Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens arbejdsmarkedsservice"

Transkript

1 Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Tlf Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: December 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade København K Tlf.: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Vester Farimagsgade København V Tlf.:

2

3 1 Fremtidens arbejdsmarkedsservice 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer Det danske samfund står i de kommende år over for flere store udfordringer i bestræbelserne på at øge beskæftigelsen. Udover at sikre og udvikle en effektiv matchning mellem arbejdssøgende og virksomhedernes efterspørgsel, er de centrale udfordringer for en fremtidig og samlet beskæftigelsespolitik: Demografien, idet et stort antal ældre arbejdstagere i de kommende år forlader arbejdsmarkedet, uden at der er tilstrækkeligt med unge, der træder ind på arbejdsmarkedet Fremtidens videnstunge produktion, der kræver en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken, der er i stand til at omstille sig såvel fagligt som geografisk En beskæftigelsespolitik, der bør ses i en sammenhæng, der rækker ud over landegrænserne. Det danske arbejdsmarked kan ikke isolere sig fra en stadig tættere internationalisering, herunder de udfordringer, som følger af udvidelsen af EU til nu 25 lande En effektiv og målrettet beskæftigelsespolitik, der kan imødekomme disse udfordringer, er en afgørende forudsætning for et tilstrækkeligt og velkvalificeret arbejdsudbud, og dermed udvikling og finansiering af velfærdssamfundet. Med de perspektiver, der ligger foran os i beskæftigelsespolitikken såvel nationalt som på EU-planet bl.a. i kraft af EU s fælles beskæftigelsesstrategi er det afgørende, at arbejdsmarkedssystemet bliver statsligt forankret, således at de beslutninger, som Folketinget træffer, direkte kan føres ud i livet. Uanset de politiske beslutninger om den kommunale struktur, der bliver resultatet af strukturkommissionens arbejde, vil kommunerne med sikkerhed være for små enheder til at kunne håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer. 2. En ny arbejdsmarkedsservice Et nyt statsligt forankret arbejdsmarkedssystem vil være i stand til at løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Et nyt arbejdsmarkedssystem skal bygge på det bedste fra det nuværende AF og kommuner. Et nyt statsligt forankret arbejdsmarkedssystem bør tage udgangspunkt i arbejdsmarkedets måde at fungere på og yde en service, der fungerer på såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt niveau.

4 2 En statslig forankret arbejdsmarkedsindsats vil kunne etableres i større regionale enheder, der understøtter et dynamisk arbejdsmarked med krav om større faglig og geografisk bevægelighed på arbejdsmarkedet. Et statsligt forankret system har bedre forudsætninger for at skabe overblik over udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, og dermed også bedre muligheder for at koordinere indsatsen uden hensyn til f.eks. kommunegrænser. En statslig forankring giver endvidere mulighed for landsdækkende beslutninger i beskæftigelsespolitikken. En statslig forankring af arbejdsmarkedssystemet vil sikre, at den enkelte arbejdstager forsikret som ikke forsikret har fri og lige adgang til arbejdsmarkedssystemet, og at rettigheder og pligter er fastsat ens for alle arbejdssøgende. Et nyt statsligt arbejdsmarkedssystem må forankres landspolitisk i en organisation med regionale enheder, der muliggør en sammenhængende indsats, og lokale arbejdsmarkedscentre, der betyder nærhed til borgere og virksomheder. Det bør i sagens natur være gældende, at der i styringsstrukturen også skabes rum for en mere centralt styret prioritering og implementering af arbejdsmarkedsindsatsen for grupper med et geografisk bredere arbejdsmarked, hvor der er truffet politisk beslutning om, at der udformes en landsdækkende eller tværregional indsats for disse grupper. En statslig forankring af arbejdsmarkedssystemet må sikre, at service til arbejdsmarkedet ikke styres ud fra en kort tidshorisont og på grundlag af lokalpolitiske og budgetmæssige interesser. Kommunerne varetager i dag en række tunge driftsopgaver med ældreservice, folkeskole og børnepasning, der har en stor lokalpolitisk interesse, og hvortil der er knyttet stærke pressionsgrupper, som rummer risiko for, at betjeningen af arbejdsmarkedet prioriteres lavt. I en statslig forankring vil der være sikkerhed for, at de økonomiske midler, som Folketinget afsætter til beskæftigelsespolitikken, bliver anvendt til formålet. I en statslig forankring af arbejdsmarkedssystemet vil det politiske ansvar for at betjene arbejdsmarkedet ligge hos Folketinget og beskæftigelsesministeren, således at det ikke spredes hos mange forskellige politiske beslutningstagere i små enheder. Det reelle ansvar for en sammenhængende beskæftigelsespolitik må ikke svækkes. Det vil styrke det demokratiske ansvar og kontrol, at de overordnede rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen fastsættes af Folketinget ved lov, herunder at det økonomiske fundament under beskæftigelsesindsatsen løbende tages op til vurdering og prioritering af Folketinget i de årlige finanslove, eller gennem flerårige forlig. Hovedorganisationerne skal på den baggrund anbefale, at: Et nyt arbejdsmarkedssystem forankres i en statslig organisation. En statslig forankring vil sikre sammenhæng til den overordnede økonomiske politik og fastholde beskæftigelsespolitikken som et anliggende for Folketinget Ansvaret for et nyt arbejdsmarkedssystem bør entydigt ligge hos beskæftigelsesministeren. Det er dermed beskæftigelsesministeren, der har det politiske ansvar for service til arbejdsmarkedet, herunder ansvaret for en målrettet indsats overfor ledige

5 3 Et nyt arbejdsmarkedssystem etableres med en statslig og en regional styring og prioritering af indsatsen. Der etableres arbejdsmarkedscentre på lokalt niveau. 3. Opgaver for og skitse til et nyt arbejdsmarkedssystem Det nye regionale arbejdsmarkedssystem etablerer sig i én organisation med en: Regional organisering, der via kontrakter med det statslige niveau - står for dimensioneringen og prioriteringen af indsatsen i regionen samt forestår tværregionale samarbejder Lokal organisering i arbejdsmarkedscentre, der i den enkelte region står for udmøntningen af de regionale prioriteringer, og dermed varetager den direkte betjening af arbejdssøgende og virksomheder med målrettet og ensartet service Arbejdsmarkedssystemet skal løse opgaver i tæt samspil med den måde, arbejdsmarkedet fungerer på, hvor fokus er, at ledige selv eller med hjælp kan finde arbejde. Udgangspunktet for denne del af arbejdsmarkedssystemet er koncentreret om en hurtig tilbagevenden til beskæftigelse, da indsatsen har at gøre med personer, hvis vigtigste problem er, at de mangler et arbejde. Arbejdsmarkedssystemet skal samtidig kunne løse opgaver for personer, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, og hvor indsatsen skal kunne tackle en langt mere kompleks opgave end at finde et arbejde. Udgangspunktet for denne persongruppe er derfor ikke umiddelbart et job, men gennem deltagelse i beskæftigelsesindsatsens forskellige redskaber, at kunne træde ind på arbejdsmarkedet eller få forbedret jobmulighederne. Et fremtidigt nyt arbejdsmarkedssystem vil som udgangspunkt omfatte alle personer, der anmoder om en service for at opnå beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår. Et nyt arbejdsmarkedssystem FT/Minister (Beskæftigelsesråd) Fastlægger rammer/regler og finansierer Regional arbejdsmarkedsmyndighed (Arbejdsmarkedsråd) Udfylder rammer, prioriterer indsats, koordinerer udbud, overvåger arbejdsmarkedet A-kasserne: Rådighed, kontrol, ydelser Kommuner: Rådighed, kontrol, ydelser Virksomheder Borgere Arbejdsmarkedscentre: (Lokale udvalg) Afdække jobmuligheder, iværksættelse af indsats (egne initiativer eller brug af andre aktører) Aktøropgaver Jobformidling, hjælp til jobsøgning, virksomhedskontakt, opkvalificering Arbejdsmarkedssystemet skal stille viden til rådighed om, hvordan udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet matches. Der skal stilles information til rådighed, der gør det muligt at øge kendskabet til virksomhedernes behov for arbejdskraft og kendskabet til lediges kompetencer.

6 4 Den viden, som arbejdsmarkedssystemet har om virksomhedernes arbejdskraftbehov på kort og lang sigt, og de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, er et vigtigt pejlemærke for løsningen af opgaven med at gøre personer, som er langt væk fra arbejdsmarkedet, til en del af arbejdsmarkedet. Indsatsen for den enkelte skal tilrettelægges med udgangspunkt i behovene på arbejdsmarkedet og med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger for at finde beskæftigelse. Arbejdsmarkedssystemet skal således sikre samme muligheder og krav for borgerne, uanset forsikringsstatus, ydelse og bopæl. Der skal fortsat være et incitament for den enkelte til at lade sig forsikre, hvorfor det todelte ydelsessystem for henholdsvis forsikrede og ikke-forsikrede opretholdes. A-kasserne foretager fortsat rådighedsvurderingen og udbetaler ydelser for de forsikrede ledige, mens kommunerne varetager disse funktioner for kontanthjælpsmodtagere. Finansieringen af indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere og andre kommunale grupper, som er henvist til det statslige arbejdsmarkedssystem, overgår til staten. Et nyt arbejdsmarkedssystem skal sørge for at opkvalificere ledige i forhold til virksomhedernes konkrete efterspørgsel og understøtte den enkelte lediges ansvar for egne muligheder til at finde beskæftigelse samt virksomhedernes behov for at kunne kommunikere deres arbejdskraftbehov. Endvidere skal arbejdsmarkedssystemet sikre et effektivt og koordineret samspil med virksomhederne, således at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted for at få den efterspurgte arbejdskraft. Det er på det statslige og regionale niveau, at der tages de strategiske beslutninger om målgrupper, dimensionering, og økonomiske prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen. Herunder i hvilket omfang og på hvilke måder og områder andre aktører kan bidrage til at øge effekten og kvaliteten i indsatsen. Den konkrete udførelse finder sted i arbejdsmarkedscentrene på grundlag af de regionalt besluttede redskaber. Med en statslig organisering sikres ligeledes muligheden for at tage landsdækkende initiativer eller gennemføre tværregionale samarbejder for at løse de beskæftigelsespolitiske opgaver. Hovedorganisationerne skal på den baggrund anbefale, at: Det statslige arbejdsmarkedssystem organiseres med et passende og mindre antal regionale arbejdsmarkedsmyndigheder, der er baseret på en afgrænsning efter arbejdskrafoplande. De regionale myndigheder omsætter de landspolitiske strategiske prioriteringer til en regional arbejdsmarkedsindsats samt udøver ledelse og styring De regionale myndigheder har ansvaret for overvågningen af arbejdsmarkedet og ansvaret for den regionale beskæftigelsesindsats De regionale myndigheder ledes - efter indstilling fra et regionalt råd - af en chef udpeget af beskæftigelsesministeren

7 5 Det nye arbejdsmarkedssystem etablerer sig med lokale arbejdsmarkedscentre, der betyder nærhed til borgere og virksomheder De lokale arbejdsmarkedscentre er underlagt den regionale arbejdsmarkedsmyndighed og udmønter den direkte beskæftigelsesindsats 4. Arbejdsmarkedscentre én indgang for arbejdssøgende og virksomheder For at sikre nærhed i betjeningen af den enkelte arbejdssøgende og af virksomhederne er det vigtigt, at arbejdsmarkedssystemet også er forankret lokalt, således at den direkte kontakt, beslutning og opfølgning sker med udgangspunkt i de konkrete udfordringer og problemstillinger. I arbejdsmarkedscentre skal arbejdssøgende mødes med en holdning om, at der er brug for personen på arbejdsmarkedet. Hver gang en person henvender sig på grund af mangel på arbejde bør den enkeltes jobmuligheder samt konkrete initiativer i forbindelse hermed vurderes. Dette skal ske uanset om den pågældende er arbejdsløshedsforsikret eller ej. Arbejdssøgende skal vurderes ud fra mulighederne på arbejdsmarkedet. Den arbejdsmarkedsrettede vurdering bør ske på et fagligt bæredygtigt og objektivt grundlag, der uanset hvor i landet den finder sted, kan afgøre og understøtte mulighederne for den enkeltes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Alle arbejdsmarkedscentre skal anvende den samme metode i vurderingen heraf. For at opnå bedre kvalitet og effekt, samt afprøve nye metoder i beskæftigelsesindsatsen vil der kunne inddrages andre aktører til løsning af de forskellige aktiviteter med støtte i jobsøgning, formidling, opkvalificeringstilbud og løntilskud. Alle dele af et nyt arbejdsmarkedssystem bør fremme udviklingen af metoder og redskaber, der kan gøre indsatsen mere effektiv. Kommuner, og eksempelvis formidlingsenhederne, vil i et nyt arbejdsmarkedssystem kunne byde ind på opgaver som anden aktør i det omfang, de er i stand til at opnå de bedste beskæftigelseseffekter af deres indsats. En aktørrolle for kommunerne vil således omfatte opgaver for såvel personer med gode jobmuligheder som personer med ringere jobmuligheder. Hovedorganisationerne skal på den baggrund anbefale, at: Hver region etablerer sig med et antal lokale arbejdsmarkedscentre, som passer til arbejdsmarkedet i regionen. Arbejdsmarkedscentrene har til opgave at tilrettelægge og implementere de regionalt udstukne beskæftigelsespolitiske prioriteringer Arbejdsmarkedscentrene skal vurdere jobmulighederne og indsats i forbindelse hermed for alle arbejdssøgende. Arbejdsmarkedscentrene, der har ansvaret for, at personer med jobmuligheder bliver tilmeldt som ledige, skal sikre, at lediges kompetencer bliver synlige for arbejdsmarkedet, f.eks. via CV-banker

8 6 Arbejdsmarkedscentrene sikrer en professionel og koordineret dialog med virksomhederne, således at virksomhederne kun skal henvende sig et sted for at få den efterspurgte arbejdskraft Arbejdsmarkedscentrene har på grundlag af henvendelser fra virksomhederne ansvaret for, at der formidles arbejdskraft til virksomhederne Arbejdsmarkedscentrene sikrer, at ledige er aktivt jobsøgende. Arbejdsmarkedscentrene kontakter a-kasse/kommunen i tilfælde af, at de ledige ikke opfylder disse forpligtelser Arbejdsmarkedscentrene har myndighedsansvaret for kontakten med alle arbejdssøgende 5. Forankringen til arbejdsmarkedet Det bærende fundament i den danske model er, at parterne på arbejdsmarkedet aktivt spiller med i udformningen af beskæftigelsesindsatsen og dermed påtager sig et medansvar for den førte politik. Det er afgørende for parternes involvering på EU-topmøder om beskæftigelsespolitikken samt opfyldelse af EU s beskæftigelsesstrategi, at der er en kobling mellem parternes involvering nationalt og international. Det vil svække argumentationen internationalt, hvis parterne ikke har et nationalt ansvar. En fastholdelse af parternes inddragelse i beskæftigelsespolitikken vil ligeledes være i overensstemmelse med ILO s konventioner bl.a. om Employment Service Convention. Parternes rolle er at formidle viden mellem beskæftigelsespolitikken og overenskomstsystemet. Et afgørende element heri er at skabe og udvide adgangsvejene ind i virksomhederne for ikke beskæftigede. Kun med en statslig forankring af den politiske kompetence i beskæftigelsesindsatsen vil disse tætte bånd kunne opretholdes og udvikles. En statslig forankring med et direkte ministeransvar og klare administrative regler skaber mulighed for, at parterne på arbejdsmarkedet, herunder de kommunale parter, kan rådgive om nye regler, herunder redegøre for, på hvilken måde nye regler påvirker virksomhederne og den enkelte arbejdstager. Arbejdsmarkedscentrene tilkender og organiserer de tilbud, som skal sikre arbejdssøgende en hurtig og direkte adgang til ordinær beskæftigelse. En vej til beskæftigelse kan væ- re via ordinær eller anden uddannelse For at sikre sammenhæng i alle dele af arbejdsmarkedssystemet, vil det være hensigtsmæssigt at etablere et lokalt udvalg for hvert arbejdsmarkedscenter, der skal følge implementeringen af indsatsen i arbejdsmarkedscentrene.

9 7 Hovedorganisationerne skal på den baggrund anbefale, at: Styring af beskæftigelsesindsatsen sker via beskæftigelsesministeren og via tildeling af kompetence i kraft af lovgivningen til regionale råd. De regionale råd bør afhængig af de resultater de skaber kunne forhandle sig til yderligere kompetence i en kontrakt med beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren rådgives om den samlede beskæftigelsespolitik på landsplan af et råd med repræsentation fra parterne på arbejdsmarkedet Der etableres regionale råd med en repræsentation fra parterne på arbejdsmarkedet til at varetage prioriteringen af indsatsen i forhold til de regionale arbejdsmarkedsmyndigheder For hvert arbejdsmarkedscenter etableres et udvalg, der skal sikre gennemførelsen af den centrale og regionale dimensionerede og prioriterede beskæftigelsesindsats. Med henblik på at styrke den rådgivende indsats overfor kommunalbestyrelsen i forhold til den kommunale indsats overflyttes det sociale koordinationsudvalgs opgaveportefølje til udvalget, hvorfor de sociale koordinationsudvalg nedlægges. 6. Indfasning af et nyt arbejdsmarkedssystem Opbygning af et nyt og samlet statsligt arbejdsmarkedssystem vil berøre de over 1,2 mio. arbejdssøgende, der hvert år betjenes af det nuværende todelte arbejdsmarkedssystem. I respekt for, at etablering af et nyt arbejdsmarkedssystem er en omfattende ændring af arbejdsmarkedssystemet, kan det i en kortere indfasningsperiode overvejes at fortsætte med en opdeling i to store hovedopgaver for arbejdsmarkedssystemet med hver sin arbejdsmarkedsmyndighed. En indfasning kan være baseret på, at et nyt arbejdsmarkedssystem i første omgang etableres i en statslig forankring, der direkte betjener personer, som har gode jobmuligheder og som i dag modtager arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Det statslige arbejdsmarkedssystem skal i denne organisering bidrage med service og viden om arbejdsmarkedet til kommunale myndigheder, der i en overgangsfase vil have ansvaret for den socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsats for personer, der har en længere vej ind på arbejdsmarkedet. En todeling af beskæftigelsesopgaven i en indsats for personer med gode jobmuligheder og en indsats for personer med jobmuligheder på længere sigt vil i en indfasningsperiode tage sigte på at bibeholde den ekspertise, som er hos mange kommuner i forhold til personer med andre problemer end ledighed. Perspektivet i en opdeling er ikke at fraskrive sig ansvaret for en svagere gruppe hos det statslige system og blot overlade en tung og vanskelig opgave til kommunerne. Der er tale om en erkendelse af, at opgaver over for forskellige grupper skal løses forskelligt, men med det samme beskæftigelsesperspektiv for øje.

10 8 Det er imidlertid helt afgørende, at der sikres en indgang for alle arbejdssøgende, og at den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet vurderes på det samme objektive grundlag, hver gang en arbejdssøgende henvender sig på grund af mangel på arbejde. Vurderingen af mulighederne på arbejdsmarkedet samt beslutningen om den efterfølgende indsats, sker hos de statslige arbejdsmarkedscentre for alle arbejdssøgende uanset hvilken myndighed, der efterfølgende har ansvaret. Det er en stor udfordring at få etableret økonomiske incitamenter mellem de involverede myndigheder og for alle aktører i beskæftigelsesindsatsen, der entydigt understøtter målet om selvforsørgelse. Det er vigtigt, at arbejdssøgende ikke bliver kastebold mellem forskellige dele af arbejdsmarkedssystemet. Et grundlæggende princip bør være, at ansvar for opgaveløsningen og ansvaret for at tilvejebringe finansieringen følges ad. Hermed kan uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer undgås og kassetænkning forhindres. En entydig sammenhæng mellem ansvar og økonomi kan holde fokus på at få løst den beskæftigelsespolitiske opgave mest effektivt. Samspillet mellem den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats baseres på et princip om, at pengene følger opgaven. Det bør være staten, der finansierer kontanthjælpsydelsens faste forsørgelsessatser for kontanthjælpsmodtagere med gode jobmuligheder. Hensynet til de store udfordringer, der stilles til beskæftigelsespolitikken taler for en kort proces. Perspektivet og gevinsterne med en sammenhængende beskæftigelsespolitik for alle målgrupper i et nyt og samlet statsligt system bør således fastholdes og realiseres hurtigst muligt. Lønmodtagerne og arbejdsgiverne ser derfor i en indfasningsperiode, at: Der etableres en overgangsordning, således at personer, som er langt væk fra arbejdsmarkedet, og som ikke har været i beskæftigelse i en lang periode efter fælles kriterier bliver vurderet på ny for deres muligheder på arbejdsmarkedet Kommunerne har ansvaret for at løse integrationsindsatsen, hvor kommunerne gennem en samlet og målrettet indsats skal forøge erhvervsdeltagelsen for flygtninge og indvandrere i den 3-årige integrationsperiode Kommunerne har ansvaret for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, der kan bringe personer tættere på arbejdsmarkedet, og dermed øge mulighederne for, at flere personer bliver beskæftiget på arbejdsmarkedet At kommunerne har fokus på, at alle med et arbejdskraftpotentiale får mulighed for at udnytte mulighederne på arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse Kommunerne har ansvaret for en koordineret forebyggende og opfølgende indsats for at øge arbejdskraftudbuddet gennem at reducere varigheden af sygefravær Én indgang for alle arbejdssøgende, således at vurderingen af den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet sker hos de statsligt forankrede arbejdsmarkedscentre. Ansvaret for indsatsen for personer med en længere vej ind på arbejdsmarkedet sker hos kommunerne.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 8GP QWQLQJDI )OHUHLDUEHMGH LNRPPXQHUQH ) OOHV/2'$JUXQGODJIRUNRRUGLQDWLRQVXGYDOJHQH Den politiske aftale om Flere i arbejde giver nye og store udfordringer

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Den globale økonomi: Hvor står vi nu?

Den globale økonomi: Hvor står vi nu? BER s vurdering af udfordringer i beskæftigelsespolitikken Formand Carsten Koch Den globale økonomi: Hvor står vi nu? Bolig- og kreditboble Høj global vækst Finanskrise Økonomisk krise Her er vi nu! Stabilisering

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd RBR Mål og fokuspunkter Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Andre rammer for den regionale styring af beskæftigelsesindsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Beskæftigelsesplanen 2017 Indledning Formålet med Beskæftigelsesplanen er at afstikke retningen for den samlede beskæftigelsesindsats i Herning Kommune, og Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Flexicurity i Rudersdal Indhold Fakta og nøgletal Lovgivning og rammerne for områdets opgaver Beskæftigelsesplan og virksomhedsplan Organisation

Læs mere