Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 Version 1. Neopentyl Glycol flakes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 Version 1. Neopentyl Glycol flakes"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Kemisk navn CAS-nr EF-nr REACH-registreringsnummer 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol Rent stof/blanding Stof 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Industriel Produktion af stoffer. Distribution og opbevaring. Formuleringer. Brug som mellemprodukt (flager, lav støvafgivelse), i polymer produktion, herunder harpiks (flager, lav støvafgivelse), i laboratorier (flager, lav støvafgivelse), i byggekemikalier (koncentration <10%) og i overfladebehandlinger af pigmenter (koncentration <25%). Erhvervsmæssig Brug i laboratorier (flager, lav støvafgivelse), i byggekemikalier (koncentration <10%) og i overfladebehandlinger af pigmenter (koncentration <25%). Forbruger Brug i byggekemikalier (koncentration <10%). Anvendelser, der frarådes Ikke identificeret Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Perstorp Specialty Chemicals AB SE Perstorp, Sweden Tel adresse 1.4. Nødtelefon Europa (+) (contract no: ) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1 - (H318) 2.2. Mærkningselementer Symboler/piktogrammer Signalord Fare Faresætninger H318 - Forårsager alvorlig øjenskade Side 1 / 56 EUDK - DA

2 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Sikkerhedssætninger P280 - Bær beskyttelseshandsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge Indeholder: 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol 2.3. Andre farer Selve produktet (flager) medfører ikke støveksplosioner, men frisk støv kan gøre det. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer Kemisk navn EF-nr CAS-nr REACH-registreringsn ummer Vægt-% Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol Eye Dam. 1 (H318) H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16 Supplerende oplysninger Ingen oplysninger tilgængelige PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Kontakt med huden Kontakt med øjnene Indtagelse Flyt til frisk luft. Skyl munden med vand. Ved fortsat irritation, kontakt læge. Førstehjælpsforanstaltninger er ikke nødvendigt, men vask eksponeret hud med sæbe og vand af hygiejniske grunde. Vigtigt! Skyl straks forsigtigt med lunkent vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Kontakt læge. Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Ved indtagelse af store mængder eller ved ildebefindende, kontakt læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjenkontakt: Medfører alvorlig irritation med tåreflåd og smerter samt kraftig rødmen og hævelse af øjet. Risiko for skader på bindehinden og hornhinden Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandles symptomatisk PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Alle typer slukningsmidler er egnede. Brandslukningsmetoder tilpasses omgivelserne. Uegnede slukningsmidler Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Termisk nedbrydning kan medføre afgivelse af irriterende og giftige gasser og dampe; Kulilte (CO), Kulsyre (CO2) Anvisninger for brandmandskab Brug trykluftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

3 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og under støvende forhold støvfiltermaske (P2). Sørg for tilstrækkelig ventilation Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Produktet må ikke udledes til kloakker, jordoverfladen eller vandløb. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til inddæmning Tildækkes med plastic for at minimere spredning. Metoder til oprydning Opsamles mekanisk og anbringes i egnede beholdere til bortskaffelse. Efter rengøring skylles rester bort med vand Henvisning til andre punkter Se punkt 7,8,13 for yderligere oplysninger. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen. Undgå kontakt med øjnene. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker. Støvdannelser, som ikke kan undgås skal jævnligt fjernes. Generelle hygiejneregler Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Vask hænderne grundigt efter brug. Tilsmudset tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Undgå kontakt med øjnene Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet er: Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et tørt sted Særlige anvendelser For nærmere oplysninger, se særskilt eksponeringsscenarie(r). PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Eksponeringsgrænser Hold personlige eksponeringsniveauer under Beregnet niveau uden effekt (DNEL) og nationale grænseværdier for eksponering (hvis eksisterende). Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) - arbejdstager 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Type Eksponeringsvej DNEL Bemærkninger Kroniske virkninger, e Indånding 35 mg/m 3 Kroniske virkninger, e Dermal 10 mg/kg lv/dag Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) - Forbruger 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Type Eksponeringsvej DNEL Bemærkninger Kroniske virkninger, e Oral 5 mg/kg lv/dag Kroniske virkninger, e Indånding 8.7 mg/m 3 Kroniske virkninger, e Dermal 5 mg/kg lv/dag Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Delmiljø Predicted No Effect Concentration Bemærkninger (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) Ferskvand 5 mg/l Diskontinuerligt 5 mg/l Ferkvandsaflejringer 18.5 mg/kg tørvægt Havvand 0.5 mg/l

4 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Maritim aflejring 1.85 mg/kg tørvægt Jord mg/kg tørvægt 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Øjenskyllestationer. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt Tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelse af hænder Bær beskyttelseshandsker. PPE - handskemateriale: Nitrilgummi, Chloroprengummi. Beskyttelse af huden og kroppen Bær egnet heldragt for at forhindre, at huden eksponeres. Åndedrætsværn Ingen under normale anvendelsesforhold. Sørg for udsugning ved støvdannelse eller anvend støvfiltermaske (P2). Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Yderligere oplysninger om særlige risikohåndteringsforanstaltninger: Se bilaget til dette sikkerhedsdatablad (eksponeringsscenarier). PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende, flager hvid Lugt Svag Lugttærskel Ingen tilgængelige data Egenskab Værdi Bemærkninger Metode ph-værdi Ikke relevant Smeltepunkt / frysepunkt 129 C / 264 F OECD-test nr. 102: Smeltepunkt/smeltepunktsinterval Kogepunkt/kogepunktsinterval 209 C / 408 F OECD-test nr. 103: Kogepunkt Flammepunkt Ikke relevant Fordampningshastighed Ikke relevant Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke brandfarlig Eksplosionsgrænser Øvre eksplosionsgrænser 11.4 % Nedre eksplosionsgrænser 1.1 % Damptryk < C; MPBPWIN Dampmassefylde Not applicable. Ikke relevant Relativ massefylde 1.04 C; ISO Vandopløselighed C OECD-test nr. 105: Vandopløselighed Opløselighed Ingen oplysninger tilgængelige Fordelingskoefficient 0.1 log POW C) OECD-test nr. 117: Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand), HPLC-metode Selvantændelsestemperatur 399 C / 750 F Dekomponeringstemperatur Ikke relevant Kinematisk viskositet Ikke relevant Dynamisk viskositet Ikke relevant Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv. Selve produktet (flager) medfører ikke støveksplosioner, men frisk støv kan gøre det. Oxiderende egenskaber Ikke oxiderende. Massefylde 1042 kg/m³ ISO Bulkdensitet C 9.2. Andre oplysninger Ingen oplysninger tilgængelige. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reagerer med uorganiske syrer og carboxylsyrer og danner estre. Konverterer til aldehyder eller syrer ved oxidationsmidler. Kan initiere polymerisering af isocyanater og epoxider.

5 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner INGEN farlige reaktioner kendes under normale anvendelsesbetingelser Forhold, der skal undgås Selve produktet (flager) medfører ikke støveksplosioner, men frisk støv kan gøre det. Undgå støvdeponering Materialer, der skal undgås Ingen kendt Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning kan medføre afgivelse af irriterende og giftige gasser og dampe; Kulilte (CO), Kulsyre (CO2) PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Dermal. Indånding. Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber Se punkt 4 for yderligere oplysninger. Numeriske toksicitetsmål Akut toksicitet Produktet udgør ikke en akut toksicitetsfare ud fra kendte eller angivne oplysninger. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis Bemærkninger OECD-test nr. 401: Akut oral toksicitet Rotte Oral >6400 LD50 (dødelig dosis) mg/kg OECD-test nr. 402: Akut Marsvin Dermal 4000 LD0 mg/kg dermal toksicitet OECD-test nr. 403: Akut toksicitet ved indånding Rotte Indånding 140 LC0 mg/m 3 8h mættet dampkoncentration Hudætsning/-irritation Ikke irriterende for huden. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Eksponeringsvej Resultater: OECD-test nr. 404: Akut dermal irritation/ætsning Kanin Dermal Ikke-irriterende Alvorlig øjenskade/øjenirritation Risiko for alvorlig øjenskade. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Eksponeringsvej Resultater: OECD-test nr. 405: Akut øjenirritation/ætsning Kanin Øje Forårsager alvorlig øjenskade Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Ikke hudsensibiliserende. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Eksponeringsvej Resultater: OECD-test nr. 429: Hudsensibilisering: lokal lymfeknude-assay Mus Hud Ikke hudsensibiliserende

6 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Kimcellemutagenicitet Ikke mutagen. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Resultater: OECD-test nr. 471: Bakteriel omvendt in vitro Negativ mutationstest OECD-test nr. 473: In vitro-test af in vitro Negativ kromosomafvigelser hos pattedyr OECD-test nr. 476: In vitro test af genmutationer i pattedyrsceller in vitro Negativ i analogi med støttestof (strukturelt analogt) Kræftfremkaldende egenskaber Ingen oplysninger tilgængelige. Reproduktionstoksicitet Der er ikke observeret fertilitetsforandringer. Der er ikke observeret misdannelser eller fosterskader. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis Bemærkninger OECD-test nr. 422: Kombineret toksicitetsundersøgelse med gentagen dosis og screeningtest af reproduktions-/udviklingstoksi citet Rotte Oral 1000 P, NOAEL mg/kg lv/dag Virkningerne på fertiliteten OECD-test nr. 422: Kombineret toksicitetsundersøgelse med gentagen dosis og screeningtest af reproduktions-/udviklingstoksi citet OECD-test nr. 414: Toksicitetsundersøgelse vedrørende prænatal udvikling OECD-test nr. 414: Toksicitetsundersøgelse vedrørende prænatal udvikling Rotte Oral 1000 F1, NOAEL mg/kg lv/dag Udviklingsmæssige virkninger Rotte Oral 1000 M, NOAEL mg/kg lv/dag Rotte Oral 1000 NOAEL mg/kg lv/dag Teratogenicitet enkel STOT-eksponering Ingen kendte virkninger under normale anvendelsesforhold STOT - gentagen eksponering 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis Bemærkninger OECD-test nr. 408: Rotte Oral 1000 NOAEL mg/kg lv/dag Undersøgelse af 90-dages oral toksicitet ved gentagen dosis hos gnavere OECD-test nr. 422: Rotte han Oral 300 NOAEL mg/kg lv/dag Kombineret toksicitetsundersøgelse med gentagen dosis og screeningtest af reproduktions-/udviklingstoksi citet OECD-test nr. 422: Kombineret toksicitetsundersøgelse med gentagen dosis og screeningtest af reproduktions-/udviklingstoksi citet Rotte hun Oral 1000 NOEL (niveau uden observerede effekter) mg/kg lv/dag

7 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Aspirationsfare Ingen fare identificeret. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Lav toksicitet for vandlevende organismer. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis Eksponeringstid Bemærkninger JIS K Oryzias latipes (Risfisk) Ferskvand > h LC50 (dødelig koncentration) mg/l Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag C.2 Daphnia magna Ferskvand >500 48h EC50 (effektiv koncentration) mg/l DIN 38412, Part 9 Scenedesmus subspicatus Ferskvand >500 72h EC50 (effektiv koncentration) mg/l Ukendt Daphnia magna Ferskvand > d NOEC mg/l Andet Toksicitet for bakterier Ferskvand h EC10 mg/l Persistens og nedbrydelighed Let bionedbrydelig. 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol ( ) Metode Værdi Eksponeringstid Resultater: OECD-test nr. 111: Hydrolyse som funktion af ph T½ 1 year (ph=7) Abiotisk nedbrydning I kontakt med vand hydrolyserer stoffet langsomt. Efter fordampning eller eksponering for luft vil stoffet langsomt nedbrydes ved fotokemiske processer med OH-radikaler. OECD test nr. 301B: Let biologisk nedbrydelighed: CO2-udviklingstest (TG 301 B) 70-80% 28d Let bionedbrydelig Bioakkumuleringspotentiale Ikke potentiale for bioakkumulation. Kemisk navn Fordelingskoefficient Biokoncentreringsfaktor (BCF) 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol Mobilitet i jord Produktet forventes ikke at adsorbere i høj grad til opslemmede faste stoffer og sediment baseret på log Koc, hvilket tyder på en moderat til høj mobilitet i jord. Kemisk navn Log Koc 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vpvb Andre negative virkninger Ingen oplysninger tilgængelige. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Brænd på et godkendt anlæg.

8 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Kontamineret emballage Grundigt tømt og ren emballage kan genanvendes. Affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EWC/AVV Affald fra rester/ubrugte produkter *. Andre oplysninger Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. PUNKT 14: Transportoplysninger ADR Vejtransport 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren RID Jernbanetransport 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren IMDG Søtransport 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5»Marine pollutant«ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren 14.7 Bulktransport i henhold til Ingen oplysninger tilgængelige Bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IATA Lufttransport Ikke reguleret 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Internationale forordninger Ikke relevant. Den Europæiske Union Ikke relevant. Frankrig

9 Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Erhvervssysgdomme (R-463-3, Frankrig) Ikke relevant Tyskland Vandfareklasse (WGK) lidt farligt for vand (WGK 1) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3 H318 - Forårsager alvorlig øjenskade Udstedelsesdato Revisionsdato Revisionsnote 15-jan jan-2016 Ikke relevant. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006, KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 453/2010 af 20. maj Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten. Sikkerhedsdatabladet ender her

10 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES1 - Produktion af stoffer., lav støvbelastning. Industriel. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC1 - Produktion af stoffer Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere PROC1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering

11 PROC3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til

12 påfyldning, herunder vejning) - Anvendelse som laboratoriereagens Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC1 - Produktion af stoffer Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau PROC1 langvarig - PROC1 PROC1 PROC2 PROC2 PROC2 PROC3 PROC3 PROC3 langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

13 PROC4 PROC4 PROC4 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

14 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES2 - Distribution og opbevaring., lav støvbelastning. Industriel. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere PROC1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering

15 PROC3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) - Anvendelse som laboratoriereagens

16 Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau PROC1 langvarig - PROC1 PROC1 PROC2 PROC2 PROC2 PROC3 PROC3 PROC3 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

17 langvarig - langvarig - langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

18 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES3 - Formuleringer., lav støvbelastning. Industriel. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) ERC3 - Formulering i materialer Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere PROC1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering

19 PROC3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg

20 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Indendørs/udendørs anvendelse Indendørs - Anvendelse som laboratoriereagens Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) ERC3 - Formulering i materialer Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau PROC1 langvarig - PROC1 PROC1 PROC2 PROC2 PROC2 PROC3 PROC3 PROC3 langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

21 PROC4 PROC4 PROC4 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

22 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES4 - Brug i polymer produktion, herunder harpiks (flager, lav støvafgivelse). Industriel. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC6c - Industriel anvendelse af monomerer til produktion af termoplast Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere PROC1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering

23 PROC3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg

24 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Indendørs/udendørs anvendelse Indendørs - Anvendelse som laboratoriereagens Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC6c - Industriel anvendelse af monomerer til produktion af termoplast Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau PROC1 langvarig - PROC1 PROC1 PROC2 PROC2 PROC2 PROC3 PROC3 PROC3 langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

25 PROC4 PROC4 PROC4 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

26 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES5 - Brug som mellemprodukt (flager, lav støvafgivelse). Industriel. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere PROC1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering

27 PROC3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg

28 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Indendørs/udendørs anvendelse Indendørs - Anvendelse som laboratoriereagens Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau PROC1 langvarig - PROC1 PROC1 PROC2 PROC2 PROC2 PROC3 PROC3 PROC3 langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

29 PROC4 PROC4 PROC4 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

30 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES6 - Brug i laboratorier (flager, lav støvafgivelse). Industriel. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC4 - Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg

31 - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) - Anvendelse som laboratoriereagens Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC4 - Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau langvarig - langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

32 langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

33 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES7 - Brug i laboratorier (flager, lav støvafgivelse). Erhvervsmæssig. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC8a - Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere - Anvendelse som laboratoriereagens Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC8a - Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer Bemærkninger

34 Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR) Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

35 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES8 - Brug i byggekemikalier (koncentration <10%). Industriel. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) ERC3 - Formulering i materialer ERC4 - Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler ERC5 - Industriel anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere PROC1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering Dækker koncentrationer op til 10% PROC2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Dækker koncentrationer op til 10%

36 Indendørs/udendørs anvendelse Indendørs PROC3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Dækker koncentrationer op til 10% PROC4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering Dækker koncentrationer op til 10% - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) Dækker koncentrationer op til 10% PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op til 10% PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op til 10%

37 Indendørs/udendørs anvendelse Indendørs - Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Dækker koncentrationer op til 10% PROC13 PROC13 - Behandling af artikler ved dypning og hældning Dækker koncentrationer op til 10% PROC14 PROC14 - Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering Dækker koncentrationer op til 10% - Anvendelse som laboratoriereagens Dækker koncentrationer op til 10% Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) ERC3 - Formulering i materialer ERC4 - Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler ERC5 - Industriel anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans

38 Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau PROC1 langvarig - PROC1 PROC1 PROC2 PROC2 PROC2 PROC3 PROC3 PROC3 PROC4 PROC4 PROC4 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

39 PROC13 PROC13 PROC13 PROC14 PROC14 PROC14 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

40 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES9 - Brug i byggekemikalier (koncentration <10%). Erhvervsmæssig. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC8a - Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8c - Udbredt indendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres en grundsubstans ERC8d - Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8f - Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere - Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) Dækker koncentrationer op til 10% PROC8a PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op til 10%

41 PROC8b PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op til 10% PROC10 PROC10 - Påføring med rulle eller pensel Dækker koncentrationer op til 10% PROC11 PROC11 - Ikke-industriel sprøjtning Dækker koncentrationer op til 10% PROC13 PROC13 - Behandling af artikler ved dypning og hældning Dækker koncentrationer op til 10% PROC14 PROC14 - Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering Dækker koncentrationer op til 10%

42 Indendørs/udendørs anvendelse Indendørs PROC19 PROC19 - Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed Dækker koncentrationer op til 10% Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC8a - Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8c - Udbredt indendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres en grundsubstans ERC8d - Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8f - Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode EasyTRA Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau langvarig - langvarig - langvarig - Risikokarakteriseringsk votient (RCR)

43 PROC10 PROC10 PROC10 PROC11 PROC11 PROC11 PROC13 PROC13 PROC13 PROC14 PROC14 PROC14 PROC19 PROC19 PROC19 langvarig - langvarig - langvarig - langvarig - langvarig Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (givet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet). I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst til et tilsvarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

44 Bilag til sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Neopentyl Glycol flakes 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES10 - Brug i byggekemikalier (koncentration <10%). Forbrugermæssig anvendelse. Produktnavn Neopentyl Glycol flakes Revisionsdato 15-jan-2016 Afsnit 2 - Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC8a - Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8c - Udbredt indendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres en grundsubstans ERC8d - Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8f - Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans ERC10a - Udbredt udendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer med ringe afgivelse ERC11a - Udbredt indendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer med ringe afgivelse ERC11b - Udbredt indendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer med høj eller tilsigtet afgivelse Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af forbrugere Regulering af eksponeringen af forbrugere PC9a Produkt(under) kategori(er) PC9a - Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere Dækker koncentrationer op til 10% Bemærkninger Sprøjtning Anvendte mængder 2g Varighed af eksponeringen 600s 1 hændelser pr. dag PC1

45 Produkt(under) kategori(er) PC1 - Klæbestoffer, tætningsmidler Dækker koncentrationer op til 10% Bemærkninger Sprøjtning Anvendte mængder 2g Varighed af eksponeringen 600s 1 hændelser pr. dag PC9b Produkt(under) kategori(er) PC9b - Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks Dækker koncentrationer op til 10% Bemærkninger Sprøjtning Anvendte mængder 2g Varighed af eksponeringen 600s 1 hændelser pr. dag Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC8a - Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8c - Udbredt indendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres en grundsubstans ERC8d - Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8f - Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans ERC10a - Udbredt udendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer med ringe afgivelse ERC11a - Udbredt indendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer med ringe afgivelse ERC11b - Udbredt indendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer med høj eller tilsigtet afgivelse Bemærkninger Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Regulering af eksponeringen af forbrugere Beregningsmetode EasyTRA Medmindre andet er angivet er Consexpomodellen anvendt til at estimere eksponering af forbrugere Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau Risikokarakteriseringsk votient (RCR) Forbruger - dermal, PC9a langvarig - Forbruger - indånding, PC9a langvarig - Forbruger - kombineret, PC9a langvarig - Forbruger - dermal, PC1 langvarig - Forbruger - indånding, PC1 langvarig - Forbruger - kombineret, PC1 langvarig - Forbruger - dermal, PC9b langvarig - Forbruger - indånding,

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 14-aug-2017 Revisionsdato 14-aug-2017 Version 1. Sodium Sulphate

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 14-aug-2017 Revisionsdato 14-aug-2017 Version 1. Sodium Sulphate Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 14-aug-2017 Version 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Sodium Sulphate Kemisk navn CAS-nr

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vandige blæk

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bis-MPAÔ Kemisk

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 16-nov-2016 Revisionsdato 16-nov-2016 Version 3

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 16-nov-2016 Revisionsdato 16-nov-2016 Version 3 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 16-nov-2016 Version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nordway -KF Rent stof/blanding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 16-feb-2016 Revisionsdato 16-feb-2016 Version 2. Perstorp - Glycerine Crude 80%

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 16-feb-2016 Revisionsdato 16-feb-2016 Version 2. Perstorp - Glycerine Crude 80% Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 16-feb-2016 Version 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Perstorp - Glycerine Crude 80%

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 08-dec-2016 Revisionsdato 07-dec-2016 Version 1. RME - Perstorp BXN

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 08-dec-2016 Revisionsdato 07-dec-2016 Version 1. RME - Perstorp BXN Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 08-dec-2016 Version 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn RME - Perstorp BXN Kemisk navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Gul

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Delnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 18.09.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Fodervakuumsalt,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 18/03/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer: Polymer

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vinduesrens klar til brug. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Vinduesrens klar til brug. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 07-10-2016 Erstatter: 19-11-2015 Version: 01.03/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vinduesrens

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 11-dec-2015 Revisionsdato 14-dec-2015 Version 1

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 11-dec-2015 Revisionsdato 14-dec-2015 Version 1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 11-dec-2015 Revisionsdato 14-dec-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kemisk navn CAS-nr

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 106 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 102 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 03-okt-2016 Revisionsdato 02-okt-2016 Version 2. Pentaerythritol mono, nitration, ICX

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 03-okt-2016 Revisionsdato 02-okt-2016 Version 2. Pentaerythritol mono, nitration, ICX Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 03-okt-2016 Version 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Pentaerythritol mono, nitration,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Neutral Kalkfjerner

Sikkerhedsdatablad. Opticare Neutral Kalkfjerner Sikkerhedsdatablad Revision: 05-12-2012 Erstatter: 12-02-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Neutral Kalkfjerner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40600308, 40600309, 40600310, 40600311, 40600312, 40600313 25 g 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 453/2010

SIKKERHEDSDATABLAD I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 453/2010 SIKKERHEDSDATABLAD I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 453/2010 1. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere