Topdanmarks resultat H1 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmarks resultat H1 2006"

Transkript

1 Topdanmarks resultat H1 2006

2 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring & BG BG Forsikring Topdanmark Livsforsikring Præmie liv 2,5 mia. kr. Koncern

3 Aktieprofil 3 Klart fokuseret strategi Dansk aktør En forsikringsaktie ikke en investeringsforening Kalkulerede forsikringsmæssige risici Relativt begrænset top-line vækst i skade større i liv Højt cash flow Stort tilbagekøbsprogram Koncern

4 Markedsandele 4 Markedsandele i skade 2005 Markedsandele i liv 2005 Lærerstanden 3,3% Pension Danmark 8,6% Øvrige 18,6% Tryg 21,1% Øvrige 9,4% PFA 23,7% GF Forsikring 2,4% Pensam Liv 12,1% Nykredit 3,0% Alka 3,5% if 5,8% Alm. Brand 9,6% Codan 13,2% Topdanmark 19,5% Industriens Pension 7,0% Topdanmark 4,3% Sampension 9,8% SEB Pension 7,0% Nordea 6,3% Danica 11,9% Koncern

5 Highlights 5 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade og 30,1 pct. i liv Egenkapitalforrentning på 16,7 pct. efter skat (36,2 pct. p.a.) Omkostningsprocenten reduceret med 0,5 procentpoint til 14,4 Combined ratio reduceret fra 93,6 til 86,4 Forventninger: Forventet combined ratio for 2006 justeret fra omkring 89 til knap 88 Resultatprognosen for 2006 er uændret mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet er ligeledes uændret på mio. kr. Koncern

6 Forskel i omkostningsprocent blev udbygget ,8 21,020,620,4 Topdanmark 19,1 18,3 17,2 16,8 15,6 14,6 14,8 14,7 14,4 14, ,6 14,8 Dansk skadeforsikring 22,0 21,4 20,9 19,6 19,1 19,1 16,316,6 15,8 14, H H Q Reduceret med den estimerede effekt af IFRS E 0 Topdanmark 2) Tryg 1) Codan 1) Alm. Brand 1) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostningsprocenten 2) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil omk.pct. være 0,4 procentpoint lavere Skade

7 Højere præmievækst end markedet 7 Combined ratio (dansk forsikring) Præmievækst (dansk forsikring) ,7 108,8 106, , ,8 94,8 92,4 90,9 86,4 96,6 93,4 90,7 87,1 98,0 98,0 96,6 Topdanmark 3) Tryg 1) Codan1) 2) 91,8 97,7 91,3 89,9 91,3 Alm. Brand , ,6 5,6 6,5 7.7 Topdanmark 4,0 2,8 Tryg 3,6 5,2 4,1 3,9 3,4 2,6 2,9-1,5 Codan Alm. Brand Ekskl. Københavnske Re H ) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostnings- og erstatningsprocenten 2) Ekskl. diskontering af erstatningshensættelser 3) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil CR være 0,6 procentpoint lavere H Skade

8 Nedadgående trend for combined ratio ,6 90,7 92,4 90,7 90,9 0,7 0,6 2003* H Q E Styrkelse af reserver 89,6 Januarstorm korrigeret til et normaliseret stormforløb Combined ratio 86,4 84,0 < 88,0 Nedenstående trend for combined ratio: Forbedring på arbejdsskade Faldende erstatningsprocent som følge af rentestigningen Forbedring af syge-ulykke Giver gode muligheder for at modstå øget konkurrence * 2003 reduceret med den estimerede effekt af IFRS Skade

9 Udsigter for skadeforsikring 9 Hårdere konkurrence baseret på distribution, service, personale og pris Fortsat forventet præmievækst på knap 5 pct. i 2006 Præmievæksten ventes at falde gradvist henover 2006 CR justeres fra omkring 89 til knap 88 for 2006 Skadefrekvensen på motor har været uændret i H Forventer også uændret skadefrekvens på motor i H Kan, hvis nødvendigt, investere i øget konkurrencedygtighed og stadig nå målsætningen om en overskudsgrad på 10 pct. de kommende år Skade

10 Kan der tjenes penge på skadeforsikring? 10 Forudsætninger: Egenkapital 33 pct. af præmieindtægterne Combined ratio 89 Renteindtægt på hensættelser (inkl. diskonteringseffekt) svarende til 1,0 pct. af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 pct. Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 1,0 101,0 Udgifter 89,0 12,0 ~ ROE = 36,0 pct. Afkast af egenkapitalen: 5,0 pct. ROE (egenkapitalforrentning) før skat 41,0 pct. Skade

11 Fortsat høj vækst i løbende præmie Pct. Præmievækst, bruttopræmie 32,0 30, Pct. Sammenligning af præmievækst på løbende præmie H , ,5 22,0 15,2 11, ,8 8,2 8,3 10, H E 0 Topdanmark Nordea Danica PFA SEB Liv

12 Højt nettoafkast for pensionskunder i Topdanmark 12 Akkumulerede investeringsafkast 2002-H Sammenligning af netto- og bruttoafkast H Pct ,1 40,2 30,9 31,3 27,6 37,6 33,7 Pct (2) 2,9 3,2 3,1 3,7 2,3 2,0 1,4 0,0-1,2 (3.5) -3,7-4,0-4,1-4, Top Liv (I) Top Liv (V) Nordea Danica Alm. Brand PFA SEB (4) (6) Top Liv (I) Top Liv (V) Netto Nordea Danica Alm. Brand Brutto PFA SEB Liv

13 Udsigter for livsforsikring 13 Forventning til den samlede præmievækst for 2006 er øget fra 15 pct. til pct. For løbende præmie er vækstforventningerne for 2006 øget fra over 10 pct. til pct. Bonusgrad på 10,1 pct. i Liv I, hvilket er blandt markedets højeste Depotrente på 5,0 pct. for 2006 i Liv I Hovedparten af de øvrige markedsdeltagere ligger på 4,5 pct. Øget kundemobilitet Større gennemslagskraft over for store virksomheder Har introduceret et nyt markedsrenteprodukt - Profilpension Venter stigende andel af nytegning i markedsrenteproduktet Lavere solvenskrav til Profilpension end til garanterede produkter Liv

14 Uændret resultatprognose for I Q1-rapporten blev resultatprognosen for 2006 opjusteret med 150 mio. kr. til mio. kr. efter skat Investeringsresultatet har i Q2 været lavere end forudsat Skadeforløbet har i Q2 været bedre end forudsat Samlet ligger resultatprognosen for 2006 uændret på mio. kr. efter skat Svarer til en ROE efter skat på 30 pct. Forudsætningerne i prognosen for 2006 er baseret på kurserne 18. august 2006 Koncern

15 Tilbagekøb svarende til en udlodningsprocent på 8 15 Det forventede tilbagekøb er ligeledes uændret på mio. kr. i 2006 Tilbagekøbet for 2006 svarer til en udlodningsprocent (yield) på 8 På nuværende tidspunkt er der i 2006 tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 784 mio. kr. Siden 1998 har Topdanmark tilbagekøbt 52,8 pct. af de udestående aktier Gennemsnitskurs: 240 Koncern

16 16 - en kilde til opdateret information om Topdanmark

17 Disclaimer 17 Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EUmæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold i halvårsrapporten Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af halvårsrapporten for første halvår 2006.

18 18 Bilag

19 Effekt af en stigning af rentekurven med 1 pct. point 19 Umiddelbar effekt Første års effekt Efter Mio. kr. skat Kursreg. af investeringsaktiver -281 Kursreg. af erstatningshensættelser 269 Engangseffekt af rentestigning -12 Mio. kr. Efter skat Merafkast af rentebærende fordringer 27 0,9 pct. point fald i erstatningsprocent 59 Løbende effekt af rentestigning 86 Engangseffekt af rentestigning -12 Resultateffekt i alt 74 Koncern

20 Model for aktietilbagekøb (1/2) 20 2 x solvenskravet i skadeforsikring (præmiebaseret) 1,5 x solvenskravet i livsforsikring 1 års vækst i solvenskrav 0,3 x aktieeksponeringen (koncern ekskl. liv) 1 x rentefølsomheden (koncern ekskl. liv) Mio. kr Mio. kr finansieret af ansvarlig kapital, langfristede lån eller committed lines til moderselskabet (20 pct. af mio. kr.) -881 I alt egenkapital Koncern

21 Model for aktietilbagekøb (2/2) 21 Mio. kr. Egenkapital primo 2006 Egenkapital reduceres med skatteaktiv -132 Egenkapital reduceres med goodwill -441 Værdi af egne aktier ved optionsudnyttelse 128 Værdi af egne aktier henlagt til hedging af warrantprogram 336 Kapitaldækning Forventet overskud og bevægelser på egenkapitalen efter likviditetsbelastende skat 2006 (middelværdi) Forventet kapitaldækning ultimo Rimelig kapitaldækning primo pct. af et års normalvækst i rimelig kapitaldækning Forventet rimelig kapitaldækning ultimo Tilbagekøbspotentiale Koncern

22 Normaliseret afkast i livsforsikring 1/2 22 Forudsætninger: Solvensminimum: 893 mio. kr. Nødvendig kapital: 120 pct. x solvensminimum = mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 4,5 pct. Risiko- og administrationsresultat: 0,5 pct. af præmien = 16 mio. kr. Positivt realiseret resultat Kundernes opsparing: Liv I : 9,8 mia. kr. Liv V: 8,0 mia. kr. Liv

23 Normaliseret afkast i livsforsikring 2/2 23 Afkast af livsforsikring: Mio. kr. Investeringsafkast af nødvendig kapital på 4,5 pct. 48 Risikotillæg: 0,40 / 0,55 pct. af kundernes opsparing pct. af risiko- og administrationsresultat ~ ROE = 12,6 pct. Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring m.v.) 13 Kapitalforvaltning 18 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~ ROE = 19,0 pct. Liv

24 Distributionskanaler 24 Skade 2005 Liv % 3% 8% 31% 38% 33% 20% 9% 3% 23% Assurandører Danske Bank/BG Bank Andre (telefonsalg m.v.) Bilforhandlere Butikker Danica Pension Mæglere 26% Assurandører Andre (banker m.v.) Mæglere Hovedkontoret Koncern

25 Investeringsaktiver ultimo H Mio. kr. Koncern ekskl. liv Liv koncern Rentebærende investeringsaktiver Aktier Indeksobligationer Investeringsejendomme Associerede virksomheder Andet Investeringsaktiver Koncerninterne mellemværender Investeringsaktiver modsvarende syge- og ulykkehensættelser Investeringsplaceringer Optjente renter Rentebærende gæld/afledte instrumenter Netto investeringsaktiver Koncern

26 Sammenligning af nøgletal for Q (dansk forsikring) 26 Topdanmark 3) Codan 1) 2) Tryg 1) Alm. Brand Skade pct. 64,8 67,7 60,3 62,9 Nettogenforsikring 5,0-3,3 4,9 Skadeforløb 69,8 64,4 65,2 Omkostningspct. 14,2 19,8 15,7 Combined ratio 84,0 84,2 80,9 2,8 65,7 20,0 85,7 1) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostnings- og erstatningsprocenten 2) Ekskl. diskontering af erstatningshensættelser 3) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil CR være 0,6 procentpoint lavere Skade

27 Udvikling i combined ratio på koncernniveau ,8 93,7 92,4 90,9 86,4 102,4 93,8 2) 91,1 88,8 89,0 99,8 96,3 95,4 94,7 94,9 100,7 95,0 91,3 91,3 89, Topdanmark Tryg 1) 1) 2) Codan 1) Husleje af ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostnings- og erstatningsprocenten Alm. Brand ekskl. Københavnske Re 2) Ekskl. diskontering af erstatningshensættelser IFRS 2005 H Koncern

28 Sammenligning af bonusgrader , ,2 3,5 7,8 5,8 11,2 10,1 10,7 6,4 11,5 4,0 3,2 2,4 2,3 6,2 8,2 3,0 4,9 3,3 8,7 8,8 3,8 3,1 0,8 1,0 0,3 0,0 TD Liv I TD Liv V PFA SEB Alm. Brand AP Danica 1) Nordea 1) 1) Korrigeret for skyggekonto Pension 1) 12,3 10,0 9,2 8,9 6,0 2,0 4,9 4,4 7,3 7,0 11,5 11,4 8,3 6,2 6,4 12, Q H Liv

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på 7.000-8.000 MW, derr nu ventes

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere