Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis Birgitte Katrine Adams Candy Joan Clifforth Aino Lea Winther-Pedersen (Næstformand) Ledere Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) Referent: Anne Risager, ACA 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status i arbejdsmiljøgrupperne Motivering: Kort overblik over igangværende arbejde Ole Jensen Administrationschef 9. september 2015 Side 1/1 3. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2015 Motivering: Godkendelse af udkast Bilag: Udkast til Årlig arbejdsmiljødrøftelse Spørgsmål ifm. Psykisk APV - Udarbejdelse af 5-8 lokale spørgsmål til Psykisk APV - Overveje deltagere til høringsmøde d. 27/10 Motivering: At drøfte spørgsmålene til Psykisk APV mhp. en tilbagemelding til HR. Bilag: Mail fra HR vedr. Psykisk APV 5. Arbejdsmiljøstatistik Motivering: Drøftelse af vedlagte bilag Bilag: Sagsfremstilling vedr. arbejdsmiljøstatistikker, Arbejdsmiljøstatistikker, Sygefraværsstatistik 6. Orientering vedr. arbejdsskadesikring under transport Bilag: Notat om arbejdsskadesikring 7. Næste møde 8. Eventuelt Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Mobil: arts.au.dk

2 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer LAMU Administrationscenter Arts Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde findes ikke Formand: Ole Jensen Næstformand: Aino Lea Winther-Pedersen Medlemmer: Lars Friis, Berit Granum, Lars Mitens, Signe Hvid Maribo, Ole Jensen, Aino Lea Winther-Pedersen, Birgitte Adams, Candy Joan Clifforth Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: Administrationscenter Arts er etableret som organisatorisk enhed efter Universitetsledelsens beslutning i august Indledningsvis er de arbejdsmiljømæssige forhold dækket af et interimsudvalg. Der har ikke været arbejdsulykker i perioden. Der er i Emdrup taget hånd om en tæt på ulykke med afmærkning af risiko for fald pga. niveauskift. Efter valg til arbejdsmiljøgrupper for ACA i februar 2015 blev LAMU dannet ved virkning fra marts Hovedparten af medarbejderne i ACA arbejder i hovedsagen fortsat på de arbejdspladser, som de hidtil har haft i Emdrup hhv. Aarhus. Der har været enkelte flytninger og ændringer i referenceforhold. Studier i både Aarhus og Emdrup har med stort udbytte ca. et årligt tilbagevendende tilbud om en times fællesmøde med en ergoterapeut/fysioterapeut omkring ergonomi på kontorarbejdspladsen. Efterfølgende kan den enkelte bede om et individuelt besøg på deres kontor. Ergo-/fysioterapeuten giver også vejledning om øvelser. Der er indkøbt elastikker til dette. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver Prioriteringsrækkefølge: Fysisk arbejdsmiljø sikring af vore arbejdspladsers indretning fortsat er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. I Emdrup indføres evakueringskonceptet (kendt fra Aarhus). Psykisk arbejdsmiljø særligt fokus på nærværende og anerkendende ledelse, arbejdsbelastning og sygefravær. Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) Udarbejde en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø, da en såden ikke foreligger som følge af organisationsændringen med etableringen af ACA. Der skal være særlig fokus på nærværende ledelse, arbejdsbelastning og trivsel. Herunder en opfølgning på initiativerne i de tidligere handlingsplaner for vicedirektørområderne. ATs vejledning om at nedbringe stor arbejdsmængde og tidspres kan understøtte dette arbejde. Der skal planlægges en evakueringsøvelse i samarbejde med resten af Campus Emdrup. Samt en opfølgning på øvelsen i Aarhus, der viste plads til forbedringer. Arbejdsmiljøgrupperne planlægger en rundering af kontorer/arbejdspladser, herunder drøftes arbejdsmiljø

3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE og bemærkninger til forholdene lokalt med de medarbejder der træffes. Herunder drøftes kontrol af værktøj og hjælpemidler med de ansvarlige ledere. Udeståender fra Arbejdstilsynets besøg samt evt. nye problemer behandles. Opfølgning på rapporterede ulykker og drøftelse af Nær ved -begivenheder med medarbejdere og lederne. Studiers ergonomi-initiativ udbredes til de øvrige afdelinger i ACA. Gennemførelse af fysiske APV ultimo 2015 (AU HR s plan) Forberedelse af psykisk APV (planlagt gennemført forår 2016 AU HR's plan) Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) Der sigtes på at samarbejdet mellem LAMU og LSU for ACA tilrettelægges med fælles møder for at orientering, samspil og implementering af løsninger i ACA lettes. Arbejdet i Arbejdsmiljøgrupperne skal i gang lokalt. Der etableres et tæt samarbejde med ACAs ledergruppe. Ressourcer til at opfylde strategiens mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) Dato: Deltagelse i Arbejdsmiljøkursus for de repræsentanter, der ikke har uddannelsen. Supplerende uddannelse, og anden efteruddannelse hvor det er relevant Fælles initiativer med mulighed for at trække på eksperter vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dato: Arbejdsgiverrepræsentant Formand: Ole Jensen Medarbejderrepræsentant Næstformand: Aino Lea Winther-Pedersen

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 AARHUS UNIVERSITET Dato: 07. september 2015 Side 1/4 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker 2. kvartal 2015 Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Indstilling AU HR udarbejder fire gange årligt arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed danne grundlag for forebyggende og opfølgende indsats. Sagsfremstilling I statistikkerne for 2. kvartal (Q2) 2015 er administrationscentrene som udgangspunkt medtaget under fakulteterne, således at der rapporteres i forhold til den nye organisering af fakulteterne og Fællesadministrationen. Statistikkerne for 2013 og 2014 rapporteres i forhold til den daværende struktur med fakulteterne og AU Administration. Psykologisk rådgivning I Q har der været 36 rådgivningsforløb, hvilket er mindre end i hvert af de fem foregående kvartaler. I de to første kvartaler i 2015 har der i alt været 93 forløb med psykologisk rådgivning. Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige AU Q Q Rådgivningsområdet Stress/udbrændthed fortsætter som i de foregående år med at dominere. 75 % (27/36) af rådgivningsforløbene vedrører således Stress/udbrændthed i andet kvartal De 75 % er markant højere end de 67 % (38/57) kategorien udgjorde i første kvartal De 67 % fra første kvartal var desuden er identisk med niveauet for 2014, hvis man fraregner de 37 forløb vedrørende Afskedigelse i 2014 (149/223), hvilket var et fald fra knap 80 % i Stress/udbrændthed fortsætter således med at være et opmærksomheds- og indsatspunkt i den daglige ledelse i enhederne.

27 AARHUS UNIVERSITET Dato: 08. september 2015 Side 2/4 Udvikling i rådgivningsforløb - enhedsadministrationen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 30% 25% 26% 8% 12% 11% 14% 33% 18% Q Q Enhedsadm. ST HE Aarhus BSS AR Søjlen Q viser, at Enhedsadministrationen anvendte 30 % af rådgivningsforløbene i første kvartal 2015, hvilket er tæt på 2014-niveauet for AU Administration (29 %). I andet kvartal 2015 har enhedsadministrationen imidlertid oplevet et fald til 22 % (8 henvendelser). ARTS har derimod haft en stigning fra 10 til 12 henvendelser i samme periode, mens de tre øvrige fakulteter har haft færre henvendelser. ST er for eksempel gået fra 19 til 9 henvendelser i samme periode. ARTS andel af det samlede forbrug er således steget fra 18 % til 33 %. Medregnes administrationscentrene på fakulteterne kan der observeres små udsving i procenttallene, da der var henholdsvis to og en henvendelse fra administrationscenter HE og administrationscenter ST i andet kvartal Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken for Q fremgår forskellen på fakulteternes og Fællesadministrationens brug af ordningen i Q2 2015: AU: 36 forløb/8581 ansatte = 0,42 henvendelse pr. 100 ansatte ARTS: 12 forløb/1173 ansatte = 1,02 henvendelse pr. 100 ansatte Aarhus BSS: 4 forløb/1166 ansatte = 0,34 henvendelse pr. 100 ansatte HE: 3 forløb/2557 ansatte = 0,11 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 9 forløb/2960 ansatte = 0,30 henvendelse pr. 100 ansatte. FA: 8 forløb/691 ansatte = 1,16 henvendelse pr. 100 ansatte. Fællesadministrationens brug af rådgivning adskiller sig desuden væsentligt fra administrationscentrenes forbrug af psykologisk rådgivning, da de fire administrationscentre blot har 0,28 henvendelse pr. 100 ansatte (3 forløb /1043 ansatte) i andet kvartal mod 0,58 henvendelse pr. 100 ansatte (6 forløb/1036 ansatte) i første kvartal De ni rådgivningsforløb på administrationscentrene i Q fordeler sig på følgende måde: Administrationscenter Aarhus BSS 2; Administrationscenter HE 2; Administrationscenter ST 3. Arbejdsskadestatistik I andet kvartal 2015 er der anmeldt fem arbejdsskader. Aarhus BSS er det eneste fakultet, hvor der ikke er anmeldt arbejdsskader i Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS ST HE FA AU halvår* kvartal* kvartal * Antallet af ulykker adskiller sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet.

28 AARHUS UNIVERSITET Dato: 08. september 2015 Side 3/4 I 2014 var 60 % (45/75) af de anmeldte arbejdsskader forbundet med under en dags fravær, hvilket adskiller sig fra første halvår i 2015, hvor blot 17 % (3/18) af arbejdsskaderne er forbundet med under 1 dags fravær. I Q er der således anmeldt procentvist flere skader med længere fravær, men færre skader end tidligere. De anmeldte skader omhandler ofte led-skader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sårskader. Henholdsvis 56 % og 22 % af arbejdsskaderne i 2015 vedrører således disse kategorier, hvilket afspejler tidligere opgørelser fx 2014 hvor de respektive tal var 49 % og 25 %. Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i AU anmeldte forholdsvist mange arbejdsskader i 2013 (78 anmeldelser). I 2014 anmeldte AU 75 arbejdsskader. Tallene for første kvartal 2015 giver forhåbninger om væsentligt færre arbejdsskader i På trods af de foreløbigt lave anmeldelsestal i 2015 er det vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener i forbindelse med deres arbejde. Sygefraværsstatistik I forhold til andet kvartal 2014 er fraværet på AU faldet med 0,1 dag til 1,2 dag pr. medarbejder i andet kvartal Imellem fakulteterne og AU Administration har der tidligere været store forskelle i det registrerede sygefravær. I både første og andet kvartal i 2015, hvor administrationscentrene er medtaget under de respektive fakulteter, er en del af forskellen imellem fakulteterne og Fællesadministrationen blevet udlignet. På de fire administrationscentre er det registrerede gennemsnitlige sygefravær henholdsvis 2,1 dage (Aarhus BSS og Arts), 2,7 dage (ST) og 2,9 dage (HE), hvilket giver et gennemsnitligt fravær på 2,5 dage (2598 sygedage /1043 ansatte) i administrationscentrene, hvilket er højere end det gennemsnitlige fravær på 1,6 dage i Fællesadministrationen. Udelades data fra administrationscentrene på de fire fakulteter, er fraværet for andet kvartal 2015 følgende: Arts 1,4 dage, Aarhus BSS 1,0 dage, HE 0,8 dage, ST 0,9 dage. Fremadrettet indsats I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter, administrationscentre og Fællesadministrationen skal der tages højde for forskelle i registreringspraksis, forskelle i arbejdsfunktioner og de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage. Imidlertid bør det alligevel undersøges, hvorfor nogle enheder har markant højere fravær end andre. Manglende registreringer af sygefravær indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved, at eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlængelse af ph.d-studier,

29 AARHUS UNIVERSITET Dato: 08. september 2015 Side 4/4 skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. HR arbejder løbende på at forbedre registreringsdisciplinen. Sagsbehandler Jacob Søndergaard Jensen Involvering Arbejdsmiljøstatistikkerne bør løbende behandles i HAMU, FAMU/AAMU og eventuelt på LAMUniveau samt i samarbejdsorganisationen. Tidsfrist Bilag Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistikker Q Bilag 2 Sygefravær Q2 2015

30 ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR AU AARHUS UNIVERSITET AU HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ SEPTEMBER 2015

31 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige AU Q Q Kommentarer I 2014 gjorde AU s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb. I Q har der været 36 rådgivningsforløb, hvilket er mindre end i hvert af de fem foregående kvartaler. I de to første kvartaler i 2015 har der i alt været 93 forløb med psykologisk rådgivning. Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST AU ADM Øvrige AU Q Q Q Q Brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold i arbejdsmiljøet, der har nødvendiggjort inddragelsen af psykologisk rådgivning. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvem og hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over stigningen. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær end, hvis problemerne eskalerer og ikke håndteres eller håndteres på et senere tidspunkt. AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

32 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Udvikling i rådgivningsforløb - enhedsadministrationen Udvikling i rådgivningsforløb - Fællesadministrationen 100% 100% 90% 22% 90% 19% 14% 30% 80% 80% 70% Enhedsadm. 70% 28% FA 25% 33% 60% 26% ST 60% ST 50% 8% 50% 14% HE HE 40% 12% 11% 40% 12% 11% Aarhus BSS Aarhus BSS 30% 30% 14% 18% 20% AR 20% AR 33% 33% 10% 18% 10% 18% 0% 0% Q Q Q Q Kommentarer Ovenfor er der afbilledet to diagrammer, hvor der skelnes mellem enhedsadministrationen og Fællesadministrationen. Medregnes administrationscentrene på fakulteterne kan der observeres små udsving i procenttallene, da der var henholdsvis to og en henvendelse fra administrationscenter HE og administrationscenter ST i andet kvartal. Enhedsadministrationen har i 2015 anvendt henholdsvis 30 % og 22 % af rådgivningsforløbene i de to kvartaler. Der er stor forskel i Arts andel af det samlede forbrug i årets to første kvartaler henholdsvis 18 % og 33 %. De fem hovedområder anvendte i 2014 følgende procentandele af det samlede forbrug: AU ADM 29 %, ST = 32 %, Health = 19 %, BSS = 7 %, Arts = 13 % AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

33 RÅDGIVNINGSOMRÅDER - AU Rådgivningsområder Q Q Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer AU Kommentarer I Q dominerer rådgivningsområdet Stress/udbrændthed igen, men der er imidlertid tale om det laveste antal rådgivningsforløb vedrørende stress i løbet af de seneste fem kvartaler. Stressproblematikker udgør imidlertid 75 % af henvendelserne, hvilket er en stigning fra tidligere kvartaler/år, hvor andelen har ligget omkring 67 %. Ingen rådgivningsforløb har vedrørt Afskedigelser, men Voldsomme hændelser er faldet fra 11 til to forløb. Henvendelser vedrørende Samarbejdsproblemer er desuden steget fra en til fem henvendelser fra første til andet kvartal. Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken for Q fremgår forskellen på fakulteternes og Fællesadministrationens brug af ordningen i Q2 2015: AU: 36 forløb/8581 ansatte = 0,42 henvendelse pr. 100 ansatte ARTS: 12 forløb/1173 ansatte = 1,02 henvendelse pr. 100 ansatte BSS: 4 forløb/1166 ansatte = 0,34 henvendelse pr. 100 ansatte HE: 3 forløb/2557 ansatte = 0,11 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 9 forløb/2960 ansatte = 0,30 henvendelse pr. 100 ansatte. FA: 8 forløb/691 ansatte = 1,16 henvendelse pr. 100 ansatte. Fællesadministrationens brug af rådgivning adskiller sig således fra fakulteternes inkl. administrationscentrenes forbrug af psykologisk rådgivning, om end Arts kvartalsforbrug er højt. AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

34 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Q INSTITUT/VD-OMRÅDE Arts 12 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 2 Institut for Kultur og Samfund 4 Institut for Uddannelse og Pædagogik 4 Institut for Æstetik og Kommunikation 2 Aarhus BSS 4 Institut for Virksomhedsledelse 1 Institut for Statskundskab 2 Institut for Økonomi 1 Science and Technology 10 Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 1 Institut for Agroøkologi 1 Institut for Matematik 1 Institut for Fysik og Astronomi 1 Institut for Kemi 1 Institut for Molekylærbiologi og genetik 2 Institut for Miljøvidenskab 1 Øvrige 1 Administrationscenter ST 1 Health 5 Institut for Folkesundhed 1 Institut for Retsmedicin 1 Institut for Odontologi 1 Administrationscenter HE 2 AU Administration 5 AU HR 1 AU IT 1 Økonomi og Bygninger 1 Uddannelse 2 Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

35 Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS ST HE FA AU kvartal* kvartal *Antallet af ulykker kan adskille sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS HE ST ADM AU ARBEJDSSKADER Kommentarer I Q er der blot anmeldt fem arbejdsskader, hvorved der er anmeldt 18 arbejdsskader i anmeldte arbejdsskader på et halvår er imidlertid væsentligt lavere end i både 2013 og Aarhus BBS er det eneste fakultet, hvor der ikke er anmeldt arbejdsskader i På ST er der i første halvår af 2015 sket otte arbejdsskader, hvilket svarer til 44 % af de anmeldte skader på AU. Tallet er en lille stigning fra ST s andel af 40 % af anmeldelserne i 2014, hvor administrationscenter ST dog ikke var medregnet under ST. Fraregnes den ene arbejdsskade, der er sket blandt medarbejderne i administrationscenter ST, udgør ST s andel 39 % (7/18). HE 28% Anmeldte arbejdsskader - 1. halvår 2015 FA 17% ST 44% ARTS 5% BSS 0% Anmeldte arbejdsskader AU ADM 29% ST 40% ARTS 4% BSS 3% HE 24% Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i AU anmeldte således forholdsvist mange arbejdsskader i På trods af de lave anmeldelsestal i 2015 er det vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener i forbindelse med deres arbejde. AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

36 FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE Fraværsdage ved arbejdsskade 2015 ARTS BSS HE ST FA AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 0 Fraværsdage ved arbejdsskade 2014 ARTS BSS HE ST AU ADM AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 Kommentarer En ulykke kan ifølge Arbejdsskadestyrelsen anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. Der skal være sammenhæng mellem arbejdet og årsagen til skaden. Hvis en medarbejder får en skade, mens medarbejderen er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et ulykkestilfælde, fx hvor medarbejderen rejser sig fra en stol og får en diskusprolaps, skyldes ikke nødvendigvis arbejdet. Når der er sket en arbejdsulykke, har AU pligt til at anmelde ulykken senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker med under en dags sygefravær anmeldes i tilfælde af efterfølgende gener samt ved udgifter til behandling, lægeerklæringer mv. I 2014 var knap 60 % (45/74) af de anmeldte arbejdsskader forbundet med under en dags fravær, hvilket adskiller sig fra første halvår af 2015, hvor 17 % af arbejdsskaderne har været forbundet med under 1 dags fravær. I 2015 er der således anmeldt procentvist flere skader med længere fravær, men samtidigt også færre skader end tidligere. Udover de rapporterede arbejdsskader modtager HR også en mindre mængde anmeldelser af ulykkestilfælde og nærved-ulykker, som ikke opfylder Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets kriterier for anmeldelse. Den lokale arbejdsmiljøorganisation bør imidlertid give tilstrækkelig opmærksomhed til nærvedulykkerne, så fremtidige ulykker forebygges. AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

37 ARBEJDSSKADENS ART Skadens art 1. halvår 2015 ARTS BSS HE ST FA AU Overfladiske sår eller skader 0 Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion 1 1 Tandskader 0 Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet 1 1 Total 18 Overfladiske sår eller skader Andet 0% 6% Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 6% Hjernerystelse 5% Tandskader 0% Arbejdsskadens art - 1. halvår 2015 Åbne sår 22% Forgiftning, infektion 5% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 56% Kommentarer De anmeldte skader omhandler som tidligere ofte led-skader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 56 % og 22 % af arbejdsskaderne i 2015 vedrører således disse kategorier, hvilket læner sig op ad billedet fra 2014, hvor de respektive tal var 49 % og 25 %. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af kendte og mulige fareforhold. AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

38 FORDELINGEN AF ARBEJDSSKADER 1. HALVÅR 2015 INSTITUT/VD-OMRÅDE ARTS 2 Institut for Kommunikation og Kultur 1 Administrationscenter ARTS 1 Aarhus BSS 0 HE 5 Institut for Biomedicin 2 Institut for Folkesundhed 1 Institut for Klinisk Medicin 1 Administrationscenter Health 1 ST 8 Institut for Husdyrvidenskab 2 Institut for Bioscience 1 Institut for Datalogi 1 Institut for Fødevarer 3 Administrationscenter ST 1 FA 3 AU Uddannelse 1 AU IT og Digitale Medier 2 AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

39 3. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 AU Sygedage Q Antal ansatte Q Antal sygedage pr. ansat Q ,5 1,3 0,9 1,1 1,6 0,3 1,2 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Sygefravær ARTS BSS HE ST AU ADM /FA Øvrige AU Antal sygedage pr. ansat ,9 3,9 5,4 11,4-6,5 Antal sygedage pr. ansat ,8 4,4 3,1 4,6 10,4-5,6 Antal sygedage pr. ansat Q ,5 1,2 0,9 1 2,4-1,3 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 1,4 0,8 1,4 2,5-1,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,1 1,6 1,2 1,8 3,1-1,9 Antal sygedage pr. ansat Q ,3 2,0 1,4 1,5 2,4 1,6 1,7 Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100 %). Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal månedslønnede ansatte på kvartalets første og sidste dag. Kommentarer I forhold til andet kvartal 2014 er fraværet på AU faldet med 0,1 dag i andet kvartal Imellem fakulteterne og AU Administration har der tidligere været store forskelle i det registrerede sygefravær. I både første og andet kvartal i 2015, hvor administrationscentrene er medtaget under de respektive fakulteter, er en del af forskellen imellem fakulteterne og Fællesadministrationen blevet udlignet. På de fire administrationscentre er det registrerede gennemsnitlige sygefravær henholdsvis 2,1 dage (Aarhus BSS og Arts), 2,7 dage (ST) og 2,9 dage (HE), hvilket giver et gennemsnitligt fravær på 2,5 dage (2598 sygedage /1043 ansatte) i administrationscentrene, hvilket er højere end det gennemsnitlige fravær på 1,6 dage i Fællesadministrationen. Udelades data fra administrationscentrene på de fire fakulteter, er fraværet for andet kvartal 2015 følgende: Arts 1,4 dage, Aarhus BSS 1,0 dag, HE 0,8 dag, ST 0,9 dag. AU AARHUS UNIVERSITET SEPTEMBER

40 AU Sygefravær 2015 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Fællesadministrationen. Antal ansatte Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke vil være overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. højest 50 dage på hele AU. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om AU's retningslinjer for fravær på 1

41 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,3 Health ,4 Aarhus Business and Social Sciences ,0 Science and Technology ,5 Øvrige ,6 Fællesadministrationen , ,7 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 1986 Administrationscenter Arts , Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f , Øvrige , ,3 Health 1988 Administrationscenter Health , Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT , Øvrige , ,4 2

42 Aarhus Business and Social Sciences 1987 Administrationscenter BSS , AU Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f , Øvrige , ,0 Science and Technology 1989 Administrationscenter ST , Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,5 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,6 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning og Eks. Relationer , AU HR , AU IT og Digitale Medier , AU Uddannelse , AU Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,4 3

43 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,5 Health ,9 Aarhus Business and Social Sciences ,3 Science and Technology ,1 Øvrige ,3 Fællesadministrationen , ,2 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts 1986 Administrationscenter Arts , Inst. f. Kommunikation og Kultur , Inst. f. Kultur og Samfund , Inst. f. Pædagogik og Uddannelse , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Øvrige , ,5 Health 1988 Administrationscenter Health , Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT , Øvrige , ,9 Aarhus Business and Social Sciences 1987 Administrationscenter BSS , Erhvervskommunikation, Inst. f , Institut for Forretningsudvikling , Juridisk Institut , Psykologisk Institut , Undervisning og Læring, Center for , Virksomhedsledelse, Inst. f , Øvrige , ,3 4

44 Science and Technology 1989 Administrationscenter ST , Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljø og Energi(DCE), Nat.C., Roskilde , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,1 Øvrige Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,3 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning og Eks. Relationer , AU HR , AU IT og Digitale Medier , AU Uddannelse , AU Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,6 5

45 AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Alle medarbejdere på AU Notat Arbejdsskadesikring under transport til og fra arbejde og mellem flere arbejdssteder Dette notat beskriver i hvilke situationer man som medarbejder kan forvente, at arbejdsskadesikringen dækker og i hvilke situationer, arbejdsgivers arbejdsskadesikring ikke dækker i relation til transport. Rammerne fremgår dels af arbejdsskadesikringsloven og praksis fra Ankestyrelsen. Lone Degn personalejuridisk konsulent Dato:17. august 2015 Situationer, hvor eventuelle ulykker i forbindelse med transport (sandsynligvis) dækkes via arbejdsskadeforsikringen: Ulykker der sker, når man transporterer sig mellem flere tjenestesteder. Side 1/3 Situationer, hvor ulykker i forbindelse med transport (sandsynligvis) IKKE dækkes af arbejdsskadeforsikringen: Hvis transporten foregår således, at bopælen er start- eller slutpunkt. Transport mellem hjem og arbejdsplads eller midlertidigt tjenestested, hører (ifølge Ankestyrelsens praksis) til privatsfæren. Helt overordnet gælder, at når man transporterer sig privat, skal egne private forsikringer dække i tilfælde af ulykker - og transport mellem bopæl og arbejdssted defineres som privat transport. Arbejdsskadesikring dækker ikke ulykker, der sker under privat transport. Transporten skal ske som et led i arbejdet i arbejdsgiverens interesse for at være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Det er uden betydning for dækning, om transporttiden medregnes som arbejdstid og/eller om arbejdsgiveren betragter (hele) transporten som en tjenesterejse, der ydes kørselsgodtgørelse for. Det betyder med andre ord, at universitetet som arbejdsgiver ikke kan udvide dækningsområdet for arbejdsskadeforsikringen ved at godskrive medarbejderne arbejdstid for transporttiden eller ved at udbetale kørselsgodtgørelse for transporten. Personalejura Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

46 AARHUS UNIVERSITET Hvis en ulykke sker under tjenstlig transport, er transportmidlet som udgangspunkt uden betydning. Side 2/3 Hvordan kan man som medarbejder bedst muligt forsikre sig i tilfælde af ulykke, når man f.eks. anvender egen bil til tjenstlig kørsel? Ved at tilrettelægge sine tjenesterejser således, at arbejdspladsen (og ikke bopælen) altid er (forventet/planlagt) start- og slutpunkt for tjenesterejsen. En privattegnet ulykkesforsikring kan udgøre et yderligere sikkerhedsnet. Nogle pensionskasser har en kollektiv ulykkesforsikring som en del af pensionsordningen. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag i forhold til regelgrundlag og praksis. Ankestyrelsen og domstolene kan i enkeltsager nå frem til en anden vurdering, end der fremgår af ovennævnte. Tjenesterejser til udlandet Ved tjenesterejser til udlandet gælder tjenesterejseforsikringen fra det tidspunkt, hvor en medarbejder forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at tage på tjenesterejsen. På samme måde ophører dækningen ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads. Hvis tjenesterejsen slutter inden hjemkomst, f.eks. hvis der holdes ferie direkte i forlængelse af tjenesterejsen, ophører tjenesterejseforsikringens dækning ved tjenesterejsens sluttidspunkt. Hvis medarbejderen møder på sin arbejdsplads inden afrejsen på tjenesterejse til udlandet, gælder tjenesterejseforsikringen ikke rejsen mellem bopælen og arbejdspladsen. Relevante links Arbejdsskadesikringsloven: Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde, (befordringsbekendtgørelsen): Arbejdsskadestyrelsen: Om forholdet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven: rstatningsformer/om%20forholdet%20til%20erstatningsansvarsloven.aspx

47 AARHUS UNIVERSITET Transport til og fra arbejde: %20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaereomfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde.aspx# Side 3/3 %20arbejdet/Er-du-og-skaden-omfattet-af-loven/Hvilke-situationer-kan-vaereomfattet-af/Transport-til-og-fra-arbejde/Transport-uddybende-beskrivelse.aspx Ankestyrelsen:

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet Møde den: 23. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde ARTS LAMU-møde i ACA d. 25. maj 2016 Kl. 10.00 12.00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00 11.00 ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 20. juni 2018 kl 12.00-14.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes)

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes) Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.00-10.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 9.00 10.00 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Anders

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. september 2018 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts AARHUS UNIVERSITET Møde d 18 marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts Dagsorden Deltagere: Lars Friis (LF), Berit Granum (BG), Aino Lea Winther-Pedersen (AWP), Birgitte Adams

Læs mere

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 1. december, kl. 13.-15. Nordre Ringgade 1, 8 Aarhus C Bygning 1431, lokale 21 + 23 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich

Læs mere

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018 LAMU-møde i ACA den 1. juni 2018 Kl. 09.00-10.00 Referat Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk (KKM)

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 9. november Kl (Fællesmøde med LSU kl )

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 9. november Kl (Fællesmøde med LSU kl ) LAMU-møde i ACA den 9. november Kl. 9.00-10.30 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-10.30) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte Katrine

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.30-11.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine Adams (BKA) Signe

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13/ Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13/ Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU Møde den: 13/1 2015 Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU Dagsorden Deltagere: Steen Weisner (SW), Signe Hvid Maribo (SHM), Martha Vogdrup Berdiin (MVB), Lars Mitens (LMI), Aino Lea Winther-Pedersen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 09:45-11:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10: )

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 09:45-11:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10: ) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 09:45-11:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10:15-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF)

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET ST FAMU møde den: 11.12.2014 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Ny Munkegade 120 Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl. 09.00-10.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Der orienteres om beslutning om fælles, tværgående temaer samt den videre proces ifm. den psykiske APV.

Der orienteres om beslutning om fælles, tværgående temaer samt den videre proces ifm. den psykiske APV. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen;

Læs mere

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori.

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori. Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2014 i forhold til 2013 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet i Social og Arbejdsmarked 2015 Sagsnummer: 87.00.00-A00-2-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Møde den: 19. december 2016 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 19. december 2016 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 19. december 2016 kl. 9.00-11.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere