WA 45/60/90/120/150/200/300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WA 45/60/90/120/150/200/300"

Transkript

1 WA 45/60/90/120/150/200/300 Servicemanual DA NO Nr rev WA 45/60 WA 90/120 WA 150/200 WA 300 DA Servicemanual Side 2 NO Servicemanual Side 17

2 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten Dantherm n assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles

3 Indholdsfortegnelse 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE OPSTILLING OG INSTALLATION Opstilling af aggregat Elektrisk tilslutning Brændertilslutning Fritblæsende aggregat Kanaltilslutning WA anvendt som liggende aggregater Røggasudgangen Placering af sikkerhedsføleren IGANGSÆTNING Vinterdrift Sommerdrift SERVICE OG RENGØRING Filter Brændkammer og varmeveksler Ventilator og kilerem Andre komponenter FEJLFINDING TEKNISKE DATA EL-DIAGRAMMER

4 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE Dantherms varmluftaggregater er direkte-fyrede aggregater for montering af olie- eller gasbrænder. Den varme, der produceres af brænderen, overføres direkte til luften, som via en ventilator føres gennem brændkammeret og varmeveksleren. På WA suges den kolde luft ind for neden på aggregatet og den opvarmede luft blæses ud foroven. Driften reguleres således: Når rumtermostaten har givet signal til, at aggregatet skal starte, begynder brænderen med forventilation af brændkammeret. Kort efter tænder brænderen. For at undgå indblæsning af koldt luft bliver ventilatoren indkoblet med en forsinkelse i forhold til start af brænderen. Føleren B2 er indstillet til at starte ventilatoren ved en temperatur på 50 C. En timer K2.1 (tidsrelæ for tvungen ventilatorstart) forbundet parallelt med føleren B2 sikrer, at ventilatoren starter efter et nærmere fastlagt tidsinterval, såfremt føleren B2 ikke når temperaturen på 50 C - se afsnit 8 Eldiagrammerne. Når rumtermostaten giver signal til aggregatet om at stoppe, standser brænderen, men ventilatoren fortsætter med at køre. Når temperaturen efter et par minutter er faldet til ca. 30 C, standser også ventilatoren. Formålet med at ventilatoren fortsætter nogle minutter er, at brænderkammeret og varmeveksleren køles ensartet ned, så der ikke opstår varmespændinger og dermed beskadigelser. Efter ventilatoren er standset, kan det ske, at brændkammeret og varmeveksleren endnu er så varm, at ventilatoren begynder at køle igen efter et par minutter. Hvis der opstår fejl i aggregatet, sørger de indbyggede sikkerhedstermostater for, at aggregatet straks standses. Limit termostaten afbryder brænderen, når luftens temperatur er nået op på 80 C. Når temperaturen igen falder, tænder brænderen automatisk igen. Ventilatoren er fortsat i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, træder den såkaldte sikkerhedstemperaturbegrænser(ot) i kraft og afbryder aggregatet samt ventilatoren. Herefter kan aggregatet først startes efter manuel reset. 2. OPSTILLING OG INSTALLATION Ved opstilling af aggregatet skal alle gældende forskrifter og forordninger som f.eks. bygnings- og gasreglement overholdes. Det skal sikres, at aggregatet er frit tilgængeligt fra alle sider, således at alle komponenter kan inspiceres. Rummet, hvor aggregatet er opstillet, skal være tilstrækkeligt ventileret. Der må ikke opstå undertryk i rummet som følge af f.eks. brænderens drift eller udsugningsanlæg, da der herved kan bliver underskud af ilt til brænderen, hvilket kan føre til dårlig forbrænding eller fejl ved brænderen. I givet fald skal der monteres en separat frisklufttilførsel til brænderen. Selve placeringen skal vælges således, at den opvarmede luft ikke er rettet mod søjler, reoler, skillevægge osv

5 2.1 Opstilling af aggregatet Aggregatet leveres stående på en træpalle. Aggregatstørrelserne WA leveres i een komplet sektion. Aggregatstørrelserne WA leveres delt i en ventilatorsektion og en brændersektion. Brændersektionen placeres på ventilatorsektionen. Sektionerne forbindes med hinanden med samleskinner, som monteres udvendig på rammen hele vejen rundt om aggregatet. WA Samling af ventilator- og brændersektion Ved løftning eller rejsning af WA skal de medleverede løftebeslag anvendes. Løftebeslagene monteres på hvert hjørne af aggregatet og fastgøres med de medfølgende skruer i de forborede huller

6 2.2 Elektrisk tilslutning Strømforsyningen tilsluttes i henhold til nationale forskrifter for elektriske installationer. For at åbne ind til el-centralen på WA skal de fire skruer løsnes, som holder elcentralens låge på plads. For aggregaterne med en motoreffekt på 3 kw eller større er der en reparationsafbryder på elcentralens låge. Afbryderen skal stilles i position 0, før lågen kan fjernes. Når dækslet til el-centralen er fjernet, er der adgang til nedennævnte tilslutningsklemmer. INTERN KONTROL: Disse seks klemmer er alle beregnet for tilslutning af - OT/Limit/Fan - termostater. Termostaterne leveres på aggregatstørrelserne WA færdigmonteret med ledning. På aggregatstørrelserne WA forbindes strømforsyningen til ventilatordelen ved brug af det formonterede kabel med 6 ledere. Lederne nummeret fra 1 til 6 tilsluttes ventilatordelens klemrække i terminalerne 1 til

7 EKSTERN KONTROL: Mellem klemme 7 og 8 kan monteres en ekstern afbryder for styring af ventilatormotoren (se el-diagrammerne i afsnit 8). Klemme 2 har ingen funktion i standardudgaven. RUMTERMOSTAT: Rumtermostaten tilsluttes klemmerne 10/11/12. Bro mellem 10 og 11 fjernes, da brænderen ellers vil køre konstant. Der anvendes en rumtermostat eller ugeprogramur for 230V. BRÆNDER: Brænderen tilsluttes ved hjælp af det formonterede Wieland stik, som forbindes til klemmerne Klemme 19 og 20 har kun betydning for aggregater med gasbrænder til det danske marked. I alle andre udgaver er der etableret bro over disse klemmer. NET: Disse fire klemmer, L1/L2/L3/N, er for tilslutning af 3x400V til aggregatet. Ved tilslutning af de enkelte faser, skal man være opmærksom på, at ventilatormotoren løber i den rigtig retning (se også afsnit 3). Ledningerne for forsyningsspændingen og eksterne udstyr kan føres ind i aggregatet gennem etablerede kabelgennemføringer i el-centralens venstre side. 2.3 Brændertilslutning WA leveres med universal brænderflange, som gør det muligt at montere alle gængse brændertyper. Brænderfabrikater og typer der anvendes skal være CE mærket. Brændere der anvendes til gas skal være i overensstemmelse med EN 676. Brændere der anvendes til olie skal være i overensstemmelse med EN 267. Det skal sikres at arbejdsområdet passer til det pågældende varmluftaggregat. På WA skal der (alt efter brændertype) monteres en mellemflange. Mål og borehuller fremgår af brænderinstruktionsbogen. Brænderen tilsluttes elektrisk ved hjælp af et Wieland stik. Dette stik er allerede formonteret i brænderrummet. Hvis brænderen ikke har et tilsvarende stik skal Wieland stikket i WA afmonteres, og elektrisk tilslutning sker i stedet som vist i el-diagrammerne i afsnit 8 samt i henhold til brænderens el-diagram. Olie- og gastilslutning må kun foretages af autoriserede fagfolk. Med hensyn til igangsætning og indregulering af brænderen henvises til de instruktioner, der er medleveret fra brænderleverandøren samt typeskiltet på varmluftaggregatet. Hvis aggregatet leveres med færdigmonteret brænder, er instruktionsbogen for brænderen medleveret separat. 2.4 Fritblæsende aggregat Typerne WA er monteret med udblæsningsriste ved levering og kan umiddelbart anvendes som fritblæsende aggregater

8 2.5 Kanaltilslutning Hvis der skal monteres kanaler til indsugning og udblæsning, skal man være opmærksom på, at det samlede tryktab i hele kanalsystemet ikke bliver for højt se afsnit 6 Tekniske data. Ved for høje kanaltryktab nedsættes aggregatets luftmængde for meget, således at det kan blive overophedet og dermed koble fra (se også afsnit 5 Fejlfinding ). Et for højt tryktab forringer ligeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke at få godkendt anlægget af skorstensfejeren og gasselskabet. 2.6 WA anvendt som liggende aggregater Alle aggregater kan også anvendes som liggende aggregater, enten med varmluftudblæsningen på venstre eller højre side. Til montage af aggregatet som liggende udførelse fås der som tilbehør specielle udblæsningsgitre og afdækningsplader til bunden af aggregatet. Såfremt et liggende aggregat anvendes som procesanlæg med stort indtag af friskluft skal aggregatet, for at sikre bortledning af kondensvand dannet i kedelen, monteres med en hældning ud mod betjeningsside svarende til 20 mm pr m. Sådanne anlæg skal desuden monteres med dræn for kondensvand. Drænet tilsluttes afløbet placeret i kedelen ud mod betjeningssiden samt til kedelens røgkammer. For at sikre kedlen mod korrosion må indfyret effekt under ingen omstændigheder reduceres så meget, at røggastemperaturen når under 120 C. 2.7 Røggasudgangen Aggregater kan være leveret med røggasudgang i aggregatets top eller bagud. 2.8 Placering af sikkerhedsføleren Placeringen af sikkerhedsføleren er fra fabrikken baseret på den givne ordre. Hvis aggregatet ændres fra leverede udførsel skal sikkerhedsføleren omplaceres. Kontakt Dantherm

9 3. IGANGSÆTNING Varmluftaggregatet må kun afbrydes via rumtermostaten eller brænderafbryderen. Afbrydelse via en ekstern afbryder kan føre til overophedning og deraf følgende beskadigelse af brændkammer og varmeveksler. Hvis temperaturen af en eller anden grund stiger til over 80 C inde i aggregatet, træder Limit termostaten i funktion og afbryder brænderen, indtil temperaturen igen er faldet til under 80 C. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C afbryder sikkerhedstemperaturbegrænseren(ot) hele spændingen til aggregatet, så brænderen og ventilatoren sættes ud af funktion. Når aggregatet er afkølet, starter det ikke automatisk igen. Genstart sker ved at trykke på reset-knappen (1) på sikkerhedstemperaturbegrænseren (OT). Skulle en af sikkerhedstermostaterne afbryde aggregatet, henvises der til afsnit 5 Fejlfinding. Resetknap på sikkerhedstemperaturbegrænseren(ot) Når varmluftaggregatet er tilsluttet strømmen, skal den grønne kontrollampe (1) i el-centralen lyse. Se nedenstående figur - Betjeningspanel. Hvis dette ikke er tilfældet, henvises til afsnit 5 Fejlfinding. Betjeningspanel - 8 -

10 Derefter kontrolleres ventilatorens omdrejningsretning (ventilatorens omdrejningsretning er angivet med en pil uden på ventilatorhuset). Hvis omdrejningsretningen ikke stemmer med pilen, skal de to faser ved strømtilslutningen byttes om. 3.1 Vinterdrift I de efterfølende afsnit Vinterdrift og Sommerdrift henvises der til ovenstående figur - Betjeningspanel. Brænderafbryderen (5) stilles på 1 på betjeningspanelet. Er der monteret en rumtermostat på WA , styres brænderen automatisk via denne. Det vil sige, at brænderen starter automatisk, når temperaturen er lavere end indstillet på termostaten, og standser igen. når temperaturen er nået op på den indstillede værdi. Ventilatorafbryderen (4) stilles enten på AUT eller MAN. Stilles ventilatorenafbryden på AUT, styres ventilatordriften som beskrevet under afsnit - 1. Funktionsbeskrivelse. Stilles ventilatorafbryderen på MAN, kører ventilatoren konstant, indtil den igen stilles på AUT. 3.2 Sommerdrift Brænderafbryderen (5) stilles på 0, og ventilationsafbryderen (4) stilles på MAN. Herved opnås ventilation og dermed en behagelig sommertemperatur

11 4. SERVICE OG RENGØRING 4.1 Filter Indsugningsfilteret skal kontrolleres og om nødvendigt renses/udskiftes hvert halve år. Ved meget støvede rum skal det kontrolleres oftere. Filteret trækkes ud af aggregatet. Er der kun tale om let tilsmudsning kan filteret støvsuges. Ved stærk tilsmudsning skal filteret trækkes ud af metalrammen og et nyt indsættes. Før det komplette filter skubbes ind i aggregatet igen, skal ventilatorens løbehjul kontrolleres og evt. støvsuges. 4.2 Brændkammer og varmeveksler Varmeveksleren og brændkammeret skal mindst én gang om året renses for sod, da sådanne aflejringer kan reducere aggregatets virkningsgrad. I henhold til OR-Sekretatiatet(DK) skal varmluftaggregater mindst én gang om året kontrolleres af en servicetekniker. Det anbefales at tegne et serviceabonnement eller en servicekontrakt med Dantherm. Brændkammeret og varmeveksleren renses på følgende måde. (Der henvises til nedenstående figur). Rengøring af brændkammer og varmeveksler Fjern dækpladerne over brænderen og på venstre eller højre side. Fjern inspektionslågen (2) fra varmeveksleren. Træk turbulatorerne ud gennem de øverste varmevekslerrør (1)

12 Hvis der ikke er nogen synlig tilsmudsning i varmeveksleren, samles aggregatet igen som beskrevet ovenfor blot i omvendt rækkefølge. Der skal altid anvendes nye pakninger, når aggregatet skal samles igen. Hvis det er nødvendigt at rense varmeveksleren, skal servicelågen (3) oven over brænderen fjernes og brændkammeret (4) kontrolleres for snavs. Herefter renses de enkelte varmevekslerrør (1) og (7) ved hjælp af en rund stålbørste. Inspektionslågen ind til vendekassen (6) fjernes, og soden suges ud gennem åbningen i vendekassen. Soden fra de nederste varmevekslerrør suges ud gennem brændkammeret (4) med en støvsuger. Herefter renses turbulatorerne og skubbes ind i de øverste og forreste varmevekslerrør (1) og (7), hvorefter aggregatet samles i modsat rækkefølge. 4.3 Ventilator og kilerem For at kunne kontrollere ventilator og kilerem skal servicelugen i aggregatets front fjernes. Kileremmens tilstand og justering kontrolleres. Ventilatorens løbehjul skal efterses for snavs hvert halve år og efterspændes om nødvendigt. 4.4 Øvrige komponenter Alle øvrige komponenter i WA kræver ingen service. Brænderen efterses i henhold til brænderleverandørens instruktioner. Alle interne termostater funktionsafprøves en gang årlig. 5. FEJLFINDING Ved aggregatudfald skal følgende punkter kontrolleres: Er der gas fremme ved brænderen? Er der olie i tanken og er alle ventiler åbne? Er strømtilførelsen til aggregatet i orden? Er rumtermostat/ugepanel indstillet højere end rumtemperaturen? Er indsugnings- og udblæsningsriste fri? Er disse punkter i orden, skal aggregatet kontrolleres i henhold til nedenstående fejlskema

13 Brænderen starter ikke / ventilatoren er ikke i drift: Observation Fejl Udbedring Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser, rød kontrollampe lyser Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser, rød kontrollampe lyser Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Strømforsyningen til aggregatet er afbrudt Finsikringen i aggregatet er defekt OT termostaten har afbrudt aggregatet Termorelæet for ventilatormotoren er slået fra Brænderen er defekt OT termostaten har afbrudt aggregatet Check strømforsyningen Udskift finsikringen Kontroller kilerem, omløbsretning på ventilator, luftgennemstrømning i aggregatet Reset termorelæet Se instruktioner fra brænderleverandøren. Kontakt en servicetekniker Reset OT termostaten og find årsagen til overophedning Brænderen er standset / ventilatoren kører fortsat: Afbryder for ventilator står i MAN eller AUT Limit termostaten har afbrudt brænderen Brænderen kobler automatisk ind igen, når udblæsningstemperaturen er faldet. Årsag til udfald undersøges Brænderen fungerer / ventilatoren starter ikke: Ventilatorafbryderen står på AUT Ventilatortermostaten er defekt eller forkert indstillet Check/udskift ventilatortermostaten Ventilatorafbryderen står i MAN eller AUT Ventilatorafbryderen står i MAN eller AUT Ventilatorafbryderen står i MAN eller AUT Ventilatormotoren er defekt Ventilatorkontakten er defekt Kilerem defekt Udskift motoren Udskift kontaktoren Udskift kilerem

14 6. TEKNISKE DATA Nedenstående tekniske data gælder for fritblæsende aggregater indreguleret til maksimal luftmængde og varmeydelse. Ved ønske om reduceret varmeydelse svarende til højest 80% af nedenstående max. værdier for varmeydelsen, kan Dantherm leverer fritblæsende aggregater med transmission indreguleret til 85% af maksimal luftmængde. Vær opmærksom på, at tilslutningen af kanaler kræver ændret omdrejningstal på ventilatoren samt evt. større ventilatormotor se afsnit 8 Eldiagrammer. WA 45 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 45 Max. varmeydelse kw 40,6 Virkningsgrad 90,2 Max. olieforbrug 2) kg/h 3,8 Max. gasforbrug 3) m³/h 3,8 Lufttemperaturstigning (3200m³/h) Δt C 26 Vægt uden brænder kg 190 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 140 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 144 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 11 Røggasvolumen m³ 0,129 Hedeflader m² 2,8 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 45 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 0,75 0,75 1,1 Max. ampereforbrug 3x400V A 1,9 1,9 2,7 Max. ampereforbrug 3x230V A 3,3 3,3 4,7 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 66 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

15 WA 60 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 67 Max. varmeydelse kw 60,6 Virkningsgrad 90,4 Max. olieforbrug 2) kg/h 5,7 Max. gasforbrug 3) m³/h 5,6 Lufttemperaturstigning (4500m³/h) Δt C 25 Vægt uden brænder kg 210 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 140 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 144 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 12 Røggasvolumen m³ 0,141 Hedeflader m² 3,8 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 60 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 1,1 1,1 1,5 Max. ampereforbrug 3x400V A 2,7 2,7 3,4 Max. ampereforbrug 3x230V A 4,7 4,7 6,0 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 74 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³ WA 90 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 95,6 Max. varmeydelse kw 86,3 Virkningsgrad 90,3 Max. olieforbrug 2) kg/h 8,0 Max. gasforbrug 3) m³/h 8,0 Lufttemperaturstigning (6600m³/h) Δt C 26 Vægt uden brænder kg 285 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 180 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 184 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 21 Røggasvolumen m³ 0,248 Hedeflader m² 5,3 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 90 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 2,2 2,2 3,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 4,9 4,9 6,4 Max. ampereforbrug 3x230V A 8,5 8,5 11,1 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 75 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

16 WA 120 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 125 Max. varmeydelse kw 113,6 Virkningsgrad 90,9 Max. olieforbrug 2) kg/h 10,5 Max. gasforbrug 3) m³/h 10,4 Lufttemperaturstigning (7100m³/h) Δt C 21 Vægt uden brænder kg 325 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 180 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 184 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 11 Røggasvolumen m³ 0,276 Hedeflader m² 7,8 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 120 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 3,0 3,0 3,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 6,4 6,4 6,4 Max. ampereforbrug 3x230V A 11,1 11,1 11,1 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 76 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³ WA 150 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 169,5 Max. varmeydelse kw 153,2 Virkningsgrad 90,4 Max. olieforbrug 2) kg/h 14,1 Max. gasforbrug 3) m³/h 14,1 Lufttemperaturstigning (14600m³/h) Δt C 32 Vægt uden brænder kg 450 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 250 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 254 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 18 Røggasvolumen m³ 0,636 Hedeflader m² 9,4 Brænderrør, længde mm 155 Brænderrør mm 200 WA 150 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 4,0 5,5 7,5 Max. ampereforbrug 3x400V A 8,8 12,1 16,3 Max. ampereforbrug 3x230V A 15,2 21,0 28,3 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 77 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

17 WA 200 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 224 Max. varmeydelse kw 202,3 Virkningsgrad 90,3 Max. olieforbrug 2) kg/h 18,8 Max. gasforbrug 3) m³/h 18,7 Lufttemperaturstigning (17400m³/h) Δt C 29 Vægt uden brænder kg 495 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 250 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 254 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 10 Røggasvolumen m³ 0,686 Hedeflader m² 13,7 Brænderrør, længde mm 155 Brænder mm 200 WA 200 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 7,5 7,5 10,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 16,3 16,3 21,0 Max. ampereforbrug 3x230V A 28,3 28,3 36,5 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 83 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³ WA 300 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 333 Max. varmeydelse kw 305,7 Virkningsgrad 91,8 Max. olieforbrug 2) kg/h 28,0 Max. gasforbrug 3) m³/h 27,8 Lufttemperaturstigning (22500m³/h) Δt C 25 Vægt uden brænder kg 635 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm Ø250 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 254 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 26 Røggasvolumen m³ 0,978 Hedeflader m² 20,9 Brænderrør, længde mm 155 Brænderrør mm 200 WA 300 Fritblæsende Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 11,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 21,5 Max. ampereforbrug 3x230V A 37,3 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 83 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

18 Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse Montering og installasjon Montering av aggregatet Elektrisk tilkobling Tilkobling av brenner Frittblåsende aggregat Kanaltilkobling WA brukt som liggende aggregater Røykgassutgangen Plassering av sikkerhetsføleren Igangsetting Vinterdrift Sommerdrift Service og rengjøring Filter Brennkammer og varmeveksler Vifte og kilerem Øvrige komponenter Feilsøking Tekniske data El-diagrammer

19 1. FUNKSJONSBESKRIVELSE Dantherm varmluftsaggregater er direktefyrte aggregater for montering av olje- eller gassbrenner. Varmen som produseres av brenneren overføres direkte til luften, som via en vifte føres gjennom brennkammer og varmeveksler. På WA suges den kalde luften inn i nederkant av aggregatet og den oppvarmede luften blåses ut på toppen. Driften reguleres slik: Når romtermostaten har gitt signal til at aggregatet skal starte, starter brenneren opp forventilering av brennkammeret. Kort tid etter starter brenneren. For å unngå innblåsing av kald luft blir viften koblet inn med en forsinkelse i forhold til start av brenneren. Føleren B2 er innstilt til å starte på en temperatur på 50 C. En timer K2.1 (tidsrele for tvungen viftestart) som er koblet parallelt med føleren B2 sikrer at viften starter etter et nærmere fastlagt tidsintervall, dersom føler B2 ikke når temperaturen på 50 C se avsnitt 8 El-diagrammene. Når romtermostaten gir signal til aggregatet om å stoppe, stanser brenneren, men viften fortsetter å gå. Når temperaturen etter et par minutter er sunket til ca. 30 C, stanser også viften. Formålet med at viften fortsetter noen minutter, er at brennkammeret og varmeveksleren kjøles langsomt ned, så det ikke oppstår varmespenning og dermed skader. Etter at viften er stanset, forekommer det at brennkammer og varmeveksler fremdeles er så varm at den begynner å kjøle igjen etter et par minutter. Hvis det oppstår en feil i aggregatet, sørger de innebygde sikkerhetstermostatene for at aggregatet straks stoppes. LIMIT-termostaten stopper brenneren, når luftens temperatur har nådd 80 C. Når temperaturen igjen synker starter brenner automatisk igjen. Viften er fortsatt i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, trer OT-termostaten i kraft og stopper aggregat med vifte. Heretter kan aggregatet først startes etter manuell reset av branntermostat. 2. MONTERING OG INSTALLASJON Ved montering av aggregatet skal alle gjeldende forskrifter og forordninger, som f.eks. byggeforskrifter og gassreglemet Det skal sikres, at aggregatet er fritt tilgjengelig fra alle sider, slik at alle komponenter kan inspiseres. Rommet hvor aggregatet er montert, skal være tilstrekkelig ventilert. Det må ikke oppstå undertrykk i rommet, som følge av f.eks. brennerens drift eller utsugingsanlegg, da det dermed kan bli underskudd på oksygen til brenneren, og det vil føre til dårlig forbrenning, nedsoting av aggregat og feil ved brenneren. I så fall må det monteres en separat frisklufttilførsel til brenneren. Selve plasseringen må være slik at den oppvarmede luften ikke er rettet mot søyler, reoler, skillevegger o.s.v

20 2.1 Montering av aggregatet Aggregatet leveres stående på en trepall. Aggregatstørrelsene WA leveres i en komplett seksjon. Aggregatstørrelsene WA leveres oppdelt i en vifteseksjon og en brennerseksjon. Brennerseksjonen plasseres på vifteseksjonen. Seksjonene forbindes med hverandre ved en samleskinne, som monteres utvendig på rammen hele veien rundt aggregatet. WA Samling av vifte- og brennerseksjon Ved løfting eller oppreising av WA skal medfølgende løftebeslag brukes. Løftebeslagene monteres på hvert hjørne av aggregatet og festes i de ferdigborrede hull med medfølgende skruer

21 2.2 Elektrisk tilkobling Strømforsyningen tilkobles i henhold til norske forskrifter for elektriske innstallasjoner. For å åpne el-skapet på WA , skal de fire skruene som holder lokket på el-skapet på plass løsnes. For aggregatene som har en motoreffekt på 3 kw eller større er det en reparasjonsbryter på elskapets lokk, som skal stilles i pos. «0», før lokket fjernes. Når el-skapet er åpent er det adgang til nedenforstående tilslutningsklemmer INTERN KONTROLL Disse seks klemmer er alle beregnet for tilkobling av OT/Limit/Fan termostater. Termostatene leveres ferdigmontert med ledning på aggregatstørrelsene WA På aggregatstørrelsene WA forbindes strømforsyningen til viftedelen ved bruk av ferdigmontert kabel med 6 ledere. Lederne nummereres fra 1 til 6 og kobles til viftedelens klemmerekke i terminalene 1 til

22 EXTERN CONTROL ROMTERMOSTAT BRENNER Mellom klemme 7 og 8 kan det monteres en ekstern bryter for styring av viftemotor (se også el-diagrammer i avsnitt 7). Klemme 2 har ingen funksjon i standardutgaven. Romtermostaten tilkobles klemmene 10/11/12. Broen mellom 10 og 11 fjernes da brenneren ellers vil kjøre konstant. Det brukes en romtermostat eller ukeprogramur for 230 V. Brenneren tilkobles ved hjelp av det formonterte Wieland stikk, som forbindes til klemmene Klemme 19 og 20 har kun betydning for aggregater med gassbrenner til det danske marked. I alle andre utgaver er det etablert bro over disse klemmene. NET Disse fire klemmene, L1/L2/L3/N, er for tilkobling av 3 x 400 V til aggregatet. Ved tilkobling av de enkelte faser, skal man være oppmerksom på at viftemotoren dreier i riktig retning (se også avsnitt 3). Ledningene for forsyningsspenning og eksternt utstyr kan føres inn i aggregatet gjennom etablerte kabelgjennomføringer i el-sentralens venstre side. 2.3 Tilkobling av brenner WA leveres med universal brennerflens, som gjør det mulig å montere alle vanlige brenntyper. Hver enkelt brenner (fabrikat/type) som anvendes skal være CE-merket. Brennere som anvendes til gass skal være i overensstemmelse med EN 676. Brennere som anvendes til olje skal være i overensstemmelse med EN 267. Det skal sikres at brennerens kapasitetsområde er avstemt til det aktuelle varmluftsaggregatet. På WA skal det - avhengig av brennertype - monteres en mellomflens. Mål og borehull fremgår instruksjonsboken for brennere. Brenneren tilkobles elektrisk ved hjelp av et Wieland stikk. Dette stikk er allerede montert i brenner rommet. Hvis brenneren ikke har et tilsvarende stikk/passer til dette stikk, skal Wielandstikket i WA monteres av, og elektrisk tilkobling skjer i stedet som vist i eldiagrammet i avsnitt 7, samt i henhold til brennerens eldiagram. Olje- og gasstilkobling må kun utføres av autoriserte fagfolk. Med hensyn til igangsetting og innstilling av brenneren, henvises det til de instruksjoner som er levert med fra brennerleverandøren, samt typeskilt på varmluftsaggregatet. Hvis aggregatet leveres med ferdigmontert brenner, er instruksjonsboken for brenneren levert med separat

23 2.4 Frittblåsende aggregat Typene WA er montert med utblåsningsrist ved levering og kan umiddelbart anvendes som frittblåsende aggregater. 2.5 Kanaltilkobling Hvis det skal monteres kanaler til innsuging og utblåsing, bør man være oppmerksom på at det samlede trykktap i hele kanalsystemet ikke blir for høyt. se avsnitt 6 Tekniske data. Ved for høye kanaltrykktap nedsettes aggregatets luftmengde for meget, slik at det kan bli overopphetet og dermed kobler fra (se også kapittel 5, Feilsøking). Et for høyt trykktap reduserer likeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke å få godkjent anlegget av feievesenet 2.6 WA brukt som liggende aggregater Alle aggregatene kan også brukes som liggende aggregater, med varmluftutblåsning enten på venstre eller høyre side. Til montering av aggregat i liggende utførelse, fås det som tilbehør spesielle utblåsningsventiler og dekkplater til bunnen av aggregatet. Dersom et liggende aggregat brukes om prosessanlegg med stort inntak av friskluft skal aggregatet, for å sikre bortledning av kondensvann som har dannet seg i kjelen, monteres med en helling ut mot betjeningssiden tilsvarende 20 mm pr. m. Slike anlegg skal dessuten monteres med dren for kondensvann. Drenet tilkobles avløpet som er plassert i kjelen ut mot betjeningssiden samt kjelens røykkammer. For å sikre kjelen mot korrosjon må innfyrt effekt ikke under noen omstendigheter reduseres så mye at røykgasstempera-turen kommer under 120 C. 2.7 Røykgassutgangen Aggregater kan leveres med røykgassutgang på aggregatets topp eller bakside. 2.7 Røykgassutgangen Aggregater kan leveres med røykgassutgang på aggregatets topp eller bakside. 2.8 Plassering av sikkerhetsføleren Plasseringen av sikkerhetsføleren er fra fabrikken basert på ordrebekreftelse. Hvis aggregatet endres fra levert utførelse skal sikkerhetsføleren flyttes. Kontakt Dantherm

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2008.04 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2013.04 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web: www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver :

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Jumbo - malet kabinet med monteret hjul Farm - galvaniseret kabinet Jumbo og

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Lufttæppe Linea 99 0501

Lufttæppe Linea 99 0501 Lufttæppe Linea 99 Linea 99 -serien tilbyder en bred vifte af anvendelsemuligheder. Luftmængden kan reguleres i 5 trin og længden af aggregatet er 1m, 1,5m, 2m, 2,5m og 3m. Lufttæpperne er designet med

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr. 28230 Det er vigtigt, at man læser denne vejledning nøje, før man tager varmekanonen i brug. Varmekanonen er ikke omfattet

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

OLIEBRÆNDER DH 20 EI

OLIEBRÆNDER DH 20 EI INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 EI Udgave 2008.06 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9055763 Varmekanon MARS 55 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9055763 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere