Ledelsesberetning for Lungeforeningen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for Lungeforeningen 2015"

Transkript

1 Ledelsesberetning for Lungeforeningen 2015 Lungeforeningen er en patient- og sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for en vision om sundere lunger livet igennem. Året 2015 blev et helt særligt år, hvor foreningen oplevede den store glæde, at LungePatient.dk henvendte sig for igen at indgå i dialog om en sammenlægning. Det blev muligt at gennemføre som led i, at foreningen siden 2010 har ført en offensiv strategi for at styrke lungesagen. Generalforsamlingen i det tidligere Danmarks Lungeforening i Odense 18. juni 2015 vedtog endeligt og enstemmigt at sammenlægge LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening. Forarbejdet til fusionen var allerede fortaget i 2012 ved en ekstern due dilligence. Fusionen betød, at to af de største og ældste lungeforeninger i Danmark, LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening, kunne fusionere og samle kræfterne i én forening, Lungeforeningen, pr. 1. juli Lungeforeningen har lige siden arbejdet og investeret mange ressourcer i at implementere fusionen både internt og eksternt. Både ift. nye samarbejdsformer på det frivillige område, nyt logo, visuel designguide for Lungeforeningens materialer og implementere, oprette og vedligeholde alle Boserup Mindes medlemstilbud på samt markedsføre dem på varierende måder i Lungenyt, nyhedsmail og på Facebook. I en overgangsfase har vi ligeledes understøttet kommunikation og markedsføring af Støtteforeningernes feriehuse og andre tilbud. Støtteforeningerne til Lungeforeningen er selvstændige juridiske enheder, der er opstået som led i fusionen. Det tidligere LungePatient.dk valgte at lade de daværende lokalafdelinger i LungePatient.dk, som ville indgå i fusionen, blive til nye selvstændige støtteforeninger til Lungeforeningen forud for fusionen. For at sikre en optimal fusionsproces blev det skrevet ind i overgangsvedtægterne, at LungePatient.dks hovedbestyrelse udpegede to medlemmer til Lungeforeningens bestyrelsen for et år. Helge Petersen og Jan Østerdal fra LungePatient.dks daværende forretningsudvalg blev valgt. ÅRETS ØVRIGE RESULTATER Den offensive strategi har betydet væsentlige investeringer, som i første omgang er gået til at fastholde en mere robust organisation, øge kendskabet til lungesagen og sikre patienterne rådgivning og støtte. På baggrund af de seneste års positive resultater har bestyrelsen valgt at fortsætte investeringerne. Investeringerne kan tydeligt aflæses i årsregnskabet, bl.a. i form af de ambitiøse aktivitetsudgifter. Aktiviteter På aktivitetssiden har foreningen også i år hentet midler til et øget aktivitetsniveau. Projekter og samarbejder i 2015 har således givet indtægter, men samtidig lige så mange udgifter til at afholde aktiviteterne, og derfor gavner de ikke direkte bundlinjen. På trods af, at det har været et fusionsår, er vi i foreningen lykkedes med at fortsætte et højt aktivitetsniveau, som svarer til udmøntede aktiviteter for TDKK 9.059, som til sammenligning lå på et niveau af TDKK i I forbindelse med fusionen har bestyrelsen og den daglige ledelse gennemført løbende budgetkorrektioner, hvilket har betydet, at det budgetterede underskud samtidig er forbedret i forhold til forventet. Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter kan således aflæses i form af et underskud på ca. TDKK mod et forventet underskud på TDKK Et resultat bestyrelsen for den samlede Lungeforening finder overordentligt positivt. 4

2 Lungeforeningen foretager sin indsamlingsvirksomhed i henhold til lovgivningen. Det sker i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni Lungeforeningen har siden 2014 bevidst investeret af egenkapitalen i fundraisingarbejdet. Bestyrelsen vedtog i 2014 en strategi, som bl.a. skal sikre, at vi får en økonomisk bæredygtig forening med stabil finansiering af det øgede behov for aktiviteter, der opfylder formålsparagraffen. Det betyder, at vi i 2015 fortsat har investeret i indsamlingsaktiviteter, primært til at rekruttere medlemmer via telefonopkald. Nogle bidrag kommer uopfordret, men de fleste kommer på baggrund af et fokuseret og effektivt fundraisingarbejde. Det er et vilkår for patientforeningers arbejde, at man anvender penge på at fundraise, og vi tilstræber at være effektive og omkostningsbevidste. Vi har fokus på ordentlighed og redelighed og følger ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer. Det digitale fundraising- og kommunikationsarbejde vil være et væsentligt indsatsområde i vores arbejde fremover. Lungeforeningens hovedfokus i arbejdet med at skabe en bæredygtig økonomi var i 2015 forsat at indsamle donationer fra medlemmer og bidragydere. Det seneste år er indtægter fra medlemskontingenter, arv og gaver steget markant fra TDKK i 2014 til TDKK i Som led i Lungeforeningens arbejde med at øge midler til forskning havde Lungeforeningen også den glæde at modtage en enkel donation på kr. i 2015 til at uddele i Danmarks Lungeforenings Fond. Fonden uddeler midlerne sammen med sin øvrige støtte til forskning i Nedenstående tal dokumenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i I 2015 lykkedes det igen at hæve antallet af medlemmer betragtelig således, at foreningen ved udgangen af 2015 havde medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 73 % i forhold til året før. Til sammenligning havde de sygsomdsbekæmpende foreninger, vi sammenligner os med, i gennemsnit en medlemsnedgang på 2 % i 2013 og 2014 ifølge Den danske Fundraisinganalyse 2015 foretaget af ISOBRO. Antallet af presseomtaler, hvor Lungeforeningen var nævnt eller citeret, endte på omtaler i 2015 (i 2014 var tallet 1.437). Det var forventet, at 2015 totalt set ville ende på færre medieomtaler end i 2014, da det strategiske PR-fokus har været nedjusteret, efter lungesatsningen blev vedtaget. Vi har måttet nedprioritere tobaksområdet, da vi ikke længere kan allokere en personaleressource til det. Området har tidligere givet Lungeforeningen mange omtaler, og vi har derfor valgt at fokusere så mange presseindsatser, som muligt, på forebyggelse via tidlig opsporing (lungesatsningen) og patientstøtte snarere end forebyggelse via rygestop. Medlemsbladet Lungenyt udkommer 4 gange om året (feb., maj, sep. og nov.) og henvender sig til lungepatienter og deres pårørende med artikler om bl.a. patientstøtte, forskning og behandling blev også året, hvor vi oplevede en stor vækst i antal modtagere af Lungeforeningens elektroniske nyhedsbrev. Ved udgangen af 2015 gik det ud til abonnenter, der både tæller medlemmer og andre 5

3 med interesse i lungesagen. Den primære vækst kommer fra de telefonopkald, vi foretager som led i indsamlingsstrategien. Vores hjemmeside er populær. Det er særligt eksponering i medierne og et løbende vigtigt arbejde med at få Lungeforeningens hjemmeside synlig via søgemaskiner som fx Google, som har gjort, at endnu flere end i 2014 finder hjælp via I 2015 besøgte i genenmsnit mennesker hver måned vores hjemmeside, og i forbindelse med den Internationale Lungedag 18. november 2015 satte hjemmesiden rekord med unikke besøgende i november måned. Der er igangsat et arbejde med at designe en ny, forbedret udgave af hvor det bl.a. vil blive lettere at besøge vores hjemmeside via mobiltelefoner og tablets som fx ipads. TÆT PÅ PATIENTERNE VI ER DER FOR DIG Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser baseret på de tre vigtige områder patientstøtte, forskning og forebyggelse. For os betyder det, at alle vores aktiviteter først og fremmest er for patienternes og deres pårørendes skyld. Vi støtter lungepatienter og styrker dem til at leve et så godt liv, som muligt, med deres lungesygdom. Vi arbejder for mere forskning i lungesygdomme, så vi kan blive klogere på sygdommene og mulige behandlinger af dem. Og så arbejder vi for at forebygge, at flere bliver syge i deres lunger. Et eksempel på, hvordan vi støtter patienter og pårørende medlemmer så vel som ikkemedlemmer er vores rådgivningsservice. Vi oplever et stigende behov for rådgivning. I 2015 fik vi knap henvendelser til vores rådgivere. Det var over 200 flere end året før. Deruderover er det en glæde, at vi i 2015 igen kunne udvide rådgiverkorpset med viden inden for bl.a. psykologi og børnelungeområdet. UDVIKLING I FRIVILLIGE VI STYRKER DIG Stadig flere engagerer sig frivilligt i Lungeforeningen, især har vi oplevet en stor stigning i vores mange lokale netværksgrupper, der i 2015 nåede op på 90. Lungeforeningen har desuden også haft en stigning på 6

4 fire nye lokalafdelinger i 2015, så vi er nu flere hundrede frivillige, som arbejder for sundere lunger livet igennem, og vi er til stede i 76 ud af 98 kommuner i landet. Patientforeningen Alfa-1 Danmark og de landsdækkende netværk Lungeforeningen værdsætter et tæt og godt samarbejde med Alfa-1 Danmark, som Lungeforeningen er sekretariat for, og de landsdækkende netværk: Nye Lunger (for lungetransplanterede og ventelistepatienter), Sarkoidosenetværket, Netværk for sjældne lungesygdomme, Netværket Lungebarn, Ungenetværket og nu også PCD-netværket, som blev etableret i Tak til alle frivilige En kæmpestor tak til alle Lungeforeningens frivillige også dem som arbejder frivilligt på sekretariatet. Dette arbejde bidrager til, at vi kan gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Frivillige bygger bro mellem mennesker og tager ofte fat i den ensomhed, der kan være forbundet med at leve med en kronisk sygdom. UDVIKLINGEN POLITISK VI KÆMPER DIN SAG Det politiske gennembrud, som Lungeforeningen oplevede i 2014, fortsatte på trods af regeringsskiftet i juni Således var den nye regering enig i at sætte en lungesatsning på Finansloven i november 2015 med 250 mio. kr. til udmøntning i perioden fra Midlerne er afsat til et kompetenceløft i almen praksis, en KOL-kampagne og en styrket tidlig opsporing af KOL i kommunerne, et undersøgelsesprogram for børneastma, en forløbsplan for KOL og en national udbredelse af telemedicin. Lungeforeningen bidrager aktivt til lungesatsningens indsatsområder og implementering. Danske Patienter har udpeget Lungeforeningen til følgende arbejds- og styregrupper i regi af Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen: Følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom (FIKS) Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Følgegruppe for målrettet tidlig diagnose og udredning af astma hos børn og unge Styregruppe vedr. vejledende sundhedsfaglige retningslinjer for telemedicinsk behandling af borgere med KOL Arbejdsgruppe vedr. udrulning af telemedicinsk behandling af borgere med KOL Det kræver en stor ressourceallokering af Lungeforeningens faglige medarbejdere at deltage aktivt i arbejdet sammen med andre dygtige fagfolk i både styregrupper og arbejdsgrupper, der udvikler anbefalinger og forløbsplaner under lungesatsningen. Vi bidrager med vores viden fra antropologiske studier, rådgivning samt vores viden om de behov, vi har identificeret hos borgere med KOL, bl.a. via projektet Fra ensomhed til virtuelle fællesskaber støttet af VELUX Fonden. Indsatsen er strategisk vigtig 7

5 for os, da det giver foreningen mulighed for at inddrage den store viden, vi har om patienterne og pårørendes behov og liv med lungesygdomme. Lungesatsningens overordnede formål er at opspore sygdommene tidligt og tilbyde optimal diagnostik og udredning gennem ensartede behandlingstilbud af høj kvalitet. En tidlig opsporing af KOL og børneastma har den vigtige sidegevinst, at vi samtidig opsporer andre lungesygdomme. Således er lungesatsningen et vigtigt første skridt mon en national forpligtende lungeplan, som samtidig også tager fat på den sociale ulighed. Flere medlemmer af bestyrelsen har i 2015 spillet en stor rolle i forbindelse med møder på både politisk - og embedsmandsniveau. Folkemødet På Folkemøde 2015 var Lungeforeningen med til at stille skarpt på børneastma og telemedicin. Vi var medarrangør af to spændende debatter i hhv. MeningsMinsteriet, med deltagelse af daværende sundhedsminister Nick Hækkerup, og Hos Kasters i Nørregade samt en fodboldturnering med titlen Gi astmaen sparket. Derudover var Lungeforeningen inviteret til at sidde i panel i en række andre relevante debatter om telemedicin. Lungeforeningens årlige lungekonference Lungeforeningen afholdt 25. august 2015 en storstilet lungekonference for fagpersoner på Herlev Hospital. Konferencen var fuldt booket med over 275 tilmeldte. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde var sammen med en lang række andre spændende talere på podiet og gav deres syn på lungesagen. Blandt deltagerne var der repræsentanter for Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og mange fagpersoner inden for lungeområdet. Øget indsats for organdonation giver nu resultat I 2015 fik 393 kritisk syge patienter indopereret et organ fra en afdød eller levende donor. Så mange kritisk syge danskeres liv er aldrig tidligere blevet reddet ved hjælp af en transplantation. En generelt styrket indsats på donations- og transplantationsområdet gennem flere år for at skaffe flere donorer giver nu for alvor resultat. Lungeforeningen har aktivt bidraget og medvirket til indsatsen, som også har øget fokus på at få identificeret egnede donorer blandt døende på intensivafdelingerne og på at få de pårørendes accept til en donation. Selv om stadig flere vælger at melde sig til donorregisteret, er det stadig kun en mindre andel af donorerne, som på forhånd har erklæret sig parate til at afgive deres organer. Lungeforeningens arbejde med den befolkningsrettede indsats fortsætter i regi af Oplysning om Organdonation, som siden 2015 organisatorisk er lagt ind under Dansk Center for Organdonation. BOSERUP MINDE I GLAMSBJERG Efter fusionen har Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationscenter Boserup Minde haft øget aktivitet. I 2. og 3. kvartal af 2015 har vi opnået en ca. 100 % stigning i belægning af kurser og ophold for medlemmer 8

6 grundet en kraftigt intensiveret indsats på alle Lungeforeningens kommunikationskanaler. Det er målet, at stedet skal blive bæredygtigt. KYSTSANATORIET I HJERTING Kystsanatoriet i Hjerting er det eneste sanatorium, som Lungeforeningen fortsat ejer. I 2015 rundede vi 100-året for børns ophold på stedet. Kystsanatoriet i Hjerting blev opført i 1915 som led i bekæmpelsen af den dengang meget udbredte tuberkulose. Stedet udvikler sig fortsat flot i samarbejde med både Den Danske Sundhedstjeneste i Sydslesvig og en række danske kommuner. Stedet er i dag godkendt som social institution til at aflaste og kortvarigt have anbragte børn fra danske kommuner. BØRNELUNGEFONDEN Børnelungefonden er en selvstændig fond oprettet på initiativ af Danmarks Lungeforening i sommeren Behovet for støtte og rådgivning til lungesyge børn og deres familier er stort. I 2015 var Børnelungefonden fortsat i en etableringsfase, og målet er, at fonden i løbet af de kommende år vil skabe det fornødne økonomiske fundament, der skal til for i højere grad at kunne støtte forskning, aktiviteter og information om børnelungesygdomme. Lungeforeningen betjener fonden via en Service- og Managementaftale og yder i denne etableringsfase betydelig støtte til fondens arbejde. DANMARKS LUNGEFORENINGS FOND Lungeforeningens sekretariat afser betydelige ressourcer til at understøtte aktiviteter i Danmarks Lungeforenings Fond,, som Lungeforeningen administrerer. I 2015 har fonden haft særligt fokus på at kunne støtte oplysningsarbejde, understøtte at forskere kan deltage i internationale konferencer og stimulere til et nyt vækstlag af stærke forskere på lungeområdet til fremtiden. STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER Vores arbejde for patientstøtte, forskning og forebyggelse fokuserer fortsat på at dække lungerne hele livet. I 2015 har Lungeforeningen arbejdet videre med en lang række partnerskaber og spændende projekter, som alle bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem. Læs mere om de enkelte projekter på Stærke samarbejdspartnere En række samarbejder har givet både Lungeforeningen og Børnelungefonden (som samarbejder tæt omkring støtte og aktiviteter til lungebørn) medvind i året, der gik. Særligt kan følgende fremhæves: KMD Lungeforeningen var for tredje år i træk inviteret af en af Danmarks største virksomheder, it-virksomheden KMD, til at deltage i motionstriatlonen KMD 4:18:4 i København. Omkring 80 børn og voksne lungepatienter og deres pårørende samt sundhedsprofessionelle fuldførte i august enten en hel motionstriatlon eller var sammen om en stafet. KMD donerede 5 kr. til Børnelungefonden for hver km. virksomhedens medarbejdere svømmede, cyklede og løb ved KMD 4:18:4 og KMD IRONMAN stævnerne rundt om i landet. Matas Matas julekortindsamling gik i 2015 til Børnelungefonden. Halvdelen af beløbet fra salget af Matas julekort 9

7 2015 gik til fondens arbejde med at arrangere FamilieCamp for familier med børn, der er ramt af en alvorlig lungesygdom. Initiativet var en fortsættelse af samarbejdet mellem Lungeforeningen og Matas i 2014, hvor 50 butikker rundt om i landet tilbød lungefunktionsmålinger. Stokke Fem skønne Tripp Trapp kunststole blev i marts 2015 sat til salg på Lauritz.com til fordel for Børnelungefonden. Ambassadør for Lungeforeningen, Line Kruse, blev i 2015 bestyrelsesmedlem i Børnelungefonden og iværksatte i 2015, at firmaet Stokke donerede fem Tripp Trapp stole, dernæst at unge kunstnere pro bono dekorerede dem, og til sidst at Lauritz.com satte dem til salg til højestbydende uden omkostninger. De indsamlede midler fra salget af Tripp Trapp barnestolene gik ubeskåret til Børnelungefonden. Line Kruse er fortsat aktiv som ambassadør for Lungeforeningen primært i danske medier med omtale af Lungeforeningen. Spin for lungerne Ditte og Michael Hyldal Præstekjær, forældre til Victoria, der lever med en lungesygdom, samlede i 2015 over kr. ind til Lungeforeningen. Donationen var resultatet af to vellykkede spinning-events hos Fittness.dk på Kalvebod Brygge i København. Tak til alle samarbejdspartnere Igen i år skal lyde stor tak til vores løbende samarbejde og konkrete støtte til lungesagen fra fonde, ministerier, regioner, kommuner, forskningsmiljøer, faglige netværk, patientorganisationer og en lang række private virksomheder. En stor til VELUX Fonden, Trygfonden, Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Louis Petersens Legat, Tømmerhandler Alfred Gotlieb Nilsson og hustru Karen Marie Nilssons Legat og Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger. De videnskabelige og faglige selskaber, som Lungeforeningen har sekretariatsfunktion for, giver hvert år en stor værdi til foreningens arbejde. En særlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sammenhænge og på en lang række andre fronter er en stærk alliance for foreningen. Lungeforeningen nyder i øvrigt det positive samarbejde med en lang række af landets faglige kapaciteter på lungeområdet, som gør en stor indsats i Lungeforeningens rådgivning, men også i en konstant faglig sparring og idégenerering for at forbedre livet for lungesyge. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FORTSAT OFFENSIV STRATEGI FOR LUNGESAGEN Med baggrund i fusionen og en styrket lungeforening besluttede bestyrelsen, at Lungeforeningen i fortsat arbejder for en bæredygtig økonomisk udvikling primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af egenkapitalen. Det bærende element i Lungeforeningen vil fortsat være den stærke og ambitiøse vision om sundere lunger livet igennem: Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal 10

8 forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. Det er bestyrelsens beslutning, at foreningens vækst fortsat skal komme af, at vi øger kendskabet til vores arbejde hos alle, der er påvirket af en lungesygdom, hos politikerne og i sundhedsvæsenet, men særligt at vi fortsat investerer i at tiltrække flere medlemmer og private bidragsydere, der støtter arbejdet og deltager i sammenholdet for lungesagen. Der foreligger fortsat en stor opgave i at føre fusionen ud i livet. Lungeforeningen har et lille, strømlinet og effektivt sekretariat, og der er således fortsat et ekstraordinært pres på ressourcer. Det er i 2015 ikke blevet prioriteret at indgå i flere alliancer og fusioner med andre patientforeninger. Vi er forsat åbne over for alle samarbejdsmuligheder, der kan styrke lungesagen yderligere. Projekter inden for patientstøtte, forskning og forebyggelse vil have sekretariatets 100% dedikation, og bestyrelsen vil følge udviklingen tæt for at sikre, at vi når strategiens mål og vores vision om sundere lunger til alle i vores samfund og i overensstemmelse med vores formålsparagraf. Formålsparagraf Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen i 1901været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Lungeforeningens formål er at: Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme Forebygge at lunger og luftveje bliver syge Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse Indrette og drive rekreationshjem Fremme internationalt samarbejde Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme Formålet søges opnået gennem blandt andet: Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende 11

Lungeforeningen. Årsregnskab Lungeforeningen er en sammenslutning af Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk

Lungeforeningen. Årsregnskab Lungeforeningen er en sammenslutning af Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk Lungeforeningen Lungeforeningen er en sammenslutning af Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk Årsregnskab 2015 Årsregnskabeterfrem lagtoggodkendtpå foreningens generalforsam lingm andagden27. juni2016

Læs mere

Lungeforeningens årsberetning

Lungeforeningens årsberetning s årsberetning 2015 Victoria har mange infektioner, lungebetændelser og nærmest konstant feber. Fireårige Victoria lider af en kronisk lungesygdom og immundefekt. Victoria er hjemme mange dage om året,

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden

Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden PROGRAM Walk and talk Nyt fra Lungebarn, LF og Børnelungefonden Pause Rådgivning workshop Drøftelse af familieaktiviteter FOKUS PÅ BØRN OG UNGE GAME

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16.

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. Lungebarn workshop Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. august 2014 PROGRAM FOR WORKSHOP Danmarks Lungeforening hvem, hvad og hvorhen?

Læs mere

Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014

Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014 Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014 Jeg mistede min mor efter nogle hårde år med svær lungesygdom. Jeg har på nært hold set, hvor barskt det kan være Henrik Slot Nielsen Henrik gjorde en forskel.

Læs mere

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning 0 Brug os Danmarks Lungeforening har flere forskellige tilbud og rådgivning, som du og dine patienter kan benytte

Læs mere

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde torsdag den 12. juni 2014 Dirigent Da

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 04.05.2015 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling torsdag den 18.

Læs mere

Opskriften på det gode netværk

Opskriften på det gode netværk Opskriften på det gode netværk Det gode netværk har 3 ben Tovholdere Kommune Netværk Danmarks Lungeforening En netværksgruppes start Starten på et netværk er oftest via en fagperson i kommunens sundhedscenter,

Læs mere

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum En helhed i behandling og i hverdagslivet! Fra ensomhed til livsmod gennem

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Velkommen til temadag for forældre

Velkommen til temadag for forældre Velkommen til temadag for forældre PROGRAM Kl. 10 11 Velkomst og nyt fra Lungebarn og Lungeforeningen Kl. 11 12.15 Børn og unges sygdomsopfattelse hvordan oplever dit barn at leve med en kronisk sygdom?

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygd stiftet 1901 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde den 6. juni 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN VISION KRÆFT I TAL VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT A B VELKOMMEN TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE MISSION C A. En ud af tre får kræft. B. To ud af tre bliver pårørende. C. Fire ud

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Ergoterapi og KOL. Ulighed i tilgængelighed til ergoterapi

Ergoterapi og KOL. Ulighed i tilgængelighed til ergoterapi Ergoterapi og KOL Ulighed i tilgængelighed til ergoterapi Ergoterapi til mennesker med lungelidelser Rapport om Palliation og KOL, Lungeforeningen og Palliativt Videnscenter 2013 Samme symptomer Dyspnø

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække!

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Konferencen Er hygiejnen hjemme? Rådet for bedre hygiejne, Christiansborg 10.sep. 2015 Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Sundhedsfaglig

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

1 Hvem er Danmarks Lungeforening?

1 Hvem er Danmarks Lungeforening? Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Version 5, 2011 1 Hvem er Danmarks Lungeforening? Som forening er Danmarks Lungeforening én af de mindre patientforeninger. Samtidig er

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Lungenyt. Min hjælp skal skabe tryghed TEMA. Årsberetning 2015: En ny og bedre tid for lungerne. Frivillige. Mød andre med Lungeforeningens nye app

Lungenyt. Min hjælp skal skabe tryghed TEMA. Årsberetning 2015: En ny og bedre tid for lungerne. Frivillige. Mød andre med Lungeforeningens nye app Benny er frivillig på Boserup Minde: Min hjælp skal skabe tryghed Årsberetning 2015: En ny og bedre tid for lungerne Indstik midt i bladet Nummer 02 maj 2016 Lungenyt Mød andre med Lungeforeningens nye

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Arbejdet i Dansk Selskab for Pediatrisk Fysioterapi Derek Curtis PT Msc Phd Adjunkt Bestyrelsesmedlem DSPF Faglig ansvarlig Nationale Kliniske Retningslinjer Nationale

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016 Diabetesforeningen Velkommen til Delegeretmøde 2016 Dagsordenens pkt. 1 Valg af mødeleder Dagsorden Valg af mødeleder Status på Diabetesforeningens arbejde ved Hovedbestyrelsen Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere