Forslag til finanslov 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til finanslov 2008"

Transkript

1 Forslag til finanslov 2008 Analysen er foretaget af Sekretariatschef Carsten Eberhard Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler København, september 2007 side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING SAMMENFATNING DEN SAMLEDE ØKONOMISKE RAMME DE KOMMENDE ÅR...4 Kurser ANALYSE AF FINANSLOVSFORSLAGET INFLATIONSREGULERING TAKSTREGULERINGER GENERELT GRUNDTILSKUD FÆLLES- OG BYGNINGSTAKSTER ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER...9 Skolepraktik...10 Introduktionskurser og brobygning...10 Selektive takstændringer...10 Øvrige indsatser GYMNASIALE UDDANNELSER KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER LOP-TILSKUD KOSTAFDELINGER ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (EVE) FLEKSJOB OG AER-BIDRAG...14 side 2

3 1. INDLEDNING Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2008 for erhvervsskolernes område med henblik på at vurdere erhvervsuddannelsernes økonomiske situation i Notatet analyserer udviklingen i taxametersatser og særlige puljer fra 2007 til 2008 og supplerer disse med et par andre forhold af betydning for skolernes økonomi i Yderligere relateres disse tendenser til de ønsker, skolerne har til den fremtidige udvikling, således som disse er kommet til udtryk i forbindelse med analysen af skolernes regnskabsresultat. Da målet er at medvirke til at skabe et overblik, er der sket en selektiv udvælgelse af områder til analyse, og ikke alle områder er således i sagens natur behandlet. Målgruppen er skolernes daglige ledelser, som med dette notat forhåbentlig får et bedre overblik over de økonomiske forudsætninger for skolernes drift i Der tages principielt forbehold for fejl og mangler. side 3

4 2. SAMMENFATNING 2.1 Den samlede økonomiske ramme Finansministeriet offentliggjorde den 28. august 2007 forslag til finanslov for Forslaget indeholder på uddannelsesområdet bl.a. udmøntningen af globaliseringspuljen fra aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fra november Taksterne er generelt pris- og lønreguleret i forhold til 2007 med 2,7 %. Hvorvidt dette er tilstrækkeligt i forhold til den lønudvikling, som institutionerne vil opleve i 2008, er tvivlsomt, da skolerne oplever et markant lønpres, og der i foråret 2008 skal indgås nye overenskomster. I forslaget er indarbejdet besparelser på grundlag af den politiske aftale om indkøbseffektivisering på de selvejende institutioner. Disse er gennemført ved en takstnedsættelse på 0,6 % på undervisnings- og fællesudgiftstaxametret. Sammenfattende kan FFL 08 på erhvervsskolernes område opgøres som følger: Mio. kr P/l-regulering (2,7 %/4,9 %) 285 Forventede pris- og lønstigninger -350 Indkøbsbesparelser (0,6 %) -42 Stigning i grundforløbstakster (teknisk eud 61 mio. kr./merkantil eud 16 mio. kr.) 77 Hhx-takstændring 20 Rammeløft, tekniske uddannelser 6 I alt -4 I alt en formindskelse i tilskuddet på minus 4 mio. kr. i Herudover er der en række plusser og minusser, som ikke kan kvantificeres, da de enten ikke er udmøntet, eller det ikke er muligt at sige, hvor stor en andel, de tekniske skoler og kombinationsskolerne vil få. Specielt skal der gøres opmærksom på, at der mangler justeringer på VEU-området, da dette afventer trepartsforhandlingerne i efteråret Resultatet af disse forhandlinger forventes indarbejdet i forbindelse med ændringsforslag til FFL08. Samlet er der tale om en status quo for erhvervsskolernes økonomiske vilkår i Men det forventes samtidig, at skolerne sætter en række nye initiativer i gang for at mindske frafald og sikre, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. 2.2 De kommende år På FFL 08 er der afsat en globaliseringspulje på 4 mia. kr. i 2008, som bl.a. skal anvendes til en indsats på uddannelsesområdet. Det er på erhvervsuddannelsesområdet udmøntet i velfærdsaftalen. side 4

5 Det skal særligt bemærkes, at flerårsaftalen for eud udløber med I de tre år, som aftalen dækker bliver der tilført henholdsvis 150, 300 og 300 mio. kr. til erhvervsuddannelserne. Det må derfor forventes, at der indgås en ny aftale, der afløser velfærdsaftalen, da uddannelserne ellers må imødese betydelige nedskæringer, der vil ødelægge en række af de initiativer, som er iværksat for at nedbringe frafaldet og at få flere gennem en ungdomsuddannelse. I notat fra Undervisningsministeriet af 5. juli 2007 er oplistet en udmøntning af midlerne fra Velfærdsaftalen fra 2. november Den kan opdeles på følgende måde: Udmøntet gennem grundforløbstakstforhøjelse Bedre skolemiljø Særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt mere praksisnært grundforløb Mentorordning, kontaktlærerordning samt styrket social og psykologisk rådgivning Bedre vejledning, herunder korte praktikophold i virksomheder Udmøntes gennem en ny kombinationsforløbstakst Målretning af produktionsskoleforløb, så de som hovedregel indeholder meritgivende forløb til kompetencegivende uddannelse Udmøntes gennem en forhøjelse af praktikpladstaxametret Øget praktikpladsopsøgende indsats og vejledning Udmøntes som særligt taxameter Individuelle erhvervsuddannelser Udmøntes som mere aktivitet på studierettet påbygning Trin- og niveaudeling Udmøntes som en trækningsret til hver enkelt skole Efteruddannelse af lærere Fra kvalitetsudviklingsmidler Udmøntes centralt Styrkelse af kvalitetssikring og udvikling Modernisering af EGU Handlingsplan for øget gennemførelse samt indsatsaftaler med skoler med store frafaldsproblemer Kampagne for praktikpladser Flex-kombiaftaler og korte uddannelsesaftaler Bedre og hurtigere uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder I alt (inkl. midler fra kvalitetsudviklingspuljen) Det fremgår af opgørelsen, at der ikke vil være nye midler fra velfærdspuljen i 2009, da de nu er fordelt på de forskellige indsatser. side 5

6 Kurser Med anvendelse af 50 mio. kr. til efteruddannelse af lærere og 20 mio. kr. til hhx-takster er der ikke flere midler i 2008 til kvalitetsudvikling på eud og erhvervsgymnasiale uddannelser. side 6

7 3. ANALYSE AF FINANSLOVSFORSLAGET 3.1 Inflationsregulering Statstilskud reguleres hvert år på finansloven med en inflationsregulering (p/l-regulering = pris- og lønregulering). Finansministeriet fastlægger finanslovsforslagets p/l-regulering ud fra en vurdering af den almindelige prisudvikling i samfundet og gæt på den fremtidige udvikling. Der er to elementer i pris- og lønforudsætningerne: en niveaukorrektion for udviklingen fra 2006 til 2007 (efterslæb) et skøn over udviklingen fra 2007 til 2008 Det generelle pris- og lønindeks har ikke noget efterslæb i år, men derimod en overregulering på 0,1 procentpoint. Et skøn for det kommende år er på 2,8 procentpoint. Dette giver i alt en p/l-regulering på 2,7 %. Anlægsudgifter har efterslæb i 2007 på 3,3 procentpoint, og et skøn for det kommende år er også på 2,8 procentpoint. I 2008 er der derfor en samlet opregning på 6,1 %. Disse skøn har Finansministeriet fastlagt med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, maj I FFL 08 er taksterne p/l-reguleret med 2,7 % svarende til Finansministeriets forventninger til den generelle pris- og lønstigning for Bygningstaxametret er reguleret med 4,9 % på grundlag af et vejet gennemsnit for renteudvikling og udvikling i byggepriser, da renteudviklingen, som indgår med 20 %, er sat til 0 %, og anlægsudgifter, som indgår med 80 %, er sat til 6,1 %. Disse p/l-reguleringer giver i alt en stigning i taxameterindtægterne på erhvervsskolerne på 285 mio. kr. i Takstreguleringer generelt I Institutionsstyrelsens notat med Orientering om Finanslovsforslaget for finansåret 2008 af 28. august 2007 fremgår det, at der i 2008 ikke er indregnet en generel procentbesparelse på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Derimod er der indlagt besparelser på 0,6 % på baggrund af den gennemførte analyse af effektiviseringspotentialet for de selvejende institutioner ved første fase af statens indkøbsprogram. Dette er sket på undervisnings- og fællestaksterne på alle uddannelser med undtagelse af hhx. Denne indkøbsbesparelse svarer til 41,7 mio. kr. for de tekniske og merkantile uddannelser med undtagelse af hhx. Samlet er der på de selvejende institutioner foretaget følgende besparelser til indkøbseffektiviseringer: side 7

8 Institutionsområde Procent Mio. kr. CVU/MVU 0,5 13 Erhvervsskoler (- hhx) 0,6 40 Frie kostskoler 0,4 7 Gymnasier og HF 0,2 12 SOSU 0,5 2 VUC 0,5 5 I alt 79 Kilde: Undervisningsministeriets præsentation af FFL 08 I Finansministeriets økonomiske redegørelse fra august 2007 er stigningen i lønninger på det private arbejdsmarked forventet til 4,7 % i Der skal indgås nye overenskomster på det offentlige område i april 2008, og i de seneste udmeldinger fra såvel arbejdsgivere som arbejdstagere forventes der større stigninger i lønningerne end tidligere år. En lønstigning i 2008 på 4 % for erhvervsskolerne må derfor desværre anses for realistisk. På Finansministeriets hjemmeside skønnes forbrugerpriserne i 2008 at stige med 2,5 % i forskellige prognoser. Erhvervsskolernes omkostninger udgøres af stort set 2/3 lønomkostninger og 1/3 af andre omkostninger. En sammenvejning af de forventede omkostningsstigninger giver en samlet stigning på 3,47 % i Omsat til kroner i forhold til skolernes samlede omkostninger på 10 mia. kr. vil skolernes omkostninger stige med 350 mio. kr. som følge af de forventede løn- og prisstigninger i Grundtilskud Grundtilskuddet fortsætter uændret fra 2007, det vil sige et basisgrundtilskud på maksimum 2,0 mio. kr., også i Der blev i 2003 indført et maksimum svarende til kr. pr. grundlagsårselev. Ved beregning af grundtilskuddet indgår tilskudsfinansieret aktivitet på erhvervsrettede ungdomsuddannelser (ekskl. skolepraktik og skolehjem), erhvervsgymnasiale uddannelser, korte og mellemlange videregående uddannelser, åben uddannelse samt AMU-aktivitet og anden aktivitet finansieret inden for EVE-rammen i et grundlagsår, som for 2008 omfatter 4. kvartal 2006 og kvartal Aktiviteten for aktiverede årselever rekvireret af Arbejdsformidlingen (AF) eller kommunerne indgår ikke i grundlagsårseleverne. Der er fortsat mulighed for efter konkret skøn at yde et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få lokalskoletillæg eller kombinationsskoletillæg. Tillægget kan højst udbetales i 3 år og må for lokalskoletillægget højst være på 1 mio. kr., mens der ikke er et fast maksimum for kombinationsskoletillægget. 3.4 Fælles- og bygningstakster Taksterne for 2007 og finanslovsforslaget for 2008 fremgår af bilag 2. side 8

9 Fællesudgiftstaksterne er p/l-reguleret med 2,7 % og derefter nedsat med 0,6 % for eud og htx som følge af indkøbsbesparelse. Eud fællestaksten på kr. er hævet med 300 kr. ekstra. Det vedrører uddannelserne individuel eud, bygge og anlæg og individuel eud, mekanik, transport og logistik samt skorstensfejer og skov- og naturtekniker. Dette er små uddannelser, hvorfor forhøjelsen ikke har stor betydning for skolernes økonomi. På enkelte andre eud-satser er der sket en positiv regulering gennem en oprunding af taksterne. Bygningstaksterne er p/l-reguleret med 4,9 %, og der er ikke foretaget indkøbsbesparelser. På KVU er der ligeledes foretaget en p/l-regulering med 4,9 % dog er flere af taksterne nedrundet, bortset fra serviceøkonom og designteknolog, hvor der er sket en oprunding. 3.5 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Taksterne for eud i 2007 og finanslovforslaget for 2008 fremgår af bilag 1. På finansloven for 2007 blev der i forbindelse med velfærdsaftalen foretaget en forhøjelse af undervisningstaksterne. Der er i finanslovsforslaget for 2008 yderligere sket en positiv regulering af grundforløbstaksterne med kr. for de tekniske grundforløb og kr. for de merkantile grundforløb. Forhøjelsen af grundforløbstaksterne er på 4,7 %. Dette udgør dog for det tekniske grundforløb kun kr. Hertil kommer 400 kr. som kompensation i forbindelse med harmonisering af taksterne for introduktionskurser og brobygning. Denne stigning i grundforløbstaksterne tilfører erhvervsuddannelserne 78 mio. kr. ekstra i Ministeriet anfører i sine notater, at der er tale om en stigning på 135 mio. kr., men dette skyldes, at man medregner forhøjelsen af grundforløbstaksterne i 2007 i forbindelse med velfærdsaftalen, da denne forhøjelse er bibeholdt i Forhøjelsen af grundforløbstaksten som led i velfærdsaftalen skal anvendes til at: få bedre skolemiljø få særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt mere praksisnære grundforløb få en mentorordning og kontaktlærerordning samt styrke social og psykologisk rådgivning få bedre vejledning samt korte praktikophold i virksomheder Sammen med de midler, der udmøntes til efteruddannelse af lærere, er der ikke flere midler i velfærdsreformen for 2008, som udmøntes direkte til skolerne. De resterende cirka 43 mio. udmøntes centralt gennem forskellige puljer. Ud fra demografiske prognoser er tilgangen til erhvervsuddannelserne forventet at stige med elever. Der forventes en stigning på årselever. Med henblik på at kunne yde en særlig indsats for at fremskaffe og fastholde praktikpladser til de tosprogede elever ydes et særligt tilskud til erhvervsskoler med mange tosprogede elever. Der er 5,2 mio. kr. i puljen i side 9

10 Opgørelsen af tosprogede elever udarbejdes af Danmarks Statistik, og tilskuddet udbetales kvartalsvis bagud efter retningslinier fastlagt af Undervisningsministeriet. Staten yder tilskud til skoler for hver praktikpladsaftale, der etableres med en virksomhed i EU- og EØS-lande. Ordningen administreres af AER efter AER s gældende regler for præmie til skoler, der finder praktikpladser i udlandet. Tilskuddet udgør kr. pr. praktikpladsaftale. Til FoU-midler til erhvervsrettede ungdomsuddannelser afsættes der i 2008 i alt 52,9 mio. kr. I perioden har der været afsat knap 90 mio. kr. årligt til kvalitets- og institutionsudvikling. Disse midler bortfalder i 2008 og 2009, da de dels er anvendt som en del af globaliseringspuljen og dels anvendt til finansiering af takstforhøjelsen til hhx. Skolepraktik I forbindelse med fase II-aftalen blev det fastlagt i Folketinget, at der kun kan være en årlig elevtilgang på Dette er også i FFL 08 fordelt med 190 elever på de merkantile uddannelser og elever på de tekniske uddannelser. Skolepraktik Elevtilgang Årselever Tilskud i alt (mio. kr.) 120,7 92,5 83,1 79,7 79,2 Introduktionskurser og brobygning I 2008 indføres der en tilskudsmæssig neutral harmonisering af taksterne på introduktions- og brobygningsforløb. Præsentationskurser erstattes af introduktionskurser af én uges varighed for alle elever i folkeskolens 8. klasse. Der bliver mulighed for brobygning i 9. klasse, og der er obligatorisk brobygning i 10. klasse i to uger samt mulighed for frivillig brobygning i op til fire uger mere. De nuværende tekniske præsentationskurser får ved overgangen til introduktionskurser en væsentligt lavere takst, idet de nedsættes med kr. For de merkantile introduktionskurser sættes taksten op med 400 kr. For at kompensere for nedgangen i taksten på de tekniske introduktionskurser hæves undervisningstaksten til brobygning på tekniske erhvervsuddannelser med kr., og herudover hæves grundforløbstaksten som tidligere omtalt med 400 kr. Omlægningen angives at være omkostningsmæssigt neutral, men for den enkelte skole kan der sagtens være store udsving, alt efter om skolen tidligere har haft mange præsentationskurser, som fremover får en væsentligt lavere takst, eller man gennemfører brobygningsforløb, som får en væsentligt højere takst. Der er i opgørelsen af den samlede virkning af finanslovsforslaget ikke taget beløb med i forbindelse med denne omlægning, da det ikke er til at forudsige, hvorledes aktiviteten vil udvikle sig. Selektive takstændringer Som følge af de senere års særligt store stigninger i materiale- og udstyrsudgifter i smedeuddannelsen og uddannelsen til overfladebehandler er undervisningstaksten for disse side 10

11 to uddannelser sat op med henholdsvis kr. for smedeuddannelsen og kr. for uddannelsen i overfladebehandler. Med den aktivitet, der var på disse to uddannelser i 2006, betyder dette en takstforhøjelse på i alt 5,7 mio. kr. Øvrige indsatser Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler under ny mesterlære ydes fortsat særlige tilskud: Starttilskud pr. elev ved indgåelse af ny mesterlæreaftale Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundforløb Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb kr kr kr. For at understøtte skolernes arbejde med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse: Vejledningstilskud Gennemførelsestilskud kr kr. 3.6 Gymnasiale uddannelser For at sikre mere ensartede vilkår for de gymnasiale uddannelser iværksatte Undervisningsministeriet og Finansministeriet i januar 2007 en undersøgelse af de økonomiske vilkår på de gymnasiale uddannelser. I FFL 08 foreslås hhx-taksten hævet med kr., mens htx-taksten ikke reguleres ud over p/l-regulering og indkøbsbesparelser. For så vidt angår hhx-taksten er den faktiske forbedring kun på kr. Det beror på, at 800 kr. overføres fra kvalitetsudviklingsmidlerne til taksten. Endvidere indeholder nettoforhøjelsen på kr. den ekstraordinære bevilling på 750 kr. pr. årselev til frafaldsbekæmpelse, der blev givet i Dermed videreføres den ekstraordinære bevilling i Forbedringen på kr. skal ses i forhold til hhx-/htx-analysen. Her dokumenteres, at der er en forskel på taksterne på stx og hhx på kr. pr. årselev. De kr. forklares med forskellige vilkår for lærerne (bedre forberedelsesfaktor, bedre rettenormer mv.). Yderligere kr. forklares ved de almene gymnasiers fysik- og kemilokaler. Endelig er der en forskel på kr. pr. årselev, som ikke kan forklares. Selvom man også betragter både videreførelsen af de 750 kr. fra 2007 og overførslen fra kvalitetspuljen på 800 kr. som en forøgelse af taksten så forøgelsen bliver kr. så er det kun halvdelen af den forskel, som analysen af de gymnasiale uddannelser kalder uforklarlig. Hertil kommer, at også forskellen i lærernes arbejdsvilkår svarende til kr. er uforklarlig. Undervisningsministeriet angiver, at takstforhøjelsen til hhx samlet tilfører 60 mio. kr. til hhx. Som omtalt ovenfor stammer de 20 mio. kr. fra kvalitetsudviklingsmidlerne, som skolerne fik i 2007, og derudover medregnes det særlige tilskud til frafaldsbekæmpelse på 20 mio. kr., som hhx fik i Reelt er der således kun tale om en mertilførsel på i alt 20 mio. kr. side 11

12 Taksterne for 2007 er p/l-reguleret med 2,7 % og for htx vedkommende reduceret med 0,6 % til indkøbsbesparelsen. Færdiggørelsestaxametret er på såvel hhx som htx hævet med 100 kr. pr. elev. Stigningen på færdiggørelsestaksten på htx er en kompensation for, at taksterne for brobygning som enkeltfag til htx falder særlig meget. Der er således ikke tale om tilførsel af yderligere midler til htx i denne forbindelse. Det gennemsnitlige undervisningstilskud inklusive færdiggørelsestilskud pr. htx-årselev forventes i 2008 at være stort set uændret i forhold til 2007 med kr. På hhx forventes det tilsvarende tilskud at stige med kr. pr. årselev til kr. Bygningstaksten er uændret i forhold til 2007 på nær p/l-reguleringen på 4,9 %. Til FoU-aktiviteter på det gymnasiale område er der to puljer på henholdsvis 21,3 mio. kr. og 5,2 mio. kr. Dette er stort set uændret i forhold til Til udviklingen og fornyelse af fremtidens gymnasiale uddannelser i 2008 er der afsat 3,3 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end i Korte videregående uddannelser KVU-uddannelserne er omfattet af de samme aftaler fra globaliseringspuljen og indkøbseffektivisering som erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser. Taksterne er p/l-reguleret med samme satser på alle 3 uddannelser. Taksterne på åben uddannelse på videregående niveau er i perioden reduceret med 2 % årligt, da de ikke er omfattet af tilbageførslen fra omstillingsreserven, som de øvrige uddannelser blev det i I forbindelse med den kommende trepartsaftale på VEU-område kan der også ske takstjusteringer på dette område. Kvalitets- og institutionsudviklingstilskuddet til erhvervsakademierne er i 2008 på 73,5 mio. kr. og er en del af udmøntningen af de videreførte 165 mio. kr. fra 2006 om at styrke de korte og mellemlange videregående uddannelser. Midlerne vil blive udmøntet som et led i regeringens kvalitetsreform og målrettes mod at styrke kvaliteten i rekrutteringen og styrke efteruddannelsesindsatsen på de offentlige serviceområder, herunder for pædagoger og sygeplejersker! Til efteruddannelse af lærere på de videregående uddannelser er der i 2009 afsat ca. 25 mio. kr. Midlerne afsættes for at understøtte reformen af de korte videregående uddannelser via en markant efteruddannelsesindsats af undervisere. Til reform af de korte videregående uddannelser er der i 2008 afsat 10,2 mio. kr. og i ,9 mio. kr. Midlerne udmøntes, når der politisk er taget stilling til, hvordan reformen skal gennemføres. Der er foreslået følgende besparelser og tilbageførsel for undervisningstakster i 2008 og (BO-årene): side 12

13 KVU-området (i %) Besparelse, undervisnings- og fællesudgiftstakster i forhold til året før -0,6-0,7-0,8-0,8 Besparelse, bygningstakster i forhold til ,0 0,0 0,0 0,0 For de korte videregående uddannelser er færdiggørelsestaxametrene videreført og stort set kun p/l-reguleret, hvilket svarer til 18,1 mio. kr. (skønnet beløb for de tekniske KVU-uddannelser, da der ikke findes en eksakt opgørelse i FFL 08). Færdiggørelsestaxametret udgør ca kr. pr. dimittend. Midlerne til opbygning og profilering af institutionernes regionale videnscenterfunktion er ophørt i forbindelse med udløbet af den politiske aftale om videnscentre. 3.8 LOP-tilskud Praktikpladstilskuddet ydes fra og med 2006 på baggrund af et centralt fastsat måltal for den enkelte skole og en tilskudsordning, der omfatter tre takster. Grundlaget for beregningen af tilskud er aftaler, som er registreret i EASY-P, og som har en varighed af mindst tre måneder. Måltallet for den enkelte skole beregnes som 10/9 af det gennemsnitlige årlige antal uddannelsesaftaler registreret på skolen i de foregående tre kalenderår. For 2008 er fastsat følgende takster pr. registreret uddannelsesaftale: For opfyldelse af måltallet Op til og med 90 % Med over 90 % til og med 100 % Med over 100 % Tilskud pr uddannelsesaftale kr kr kr. Der forventes afholdt udgifter på i alt 138,1 mio. kr. i Der er afsat en pulje på 7,7 mio. kr. til tilskud til praktikpladser i udlandet. Der udløses en præmie på kr. pr. praktikpladsaftale. Der er endvidere fortsat afsat 3,0 mio. kr. til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde. Midlerne tænkes primært anvendt til Praktikpladsen.dk og Praktik+ værktøjet. 3.9 Kostafdelinger I forbindelse med at landbrugs- og social- og sundhedsuddannelserne er kommet ind under erhvervsuddannelsesloven er betegnelsen for skolehjem ændret til kostafdelinger. Samtidig er bevillingstypen ændret fra at have været en rammebevilling til at være en aktivitetsstyret bevilling. Dette forventes dog ikke at have praktiske konsekvenser for kostafdelingerne på erhvervsskolerne. side 13

14 Der forventes i år 2008 fortsat at være 24 kostafdelinger på de tekniske skoler og to for elever ved handelsskolerne samt en kostafdeling, der ikke er tilknyttet en erhvervsskole. Taksterne for 2007 og finanslovsforslaget for 2008 fremgår af bilag 3. Taksterne er p/lreguleret med 2,7 %, som de øvrige erhvervsskoletakster også er reguleret med. I lighed med de sidste mange år er grundtilskud til kostafdelinger fastsat til kr. Der forventes et årselevtal på i 2008 inkl. de to merkantile kostafdelinger og de fem AMU-centres kostafdelinger. Elevbetalingen er for 2008 fastsat til 445 kr. pr. uge, eller kr. pr. årselev, hvilket er 400 kr. mere end taksten i For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for egne børn yder staten et tilskud på kr. (ekskl. moms) Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Dette område er i finanslovsforslaget kun p/l-reguleret, men der er ikke foretaget egentlige takstjusteringer, da dette afventer en kommende trepartsaftale. Der skal derfor ikke på nuværende tidspunkt omtales yderligere om taksterne i 2008, da dette først forventes at være afklaret i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for Fleksjob og AER-bidrag I finanslovsforslagets er omtalt opkrævning til fleksjobordningen. Det er her præciseret, at bidraget kan sættes ned i 2. kvartal eller efterfølgende kvartaler, men at det ikke kan overstige det faste bidrag pr. årsværk pr. måned. I 2008 opkræves 267 kr. pr. årsværk pr. måned. Dette beløb er ens for både selvejende og statslige institutioner. AER-bidraget er også i 2008 på 530 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder. Derudover er der til finansiering af præmien for ekstra praktikpladser et formålsbestemt bidrag på kr. pr. fuldtidsansat i Dette er 321 kr. mere pr. fuldtidsansat end i side 14

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Institutioner der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.3 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt 25. august 2010/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2011 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2011 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi - Hele uddannelsesområdet skal ifølge regeringen skæres (med få undtagelser) - Regeringen foreslår, at de gymnasiale

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011 Private gymnasier og studenterkurser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 Udbydere af erhvervsuddannelser Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2018 den 31. august 2017. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve og takstkatalog vedrørende

Læs mere

Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2

Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2 Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2 Regeringen fremlagde forslag til finanslov for 2018 (FFL18) den 31. august 2017. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Udbydere af almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne 216-221 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse med regeringens gennemførelse

Læs mere

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne 2016-2020 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet I. Indledning Efterskoleforeningens arbejdsgruppe om revision af tilskud skal iflg. kommissoriet udarbejde

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne. Marts 2012

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne. Marts 2012 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Marts 2012 BERETNING OM INDSATSEN FOR 95 %-MÅLSÆTNINGEN PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 120 Offentligt Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar 2012 Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX Jesper Dahlmann

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen.

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen. 1. september 2017 Kære medlemsskole Torsdag d. 31. august blev regeringens forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse Taxameteranalyse Den 14. januar 2009 5HVXPH Analysen konkluderer, at HHX som den eneste af erhvervsskolernes større uddannelser har fået en reel forbedring af deres økonomi fra 2003 til 2009. Erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1 Bilag - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget Strammere økonomien for EUD i 2 Det fremgår af FFL 2 at der forventes en samlet nedskæring på EUD på mere end mio.

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere