DIGITAL DIALOG I SKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL DIALOG I SKOLEN"

Transkript

1 DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse

2 Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET ARBEJDSGRUPPEN 22 DIALOG MED FORÆLDRENE 10 DIALOG I LEDELSESTEAMET 25 OPGAVEN SLUTTER ALDRIG DIALOG OG REGLER 14 DIALOG BLANDT SKOLENS ANSATTE 26 HVORDAN GÆLDER LOVEN ONLINE HVORDAN KAN HÆFTET BRUGES 17 DIALOG BLANDT ELEVERNE 27 VIDEN OG VÆRKTØJER

3 Sæt skolens digitale kultur og trivsel på dagsordenen Skolen anno 2013 er nødt til at være til stede på de digitale medier i mere end én forstand. Det handler om læring med digitale medier, men det handler også om trivsel og værdier, hvis alle skal kunne deltage i den digitale kommunikation kritisk, etisk og respektfuldt. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik spurgte i 2012 lærere og andre fagpersoner om deres oplevelser med digitale medier i hverdagen. Mange forholder sig aktivt til IT og medier i hverdagen, men mange oplever det også som en dilemmafyldt arena. Spørgsmål om ansvar, ophavsret og retten til privatliv dukker gang på gang op, når lærere og elever arbejder, kommunikerer eller mødes online. Derfor er vi som organisationer nu gået sammen om at udvikle dette hæfte med idéer til, hvordan I som lærere, pædagoger og skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan definere jeres skoles værdier og kultur på det digitale område. Hæftet lægger op til, at skolen søsætter større eller mindre projekter, der kan løfte skolens viden og kompetencer på området. Opgaven begynder hos skolens ledelse. Det er der flere grunde til. Først og fremmest fordi hverdagens udfordringer med forsvundne mobiler, ophavsret og digital mobning havner på kontoret. Men også fordi læringspotentialet i digitale medier først for alvor kan frigives, når alle lærere og pædagoger føler sig trygge. God fornøjelse Venlig hilsen arbejdsgruppen bag Digital Dialog i Skolen Medierådet for Børn og Unge Red Barnet Center for Digital Pædagogik Skolelederforeningen Danmarks Lærerforening Danske Skoleelever Skole og Forældre BUPL 3

4 DEFINITIONER DIGITAL DANNELSE Digital dannelse er at kunne forstå medierne og deres indflydelse på samfundet samt at kunne håndtere software og hardware og at kunne navigere i digitale medier. Ligeledes dækker begrebet digital dannelse over at kunne kommunikere gennem medierne ved at finde og dele information digitalt, skabe indhold og deltage i sociale digitale processer samt kunne reflektere over egen brug af medier og opnå mål gennem medierne. DIGITAL TRIVSEL Digital trivsel afhænger af digital dannelse og af at besidde en kritisk, etisk og respektfuld social bevidsthed i forhold til sig selv og andre. DIGITAL KULTUR Digital kultur er en fælles forståelse og anvendelse af digitale medier i et fællesskab, f.eks. en skole. Begrebet siger i sig selv ikke noget om, hvorvidt kulturen er god eller dårlig. UDDRAG FRA FAGHÆFTE 48: IT kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene IT. Informationsteknologien og IT-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet og derfor også i skolen. FAKTA OM BØRN OG UNGES LIV PÅ NETTET Danske børn har gode digitale kompetencer. I forhold til det europæiske gennemsnit er danske børn f.eks. i højere grad i stand til at føje en hjemmeside til favoritter (DK 79 %, EU 64 %) og ændre privatlivsindstillinger på sociale netværk (DK 76 %, EU 56 %). Kilde: EU Kids Online, Privatlivet er mest vigtigt for pigerne: 60 % af pigerne tillægger det stor eller afgørende betydning, at det, der deles med venner, ikke bliver delt med andre. Det samme tal for drengene er 44 %. Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, 2013 Vi kan gøre det meste digitalt bare på en anden måde. En amerikansk undersøgelse har f.eks. vist, at en 12-årig pige blev lige så beroliget ved at tale med sin mor over telefonen som ved at få et fysisk kram. Kilde: Videnskab.dk,

5 HAR I HAFT DISKUSSIONEN PÅ SKOLEN Hvem har ansvaret for at moderere onlinegrupper, der er oprettet i undervisningen eller i SFO en Hvordan reageres der på hadegrupper/ mobning/latterliggørelse af en ansat Hvordan skal vi blande os, hvis vi oplever risikopræget adfærd blandt elever Har skolens ansatte tilstrækkelig viden om onlinemedier Hvordan arbejder vi med nettet i undervisningen, når eleverne så let lader sig forstyrre Hvordan forebygges mobning og konflikter online Er der krav til ansattes private brug af Facebook Hvordan tackles brugen af mobiler i klassen Kan en ansat være ven med en elev eller ung på Facebook Er der beredskab i tilfælde af ulovlig brug af digitale medier Hvordan forholder vi os til aldersgrænsen på onlinetjenester som Facebook Må børn spille spil, hvor den anbefalede aldersgrænse overskrides Må ansatte oprette fiktive profiler, f.eks. som Lilleskolens skolebibliotekar Hvad skal eleverne vide om privatliv på nettet Kan vi bruge ældre elevers mediekompetencer i undervisningen Kan kontaktforældre inddrages i arbejdet med digital trivsel Hvor og hvordan gælder loven om ophavsret, og hvad gør man som lærer/pædagog 5

6 DIALOG OG REGLER For nogle skoler er det godt med regler om brugen af digitale medier; for andre dur det ikke. En ting er dog sikker: Det er ikke nok at skrive ti retningslinjer ned i et strateginotat. Det lyder f.eks. enkelt med en regel om, at skolens ansatte ikke må være venner med elever på Facebook. Men hvad med de lærere, der er i familie med eleverne Eller elever, der har brug for et ekstra holdepunkt i forbindelse med en krise derhjemme DET HELT CENTRALE ER DIALOG Nogle lærere og pædagoger bruger Facebook som lektiebog og til vidensdeling. Andre lærere eller pædagoger ville aldrig drømme om at oprette sig som bruger på sociale medier. Uanset hvilken holdning man har, er det vigtigt at samle alle erfaringer og løbende skabe forståelse for de forskellige valg, der træffes. Dialog er det helt afgørende for at skabe en positiv kultur omkring mediebrug. Et godt kendskab til kollegers holdning til sociale medier vil også gøre det nemmere for elever og forældre at forstå skolens forskellige udmeldinger. REGLER ELLER RETNINGSLINJER Nogle skoler har retningslinjer for ansattes mediebrug. Det kan være med til at skabe gode rammer for mediebrug, men hvis der er for mange, kan det blive en spændetrøje. Regler har deres berettigelse, hvor der er brug for dem, men de skal være forstået af alle og løbende revideres. REGLER Skolen kan f.eks. have regler for opbevaring af UNI Login og brug af computervogne. Regler forventes at blive fulgt. RETNINGSLINJER Samtidig kan skolen have retningslinjer, f.eks. restriktioner for brug af mobiler. Her er ikke tale om faste regler, men en hjælp til læreren/pædagogen, der løbende skal træffe sine valg. STRATEGI Endelig kan skolen have en strategi eller politik, der viser retningen for skolens arbejde med IT og medier, som har betydning for eksempelvis efteruddannelse og ressourcefordeling. 6

7 HVORDAN KAN HÆFTET BRUGES Dette hæfte er tænkt som en konkret og praktisk hjælp til at sætte jeres skoles digitale kultur og trivsel på dagsordenen. Ud fra en målsætning om at involvere både ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre har vi lavet dilemmakort til ledelsesteamet, personalegruppen, forældregruppen og eleverne kortene finder du også på Dialogen skal først og fremmest føre til øget forståelse, viden og færdigheder i forhold til at inddrage IT og medier i hverdagen, men kan også lægges til grund for udarbejdelse af fælles retningslinjer for skolens brug af IT og medier. Hvis I vil lave en politik på jeres skole om mediekultur, så husk at involvere både skolebestyrelse, medarbejdere, elever og forældre. Der er ikke nogen endegyldig sandhed, når det kommer til håndtering af internettet og de sociale medier. På de følgende sider findes dilemmakort til at skabe dialog i: LEDELSESTEAMET & SKOLEBESTYRELSEN En gruppe lærere vil gerne have ledelsen til at beslutte, om lærere skal bruge Facebook til at kommunikere med klassen. De mener, der kommer et urimeligt pres, hvis nogle gør, og andre ikke gør. Hvad gør I SKOLENS ANSATTE En elev har i forbindelse med en opgave i skolen oprettet en blog om livet i Londons forstæder. Bloggen er fuld af billeder fra nettet. SKOLENS ELEVER Du sidder ved siden af nogle elever, der er inde på en af pigernes facebookkonto. Nu er de ved at læse hendes post højt og svarer også på den. Pigen får faktisk tit negative kommentarer. Hvad er dit dilemma FORÆLDREMØDET Din datter har fået en SMS med teksten hej fede ko. Ved nærmere snak viser det sig, at hun i en periode har modtaget mange SMS er fra et par piger i klassen, der omtaler hende grimt. Hvad gør du Hvordan synes du, skolen skal involveres De andre forældre Eleverne 7

8 Det er skolens opgave at fremme elevernes digitale dannelse, så de bliver kompetente mediebrugere. Dette kan kun ske ved at gøre alle ansatte fortrolige med brugen af digitale medier, både i forhold til den digitale dannelse og de digitale mediers potentiale i undervisningen. LÆRER: Er det o.k., at Facebook kører på elevens computer/smartphone i undervisningen, hvis eleven på trods af dette arbejder godt i forhold til målsætningen PÆDAGOG: Jeg oplever ikke problemer. De fleste situationer vil kunne afføde en god og værdifuld snak med eleverne. LÆRER: Alt det, der sker på de elektroniske medier uden for skoletiden, påvirker eleverne i sådan en grad, at de ikke kan koncentrere sig i skolen og derfor ikke lærer det, de skal. LÆRER: I forbindelse med undervisning i netetik har jeg oplevet at blive hængt ud på nettet. Jeg fik ingen hjælp fra min ledelse, så jeg har ikke arbejdet med sociale medier direkte siden. PÆDAGOG: Man skal passe på ikke at moralisere over elevernes input på f.eks. Facebook. LÆRER: Adgangen til internettet åbner op for Facebook. Det er en evig forstyrrelse i den daglige undervisning. 8

9 ARBEJDSGRUPPEN Arbejdet med skolens online mediekultur kan starte med nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der sætter dialogen i gang mellem skolens parter, følger op på resultater og samler materialet til en handleplan. Skolens ledelsesteam, skolebestyrelsen, ansatte og elevråd bør repræsenteres i arbejdsgruppen. OPSTARTSMØDE Hvad er skolens status: I hvor høj grad taler vi om digital dannelse, og hvilke regler og retningslinjer har vi Hvor vil vi gerne hen: Hvilken viden har vi brug for, hvilken debat, hvilke kompetencer i forhold til at gøre digital dannelse til en del af vores undervisning og skolens kultur, hvilke regler og hvilke retningslinjer Hvordan vil vi arbejde med emnet: Hvilke dilemmakort vil vi bruge, hvilke parter vil vi inddrage, og hvem er ansvarlig Hvordan ser vores tidsplan ud for forløbet FORSLAG TIL KØREPLAN Vi foreslår, at det løbende arbejde med digital kultur og trivsel starter med en proces, der involverer alle på skolen. Det behøver ikke at være meget tidskrævende, hvis processerne lægges ind i skolens eksisterende mødestrukturer hen over skoleåret. KØREPLAN Arbejdsgruppe nedsættes. Indledende personalemøde for at afdække behov og diskutere dilemmaer. Proces med elever, der bidrager til at definere skolens digitale værdier. Temadag med dialog på tværs. Tema på forældremøder. 9

10 DIALOG I LEDELSESTEAMET 10

11 DIALOG I LEDELSESTEAMET Ledelsen og skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle, når skolens digitale kultur og trivsel skal på dagsordenen både som igangsættere og diskussionspartnere. På et dialogmøde i ledelsesteamet eller skolebestyrelsen kan følgende spørgsmål være med til at starte dialogen: HVORDAN ER STATUS PÅ DEN DIGITALE KULTUR OG TRIVSEL HVOR VIL VI GERNE HEN Hvad ved vi om læreres, pædagogers og elevers oplevelse af hverdagen med digitale medier Hvilke holdninger til IT og sociale medier skal kendetegne vores skole Udforsker vi mulighederne på det digitale område Hvordan får vi omsat vores holdninger til handling Hvilke digitale dilemmaer fylder mest hos de ansatte Hvilke retningslinjer og hvilken form for dialog ønsker vi udbredt på skolen Har vi særlige ressourcepersoner til at varetage skolens digitale kultur og trivsel Har vi et beredskab ved sager om mobning og overgreb online både hvis offeret er en medarbejder, og hvis det er en elev Hvem skal have ansvaret for den løbende dialog Hvordan skal temaet digital kultur og trivsel indgå i forældremøder, personalemøder og undervisning Omfatter vores antimobbepolitik brugen af digitale medier Har vi en politik på medieområdet Tager den højde for elevers og ansattes brug af Facebook og andre sociale medier Er vores eksisterende regler og retningslinjer opdateret og kendt af alle Får lærere og pædagoger løftet deres kompetencer på IT-området via efteruddannelse 11

12 TJEKLISTE Ting, der som minimum bør diskuteres på skolen for at skabe bevidsthed om den digitale trivsel og kultur: Privatliv og behandling af personlige oplysninger Offentliggørelse af billeder Venskaber mellem voksne og børn på sociale medier Moderation af grupper på sociale medier Brug af medier i klasser, lærerværelse og SFO Beredskab/særlige ressourcepersoner ved sager om mobning og overgreb online 12

13 TIL LEDELSEN KORTENE KAN BRUGES PÅ ET MØDE I LEDELSESTEAMET, INDEN ARBEJDET MED SKOLENS DIGITALE DANNELSE SÆTTES I GANG. PÅ MØDET KAN FORSKELLIGE RESSOURCEPERSONER DELTAGE, F.EKS. SKOLEBIBLIOTEKAR, AKT-VEJLEDER, SSP-LÆRER OG IT-VEJLEDER. 1 TIL LEDELSEN 2 TIL LEDELSEN 3 TIL LEDELSEN En gruppe lærere vil gerne have ledelsen til at beslutte, om lærerne skal bruge Facebook til at kommunikere med klassen. De mener, der kommer et urimeligt pres, hvis nogle gør, og andre ikke gør. Hvad gør I Nogle elever i 9. klasse har delt en video på Facebook, hvor en lærer skælder voldsomt ud på en gruppe elever. Læreren har meldt sig syg. Hvad er dilemmaerne Mange af lærerne på skolen giver udtryk for stor frustration over, hvor meget private smartphones og computere forstyrrer undervisningen og skoledagen. Nogle mener, at der er brug for en klar udmelding fra ledelsen. Hvad er dilemmaet Der er over 3 millioner aktive danske profiler i Facebook er et kommercielt firma. Offentliggørelse af video er mere følsomt end offentliggørelse af foto. Den kommunale digitaliseringsstrategi lægger op til, at alle elever fremover medbringer egen computer/ mobiltelefon til skolebrug. 4 TIL LEDELSEN 5 TIL LEDELSEN 6 TOMT En forælder fortæller, at dansklæreren i 7. klasse lader eleverne bruge materiale uden hensyn til ophavsretten, når de i undervisningen laver videoer og lægger dem på YouTube. En elev har klaget over en lærer. Efter at eleven havde SMS et i timen, inddrog læreren telefonen. Læreren læste derefter flere af elevens SMS er for at finde ud af, hvem der havde forstyrret undervisningen. Udfyld med jeres egne dilemmaer. Hent skabelon på Skolen kan via Copydan og Koda købe sig til visse rettigheder, men ikke alle. Som udgangspunkt må man ikke bruge andres arbejde uden at have fået lov. Lovgivningen om brevhemmelighed gælder også på mobiltelefonen. Udfyldes med baggrundsviden om emnet. 13

14 DIALOG BLANDT SKOLENS PERSONALE 14

15 DIALOG BLANDT SKOLENS PERSONALE Der er ofte stor forskel på medarbejderes holdninger til og engagement i digitale medier. Det er en målsætning i sig selv at inddrage alle i dialogen om mediebrug. Det fælles arbejde kan starte på et personalemøde eller en pædagogisk dag. Følgende spørgsmål kan bruges som udgangspunkt: STATUS PÅ DEN DIGITALE KULTUR OG TRIVSEL BLANDT PERSONALET HVOR VIL VI GERNE HEN Hvilke digitale dilemmaer fylder mest hos lærere og pædagoger Hvad har vi brug for at vide mere om på feltet Bliver der talt om brug af onlinemedier på personalemøder Hvilke diskussioner vil vi tage op Sprog Privatliv Medieforbrug Sikkerhed Andet Hvordan virker skolens retningslinjer for brug af IT og digitale medier Hvilke værdier vil vi gerne formidle Hvordan bruges sociale medier i kommunikation med elever og forældre Hvilke digitale færdigheder har lærere, pædagoger og elever brug for Har der været sager om chikane i digitale medier, enten af medarbejdere eller af elever Hvordan understøtter vi bedst vores elever, så de har de bedste forudsætninger for at trives med digitale medier Involveres forældre løbende i dialog om børn og unges brug af onlinemedier Bliver ledelsen inddraget i sager om digital mobning Hvilke faglige mål kan vi opfylde ved at inddrage sociale medier i undervisningen Er der ressourcepersoner, der står for det løbende arbejde med mediebrug 15

16 TIL SKOLENS PERSONALE KONKRET KAN FØLGENDE SÆTTE DISKUSSIONEN I GANG. UDVID GERNE MED JERES EGNE DILEMMAER. 1 TIL ANSATTE 2 TIL ANSATTE 3 TIL ANSATTE Du bliver for 117. gang kontaktet af elever fra 6. A, som viser dig eksempler på den grove tone, der præger klassens kommunikation på nettet. Når du tager emnet op i klassen, er de fleste opgivende over for at ændre på sprog, mens andre ikke forstår problemet. En elev har i forbindelse med en opgave i skolen oprettet en blog om livet i Londons forstæder. Bloggen er fuld af billeder fra nettet. En forælder i 4. klasse oplever, at de fleste andre elever i klassen er på Facebook. Hun overvejer, om hendes barn er nødt til at få lov for ikke at ryge ud af fællesskabet. Men hun vil gerne høre, hvad skolens holdning er. Sprog kan virke hårdere, når man ikke kan se hinanden, men samtidig har unge også altid udfordret sproget. Her er sociale medier bare en ny platform. En aftale med Copydan om brug af billeder gælder ikke for brug af billeder på nettet, f.eks. på en blog. Andre muligheder er Creative Commons, EMU og Wikipedia. 94 % af de årige danske børn har en facebookprofil. Kilde: Teenagere deres private og offentlige liv på sociale medier, TIL ANSATTE 5 TIL ANSATTE 6 TOMT Du er venner med din 13-årige datter på Facebook. Nu er hun blevet ven med en pige, der går i den skole, hvor du arbejder, og pigen skriver kommentarer til dig. En lærer har oprettet en konto på YouTube til sin 3.-klasse. Klassen er meget stolt af at have sin egen kanal og eksperimenterer med at redigere film og uploade dem. Flere af klassens forældre klager, da de frygter offentliggørelse af film med deres børn. Udfyld med jeres egne dilemmaer. Hent skabelon på Facebook giver muligheder for at regulere offentlighed med privatlivsindstillinger. Det kræver omtanke at bruge. På YouTube kan man oprette en kanal, der er lukket for andre end dem, der har brugernavn og kodeord. Udfyldes med baggrundsviden om emnet. 16

17 DIALOG BLANDT ELEVERNE 17

18 DIALOG BLANDT ELEVERNE Hvis I vil ændre skolens digitale kultur, skal elevernes ejerskab i centrum. Det er ofte eleverne, der kender de nyeste apps og programmer, og de har ofte stor erfaring med at bruge sociale medier. Arbejdet med eleverne kan f.eks. starte i elevrådet og fortsætte i afdelinger, i klasserne eller i SFO en. Følgende spørgsmål kan tilpasses til både indskoling, mellemtrin og udskoling: HVOR ER VI HVOR SKAL VI HEN Bruges sociale medier til at skabe sammenhold på vores skole Hvad skal alle elever vide om net og mobil Får vi undervisning om netbrug På hvilket klassetrin skal undervisning med internet og mobil starte Har vi lært, hvordan man skriver gode SMS er og opdateringer Hvad vil vi gerne lære af de voksne Kender alle elever konsekvenserne af at dele billeder og film Hvad vil vi gerne lære af ældre elever Ved vi, hvad vi skal gøre, hvis vi får mærkelige beskeder Hvad vil vi gerne lære de voksne Har vi nogensinde oplevet, at der sker mobning på nettet Hvilke etiske regler vil vi gerne have gælder på skolen Ved vi, hvad der er forbudt og tilladt online (f.eks. privatliv, chikane, ophavsret og blufærdighedskrænkelse) Hvem skal lave reglerne Har vi brug for, at vores forældre kender mere til vores sociale liv på nettet 18

19 TIL ELEVER KONKRET KAN FØLGENDE SÆTTE DISKUSSIONEN I GANG: 1 TIL ELEVER 2 TIL ELEVER 3 TIL ELEVER Du er i gruppe med en pige, der har lavet en flot blog til jeres gruppearbejde. Hun har lagt en masse billeder fra nettet ind på bloggen, som hun ikke har rettighederne til. Hvad er dilemmaet Der er blevet sendt et billede rundt af en pige fra 6. klasse, der leger fotomodel i bikini. Sender du billedet videre Har pigen brug for støtte Du sidder ved siden af nogle elever, der er inde på en af pigernes facebookkonto. Nu er de ved at læse hendes post højt og svarer også på den. Pigen får faktisk tit negative kommentarer. Hvad er dit dilemma Der er mange billeder til fri afbenyttelse f.eks. på creativecommons.dk, Wikipedia eller emu.dk. Hvis et billede først er online, har man mistet kontrollen med det også hvis det er en MMS. Mobning opstår tit i klasser, hvor der ikke er tolerance og respekt for alle. 4 TIL ELEVER 5 TIL ELEVER 6 TOMT I har lavet en gruppeopgave om de politiske partier. Nu har din klassekammerat skrevet krænkende beskeder på borgmesterens hjemmeside på vegne af hele gruppen. Hvad gør I Du har fået en anmodning på Facebook om at lave en ask-video om, hvem der er din bedste ven/ veninde. Hvad gør du Udfyld med jeres egne dilemmaer. Hent skabelon på I Danmark er der ytringsfrihed, men vi har en lov imod ærekrænkelse. Nogle børn og unge kommer til at gå over deres egne grænser for at være med i gruppen. Hvor er din grænse Udfyldes med baggrundsviden om emnet. 19

20 Lav klassens gode råd VEJLEDNING TIL PROCESSEN 1 Eleverne arbejder i grupper med dilemmaerne. 2 Eleverne laver i grupper egne dilemmaer. 3 Alle arbejder med de nye dilemmaer. 4 Eleverne laver gode råd i grupper og udvælger sammen de ti bedste. 5 Alle skolens gode råd kan samles centralt, f.eks. på skolens hjemmeside. Er det o.k. ikke at svare på SMS er lige med det samme Hvor meget tid er det o.k. at bruge på at spille Hvad kan man skrive om sig selv på Facebook Kan man dele billeder af andre på nettet Er det o.k. at sige undskyld via SMS 20

21 Klassens råd om net og mobil Udfyld med klassens råd og regler om mediebrug

22 DIALOG MED FORÆLDRENE 22

23 DIALOG MED FORÆLDRENE Mange forældre er usikre på deres egne holdninger til deres børns sociale liv med onlinemedier. Hvornår skal børnene have mobiltelefon Hvad med den 13-års aldersgrænse på Facebook Og hvornår skal de blande sig i børnenes konflikter på nettet Er det skolen eller forældrene, der har ansvaret for at lære børnene om onlinesikkerhed Forældrene er vigtige medspillere, når der skal skabes dialog, og når børnene skal opdrages til at færdes trygt på net og mobil. Forældremødet kan bruges til at diskutere forældrerollen i elevernes digitale trivsel og introducere forældrene til skolens arbejde med og holdninger til den digitale hverdag. Dilemmakortene bruges til diskussion i mindre grupper, og der samles op i fællesskab. CHARLOTTE, FORÆLDER: De skriver mere, end de taler sammen Vores børn, de er integreret i det digitale vi voksne er ikke SKOLE-HJEM-SAMTALER I samtalen om trivsel kan læreren spørge til elevens mediebrug hjemme og vise forældre vej til rådgivning om en indsats på dette felt. EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRE Hvor meget følger forældrene med i elevens digitale hverdag Har forældrene bekymringer, f.eks. om tidsforbrug eller grænser for kommunikation Hvordan forholder de sig til skolens retningslinjer kender de dem Har skolen eller familien oplevet problematiske situationer eller hårdt sprog Har forældrene forslag til, hvordan den positive mediebrug i klassen kan styrkes 23

24 TIL FORÆLDRE KONKRET KAN FØLGENDE SÆTTE DISKUSSIONEN I GANG. UDVID GERNE MED JERES EGNE DILEMMAER. 1 TIL FORÆLDRE 2 TIL FORÆLDRE 3 TIL FORÆLDRE Din søn på 12 år er begyndt at spille rigtig meget på nettet. I dag har han været ovre hos en fra klassen for at spille Grand Theft Auto. Din nabo fortæller, at aldersanbefalingen på spillet er 18 år. En dreng fra din datters klasse har lagt klassens portrætbilleder på nettet. Nogle har fået skæg, og andre er blevet helt skæve i ansigterne. Så har han tagget dem med deres navne. Din datter synes ikke, det er sjovt. Din datter har fået en SMS med teksten hej fede ko. Ved en nærmere snak viser det sig, at hun i en periode har modtaget mange SMS er fra et par piger i klassen, der omtaler hende grimt. Hvad gør du Hvordan synes du, skolen skal involveres De andre forældre Eleverne De fleste computerspil har aldersanbefalinger baseret på, hvor realistisk eller voldsomt spillet virker. Det er i princippet ikke lovligt at offentliggøre private billeder af andre uden samtykke. 12 % af de danske børn og unge (9-16-årige) har oplevet mobning på nettet. 4 TIL FORÆLDRE 5 TIL FORÆLDRE 6 TOMT Din søns lærer mener, at elevernes læring forstyrres af, at de konstant er online. Han vil gerne have forældrene til at komme med en samlet holdning til brugen af mobiltelefoner i skolen. Du synes, at din store søn bruger for meget tid foran computeren. Når du spørger, siger han, at han elsker at være på nettet, og at han ikke vil have, at du blander dig. Udfyld med jeres egne dilemmaer. Hent skabelon på Se fakta om børn og Danske 9-16-årige bruger mobiltelefoner på i gennemsnit over to timer medieraadet.dk. om dagen på nettet. Udfyldes med baggrundsviden om emnet. 24

25 DEN STORE TEMADAG På den store temadag arbejder hele skolen med elevernes sociale liv på net og mobil. Dagen kan strække sig fra det meget ambitiøse tværfaglige forløb til aktiviteter i den enkelte klasse med en fælles samling. Det væsentlige er, at der bliver arbejdet på tværs af klasser og grupper (ledelse, ansatte, elever, forældre) med skolens værdier og holdninger til digitale medier. FIND INSPIRATION TIL TEMAER OG AKTIVITETER PÅ DIGITAL DIALOG I SKOLEN: OPGAVEN SLUTTER ALDRIG Digital trivsel og kultur bør løbende være et punkt på skolens dagsorden, både fordi der hele tiden kommer nye elever og forældre til, og fordi de digitale dilemmaer forandres, hver gang der kommer nye tjenester på nettet. Medierne kan i øvrigt være en god indgang til at tale om identitet, trivsel og kultur i almindelighed både blandt elever, personale og forældre. Hent dette hæfte online på SIKKER INTERNET DAG Sikker Internet Dag er en oplagt lejlighed til at gøre status og lave aktiviteter, der støtter en etisk, kritisk og respektfuld brug af digitale medier. Dagen fejres hvert år i februar over hele verden med konferencer, konkurrencer og events. Find inspiration til at fejre Sikker Internet Dag hos organisationerne i det danske Sikkert Internetcenter: Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge. 25

26 HVORDAN GÆLDER LOVEN ONLINE TRUSLER Trusler sendt via sociale medier, SMS eller kan være strafbare efter straffelovens 266. BREVHEMMELIGHED Det er ikke lovligt at læse andres private beskeder på SMS, mail og sociale medier. Straffelovens 263. FOTOS I DET PRIVATE RUM Ingen billeder taget i det skjulte det må man ikke. Straffelovens 264. KRÆNKELSER Selvom vi har en udpræget ytringsfrihed, må man stadig ikke sige hvad som helst om andre. Vi må f.eks. ikke fortælle noget, der er usandt og vi må ikke krænke andre. Straffelovens 267. PERSONLIGE DATA Vi må ikke dele andres personlige oplysninger på nettet. Det styres af persondataloven. Husk, at også portrætfotos betragtes som personlige oplysninger. Se uddybende forklaringer om lovgivning online på sikkerchat.dk/da-dk/fagfolk.aspx. HUSK SIKKER CHAT-REGLER Sæt grænsen Blokér ubehagelige personer og hjemmesider. Læg ikke private oplysninger om dig selv ud på nettet. Mød ikke en ven fra nettet alene Tal med dine forældre, hvis du vil mødes med en, du kun kender fra nettet. Gå aldrig alene til mødet. Anmeld ulovligheder og snyd Gem beviserne, og anmeld snyd eller ondskabsfuld opførsel. Respektér andre Skriv pænt, og læg ikke billeder eller private oplysninger om andre ud på nettet. Tal med en, du stoler på Husk, at det altid hjælper at tale med nogen, hvis du har oplevet noget dårligt. 26

27 VIDEN OG VÆRKTØJER Læs mere om lærernes erfaringer med brug af medier, og hent dilemmakortene på MEDIERAADET.DK Videnscenter for børn og unges brug af digitale medier. EMU.DK Søg på webetik, og find undervisningsforløb til dine klasser. CFDP.DK Rådgivning på chat og telefon til både børn, forældre og fagfolk. MOBILERMODMOBNING.DK Brug mobilen i undervisningen om digital mobning. DETDIGITALESPEJL.DK Undervisningsforløb om identitet og fællesskab på sociale medier. SIKKERCHAT.DK Viden og undervisningsforløb om børns sociale liv på nettet. 27

28 Digital Dialog i Skolen Målet med dette hæfte er at hjælpe jeres skole i gang med en dialog om digital trivsel og skolens værdier i forhold til børn og voksnes brug af onlinemedier. Hæftet indeholder en række dilemmakort, der kan danne grundlag for arbejdet i skolens forskellige fora: ledelsesteamet, skolebestyrelsen, personalet, eleverne og forældrene. Hæftet giver bud på metoder, så både ledelse, skolebestyrelse, forældre, elever og undervisere kan blive involveret i processen, og så dialogen kan foregå på tværs af disse grupper. Find også materialet online på MÅLGRUPPE Hæftet henvender sig primært til skoleledere, skolebestyrelser, ressourcepersoner og personale, der oplever behovet for at sætte temaet på dagsordenen. Materialerne vil også være anvendelige i andre sammenhænge, f.eks. i fritidsinstitutionerne. Danske børn har sammen med de svenske den tidligste debut på nettet i Europa. I 2012 var danske børn i gennemsnit 7 år, når de debuterede på internettet. Gennemsnittet for Europa var 9 år. EU Kids Online, 2012

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Dialog og dilemmakort til forældre klasse

Dialog og dilemmakort til forældre klasse Dialog og dilemmakort til forældre 3.-6. klasse Derfor det vigtigt Sociale medier handler først og fremmest om mennesker og værdier, oplevelser, fællesskab, delinger, interessefællesskaber og at udforske.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os

Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os Mediepolitik Når børn og unge bruger så megen fokus på digitale medier skal vi forholde os til det som klub skole - bibliotek mm. Vi skal forholde os til alle aspekter: Spil, mobiltelefon. Chatsites, fysisk

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Overordnede ipad regler på Grønnemose skole. Den lånte ipad er Gladsaxe kommunes ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven.

Overordnede ipad regler på Grønnemose skole. Den lånte ipad er Gladsaxe kommunes ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven. Ipads på Grønnemose skole - Gladsaxe Kære forældre og elever på Grønnemose skole Vi har alle fået en Ipad. Den er først og fremmest til pædagogiske formål med henblik på at understøtte elevernes læring.

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Digital trivsel og forældresamarbejde Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND?

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT?

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES?

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES? DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Undervisningsvejledning klasse

Undervisningsvejledning klasse Undervisningsvejledning 3.-10. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

SUNDE MEDIEVANER NOGET VI ER FÆLLES OM. Gode råd til forældre med 0-18 årige børn

SUNDE MEDIEVANER NOGET VI ER FÆLLES OM. Gode råd til forældre med 0-18 årige børn SUNDE MEDIEVANER NOGET VI ER FÆLLES OM Gode råd til forældre med 0-18 årige børn GODE SÆTTER GRÆNSER, SÅ VI VED, HVORDAN VI SKAL OPFØRE OS, NÅR VI BLIVER VOKSNE ELEV I 5. KLASSE Digitale medier herunder

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

Modelfoto: Ulrik Jantzen SÅDAN BIDRAGER FORÆLDRENE. til en antimobbestrategi, der virker

Modelfoto: Ulrik Jantzen SÅDAN BIDRAGER FORÆLDRENE. til en antimobbestrategi, der virker Modelfoto: Ulrik Jantzen SÅDAN BIDRAGER FORÆLDRENE til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING TIL FORÆLDRENE KORT OM FORLØBET FOR FORÆLDRE FORBEREDELSE SÅDAN GIVER I JERES INPUT

Læs mere

undervisningsmiljø i folkeskolen

undervisningsmiljø i folkeskolen dcum.dk undervisningsmiljø i folkeskolen opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø i folkeskolen Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, udgiver dette materiale for at give en nem og hurtig

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk. Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark WWW.MEDIERAADET.DK

Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk. Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark WWW.MEDIERAADET.DK Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark TheirSpace. Internettet er et medium For mange voksne er internettet først og fremmest et medium: Man læser nyhederne

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde

Digital trivsel og forældresamarbejde Digital trivsel og forældresamarbejde af Kuno Sørensen, Jon K. Lange, Marianne Pihl og Gitte Jakobsen I denne artikel stiller vi skarpt på nogle af de digitale dilemmaer eller digilemmaer, som især lærere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det?

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det? DIALOG # 3 Eleverne taler grimt til hinanden Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER?

DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER? DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI. Fritidshjem og -klubber

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI. Fritidshjem og -klubber SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI Fritidshjem og -klubber FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Det er den pædagogiske leder, der beslutter, om jeres fritidshjem eller -klub skal have en antimobbestrategi.

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere