WA 45/60/90/120/150/200/300

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WA 45/60/90/120/150/200/300"

Transkript

1 WA 45/60/90/120/150/200/300 Servicemanual DA NO Nr rev WA 45/60 WA 90/120 WA 150/200 WA 300 DA Servicemanual Side 2 NO Servicemanual Side 17

2 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten Dantherm n assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles

3 Indholdsfortegnelse 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE OPSTILLING OG INSTALLATION Opstilling af aggregat Elektrisk tilslutning Brændertilslutning Fritblæsende aggregat Kanaltilslutning WA anvendt som liggende aggregater Røggasudgangen Placering af sikkerhedsføleren IGANGSÆTNING Vinterdrift Sommerdrift SERVICE OG RENGØRING Filter Brændkammer og varmeveksler Ventilator og kilerem Andre komponenter FEJLFINDING TEKNISKE DATA EL-DIAGRAMMER

4 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE Dantherms varmluftaggregater er direkte-fyrede aggregater for montering af olie- eller gasbrænder. Den varme, der produceres af brænderen, overføres direkte til luften, som via en ventilator føres gennem brændkammeret og varmeveksleren. På WA suges den kolde luft ind for neden på aggregatet og den opvarmede luft blæses ud foroven. Driften reguleres således: Når rumtermostaten har givet signal til, at aggregatet skal starte, begynder brænderen med forventilation af brændkammeret. Kort efter tænder brænderen. For at undgå indblæsning af koldt luft bliver ventilatoren indkoblet med en forsinkelse i forhold til start af brænderen. Føleren B2 er indstillet til at starte ventilatoren ved en temperatur på 50 C. En timer K2.1 (tidsrelæ for tvungen ventilatorstart) forbundet parallelt med føleren B2 sikrer, at ventilatoren starter efter et nærmere fastlagt tidsinterval, såfremt føleren B2 ikke når temperaturen på 50 C - se afsnit 8 Eldiagrammerne. Når rumtermostaten giver signal til aggregatet om at stoppe, standser brænderen, men ventilatoren fortsætter med at køre. Når temperaturen efter et par minutter er faldet til ca. 30 C, standser også ventilatoren. Formålet med at ventilatoren fortsætter nogle minutter er, at brænderkammeret og varmeveksleren køles ensartet ned, så der ikke opstår varmespændinger og dermed beskadigelser. Efter ventilatoren er standset, kan det ske, at brændkammeret og varmeveksleren endnu er så varm, at ventilatoren begynder at køle igen efter et par minutter. Hvis der opstår fejl i aggregatet, sørger de indbyggede sikkerhedstermostater for, at aggregatet straks standses. Limit termostaten afbryder brænderen, når luftens temperatur er nået op på 80 C. Når temperaturen igen falder, tænder brænderen automatisk igen. Ventilatoren er fortsat i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, træder den såkaldte sikkerhedstemperaturbegrænser(ot) i kraft og afbryder aggregatet samt ventilatoren. Herefter kan aggregatet først startes efter manuel reset. 2. OPSTILLING OG INSTALLATION Ved opstilling af aggregatet skal alle gældende forskrifter og forordninger som f.eks. bygnings- og gasreglement overholdes. Det skal sikres, at aggregatet er frit tilgængeligt fra alle sider, således at alle komponenter kan inspiceres. Rummet, hvor aggregatet er opstillet, skal være tilstrækkeligt ventileret. Der må ikke opstå undertryk i rummet som følge af f.eks. brænderens drift eller udsugningsanlæg, da der herved kan bliver underskud af ilt til brænderen, hvilket kan føre til dårlig forbrænding eller fejl ved brænderen. I givet fald skal der monteres en separat frisklufttilførsel til brænderen. Selve placeringen skal vælges således, at den opvarmede luft ikke er rettet mod søjler, reoler, skillevægge osv

5 2.1 Opstilling af aggregatet Aggregatet leveres stående på en træpalle. Aggregatstørrelserne WA leveres i een komplet sektion. Aggregatstørrelserne WA leveres delt i en ventilatorsektion og en brændersektion. Brændersektionen placeres på ventilatorsektionen. Sektionerne forbindes med hinanden med samleskinner, som monteres udvendig på rammen hele vejen rundt om aggregatet. WA Samling af ventilator- og brændersektion Ved løftning eller rejsning af WA skal de medleverede løftebeslag anvendes. Løftebeslagene monteres på hvert hjørne af aggregatet og fastgøres med de medfølgende skruer i de forborede huller

6 2.2 Elektrisk tilslutning Strømforsyningen tilsluttes i henhold til nationale forskrifter for elektriske installationer. For at åbne ind til el-centralen på WA skal de fire skruer løsnes, som holder elcentralens låge på plads. For aggregaterne med en motoreffekt på 3 kw eller større er der en reparationsafbryder på elcentralens låge. Afbryderen skal stilles i position 0, før lågen kan fjernes. Når dækslet til el-centralen er fjernet, er der adgang til nedennævnte tilslutningsklemmer. INTERN KONTROL: Disse seks klemmer er alle beregnet for tilslutning af - OT/Limit/Fan - termostater. Termostaterne leveres på aggregatstørrelserne WA færdigmonteret med ledning. På aggregatstørrelserne WA forbindes strømforsyningen til ventilatordelen ved brug af det formonterede kabel med 6 ledere. Lederne nummeret fra 1 til 6 tilsluttes ventilatordelens klemrække i terminalerne 1 til

7 EKSTERN KONTROL: Mellem klemme 7 og 8 kan monteres en ekstern afbryder for styring af ventilatormotoren (se el-diagrammerne i afsnit 8). Klemme 2 har ingen funktion i standardudgaven. RUMTERMOSTAT: Rumtermostaten tilsluttes klemmerne 10/11/12. Bro mellem 10 og 11 fjernes, da brænderen ellers vil køre konstant. Der anvendes en rumtermostat eller ugeprogramur for 230V. BRÆNDER: Brænderen tilsluttes ved hjælp af det formonterede Wieland stik, som forbindes til klemmerne Klemme 19 og 20 har kun betydning for aggregater med gasbrænder til det danske marked. I alle andre udgaver er der etableret bro over disse klemmer. NET: Disse fire klemmer, L1/L2/L3/N, er for tilslutning af 3x400V til aggregatet. Ved tilslutning af de enkelte faser, skal man være opmærksom på, at ventilatormotoren løber i den rigtig retning (se også afsnit 3). Ledningerne for forsyningsspændingen og eksterne udstyr kan føres ind i aggregatet gennem etablerede kabelgennemføringer i el-centralens venstre side. 2.3 Brændertilslutning WA leveres med universal brænderflange, som gør det muligt at montere alle gængse brændertyper. Brænderfabrikater og typer der anvendes skal være CE mærket. Brændere der anvendes til gas skal være i overensstemmelse med EN 676. Brændere der anvendes til olie skal være i overensstemmelse med EN 267. Det skal sikres at arbejdsområdet passer til det pågældende varmluftaggregat. På WA skal der (alt efter brændertype) monteres en mellemflange. Mål og borehuller fremgår af brænderinstruktionsbogen. Brænderen tilsluttes elektrisk ved hjælp af et Wieland stik. Dette stik er allerede formonteret i brænderrummet. Hvis brænderen ikke har et tilsvarende stik skal Wieland stikket i WA afmonteres, og elektrisk tilslutning sker i stedet som vist i el-diagrammerne i afsnit 8 samt i henhold til brænderens el-diagram. Olie- og gastilslutning må kun foretages af autoriserede fagfolk. Med hensyn til igangsætning og indregulering af brænderen henvises til de instruktioner, der er medleveret fra brænderleverandøren samt typeskiltet på varmluftaggregatet. Hvis aggregatet leveres med færdigmonteret brænder, er instruktionsbogen for brænderen medleveret separat. 2.4 Fritblæsende aggregat Typerne WA er monteret med udblæsningsriste ved levering og kan umiddelbart anvendes som fritblæsende aggregater

8 2.5 Kanaltilslutning Hvis der skal monteres kanaler til indsugning og udblæsning, skal man være opmærksom på, at det samlede tryktab i hele kanalsystemet ikke bliver for højt se afsnit 6 Tekniske data. Ved for høje kanaltryktab nedsættes aggregatets luftmængde for meget, således at det kan blive overophedet og dermed koble fra (se også afsnit 5 Fejlfinding ). Et for højt tryktab forringer ligeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke at få godkendt anlægget af skorstensfejeren og gasselskabet. 2.6 WA anvendt som liggende aggregater Alle aggregater kan også anvendes som liggende aggregater, enten med varmluftudblæsningen på venstre eller højre side. Til montage af aggregatet som liggende udførelse fås der som tilbehør specielle udblæsningsgitre og afdækningsplader til bunden af aggregatet. Såfremt et liggende aggregat anvendes som procesanlæg med stort indtag af friskluft skal aggregatet, for at sikre bortledning af kondensvand dannet i kedelen, monteres med en hældning ud mod betjeningsside svarende til 20 mm pr m. Sådanne anlæg skal desuden monteres med dræn for kondensvand. Drænet tilsluttes afløbet placeret i kedelen ud mod betjeningssiden samt til kedelens røgkammer. For at sikre kedlen mod korrosion må indfyret effekt under ingen omstændigheder reduceres så meget, at røggastemperaturen når under 120 C. 2.7 Røggasudgangen Aggregater kan være leveret med røggasudgang i aggregatets top eller bagud. 2.8 Placering af sikkerhedsføleren Placeringen af sikkerhedsføleren er fra fabrikken baseret på den givne ordre. Hvis aggregatet ændres fra leverede udførsel skal sikkerhedsføleren omplaceres. Kontakt Dantherm

9 3. IGANGSÆTNING Varmluftaggregatet må kun afbrydes via rumtermostaten eller brænderafbryderen. Afbrydelse via en ekstern afbryder kan føre til overophedning og deraf følgende beskadigelse af brændkammer og varmeveksler. Hvis temperaturen af en eller anden grund stiger til over 80 C inde i aggregatet, træder Limit termostaten i funktion og afbryder brænderen, indtil temperaturen igen er faldet til under 80 C. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C afbryder sikkerhedstemperaturbegrænseren(ot) hele spændingen til aggregatet, så brænderen og ventilatoren sættes ud af funktion. Når aggregatet er afkølet, starter det ikke automatisk igen. Genstart sker ved at trykke på reset-knappen (1) på sikkerhedstemperaturbegrænseren (OT). Skulle en af sikkerhedstermostaterne afbryde aggregatet, henvises der til afsnit 5 Fejlfinding. Resetknap på sikkerhedstemperaturbegrænseren(ot) Når varmluftaggregatet er tilsluttet strømmen, skal den grønne kontrollampe (1) i el-centralen lyse. Se nedenstående figur - Betjeningspanel. Hvis dette ikke er tilfældet, henvises til afsnit 5 Fejlfinding. Betjeningspanel - 8 -

10 Derefter kontrolleres ventilatorens omdrejningsretning (ventilatorens omdrejningsretning er angivet med en pil uden på ventilatorhuset). Hvis omdrejningsretningen ikke stemmer med pilen, skal de to faser ved strømtilslutningen byttes om. 3.1 Vinterdrift I de efterfølende afsnit Vinterdrift og Sommerdrift henvises der til ovenstående figur - Betjeningspanel. Brænderafbryderen (5) stilles på 1 på betjeningspanelet. Er der monteret en rumtermostat på WA , styres brænderen automatisk via denne. Det vil sige, at brænderen starter automatisk, når temperaturen er lavere end indstillet på termostaten, og standser igen. når temperaturen er nået op på den indstillede værdi. Ventilatorafbryderen (4) stilles enten på AUT eller MAN. Stilles ventilatorenafbryden på AUT, styres ventilatordriften som beskrevet under afsnit - 1. Funktionsbeskrivelse. Stilles ventilatorafbryderen på MAN, kører ventilatoren konstant, indtil den igen stilles på AUT. 3.2 Sommerdrift Brænderafbryderen (5) stilles på 0, og ventilationsafbryderen (4) stilles på MAN. Herved opnås ventilation og dermed en behagelig sommertemperatur

11 4. SERVICE OG RENGØRING 4.1 Filter Indsugningsfilteret skal kontrolleres og om nødvendigt renses/udskiftes hvert halve år. Ved meget støvede rum skal det kontrolleres oftere. Filteret trækkes ud af aggregatet. Er der kun tale om let tilsmudsning kan filteret støvsuges. Ved stærk tilsmudsning skal filteret trækkes ud af metalrammen og et nyt indsættes. Før det komplette filter skubbes ind i aggregatet igen, skal ventilatorens løbehjul kontrolleres og evt. støvsuges. 4.2 Brændkammer og varmeveksler Varmeveksleren og brændkammeret skal mindst én gang om året renses for sod, da sådanne aflejringer kan reducere aggregatets virkningsgrad. I henhold til OR-Sekretatiatet(DK) skal varmluftaggregater mindst én gang om året kontrolleres af en servicetekniker. Det anbefales at tegne et serviceabonnement eller en servicekontrakt med Dantherm. Brændkammeret og varmeveksleren renses på følgende måde. (Der henvises til nedenstående figur). Rengøring af brændkammer og varmeveksler Fjern dækpladerne over brænderen og på venstre eller højre side. Fjern inspektionslågen (2) fra varmeveksleren. Træk turbulatorerne ud gennem de øverste varmevekslerrør (1)

12 Hvis der ikke er nogen synlig tilsmudsning i varmeveksleren, samles aggregatet igen som beskrevet ovenfor blot i omvendt rækkefølge. Der skal altid anvendes nye pakninger, når aggregatet skal samles igen. Hvis det er nødvendigt at rense varmeveksleren, skal servicelågen (3) oven over brænderen fjernes og brændkammeret (4) kontrolleres for snavs. Herefter renses de enkelte varmevekslerrør (1) og (7) ved hjælp af en rund stålbørste. Inspektionslågen ind til vendekassen (6) fjernes, og soden suges ud gennem åbningen i vendekassen. Soden fra de nederste varmevekslerrør suges ud gennem brændkammeret (4) med en støvsuger. Herefter renses turbulatorerne og skubbes ind i de øverste og forreste varmevekslerrør (1) og (7), hvorefter aggregatet samles i modsat rækkefølge. 4.3 Ventilator og kilerem For at kunne kontrollere ventilator og kilerem skal servicelugen i aggregatets front fjernes. Kileremmens tilstand og justering kontrolleres. Ventilatorens løbehjul skal efterses for snavs hvert halve år og efterspændes om nødvendigt. 4.4 Øvrige komponenter Alle øvrige komponenter i WA kræver ingen service. Brænderen efterses i henhold til brænderleverandørens instruktioner. Alle interne termostater funktionsafprøves en gang årlig. 5. FEJLFINDING Ved aggregatudfald skal følgende punkter kontrolleres: Er der gas fremme ved brænderen? Er der olie i tanken og er alle ventiler åbne? Er strømtilførelsen til aggregatet i orden? Er rumtermostat/ugepanel indstillet højere end rumtemperaturen? Er indsugnings- og udblæsningsriste fri? Er disse punkter i orden, skal aggregatet kontrolleres i henhold til nedenstående fejlskema

13 Brænderen starter ikke / ventilatoren er ikke i drift: Observation Fejl Udbedring Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser, rød kontrollampe lyser Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser, rød kontrollampe lyser Grøn kontrollampe på kontrolpanelet lyser ikke Strømforsyningen til aggregatet er afbrudt Finsikringen i aggregatet er defekt OT termostaten har afbrudt aggregatet Termorelæet for ventilatormotoren er slået fra Brænderen er defekt OT termostaten har afbrudt aggregatet Check strømforsyningen Udskift finsikringen Kontroller kilerem, omløbsretning på ventilator, luftgennemstrømning i aggregatet Reset termorelæet Se instruktioner fra brænderleverandøren. Kontakt en servicetekniker Reset OT termostaten og find årsagen til overophedning Brænderen er standset / ventilatoren kører fortsat: Afbryder for ventilator står i MAN eller AUT Limit termostaten har afbrudt brænderen Brænderen kobler automatisk ind igen, når udblæsningstemperaturen er faldet. Årsag til udfald undersøges Brænderen fungerer / ventilatoren starter ikke: Ventilatorafbryderen står på AUT Ventilatortermostaten er defekt eller forkert indstillet Check/udskift ventilatortermostaten Ventilatorafbryderen står i MAN eller AUT Ventilatorafbryderen står i MAN eller AUT Ventilatorafbryderen står i MAN eller AUT Ventilatormotoren er defekt Ventilatorkontakten er defekt Kilerem defekt Udskift motoren Udskift kontaktoren Udskift kilerem

14 6. TEKNISKE DATA Nedenstående tekniske data gælder for fritblæsende aggregater indreguleret til maksimal luftmængde og varmeydelse. Ved ønske om reduceret varmeydelse svarende til højest 80% af nedenstående max. værdier for varmeydelsen, kan Dantherm leverer fritblæsende aggregater med transmission indreguleret til 85% af maksimal luftmængde. Vær opmærksom på, at tilslutningen af kanaler kræver ændret omdrejningstal på ventilatoren samt evt. større ventilatormotor se afsnit 8 Eldiagrammer. WA 45 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 45 Max. varmeydelse kw 40,6 Virkningsgrad 90,2 Max. olieforbrug 2) kg/h 3,8 Max. gasforbrug 3) m³/h 3,8 Lufttemperaturstigning (3200m³/h) Δt C 26 Vægt uden brænder kg 190 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 140 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 144 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 11 Røggasvolumen m³ 0,129 Hedeflader m² 2,8 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 45 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 0,75 0,75 1,1 Max. ampereforbrug 3x400V A 1,9 1,9 2,7 Max. ampereforbrug 3x230V A 3,3 3,3 4,7 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 66 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

15 WA 60 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 67 Max. varmeydelse kw 60,6 Virkningsgrad 90,4 Max. olieforbrug 2) kg/h 5,7 Max. gasforbrug 3) m³/h 5,6 Lufttemperaturstigning (4500m³/h) Δt C 25 Vægt uden brænder kg 210 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 140 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 144 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 12 Røggasvolumen m³ 0,141 Hedeflader m² 3,8 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 60 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 1,1 1,1 1,5 Max. ampereforbrug 3x400V A 2,7 2,7 3,4 Max. ampereforbrug 3x230V A 4,7 4,7 6,0 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 74 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³ WA 90 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 95,6 Max. varmeydelse kw 86,3 Virkningsgrad 90,3 Max. olieforbrug 2) kg/h 8,0 Max. gasforbrug 3) m³/h 8,0 Lufttemperaturstigning (6600m³/h) Δt C 26 Vægt uden brænder kg 285 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 180 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 184 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 21 Røggasvolumen m³ 0,248 Hedeflader m² 5,3 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 90 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 2,2 2,2 3,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 4,9 4,9 6,4 Max. ampereforbrug 3x230V A 8,5 8,5 11,1 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 75 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

16 WA 120 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 125 Max. varmeydelse kw 113,6 Virkningsgrad 90,9 Max. olieforbrug 2) kg/h 10,5 Max. gasforbrug 3) m³/h 10,4 Lufttemperaturstigning (7100m³/h) Δt C 21 Vægt uden brænder kg 325 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 180 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 184 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 11 Røggasvolumen m³ 0,276 Hedeflader m² 7,8 Brænderrør, længde mm 145 Brænderrør mm 130 WA 120 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 3,0 3,0 3,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 6,4 6,4 6,4 Max. ampereforbrug 3x230V A 11,1 11,1 11,1 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 76 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³ WA 150 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 169,5 Max. varmeydelse kw 153,2 Virkningsgrad 90,4 Max. olieforbrug 2) kg/h 14,1 Max. gasforbrug 3) m³/h 14,1 Lufttemperaturstigning (14600m³/h) Δt C 32 Vægt uden brænder kg 450 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 250 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 254 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 18 Røggasvolumen m³ 0,636 Hedeflader m² 9,4 Brænderrør, længde mm 155 Brænderrør mm 200 WA 150 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 4,0 5,5 7,5 Max. ampereforbrug 3x400V A 8,8 12,1 16,3 Max. ampereforbrug 3x230V A 15,2 21,0 28,3 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 77 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

17 WA 200 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 224 Max. varmeydelse kw 202,3 Virkningsgrad 90,3 Max. olieforbrug 2) kg/h 18,8 Max. gasforbrug 3) m³/h 18,7 Lufttemperaturstigning (17400m³/h) Δt C 29 Vægt uden brænder kg 495 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm 250 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 254 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 10 Røggasvolumen m³ 0,686 Hedeflader m² 13,7 Brænderrør, længde mm 155 Brænder mm 200 WA 200 Fritblæsende 100 Pa 200 Pa modtryk modtryk Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 7,5 7,5 10,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 16,3 16,3 21,0 Max. ampereforbrug 3x230V A 28,3 28,3 36,5 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 83 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³ WA 300 Nettilslutning 1) V/Hz 3x400/50 Max. indfyret effekt kw 333 Max. varmeydelse kw 305,7 Virkningsgrad 91,8 Max. olieforbrug 2) kg/h 28,0 Max. gasforbrug 3) m³/h 27,8 Lufttemperaturstigning (22500m³/h) Δt C 25 Vægt uden brænder kg 635 Skorstenstilslutning indvendig diameter mm Ø250 Skorstenstilslutning udvendig diameter mm 254 Røggasmodstand i brændkammer v/drift Pa 26 Røggasvolumen m³ 0,978 Hedeflader m² 20,9 Brænderrør, længde mm 155 Brænderrør mm 200 WA 300 Fritblæsende Luftydelse m³/h Max. optagen effekt kw 11,0 Max. ampereforbrug 3x400V A 21,5 Max. ampereforbrug 3x230V A 37,3 Lydtrykniveau 1 m fra aggregatet db(a) 83 1) Alternativ som 3x230V/50Hz 2) Fyringsolie EL efter DIN ) Beregnet ved øvre brændværdi HØ = 42,2 MJ/m³

18 Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse Montering og installasjon Montering av aggregatet Elektrisk tilkobling Tilkobling av brenner Frittblåsende aggregat Kanaltilkobling WA brukt som liggende aggregater Røykgassutgangen Plassering av sikkerhetsføleren Igangsetting Vinterdrift Sommerdrift Service og rengjøring Filter Brennkammer og varmeveksler Vifte og kilerem Øvrige komponenter Feilsøking Tekniske data El-diagrammer

19 1. FUNKSJONSBESKRIVELSE Dantherm varmluftsaggregater er direktefyrte aggregater for montering av olje- eller gassbrenner. Varmen som produseres av brenneren overføres direkte til luften, som via en vifte føres gjennom brennkammer og varmeveksler. På WA suges den kalde luften inn i nederkant av aggregatet og den oppvarmede luften blåses ut på toppen. Driften reguleres slik: Når romtermostaten har gitt signal til at aggregatet skal starte, starter brenneren opp forventilering av brennkammeret. Kort tid etter starter brenneren. For å unngå innblåsing av kald luft blir viften koblet inn med en forsinkelse i forhold til start av brenneren. Føleren B2 er innstilt til å starte på en temperatur på 50 C. En timer K2.1 (tidsrele for tvungen viftestart) som er koblet parallelt med føleren B2 sikrer at viften starter etter et nærmere fastlagt tidsintervall, dersom føler B2 ikke når temperaturen på 50 C se avsnitt 8 El-diagrammene. Når romtermostaten gir signal til aggregatet om å stoppe, stanser brenneren, men viften fortsetter å gå. Når temperaturen etter et par minutter er sunket til ca. 30 C, stanser også viften. Formålet med at viften fortsetter noen minutter, er at brennkammeret og varmeveksleren kjøles langsomt ned, så det ikke oppstår varmespenning og dermed skader. Etter at viften er stanset, forekommer det at brennkammer og varmeveksler fremdeles er så varm at den begynner å kjøle igjen etter et par minutter. Hvis det oppstår en feil i aggregatet, sørger de innebygde sikkerhetstermostatene for at aggregatet straks stoppes. LIMIT-termostaten stopper brenneren, når luftens temperatur har nådd 80 C. Når temperaturen igjen synker starter brenner automatisk igjen. Viften er fortsatt i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, trer OT-termostaten i kraft og stopper aggregat med vifte. Heretter kan aggregatet først startes etter manuell reset av branntermostat. 2. MONTERING OG INSTALLASJON Ved montering av aggregatet skal alle gjeldende forskrifter og forordninger, som f.eks. byggeforskrifter og gassreglemet Det skal sikres, at aggregatet er fritt tilgjengelig fra alle sider, slik at alle komponenter kan inspiseres. Rommet hvor aggregatet er montert, skal være tilstrekkelig ventilert. Det må ikke oppstå undertrykk i rommet, som følge av f.eks. brennerens drift eller utsugingsanlegg, da det dermed kan bli underskudd på oksygen til brenneren, og det vil føre til dårlig forbrenning, nedsoting av aggregat og feil ved brenneren. I så fall må det monteres en separat frisklufttilførsel til brenneren. Selve plasseringen må være slik at den oppvarmede luften ikke er rettet mot søyler, reoler, skillevegger o.s.v

20 2.1 Montering av aggregatet Aggregatet leveres stående på en trepall. Aggregatstørrelsene WA leveres i en komplett seksjon. Aggregatstørrelsene WA leveres oppdelt i en vifteseksjon og en brennerseksjon. Brennerseksjonen plasseres på vifteseksjonen. Seksjonene forbindes med hverandre ved en samleskinne, som monteres utvendig på rammen hele veien rundt aggregatet. WA Samling av vifte- og brennerseksjon Ved løfting eller oppreising av WA skal medfølgende løftebeslag brukes. Løftebeslagene monteres på hvert hjørne av aggregatet og festes i de ferdigborrede hull med medfølgende skruer

21 2.2 Elektrisk tilkobling Strømforsyningen tilkobles i henhold til norske forskrifter for elektriske innstallasjoner. For å åpne el-skapet på WA , skal de fire skruene som holder lokket på el-skapet på plass løsnes. For aggregatene som har en motoreffekt på 3 kw eller større er det en reparasjonsbryter på elskapets lokk, som skal stilles i pos. «0», før lokket fjernes. Når el-skapet er åpent er det adgang til nedenforstående tilslutningsklemmer INTERN KONTROLL Disse seks klemmer er alle beregnet for tilkobling av OT/Limit/Fan termostater. Termostatene leveres ferdigmontert med ledning på aggregatstørrelsene WA På aggregatstørrelsene WA forbindes strømforsyningen til viftedelen ved bruk av ferdigmontert kabel med 6 ledere. Lederne nummereres fra 1 til 6 og kobles til viftedelens klemmerekke i terminalene 1 til

22 EXTERN CONTROL ROMTERMOSTAT BRENNER Mellom klemme 7 og 8 kan det monteres en ekstern bryter for styring av viftemotor (se også el-diagrammer i avsnitt 7). Klemme 2 har ingen funksjon i standardutgaven. Romtermostaten tilkobles klemmene 10/11/12. Broen mellom 10 og 11 fjernes da brenneren ellers vil kjøre konstant. Det brukes en romtermostat eller ukeprogramur for 230 V. Brenneren tilkobles ved hjelp av det formonterte Wieland stikk, som forbindes til klemmene Klemme 19 og 20 har kun betydning for aggregater med gassbrenner til det danske marked. I alle andre utgaver er det etablert bro over disse klemmene. NET Disse fire klemmene, L1/L2/L3/N, er for tilkobling av 3 x 400 V til aggregatet. Ved tilkobling av de enkelte faser, skal man være oppmerksom på at viftemotoren dreier i riktig retning (se også avsnitt 3). Ledningene for forsyningsspenning og eksternt utstyr kan føres inn i aggregatet gjennom etablerte kabelgjennomføringer i el-sentralens venstre side. 2.3 Tilkobling av brenner WA leveres med universal brennerflens, som gjør det mulig å montere alle vanlige brenntyper. Hver enkelt brenner (fabrikat/type) som anvendes skal være CE-merket. Brennere som anvendes til gass skal være i overensstemmelse med EN 676. Brennere som anvendes til olje skal være i overensstemmelse med EN 267. Det skal sikres at brennerens kapasitetsområde er avstemt til det aktuelle varmluftsaggregatet. På WA skal det - avhengig av brennertype - monteres en mellomflens. Mål og borehull fremgår instruksjonsboken for brennere. Brenneren tilkobles elektrisk ved hjelp av et Wieland stikk. Dette stikk er allerede montert i brenner rommet. Hvis brenneren ikke har et tilsvarende stikk/passer til dette stikk, skal Wielandstikket i WA monteres av, og elektrisk tilkobling skjer i stedet som vist i eldiagrammet i avsnitt 7, samt i henhold til brennerens eldiagram. Olje- og gasstilkobling må kun utføres av autoriserte fagfolk. Med hensyn til igangsetting og innstilling av brenneren, henvises det til de instruksjoner som er levert med fra brennerleverandøren, samt typeskilt på varmluftsaggregatet. Hvis aggregatet leveres med ferdigmontert brenner, er instruksjonsboken for brenneren levert med separat

23 2.4 Frittblåsende aggregat Typene WA er montert med utblåsningsrist ved levering og kan umiddelbart anvendes som frittblåsende aggregater. 2.5 Kanaltilkobling Hvis det skal monteres kanaler til innsuging og utblåsing, bør man være oppmerksom på at det samlede trykktap i hele kanalsystemet ikke blir for høyt. se avsnitt 6 Tekniske data. Ved for høye kanaltrykktap nedsettes aggregatets luftmengde for meget, slik at det kan bli overopphetet og dermed kobler fra (se også kapittel 5, Feilsøking). Et for høyt trykktap reduserer likeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke å få godkjent anlegget av feievesenet 2.6 WA brukt som liggende aggregater Alle aggregatene kan også brukes som liggende aggregater, med varmluftutblåsning enten på venstre eller høyre side. Til montering av aggregat i liggende utførelse, fås det som tilbehør spesielle utblåsningsventiler og dekkplater til bunnen av aggregatet. Dersom et liggende aggregat brukes om prosessanlegg med stort inntak av friskluft skal aggregatet, for å sikre bortledning av kondensvann som har dannet seg i kjelen, monteres med en helling ut mot betjeningssiden tilsvarende 20 mm pr. m. Slike anlegg skal dessuten monteres med dren for kondensvann. Drenet tilkobles avløpet som er plassert i kjelen ut mot betjeningssiden samt kjelens røykkammer. For å sikre kjelen mot korrosjon må innfyrt effekt ikke under noen omstendigheter reduseres så mye at røykgasstempera-turen kommer under 120 C. 2.7 Røykgassutgangen Aggregater kan leveres med røykgassutgang på aggregatets topp eller bakside. 2.7 Røykgassutgangen Aggregater kan leveres med røykgassutgang på aggregatets topp eller bakside. 2.8 Plassering av sikkerhetsføleren Plasseringen av sikkerhetsføleren er fra fabrikken basert på ordrebekreftelse. Hvis aggregatet endres fra levert utførelse skal sikkerhetsføleren flyttes. Kontakt Dantherm

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BYGAS BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1447 Sprog: DK

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere