UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS"

Transkript

1 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT

2 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale Rapport 438 Supplement til rapport REDAKTION: Vejdirektoratet DATO: Juni 2013 LAYOUT: Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen ISBN (NET): COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013

3 INDHOLD IKKE TEKNISK RESUMÉ 4 FORMÅL OG BAGGRUND 6 VVM-undersøgelse og indstilling 7 BESKRIVELSE AF NYT FORSLAG 10 Sydlig variant kløverblad 10 TRAFIKALE KONSEKVENSER 14 Trafikmodel og -beregninger 14 Sydlig variant kløverblad 14 STØJ 16 Fakta om trafikstøj 16 Supplerende støjberegninger 18 Sydlig variant kløverblad 25 MILJØ OG LANDSKAB 28 Miljøvurdering 28 Sydlig variant kløverblad - opsummering 28 Geologi og landskab 28 Plante- og dyreliv 30 Kulturarv 32 Friluftsliv 33 Overfladevand og grundvand 33 Råstoffer, affald og forurenede grunde 33 Øvrige miljøforhold 33 AREALBEHOV 38 Ekspropriation af arealer og ejendomme 38 Sydlig variant kløverblad 38 ØKONOMI 40 Anlægsoverslag 40 Samfundsøkonomi 41 RAPPORTER OG NOTATER 42 BILAG 43

4 IKKE TEKNISK RESUMÉ I denne rapport har Vejdirektoratet redegjort for konsekvenserne af forslaget kaldet Sydlig variant kløverblad, der er vist på figur 1. Forslaget ligger på strækningen mellem Stillingvej i Sabro og E45 i Mundelstrup. Forslaget sendes nu i offentlig høring. Konsekvenserne ved anlægge en motorvej i Sydlig variant kløverblad omfatter bl.a. konsekvenserne i relation til støj, dyr og planter, trafik og økonomi, og de er kort sammenfattet i det følgende. Rapporten er et supplement til VVM-redegørelsen fra 2012 (rapport 402), som kan læses på projektets hjemmeside: BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sydlig variant kløverblad kan i princippet kombineres med alle tre linjeføringer Nord, Midt og Syd. Vejdirektoratet har bearbejdet forslaget på baggrund af ønsker i høringen om udformning af tilslutningen til E45 og opdeling af tilslutningen på Stillingvej. De østvendte ramper ved Stillingvej, der var forudsat VVM-redegørelsen, vil medføre omvejskørsel for en stor del af trafikken i Sabro. Denne omvejskørsel kan indebære, at trafikken i stedet vil vælge at køre gennem Mundelstrup frem for at benytte motorvejen. I Sabro opdeles tilslutningsanlægget ved Stillingvej og ramperne til/fra Aarhus (mod øst) flyttes tættere på E45, og der anlægges en ny vej i forlængelse af Sabrovej til motorvejen. 26 SABRO Sabrovej Viborgvej E45 Stillingvej Forlængelse af Sabrovej Gammel Viborgvej Mundelstrup Kærsvinget rumvej Motorvej rute 26 Sydlig variant kløverblad Yderupvej FIGUR 1: Forslaget Sydlig variant kløverblad på den østligste del af strækningen. 4

5 Linjeføringen forløber i åbent land syd for den eksisterende motortrafikvej ved Mundelstrup. Kærsvinget og rumvej lukkes ved motorvejen. Nord for motorvejen anlægges der en ny vej mellem Viborgvej (eksisterende motortrafikvej) og Gammel Viborgvej i forlængelse af rumvej. Derved bliver der sammen med den eksisterende motortrafikvej etableret en hel omfartsvej omkring Mundelstrup. Syd for motorvejen vil rumvej blive forbundet med Yderupvej. Ved E45 vil det eksisterende tilslutningsanlæg skulle fjernes inklusiv den eksisterende bro over E45 på Viborgvej. Der vil i stedet blive anlagt et nyt motorvejskryds - et såkaldt kløverbladsanlæg - og en ny vej frem til rundkørslen i Tilst øst for E45. MILJØVURDERING Sydlig variant kløverblad vil give mindre støjpåvirkning af boligerne i Mundelstrup end de oprindelige linjeføringer i VVM-redegørelsen fra Det skyldes primært, at linjeføringen for Sydlig variant kløverblad er flyttet længere mod syd end i de oprindelige linjeføringer. I de oprindelige linjeføringer fra VVM-redegørelsen i 2012 vil den eksisterende motortrafikvej blive udbygget til motorvej. Da sydlig variant kløverblad forløber i åbent land, bliver miljøvirkningerne og arealinddragelserne større med dette forslag. Sydlig variant kløverblad vil medføre, at et moseo og et beskyttet dige bliver inddraget samt en ejendom med høj bevaringsværdighed vil skulle fjernes. Sydlig variant kløverblad kommer desuden tæt på et værdifuldt flagermuso, men vil ikke gennemskære kortlagte ledelinjer. Der er indarbejdet en række afhjælpende tiltag (afværgeforanstaltninger) i projektet for at mindske de negative effekter fra vejanlægget. Det kan fx være faunapassager, vandhuller, hegn til padder og vildt. Med de planlagte tiltag (afværgeforanstaltninger) er det samlet set vurderet, at levevilkårene (den økologiske funktionalitet) for de beskyttede dyre- og planterarter (bilag IVarter) ikke vil blive forringet af vejanlægget i Sydlig variant kløverblad. TRAFIK Den trafik, der forventes at køre på Sydlig variant kløverblad, er beregnet med en trafikmodel i 2020 og sammenlignet med Basis i 2020, hvor vejene er uændrede i forhold til i dag. Der er ikke stor forskel på trafikmængderne for Sydlig variant kløverblad og de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd vest for Sabro. Beregningerne viser, at Sydlig variant kløverblad kun vil give ændringer i trafikken mellem Sabro og E45. Mellem Sabro og E45 vil der være pga. variantens mere sydlig vejforløb være forskel på fordelingen af trafikken på de nuværende veje og den nye motorvej. I Mundelstrup vil Sydlig variant kløverblad indebære en reduktion af trafikken på Gammel Viborgvej i Mundelstrup med ca køretøjer pr. døgn i forhold til VVM-redegørelsens linjeføring Nord. I forhold til Basis 2020 vil det være en stigning på ca køretøjer pr. døgn. ØKONOMI Der er beregnet et anlægsoverslag for Sydlig variant kløverblad på mio. kr. (indeks 183,38). Hvis det sammenlignes med overslagene for de oprindelige linjeføringer, vil Sydlig variant kløverblad være dyrest at anlægge. Det skyldes bl.a. at broerne i anlægget ved E45 skal være større og at der skal opkøbes flere arealer til vejanlægget end i de oprindelige linjeføringer. Derfor bliver den samfundsøkonomiske forrentning af projektet også mindst i Sydlig variant kløverblad med 2,6 %. Samlet anlægsbudget fordelt på delstrækninger (Index 183,38 i mio.kr.) Linjeføring Delstr. 1 Delstr. 2 Delstr. 3 I alt Nord Midt Syd Nord + Sydlig variant kløverblad TABEL 1: Anlægsoverslag fordelt på delstrækninger for de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd fra VVM-redegørelsen samt linjeføring Nord med Sydlig variant kløverblad. 5

6 FORMÅL OG BAGGRUND Transportministeren har sammen med parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009 indgået en ny aftale på transportot. Det fremgår af aftalen om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra 21. marts 2012, at parterne er enige om at lave en fornyet VVM-høring forud valg af linjeføring på strækningen mellem Søbyvad og Aarhus på den østligste del af strækningen. I dette supplerende materiale er et nyt forslag på strækningen mellem Sabro og E45, som Vejdirektoratet har arbejdet videre med, beskrevet og det fremlægges nu i offentlig høring. Forslaget kaldes Sydlig variant kløverblad, og det er vist på Figur 2. Den øvrige del af projektet, dvs. linjeføringerne fra Søbyvad til Sabro indgår ikke i det supplerende materiale og denne høring. Når resultatet af høringen foreligger, vil Vejdirektoratet udarbejde en supplerende indstilling til transportministeren. 26 SABRO Sabrovej Viborgvej E45 Stillingvej Forlængelse af Sabrovej Gammel Viborgvej Mundelstrup Kærsvinget rumvej Motorvej rute 26 Sydlig variant kløverblad Yderupvej FIGUR 2: Skitse af forslaget Sydlig variant kløverblad på strækningen mellem Sabro og E45. 6

7 26 Søbyvad Svenstrup HAMMEL Voldby HINNERUP 505 Søften 46 Lading DELSTRÆKNING 1 Farre 26 SABRO Linjeføring Nord Linjeføring Midt Linjeføring Syd Varianter 475 DELSTRÆKNING Mundelstrup 47 DELSTRÆKNING 3 E45 Tilst Tilslutning FIGUR 3: VVM-undersøgelsens linjeføringer med varianter fra 2012, hvor strækningen Sabro-E45 er markeret med gult. VVM-UNDERSØGELSE OG INDSTILLING Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse mellem Søbyvad og Aarhus, som blev afsluttet i 2012 og sendt i offentlig høring i fra 7. februar til 27. april. Linjeføringerne i VVM-undersøgelsen er vist på Figur 3. I undersøgelsen indgik der også en variant, som blev kaldt Variant trompet. Som det fremgår af figuren forløber denne linjeføring længere mod syd, og den afsluttes i et trompetanlæg ved E45 i Mundelstrup. På projektets hjemmeside kan du finde VVM-redegørelsen, hvis du vil læse mere om de linjeføringer, som er blevet behandlet i VVM-undersøgelsen: vejprojekter/vvm-rute26/sider/viborg-aarhus%20(rute%20 26).aspx. I forlængelse af høringen har Vejdirektoratet efterfølgende udarbejdet et høringsnotat, som gennemgår de indkomne høringssvar fra borgere, grupper af borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer o.a. samt myndigheder vedr. miljøvurderingen af vejprojektet. Høringssvarene rummede en række alternative forslag til vejprojektet, som både omfatter gamle og nye forbindelser til E45 tilsluttet enten nord eller syd for rute 26. Nogle af alternativerne er beskrevet i redegørelsen, og andre af forslagene ligger uden for rammerne af VVM-undersøgelsen. Foranlediget af de indkomne svar med forslag til ændret linjeføring ved Sabro-Aarhus har Vejdirektoratet gennemført supplerende beregninger og vurderinger, som er beskrevet i høringsnotatet: På delstrækning 3 ved Mundelstrup har der i flere høringssvar været peget på et forslag, som er kaldt Variant trompet i VVM-redegørelsen, og der er i høringen foreslået et nyt alternativ, hvor den sydligere linjeføring i Variant trompet kombineres med et kløverbladsanlæg ved E45. Der fremkom også et andet forslag om at opdele tilslutningsanlægget ved Stillingvej og flytte de østvendte ramper tættere på E45. Disse kombinationer indgik ikke i VVM-redegørelsen. 7

8 I 2012 indstillede Vejdirektoratet bl.a. til transportministeren (se Figur 4): At linjeføring Nord lægges til grund for at kunne udbygge rute 26 på strækningen mellem Søbyvad og Sabro (delstrækning 1 og 2), som beskrevet i VVM-redegørelsen. Det omfatter 6 km 2+1 motortrafi kvej og 13,5 km 4-sporet motorvej. At det på baggrund af høringen og de supplerende beregninger overvejes at kombinere linjeføring Nord på delstrækning 3 med den sydligere linjeføring, som er beskrevet som en variant i VVM-redegørelsen. Af hensyn til trafi kafviklingen udformes udfl etningsanlægget med E45 som et kløverbladsanlæg. Vejdirektoratet supplerede indstillingen med en vurdering om, at der er behov for at gennemføre en supplerende høring om løsningen på strækningen mellem Søbyvad og Aarhus, inden der tages endelig beslutning. Derfor er forslaget Sydlig variant kløverblad beskrevet i dette materiale og fremlægges nu i offentlige høring. Der vil i den følgende supplerende VVM-redegørelse blive henvist til forskellige linjeføringsforslag på strækningen mellem Sabro og Mundelstrup (E45). De er vist i Figur Søbyvad Svenstrup HAMMEL Voldby 505 Søften 46 Lading DELSTRÆKNING 1 Farre 26 SABRO 475 DELSTRÆKNING 2 Mundelstrup 47 Tilst Linjeføring Nord Tilslutning 511 DELSTRÆKNING 3 E45 FIGUR 4: Vejdirektoratets indstilling til transportministeren på strækningen mellem Søbyvad og Aarhus. 8

9 LINJEFØRING NORD, MIDT OG SYD (LINJEFØRINGERNE I VVM-REDEGØRELSEN FRA 2012) SABRO Mundelstrup Motorvejen forløber i den eksisterende motortrafi kvejs tracé og ender i et kløverbladsanlæg ved E45. Der er et fuldt tilslutningsanlæg ved Stillingvej i Sabro. VARIANT TROMPET (VARIANT I VVM-REDEGØRELSEN FRA 2012) SABRO Mundelstrup Motorvejen forløber længere mod syd i åbent land og ender i et trompetanlægs ved E45. Der er et fuldt tilslutningsanlæg ved Stillingvej i Sabro. SYDLIG VARIANT KLØVERBLAD (NYT FORSLAG SOM FREMLÆGGES I HØRING NU) SABRO Mundelstrup Motorvejen forløber længere mod syd i åbent land og ender i et kløverbladsanlæg ved E45. Tilslutningsanlægget ved Stillingvej opdeles og de østvendte ramper fl yttes til en forbindelsesvej i forlængelse af Sabrovej. FIGUR 5: Linjeføringsforslag på strækningen mellem Sabro og E45. 9

10 BESKRIVELSE AF NYT FORSLAG I dette afsnit beskrives et nyt forslag med alternativ tilslutning til E45, som foreslået i høringen, hvor linjeføringen syd for den eksisterende motortrafikvej i Variant trompet i stedet for et trompetanlæg udformes som et kløverblad ved E45. Det kombineres med et andet forslag fra høringen om at ændre udformningen af det fulde tilslutningsanlæg i VVMundersøgelsen ved Stillingvej. Vejdirektoratet har på baggrund af høringen undersøgt forslaget om at opdele tilslutningsanlægget ved Stillingvej og flytte ramperne tættere på E45. De østvendte ramper ved Stillingvej, der er beskrevet i VVM-redegørelsens linjeføringer, vil medføre en del omvejskørsel for en stor del af trafikken til/fra Sabro. Det har givet anledning til at undersøge alternative muligheder, som kan få en større andel af trafikanterne i Sabro til at benytte en fremtidig motorvej. Forslaget er alene beskrevet på strækningen mellem Stillingvej i Sabro og E45 i Mundelstrup. SYDLIG VARIANT KLØVERBLAD Sydlig variant kløverblad er ca. 4 km lang og er en 4-sporet motorvej med samme tværprofil som de oprindelige linjeføringer. Forslaget kan i princippet kombineres med alle tre linjeføringer Nord, Midt og Syd. I VVM-redegørelsen (rapport 402) fra 2012 er de under- R 5325 A Viborgvej Eshøjvej 0.6 A 1802 R Stillingvej FIGUR 6: Sydlig variant kløverblad ved Stillingvej med tilslutning med vestvendte ramper. 10

11 Gammel Viborgvej søgte linjeføringer Nord, Midt og Syd beskrevet, og både rapporter og mere detaljerede tekniske beskrivelser kan findes på projektets hjemmeside vha. følgende link: vejdirektoratet.dk/da/vejprojekter/vvm-rute26/dokumenter/ Sider/default.aspx. I Sydlig variant kløverblad er tilslutningsanlægget ved Stillingvej i forhold til de oprindelige linjeføringer i VVM-undersøgelsen udformet som et opdelt tilslutningsanlæg. Ved Stil ling vej er det nye forslag nu udformet med vestvendte ramper. Det vil sige, at trafik mod Hammel og vestpå kan komme på motorvejen, og trafik på motorvejen fra Hammel eller længere vestfra kan køre fra ved Stillingvej (se Figur 6). De østvendte ramper er i det nye forslag flyttet længere mod øst. Motorvejen forløber i terræn næsten parallelt og ca. 800 m syd for Viborgvej. Der bliver etableret østvendte ramper ved en ny vej, som anlægges i forlængelse af Sabrovej (se Figur 7). Trafik fra bl.a. Sabro mod Aarhus kan køre på motorvejen her, og trafik på motorvejen fra Aarhus kan køre fra ved Sabrovejs forlængelse. Herfra forløber motorvejen nord for Vindskov og Stormose og syd om gartneriet. Motorvejen fortsætter på dæmning og krydser Kærsvinget og rumvej som begge afbrydes. Adgangsvejene som sker via Viborgvej og Kærsvinget lukkes også, men der vil blive sikret adgang til ejendommene fra rumvej syd for motorvejen og fra enten Viborgvej eller den nye forlængelse af Sabrovej nord for motorvejen. 0.0 A 1802 R R A 1802 Forlængelse af Sabrovej Viborgvej Kærsvinget FIGUR 7: Sydlig variant kløverblad med tilslutning med østvendte ramper og ny forlængelse af Sabrovej. 11

12 0.4 Nord for motorvejen vil der af hensyn til afvikling af trafikken til Mundelstrup og betonvarefabrikken Dalton blive etableret en forlængelse af rumvej mellem det eksisterende rampekryds på rute 26 og Gammel Viborgvej (se Figur 8). Viborgvej syd for Mundelstrup, som i dag er motortrafikvej, nedklassificeres til kommunevej. Syd for motorvejen forbindes rumvej med Yderupvej. Den nuværende trafik på rumvej skal benytte alternative ruter og vil få adgang til motorvejen mod vest via Stillingvej. Trafik mod Aarhus kan ske via Yderupvej. Det nuværende tilslutningsanlæg ved E45 nedlægges, og der etableres et kløverbladsanlæg med fuld udveksling for trafik i alle retninger. Viborgvej (den eksisterende rute 26) slutter i et fremtidigt T-kryds med rumvej og rumvejs forlængelse. Der henvises til kortbilag, hvor forslaget kan ses i målestok 1: på kort og ortofoto. Der er link til kortene i bilaget. 0.0 Viborgvej 0.3 R 6000 Kærsvinget A 2000 R R 6000 A rumvej Yderupvej FIGUR 8: Sydlig variant kløverblad ved E45. 12

13 13

14 TRAFIKALE KONSEKVENSER Vejdirektoratet har på baggrund af høringen i foråret 2012 gennemført supplerende trafikberegninger. Basis 2020 samt Linjeføring Nord, Syd og Midt er også blevet genberegnet. Det er sket, fordi metoden til beregning af fordelingen af trafikken over døgnet er blevet forbedret, hvorved perioder med trængsel kan beskrives bedre. De nye beregninger ikke er 100 % sammenlignelige med de gamle i VVM-redegørelsen, da forbedringerne har medført, at der generelt vil blive overflyttet trafik til de strækninger, som er indgået i VVM-undersøgelsen. Der vil være i størrelsesorden flere biler pr. døgn på strækningerne i forhold til tallene i VVM-redegørelsen. Genberegningerne har ikke betydning for de vurderinger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen og Vejdirektoratets indstilling i I Tabel 2 og 3 er vist trafikmængderne på strækningen Sabro-E45 for de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd fra VVM-redegørelsen i 2012 TRAFIKMODEL OG -BEREGNINGER De trafikale konsekvenser af en udbygning af Rute 26 til motorvej / motortrafikvej er belyst med Vejdirektoratets trafikmodel for Jylland - Fyn, version 2.1. Trafikmodellen er løbende blevet udviklet i de sidste ca. 20 år, og version 2.1 er den mest avancerede og er udviklet til Rute 26. De seneste forbedringer består bl.a. i en bedre modellering af trængsel. Jylland - Fyn modellen har sit basisår i 2010, dvs. de såkaldte turmatricer, der ligger i modellen, viser trafikmønstrer i ot for Modellen er således kalibreret med faktiske trafiktællinger på vejnettet, svarende til trafikniveauet for Da det forudsættes, at projektets åbningsår er 2020, fremskrives modellens 2010 turmatricer til 2020, og forudsætningerne er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsen (rapport 402). SYDLIG VARIANT KLØVERBLAD Sydlig variant kløverblad kan i princippet kombineres med alle tre linjeføring Nord, Midt og Syd. De trafikale konsekvenser vil omtrent være ens, da der stort set kører de samme trafikmængder på de tre linjeføringer. Her er det valgt, at beregne de trafikale konsekvenser med Linjeføring Nord i trafikmodellen. På linjeføring Nord vil der køre ca biler pr. døgn på motortrafikvejen mellem Søbyvad og Hammel. På motorvejen mellem Hammel og Sabro vil der køre ca biler pr. døgn. På strækningen mellem Søbyvad og Mundelstrup vil der samtidig ske en aflastning af den eksisterende rute 26, Viborgvej, på biler pr. døgn.syd for Fårvang, som ligger udenfor den undersøgte strækning, vil der ske en stigning i trafikken på ca biler pr. døgn. De trafikale konsekvenser af Sydlig variant kløverblad er således af tilsvarende størrelse som de oprindelige linjeføringer i VVM-redegørelsen på strækningen vest for Stillingvej. Strækning Mundelstrup *) Gammel Viborgvej Tilst Øst for E45 *) Tallet bygger på et skøn. Basis 2020 Linjeføring Nord Linjeføring Midt Linjeføring Syd TABEL 2: Trafik på eksisterende Rute 26 for Basis 2020 og VVM-redegørelsens linjeføringer. Strækning Basis 2020 Linjeføring Nord TABEL 3: Trafik på ny Rute 26 i VVM-redegørelsens linjeføringer. Linjeføring Midt Linjeføring Syd Hammel - Sabro Sabro - E

15 På strækningen mellem Stillingvej i Sabro og forlængelsen af Sabrovej vil der køre ca biler pr. døgn på motorvejen. Øst for Sabrovejs forlængelse vil der køre ca biler pr. døgn. Trafikfordelingen på de lokale veje kan ses på Figur 9 og i Tabel 4 og 5, og det fremgår, at der vil køre ca biler pr. døgn på forlængelsen af Sabrovej. I Mundelstrup vil der køre ca biler pr. døgn på Gammel Viborgvej og biler pr. døgn på den eksisterende motortrafikvej. Sammenligning med de oprindelige linjeføringer Der er ikke stor forskel på trafikmængderne på varianten og de oprindelige linjeføringer Nord, Midt og Syd på delstrækningerne mellem Søbyvad og Sabro. Mellem Sabro og E45 vil der pga. variantens mere sydlige vejforløb være forskel på fordelingen af trafikken på de nuværende veje og den nye motorvej. I Mundelstrup etableres der en hel omfartsvej udenom byen med den eksisterende motortrafikvej og forlængelsen af rumvej. Hovedformålet med modellen er trafikfordelingen på de overordnede veje, og modellen er ikke er detaljeret nok til f.eks. at skelne mellem trafik til / fra f.eks. betonvarefabrikken Dalton, Mundelstrup og oplandet nord for Mundelstrup. Det kræver en detaljering af trafikmodellen at ændre disse forhold, men det påvirker ikke fordelingen på det overordnede vejnet. Derfor bygger trafikkens fordeling på det lokale vejnet omkring Mundelstrup på et skøn. Det skønnes, at Sydlig variant kløverblad vil indebære en reduktion af trafikken på Gammel Viborgvej i Mundelstrup med ca køretøjer pr. døgn i forhold til VVM-redegørelsens linjeføring Nord. I forhold til Basis 2020 vil det være en stigning på ca køretøjer pr. døgn. Strækning Basis 2020 Linjeføring Nord + Sydlig variant kløverblad Mundelstrup *) Gammel Viborgvej Mundelstrup *) Eks. motortrafikvej Tilst Øst for E *) Tallet bygger på et skøn TABEL 4: Trafik på eksisterende Rute 26 for Basis 2020 og Linjeføring Nord og Sydlig variant kløverblad. Strækning Linjeføring Nord + Sydlig variant kløverblad Hammel - Stillingvej Stillingvej - forlænget Sabrovej Forlænget Sabrovej - E TABEL 5: Trafik på ny Rute 26 med Linjeføring Nord og Sydlig variant kløverblad FIGUR 9: Trafiktal på Sydlig variant kløverblad mellem Sabro og Mundelstrup ,8 12,1 3,8 3,4 6,0 12,6 4,9 SABRO Viborgvej Sabrovej 3,4 5,6 Stillingvej - 13,5-5,9-19,3 1,4 0,8 15,5 1,5 Gammel Viborgvej Kærsvinget Mundelstrup - 3,0 3,1 4,2 3,1 6,6 Trafiktal (1.000 køretøjer / døgn) xx,x Basis 2020 xx,x Udbygning rumvej Yderupvej 20,5 22,9 15

16 STØJ I dette afsnit beskrives de støjmæssige konsekvenser af samtlige forslag på strækningen mellem Sabro og E45. Vejdirektoratet har i forbindelse med spørgsmål om støj i høringsperioden i foråret 2012 gennemført supplerende støjberegninger. Disse beregninger omfatter et nyt 0-alternativ, Variant trompet og de oprindelige linjeføringer, som er sammenfaldende på delstrækning 3 (repræsenteret af linjeføring Nord). Resultaterne er kort refereret i det følgende og afsluttes med en beskrivelse af de støjmæssige konsekvenser for Sydlig variant kløverblad. FAKTA OM TRAFIKSTØJ Støj fra vejtrafik kan være generende, sundhedsskadende og den kan forringe livskvaliteten for naboerne. Støjens styrke angives i decibel (forkortet: db). 0 db svarer til den svageste lyd et menneske kan høre. 120 db er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørene. En forbipasserende personbil giver kortvarigt anledning til et støjniveauet på 75 db(a) i 10 meters afstand, og en lastbil giver et støjniveau på 85 db. En ændring i støjniveauet på 3 db svarer til en beregningsmæssig fordobling eller halvering af støjen (f.eks. ved en fordobling eller halvering af trafikken på en vej). En 3 db ændring opfattes kun som en lille ændring af det hørbare støjniveau, mens en ændring på 8-10 db opfattes som en halvering eller fordobling. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjen opleves som beskrevet i Tabel 6 nedenfor. Støjen angives med støjindikatoren L den som et vægtet gennemsnit over døgnet, beregnet for et helt år. Når støjen er opgivet som L den betyder det, at støj om aftenen og natten er tillagt større vægt. Der lægges 10 db til støj om natten og 5 db til støj om aftenen før det gennemsnitlige støjniveau for hele døgnet beregnes. Bag det gennemsnitlige støjniveau, L den, ligger ofte betydelige variationer i støjen. For eksempel er støjen fra en vej kraftigere om dagen end om natten og kraftigere på hverdage end i weekenden. Herudover varierer støjen med vejrforholdene. Når vinden kommer fra vest, er det beboerne øst for vejen, der er mest udsat for støj. Derfor har man, som nabo til en trafikeret vej, ofte en langt mere sammensat oplevelse af støjen end den simple gennemsnitsværdi umiddelbart giver udtryk for. En lang række undersøgelser dokumenterer, at der er en god sammenhæng mellem de beregnede gennemsnitsværdier og de gener som vejens naboer oplever. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor % af befolkningen føler sig stærkt generet af støjen. Vejledende grænseværdier for vejstøj Vurderingerne af vejstøjen er foretaget i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 Støj fra veje, se Tabel 7. I forbindelse med nyanlæg af veje er det Vejdirektoratets målsætning, under hensyntagen til tekniske og økonomiske muligheder, at overholde den vejledende grænseværdi på 58 db for boligor. Ændring i støjniveau Oplevet ændring Ændring i trafikmængde 1 db Kan næsten ikke opfattes Faktor 1,25 3 db En lille ændring Faktor 2 6 db En væsentlig ændring Faktor 4 10 db En stor ændring, som opfattes som en halvering/ fordobling Faktor db En meget stor ændring Faktor 100 Otype Rekreative or i det åbne land, sommerhusor, campingpladser og lign. r, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Hoteller, kontorer m.v. Vejledende grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db TABEL 6: Den oplevede effekt af ændring i støjniveau. TABEL 7: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj 16

17 17

18 Metode til støjvurdering Til vurderingen af støjkonsekvenserne er der foretaget en støjkortlægning af det o, som forventes berørt af vejprojektet, også kaldet influensot. Influensvejnettet er det vejnet, hvor projektet medfører ændringer i trafikken i forhold til 0-alternativet. Da der skal ganske store trafikændringer til i størrelsesordenen 30 % - før der er tale om en mærkbar ændring i støjniveauet, omfatter influensot ændringer i trafikken med mere end 20 %. Støjen fra alle større veje indenfor influensot er medregnet. I influensot regnes der støj på alle boligfacader, som anvendes til optælling af antal støjbelastede boliger over 58 db. Herudover foretages beregning af støjen i et net af punkter omkring alle større veje i undersøgelsesot, som anvendes til at illustrere støjkonsekvenserne på støjudbredelseskort. Støjberegninger Der er gennemført en støjkortlægning for 0-alternativ samt de undersøgte linjeføringsforslag. Ved beregningerne er der afsat beregningspunkter ved samtlige boligfacader og ved samtlige etager indenfor influensot. For hver boligenhed i influensot er der for hvert scenarie foretaget beregning af støjniveauet på boligens facade. Antallet af støjbelastede boliger er efterfølgende opgjort på 5 db-intervaller, og støjbelastningstallet er beregnet. Støjbelastningstallet er et udtryk for den samlede støjgene for boliger i influensot fra det beskrevne vejnet. Støjbelastningstallet forkortes SBT. Støjbelastningstallet kombiner antallet af støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for. Hver enkelt bolig i nærheden af vejen vægtes med en faktor (genefaktor), der afhænger af støjniveauet, sådan at stærkt støjbelastede boliger tildeles en større vægt end mindre støjbelastede. Til sidst sammenlægger man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågældende vejstrækning. Med henblik på at fastlægge støjudbredelseskonturerne og optegne støjkort er der udført beregninger af støjniveauet i et net af punkter med indbyrdes afstande på 10 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 m over terræn. Ved højere bygninger er støjbelastningen vurderet ud fra facadepunktberegningerne. SUPPLERENDE STØJBEREGNINGER I forbindelse med høringsfasen er Vejdirektoratet blevet opmærksom på, at oplysningerne, som blev indsamlet fra de offentlige boligregistre, ikke var opdaterede. Derfor indgik et nyt boligo (Løvkærvej/Grønkærvej)i Mundelstrup ikke i støjberegningerne i VVM-redegørelsen. Den eksisterende støjskærm mellem boligerne og den eksisterende motortrafikvej blev samtidig forudsat ikke at have tilstrækkelig støjisoleringsevne sammenlignet med en standardiseret støjskærm, så den indgik heller ikke i beregningerne. Der er i de supplerende beregninger udført en ny beregning af 0-alternativet på baggrund af opdaterede bygnings- og boligdata samt med den eksisterende støjskærm ved Mundelstrup. Den støjreducerende effekt af den eksisterende støjskærm ved Mundelstrup vurderes dog at være mindre end effekten af en almindelig standardiseret støjskærm. Det har ikke været muligt at korrigere for dette forhold i støjberegningerne, hvor støjisolationsevnen for den eksisterende støjskærm er forudsat ligeså god som for en standardiseret støjskærm. Delstrækning 3 Antal støjbelastede boliger fordelt på støjintervaller SBT db db db Over 73 db I alt 0-alternativ - fra VVM ,1 0-alternativ - ny beregning ,1 TABEL 8: Sammenligning af antal støjbelastede boliger i 0-alternativet i VVM-redegørelsens støjberegninger fra 2012 og beregningen på baggrund af opdaterede data. 18

19 Støjnivea L den i db På den baggrund kan den støjreducerende effekt af den eksisterende støjskærm være overvurderet i disse beregninger. Resultatet kan ses i Tabel 8, og sammenholdes med tallene fra VVM-redegørelsen. I de nye beregninger er antallet af støjbelastede boliger (> 58 db) mindre, når der regnes med fuld effekt af støjskærmen, selvom der samtidig medregnes flere boliger tæt 0-alternativ, på motortrafikvejen. Mundelstrup Derfor vil det reelle antal støjbela- Vejstøjniveau 1,5 m over terræn stede boliger ligge et sted midt imellem. Det er Vejdirektoratets vurdering, at antallet af støjbelastede boliger i Mundelstrup (herunder støjbelastningstal) i 0-alternativet vil være lidt højere end angivet i de nye beregninger. Figur 10 giver et overblik over de støjmæssige konsekvenser for 0-alternativet i Mundelstrup, hvor alle boliger og fuld støjskærmseffekt af den eksisterende støjskærm er medregnet. Gammel Viborgvej 48 <= 53 <= 58 <= 63 <= 68 <= Rødkærvej Løvkærvej Grønkærvej Symbole Bygn Vejlin Vejba Støjs ativ, Mundelstrup au 1,5 m over terræn Eksisterende støjskærm Viborgvej Støjniveau L den i db FIGUR 10: Støjkort for 0-alternativet ved Mundelstrup med den eksisterende støjskærm. Gammel Viborgvej < <= < <= < <= < <= < <= Rødkærvej Løvkærvej Grønkærvej Symboler Bygninger Vejlinje Vejbane Støjskærm m 19

20 Støjnive L den i db Linjeføringsforslag Variant Nord, strækning 6 etape 3 Vejstøjniveau 1,5 m over terræn 48 <= 53 <= 58 <= 63 <= 68 <= Støjniveau L den i db < <= < <= < <= < <= < <= Symbole Bygn Vejlin Vejba Støjs Bere Udsn Symboler Bygninger Vejlinje Vejbane Støjskærm Beregningso Udsnit i Mundelstrup FIGUR : 200 Støjkort 400 for Variant trompet ved Mundelstrup med den eksisterende skærm langs Viborgvej. m Variant trompet i VVM-redegørelsen I høringen blev der endvidere fremsat ønske om bedre beskrivelser af de støjmæssige konsekvenser af Variant trompet i VVM-redegørelsen. Beregningerne for Variant trompet er på denne baggrund beskrevet i det følgende og sammenlignes med VVM-redegørelsens linjeføringer og med 0-alternativet, som er beskrevet ovenfor. De oprindelige linjeføringer fra VVM-redegørelsen fra 2012 er alle tre sammenfaldende på denne strækning ved Mundelstrup og er repræsenteret af linjeføring Nord. Figur 11 viser de samlede støjmæssige konsekvenser i hele influensot med gennemførelse af Variant trompet ved Mundelstrup. Af Tabel 9 fremgår antallet af støjbelastede boliger i influensot for Variant trompet ved Mundelstrup sammen- Delstrækning 3 Antal støjbelastede boliger fordelt på støjintervaller SBT db db db Over 73 db I alt 0-alternativ - ny beregning ,1 Variant trompet ,1 Linjeføring Nord ,9 TABEL 9: Antal støjbelastede boliger for 0-alternativet, Variant trompet og Linjeføring Nord. 20

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP Vejdirektoratet gennemførte i 2012 en VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26 til motorvej mellem Søbyvad og Aarhus. VVM-redegørelsen var i offentlig

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Dato 5. april 2017 Dokument 17/04785-1 Side 1/9 Indstilling Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Den 24. juni 2014 indgik

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31 Udarbejdet

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan VVM-screening, Ring Syd m. underføring for hjortedyr. VVM-koordinatoren vil normalt anføre, hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret af den enkelte kollega. Enhver afkrydsning og evt. bemærkning skal efterfølges

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Den 31. august 2010 Journal nr

Den 31. august 2010 Journal nr Herlev Kommune Park og Vej Att: Ole Skaarup Teknisk Forvaltning Plan og Byg tf@herlev.dk Den 31. august 2010 Journal nr. 163-2010-41599 VVM-tilladelse Herlev Kommune, Park og Vej har den 8. marts 2010

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser.

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN LØRDAG DEN 31. MARTS 2012 ÅBNER VEJDIREKTORATET. KORT OM MOTORVEJEN 26 kilometer firesporet motorvej mellem Kliplev og Sønderborg 7 tilslutningsanlæg 10 kommuneveje føres over eller under motorvejen 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere