Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder"

Transkript

1 Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder

2

3 Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010

4 Center for Industriel Produktion og Institut for Mekanik og Produktion Aalborg Universitet Maj 2010 ISBN: Tryk: AK print Illustrationer: Yogisstreg Publikationen er udgivet med støtte fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond Forfattere: Professor John Johansen, Center for Industriel Produktion, AAU Professor Ole Madsen, Institut for Mekanik og Produktion, AAU Chefkonsulent Henrik Valentin Jensen, DI Udviklingskonsulent Anders Vestergaard, Center for Industriel Produktion, AAU

5 Indholdsfortegnelse Forord 7 Resumé 9 Dansk produktion er under stigende pres Behov for nytænkning Et fremtidsprojekt 15 Udfordringerne frem mod Fem fremtidsbilleder af dansk produktion 19 Den højkompetente virksomhed 21 Det industrielle kraftcenter 23 Innovationsfabrikken 25 Den fleksible værdikædeintegrator 27 Den virtuelle virksomhed 29 Fortsat dialog om det videnbehov de fem fremtidsbilleder har afdækket 31 Bilag 1: Oversigt over deltagere 33 Kilder 35

6

7 Forord Hvordan kan danske produktionsvirksomheder med mening opretholde produktion i Danmark og hvad kræver det af viden? Det spørgsmål besvarer en række danske produktionsvirksomheder, forskere fra tre danske universiteter og to arbejdsmarkeds organisationer i denne publikation. Baggrunden er et længerevarende fælles arbejde i regi af Manufuture.dk, som er den danske platform i EU s Manufuture. Publikationen skal inspirere danske virksomheder i deres søgen efter nye innovative løsninger, der kan bidrage til at udvikle en konkurrencedygtig produktion med base i Danmark. de politiske, forsknings- og uddannelsesmæssige tiltag, der må iværksættes for at understøtte dansk produktion i Det er platformens intention, at publikationen skal fungere som et dynamisk dokument, der løbende kan opdateres efterhånden som det udbredes og diskuteres i forskellige fora. Manufuture.dk modtager derfor også meget gerne synspunkter og kommentarer. Morten Buhl Sørensen, Danfoss Formand for Manufuture.dk. Konkret vil arbejdet blive anvendt til påvirkning af den forskningsmæssige dagsorden i EU-programmet Factories of the Future. Der vil også blive arbejdet på at danne en række konsortier, der skal udarbejde konkrete forskningsansøgninger til dette og andre nationale og internationale forsknings- og udviklingsprogrammer. Det er samtidig vores håb, at publikationen kan bidrage til debatten om dansk produktions fremtid. Ikke mindst en diskussion af 7

8 8

9 Resumé Denne publikation ser på, hvordan fremtidens produktionsvirksomheder kan se ud og det videnbehov, der følger heraf. Dermed gives der svar på, hvad der skal til, for at Danmark fortsat har en stærk konkurrencedygtig fremstillingssektor i Bag publikationen står fem danske virksomheder, tre universiteter samt de to største arbejdsmarkedsorganisationer. Publikationen viser, hvordan virksomheder ud fra en dansk sammenhæng, ved at drage fordel af de særlige kompetencer og erhvervsforhold, som karakteriserer det danske samfund, kan organisere deres ressourcer og indsats, så de opnår en fordel i den globale konkurrence. I forhold til mange andre nationer er Danmarks økonomi åben og vores holdning til globalt samarbejde meget positiv. Den danske virksomhedskultur giver også grobund for effektive organisationsformer bl.a. karakteriseret ved dialog og inddragelse af medarbejdere, ligesom danske medarbejdere gerne bidrager til nye innovative løsninger. Samtidig giver vores erhvervsstruktur nogle særlige udfordringer, fordi den primært består af mindre virksomheder med begrænsede ressourcer. På baggrund af de danske fortrin og udfordringer er der udarbejdet fem fremtidsbilleder for, hvordan virksomheder kan opretholde produktion i Danmark, så det giver mening i Et gennemgående træk ved de fem billeder er, at produktion er en væsentlig ramme for produktudvikling og innovation. Forsvinder produktion, så forsvinder en stor del af vores innovation også. De fem billeder er et bud på, hvordan vi kan fastholde fremstillingssektorens viden og innovationsevne her i landet. Fremtidsbillederne er lavet ud fra danske forudsætninger, men de kan ikke realiseres uden en ekstra indsats. Der er et videnbehov, som skal opfyldes for at realisere dem. Det videnbehov, der er til hvert af billederne, bliver ridset op i publikationen. På baggrund heraf bliver der parallelt med denne publikation udarbejdet et katalog over de forskningsopgaver, det afføder. Kataloget kan ses på 9

10 Fig. 1 Samlet antal beskæftigede (gns. pr år) arbejdspladser tabt i industrien % 80% Data, kommunikation, forsikring og finans Rejser Fig. 2 Dansk eksport Fordelt på erhverv 60% Øvrige tjenester inkl. andre forretningstjenester 40% 20% Øvrige varer Landbrug, kød og mælkekonserves Transport 0% Fremstilling 10

11 Dansk produktion er under stigende pres Behov for nytænkning Den danske fremstillingssektor står for 45 procent af eksporten, beskæftiger omkring og efterspørger for cirka 150 mia. kr. fra andre erhverv. Samtid ig yder den et betydeligt bidrag til den private forskning - med 14 mia. ud af 32 mia. Fremstillingssektorens virksomheder udgør med andre ord en afgørende del af grundlaget for dansk økonomi og for en række andre virksomheder, som leverer ydelser i mange forskellige afskygninger, eksempelvis transport, bygge- og anlæg, rådgivning, teknologiudvikling, uddannelse etc. Den danske velfærd er i høj grad afhængig af en international konkurrencedygtig fremstillingsindustri. Stigende pres Industrien er imidlertid under stort pres. Det danske omkostningsniveau er en stigende udfordring for især traditionel industri fx i forhold til Østeuropa og Kina. Det er derfor også en stigende udfordring for danske virksomheder at fastholde Danmark som fremstillingsbase. Danmark har også tradition for at stille høje krav til virksomheder- nes miljøbevidsthed, arbejdsmiljøforhold m.v. Nationalbanken påpeger i en analyse af industrieksporten i forhold til lønkonkurrenceevne, at øget globalisering indebærer, at eksportorienterede virksomheder udsættes for øget konkurrence fra lavindkomstlande, og at det stiller særdeles store krav til innovation, produktivitetsfremskridt og omstillingsparathed i det danske samfund 1. Overskrifter som Danmarks velfærd er truet af industriens nedtur 2, Hvad skal Danmark leve af 3 har da også været almindelige overskrifter i dagspressen de senere år. Alvoren understreges bl.a. af, at beskæftigelsen inden for fremstillingssektoren er faldet med godt arbejdspladser inden for de seneste 10 år. Trods alle disse vanskeligheder er der heldigvis også succeshistorier om virksomheder, der har forstået at udnytte de globale muligheder til at skabe fremgang og vækst. Et Europæisk problem Det er ikke kun danske virksomheder, som er under pres, det er også et europæisk fænomen. I Manufuture, der er en europæisk organisation, som har til formål at fremme transformationen af den europæiske fremstillingssektor til at håndtere high-addedvalue products, processes and services, securing highskills employment and winning a major share of world Manufacturing output in the future knowledgedriven economy, har man også længe været bekymret over udviklingen. Truslen er ikke alene, at en stigende andel af den traditionelle produktion flyttes til lavtlønsområder som Kina og Indien, men at der også er en stigende konkurrence inden for højteknologisk produktion. Flere og flere såkaldte udviklingslande, som fx Korea, opbygger i meget hurtigt tempo kompetencer inden for højteknologisk forskning, produktionsautomation, innovation m.v. Også Kina er i stigende grad ved at gøre sig gældende indenfor netop disse områder 4. I 2010 står Europa svagere i verden end i Den økonomiske krise har forringet 11

12 12 Europas placering i verdensøkonomien, og Europa taber terræn til USA og Kina 5. Produktion, viden og innovation Produktion er ikke kun et spørgsmål om fysisk transformation af materialer, men skal ses i en bred sammenhæng, hvor samspil mellem produktudvikling, produktionsteknik, salg/marketing, kunder og leverandører er helt afgørende. Produktion skal vurderes på en ny måde og som en væsentlig ramme for den produktudvikling, der foregår. Produktion skal opfattes som en videncontainer, der bidrager til forretningsskabelse og innovation frem for at alene at blive vurderet på omkostninger og produktivitet. At se produktion i en bredere betydning understøttes af en rapport, som omhandler fremtiden for europæisk fremstilling, hvor det bl.a. påpeges, at R&D drives new developments in manufacturing, but more importantly, manufacturing is the contextual river for more R&D 6. Til dette billede hører, at virksomheder ikke alene offshorer og outsourcer deres direkte fremstillingsaktiviteter. Vidensarbejdspladser inden for administration, forskning og udvikling følger i stigende grad med, hvilket understreger, at der er en meget tæt sammenhæng mellem den fysiske produktion og videnproduktion. Globale værdikæder Produktion foregår i dag i åbne globale værdikæder. Det gælder også for danske produktionsvirksomheder, hvor specielt de større virksomheder organiserer deres produktionsaktiviteter i globale værdikæder. Det giver ikke alene virksomhederne optimal adgang til nye markeder, men også til teknologi, forskning samt højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft. Eksempelvis har Danfoss i dag større produktionsareal i Kina end i Danmark, og Kina er i dag koncernens tredje største marked 7. Den øgede geografiske distribution af produktionsaktiviteterne medfører en række omkostninger, idet afstanden både den geografiske, strukturelle og ledelsesmæssige afstand, sætter virksomhedens fleksibilitet og reaktionsevne under pres og generelt skubber på behovet for et aktivt koordineringsberedskab i form af en øget formaliseringsgrad og kommunikationssystemer. Selvom disse udfordringer løses, tilskynder det til en løbende diskussion af værdikædens struktur og centrum. Konkurrencen er global på alle niveauer Ledelse, forskning, kompetencer, ressourcer, arbejdskraft, m.v. Behov for nytænkning Som nation skal vi udfordre vores nuværende opfattelse i takt med, at produktion i stadig større grad organiseres i globale netværk. Som nation har vi også brug for nye modeller, som i endnu højere grad end i dag, peger frem mod intelligent, højteknologisk videnbaseret produktion, som kan tjene som grundlag for meningsfyldt at fastholde produktion og innovation i Danmark. Der ligger her meget store udfordringer for det danske samfund og de danske virksomheder. Ikke alene at udvikle nye modeller, men også at udvikle et videns- og uddannelsesmæssigt grundlag, som kan understøtte

13 de nye modeller og den udvikling, som er påkrævet for at omstille dansk industri til de nye vilkår. Det er uomtvisteligt, at der er en sammenhæng mellem forskning, uddannelse og mulighederne for at fastholde arbejdspladser i Danmark. En nylig undersøgelse peger på, at virksomheder med FoU-aktiviteter oplever gennemsnitlig 9 pct. højere produktivitet per medarbejder end innovative virksomheder, der ikke forsker eller udvikler. Innovative virksomheder har i gennemsnit 6 pct. højere produktivitet per medarbejder end virksomheder, der hverken innoverer eller forsker og udvikler. Inden for fremstillingsindustrien, har de FoU-aktive virksomheder en produktivitet per medarbejder, der er 23 pct. højere end ikke FoU-aktive virksomheder 8. Produktivitetsbegrebet skal måske snarere opfattes som et effektivitetsbegreb, hvor det er virksomhedens totale værditilvækst, der vurderes. 13

14 14

15 2025 Et fremtidsprojekt Manufuture.dk har sammen med bestyrelsen for Center for Industriel Produktion (CIP) taget initiativ til projekt 2025, hvis formål er: At formulere en ambition for fremtidens produktion i 2025 At udvikle billeder af fremtidens produktion for et antal arketypiske danske produktionsvirksomheder Fremtidsbillederne skal bidrage til at definere retningen for produktionsudvikling, og kan med dette udgangspunkt - ud fra et dansk perspektiv, pege på relevante forsknings- og udviklingsopgaver. De skal desuden danne grundlag for en formulering af et sammenhængende dansk forskningsinitiativ indenfor produktionsområdet. Organisering Manufuture.dk har fungeret som styregruppe for projektet. Omdrejningspunktet for processen har været et virksomhedspanel, forskere fra de tre tekniske universiteter i Danmark samt DI og CO-industri. De deltagende virksomheder har på skift været vært for de gennemførte workshops, som typisk er afviklet over et otte timers forløb, ofte med deltagelse og inputs fra inviterede nationale og internationale eksperter med erfaring inden for de enkelte workshops temaer. Workshoppene har også været understøttet af skiftende eksperter fra de deltagende virksomheder Til at bearbejde inputs fra workshoppene, har der været nedsat en mindre arbejdsgruppe primært bestående af forskere fra AAU. Workshoppene har ligeledes været faciliteret af forskere fra AAU. Projektet er dels finansieret af de deltagende virksomheder og organisationer, dels af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. En liste over alle projektets deltagere og deres organisatoriske tilhørsforhold fremgår af bilag 1. Forløb og faglig progression For at inddrage så mange synspunkter i overvejelserne som muligt er der gennemført fem workshops med forskellige temaer, ligesom der er udviklet en model for workshoppenes afvikling. På workshoppene har der været tilstræbt en faglig progression, som ofte er startet med at afdække State-of-the-art inden for workshoppens tema for derefter at udvide det faglige perspektiv i tid samt graden af teknologisk forecasting. Horisonten for diskussionerne har været Denne horisont er valgt ud fra to hovedsynspunkter: 1. At frigøre sig fra hverdagen og hverdagens problemer og løsninger og dermed give mulighed for at tænke nyt og ideelt 2. At vælge en realistisk horisont som deltagerne har en vis fornemmelse for, og som på trods af ønsket om at tænke langt og ideelt, også har et skær af realisme 15

16 Til at understøtte forløbet og som en katalysator for diskussionerne, er der til hver workshop udviklet et antal generiske cases. Casene har taget udgangspunkt i tre arketypiske virksomheder: Den fokuserede virksomhed, Den integrerende virksomhed og Den netværksbaserede virksomhed 9. Casene har i høj grad bidraget til at konkretisere deltagernes diskussioner og anbefalinger. Faglige temaer Hver workshop har haft sit tema. Nedenfor er kort redegjort for de enkelte temaer: 1. Vilkår for fremtidens produktion at skabe fælles grundlag for arbejdet samt formulere ambitioner og temaer for det efterfølgende arbejde 2. Diversitet vs. omkostninger at sætte fokus på hvorledes der kan skabes større diversitet, men uden at omkostningerne tilsvarende eksploderer muligt omfang tager hensyn til specielt det økologiske fodaftryk 4. Fleksibel lokalisering at acceptere global produktion, men med fokus på videndeling og -opsamling Mellem workshoppene har arbejdsgruppen samlet alle indlæg, diskussioner og synspunkter op og udarbejdet et referat, der har fungeret som afsæt til næste samling. Den femte workshop har været anvendt til opsamling af hele forløbet, hvor fokus har været på udvikling af et antal helhedsbilleder af fremtidens produktion. Hele forløbet er afviklet over 12 måneder. Dette, har sammen med et stort hold af gennemgående personer fra både virksomheder, universiteter og organisationer, muliggjort opbygning af en sammenhængende og gradvis dybere dialog på tværs af workshops og temaer. 3. Bæredygtighed at udvikle systemer, produkter og strukturer som i størst 16

17 Udfordringerne frem mod 2025 Der er ingen snuptagsløsninger lige for hånden. Arbejdet stiller sig kritisk over for nogle af de traditionelle svar på Danmarks udfordringer. Det betyder bl.a. at: a. Automatisering er nødvendig, men gør det ikke alene. Det er hele det produktionsmæssige set-up, der skal udvikles b. Produktivitet er nødvendig, men gør det ikke alene. Det er virkningsgraden der skal øges, så der opnås værdiskabelse c. Opfindsomhed og kreativitet er nødvendig men innovation opstår ikke uafhængigt af men sammen med produktion Danmark er også præget af en række strukturelle udfordringer. Hovedparten af de danske virksomheder har vanskeligt ved at hamle op med de store globale virksomheder, når det gælder grundlæggende teknologiudvikling. Flere undersøgelser 10 peger på, at dansk eksport i højere grad er baseret på mere lavteknologiske produkter end tilsvarende små OECD lande. Ændrede markeds- og konkurrencevilkår Udover dette er Danmark også underlagt de generelle globale markedstrends, hvor vilkårene for at producere i de vestlige lande over de næste år må forventes at blive skærpede på flere fronter. Her skal blot fremhæves: 1. At markedslogikken bliver mere udtalt og protektionismen mindre 2. At jagten på komparative fordele i konkurrencen ændres og bliver stadig mere intens 3. At hurtighed bliver en stadig vigtigere konkurrencefaktor koblet med vækst og øget indtjening som drivkraft Miljø, energi og ressourceproblemer vil spille en mere fremtrædende rolle i fremtiden - både praktisk og politisk. Der bliver øget knaphed på vigtige ressourcer parret med politisk regulering for at fremme bæredygtighed. Vi står derfor med udfordringer, der kræver meget ambitiøse nye løsninger. Tre centrale udfordringer og ambitioner I projektet er der konkret udarbejdet tre udfordringer og ambitioner for produktion i 2025, som har været omdrejningspunkt i workshoppene: Diversitet ctr. omkostninger Udfordringen: Diversitet i produkter og teknologier skal være omkostningsneutral i Den teknologi som anvendes i dag betyder, at højvolumen standard produktion er mere omkostningseffektiv end lav-volumen fleksibel produktion. Ambitionen: Enhedsomkostningerne er uafhængige af volumen samt at produktionens reaktionsevne er øget med mindst en faktor 5. 17

18 Fleksibel lokalisering Udfordring: Der er risiko for at Danmarks produktionskompetencer og produktudviklingsevne udhules i takt med at produktionen globaliseres. Ambitionen: Videndeling og integration skal fungere på tværs af geografi og kultur så kompetencerne fastholdes. Desuden er produktions- og leverancesystemer så fleksible, at mikset af decentral/central produktion er bæredygtigt neutralt. Ambitionen: Det økologiske fodaftryk af produktion i 2025 er nul, og omkostningerne lavere end ved konventionel produktion. Samtidig skal levetiden af produkterne fordobles og nye faciliteter og funktioner hele tiden tilbydes kunderne. De formulerede udfordringer og ambitioner spiller en central rolle i den konkrete udformning af de fem billeder af fremtidens produktion. Bæredygtig vs. konventionel produktion Udfordringen: I 2025 stilles meget markante krav til bæredygtigt design og produktion, samtidig med at konkurrence- og effektivitetskravene fortsætter. På alle fronter skal bæredygtig produktion kunne slå den konventionelle produktion, vi kender i dag. 18

19 Fem fremtidsbilleder af dansk produktion Arbejdsgruppens ambition har været at udvikle et antal fremtidsbilleder, der gør produktion mulig i en dansk kontekst i Det er i alt blevet til fem fremtidsbilleder eller modeller om man vil: a. Den højkompetente virksomhed b. Det industrielle kraftcenter c. Innovationsfabrikken d. Den fleksible værdikædeintegrator e. Den virtuelle virksomhed De fem billeder adresserer på hver deres måde de opstillede udfordringer og ambitioner og stiller på forskellige måder skarpt på behovene for udvikling af produktion, produktivitet og de danske rammer der omgiver fremstillingssektoren. Løsningsrummet Arbejdsgruppens intention har ikke været at præsentere et endegyldigt svar på Danmarks udfordring. Der kan sikkert opstilles flere løsningsmodeller end de fem, som arbejdsgruppen er kommet frem til. Billederne kan formodentligt også tolkes og udlægges på mere end en måde. Intensionen med de fem billeder har snarere været at åbne et muligt, men også nyt og innovativt løsningsrum, som efterfølgende kan danne grundlag for en konstruktiv og åbnende debat mellem involverede interessenter - industrien, industrielle organisationer, uddannelsesinstitutioner og politikere m.v. Billederne kan måske også bidrage til en strategisk og innovativ proces i de danske virksomheder og på denne måde inspirere den enkelte virksomheds udvikling og strategiske retning. Fremtidsbillederne De fem fremtidsbilleder er generiske og kan inspirere hinanden og kombineres på mange måder. Mulighederne er mange. Billederne er også generiske i den forstand, at de kan realiseres i alle typer brancher. De fem billeder taler hver for sig til virksomheder af forskellig størrelse og teknologiske niveau, hvis strategiske situation adskiller sig indbyrdes, når det gælder deres marked, kompetencer, ressourcer og kapitalforhold. I det efterfølgende beskrives modellerne mere indgående. 19

20 20

21 Den højkompetente virksomhed Mange analyser peger på, at Danmark halter bagefter, når det gælder udvikling af produktion og produktivitet. Danmark ligger i bunden af lande indenfor OECD 11. Der er et meget stort og uudnyttet potentiale i danske virksomheder, som kan indløses med kendt teknologi og viden. Der er et gab på mindst år mellem de bedste og hovedparten af danske virksomheder, og et gab på mindst pct. produktivitetsvækst. Lukkes dette gab vil danske virksomheder kunne rykke op i ligaen af World Class producenter. Teknologien findes Danske virksomheder skal være blandt de bedste til at udnytte ny teknologi, som andre lande har udviklet og til at udvikle nye produkter. Kunsten er at spotte ny teknologi i det vindue, der er mellem det man som regel kalder Early adopters de allerførste virksomheder til at udnytte teknologien og derfor også løber en vis risiko, og Early majority, som er blandt de første industrielle brugere, hvor teknologien er mere moden og risikoen tilsvarende mindre. Er man endt blandt Late majority og Laggards er det for sent. Det kræver ledelsesfokus og dygtighed på alle niveauer i virksomheden. Det kræver samtidig en indsats fra videns- og forskningsinstitutioner om at være på forkant med den nyeste viden. Men der er ingen hindringer for at gå i gang allerede i dag. Videngab til diskussion Uddannelse: Styrke den brede uddannelse og eliteuddannelsen inden for produktion i Danmark Efteruddannelserne i internationalisering af ledere i at integrere strategiske og teknologiske kompetencer Forskning: Skærpe universiteternes videnhjemtagning og applikationsforskning til danske forhold Nye metoder og teorier for medarbejderinvolverende implementering Teknologien, viden og eksempler på dens anvendelse findes allerede, men danske virksomheder skal være hurtigere til at spotte den rigtige teknolog samt både hurtigere og bedre til at implementere den, end tilfældet er i dag. 21

22 22

23 Det industrielle kraftcenter Selv store danske virksomheder er miniputter målt i forhold til internationale producentvirksomheder. Samtidig er de underlagt relativt set mere restriktive rammer for at producere end andre landes producenter. Det gælder fx. et højt omkostningsniveau og strenge miljø- og energikrav. Danske virksomheders størrelse gør dem generelt for små til at være udviklere af ny teknologi. På den anden side er danske virksomheder også meget åbne mod omverdens løsninger og for at samarbejde både nationalt og internationalt. Tag kampen op Det industrielle kraftcenter konsoliderer og koordinerer kompetencer og ressourcer på tværs af virksomheder, brancher, universiteter og videncentre og tager kampen op mod de store internationale producenters teknologiske førerskab. Det industrielle kraftcenter skal bidrage til løsning af to problemstillinger: a. At bidrage til danske virksomheders teknologiske førerskab, globale konkurrenceevne og dermed fastholde arbejdspladser i Danmark b. At udvikle avanceret teknologi og viden, som udover at støtte opfyldelsen af punkt a, efterfølgende vil kunne eksporteres Kraftcentrene kan med fokus på nye brugerbehov og nye produktionstekniske løsninger gøre virksomhederne i stand til at løse problemstillinger, der går på tværs af brancher. Det gælder fx engineering i forbindelse med nye materialer og kompositter, og bringe dem tidligere ind i produktionssystemerne i danske virksomheder eller udvikling af nye energibesparende fremstillingsprocesser. En fordel for danske virksomheder er deres geografiske nærhed, fælles sprog og kultur - ikke mindst i forhold til hastigheden i læring. Videngab til diskussion Uddannelse: Efteruddannelse i ledelse af netværk og teknologinetværk Forskning: Etablere forsknings- og udviklingsprojekter, fx EU-rammeprogrammer og højteknologiprojekter, eksempelvis inden for bæredygtige produktionssystemer, hyperfleksibel produktion samt modulære og intelligente produktionssystemer. Forske i organisering af udvikling af viden i netværk 23

24 24

25 Innovationsfabrikken Den danske arbejdsstyrke og arbejdsmarkedets organisering er stærkere orienteret mod problemløsning og læring, en i mange af de lande vi ofte sammenligner os med 12. Samtidig er Danmark som nation åben, samarbejdsorienteret og positiv overfor globalisering 13. Dette, sammenholdt med at virksomheders innovation i stor grad stammer fra eksterne kilder (leverandører, kunder, m.v.), kan give Danmark en konkurrencemæssig fordel 14. Fokus på samspil mellem produktion og innovation Innovationsfabrikken dyrker samspillet mellem design- og produktionskompetencer til at udvikle intelligente produkter til kunderne og accelerere Time-to-market. Der arbejdes med avancerede produktionsmetoder som prototyping og ramp up, som understøtter innovationsprocessen. Danske producenter fungerer som en produktionsmæssig affyringsrampe. Virksomheden har fokus på nicheforretning med højt dækningsbidrag og slipper produktionen, når cost bliver afgørende. Produktion opfattes som en container af viden og vurderes ligeligt på omkostninger og videnbidrag. Det er derfor alle virksomhedens medarbejdere der på forskellig vis bidrager til innovationsprocessen. Der er viden om, hvornår innovationer og produktioner skal transformeres fra småscale til masseproduktion og lavtlønsområder. Ledelsesmæssigt er der fokus på at organisere læringsloop, så viden fra udflyttet produktion kan udnyttes i innovationsfabrikken. Videngab til diskussion Uddannelse: Opgradere alle medarbejderkategorier så de i højere grad kan inddrages i design- og produktionsprocessen Nye faglærte uddannelser, som giver design-innovation kompetencer Forretningsforståelse, design og innovation som basiskompetence i markeds- og udviklingsafdelinger Forskning: Udforske sammenhænge mellem design og produktionens videnopbygning, innovation og produktudviklingsprocesser Nye forretningsbaserede målemetoder (metrikker), der understøtter vidensopbygning i produktionssystemer fremfor standard-cost-modeller 25

26 26

27 Den fleksible værdikædeintegrator Dansk industri består overvejende af små og mellemstore virksomheder, hvor en meget stor andel fungerer som fleksible underleverandørvirksomheder, men som p.g.a. størrelse og ressourcer primært fokuserer på nærmarkeder. Problemet for mange af disse virksomheder er, at de på trods af at de besidder en høj grad af kompetence inden for hvert deres felt, så kan de ikke matche de store internationale kunders krav alene 15. De har ikke adgang til et netværk af samarbejdspartnere, der komplementerer deres specialer, og de har ikke kapitalstyrke eller opgaver nok til at kunne opretholde specialistkompetencer. Der ligger derfor store muligheder for danske underleverandører, hvis de lærer at samarbejde i netværk. Fokus på internationale OEM Den bærende ide i modellen er at opbygge et net af leverandører på ryggen af globale, fleksible værdikædeintegratorer, der forstår forretnings- og leveringsmæssigt at integrere med internationale original equipment manufacturers (OEM ere) i forhold til deres værdikæder. Der opbygges en kompetence til at konfigurere værdikonstellationer, der bliver sat sammen af en række mindre underleverandører. Værdikædeintegratoren skaber et miljø af specialkompetencer og løfter på den måde mindre underleverandørvirksomheder med ud på det globale marked. Den fleksible værdikædeintegrator kan sammenstykke en hvilken som helst værdileverance, så den passer ind i en given OEM s værdikæde. Det gælder også behovet for at komme med nye løsninger til komponenter, hjælpestoffer og processer i OEM ens slutleverancer samt mere komplekse systemleverancer Videngab til diskussion Uddannelse: Efterudannelse i forretningsudvikling af netværk og ledelse af netværk Forskning: Udvikle metoder og teorier for, hvordan man optimerer/opdeler og skaber øget værdi i komplekse værdikæder Integration mellem OEM s og mindre leverandørers produktionssystmer Nye organisations- og samarbejdsformer 27

28 28

29 Den virtuelle virksomhed Den danske økonomi er en meget åben økonomi. Danske virksomheder har generelt stor erfaring i internationalt samarbejde og samhandel, også set i lyset af, at Danmarks udenrigshandel udgør omkring 2/3 af det samlede BNP. Danmark er måske mere en nation af købmænd end videnskabsmænd. Danske virksomheders internationale handelserfaring samt deres evne til at spotte nye forretningsmuligheder kan udnyttes bedre. Det efterspørger metoder til at mobilisere tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at gennemføre ideerne. Fokus på globale kompetencer Den virtuelle virksomhed forbinder de bedste globale kompetencer i virtuelle netværk for ad den vej hurtigt og effektivt at udnytte flere forretningsmuligheder og kunne pulje sine ressourcer inden for forretningsskabelse, innovation, distribution og produktion. Virksomhederne vil i modellen løbende kunne konfigurere nye virtuelle virksomheder på tværs af landegrænser, geografi og kulturer. Den virtuelle virksomhed opstår i grænsefladen mellem flere selvstændige juridiske enheder, som i fællesskab ejer forretningen. Den virtuelle virksomhed eksisterer lige så længe, som produktet eksisterer, eller der kan skabes meningsfyldt forretning. I netværket deler man både provenu og risiko. For mange danske produktionssvirksomheder vil det være et markant nyt skridt, hvor virksomhederne skal integrere sig som et led i et større fælles, men løst koblet og konstant skiftende netværk. Det vil kræve markant anderledes samarbejdsformer og integrationsmetoder. Det vil også ændre styring af forretningen og HR-området, hvor medarbejderne kan have løsere koblinger til virksomheden. Videngab til diskussion Uddannelse: Ledelse og HR i at opnå medarbejdermobilitet mellem virksomheder Forskning: Udvikle IKT-baserede modulariserede platforme, som giver mulighed for Plug/Play integration af samarbejdsformer Udforske konceptet den virtuelle virksomhed, herunder teknologi enablers, kultur, m.v. Udforske netværkssamarbejde og konceptet Intelligente, modulære forsyningskæder 29

30 30

31 Fortsat dialog om det videnbehov de fem fremtidsbilleder har afdækket For at Danmark skal kunne fastholde produktion som en betydende sektor kræves der en stor og mangesidig indsats fra de enkelte virksomheder, samfundet og de industrielle organisationer. De fem opstillede fremtidsbilleder kan anvendes som et udgangspunkt for denne diskussion. Sammen med billederne er der peget på, hvad der er behov for at udvikle og formidle af viden, så rammevilkårene for produktion bedst muligt kan rumme de fem billeder. Forskningskatalog Mere uddybende har 2025-gruppen ud fra de videnbehov, der er ridset op for hvert af de fem fremtidsbilleder, udarbejdet et katalog over konkrete behov for en fremtidig indsats inden for produktionsforskning. Kataloget som udgives i en parallel publikation - peger på en række konkrete områder, hvor der er behov for en forsknings- og udviklingsindsats i de kommende år. Fremmes disse områder, vil det styrke og udvikle Danmarks produktionskompetence. Der er derfor behov for at finde midler til at finansiere denne forskning og udvikling, ligesom der er behov for at udvikle instrumenter til at øge samarbejdet mellem universiteterne indbyrdes samt mellem universiteterne og dansk industri. Industri og universitetssamarbejde Industrien og den enkelte virksomhed har også et væsentligt ansvar. Det er vigtigt, at den enkelte virksomhed har et højt ambitionsniveau, og at den vedholdende forfølger dette mål bl.a. gennem løbende kompetenceudvikling. I denne sammenhæng ville flere danske virksomheder også små og mellemstore virksomheder, kunne drage fordel af at indgå et tættere samarbejde med videncentre og universiteter. Tilsvarende vil et sådant samarbejde også gavne universiteternes forskning, undervisning og uddannelser. De fem fremtidsbilleder kan være en del af dialogen for et sådant samarbejde og udviklingen af ny viden og kompetencer gruppen vil anvende fremtidsbillederne og deltager gerne i en videre dialog herom. 31

32 32

33 Bilag 1: Oversigt over deltagere Følgende personer har deltaget i projektet og har bidraget til dannelsen af de fem billeder: Danfoss: Hans Christian Orye, Jesper Høyer, Lars Finsen Lars Vorm, Morten B. Sørensen, Peter Johansen Søren Lauridsen, Torben Sindberg Danish Crown: Søren F. Eriksen CO Industri: Arne Jensen DI: Henrik Valentin Jensen DTU Management: Per Langaa Jensen, Martin Grunow, Renzo Akkerman Grundfos: Jacob Dirks, Jacob Nielsen, Jeppe Drachmann Christensen, Johnny Overgaard, Klaus E. Christensen, Rikke Landlyst Groth, Søren Møller, Torben Buch Rasmussen LEGO: Chresten Bruun Robocluster: Niels Jul Jacobsen, Bruno Hansen SDU, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute: Henrik Gordon Petersen Teknologisk Institut DMRI: Keld Mønsted, Lars Hinrichsen Terma: Henrik Christensen, Jesper Freltoft AAU, CIP: Anders Vestergaard, Jens Ove Riis, John Johansen AAU, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi: Christian Tollestrup AAU, Institut for Mekanik og Produktion: Ole Madsen Følgende personer har holdt oplæg ved projektets workshops: Asger Daugbjerg Huset Mandag Morgen Jørgen Steen Nielsen Dagbladet Information Ton van Keken InterfaceFLOR (NL) Jan Sjögren Swerea IVF AB (S) Lutz Oliver Schapp WZL, RWTH Aachen (D) Søren Løkke AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Anders Hedegaard Petersen Gabriel Henrik Larsen IdePro A/S Brian Vejrum Wæhrens AAU, CIP: 33

34 34

35 Kilder 1. Nationalbankens kvartalsoversigt, 1. kvartal Ingeniøren, 27. marts Børsen, 3. juni Manufuture, Sådan ligger landet, DI april FuTMaN - The Future of Manufacturing in Europe March Jylland-Posten, den 24/ Dalum, i Fremtidens produktion i Danmark, Industrien, Jyske Markets 3. marts, DRUID Working Paper No Sådan ligger landet, DI Linder, Jarvenpaa and Davenport, Sloan Management Re-view, Nyt innovationsnetværk for underleverandører i vindmølle-industrien, Metal Supply, 17. Marts Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation. Innovation: Analyse og evaluering 1/2010. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Fig.1 Danmarks statistik Fig.2 Danmarks Statistik og DI-beregninger 9. Inspireret af Interaktive virksomheder, Dansk Industri & Center for Industrial Production, AAU,

36

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2 Produktion 2025 Katalog for udviklings- og forskningstemaer Juni 2010 Version 1.2 1 Indledning Dette katalog er en oversigt over forsknings- og udviklingstemaer, der er identificeret i projektet Produktion2025.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Opfindsomhed og innovationskultur mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Summerier 1. Jeg vil gerne være opfindsom, men. 2. Jeg vil ikke være opfindsom, fordi. 3.

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011

Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011 Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011 Indledning og sammenfatning Fokusanalysen Fremtidens produktion i Danmark gennemføres af REG LAB i samarbejde med

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark?

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder. Gennem et unikt samarbejde

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

MADE. Manufacturing Academy of Denmark. Beskæftigede i produktionen

MADE. Manufacturing Academy of Denmark. Beskæftigede i produktionen MADE Manufacturing Academy of Denmark Danmark har et potentiale som fremtidens produktionsland. Det kræver blot viljen til at prioritere og satse på de områder, hvor Danmark kan spille med i den globale

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Metalbranchen i Bevægelse. Finn Visgaard Formand for MbiB

Metalbranchen i Bevægelse. Finn Visgaard Formand for MbiB Metalbranchen i Bevægelse Finn Visgaard Formand for MbiB Stålcentrum, Vejle, April 2011 Metalbranchen taber højde og forsikringen dækker ikke ved havari. Hvad gør vi...? - nogle tanker om hvad vi kan gøre

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere