Halvårsrapport for 1. halvår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Mariager, den 10. august 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2010 Halvårsrapport for 1. halvår Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår Halvårsrapporten viser bl.a. følgende: Resultat før skat, korrigeret for udgifter til Bankpakke I, udgør 38,9 mio. kr., mod 34,7 mio. kr. i Banken har i 1. halvår af 2010 udgiftsført 20,4 mio. kr. vedrørende Bankpakke I. Nedskrivninger og tab udgør 56,9 mio. kr., mod 47,1 mio. kr. i 2009 Solvensprocenten er øget til 18,7 %. Resultatforventningerne for 2010 fastholdes uændret på mio. kr. før kursreguleringer og nedskrivninger. Banken har igennem 1. halvår af 2010 styrket likviditeten, bl.a. via obligationsudstedelser mv. på 1,7 mia. kr. Likviditetsoverdækning, i forhold til lovkrav, udgør 216 % Regnskabet samt kommentarer fremgår af vedlagte sider. Eventuelle spørgsmål til halvårsrapporten kan rettes til undertegnede på tlf Med venlig hilsen ØSTJYDSK BANK A/S Jens Vendelbo Bankdirektør Side 1/16

2 HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2010 Indholdsfortegnelse: Side: 3. Ledelsespåtegning 4. Hovedtal ved halvår 5. Kommentarer til udviklingen i det forløbne halvår 10. Resultatopgørelse 1. halvår Balance pr. ultimo juni Noter 15. Nøgletal 16. Pengestrømsopgørelse Side 2/16

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010 for Østjydsk Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsbørsmæglerselskaber m.fl. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2010 og af resultatet samt pengestrømme for første halvår Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiver og økonomiske forhold, periodens resultat samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står over for. Halvårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af bankens revisor. Mariager, den 10. august 2010 Direktion Jens Vendelbo Bankdirektør / Flemming Johnsen Økonomidirektør Bestyrelse Thorvald Christensen Jørgen Thybring Hansen Erik Aggerbo Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Knud Timm-Andersen Henning Rose Bjarne Enggaard Bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Side 3/16

4 Hovedtal ved halvår Helår kr kr kr kr kr kr Driftsregnskabet: Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Basisindtjening Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter (provision Bankpakke I) Nedskrivninger på garanti vedr. Bankpakke I Nedskrivninger på bankens egne udlån mv Resultat kapitalandele i tilknyt. selskaber Resultat før skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter: Udlån Indlån Egenkapital Ansvarlig kapital Balancesum Ikke balanceførte poster: Garantier Nøgletal: Egenkapitalens forrentning (før skat) 5,8% 2,8% 3,7% 18,0% 21,0% 18,6% Solvensprocent 18,7% 18,5% 17,7% 13,8% 13,1% 15,0% Aktiekurs Indre værdi Antal medarbejdere (omr. til heltid) Side 4/16

5 Overskud på 38,9 mio. kr. før udgifter til Bankpakke I Østjydsk Bank opnåede i 1. halvår af 2010 et resultat på 38,9 mio. kr., før indregning af bankens udgifter til Bankpakke I, og efter indregning af disse udgifter, blev resultatet på 18,5 mio. kr. før skat. Tilsvarende tal ved halvår 2009 var 34,7 mio. kr. og 9,0 mio. kr. Bestyrelsen betegner det opnåede resultat som tilfredsstillende, henset til bankens betalinger til Bankpakke I samt de fortsatte negative konjunkturer. Bankens samlede balance udgør ved halvåret mio. kr., sammenholdt med mio. kr. ved halvåret i Solvensprocenten er opgjort til 18,7 %, set i forhold til 18,5 % i Driftsresultatet Netto rente- og provisionsindtægterne er forøget med 11,7 mio. kr. Netto rente- og provisionsindtægter er øget med 11,7 mio. kr. til i alt 148,9 mio. kr. Den procentvise stigning på 8,5 % på denne post, fordeler sig med en forøgelse af nettorenteindtægterne med 11,6 % og en reduktion i garantiprovisioner og gebyrer mv. med 2 %. Kursreguleringer på 13,6 mio. kr. Bankens kursreguleringer viser for første halvår af 2010 en gevinst på 13,6 mio. kr., hvor tilsvarende periode i 2009 gav et tab på 1,0 mio. kr. Kursreguleringerne fordeler sig med en gevinst på 3,5 mio. kr. på obligationer, en gevinst på 6,7 mio. kr. på aktier, en gevinst på 3,9 mio. kr. på valuta, og endelig et tab på 0,5 mio. kr. på afledte finansielle forretninger. Driftsudgifter øget med 6,1 mio. kr. Banken har i 1. halvår af 2010 udgiftsført 72,2 mio. kr. i driftsudgifter, inkl. afskrivninger, hvilket er en forventet stigning på 6,1 mio. kr., set i forhold til udgifterne i 1. halvår af Andre driftsudgifter, der primært dækker over bankens provisionsbetaling til staten for at deltage i Bankpakke I, viser en udgift på 14,3 mio. kr., hvor tilsvarende post i 2009 var opgjort til 13,8 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. udgør 56,9 mio. kr. De samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier er udgiftsført med 56,9 mio. kr. i 1. halvår af 2010, hvilket er en stigning på 9,8 mio. kr. fra nedskrivningen i tilsvarende periode af 2009, hvor der blev udgiftsført 47,1 mio. kr. Side 5/16

6 Korrigeres for halvårets nedskrivninger vedr. bankens hæftelser over for Det Private Beredskab, som følge af Bankpakke I, på i alt 6,3 mio. kr., kan nedskrivningerne, inkl. gruppevise nedskrivninger, opgøres til 50,6 mio. kr., hvor nedskrivningerne i 1. halvår af 2009 var på 35,9 mio. kr. Nedskrivningerne på bankens egne udlån samt hensættelser på garantier, i 1. halvår af 2010, svarer til 0,78 % af de samlede udlån og garantier. Banken forventer at nedskrivningerne og hensættelserne, samlet set for 2010, vil ligge i niveauet ca. 1,25-1,5 % af bankens udlån og garantier, hvortil kommer bankens nedskrivninger som følge af garantien over for Det Private Beredskab. Bankens nedskrivninger fordeler sig primært på en lang række individuelle nedskrivninger, især henført til mindre handels- og produktionsvirksomheder i bankens lokalområde. Den finansielle krise har således primært ramt erhvervsvirksomhederne, hvorimod privatsegmentet, indtil videre, stadig kun i meget begrænset omfang har været påvirket af krisen. Bankens udlånsportefølje har en stor spredning på sektorer og brancher, og indeholder ikke pantebrevs- eller spekulationskreditter i værdipapirer, ligesom andelen af bankens udlånsportefølje der relateres til ejendomsmarkedet, ligger på et relativt lavt niveau. Resultat før skat blev 18,5 mio. kr. Bankens nettoresultat før skat viser et overskud på 18,5 mio. kr., hvilket er en fordobling af resultatet på 9,0 mio. kr. for samme periode i Korrigeres for bankens udgiftsførsel til Bankpakke I i 1. halvår af 2009, kan resultatet opgøres til 38,9 mio. kr., hvor tilsvarende resultat i 2009 var på 34,7 mio. kr. Skat er udgiftsført med 4,8 mio. kr., hvorefter nettoresultatet efter skat udgør 13,7 mio. kr. Balancen Bankens balance udgør mio. kr. - en stigning på 17 % i forhold til balancen ved halvår I forhold til ultimo 2009 er balancen steget med 12 %. Bankens udlån er opgjort til mio. kr., indlån og anden gæld er opgjort til mio. kr. og endelig er garantiporteføljen opgjort til mio. kr. Sammenholdt med tallene ultimo halvår 2009, er indlån og anden gæld steget med 29 %, medens udlån er steget med 12 %, og garantiporteføljen er reduceret med 13 %. I forhold til årsskiftet, er indlån steget med 16 %, udlån steget med 4 %, og garantiporteføljen steget med 3 %. Stigningen i bankens udlån skyldes primært gennemførte omlægninger af kundernes udlandslån, mod garanti fra banken, til nu at være udlån i bankens egne bøger. En sådan omlægning medfører forøgede udlån for banken, og en tilsvarende reduktion af bankens garantimasse. Den Side 6/16

7 reelle stigning i bankens udlån siden halvår 2009, excl. omlægning af finanslån, udgør således kun 123 mio. kr., svarende til 2,9 %. Summen af bankens store engagementer er fortsat faldende, og på et relativt lavt niveau. Fra halvår 2009 til halvår 2010 er summen af store engagementer således reduceret fra 38,1 % til nu at være på 26,8 %. Likviditet Den danske stat udstedte, via Bankpakke I, en 2-årig garanti for alle indlån og simple fordringer i de pengeinstitutter, der tilsluttede sig ordningen. Med udgangen af september måned 2010 udløber denne generelle statsgaranti, hvorefter kunder i danske kreditinstitutter vil være sikret gennem Garantifonden for Indskydere og Investorer, der dækker nettoindeståender på op til EUR, svarende til kr. pr. indskyder. Som forberedelse til udløbet af statsgarantiordningen, blev der, som en del af Bankpakke II, indført mulighed for at tilkøbe en forlænget statsgaranti i yderligere 3 år. I november måned 2009 modtog banken tilsagn fra Finansiel Stabilitet, om at banken var bevilget en låneramme på mio. kr., hvorved banken sikredes mulighed for at hjemtage yderligere funding til banken for en periode på 3 år, med garanti fra staten. I 1. halvår af 2010 er denne låneramme blevet forhøjet til mio. kr. Som det har fremgået af bankens fondsbørsmeddelelser gennem 2010, har banken i 1. halvår udnyttet rammen med følgende: 17. februar 2010 Fast forrentet lån på 500 mio. SEK. 26. marts 2010 Variabelt forrentet lån på 60 mio. EUR. 19. maj 2010 Variabelt forrentet lån på 400 mio. DKK. 25. juni 2010 Variabelt forrentet lån på 500 mio. DKK. Halvårets samlede udnyttelse af rammen med statsgaranti er således på mio. DKK, hvoraf mio. kr. indtil videre er tilgået banken, medens de resterende 500 mio. kr. forventes solgt til fortrinsvis institutionelle investorer på et senere tidspunkt. Hjemtagelsen af de pågældende lån har dels haft til formål at erstatte tidligere fundinglån, og dels at styrke bankens generelle likviditetsberedskab. I forhold til 1. halvår 2009 er forholdet mellem Udlån og andre tilgodehavender og Indlån og anden gæld forbedret, idet bankens indlånsunderskud er reduceret fra mio. kr. til 981 mio. kr. I samme periode er likviditeten fra posten Udstedte obligationer øget med 590 mio. kr., medens træk i andre pengeinstitutter er reduceret med 463 mio. kr. Samlet set er bankens likviditetsforhold således styrket gennem det seneste år, og pr. 30. juni 2010 udgør bankens likviditetsoverdækning 216,0 %, hvor tallet på samme tid i 2009 var på 150,6 %. Side 7/16

8 Kapitalforhold Bankens egenkapital er øget fra 629 mio. kr. ved halvår 2009 til nu at udgøre 647 mio. kr. Bankens samlede efterstillede kapitalindskud er opgjort til 560 mio. kr., og den samlede ansvarlige kapital kan således opgøres til mio. kr. pr. 30. juni Bankens basiskapital pr. 30. juni 2010 udgør mio. kr., og er sammensat af kernekapital på 776 mio. kr. og efterstillede kapitalindskud mv. på 376 mio. kr. Bankens solvensprocent ultimo juni 2010 er på 18,7 %, og kernekapitalprocenten er på 12,6 %. Ved halvår 2009 var de tilsvarende procenter henholdsvis 18,5 % og 12,1 %. Banken har, med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om opgørelse af pengeinstitutternes individuelle solvensbehov, opgjort bankens solvensbehov til 9,6 % ved udgangen af 1. halvår I forhold til bankens solvensprocent på 18,7 %, har banken således en overdækning på det individuelle solvensbehov på 9,1 procentpoint, svarende til 95 %. Forventninger til 2. halvår 2010 I forbindelse med offentliggørelsen af bankens resultat for 2009, valgte banken, henset til de vanskelige konjunkturforhold, alene at fremkomme med forventninger til et 2010 resultat, opgjort før kursreguleringer og nedskrivninger. Bankens forventninger til 2010 resultatet lå på daværende tidspunkt i niveauet 115 til 125 mio. kr. I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 1. halvår 2010, fastholder Østjydsk Bank disse resultatforventninger. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten, der ikke er revideret, er udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs A/S regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer og Finanstilsynets regler om finansielle rapporter for pengeinstitutter (regnskabsbekendtgørelsen). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Transaktioner med nærtstående parter Som nærtstående parter anses tilknyttede virksomheder samt direktion og bestyrelse. Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsmæssige vilkår. Side 8/16

9 Andre forhold Banken har indtil videre valgt uændret at fortsætte med alene at offentliggøre såvel halvårssom helårsrapporter. Henset til det generelle forhold at aktionærer i lokale pengeinstitutter, og dermed også i Østjydsk Bank, har et langsigtet formål med deres investering i bankens aktier, vurderes der ikke aktuelt behov for offentliggørelse af kvartalsrapporter. Østjydsk Bank vil i stedet for offentliggøre en periodemeddelelse i 2. halvår 2010, og der henvises i den forbindelse til bankens offentliggjorte finanskalender. Der er i øvrigt ikke siden 30. juni 2010 indtruffet forhold, der er af vigtighed for bedømmelsen af bankens økonomiske stilling samt resultat i det forløbne år. Finanskalender november 2010 Periodemeddelelse. Fondsbørsmeddelelser 2010 Østjydsk Bank A/S har i perioden fra 1. januar 2010 og frem til 10. august 2010 fremsendt nedenstående fondsbørsmeddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen. Meddelelserne kan genfindes på bankens hjemmeside : Nr. Dato Indhold februar Årsregnskabsmeddelelse for februar Indkaldelse til ordinær generalforsamling februar Udstedelse af obligationslån februar Årsrapport marts Rentefastsættelse på 200 mio. kr. senior kapital marts Forløb af ordinær generalforsamling marts Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling marts Udstedelse af seniorkapital april Forløb af ekstraordinær generalforsamling april Vedtægter pr maj Periodemeddelelse efter 1. kvartal maj Udstedelse af obligationslån juni Udstedelse af obligationslån august Halvårsrapport 2010 Side 9/16

10 Resultatopgørelse for 1. halvår 2010 Helår kr kr kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Side 10/16

11 Balance pr. ultimo juni 2010 AKTIVER Helår kr kr kr Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanke Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Akkumulerede værdireguleringer heraf opskrivningshenlæggelser heraf akkumulerede værdireguleringer af sikringsinstrumenter Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt PASSIVER I ALT Side 11/16

12 Noter til halvårsrapporten 2010 Helår kr kr kr Note 1 - Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Andre renteindtægter I alt renteindtægter Note 2 - Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Note 3 - Kursreguleringer af: Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer Note 4 - Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Note 5 - Res. af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder: Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder Side 12/16

13 Noter til halvårsrapporten 2010 Helår kr kr kr Note 6 - Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser.: Øvrige forpligtelser Andre forpligtelser i alt Note 7 - Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantidebitorer: Individuelle nedskrivninger/hensættelser: Nedskrivninger/hensættelser primo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tilbageførsel af nedskriv./hens. foretaget tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat Ultimo Gruppevise nedskrivninger/hensættelser: Nedskrivninger/hensættelser primo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tilbageførsel af nedskriv./hens. foretaget tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat Ultimo Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantidebitorer Heraf hensættelser på garantidebitorer Side 13/16

14 Noter til halvårsrapporten 2010 Note 8 - Udvikling i egenkapitalen: Akk. Overført Foreslået Egen- Aktie- værdiregu- resultat udbytte kapital kapital leringer mv. i alt kr kr kr kr kr Egenkapital Køb/salg egne aktier, netto Kapitaltilførelser/nedsættelser 0 Værdiregulering ejendomme Periodens resultat til egenkapital Egenkapital Udbetalt udbytte 0 Køb/salg egne aktier, netto Kapitaltilførsel 0 Værdiregulering ejendomme 0 Udbytte egne aktier 0 Periodens resultat til egenkapital Egenkapital Note 9 - Egne aktier: Helår kr kr kr Beholdning af egne aktier er optaget til Antal egne aktier Børsværdi udgør (384,5 kr.) Egne aktiers andel af aktiekapitalen udgør (pct.) 4,1 2,7 4,4 Bankens erhvervelse af egne aktier sker som led i bankens almindelige bankforretninger Side 14/16

15 Nøgletal ved halvår Helår Solvens Solvensprocent 18,7% 18,5% 17,7% 13,8% 13,1% 15,0% Kernekapitalprocent 12,6% 12,1% 12,0% 8,0% 8,0% 8,8% Indtjening Egenkapitalforrentning før skat 2,9% 1,4% 3,7% 9,0% 10,5% 9,3% Egenkapitalforrentning efter skat 2,1% 1,4% 2,9% 7,4% 7,9% 6,7% Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 1,13 1,07 1,08 1,70 1,79 1,66 Markedsrisiko Renterisiko -1,5% 0,0% 0,8% 0,2% 0,1% 0,2% Valutaposition 2,2% 1,0% 0,6% 20,0% 17,2% 37,9% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% Likviditet Udlån + nedskrivn. i forhold til indlån 132,0% 148,8% 146,6% 175,6% 166,0% 132,8% Overdækning i.f.t. lovkrav om likviditet 216,0% 150,6% 174,3% 91,8% 83,2% 85,9% Kreditrisiko Sum af store engagementer 26,8% 38,1% 39,3% 52,0% 98,0% 54,4% Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,3% 2,7% 3,5% 1,7% 1,8% 2,3% Halvårets nedskrivningsprocent 0,8% 0,7% 1,7% 0,2% 0,1% 0,1% Halvårets udlånsvækst 3,9% -0,6% 7,6% 7,3% 24,3% 18,4% Udlån i forhold til egenkapital 7,5 6,9 7,4 7,0 6,6 5,7 Afkast Halvårets resultat før skat pr. aktie (kr.) 25,7 12,8 32,0 75,5 77,6 59,1 Halvårets resultat efter skat pr. aktie (kr.) 19,0 12,2 25,5 61,7 58,6 42,7 Indre værdi pr. aktie (kr.) Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,41 0,34 0,47 0,83 1,64 1,55 Side 15/16

16 Pengestrømsopgørelse ved halvår kr kr Kapitalfrem- Drift: skaffelse Periodens nettoresultat Nedskrivninger på debitorer Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Kapitalfremskaffelse via driften Egenkapital: Ændring i indbetalt aktiekapital Ændring i overkurs ved emission Ændring vedr. sikringsinstrument Ændring vedr. ejendomme Køb/salg egne aktier Udbytte egne aktier Betalt udbytte Egenkapitalfremskaffelse i alt Fremmedkapitalændring i: Gæld til kreditinstitutter, netto Indlån Udstedte obligationer Andre passivposter 1) Efterstillede kapitalindskud Fremmedfinansiering i alt Kapitalfremskaffelse i alt Kapital- Ændring i: anvendelse Kasse m.v. og gældsbeviser der kan refinansieres Udlån 2) Obligationsbeholdning 3) Aktiebeholdning 4) Materielle og immaterielle aktiver 5) Andre aktivposter 6) Kapitalanvendelse i alt Noter 1) Andre passiver, periodeafgrænsningsposter og hensættelser til tab på garantier 2) Korrigeret for nedskrivninger på debitorer 3) Heri indeholdt årets kursregulering af obligationer med i alt tkr. ( tkr.) 4) Heri indeholdt årets kursreguleringer af aktier med i alt tkr. (7.453 tkr.) 5) Korrigeret for afskrivninger på materielle og immatr. aktiver samt opskrivningshenlæggelser Side 16/16

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 11. august 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009.. Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for

Årsregnskabsmeddelelse for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011.. Østjydsk Bank kom ud af 2011 med et overskud på

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 31. oktober 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2011 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere