StrukturStatistik 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StrukturStatistik 2010"

Transkript

1 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon: Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere , hvoraf er funktionærer, mens er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca lønmodtagere. Lønfordeling Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime. Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. For alle lønmodtagere under ét ligger ALLE LØNMODTAGERE Andel af lønninger, procent 10 5 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL Fortjeneste ekskl. genetillæg, kroner pr. time den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 210 kr. Medianlønnen er 222,61 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 247,46 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 180,32 kr. (nedre kvartil) og 280,64 kr. (øvre kvartil). Nyheder og særlige forhold StrukturStatistik 2010 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer mellem år foretages med forsigtighed. Særligt om statistikken for 2010 er der følgende forhold at bemærke: 1) statistikken omfatter nye koder for arbejdsfunktioner (DISCO-08), 2) personalegoder dækker nu også lønmodtagers værdi af multimedier, der stilles til rådighed af arbejdsgiver, 3) der er konstateret brug af udskudt løn og 4) navnene for udvalgte timelønsbegreber er ændret. StrukturStatistik 2010 er første StrukurStatistik baseret på de nye arbejdsfunktioner og vil samtidig være den sidste, hvor det vil være muligt at foretage opslag på den gamle nomenklatur for arbejdsfunktioner. Introduktionen af nye arbejdsfunktioner har ikke betydning for beregningen af stigningstakter, idet indførelsen af nye arbejdsfunktioner ikke har medført et yderligere bortfald. Stigningstakter beregnes alene for gamle arbejdsfunktioner, idet de nye arbejdsfunktioner endnu kun er indberettet for Multimedieskatten blev

2 Side 2 indført fra årsskiftet til 2010 i form af et tillæg til den skattepligtige indkomst på 3.000,- kr. årligt for lønmodtagere, der har multimedier stillet til rådighed af arbejdsgiveren. I StrukturStatistik 2010 indgår multimedieskatten i personalegoder og dermed i alle lønbegreber, der omfatter personalegoder. Ved at medtage multimedier i værdisættelsen af personalegoder styrkes præcisionen i statistikken. Eftersom arbejdsgiverbetalte multimedier ikke er nye personalegoder, som er indført fra 2009 til 2010 men alene beskattes på en ny måde, indgår personalegoder ikke i grundlaget for beregning af stigningstakter. I forbindelse med produktionen af StrukturStatistik 2010 er der konstateret ansættelsesforhold, hvor lønudbetaling er udskudt fra 2009 til 2010, hvilket også skal ses i sammenhæng med skattereformen. Indberetninger, hvor dette forhold NYE NAVNE - TIMELØN SAMLEDE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Øvrige medarbejderomkostninger FORTJENESTE Genetillæg FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG Løn under sygdom m.v. Ferie-, Fritvalg- og SH-betaling DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers DIREKTE LØN Lønmodtagers Kvalifikationsbestemt Præstationsbestemt Funktionsbestemt Grundløn (inkl. bruttoløntræk) NAVN ÆNDRET FRA er iagttaget, indgår ikke i statistikgrundlaget for hverken niveauer eller stigningstakter. Den fjerde og sidste nyhed i årets StrukturStatistik er, at navnene på flere af timelønsbegreberne er ændret. Navnene for lønbegreberne er ændret med henblik på at gøre navnene mere sigende end de gamle navne var. Indholdet i lønbegreberne er uændret. De nye navne for lønstatistikkens timelønsbegreber fremgår af figuren. Medarbejderomkostningernes sammensætning Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og 3) elever og unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de tre lønmodtagergrupper og for ansættelsesvilkår er vist i tabellen på side 3. Det fremgår, at den altovervejende del af virksomhedernes medarbejderomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste. Virksomhedens medarbejderomkostning er udgør i gennemsnit i alt 259,07 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,06 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 5,55 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 247,46 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,30 kr., ferie-, fritvalg og søgnehelligdage udgør 32,15 kr., personalegoder udgør 2,36 kr., mens arbejdsgiverens og lønmodtagers hhv. udgør 18,58 kr. og 11,06 kr. Uregelmæssige betalinger udgjorde 4,83 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg i Samlede arbejdsomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Smalfortjeneste Beregnet betaling

3 Side 3 Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på branche, hovedarbejdsfunktion (ny og gammel) samt region er angivet i tabellen på side 5 og 6. Lønomkostningernes udvikling DA's KonjunkturStatistik følger den aktuelle udvikling i lønomkostningerne inden for DA-området. I KonjunkturStatistikken er sammensætningen af timefortjenesten lidt anderledes end i StrukturStatistikken, bl.a. ind går genebetalinger i KonjunkturStati stikkens lønbegreb, mens uregelmæssige betalinger ikke indgår. Der er senest offentliggjort tal for 4. kvartal 2010 og DA's KonjunkturStatistik for 1. kvartal 2011, der viser de nyeste lønstigningstakter, offentliggøres den 27. maj I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2009 til 2010 med 2,7 pct. for voksne. Heraf udgjorde stigningen i uregelmæssige betalinger 0,2 pct. point af stigningstakten, mens stigningen i ferie-, fritvalg og SH-betalinger udgjorde 0,4 pct. point. Pensionsbetalinger faldt samlet i forhold til 2009 og bidrog på den måde til at reducere stigningen i fortjenesten med 0,2 pct. point. Betalinger under sygdom m.v. var uændret i forhold til 2009 og bidrog derfor ikke til stigningen i fortjenesten. Som følge af multimedieskatten indgår personalegoder ikke i beregningen af stigningstakten mellem 2009 og 2010 jf. ovenfor. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var 0,3 pct. point lavere i 2010 i forhold til 2009, jf. tabellen side 8. Stigningstakterne varierer betydeligt mellem brancher og mellem hovedarbejdsfunktioner. Som det er anført i metodebeskrivelsen på side 4, afspejles ændringer i populationens sammensætning i stigningstakterne. I nogle tilfælde kan ændringer i sammensætningen påvirke stigningstakterne så markant, at den målte stigningstakt ikke afspejler lønudviklingen for gruppen. Stigningstakten for ledelsesarbejde på højt MEDARBEJDEROMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING ANSÆTTELSESVILKÅR/JOBSTATUS Almindelige lønmodtagere Ledere og medarbejdere med særligt ansvar Voksne i alt Funktionærer Arbejdere Funktionærlignende Øvrige Elever og unge under 18 år Elever Unge under 18 år Alle Medarbejderomkostninger Øvrige med- Gene - arbejderom- kostninger tillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs og SHbetalinger Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers Direkte løn... heraf Lønmodtagers kr. pr. time 249,33 6,69 6,46 236,19 6,59 31,28 1,12 4,14 18,48 174,29 10,15 394,48 9,06 1,15 384,27 6,38 46,90 10,74 10,93 26,28 281,52 20,75 270,38 7,03 5,69 257,66 6,56 33,54 2,52 5,12 19,61 189,83 11,69 309,64 7,34 2,80 299,50 6,60 37,17 4,73 6,60 22,12 221,52 14,85 230,13 6,71 8,65 214,77 6,52 29,83 0,24 3,61 17,04 157,35 8,45 234,12 6,63 8,64 218,85 4,56 27,20 0,63 2,62 20,62 162,52 7,15 229,06 6,74 8,66 213,67 7,05 30,53 0,14 3,88 16,08 155,97 8,80 92,40-8,25 3,45 97,20 2,55 11,59 0,07 0,57 3,44 78,96 1,78 97,27-18,42 1,72 113,97 4,21 12,74 0,13 0,99 5,56 90,30 2,90 87,19 2,61 5,30 79,28 0,77 10,36 0,01 0,11 1,17 66,84 0,59 259,07 6,06 5,55 247,46 6,30 32,15 2,36 4,83 18,58 182,79 11,06

4 Side 4 niveau kan illustrere dette. Hovedarbejdsfunktionen omfatter både virksomhedernes øverste administrative ledelse og øvrig overordnet ledelse. I StrukturStatistik 2010 er der konstateret en ændring i den antalsmæssige fordeling mellem den øverste administrative ledelse og øvrig overordnet ledelse, hvilket bidrager til at øge stigningstakten for gruppen under ét. Som følge af ændringen i sammensætningen ville stigningstakten for ledelsesarbejde på højt niveau afvige med 1,3 pct. point fra en stigning for samme gruppe beregnet på grundlag af en uændret fordeling mellem de øverste administrative ledere og øvrige overordnede ledere. Som nævnt på side 2 er der konstateret indberetninger, hvor løn er udskudt fra 2009 til 2010, og disse ansættelsesforhold er fjernet fra statistikgrundlaget. Til trods for der kun er konstateret ganske få tilfælde, så kan der fortsat forekomme ansættelsesforhold i statistikken, hvor løn er udskudt fra 2009 til Disse findes med størst sandsynlighed inden for ledelsesarbejde på højt niveau. I den udstrækning stigningstakten for 2010 er overvurderet som følge heraf vil den være undervurderet i Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg for voksne steg med 2,8 pct. fra 2009 til Stigningen i medarbejds omkostningerne var dermed større end stigningen i fortjenesten ekskl. gene. Dette afspejler bl.a., at ATP finansieringsbidraget og omkostningerne til uddannelse steg i Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås hos økonomisk konsulent Michael Eliasen eller statistikchef Lars Knudsen, Henvendelse om NetStat kan rettes til økonomisk konsulent Fredrik Strohkirch, Henvendelse om den elektroniske publikation, som udkommer medio juni, kan rettes til DA Forlag, METODE I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2009 og Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad. Lønudviklingen afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2009 og 2010, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder. Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere ar bejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunktur erne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

5 Side 5 MEDARBEJDEROMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING VOKSNE BRANCHER Medarbejderomkostninger Øvrige medarbejderomkostninger Fortjeneste ekskl. Genetillæg genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers Direkte løn... heraf Lønmodtagers Fremstillingsvirksomhed Nærings- og nydelsesmiddelindustri Slagterier Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafi sk industri og forlagsvirksomhed Kemisk, gummi- og plastindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Maskin- og elektronikfremstilling Elektronikfremstilling Maskinfremstilling Transportmiddelindustri Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af møbler, legetøj m.v. Forsyning m.v. Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. Bygningsinstallation Serviceprægede erhverv Bilhandel og -værksteder m.v. Engroshandel Engroshandel med fødevarer m.v. Engroshandel med it m.v. Øvrig engroshandel Detailhandel Detailhandel food m.v. Detailhandel nonfood Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Godstransport Persontransport Telekommunikation 288,23 8,44 6,98 272,82 8,19 36,03 2,51 5,58 20,70 199,40 13,74 275,88 9,63 11,38 254,87 8,79 35,66 2,34 2,99 20,36 184,51 12,05 274,22 9,48 8,37 256,38 8,32 38,60 1,31 2,21 19,19 186,54 11,38 277,11 9,75 13,61 253,76 9,13 33,48 3,10 3,57 21,23 183,02 12,55 257,94 7,16 2,43 248,35 7,51 32,31 3,97 3,98 15,66 184,97 13,59 258,07 7,05 8,00 243,02 8,34 32,60 2,01 2,04 18,59 179,32 11,56 312,50 8,93 3,50 300,06 7,32 38,51 4,12 4,65 21,40 223,74 15,80 316,00 8,56 6,72 300,72 8,05 38,37 2,95 8,56 24,64 217,49 15,43 327,40 9,57 7,06 310,77 7,53 39,02 3,50 11,26 25,38 222,84 14,95 360,57 9,28 1,94 349,36 7,94 42,33 2,88 5,19 31,10 260,01 18,67 288,70 7,39 8,30 273,01 8,54 36,26 2,50 7,56 21,48 196,23 14,57 269,17 9,11 10,19 249,86 6,57 34,26 2,60 3,43 19,60 183,31 12,90 268,07 7,49 7,13 253,45 7,84 34,26 2,39 3,78 18,81 186,09 12,30 293,22 8,17 4,92 280,14 8,04 36,03 2,11 6,69 19,96 206,83 14,82 295,59 7,92 2,79 284,88 7,80 36,27 2,47 5,53 18,74 213,80 15,84 292,05 8,29 5,98 277,78 8,16 35,91 1,93 7,26 20,56 203,36 14,31 281,64 9,95 6,16 265,53 11,47 35,46 1,48 4,23 20,08 192,56 12,49 299,34 7,93 6,95 284,46 8,28 37,54 2,74 9,28 22,80 203,11 13,85 283,07 5,64 7,18 270,26 8,34 35,93 2,94 11,27 19,84 191,30 13,71 338,53 13,43 6,41 318,69 8,16 41,40 2,26 4,52 29,95 231,57 14,20 270,11 7,99 4,01 258,10 6,40 35,85 2,41 8,07 19,31 185,84 12,02 266,45 8,29 3,32 254,84 6,22 35,25 2,21 8,49 18,95 183,51 11,78 281,33 7,08 6,14 268,11 6,94 37,69 3,01 6,78 20,41 193,01 12,78 257,27 5,79 5,17 246,30 5,46 31,19 2,55 4,09 18,85 183,59 10,15 268,01 7,93 1,79 258,29 6,75 33,40 4,45 2,48 18,21 192,91 11,86 296,16 6,97 2,57 286,62 6,08 35,68 6,50 5,93 21,05 210,37 14,27 283,81 4,63 2,21 276,97 5,69 34,23 5,82 5,77 20,16 204,23 13,24 328,80 9,12 2,90 316,78 6,84 39,12 6,19 10,58 23,60 228,49 16,16 283,49 7,48 2,65 273,36 5,88 34,49 7,32 2,74 20,00 202,71 13,80 196,23 2,94 5,00 188,29 4,84 23,28 1,28 2,31 12,49 143,92 7,11 185,32 2,41 6,52 176,38 4,48 21,51 1,18 1,79 11,42 135,92 6,57 210,31 3,63 3,03 203,65 5,31 25,56 1,41 2,99 13,87 154,25 7,82 201,52 3,54 4,35 193,63 3,11 23,79 0,85 1,07 12,10 152,64 6,94 263,22 6,54 8,31 248,36 4,37 31,20 1,80 4,55 25,01 180,55 7,42 248,47 5,71 8,43 234,32 3,22 29,62 1,57 3,58 23,34 172,23 7,12 272,72 7,89 11,35 253,49 5,64 30,99 0,93 2,57 26,59 186,34 8,75 313,25 8,13 3,12 302,00 7,47 38,43 4,14 11,86 29,89 208,12 6,74

6 Side 6 MEDARBEJDEROMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING VOKSNE BRANCHER Medarbejderomkostninger Fortjeneste ekskl. Øvrige medarbejderomkostninger Genetillæg genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers Direkte løn... heraf Lønmodtagers Forretningsservice It virksomhed Finansiel service m.v. Liberale erhverv Ingeniør virksomhed m.v. Vikarbureauer og arbejdsformidling Operationel service Andre serviceprægede erhverv Hele DA 284,16 5,76 3,45 274,95 6,36 35,26 2,36 5,17 17,63 207,63 13,24 393,55 7,06 0,96 385,53 17,30 49,22 2,88 7,92 31,40 276,39 19,53 286,41 8,51 2,41 275,50 6,29 35,01 4,26 2,80 17,26 209,63 13,55 340,90 7,90 0,55 332,45 7,80 41,16 3,37 12,88 12,62 251,91 19,20 356,22 6,53 1,35 348,35 5,66 43,49 3,57 8,22 25,38 261,75 19,93 202,95 3,55 7,41 191,99 1,38 24,88 0,27 0,98 7,65 156,83 4,69 207,78 3,97 5,61 198,19 3,63 26,71 1,29 1,63 13,56 151,23 7,74 251,47 7,84 7,77 235,87 7,14 31,75 1,18 2,85 17,10 175,48 10,12 270,38 7,03 5,69 257,66 6,56 33,54 2,52 5,12 19,61 189,83 11,69 HOVEDARBEJDSFUNKTIONER NY Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri m.v. Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde 461,14 9,42 0,75 450,97 6,39 54,51 16,89 14,14 29,18 327,30 24,59 377,18 8,33 1,58 367,27 9,20 45,49 3,71 10,29 26,07 271,69 20,96 305,64 7,92 2,40 295,33 6,47 36,69 4,77 5,74 23,16 217,95 13,80 230,75 6,49 3,16 221,11 4,21 27,94 0,89 2,70 19,73 165,23 7,12 198,31 4,22 6,45 187,64 4,43 23,61 1,09 1,69 12,78 143,86 6,92 227,33 6,77 5,90 214,66 9,00 30,74 0,65 1,21 16,95 156,07 8,44 259,74 7,72 6,61 245,41 8,09 34,22 0,55 6,03 19,52 176,89 11,07 239,15 7,34 12,38 219,42 7,83 30,85 0,17 3,05 17,98 159,37 9,56 214,58 6,02 7,17 201,39 5,49 28,02 0,27 3,11 15,01 149,31 8,04 HOVEDARBEJDSFUNKTIONER GAMMEL Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri m.v. Håndværkspræget arbejde Process- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde 474,11 9,68 0,71 463,73 6,56 55,98 17,98 15,22 29,82 335,49 25,01 393,01 8,63 1,17 383,21 9,33 47,32 4,00 11,42 26,14 283,86 22,69 312,34 7,98 2,34 302,02 6,57 37,48 5,19 6,13 23,60 222,45 14,37 230,61 6,27 3,08 221,27 4,15 27,93 0,96 2,67 19,66 165,47 7,13 190,35 3,92 7,03 179,39 4,32 22,66 0,37 1,41 12,02 138,47 6,42 228,23 6,70 5,56 215,98 9,03 31,00 0,66 1,28 17,00 156,98 8,45 260,43 7,73 6,58 246,11 8,01 34,39 0,58 6,16 19,57 177,28 11,08 239,47 7,43 12,19 219,84 8,03 30,76 0,17 2,97 18,02 159,72 9,61 212,58 5,90 7,03 199,65 5,33 27,88 0,26 2,99 14,82 148,20 7,90 REGIONER Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 293,96 7,09 5,14 281,73 6,72 35,74 3,15 6,25 21,87 207,23 12,48 252,66 7,04 6,34 239,29 6,38 31,71 2,04 4,05 18,20 176,61 10,13 262,43 7,14 6,37 248,92 6,60 32,76 2,31 5,20 18,70 183,03 11,62 262,69 6,73 5,61 250,35 6,52 32,87 2,41 4,40 18,79 185,01 11,77 248,43 7,35 5,36 235,72 6,18 31,68 1,65 4,09 17,80 173,99 10,50

7 Side 7 DEN ÅRLIGE LØNUDVIKLING FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG PR. TIME, VOKSNE BRANCHER Fremstillingsvirksomhed Nærings- og nydelsesmiddelindustri Slagterier Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafi sk industri og forlagsvirksomhed Kemisk, gummi- og plastindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Maskin- og elektronikfremstilling Elektronikfremstilling Maskinfremstilling Transportmiddelindustri Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af møbler, legetøj m.v. Forsyning m.v. Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. Bygningsinstallation Serviceprægede erhverv Bilhandel og -værksteder m.v. Engroshandel Engroshandel med fødevarer m.v. Engroshandel med it m.v. Øvrig engroshandel Detailhandel Detailhandel food m.v. Detailhandel nonfood Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Godstransport Persontransport Telekommunikation Procent 4,2 2,9 3,5 3,5 4,6 4,6 3,8 3,2 3,4 3,6 3,3 2,5 4,6 4,1 3,3 1,2 4,2 3,4 0,5 4,0 3,3 1,8 3,7 2,2 4,3 3,6 5,4 5,7 4,4 3,7 3,6 1,7 3,0 3,2 5,1 3,9 3,0 1,9 3,3 2,3 2,7 3,5 3,3 2,6 3,1-0,2 5,7 3,8 4,7 3,6 4,2 4,9 3,9 4,5 5,1 4,1 2,8 3,6 1,8 7,8 4,9 3,1 1,7 3,8 3,2 3,5 4,2 4,0 3,7 3,9 2,8 3,5 2,8 2,8 3,7 4,3 4,3 4,0 2,5 5,2 2,6 3,5 3,6 4,8 5,3 3,6 5,2 5,0 3,2 6,0 5,4 3,8 4,8 2,8 3,0 2,8 3,1 3,6 3,5 3,1 1,5 3,7 3,8 3,6 5,2 6,7 5,5 4,2 4,2 5,9 4,2 4,1 2,1 3,5 5,7 3,3 2,3 3,8 4,7 4,6 4,0 1,8 1,1 3,8 1,4 0,8 4,7 2,6 1,8 3,2 2,7 3,7 3,3 3,2 4,7 2,6 2,9 4,3 2,9 2,1 3,2 3,1 3,5 3,0 2,5 4,7 2,6 4,0 4,3 2,3 5,7 4,5 2,0 2,5 4,9 3,2 4,1 2,5 2,9 3,9 3,4 4,4 4,1 2,8 2,8 4,3 2,8 2,8 3,2 3,0 2,5 2,9 3,8 4,0 3,3 3,0 3,0 4,3 0,8 3,3 2,4 3,7 2,9 3,3 4,6 2,4 3,2 5,9 2,7 4,0-1,2 0,8 2,4 3,5 2,6 1,9

8 Side 8 DEN ÅRLIGE LØNUDVIKLING FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG PR. TIME, VOKSNE BRANCHER Forretningsservice mv. It virksomhed Finansiel service m.v. Liberale erhverv Ingeniørvirksomhed m.v. Vikarbureauer og arbejdsformidling Operationel service Andre serviceprægede erhverv Hele DA HOVEDARBEJDSFUNKTIONER GAMMEL Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde REGIONER Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Procent 5,1 2,7 3,9 3,7 3,0 5,2 2,6 4,0 7,9 1,5 3,3 4,5 1,7 1,1 4,7 2,9 2,9 3,3 2,5 2,6 4,3 2,3-0,1 3,9 2,6 2,0 4,2 2,8 2,7 3,7 2,8 3,6 3,6 4,1 4,6 3,0 2,7 3,5 1,8 4,6 2,8 3,3 3,7 0,5-4,3 2,7 3,6 4,6 3,4 4,2 1,8 2,7 3,4 2,8 3,1 3,6 3,4 3,6 2,1 3,5 4,5 3,4 2,8 2,9 3,9 5,0 2,9 3,6 2,4 3,4 2,7 4,0 3,1 3,1 2,5 1,8 3,2 2,5 3,4 4,3 4,7 4,1 2,5 1,4 3,4 2,8 3,2 3,2 5,1 4,0 3,9 1,7 3,4 2,6 3,6 3,9 3,9 4,1 3,0 1,2 3,8 3,3 4,6 2,7 2,8 3,6 4,9 4,4 3,2 2,7 3,4 4,7 4,7 2,9 2,9 3,5 4,6 4,3 2,9 2,7 3,5 4,2 4,2 3,2 1,6 Anm.: Signatur ( - ) se afsnittet Lønomkostningers udvikling.

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

Ændringer i strukturstatistikken hos DA

Ændringer i strukturstatistikken hos DA 11-0715 - poul - 28.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ændringer i strukturstatistikken hos DA En kort gennemgang af ændringerne i Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistikker

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. februar Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Arbejdere stiger mere end funktionærer som følge af større genebetalinger Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. juni Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Genebetalinger udgør en øget andel af de samlede lønomkostninger for arbejdere Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2014

STRUKTURSTATISTIK 2014 25. JUNI 2015 STRUKTURSTATISTIK 2014 STRUKTURSTATISTIK 2014 StrukturStatistik 2014 er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 676.000, hvoraf knap 292.000

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Aftale om senere tilbagetrækning sikrer mia. kr. Ugens analyse Relativt lav lønstigning i bygge- og anlæg i Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere