Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5"

Transkript

1 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 26. september 2014 Dagsorden: 1. Velkomst (kl ) v./ Flemming Lund 2. Godkendelse af dagsorden (kl ) v./ Flemming Lund Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 3. Orientering om Vandråd Randers Fjord (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 1 Gudenåkomitéen 5. Gudenåkomitéens formandsperiode og sekretariatets placering (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 6. Studietur 2015 (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 7. Laksebestandsrapporten (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 8. Etablering af gyde- og opvækstpladser for laksefisk i Gudenåen neden for Tangeværket (kl ) v./ Jens Albert Hansen Pause ( ) Majbritt Kjeldahl Lassen Koordinator Gudenåkomitéen Direkte tlf.: Besøgsadresse Gudenåkomitéen Prinsens Allé Viborg Viborg Kommune Prinsens Allé Viborg

2 Sejlads 9. Koncessioner (kl ) v./ Jørgen Jørgensen Orientering 10. Orientering om Sekretariatets opgaver i 2014 samt orientering fra GudenåSamarbejdet ( ) v./ Jørgen Jørgensen 11. Orientering om nye hjemmesider (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 12. Orientering fra kommunerne om budgetforhandlinger (kl ) v./ Flemming Lund 13. Punkter til næste møde (kl ) v./ Flemming Lund Eventuelt (kl ) v./ Flemming Lund

3 Bilagsoversigt Bilag 1: Referat fra 3. møde i Vandråd Randers Fjord Bilag 2: Dagsorden for 4. møde i Vandråd Randers Fjord Bilag 3: Kvælstof-vandoplandsplan (N-VOP) Bilag 4: Kortbilag til N-VOP Bilag 5: Fosfor-vandoplandsplan (P-VOP) Bilag 6: Kortbilag til P-VOP Bilag 7: Undersøgelse af antallet af opgangslaks i Gudenåen 2013 Bilag 8: Notat om tildeling af ledige fartøjskoncessioner i Gudenåsystemet Der er vedlagt i alt 8 bilag til denne dagsorden 3

4 Politisk deltagelse Flemming Lund Lene Tingleff Kurt Andreassen Jens Szabo Lars Søgaard* Ole Pilgaard Andersen Jarl Gorridsen Per Dalgaard Teknisk deltagelse Jørgen Jørgensen Jens Albert Hansen Morten H. Jespersen Keld Rasmussen Ann Ammitzbo Bjarke H. Jensen Hanne Wind-Larsen Hans Brok-Brandi Majbritt Kjeldahl Lassen Anni Nørskov Mørch Afbud Nels G. Markussen Anette Marqvardsen Keld Andersen Hanne Stadsgaard Jensen Bent Mortensen Jesper Hahn-Pedersen Mogens Bjørn Nielsen Lotta Dybdahl Sandsgaard Peter Holm Steen Ravn Christensen Annette Holm Bonde Jens Meilvang Organisation Viborg Kommune Hedensted Kommune Favrskov Kommune Skanderborg Kommune Randers Kommune Horsens Kommune Silkeborg Kommune Syddjurs Kommune Organisation Viborg Kommune Favrskov Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Favrskov Kommune Hedensted Kommune Randers Kommune Skanderborg Kommune Gudenåkomitéens sekretariat Gudenåkomitéens sekretariat Organisation Randers Kommune Hedensted Kommune Vejle Kommune Viborg Kommune Odder Kommune Ikast-Brande Kommune Aarhus Kommune Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Vejle Kommune Norddjurs Kommune 4 *= suppleant for Jens Peter Hansen

5 Punkt 1. Velkomst Præsentation af den nye formand for Gudenåkomitéen, Flemming Lund (S) samt en præsentationsrunde af Gudenåkomitéens medlemmer samt deltagende embedsmænd. Sekretariatet vil frem til uge 50 have en udenlandsk praktikant, Anna Brand. Anna er 24 år gammel, halvt britisk og halvt svensk, og har en mastergrad fra Edinburgh i Global Environment, Politics, and Society. 5

6 Punkt 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling Sekretariatet indstiller, at dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 26. september 2014 godkendes Referat Indstillingen godkendt 6

7 3. Orientering om Vandråd Randers Fjord Tidligere behandling Gudenåkomitéen udpegede på mødet 21. februar 2014 Gudenåkomitéens sekretariat og dermed Viborg Kommune som sekretariat for vandrådet for vandopland Randers Fjord. Det blev endvidere besluttet, at Gudenåkomitéens sekretariat i samarbejde med administrationen i oplandskommunerne koordinerer og tilrettelægger udarbejdelsen af udkast til indsatsplan, ligesom Gudenåkomitéens formandskab og sekretariat faciliterer, at eventuelle prioriteringsmæssige dilemmaer løses. Det blev også besluttet, at sekretariatskommunens ressourceforbrug i forbindelse med vandrådsarbejdet og udarbejdelse af indsatsprogram finansieres af oplandskommunerne med udgangspunkt i en oplandsfordelingsnøgle. Ved Gudenåkomitéens møde den 4. juni 2014 orienterede sekretariatet om status for vandrådsarbejdet. Baggrund Kommunerne har i forbindelse med 2. generation af vandplaner fået til opgave at udarbejde udkast til indsatsplaner for den supplerende vandløbsindsat. Arbejdet skal foregå i dialog med et vandråd, bestående af foreninger og organisationer med interesse for beskyttelse og benyttelse af vand. Vandrådet har ingen beslutningskompetence, men kan rådgive om indsatsen på et overordnet niveau. Når det endelige forslag indsendes til Miljøministeriet, kan vandrådet komme med udtalelser, herunder mindretalsudtalelser, der vedlægges det endelige forslag. 7 Vandrådet for vandopland Randers Fjord blev nedsat i marts 2014, og har nu afholdt 3 møder. Referater fra de to første var vedlagt dagsorden til Gudenåkomitéens møde den 4. juni, og referatet fra det 3. møde, der blev afholdt 12. juni 2014, er vedlagt (bilag 1). Der er endvidere afholdt en besigtigelse den 23. maj Flere kommuner i oplandet har udover selve vandrådet også afholdt møder med lokale interessenter, som oftest med udgangspunkt i kommunens Grønne Råd. På mødet den 12. juni blev kommunernes forslag til indsatsplan forelagt for vandrådet. Forslaget blev behandlet i grupper under vejledning af en proceskonsulent, og den efterfølgende opsamling viste generelt tilslutning til den udvælgelse som kommunerne havde foretaget. Der blev udtrykt tilfredshed med at fjernelse af spærringen ved Vestbirk Vandkraftværk var udvalgt som en af de store indsatser, der åbner op for passage til over 190km vandløb. Den konstruktive tilgang til arbejdet, som kendetegnede de to første vandrådsmøder, fortsatte i det 3. møde. Vandrådet udtrykte dog utilfredshed med at det ikke var muligt for andre end kommunerne at få adgang til at se hvilke indsatser der kunne vælges mellem i det planlægningsværktøj som Naturstyrelsen har stillet til rådighed.

8 Kommunerne har efterfølgende foretaget mindre tilretninger af forslaget, som nu gennemgår den politiske behandling i hver kommune. Det samlede forslag til indsatsplan vil blive fremlagt på det 4. vandrådsmøde den 25. september Dagsorden for mødet er vedlagt som bilag 2. På Gudenåkomitéens møde den 26. september vil hovedkonklusionerne fra Vandrådets 4. møde blive fremlagt. Vandrådets eventuelle udtalelser vil blive vedlagt fremsendelsen til Miljøministeriet, som skal ske senest den 7. oktober Bilag Bilag 1: Referat fra 3. vandrådsmøde Bilag 2: Dagsorden til 4. vandrådsmøde Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Referat Indstillingen godkendt. 8 Jørgens Jørgensen orienterede om Vandrådets beslutninger og afsluttende møde.

9 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan Baggrund Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord består af de 7 kommuner i Gudenåkomitéen, suppleret af Syddjurs, Norddjurs og Vejle kommune. De statslige vandplaner for første planperiode har udpeget hvor stor en reduktion af tilførslen af næringsstoffer til søer og fjorde de enkelte oplande skal opnå, og virkemidlerne til at opnå denne reduktion samt den økonomiske ramme for arbejdet er også udpeget af staten. I hvert vandopland skal der løbende udarbejdes Vandoplansplaner (VOP er) med projektlister for henholdsvis indsatsen for reduktion af belastningen med kvælstof (N-VOP) og fosfor (P-VOP). Ændringer i VOP erne, hvis der tages projekter ud eller sættes nye ind, skal godkendes af VOSen. Naturstyrelsen har anmodet om en opdatering af N-VOP og P-VOP senest den 5. september Sekretariatets bemærkninger Ved mødet den 4. juni 2014 blev en revideret N-VOP godkendt. I starten af 2014 blev rammen for Randers Fjord-oplandet nedsat med 11 mio. kr., og flere projekter blev derfor taget ud og placeret på en venteliste. Der er siden opstået mulighed for at overføre midler fra vandoplande der har svært ved at bruge deres økonomiske ramme, til andre oplande, der har projekter på venteliste. I juni måned deltog sekretariatet i en temadag med KL, Naturstyrelsen og andre vandoplande, hvor overflytning af midler blev drøftet. Her bød vi ind med et ønske om at få overført ca. 5 mio kr til et projekt ved Granslev By Enge i Favrskov Kommune, som vurderes at kunne nå frem til ansøgning om realisering inden udgangen af Ønsket blev imødekommet, og rammen er derfor pr. 16. juli 2014 kun nedsat med 6 mio. kr i forhold til den oprindelige, og lyder således på kr. Rammen for hvor meget kvælstoftilførslen til Randers Fjord skal reduceres med, er tilsvarende nedsat. En revideret N-VOP med det nye projekt og de nye rammer er indsendt til Naturstyrelsen den 29. august 2014, med forbehold for politisk godkendelse. Den reviderede N-VOP, med tilhørende kortbilag, er vedlagt som hhv. bilag 3 og 4. I forhold til det der blev indsendt er den nye politiske formand indsat, og listen opdateret så det fremgår hvilke projekter der har fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse. I P-VOPen indgik ved sidste revision 4 projekter. Der er nu søgt om tilskud til realisering af projektet Hinge Sø-Alling Sø (Silkeborg Kommune), samt søgt om tilskud til forundersøgelse af projektet ved Ring Kloster Å i Skanderborg Kommune og projektet ved Mørke Mose (Syddjurs Kommune). Silkeborg-projektet har desværre vist sig at blive noget dyrere end først antaget, hvilket altovervejende skyldes at det siden det første budgetoverslag blev lavet er blevet muligt at købe og sælge jord ved en jordfordeling i forbindelse med P-projekterne. Dette instrument gør det i mange tilfælde nemmere at gennemføre projekterne, men også dyrere.

10 Den Nationale Styregruppe vedtog i maj at omfordele nogle af midlerne til P-projekter mellem vandoplandene, og Randers Fjord-oplandet fik tildelt yderligere 1 mio kr. Dette er desværre ikke nok til at dække budgetforøgelsen i Silkeborg Kommunes projekt. Det foreslås derfor at skifte et af de to små projekter der endnu ikke er forundersøgt (Stigsbækken i Viborg Kommune) med et andet, mindre projekt i samme kommune, for at frigøre midler til realisering af projektet ved Hinge Sø Alling Sø. En revideret P-VOP er indsendt til Naturstyrelsen den 2. september 2014, med forbehold for politisk godkendelse. Den er vedlagt som bilag 5, med tilhørende kortbilag (bilag 6). I forhold til det der blev indsat er den opdateret med navnet på den nye politiske formand og mindre justeringer i data om Mørke Mose-projektet. Bilag Bilag 3: N-VOP version 4.9 Bilag 4: Kortbilag til N-VOP Bilag 5: P-VOP version 3.0 Bilag 6: Kortbilag til P-VOP Indstilling Sekretariatet indstiller, at den reviderede N-VOP og P-VOP godkendes 10 Referat Indstillingen godkendt.

11 5. Gudenåkomitéens formandsperiode og sekretariatets placering Baggrund På Gudenåkomitéens møde den 4. juni 2014 blev det besluttet, at Gudenåkomitéens organisering og placering skulle drøftes på Gudenåkomitéens 3. møde i Herunder bl.a. formandsperiodens længde, mulighed for permanent placering af Sekretariatet, mulighed for fast mødelokalitet for Gudenåkomiteens møder og mødeafholdelse. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet fremsætter følgende 6 scenarier (5 forskellige + en variant af en af modellerne) for en fremtidig organisering og placering af Gudenåkomitéens Sekretariat. 1. Gudenåkomitéen forsætter som nu ny Sekretariats-og formandskommune hvert 2 år. 2. Ny Sekretariats-og formandskommune hvert 4 år 3. Ny Formandskommune hvert 4 år, fast Sekretariatskommune 4. Konstituering fastlægger Formandskommunen hvert 4. år fast Sekretariatskommune 4.b: som model 4, blot følger Sekretariatets placering formandskommunen 5. Fast Sekretariats- og formandskommune 1. Gudenåkomitéen forsætter som nu ny Sekretariats-og formandskommune hvert 2 år 11 Nærhedsprincippet - større indsigt/engagement i Gudenåkomitéens arbejde at have Sekretariatet Arbejdsbyrden er kortvarig Dynamik nye vinkler Sekretariatet får indsigt i kommunernes forskellige Gudenårelaterede interesser Flytningen af Sekretariatet medfører betydeligt ressourceforbrug (både i tid og penge). Arbejdsbyrden hermed og usikkerheden ang. næste tjenestested kan gøre det svært at fastholde medarbejdere med videnstab til følge Svært at opretholde optimal sekretariatsbetjening, når systemer og arbejdsgange ændres hvert 2. år (effektivitetstab) Manglende kontinuitet problematisk ved udarbejdelse af f.eks. udbudsmateriale Varierende og svært sammenlignelige budgetter pga. udbetaling af feriepenge og 6. ferieuge (billigt år 1, dyrt år 2) Dokumenter journaliseres i forskellige kommuner

12 2. Ny Sekretariats- og formandskommune hvert 4 år Nærhedsprincippet (større indsigt/engagement i Gudenåkomitéens arbejde at have Sekretariatet) vil fortsat gælde Arbejdsbyrden er relativt kortvarig Periodens længde sikrer både dynamik og kontinuitet Forsat dyrt og tidskrævende at flytte Sekretariatet Hvert 4. år besværliggøres opretholdelsen af optimal sekretariatsbetjening (effektivitetstab) 1. og 4. år varierer budgetlægningen Dokumenter journaliseres i forskellige kommuner Sekretariatet får indsigt i kommunernes forskellige Gudenårelaterede interesser 3. Ny Formandskommune hvert 4 år, fast Sekretariatskommune 12 Nærhedsprincippet (større indsigt/engagement i Gudenåkomitéens arbejde at have Sekretariatet) vil fortsat gælde Arbejdsbyrden er relativt kortvarig Perioden er kort nok til at sikre dynamik, men lang nok til at sikre kontinuitet og stabilitet. Lettere at rekruttere + fastholde medarbejdere (minimering af videnstab) Formandsskabet er oftest placeret i en anden kommune end Sekretariatskommunen Arbejdsbyrden er langvarig for Sekretariatskommunen Risiko for, at Formandskabet kan føle, at Sekretariatskommunen styrer Sekretariatet kan komme i loyalitetsproblemer - mellem fysisk arbejdsplads og Formandskab Variationerne i budgetterne vil forsvinde Alle dokumenter om Gudenåkomitéens arbejde vil være journaliseret i én kommune.

13 .. 4. Konstituering fastlægger Formandskommunen hvert 4. år fast Sekretariatskommune Valg af Formand bliver i højere grad personrelateret Sekretariatsbetjeningen bliver stabil Variationerne i budgetterne vil forsvinde Lettere at rekruttere + fastholde medarbejdere (minimering af videnstab) Alle dokumenter er journaliseret ét sted Formandsskabet er oftest placeret i en anden kommune end Sekretariatskommunen Arbejdsbyrden er langvarig for Sekretariatskommunen Risiko for, at Formandskabet kan føle, at Sekretariatskommunen styrer, såfremt der ikke er sammenfald mellem disse Sekretariatet kan komme i loyalitetsproblemer komme i klemme mellem fysisk arbejdsplads og Formandskab, såfremt der ikke er sammenfald mellem disse 4a. Konstituering fastlægger Formandskommunen hvert 4. år Sekretariatets placering følger Formandskommunen 13 Valg af Formand bliver i højere grad personrelateret Sekretariatet og Formandskabet er placeret i samme kommune Hvis konstitueringen ændrer Formandskabet, skal Sekretariatet flytte, hvilket forsat dyrt og tidskrævende (effektivitetstab) Muligheden for skiftende formandskab bringer et usikkerhedselement med sig for Sekretariatets medarbejdere pga. skiftende arbejdssted - kan gøre det svært at fastholde medarbejdere med videnstab til følge Budgetlægningen vil ved flytning af Sekretariatet variere ved 1. og 4. år i en ny Formandskommune Yderst vanskeligt at forberede flytningen både for modtagende og afgivende Sekretariatskommune Dokumenter journaliseres i forskellige kommuner

14 5. Fast Sekretariats-og formandskommune Sekretariatsbetjeningen bliver stabil Budgetlægningen vil efter 1. år være stabil Lettere at rekruttere + fastholde medarbejdere (minimering af videnstab) Alle dokumenter er journaliseret ét sted Nærhedsprincippet (større indsigt/engagement i Gudenåkomitéens arbejde at have Sekretariatet) er sat ud af spil Arbejdsbyrden er langvarig Risiko for at ikke alle kommuners interesser tilgodeses ligeligt Mistet dynamik Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen diskuterer mulighederne for en ny organisering og placering af Gudenåkomitéens Sekretariat. Sekretariatet på baggrund af diskussionen udarbejder et beslutningsgrundlag, til næstkommende Gudenåkomitémøde. 14 Referat Gudenåkomitéen diskuterede mulighederne for en ny organisering og placering af Gudenåkomitéens Sekretariat. Til næstkommende Gudenåkomitémøde fremlægger Sekretariatet modeller for en fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet. Med udgangspunkt i diskussionen på dette og næstkommende møde fremlægger sekretariatet modeller til den fremtidige organisering af Gudenåkomitéens samlede opgaveportefølje på et kommende komitémøde.

15 6. Studietur 2015 Baggrund Gudenåkomitéen tager hvert andet år på studietur næste studietur er programsat til Gudenåkomiteen betaler studieturen for de politiske medlemmer samt sekretariatets koordinator og projektleder. Teknikere fra medlemskommunerne kan deltage i studieturen, men kommunerne betale selv for denne deltagelse. VisitGudenaa og OplevGudenaa vil også blive inviteret med på studieturen ved egenbetaling. Turen i 2013 gik til Sverige, og et af hovedformålene med turen dengang var at finde inspiration til at udvikle lystfiskeriet ved Gudenåen. Med henblik på at Gudenåkomitéen vælger fokus, og destination og tidspunkt for den forventede studietur 2015, fremsætter Sekretariatet nedenstående: Sekretariatets bemærkninger Holland Fokus velfungerende samarbejde på tværs af kommunegrænser I Holland sørger 27 såkaldte water boards for den lokale og regionale forvaltning af alt, der har med vand at gøre. De er ansvarlige for bl.a. forebyggelse af oversvømmelser, sikring af vandkvalitet og behandling af spildevand. Selv om Holland har andre udfordringer mht. vand end tilfældet er med Gudenåen, kan man lade sig inspirere et velfungerende, tværgående samarbejde Nordtyskland Fokus tysk helhedstænkning i forbindelse med de Nordtyske floder Ensartethed i skilte og faciliteter sørger for en sammenhængende oplevelse for de turister og friluftsmennesker, der besøger de Nordtyske floder. Floden Mosel, der godt nok er større end Gudenåen, er et eksempel herpå. 15 England Fokus beskyttelse/bevarelse/brug af vandvejene inland waterways til gavn for brugerne. Der er ikke tale om myndighed eller turistorganisationer, men derimod en medlemsorganisation, hvor medlemmerne typisk er sejlende. Organisationen støtter formål, stiller ekspertviden til rådighed osv. Af hensyn til vejret, foreslår sekretariatet, at studieturen foregår i en af følgende perioder maj juni juni 2015

16 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen peger på emne, destination og tidspunkt for studieturen 2015 Referat Gudenåkomitéen pegede på Tyskland som destination for studeturen i Der kan hentes inspiration i den tyske helhedstænkning omkring de tyske vandveje til at binde Gudenåen sammen som koncept. Tidspunktet for turen er 30. september 2. oktober

17 7. Laksebestandsrapporten Tidligere behandling På Gudenåkomiteens møde den 7. juni 2013 blev der orienteret om, at Danmarks Center for Vildlaks (DCV) havde tilbudt at gennemføre en undersøgelse af størrelsen af laksebestanden nedstrøms Tange Sø. De tre kommuner på strækningen, Favrskov, Randers og Viborg, var positive overfor ideen, og det blev besluttet at indhente tilbud på opgaven fra DCV og et andet firma. Baggrund Favrskov, Randers og Viborg Kommune har finansieret en undersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2013 af DCV. Der blev ikke indhentet tilbud fra andre firmaer, da DCV bidrog med egenfinansiering og det derfor blev vurderet, at opgaven ikke kunne løses billigere af andre. Rapporten er nu klar, og er vedlagt som bilag 7. Undersøgelsen blev foretaget ved at indfange laks ved hjælp af elfiskeri på strækningen mellem Tangeværket og Nørreåens udløb i Gudenå, mærke dem og genfange to uger senere. Ud fra tallene for fangst og genfangst blev den årlige lakseopgang estimeret. Derudover blev indberettede fangster af laks fra Bjerringbro Sportsfiskerforening, Langaa Sportsfiskerforening og Randers Sportsfiskerklub anvendt betegnes af lystfiskerne som et atypisk år med mindre lakseopgang end normalt. Dog var fangsterne i 2013 nogenlunde de samme som de tre foregående år. Den samlede opgang af laks i 2013 blev på denne baggrund vurderet til at være 851 laks (minimumsestimat). De fleste blev fanget på den øverste delstrækning, især i området omkring Bjerringbro Renseanlæg, mens der blev fanget meget få på den nederste strækning mellem Langå og Fladbro. Der blev endvidere observeret mange havørreder under elfiskeriet. 17 Sekretariatets bemærkninger Undersøgelsen giver en god beskrivelse af forholdene for laksebestanden i Gudenåen nedstrøms Tange Sø i Rapporten fastslår, at der blev fanget og hjembragt 357 laks, hvilket giver en fangstrate af den estimerede opgang på 42%. Da der ikke tidligere er lavet lignende undersøgelser, kan tallene ikke sammenlignes med tidligere år. Bilag Bilag 7: Undersøgelse af antallet af opgangslaks i Gudenåen 2013 Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Referat Indstillingen godkendt.

18 8. Etablering af gyde- og opvækstpladser for laksefisk i Gudenåen neden for Tangeværket Favrskov Kommune har anmodet om at få følgende punkt optaget på dagsordenen og har fremsendt følgende materiale: Baggrund Favrskov Kommune er i færd med at få udarbejdet en forundersøgelse til, hvorvidt det er muligt at etablere store gyde- og opvækstarealer for laksefisk i Gudenåen ved Ulstrup. Målet er at forsøge at skabe et lystfiskerprojekt og at genskabe noget af den oprindelige, naturlige Gudenå og tilknyttede lakseproduktion i Gudenåen. Det skal også give mulighed for, at de første vilde, naturligt producerede laks vender tilbage som store gydefisk, der både kan indgå i gydningen og lystfiskeriet i Gudenåen. Projektet vil forventeligt også bedre forholdende for havørred og andre fiskearter, herunder habitatarterne flod- og havlampret, der er en del af udpegningsgrundlaget for Randers Fjord. Problematik Efter vurderinger af indsamlet data og interview med Gudenaacentralen (Tangeværket) i foråret 2014 har Favrskov Kommunes konsulenter Rambøll og DTU Aqua konkluderet, at der ikke vil være tilfredsstillende overlevelse af laksefiskeyngel på et etableret gyde- og opvækststryg i Gudenåen omkring Ulstrup. Dette skyldes de variationen i vandstanden, som først og fremmest den daglige drift men også den løbende vedligeholdelse af Tangeværket medfører. Dette resulterer ved Ulstrup 5-6 km nedenfor Tangeværket i op til 40 cm udsving i vandstandshøjden ved normal daglig drift og til tider op mod det dobbelte ved den løbende vedligeholdelse. De store unaturlige udsving i vandstanden vil umuliggøre de naturlige og forholdsvise stabile lavvandede forhold, som fiskeynglen har brug for til at overleve. Favrskov Kommune vurderer i tilknytning hertil, at det af samme årsag er tilsvarende usandsynligt, at der kan etableres velfungerende gyde- og opvækstpladser for laksefisk andre steder i Gudenåen nedenfor Tangeværket, med den nuværende driftssituation ved Tangeværket. 18 Favrskov Kommune ønsker derfor, at Gudenåkomiteen vil rette en samlet forespørgsel til Gudenaacentralen om, at værket søger at medvirke til at ændre på den nuværende drift, således at der skabes mulighed for at kommunerne nedstrøms Tangeværket kan planlægge og etablere gydeog opvækstområder for laks og ørred til glæde for lokalbefolkningen, turismen og den rekreative anvendelse af Gudenåen. Sekretariatets bemærkninger Rammerne for Tangeværkets påvirkning af vandstanden i Gudenåen nedstrøms værket er ifølge en jubilæumsbog i forbindelse med Gudenaacentralens 25 års jubilæum fastlagt i et forlig under Gudenaakommisionen. Rammerne er, at Tangeværket i perioden 15. marts 15. oktober skal aflede lige så meget vand til den nedre del af åen, som der strømmer til Søen, hvad enten denne afledning sker gennem turbinerne eller gennem frislusen ved en fuldstændig jævn afledning døgnet rundt. Betingelsen gælder, når vandstanden i Gudenåen ved Bjerringbro er 3,7 m DNN (Dansk Normal Nul) eller derover.

19 Baggrunden er formentlig, at efter Tangeværkets etablering forekom der situationer, hvor værket om sommeren sparede vand op i Tange Sø og lukkede det ud gennem turbinerne i større mængde i kortvarige perioder, så det skabte oversvømmelser neden for værket. Forliget er refereret i en Forligskommisionskendelse fra 9. juni 1933 Den præcise ordlyd fra ovennævnte kommisionskendelse (punkt 2) fra Statens vandbygningsvæsen af 9. juni 1933 om Gudenaacentralens forpligtigelser og rettigheder i henhold til vandføringen, er gengivet herunder: 2) Til yderligere Sikkerhed mod Oversvømmelse fastsættes der et Flodemaal for Bagvandet i Koten 3,7m over Dansk Normalnul ved Bjerringbro, hvilket Flodemaal i Tidsrummet 15. Marts 15. Oktober ikke maa overskrides, med mindre Vandtilstrømningen til Tange Sø bliver saa stor, at det for Søen fastsatte Flodemaal 13,62 m over Dansk Normalnul ikke kan overholdes ved en fuldstændig jævn Afledning af Vandet Døgnet rundt. Fra dette Tidspunkt skal Centralen være berettiget til jævnt at aflede lige så meget Vand til den nedre Del af åen, som der strømmer til Søen, hvad enten denne Afledning sker gennem Turbinerne eller gennem Frislusen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen drøfter Favrskov Kommunes anmodning om en samlet henvendelse til Gudenåcentralen. 19 Referat Gudenåkomitéen drøftede Favrskov Kommunes anmodning om en samlet henvendelse til Gudenåcentralen. Gudenåkomitéen bakker op om, at der skal tages kontakt til Gudenåcentralen med det formål at indgå en dialog omkring problemstillingen. På den baggrund tager sekretariatet kontakt til Gudenåcentralen og arrangerer et møde. Fra Gudenåkomitéen deltager formandsskabet og Favrskov Kommune i mødet.

20 9. Koncessioner Baggrund Sekretariatet har på baggrund beslutning på Gudenåkomitéens møde 4. juni , indhentet ekstern juridisk bistand mhp.at afklare forholdene omkring koncessioner, der er eller bliver ledige i løbet af en kontraktperiode. Forholdene er beskrevet af juristen i et notat, hvis fulde ordlyd kan ses i bilag 8. Sekretariatets bemærkninger Notatet indeholder en redegørelse for, efter hvilke regler og principper ledige kanokoncessioner på Gudenåen kan tildeles. I den forbindelse indeholder notatet tillige en redegørelse for, om og i givet fald under hvilke omstændigheder der kan ske overdragelse af tildelte koncessioner i forbindelse med salg af virksomhed. Notatets hovedkonklusioner er som følger: - De enkelte kommuner har givet fuldmagt til Gudenåkomitéen til at tildele udlejningskoncessioner til langturssejlads på de vilkår, der følger af regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet. - Det er dermed Gudenåkomitéen, der råder over og tildeler ledige koncessioner i forbindelse med udbuddet samt i perioden mellem 2 udbud (kaldet koncessionsperioden). Den enkelte kommune kan derfor ikke selv tildele ledige koncessioner - Eneste undtagelse fra dette tildelingsprincip er salg af en virksomhed i koncessionsperioden, hvor ejeren af virksomheden har fået tildelt koncessioner. Her har den enkelte kommunalbestyrelse beføjelse til at acceptere, at en tildelt koncession i forbindelse med salg af virksomhed overføres til den nye ejer af den pågældende virksomhed. Det er en forudsætning, at er ikke sker ændringer i vilkårene for koncessionen og at der er tale om kontinuerlig drift. Der er således udelukkende tale om en snæver godkendelsesbeføjelse I forhold til koncessioner, der tildeles af Gudenåkomitéen, følger det i øvrigt, at tildeling skal ske ved udbud, jf. regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet. Der er ikke i reglerne indarbejdet særlige bestemmelser, som regulerer tildeling af koncessioner, der bliver ledige i en koncessionsperiode, hvorfor sådanne koncessioner i princippet også skal tildeles efter udbud. - Hvis der skal ske ændringer i ovennævnte regler, nødvendiggør dette, at reglerne for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet ændres, og at ændringerne af reglerne offentliggøres jf. bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen, 12, og servicedirektivet. Bilag Bilag 8: Notat om tildeling af ledige fartøjskoncessioner i Gudenåsystemet 1 Sagsnummer 13/100514

21 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Principperne for tildelingen af fartøjskoncessioner som beskrevet i sagsfremstillingen fastholdes Referat Indstillingen godkendt. 21

22 10. Orientering om Sekretariatets opgaver i 2014 og orientering fra GudenåSamarbejdet Baggrund Da Gudenåkomitéens sekretariats projektleder, Anni Nørskov Mørch, fratræder sin stilling med udgangen af september måned, har sekretariatet i en periode ingen bemanding til at løse opgaverne, der vedrører GudenåSamarbejdet, herunder GudenåKonferencen og Gudenå Helhedsplanen. I lyset af dette vedtog GudenåSamarbejdet og Gudenåkomitéen 8. september 2014 at aflyse GudenåKonferencen I stedet planlægges den interessentinvolvering og kvalitetssikring af Gudenå Helhedsplanen, som konferencen skulle sikre, at blive gennemført ved hjælp af en digital høringsfase og efterfølgende møder med interessentgrupper. Den største resterende opgave i sekretariatet i relation til GudenåSamarbejdet, der har været planlagt til udførelse i 2014, er dermed at sikre interessentinvolvering i Gudenå Helhedsplanen og herefter endeligt klargøre Helhedsplanen til politisk behandling til GudenåSamarbejdets møde 21. november 2014, Gudenåkomitéens møde 5. december 2014 og efterfølgende i de enkelte kommuner. Økonomi I Gudenåkomitéens budget for 2014 er afsat en post til GudenåSamarbejdet på kr. samt lønmidler til projektlederen med ansvar for opgaverne omkring GudenåSamarbejdet. Den største post i GudenåSamarbejdets budget på kr. til GudenåKonferencen afholdes ikke i 2014 og foreløbig er tre måneders løn ikke forbrugt. Øvrige poster forventes ikke at overskride budgetterede. 22 Sekretariatets opgaver i resten af 2014 Sekretariatet arbejder i resten af 2014 ud fra nedenstående prioritering af de samlede arbejdsopgaver i sekretariatet. Gudenåkomitéens koordinator, Majbritt Kjeldahl Lassen varetager fortsat følgende opgaver: Sekretariatsfunktion for Gudenåkomitéens møde 4. december 2014 og tilknyttede møder i embedsmandsgruppen og evt. andre faggrupper Sekretariatsfunktion for møde i Brugerrådet for sejlads 11. november 2014 og tilknyttede møder i sejladsteknikergruppe og evt. andre faggrupper Økonomistyring for Gudenåkomitéen og sejladsområdet samt forberedelse af årsafslutning Projektledelse af nye hjemmesider til Gudenåkomitéen (gudenåkomitéen.dk samt sejladspågudenåen.dk) Administration af bådregistreringsordningen Ved en projektansættelse eller lignende løses følgende opgaver for GudenåSamarbejdet: Digital høring af Gudenå Helhedsplanen vha. Plansystemet DKplan Møder med interessenter om Gudenå Helhedsplanen Klargøring Gudenå Helhedsplanen til politisk behandling Sekretariatsfunktion for GudenåSamarbejdets møde 21. november 2014

23 Fremlæggelse af Gudenå Helhedsplanen samt scenarier til GudenåSamarbejdets fremtidige organisering til Gudenåkomitéens møde 5. december 2014 En eventuel nyansættelse af en projektleder til opgaverne omkring GudenåSamarbejdet i 2015 afhænger af kommunernes budgetforhandlinger, hvori budgetforslaget for GudenåSamarbejdet 2015 indgår (se særskilt punkt om budgetforhandlingerne i kommunerne). Orientering fra GudenåSamarbejdet om Gudenå Helhedsplanen GudenåSamarbejdet udarbejder i 2014 den første version af Gudenå Helhedsplanen. Helhedsplanen skal beskrive GudenåLandets rekreative potentialer og stille projektforslag, som kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i inden for natur, kultur og oplevelser. Gudenå Helhedsplanen 2014 prioriterer tre konkrete indsatsområder, som har klare potentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter. Til hvert indsatsområde foreslår Helhedsplanen en række projekter. Lystfiskerturisme Stisystemer Kulturhistorie Et 1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 blev præsenteret og drøftet på GudenåSamarbejdets møde 27. juni Mellem primo juli og medio september 2014 har 1. udkast af Gudenå Helhedsplanen været i intern høring blandt Gudenåkomitéens kommuner og de øvrige medlemmer af GudenåSamarbejdet, VisitGudenaa, LAG erne langs Gudenåen og OplevGudenaa. Målet med den interne høring har været at kvalitetssikre det faktuelle indhold i Helhedsplanen og sikre et præcist billede af de igangværende indsatser og potentialer i alle kommuner. 23 Herefter kan Gudenå Helhedsplanen sendes i en ekstern høring, hvor eksterne interessenter kan idéudvikle yderligere på planen. Gudenå Helhedsplanen formidles via det digitale plansystem DKplan, som fremtræder som en almindelig og overskuelig hjemmeside, hvor tekst suppleres med billeder, interaktive kort, pdflæser til bilag med mere. DKplan kan også bruges til at gennemføre digitale høringer. Ved udgangen af september er kommentarerne fra den interne høring indarbejdet i en ny version af Gudenå Helhedsplanen, og denne nye version af Helhedsplanen er indsat i DKplan. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning. Referat Indstillingen godkendt.

24 11. Status på de nye hjemmesider Baggrund Gudenåkomitéen besluttede på møde 4. juni 2014 at anvende midler til 2 nye, seperate hjemmesider hhv. en ny hjemmeside til Gudenåkomitéen (finansieret via Gudenåkomitéens budget) og en ny sejladshjemmeside (finansieret via budgettet for sejladsområdet). Sekretariatet har med henblik på indhentning af tilbud på nye hjemmesider gennemført samtaler med 3 IT firmaer med base i Århus (ditmer, Novicell og DIS/play). Firmaerne var udvalgt efter deres erfaring med borgerbetjente hjemmesider og deres størrelse. Valget faldt på Novicell af flere årsager. Novicell var villig til at indgå en fastprisaftale; en fordel inden for IT projekter. Novicell vil genbruge centrale dele af det allerede eksisterende kodemateriale, hvilket vil medvirke til at holde mængden af børnesygdomme nede Novicell koder i et system, der ikke har licensomkostninger, fungere godt i forhold til integration med forretningssystemer, ingen designbegrænsninger har samt har en brugervenlig indholdsredigering. Det anvendte system gør endvidere, at man uden problemer kan skifte leverandør. Novicell har lavet flere, store websites i Umbraco bl.a. Rigsrevisionen, Expert og Kilroy Travels. 24 Arbejdet med begge hjemmesider er påbegyndt. Gudenåkomitéen hjemmeside er oppe at køre medio oktober 2014, mens første udgave af sejladshjemmesiden beregnet på afklarende brugertests foretages medio oktober Den er klar til drift ved udgangen af De nye hjemmesider kan etableres indenfor det afsatte budget Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Referat Indstillingen godkendt.

25 12. Orientering fra kommunerne om budgetforhandlinger Baggrund På møde i Gudenåkomitéen 4. juni 2014 blev budgetforslagene for hhv. Gudenåkomitéen 2015 og GudenåSamarbejdet 2015 godkendt under forbehold for budgetlægningen i de enkelte kommuner. På denne baggrund gives en gensidig orientering fra kommunerne om status for budgetlægningen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Referat Indstillingen godkendt. Samtlige kommuner havde tilsagn om det øgede midler til GudenåSamarbejdet i For at sikre finansiering i årene herefter påpegede flere kommuner, at Gudenå Helhedsplanen skal vise sit værd. 25

26 13. Punkter til næste møde Forslag til emner til næste møde i Gudenåkomitéen 5. december Mødet vil bl.a. pga. et julefrokosttraktement være længere end sædvanligt og blive afholdt på den Gudenånære Kongensbro Kro (Gl. Kongevej Ans By) i tidsrummet 9:00 15:00 VOP Status for Vandråd og kommuners arbejde med indsatsplanen for vandløb Budgetforslag 2015 for sejladsområdet Mødeplan for temaer/ opgaver Gudenå Helhedsplan til politisk behandling GudenåSamarbejdet 2015 Modeller for GudenåSamarbejdets fremtidige organisering Orientering fra GudenåSamarbejdet Orientering om hjemmesider Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen sejladsstatisk/kontrol Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Vedtægter for Gudenåkomitéen Forretningsorden for Gudenåkomitéen Medlemskab af Waterways Orientering om sejladsbekendtgørelsen og bådregisteret Scenarier for finansiering af sejladsområdet Status på Naturstyrelsens vurdering af sejladsbekendtgørelsen 26

27 14. Eventuelt Kommunerne orienterer gensidigt om Gudenårelaterede projekter. 27

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1 GudenåSamarbejdet 25. november 2014 Styregruppemøde 21. november 2014 Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl. 15.00 18.00 Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. sal Der blev serveret kaffe og kage. 24. juni 2014 Dagsorden: 1.

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 1 Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet I medfør af 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. xxx af xx.xx.2016 om

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Limfjordsrådet

Vedtægter for Limfjordsrådet Vedtægter for Limfjordsrådet - Et samarbejde mellem Limfjordskommunerne om en bæredygtig fjord. Godkendt af Limfjordsrådet den 01.02.2010 og efterfølgende i medlemskommunernes byråd 1 Navn og hjemsted...

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1)

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn fredag den 6. januar 2012 kl. 11.30-13.30, Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (udvalgsværelse 5, indgang G). Sekretariat for Udvikling Fyn Dagsorden

Læs mere

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Udkast Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Limfjordsrådet...

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Opsamling på vandrådsworkshops

Opsamling på vandrådsworkshops Opsamling på vandrådsworkshops Indholdsfortegnelse Opsamling på vandrådsworkshops 1 0. Vandrådsworkshops, målgruppe og tidspunkt 2 1. De centrale pointer fra Morten Graversgaard 2 1.1 Rammesætning er afgørende

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers BEK nr 111 af 26/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 749 af 21/06/2007 Lovgivning som forskriften

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere