2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag."

Transkript

1 2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Tilskud til etablering af boligtilbud til særligt udsatte grupper og etablering af et boligsocialt udviklingscenter) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007, som ændret ved 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, lov nr af 20. december 2006 og 2 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. Efter 5 indsættes:» 5 a. Almene boliger til særligt udsatte grupper er varige boliger, der er særligt indrettet med henblik på lejernes behov og som etableres efter kapitel 10 a.«2. Efter 91 b indsættes:» 91 c. Staten og Landsbyggefonden bidrager i årene hver med 5 mio. kr. årligt til etablering og drift af det boligsociale udviklingscenter, jf. 172 a. Landsbyggefondens bidrag til udviklingscenteret tilvejebringes af midler overført til landsdispositionsfonden, jf. 89.« a ophæves. 4. Overskriften til kapitel 10 a affattes således: 5. Efter 149 indsættes i kapitel 10 a:»almene boliger til særligt udsatte grupper 149 a. For at fremme udviklingen af boliger til særligt udsatte grupper kan velfærdsministeren yde tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper. Stk. 2. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om alle forhold i forbindelse med tilsagn om tilskud til etablering og drift af boligerne.«6. Efter 172 indsættes:»kapitel 14 a Boligsocialt udviklingscenter 1

2 172 a. Der etableres et boligsocialt udviklingscenter, som har til formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats. Stk. 2. Centeret etableres som en selvejende institution og ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der udpeges af velfærdsministeren. Velfærdsministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og et medlem. Velfærdsministeren udpeger derudover de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandring og Integration, KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om udviklingscenterets etablering og drift.«2 I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 1, indsættes som nr. 6 :»6) Almene boliger til særligt udsatte grupper, der er etableret efter kapitel 10 a i lov om almene boliger m.v.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. Stk c og 172 a i lov om almene boliger m.v., som affattet ved denne lovs 1, nr. 2 og 6, træder i kraft den 1. juli

3 1. Lovforslagets baggrund og formål 1.1. Boliger til udsatte grupper Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget er en udmøntning af en del af satspuljeaftalen for 2008 og skal ses som led i regeringens samlede og langsigtede indsats over for de udsatte grupper. Det foreslås, at lov om almene boliger m.v. ændres, således at der skabes hjemmel til at gøre forsøgsordningen om tilskud til etablering af boliger til udsatte grupper de såkaldte skæve boliger til en permanent ordning. Da der også efter forsøgsordningen, der blev indført i 1999, er tale om, at boligerne er almene boliger efter almenboliglovens bestemmelse, er det vigtigt at fastholde hjemlen i almenboligloven. Det er et vigtigt element ved etableringen af boliger til udsatte grupper, at der er tale om permanente boliger, hvor beboerne - i modsætning til midlertidige boformer - bliver boende som lejere efter den almene lejelovs bestemmelser, og derfor har samme forpligtelser og rettigheder, som lejere i almindeligt alment byggeri. Baggrunden for at etablere en forsøgsordning var at afprøve, om skæve boliger er en løsning for personer med en noget anderledes adfærd end størstedelen af befolkningen og for hjemløse, der har levet på gaden i kortere eller længere tid. Pr. 1. januar 2007 var der givet tilsagn til 373 boliger fordelt på 50 boligafdelinger. Boligerne er geografisk fordelt over hele landet. Forsøgsordningen er siden 1999 forlænget 3 gange (i 2000, 2002 og 2004). Forsøgsordningen er evalueret af eksterne evaluatorer i henholdsvis 2004 og Evalueringerne viste, at formålet med boligerne blev opfyldt, og at beboerne trives i boligerne Boligsocialt udviklingscenter Denne del af forslaget er også en udmøntning af en del af satspuljeaftalen for 2008 og skal ses som led i regeringens samlede og langsigtede boligsociale indsats. Der er gennem forskellige programmer og indsatser investeret betydelige ressourcer for at bremse udviklingen i problemramte boligområder. Senest er der med boligaftalerne i 2005 og 2006 (V, K, DF, RV) i Landsbyggefonden samlet afsat 2,2 mia. kr. til en social og forebyggende indsats i problemramte almene boligområder i perioden , heraf indtil 1,0 mia. kr. til huslejenedsættelser. Hertil kommer ca. 21 mia. kr. til renoveringer og moderniseringer i perioden Indsatsen vil i de kommende år inddrage flere boligområder og flere nye aktører. Det er derfor vigtigt, at der løbende skabes et samlet overblik dels over de erfaringer, der er gjort i forbindelse med områdebaserede indsatser dels over, hvilke indsatser der virker, således at der i de enkelte indsatsområder og projekter systematisk kan drages nytte af indvundne erfaringer. Da der i dag ikke eksisterer et sådant overblik, foreslås det, at der etableres et boligsocialt udviklingscenter med det formål at skabe en fast organisatorisk forankring, der kan understøtte indsamlingen og brugen af viden, erfaringer og ideer om den by- og boligsociale indsats, således at den fremtidige boligpolitiske indsats kan målrettes og effektiviseres mest muligt. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 1) Tilskud til etablering af boligtilbud til særligt udsatte grupper, skæve boliger. Den gældende forsøgsparagraf, 146 a, foreslås ophævet og samtidig foreslås, at lejevilkårene for de boliger, der etableres efter det foreslåede kapitel 10 a, fastsættes efter reglerne i den almene lejelov. 2) Etablering af et boligsocialt udviklingscenter. 3

4 2.1. Tilskud til etablering af boligtilbud til særligt udsatte grupper, skæve boliger Den nuværende forsøgsordning er hjemlet i almenboliglovens forsøgsparagraf, 146 a. Boligerne er således almene boliger og følger derfor lovgivningen for boliger opført efter almenboliglovens bestemmelser. Det indebærer, at boligerne udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser, og at der er tale om permanente boliger og ikke midlertidige boliger, hvor lejekontrakterne kun gælder for en nærmere fastsat periode. I tilknytning til forsøgsparagraffen er der udstedt bekendtgørelse nr af 12. december 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 342 af 16. april 2007, om tilskud til forsøg med boliger til særligt udsatte grupper (Skæve Huse). Det er ikke hensigten at ændre på indholdet af den nugældende ordning, men blot at videreføre de gældende regler for ordningen, som er fastsat i de nugældende bekendtgørelser. Evalueringerne viste, at de fleste beboere i boligafdelingerne er glade for at bo i boligerne, og at hovedparten af beboerne bliver boende permanent. Når en stor del af beboerne har fået det bedre af at have en fast bolig, skyldes det, at de er blevet mere selvhjulpne. Efter et stykke tid i boligerne med bostøtte, kan de klare sig selv eller ønsker at klare sig selv. En stor del af beboerne er visiteret fra herberger eller botilbud efter servicelovens bestemmelser. Disse beboere passer godt til og drager fordel af de skæve boliger. Det gælder specielt de mere misbrugende og udadreagerende beboere, både fordi der er rum for deres afvigende adfærd og misbrug, og fordi de har deres eget hjem og kan være sig selv. Det er karakteristisk, at de tidligere hjemløse efter et stykke tid viser tendenser til stabilitet, ro, tryghed, mindre pres, nedsat misbrug og tro på, at de kan blive boende. De får en identitet. Det er også erfaringen, at beboere, der ikke er særligt kontaktsøgende, trives i boligerne. Det er hensigten at ophæve de gældende bestemmelser om kravene til at få tilskud til etableringen af boligerne. Indholdet af de nuværende regler vil blive videreført i en ny bekendtgørelse. Tilskud gives i dag typisk til kommuner og boligorganisationer eventuelt i samarbejde. Men også privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde, selvejende institutioner, foreninger, afdelinger af almene boligorganisationer og almene selvejende institutioner kan ansøge om midler til etablering af boligerne. Forslaget skal derfor ses som et signal til kommende bygherrer og lejere om, at der fortsat kan søges om støtte til etablering af boliger til målgruppen. Efter de gældende bestemmelser kan boligerne etableres som nybyggeri, ombygning eller tilbygning til eksisterende ejendom. Tilskuddet til etablering af boligerne ydes som et engangsbeløb, og størrelsen af tilskuddet afhænger af boligernes udstyr, indretning og størrelse. Det største tilskud opnås, såfremt boligen har en vis størrelse og er handicapvenlig, eller kan bebos af par. Den mest populære bebyggelsesform for beboerne er enkelthuse mindre pavilloner typisk på m². I forbindelse med færdiggørelsen af boligerne til udsatte grupper ydes der tilskud til ansættelse af en person, der kan yde bostøtte til beboerne i forbindelse med indflytningen i boligerne. Personen kaldes i daglig tale social vicevært og er beboerne behjælpelig med at finde sig til rette i boligen og kan samtidig træde til som mægler i konfliktsituationer beboerne imellem. Der skal udvikles en model til at måle effekt af skæve boliger. Der vil blive målt på til- og fraflytning af boligerne med henblik på at vurdere, om beboerne er i stand til at opretholde en permanent bolig Etablering af et boligsocialt udviklingscenter Et boligsocialt udviklingscenters hovedopgave skal være at skabe de nødvendige forudsætninger for, at by- og boligpolitikken i bred forstand kan medvirke til at bekæmpe negativ social arv, sikre sammenhængskraften i samfundet og sikre lige muligheder for alle. Ved at afsætte midler til et by- og boligsocialt udviklingscenter sikres det konkret: 4

5 1) At der skabes den nødvendige helhedsorientering i de boligsociale indsatser og boligpolitikken som helhed, herunder især i samspillet med en række andre overordnede politikområder som f. eks. uddannelses-, integrations-, beskæftigelses-, socialpolitikken og planområdet. 2) At der på et systematisk grundlag opbygges en viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder. 3) At der løbende sættes fokus på gode og dårlige erfaringer i de igangværende og kommende indsatser, sådan at midlerne bruges bedst muligt. 4) At den indsamlede viden, den løbende rådgivning og centerets anbefalinger kan anvendes som grundlag for politiske beslutninger. Problemerne i udsatte by- og boligområder spænder bredt fra fysiske og arkitektoniske til sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. Det er derfor afgørende, at centeret opsamler og formidler viden om såvel arkitektur- miljø- beskæftigelses-, integrations-, uddannelses-, social- og sundhedspolitiske indsatser som mere generelt om helhedsplaner og egentlige helhedsorienterede område- og byfornyelsesindsatser. Centeret skal både inddrage internationale erfaringer og erfaringer fra tidligere indsatser som f.eks. kvarterløft. Landsbyggefonden skal ved den støttesagsbehandling, fonden foretager i forbindelse med boligsociale helhedsplaner m.v., kunne trække på den viden, som opbygges i centeret. Centeret skal ligeledes overvåge de lokale indsatser ude i kommunerne og rådgive efter behov. I den forbindelse skal centeret formidle identificerede problemstillinger om de lokale indsatser til Landsbyggefonden. Velfærdsministeriet og andre ministerier skal kunne trække på centerets viden i forhold til at fastsætte de overordnede rammer for boligsociale indsatser og bypolitik generelt. Centeret skal endvidere understøtte relationerne mellem forskning, uddannelse og praksis, således at forskning fra SBi (Statens Byggeforskningsinstitut), SFI (Socialforskningsinstituttet - Det nationale forskningscenter for velfærd) og universiteterne bliver samlet og formidlet til kommuner, boligorganisationer, praktikere, uddannelsesudbydere og andre aktører. Samtidig skal centeret være en kilde til inspiration for forskningsinstitutionerne, således at centeret bliver et bindeled mellem forskningsverdenen og kommuner, boligorganisationer og andre institutioner, der arbejder med boligsociale indsatser. Målgruppen for det boligsociale udviklingscenter er overordnet de mange borgere, der bor i problemramte boligområder, og som oplever et sammenfald af problemer som f.eks. ledighed, sociale problemer, kriminalitet og manglende integration i det omgivende samfund. Landsbyggefonden har i 2006 og 2007 ydet støtte til boligområder med i alt boliger, men flere boligområder vil komme med i de kommende års indsats. Hertil kommer områder omfattet af byfornyelsen. Centerets direkte målgruppe er kommuner, boligorganisationer og andre aktører, som i dag arbejder med boligsociale indsatser i problemramte områder. Effekten af centerets bidrag til udførelsen og opfølgningen på de boligsociale indsatser skal løbende sandsynliggøres. Centeret skal ved dets etablering opstille klare målbare mål for dets virke. Ved udgangen af fjerde år skal der laves en samlet evaluering af resultatet af centerets arbejde. 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser Forslaget om de skæve boliger er blevet relevanstestet og ligestillingsvurderet. Skæve boliger er i lige høj grad en løsning for mænd og kvinder i målgruppen. Boligerne er beregnet til personer, der har en anderledes adfærd, og som derfor kun meget vanskeligt kan rummes inden for normalt boligbyggeris rammer. Der er ikke på forhånd baggrund for at antage, at den øgede rummelighed skal have forskellig karakter for kvinder og mænd. Lovforslaget normerer ikke den specifikke indsats, som i øvrigt gøres for at normalisere beboerne, hvorfor spørgsmålet, om der er forskel på den mest hensigtsmæssige måde at løse denne opgave på, ikke er relevant i forhold til lovforslaget. 5

6 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Til skæve boliger afsættes der en ramme på 12 mio. kr. årligt, som fordeles med 9 mio. kr. til etablering af boliger og 3 mio. kr. til bostøtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. I perioden dækkes beløbet af satspuljen og fra 2012 er der tale om et permanent træk. Et boligsocialt udviklingscenter skønnes at kunne etableres og drives for et årligt beløb på 10 mio. kr. Halvdelen heraf kan finansieres af Landsbyggefonden, således at Landsbyggefonden i perioden afsættes 5 mio. kr. om året. Den anden halvdel finansieres i henhold til satspuljeaftalen for 2008, således at der afsættes 5 mio. kr. årligt (PL-niveau 2008) over satspuljen i den nævnte periode. For boliger til udsatte grupper er der tale om en frivillig ordning for kommuner og andre bygherrer. Der er således ikke tilsigtet kommunale merudgifter. De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget indebærer ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke nogen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. Lovforslaget har været sendt i høring hos: Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Alzheimerforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Ankestyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BAT-Kartellet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Brugerforeningen for aktive stofmisbrugere, Bygherreforeningen i Danmark, Byggematerialebranchen, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Centerlederforeningen, Danske Ark, Danmarks Lejerforening, Dansk Byggeri, Danske Regioner, DAN- SKE ÆLDRERÅD, Danske Handicap Organisationer (DHO), Det Centrale Handicapråd, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansrådet, Finanstilsynet, Foreningen af Rådgivende iører, Håndværksrådet, Jyske Grundejerforeninger, KL, Kommunekredit, Konkurrencestyrelsen, Landsforeningen af tidligere og nyværende psykiatribrugere LAP, Landsforeningen Ældresagen, Landsbyggefonden, Landsforeningen Bedre Psykiatri, Landsforeningen SIND, Landsforeningen af VæreSteder (LVS), Lejernes Landsorganisation, Organisationen af Selvejende Institutioner, Programbestyrelsen vedr. regeringens strategi mod ghettoisering, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark - SAND, Socialforskningsinstituttet, SBi (Statens Byggeforskningsinstitut), SBH Sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark, Socialchefforeningen, Styrelsen for Social Service, Ældreboligrådet, Ældremobiliseringen, Økonomistyrelsen. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter 6

7 Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Forslaget medfører merudgifter for staten på 5 mio. kr. i 2008 og 17 mio. kr. i hvert af årene Fra 2012 er der en varig merudgift på 12 mio. kr. til skæve boliger Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med forslaget defineres det, at almene boliger til særligt udsatte grupper indgår som en almen boligtype ligesom almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Almene boliger til særligt udsatte grupper er varige boliger, der er særligt indrettet i forhold til at opfylde lejernes behov og som etableres efter kapitel 10 a Almene boliger til særligt udsatte grupper, jf. bemærkningerne nedenfor til nr. 5. Et boligsocialt udviklingscenter skønnes at kunne etableres og drives for et årligt beløb på 10 mio. kr. Det foreslås, at Landsbyggefonden i perioden afsætter 5 mio. kr. om året til at finansiere et boligsocialt udviklingscenter. Den anden halvdel finansieres i henhold til satspuljeaftalen for 2008, således at der i alt afsættes 5 mio. kr. om året i perioden (PL-niveau 2008) over satspuljen i den nævnte periode. Det foreslås, at som konsekvens af permanentgørelsen ophæves den gældende forsøgsparagraf i almenboligloven om boligtilbud til særligt udsatte grupper, 146 a. Det foreslås, at der indsættes et nyt kapitel, kapitel 10 a, med titlen Almene boliger til særligt udsatte grupper, således at disse boliger, i lighed med øvrige boligformer i lov om almene boliger m.v., får et eget kapitel i loven. Det foreslås, at der i lov om almene boliger m.v. indsættes en ny paragraf, 149 a, med hjemmel til fortsat at yde tilskud til etablering af boliger til udsatte grupper. Formuleringen giver velfærdsministeren adgang til fremover at yde tilskud til etablering af boliger til udsatte grupper på samme måde som efter den hidtidige forsøgsordning. Velfærdsministeren foreslås bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for alle forhold i forbindelse med tilsagn om tilskud til etablering og drift af almene boliger til udsatte grupper. Det er hensigten, at 7

8 bekendtgørelsen i alt væsentligt vil svare til den nugældende bekendtgørelse nr af 12. december 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 342 af 16. april 2007, om tilskud til forsøg med boliger til særligt udsatte grupper (Skæve huse). Der vil dog ikke være behov for at fastsætte bestemmelser om lejevilkår for boliger, der etableres af almene selvejende institutioner efter det foreslåede kapitel 10 a, da bestemmelserne i den almene lejelov gælder for alle almene boliger, jf. forslaget i 2, nr. 1. Der vil i bekendtgørelsen blive fastsat regler om, at boligerne i kraft af deres særlige karakter og sigte ikke vil skulle opfylde alle bestemmelser for almene boliger, som findes uhensigtsmæssige i forhold til den påtænkte beboermålgruppe. Herunder vil det blandt andet blive fastsat, at boligerne ikke skal være omfattet af Byggeskadefonden og Landsbyggefonden m.v. Reglerne i gældende bekendtgørelser anses herudover for at være dækkende, idet erfaringen har vist, at der alene har været tale om at justere bestemmelserne i forbindelse med kommunalreformen og konsekvensændring på grund af ændringer i lovgivningen. Med forslaget om etablering af et boligsocialt udviklingscenter er det målet at skabe brede og tværgående rammer for en målrettet og effektiv videns-, erfarings- og idéopsamling samt formidling inden for den byog boligsociale indsats. Det er væsentligt, at centeret får en bred basis for sit virke. Det er hensigten at organisere centeret som en selvejende institution under Velfærdsministeriet. Centeret vil blive ledet af en bestyrelse på 8 medlemmer. Formanden, 1 medlem og 2 uafhængige sagkyndige udpeges af velfærdsministeren. Ministeren udpeger derudover de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Integrationsministeriet, KL, BL og Landsbyggefonden. Det by- og boligsociale udviklingscenter foreslås at have til opgave: 1) Systematisk at overvåge effekten af igangværende indsatser. 2) Sikre at ny viden om indsatser med dokumenteret effekt indsamles og formidles til praktikere, boligorganisationer, kommuner og centrale aktører. 3) Udvikle ny viden om by- og boligsociale indsatser. 4) Rådgive om gennemførelse og organisering af nye og igangværende lokale indsatser. 5) Rådgive Landsbyggefonden, Velfærdsministeriet og andre aktører inden for by- og boligområdet med udgangspunkt i den viden, centeret opbygger. Det foreslås videre, at velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om udviklingscenterets etablering og drift. Det er hensigten gennem udarbejdelsen af vedtægter at fastsætte nærmere regler om bl.a. centerets virke, ledelse, organisation og økonomi. Det understreges, at typen af information, som centeret skal indsamle, ikke vil indeholde personfølsomme oplysninger. Til 2 Det foreslås, at bestemmelserne i den almene lejelov skal gælde for alle almene boliger, der etableres efter reglerne i det foreslåede kapitel 10 a i lov om almene boliger m.v. Der vil således gælde samme lejevilkår for lejere i sådanne boliger, uanset om boligerne drives og ejes af en almen boligorganisation, en almen selvejende institution eller en kommune. Som følge af forslaget vil der ikke være behov for i bekendtgørelsen efter det foreslåede kapitel 10 a at fastsætte særlige regler om lejefastsættelse og øvrige vilkår for almene selvejende institutioner. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Dog træder bestemmelsen vedrørende etablering af et boligsocialt udviklingscenter i kraft den 1. juli

9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007, som ændret ved 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, lov nr af 20. december 2006 og 2 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. Efter 5 indsættes:» 5 a. Almene boliger til særligt udsatte grupper er varige boliger, der er særligt indrettet med henblik på lejernes behov og som etableres efter kapitel 10 a.«2. Efter 91 b indsættes: 146 a. Med henblik på at fremme udviklingen af boligtilbud til særligt udsatte grupper kan socialministeren yde tilsagn om tilskud til forsøg med etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove.» 91 c. Staten og Landsbyggefonden bidrager i årene hver med 5 mio. kr. årligt til etablering og drift af det boligsociale udviklingscenter, jf. 172 a. Landsbyggefondens bidrag til udviklingscenteret tilvejebringes af midler overført til landsdispositionsfonden, jf. 89.« a ophæves. 4. Overskriften til kapitel 10 aaffattes således:»almene boliger til særligt udsatte grupper«5. Efter 149 indsættes i kapitel 10 a:» 149 a. For at fremme udviklingen af boliger til særligt udsatte grupper kan velfærdsministeren yde tilskud til 9

10 etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper. Stk. 2.Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om alle forhold i forbindelse med tilsagn om tilskud til etablering og drift af boligerne.«6. Efter 172 indsættes:»kapitel 14 a Boligsocialt udviklingscenter 172 a. Der etableres et boligsocialt udviklingscenter, som har til formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats. Stk. 2. Centeret etableres som en selvejende institution og ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der udpeges af velfærdsministeren. Velfærdsministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og et medlem. Velfærdsministeren udpeger derudover de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandring og Integration, KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om udviklingscenterets etablering og drift.«2 1. Loven gælder for leje af: 1) Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation. 2) Almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en region. 3) Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution. 4) Ustøttede almene plejeboliger, jf. 143 i lov om almene boliger m.v. 5) Almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution. I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 1, indsættes som nr. 6:»6) Almene boliger til særligt udsatte grupper, der er etableret efter kapitel 10 a i lov om almene boliger m.v.«10

11 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. Stk c og 172 a i lov om almene boliger m.v., som affattet ved denne lovs 1, nr. 2 og 6, træder i kraft den 1. juli

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Permanentgørelse af ordningen om tilskud til etablering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: "Straffe- og forvaltningsbestemmelser"

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: Straffe- og forvaltningsbestemmelser UDKAST Dato J. nr. 26. januar 2017 2016-11609 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4127 Fremsat den 19.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) til Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger,

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget:

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høringsnotat Notat BO0102-00010 20-08-2017 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) 1 I lov om almene

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende.

er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende. By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget 2012-13 L 114 Bilag 1, L 114 A Bilag 1, L 114 B Bilag 1, L 114 C Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: Kontor: Sagsnr.: Sagsbeh.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2010/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-2680 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere