KL inviterer til fælles handling om børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL inviterer til fælles handling om børn og unge"

Transkript

1 KL inviterer til fælles handling om børn og unge

2 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer sig godt i livet. Den indsats skal starte tidligt. Fra børn bliver født, til de påbegynder deres ungdomsuddannelse, har kommunen en nøglerolle. Kommunen har et massivt ansvar for, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, og at de unge kommer godt videre i uddannelseslivet. Det kræver helhedssyn, målrettet ledelse og styrket tværprofessionelt samarbejde. KL inviterer derfor til debat og fælles handling på børne- og ungeområdet i Inden for de seneste år er der gennemført store reformer på børn- og ungeområdet bl.a. Barnets Reform, folkeskolereformen samt gymnasie- og erhvervsuddannelsesreformen. Nu retter opmærksomheden sig mod dagtilbuddet. Indsatsen i dagtilbudsalderen er væsentlig for børns videre liv og for, at reformerne på de øvrige områder bærer frugt. Der er et øget pres på, at alle unge forlader ungdomsuddannelserne med bedre faglige resultater og sociale kompetencer end nogensinde før. Derfor rettes søgelyset mod indhold og sammenhæng mellem alle tre perioder i børn og unges uddannelsesliv, nemlig dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser. De tre perioder skal spille sammen, så de giver mening for børnene og de unge samt forældrene. Der skal være en tydelig kontinuitet i børns læring og trivsel fra første møde med sundhedsplejersken, over dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud til ungdomsuddannelserne. I dag taber vi kostbar viden i overgangene. Vi skal styrke indsatsen i de tidlige år og sikre sammenhæng. Vi skal lykkes med at øge kvaliteten samtidig med, at vi effektiviserer og tilpasser indsatser til ændringer i børnetallet. Det er vigtigt, fordi vi ønsker, at vores børn og unge er sunde, trives og oplever livsglæde. Vores børn skal blive så dygtige, som de kan og have lysten til at lære hele livet. De skal inddrages, lære at tage ansvar og blive demokratisk deltagende samfundsborgere. Vores børn og unge skal opleve, at de bliver anerkendt og kan bidrage til værdifulde fællesskaber.

3 KL inviterer til fælles handling om børn og unge 3 Det er målene for den debat og fælles handling, som KL nu sætter i gang. Det giver anledning til at stille en række spørgsmål, fx: Hvad kendetegner et dagtilbud, der styrker og stimulerer alle børns trivsel og læring? Hvordan skaber vi værdifulde overgange, hvor alle arbejder i samme retning? Hvordan udnytter vi digitalisering, data og den nyeste viden til at vælge de rette indsatser? Hvordan udvikler vi både attraktive almentilbud og målrettede tilbud til udsatte børn og unge? Hvordan skaber vi løsninger i et samspil mellem det offentlige, forældre og civilsamfund? På Børn & Unge Topmødet 2015 skydes debatten i gang. KL inviterer i løbet af 2015 politikere, forældre, civilsamfund, forvaltninger, institutioner, børneorganisationer og faglige organisationer til drøftelser i forskellige fora. Deltag i debat og fælles handling der er brug for det!

4 4 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vores mål er, at børn og unge... er sunde og trives Fordi børn og unges sundhed og trivsel er en forudsætning for at lære, lege og opbygge relationer. Danske børn er generelt sunde og trives godt med deres familier, kammerater, i dagtilbud og skole. Langt de fleste børn er raske og oplever livsglæde, når de tager aktivt del i leg og læring sammen med andre. Alligevel er vi på flere områder ikke i mål: Ikke alle børn og unge er fysisk sunde, og et stigende antal børn og unge har dårligt mentalt helbred. Fx viser undersøgelser, at ca. 20 % af de danske børn er overvægtige i indskolingsalderen 1, og 27 % af børn og unge oplever ofte eller af og til at have hovedpine, ondt i maven eller kvalme 2. Samtidig ved vi også, at skoleelevers glæde ved at gå i skole falder jo ældre, de bliver. er motiverede og lærer Fordi børn og unge, der lærer, får selvværd og mod på fremtiden. Motivation og passende udfordringer er vigtige for børns læringslyst og selvdannelse. Den kompetente lærer og pædagog er betydningsfuld for børns læring. Heldigvis er danske børn glade for at lære, og vi ved, at børn i dagtilbud glæder sig til at komme i skole og lære at læse og regne. Alligevel er vi på flere områder ikke i mål: Nogle unge mister lysten til at lære gennem skoletiden. Fx viser de nationale test, at ca. 10 % af eleverne har mangelfulde eller ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, mens det gælder for 15 % af eleverne i forhold til resultater i matematik 3. Tal viser ligeledes, at op mod en tredjedel af de unge ikke aktuelt har gennemført en ungdomsuddannelse 5 år efter, de er gået ud af 9. klasse 4. bidrager og har indflydelse Fordi det danske samfund bygger på inddragelse, medansvar og fællesskab. Børn og unge udvikler sig og dannes i fællesskaber i familien, blandt kammerater i dagtilbud og skole samt i fritids- og foreningslivet. I dagtilbuddet starter dannelsen til demokratisk deltagende samfundsborger, når de små børn bliver inddraget. I folkeskolen får eleverne via elevrådene indflydelse og medansvar for deres hverdag. Alligevel er vi på flere områder ikke i mål: Fx viser undersøgelser, at andelen af ensomme unge aldrig har været større. Af de årige piger føler hver tiende sig ofte eller meget ofte ensom 5, mens antallet af 7-årige, der sjældent er fysisk sammen med venner i fritiden, er stigende og nu udgør ca. 25 % Statens Institut for Folkesundhed, SFI, Undervisningsministeriet, Undervisningsministeriet, Statens Institut for Folkesundhed, SFI, 2014

5 Hvordan når vi målene? KL inviterer til fælles handling om børn og unge 5 Det kræver, at vi lægger vægten anderledes end før: Fra at handle efter noget er sket henimod at handle, før det sker Fordi børns grundlag for fremtiden bliver skabt, mens de er helt små. Indsatsen i dagtilbud og i børns tidlige år lægger et afgørende fundament for, at barnet lykkes i livet. Forskning peger på, at investering i tidlig indsats før skolealderen giver en langtidsholdbar og væsentlig bedre effekt end senere symptombehandlende indsatser. Tidlig indsats er med til at sikre læring og social mobilitet. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter, hvordan alle børn og unge får lige chancer. Fra tidlig udskillelse henimod fællesskab Fordi børn styrkes, når de indgår i læringsfællesskaber med andre børn, der er forskellige fra dem selv. De mange variationer i børns kompetencer og udtryksformer skal værdsættes. Det gælder også de meget talentfulde børn. Det er et fælles mål at skabe inkluderende tilbud til alle børn, der kan trives og lære i almenområdet. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter, hvordan voksne understøtter gode fællesskaber, hvor alle bliver mødt med passende udfordringer og positive forventninger. Fra offentlig service henimod samarbejde med borgerne Fordi velfærdsløsninger skabes i samspil mellem kommuner, forældre, børn og unge, frivillige og andre interessenter. Hjemmelæringsmiljøet og en aktiv familiekultur har stor betydning for, hvordan børn og unge udvikler sig. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter, hvordan det offentlige, forældre og civilsamfund bedst løfter og deler ansvaret for børn og unge. Og om de fagprofessionelle skal være mere insisterende i dialogen med forældre om, hvordan de kan fremme deres barns udvikling. Fra rammer henimod tydelige mål og tæt opfølgning på resultater Fordi dialogen om børn og unge traditionelt har handlet mere om fx antallet af børn pr. voksen og timeregnskaber end om de resultater, vi ønsker. Folkeskolereformen stiller krav om øget læring og trivsel. Samtidig er der nationalt fokus på livslang læring, og at alle børn og unges potentialer udnyttes, bl.a. for at sikre veluddannet arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter, om skærpede læringsmål i dagtilbud kan bidrage til, at vi når de nødvendige resultater. Fra synsninger og traditioner henimod viden og tiltag, der virker Fordi vi skal have kendskab til viden og bruge metoder, der virker. Digitaliseringen har givet adgang til store mængder data. Det er vigtigt at vælge de data, der er relevante for at kunne følge op på besluttede mål. Både politikere, ledelse og fagprofessionelle skal finde den rette balance i omfang og valg af data og dokumentation. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter, hvordan ledelsen og de fagprofessionelle udnytter den nyeste faglige viden til at vælge de rette indsatser til børn og unge. Fra sektoransvar henimod ansvar for sammenhæng og helhedssyn Fordi forskellige lovgivninger og kommunale sektorer risikerer at føre til, at specialiserede fagprofessionelle arbejder i hver sin retning. Resultatet bliver, at familier ikke oplever sammenhæng i samarbejdet med kommunen og i overgangene mellem tilbud. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter, hvordan vi alle får en fælles forståelse og arbejder i samme retning.

6 6 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at forandre vi har alle et ansvar Sundhed, trivsel, læring, inddragelse og fællesskaber er vejen frem mod dygtigere børn og unge, bedre integration og højere grad af social mobilitet. Vi gør det godt. Men vi kan gøre det bedre. Spørgsmålet er hvordan? Det drøfter vi blandt andet ved disse anledninger: I marts 2015 inviterer KL til en konference om udsatte børn og unge Vi vil blandt andet drøfte følgende temaer med lancering af et nyt udspil om udsatte børn og unge: Udsatte børn og unges sociale mobilitet og chancer i livet. Kompetencer tidligt i livet. Styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde. Nytænkning af de specialiserede indsatser. Styrket sagsbehandling. Ambitioner for alle børn og unges læring. I maj 2015 inviterer KL til konference om høj kvalitet i dagtilbud Vi vil blandt andet drøfte følgende temaer: Kendetegn ved højkvalitetsdagtilbud. Investering i tidlig indsats. Fordele og ulemper ved præcise mål for leg og læring samt læringsmål for det enkelte barn. Nytænkning af pædagogiske læreplaner. Overordnede mål for dagtilbuddet, som der fx er for folkeskolen. Kriterier for effektfulde indsatser i dagtilbud. Potentiale i samarbejdet mellem dagpleje og dagtilbud. I april og november 2015 inviterer KL kommunalpolitikere til to møder om folkeskolen Vi vil blandt andet drøfte følgende temaer: Mødet i april: Åben skole og bevægelse. Samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre om elevernes læring og trivsel. Kulturforandring i skolen. Mødet i november: Målstyring. Understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Forældreinddragelse og elevdemokrati. Tegn på en ny skole, hvor både elever, ledere og medarbejdere har lyst til læring. I september 2015 inviterer KL til konference/dialogmøde om ledelse, styring og overgange Vi vil blandt andet drøfte følgende temaer: Ledelse og styring i dagtilbud og skole. Overgange mellem dagpleje, daginstitution, SFO, skole, fritidsklub, ungdomsklub, 10. klasse og ungdomsuddannelse. Fastholdelse af kontinuitet og deling af viden, fx om børns sproglige og motoriske udvikling og kompetencer. Styrket tværprofessionelt samarbejde.

7 KL inviterer til fælles handling om børn og unge 7 Samlet aktivitetsplan i februar Konference om de nye fritidstilbud 3. marts Konference om samarbejdet mellem musikskoler og folkeskoler 10. marts Konference om udsatte børn og unge 18. marts Dialogmøde med interessenter om børn og unges trivsel, læring og fællesskaber 9. og 14. april Camps om den åbne skole 22. april Sundhedsspot om de 7-13-årige 23. april Konference om digital læringsplatform og samarbejdsplatform 28. april Konference om 10. klasse hvad nu? 29. april Politisk møde om folkeskolen 12. maj Konference om talentfulde børn og unge 19. maj Konference om lokal uddannelsespolitik erhvervsuddannelsesreformen 27. maj Konference om høj kvalitet i dagtilbud 16. juni Temamøde om samarbejde med skolebestyrelser de næste skridt 18. juni PPR konference uge regionale møder om udvikling af kvalitet i dagtilbud 1. september Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud 30. september Konference/dialogmøde om ledelse, styring og overgange 6. oktober Sundhedsspot om de årige 22. oktober Inspirationsmøde om samarbejde med forældre om børns læring i dagtilbud og folkeskole uge regionale konferencer om faglig ledelse i folkeskolen 18. november Politisk møde om folkeskolen 25. november KL s Uddannelsestræf 2015 december Konference om den pædagogiske praksis i dagtilbud understøttet af IT Følg med på KL s hjemmeside:

8 KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL, 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Foto: Jakob Carlsen Illustration: Kommuneforlaget A/S Tryk: Printconnect Aps Produktionsnr KL Weidekampsgade København S Tlf

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Det gode Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk børneliv Produktionsnr. 830019 ISBN 978-87-92460-94-3

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Det gode Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk børneliv Produktionsnr. 830019 ISBN 978-87-92460-94-3 Det gode børneliv Det gode børneliv KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Forsidefoto: Claus Ørsted Film & Video Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls Schultz

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere