kløverblad kommer desuden tæt på et værdifuldt flagermuso, men vil ikke gennemskære kortlagte ledelinjer. Der er indarbejdet en række afhjælpende tiltag (afværgeforanstaltninger) i projektet for at mindske de negative effekter fra vejanlægget. Det kan fx være faunapassager, vandhuller, hegn til padder og vildt. Med de planlagte tiltag (afværgeforanstaltninger) er det samlet set vurderet, at levevilkårene (den økologiske funktionalitet) for de beskyttede dyre- og planterarter (bilag IVarter) ikke vil blive forringet af vejanlægget i Sydlig variant kløverblad. TRAFIK Den trafik, der forventes at køre på Sydlig variant kløverblad, er beregnet med en trafikmodel i 2020 og sammenlignet med Basis i 2020, hvor vejene er uændrede i forhold til i dag. Der er ikke stor forskel på trafikmængderne for Sydlig variant kløverblad og de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd vest for Sabro. Beregningerne viser, at Sydlig variant kløverblad kun vil give ændringer i trafikken mellem Sabro og E45. Mellem Sabro og E45 vil der være pga. variantens mere sydlig vejforløb være forskel på fordelingen af trafikken på de nuværende veje og den nye motorvej. I Mundelstrup vil Sydlig variant kløverblad indebære en reduktion af trafikken på Gammel Viborgvej i Mundelstrup med ca køretøjer pr. døgn i forhold til VVM-redegørelsens linjeføring Nord. I forhold til Basis 2020 vil det være en stigning på ca køretøjer pr. døgn. ØKONOMI Der er beregnet et anlægsoverslag for Sydlig variant kløverblad på mio. kr. (indeks 183,38). Hvis det sammenlignes med overslagene for de oprindelige linjeføringer, vil Sydlig variant kløverblad være dyrest at anlægge. Det skyldes bl.a. at broerne i anlægget ved E45 skal være større og at der skal opkøbes flere arealer til vejanlægget end i de oprindelige linjeføringer. Derfor bliver den samfundsøkonomiske forrentning af projektet også mindst i Sydlig variant kløverblad med 2,6 %. Samlet anlægsbudget fordelt på delstrækninger (Index 183,38 i mio.kr.) Linjeføring Delstr. 1 Delstr. 2 Delstr. 3 I alt Nord Midt Syd Nord + Sydlig variant kløverblad TABEL 1: Anlægsoverslag fordelt på delstrækninger for de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd fra VVM-redegørelsen samt linjeføring Nord med Sydlig variant kløverblad. 5

6 FORMÅL OG BAGGRUND Transportministeren har sammen med parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009 indgået en ny aftale på transportot. Det fremgår af aftalen om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra 21. marts 2012, at parterne er enige om at lave en fornyet VVM-høring forud valg af linjeføring på strækningen mellem Søbyvad og Aarhus på den østligste del af strækningen. I dette supplerende materiale er et nyt forslag på strækningen mellem Sabro og E45, som Vejdirektoratet har arbejdet videre med, beskrevet og det fremlægges nu i offentlig høring. Forslaget kaldes Sydlig variant kløverblad, og det er vist på Figur 2. Den øvrige del af projektet, dvs. linjeføringerne fra Søbyvad til Sabro indgår ikke i det supplerende materiale og denne høring. Når resultatet af høringen foreligger, vil Vejdirektoratet udarbejde en supplerende indstilling til transportministeren. 26 SABRO Sabrovej Viborgvej E45 Stillingvej Forlængelse af Sabrovej Gammel Viborgvej Mundelstrup Kærsvinget rumvej Motorvej rute 26 Sydlig variant kløverblad Yderupvej FIGUR 2: Skitse af forslaget Sydlig variant kløverblad på strækningen mellem Sabro og E45. 6

7 26 Søbyvad Svenstrup HAMMEL Voldby HINNERUP 505 Søften 46 Lading DELSTRÆKNING 1 Farre 26 SABRO Linjeføring Nord Linjeføring Midt Linjeføring Syd Varianter 475 DELSTRÆKNING Mundelstrup 47 DELSTRÆKNING 3 E45 Tilst Tilslutning FIGUR 3: VVM-undersøgelsens linjeføringer med varianter fra 2012, hvor strækningen Sabro-E45 er markeret med gult. VVM-UNDERSØGELSE OG INDSTILLING Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse mellem Søbyvad og Aarhus, som blev afsluttet i 2012 og sendt i offentlig høring i fra 7. februar til 27. april. Linjeføringerne i VVM-undersøgelsen er vist på Figur 3. I undersøgelsen indgik der også en variant, som blev kaldt Variant trompet. Som det fremgår af figuren forløber denne linjeføring længere mod syd, og den afsluttes i et trompetanlæg ved E45 i Mundelstrup. På projektets hjemmeside kan du finde VVM-redegørelsen, hvis du vil læse mere om de linjeføringer, som er blevet behandlet i VVM-undersøgelsen: vejprojekter/vvm-rute26/sider/viborg-aarhus%20(rute%20 26).aspx. I forlængelse af høringen har Vejdirektoratet efterfølgende udarbejdet et høringsnotat, som gennemgår de indkomne høringssvar fra borgere, grupper af borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer o.a. samt myndigheder vedr. miljøvurderingen af vejprojektet. Høringssvarene rummede en række alternative forslag til vejprojektet, som både omfatter gamle og nye forbindelser til E45 tilsluttet enten nord eller syd for rute 26. Nogle af alternativerne er beskrevet i redegørelsen, og andre af forslagene ligger uden for rammerne af VVM-undersøgelsen. Foranlediget af de indkomne svar med forslag til ændret linjeføring ved Sabro-Aarhus har Vejdirektoratet gennemført supplerende beregninger og vurderinger, som er beskrevet i høringsnotatet: På delstrækning 3 ved Mundelstrup har der i flere høringssvar været peget på et forslag, som er kaldt Variant trompet i VVM-redegørelsen, og der er i høringen foreslået et nyt alternativ, hvor den sydligere linjeføring i Variant trompet kombineres med et kløverbladsanlæg ved E45. Der fremkom også et andet forslag om at opdele tilslutningsanlægget ved Stillingvej og flytte de østvendte ramper tættere på E45. Disse kombinationer indgik ikke i VVM-redegørelsen. 7

8 I 2012 indstillede Vejdirektoratet bl.a. til transportministeren (se Figur 4): At linjeføring Nord lægges til grund for at kunne udbygge rute 26 på strækningen mellem Søbyvad og Sabro (delstrækning 1 og 2), som beskrevet i VVM-redegørelsen. Det omfatter 6 km 2+1 motortrafi kvej og 13,5 km 4-sporet motorvej. At det på baggrund af høringen og de supplerende beregninger overvejes at kombinere linjeføring Nord på delstrækning 3 med den sydligere linjeføring, som er beskrevet som en variant i VVM-redegørelsen. Af hensyn til trafi kafviklingen udformes udfl etningsanlægget med E45 som et kløverbladsanlæg. Vejdirektoratet supplerede indstillingen med en vurdering om, at der er behov for at gennemføre en supplerende høring om løsningen på strækningen mellem Søbyvad og Aarhus, inden der tages endelig beslutning. Derfor er forslaget Sydlig variant kløverblad beskrevet i dette materiale og fremlægges nu i offentlige høring. Der vil i den følgende supplerende VVM-redegørelse blive henvist til forskellige linjeføringsforslag på strækningen mellem Sabro og Mundelstrup (E45). De er vist i Figur Søbyvad Svenstrup HAMMEL Voldby 505 Søften 46 Lading DELSTRÆKNING 1 Farre 26 SABRO 475 DELSTRÆKNING 2 Mundelstrup 47 Tilst Linjeføring Nord Tilslutning 511 DELSTRÆKNING 3 E45 FIGUR 4: Vejdirektoratets indstilling til transportministeren på strækningen mellem Søbyvad og Aarhus. 8

9 LINJEFØRING NORD, MIDT OG SYD (LINJEFØRINGERNE I VVM-REDEGØRELSEN FRA 2012) SABRO Mundelstrup Motorvejen forløber i den eksisterende motortrafi kvejs tracé og ender i et kløverbladsanlæg ved E45. Der er et fuldt tilslutningsanlæg ved Stillingvej i Sabro. VARIANT TROMPET (VARIANT I VVM-REDEGØRELSEN FRA 2012) SABRO Mundelstrup Motorvejen forløber længere mod syd i åbent land og ender i et trompetanlægs ved E45. Der er et fuldt tilslutningsanlæg ved Stillingvej i Sabro. SYDLIG VARIANT KLØVERBLAD (NYT FORSLAG SOM FREMLÆGGES I HØRING NU) SABRO Mundelstrup Motorvejen forløber længere mod syd i åbent land og ender i et kløverbladsanlæg ved E45. Tilslutningsanlægget ved Stillingvej opdeles og de østvendte ramper fl yttes til en forbindelsesvej i forlængelse af Sabrovej. FIGUR 5: Linjeføringsforslag på strækningen mellem Sabro og E45. 9

10 BESKRIVELSE AF NYT FORSLAG I dette afsnit beskrives et nyt forslag med alternativ tilslutning til E45, som foreslået i høringen, hvor linjeføringen syd for den eksisterende motortrafikvej i Variant trompet i stedet for et trompetanlæg udformes som et kløverblad ved E45. Det kombineres med et andet forslag fra høringen om at ændre udformningen af det fulde tilslutningsanlæg i VVMundersøgelsen ved Stillingvej. Vejdirektoratet har på baggrund af høringen undersøgt forslaget om at opdele tilslutningsanlægget ved Stillingvej og flytte ramperne tættere på E45. De østvendte ramper ved Stillingvej, der er beskrevet i VVM-redegørelsens linjeføringer, vil medføre en del omvejskørsel for en stor del af trafikken til/fra Sabro. Det har givet anledning til at undersøge alternative muligheder, som kan få en større andel af trafikanterne i Sabro til at benytte en fremtidig motorvej. Forslaget er alene beskrevet på strækningen mellem Stillingvej i Sabro og E45 i Mundelstrup. SYDLIG VARIANT KLØVERBLAD Sydlig variant kløverblad er ca. 4 km lang og er en 4-sporet motorvej med samme tværprofil som de oprindelige linjeføringer. Forslaget kan i princippet kombineres med alle tre linjeføringer Nord, Midt og Syd. I VVM-redegørelsen (rapport 402) fra 2012 er de under- R 5325 A Viborgvej Eshøjvej 0.6 A 1802 R Stillingvej FIGUR 6: Sydlig variant kløverblad ved Stillingvej med tilslutning med vestvendte ramper. 10

11 Gammel Viborgvej søgte linjeføringer Nord, Midt og Syd beskrevet, og både rapporter og mere detaljerede tekniske beskrivelser kan findes på projektets hjemmeside vha. følgende link: vejdirektoratet.dk/da/vejprojekter/vvm-rute26/dokumenter/ Sider/default.aspx. I Sydlig variant kløverblad er tilslutningsanlægget ved Stillingvej i forhold til de oprindelige linjeføringer i VVM-undersøgelsen udformet som et opdelt tilslutningsanlæg. Ved Stil ling vej er det nye forslag nu udformet med vestvendte ramper. Det vil sige, at trafik mod Hammel og vestpå kan komme på motorvejen, og trafik på motorvejen fra Hammel eller længere vestfra kan køre fra ved Stillingvej (se Figur 6). De østvendte ramper er i det nye forslag flyttet længere mod øst. Motorvejen forløber i terræn næsten parallelt og ca. 800 m syd for Viborgvej. Der bliver etableret østvendte ramper ved en ny vej, som anlægges i forlængelse af Sabrovej (se Figur 7). Trafik fra bl.a. Sabro mod Aarhus kan køre på motorvejen her, og trafik på motorvejen fra Aarhus kan køre fra ved Sabrovejs forlængelse. Herfra forløber motorvejen nord for Vindskov og Stormose og syd om gartneriet. Motorvejen fortsætter på dæmning og krydser Kærsvinget og rumvej som begge afbrydes. Adgangsvejene som sker via Viborgvej og Kærsvinget lukkes også, men der vil blive sikret adgang til ejendommene fra rumvej syd for motorvejen og fra enten Viborgvej eller den nye forlængelse af Sabrovej nord for motorvejen. 0.0 A 1802 R R A 1802 Forlængelse af Sabrovej Viborgvej Kærsvinget FIGUR 7: Sydlig variant kløverblad med tilslutning med østvendte ramper og ny forlængelse af Sabrovej. 11

12 0.4 Nord for motorvejen vil der af hensyn til afvikling af trafikken til Mundelstrup og betonvarefabrikken Dalton blive etableret en forlængelse af rumvej mellem det eksisterende rampekryds på rute 26 og Gammel Viborgvej (se Figur 8). Viborgvej syd for Mundelstrup, som i dag er motortrafikvej, nedklassificeres til kommunevej. Syd for motorvejen forbindes rumvej med Yderupvej. Den nuværende trafik på rumvej skal benytte alternative ruter og vil få adgang til motorvejen mod vest via Stillingvej. Trafik mod Aarhus kan ske via Yderupvej. Det nuværende tilslutningsanlæg ved E45 nedlægges, og der etableres et kløverbladsanlæg med fuld udveksling for trafik i alle retninger. Viborgvej (den eksisterende rute 26) slutter i et fremtidigt T-kryds med rumvej og rumvejs forlængelse. Der henvises til kortbilag, hvor forslaget kan ses i målestok 1: på kort og ortofoto. Der er link til kortene i bilaget. 0.0 Viborgvej 0.3 R 6000 Kærsvinget A 2000 R R 6000 A rumvej Yderupvej FIGUR 8: Sydlig variant kløverblad ved E45. 12

13 13

14 TRAFIKALE KONSEKVENSER Vejdirektoratet har på baggrund af høringen i foråret 2012 gennemført supplerende trafikberegninger. Basis 2020 samt Linjeføring Nord, Syd og Midt er også blevet genberegnet. Det er sket, fordi metoden til beregning af fordelingen af trafikken over døgnet er blevet forbedret, hvorved perioder med trængsel kan beskrives bedre. De nye beregninger ikke er 100 % sammenlignelige med de gamle i VVM-redegørelsen, da forbedringerne har medført, at der generelt vil blive overflyttet trafik til de strækninger, som er indgået i VVM-undersøgelsen. Der vil være i størrelsesorden flere biler pr. døgn på strækningerne i forhold til tallene i VVM-redegørelsen. Genberegningerne har ikke betydning for de vurderinger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen og Vejdirektoratets indstilling i I Tabel 2 og 3 er vist trafikmængderne på strækningen Sabro-E45 for de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd fra VVM-redegørelsen i 2012 TRAFIKMODEL OG -BEREGNINGER De trafikale konsekvenser af en udbygning af Rute 26 til motorvej / motortrafikvej er belyst med Vejdirektoratets trafikmodel for Jylland - Fyn, version 2.1. Trafikmodellen er løbende blevet udviklet i de sidste ca. 20 år, og version 2.1 er den mest avancerede og er udviklet til Rute 26. De seneste forbedringer består bl.a. i en bedre modellering af trængsel. Jylland - Fyn modellen har sit basisår i 2010, dvs. de såkaldte turmatricer, der ligger i modellen, viser trafikmønstrer i ot for Modellen er således kalibreret med faktiske trafiktællinger på vejnettet, svarende til trafikniveauet for Da det forudsættes, at projektets åbningsår er 2020, fremskrives modellens 2010 turmatricer til 2020, og forudsætningerne er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsen (rapport 402). SYDLIG VARIANT KLØVERBLAD Sydlig variant kløverblad kan i princippet kombineres med alle tre linjeføring Nord, Midt og Syd. De trafikale konsekvenser vil omtrent være ens, da der stort set kører de samme trafikmængder på de tre linjeføringer. Her er det valgt, at beregne de trafikale konsekvenser med Linjeføring Nord i trafikmodellen. På linjeføring Nord vil der køre ca biler pr. døgn på motortrafikvejen mellem Søbyvad og Hammel. På motorvejen mellem Hammel og Sabro vil der køre ca biler pr. døgn. På strækningen mellem Søbyvad og Mundelstrup vil der samtidig ske en aflastning af den eksisterende rute 26, Viborgvej, på biler pr. døgn.syd for Fårvang, som ligger udenfor den undersøgte strækning, vil der ske en stigning i trafikken på ca biler pr. døgn. De trafikale konsekvenser af Sydlig variant kløverblad er således af tilsvarende størrelse som de oprindelige linjeføringer i VVM-redegørelsen på strækningen vest for Stillingvej. Strækning Mundelstrup *) Gammel Viborgvej Tilst Øst for E45 *) Tallet bygger på et skøn. Basis 2020 Linjeføring Nord Linjeføring Midt Linjeføring Syd TABEL 2: Trafik på eksisterende Rute 26 for Basis 2020 og VVM-redegørelsens linjeføringer. Strækning Basis 2020 Linjeføring Nord TABEL 3: Trafik på ny Rute 26 i VVM-redegørelsens linjeføringer. Linjeføring Midt Linjeføring Syd Hammel - Sabro Sabro - E

15 På strækningen mellem Stillingvej i Sabro og forlængelsen af Sabrovej vil der køre ca biler pr. døgn på motorvejen. Øst for Sabrovejs forlængelse vil der køre ca biler pr. døgn. Trafikfordelingen på de lokale veje kan ses på Figur 9 og i Tabel 4 og 5, og det fremgår, at der vil køre ca biler pr. døgn på forlængelsen af Sabrovej. I Mundelstrup vil der køre ca biler pr. døgn på Gammel Viborgvej og biler pr. døgn på den eksisterende motortrafikvej. Sammenligning med de oprindelige linjeføringer Der er ikke stor forskel på trafikmængderne på varianten og de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd på delstrækningerne mellem Søbyvad og Sabro. Mellem Sabro og E45 vil der pga. variantens mere sydlige vejforløb være forskel på fordelingen af trafikken på de nuværende veje og den nye motorvej. I Mundelstrup etableres der en hel omfartsvej udenom byen med den eksisterende motortrafikvej og forlængelsen af rumvej. Hovedformålet med modellen er trafikfordelingen på de overordnede veje, og modellen er ikke er detaljeret nok til f.eks. at skelne mellem trafik til / fra f.eks. betonvarefabrikken Dalton, Mundelstrup og oplandet nord for Mundelstrup. Det kræver en detaljering af trafikmodellen at ændre disse forhold, men det påvirker ikke fordelingen på det overordnede vejnet. Derfor bygger trafikkens fordeling på det lokale vejnet omkring Mundelstrup på et skøn. Det skønnes, at Sydlig variant kløverblad vil indebære en reduktion af trafikken på Gammel Viborgvej i Mundelstrup med ca køretøjer pr. døgn i forhold til VVM-redegørelsens linjeføring Nord. I forhold til Basis 2020 vil det være en stigning på ca køretøjer pr. døgn. Strækning Basis 2020 Linjeføring Nord + Sydlig variant kløverblad Mundelstrup *) Gammel Viborgvej Mundelstrup *) Eks. motortrafikvej Tilst Øst for E *) Tallet bygger på et skøn TABEL 4: Trafik på eksisterende Rute 26 for Basis 2020 og Linjeføring Nord og Sydlig variant kløverblad. Strækning Linjeføring Nord + Sydlig variant kløverblad Hammel - Stillingvej Stillingvej - forlænget Sabrovej Forlænget Sabrovej - E TABEL 5: Trafik på ny Rute 26 med Linjeføring Nord og Sydlig variant kløverblad FIGUR 9: Trafiktal på Sydlig variant kløverblad mellem Sabro og Mundelstrup ,8 12,1 3,8 3,4 6,0 12,6 4,9 SABRO Viborgvej Sabrovej 3,4 5,6 Stillingvej - 13,5-5,9-19,3 1,4 0,8 15,5 1,5 Gammel Viborgvej Kærsvinget Mundelstrup - 3,0 3,1 4,2 3,1 6,6 Trafiktal (1.000 køretøjer / døgn) xx,x Basis 2020 xx,x Udbygning rumvej Yderupvej 20,5 22,9 15

16 STØJ I dette afsnit beskrives de støjmæssige konsekvenser af samtlige forslag på strækningen mellem Sabro og E45. Vejdirektoratet har i forbindelse med spørgsmål om støj i høringsperioden i foråret 2012 gennemført supplerende støjberegninger. Disse beregninger omfatter et nyt 0-alternativ, Variant trompet og de oprindelige linjeføringer, som er sammenfaldende på delstrækning 3 (repræsenteret af linjeføring Nord). Resultaterne er kort refereret i det følgende og afsluttes med en beskrivelse af de støjmæssige konsekvenser for Sydlig variant kløverblad. FAKTA OM TRAFIKSTØJ Støj fra vejtrafik kan være generende, sundhedsskadende og den kan forringe livskvaliteten for naboerne. Støjens styrke angives i decibel (forkortet: db). 0 db svarer til den svageste lyd et menneske kan høre. 120 db er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørene. En forbipasserende personbil giver kortvarigt anledning til et støjniveauet på 75 db(a) i 10 meters afstand, og en lastbil giver et støjniveau på 85 db. En ændring i støjniveauet på 3 db svarer til en beregningsmæssig fordobling eller halvering af støjen (f.eks. ved en fordobling eller halvering af trafikken på en vej). En 3 db ændring opfattes kun som en lille ændring af det hørbare støjniveau, mens en ændring på 8-10 db opfattes som en halvering eller fordobling. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjen opleves som beskrevet i Tabel 6 nedenfor. Støjen angives med støjindikatoren L den som et vægtet gennemsnit over døgnet, beregnet for et helt år. Når støjen er opgivet som L den betyder det, at støj om aftenen og natten er tillagt større vægt. Der lægges 10 db til støj om natten og 5 db til støj om aftenen før det gennemsnitlige støjniveau for hele døgnet beregnes. Bag det gennemsnitlige støjniveau, L den, ligger ofte betydelige variationer i støjen. For eksempel er støjen fra en vej kraftigere om dagen end om natten og kraftigere på hverdage end i weekenden. Herudover varierer støjen med vejrforholdene. Når vinden kommer fra vest, er det beboerne øst for vejen, der er mest udsat for støj. Derfor har man, som nabo til en trafikeret vej, ofte en langt mere sammensat oplevelse af støjen end den simple gennemsnitsværdi umiddelbart giver udtryk for. En lang række undersøgelser dokumenterer, at der er en god sammenhæng mellem de beregnede gennemsnitsværdier og de gener som vejens naboer oplever. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor % af befolkningen føler sig stærkt generet af støjen. Vejledende grænseværdier for vejstøj Vurderingerne af vejstøjen er foretaget i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 Støj fra veje, se Tabel 7. I forbindelse med nyanlæg af veje er det Vejdirektoratets målsætning, under hensyntagen til tekniske og økonomiske muligheder, at overholde den vejledende grænseværdi på 58 db for boligor. Ændring i støjniveau Oplevet ændring Ændring i trafikmængde 1 db Kan næsten ikke opfattes Faktor 1,25 3 db En lille ændring Faktor 2 6 db En væsentlig ændring Faktor 4 10 db En stor ændring, som opfattes som en halvering/ fordobling Faktor db En meget stor ændring Faktor 100 Otype Rekreative or i det åbne land, sommerhusor, campingpladser og lign. r, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Hoteller, kontorer m.v. Vejledende grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db TABEL 6: Den oplevede effekt af ændring i støjniveau. TABEL 7: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj 16

17 17

18 Metode til støjvurdering Til vurderingen af støjkonsekvenserne er der foretaget en støjkortlægning af det o, som forventes berørt af vejprojektet, også kaldet influensot. Influensvejnettet er det vejnet, hvor projektet medfører ændringer i trafikken i forhold til 0-alternativet. Da der skal ganske store trafikændringer til i størrelsesordenen 30 % - før der er tale om en mærkbar ændring i støjniveauet, omfatter influensot ændringer i trafikken med mere end 20 %. Støjen fra alle større veje indenfor influensot er medregnet. I influensot regnes der støj på alle boligfacader, som anvendes til optælling af antal støjbelastede boliger over 58 db. Herudover foretages beregning af støjen i et net af punkter omkring alle større veje i undersøgelsesot, som anvendes til at illustrere støjkonsekvenserne på støjudbredelseskort. Støjberegninger Der er gennemført en støjkortlægning for 0-alternativ samt de undersøgte linjeføringsforslag. Ved beregningerne er der afsat beregningspunkter ved samtlige boligfacader og ved samtlige etager indenfor influensot. For hver boligenhed i influensot er der for hvert scenarie foretaget beregning af støjniveauet på boligens facade. Antallet af støjbelastede boliger er efterfølgende opgjort på 5 db-intervaller, og støjbelastningstallet er beregnet. Støjbelastningstallet er et udtryk for den samlede støjgene for boliger i influensot fra det beskrevne vejnet. Støjbelastningstallet forkortes SBT. Støjbelastningstallet kombiner antallet af støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for. Hver enkelt bolig i nærheden af vejen vægtes med en faktor (genefaktor), der afhænger af støjniveauet, sådan at stærkt støjbelastede boliger tildeles en større vægt end mindre støjbelastede. Til sidst sammenlægger man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågældende vejstrækning. Med henblik på at fastlægge støjudbredelseskonturerne og optegne støjkort er der udført beregninger af støjniveauet i et net af punkter med indbyrdes afstande på 10 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 m over terræn. Ved højere bygninger er støjbelastningen vurderet ud fra facadepunktberegningerne. SUPPLERENDE STØJBEREGNINGER I forbindelse med høringsfasen er Vejdirektoratet blevet opmærksom på, at oplysningerne, som blev indsamlet fra de offentlige boligregistre, ikke var opdaterede. Derfor indgik et nyt boligo (Løvkærvej/Grønkærvej)i Mundelstrup ikke i støjberegningerne i VVM-redegørelsen. Den eksisterende støjskærm mellem boligerne og den eksisterende motortrafikvej blev samtidig forudsat ikke at have tilstrækkelig støjisoleringsevne sammenlignet med en standardiseret støjskærm, så den indgik heller ikke i beregningerne. Der er i de supplerende beregninger udført en ny beregning af 0-alternativet på baggrund af opdaterede bygnings- og boligdata samt med den eksisterende støjskærm ved Mundelstrup. Den støjreducerende effekt af den eksisterende støjskærm ved Mundelstrup vurderes dog at være mindre end effekten af en almindelig standardiseret støjskærm. Det har ikke været muligt at korrigere for dette forhold i støjberegningerne, hvor støjisolationsevnen for den eksisterende støjskærm er forudsat ligeså god som for en standardiseret støjskærm. Delstrækning 3 Antal støjbelastede boliger fordelt på støjintervaller SBT db db db Over 73 db I alt 0-alternativ - fra VVM ,1 0-alternativ - ny beregning ,1 TABEL 8: Sammenligning af antal støjbelastede boliger i 0-alternativet i VVM-redegørelsens støjberegninger fra 2012 og beregningen på baggrund af opdaterede data. 18

19 Støjnivea L den i db På den baggrund kan den støjreducerende effekt af den eksisterende støjskærm være overvurderet i disse beregninger. Resultatet kan ses i Tabel 8, og sammenholdes med tallene fra VVM-redegørelsen. I de nye beregninger er antallet af støjbelastede boliger (> 58 db) mindre, når der regnes med fuld effekt af støjskærmen, selvom der samtidig medregnes flere boliger tæt 0-alternativ, på motortrafikvejen. Mundelstrup Derfor vil det reelle antal støjbela- Vejstøjniveau 1,5 m over terræn stede boliger ligge et sted midt imellem. Det er Vejdirektoratets vurdering, at antallet af støjbelastede boliger i Mundelstrup (herunder støjbelastningstal) i 0-alternativet vil være lidt højere end angivet i de nye beregninger. Figur 10 giver et overblik over de støjmæssige konsekvenser for 0-alternativet i Mundelstrup, hvor alle boliger og fuld støjskærmseffekt af den eksisterende støjskærm er medregnet. Gammel Viborgvej 48 <= 53 <= 58 <= 63 <= 68 <= Rødkærvej Løvkærvej Grønkærvej Symbole Bygn Vejlin Vejba Støjs ativ, Mundelstrup au 1,5 m over terræn Eksisterende støjskærm Viborgvej Støjniveau L den i db FIGUR 10: Støjkort for 0-alternativet ved Mundelstrup med den eksisterende støjskærm. Gammel Viborgvej < <= < <= < <= < <= < <= Rødkærvej Løvkærvej Grønkærvej Symboler Bygninger Vejlinje Vejbane Støjskærm m 19

20 Støjnive L den i db Linjeføringsforslag Variant Nord, strækning 6 etape 3 Vejstøjniveau 1,5 m over terræn 48 <= 53 <= 58 <= 63 <= 68 <= Støjniveau L den i db < <= < <= < <= < <= < <= Symbole Bygn Vejlin Vejba Støjs Bere Udsn Symboler Bygninger Vejlinje Vejbane Støjskærm Beregningso Udsnit i Mundelstrup FIGUR : 200 Støjkort 400 for Variant trompet ved Mundelstrup med den eksisterende skærm langs Viborgvej. m Variant trompet i VVM-redegørelsen I høringen blev der endvidere fremsat ønske om bedre beskrivelser af de støjmæssige konsekvenser af Variant trompet i VVM-redegørelsen. Beregningerne for Variant trompet er på denne baggrund beskrevet i det følgende og sammenlignes med VVM-redegørelsens linjeføringer og med 0-alternativet, som er beskrevet ovenfor. De oprindelige linjeføringer fra VVM-redegørelsen fra 2012 er alle tre sammenfaldende på denne strækning ved Mundelstrup og er repræsenteret af linjeføring Nord. Figur 11 viser de samlede støjmæssige konsekvenser i hele influensot med gennemførelse af Variant trompet ved Mundelstrup. Af Tabel 9 fremgår antallet af støjbelastede boliger i influensot for Variant trompet ved Mundelstrup sammen- Delstrækning 3 Antal støjbelastede boliger fordelt på støjintervaller SBT db db db Over 73 db I alt 0-alternativ - ny beregning ,1 Variant trompet ,1 Linjeføring Nord ,9 TABEL 9: Antal støjbelastede boliger for 0-alternativet, Variant trompet og Linjeføring Nord. 20

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14631 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR SAMMENFATTENDE HØRINGSNOTAT Niels Juels

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere