Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 25. april 2016 klaget til Statsforvaltningen over Svendborg Kommunes afgørelse af 3. februar 2016 om afslag på aktindsigt i driftsdata vedrørende tekniske oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt på Søbymøllerne på Tåsinge, herunder et afslag på at få aktindsigt ved gennemsyn af dokumenterne hos kommunen, samt afslag på aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Svendborg Kommune har den 2. maj 2016 fastholdt sin afgørelse og oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Resumé Statsforvaltningen skal indledningsvist bemærke, at alle henvisninger i denne udtalelse til offentlighedsloven er henvisninger til den dagældende offentlighedslov, jf. lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen ( med senere ændringer). Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Line Mussegaard Christensen Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Svendborg Kommune har redegjort for, at de undtagne oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og effekt er oplysninger om x-virksomheds drifts-eller forretningsforhold, herunder at det er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at begæringen om aktindsigt i oplysningerne ikke imødekommes, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Det er endvidere Statsforvaltningen opfattelse, at Svendborg Kommune har foretaget en konkret afvejning af dine og offentlighedens interesser i at kunne beregne vindmøllernes støjniveau på baggrund af de omhandlede driftsdata, over for x-virksomheds økonomiske interesser i at kunne beskytte driftsdata, herunder driftsoptimeringsoplysninger, mod udlevering til eventuelle konkurrenter, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Det fremgår imidlertid af miljøoplysningslovens 2, stk. 5, at undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, ikke finder anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på 1

2 aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF. Svendborg Kommune ses ikke at have taget stilling til, hvorvidt de omhandlede driftsdata kan anses for omfattet af miljøoplysningslovens 2, stk. 5. Det er på ovennævnte baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at Svendborg Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage de omhandlede driftsoplysninger fra aktindsigt. Statsforvaltningen anmoder således Svendborg Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til din anmodning om aktindsigt i driftsdata vedrørende tekniske oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt på Søbymøllerne på Tåsinge. Af samme årsag har Statsforvaltningen ikke taget stilling til Svendborg Kommunes afslag efter meroffentlighedsprincippet, ekstraheringspligten samt det nu meddelte afslag på at gennemse akterne hos kommunen. Sagens baggrund Statsforvaltningen har tidligere taget stilling til flere afgørelser fra Svendborg Kommune om afslag på aktindsigt i driftsdata vedrørende de to x-virksomheds vindmøller placeret ved Søby. Statsforvaltningen har således senest ved udtalelse af 13. januar 2016 anmodet Svendborg Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til, i hvilket omfang kommunen kan meddele aktindsigt i driftsdata efter miljøoplysningsloven, herunder i den af dig ønskede form. Statsforvaltningen har endvidere anmodet kommunen om at tage stilling til spørgsmålet om aktindsigt i de ovennævnte oplysninger efter meroffentlighedsprincippet. Endelig har Statsforvaltningen anmodet kommunen om at tage stilling til, om aktlisten i sagen skal udleveres. Den 3. februar 2016 træffer Svendborg Kommune en ny afgørelse i sagen på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 13. januar For så vidt angår driftsdata vedrørende Søbymøllerne giver kommunen afslag på aktindsigt efter miljøoplysningslovens 2, stk. 3, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Kommunen henviser til sin redegørelse herfor i kommunens afgørelse af 6. maj Det fremgår heraf, at kommunen vurderer, at oplysningerne om sammenhængen mellem rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt vedrører driftsforhold. Kommunen vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at en udlevering af dataene efter en konkret vurdering vil kunne påføre x-virksomheden økonomisk tab af nogen betydning. Svendborg Kommune begrunder sin afgørelse af 6. maj 2015 således: Svendborg Kommune har herved lagt vægt på, at der er tale om omfattende og specifikke data, der udgør en for virksomheden særlig viden til brug for optimering af produktionen fra vindmøllerne på et teknisk betonet område, at disse data ved behandling og sammenstilling 2

3 kan bruges umiddelbart af en konkurrerende virksomhed, og at imødekommelse af aktindsigt, således vil kunne give konkurrenterne et detaljeret indblik i x-virksomheds løsninger med deraf følgende væsentlig skadevirkning for virksomheden. Oplysningerne er på den baggrund undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Det fremgår desuden af sagens akter, at Svendborg Kommune i forbindelse med sin aktindsigtsafgørelse af 6. maj 2015 har indhentet to udtalelser fra x-virksomheden til brug for vurdering af sagen. Vedrørende indholdet af de oplysninger, som du søger om aktindsigt i, oplyser x-virksomheden i sin udtalelse af 19. marts 2015, at der er tale om driftsoplysninger om, hvor meget strøm en given mølle har produceret på et givet tidspunkt, ved en given vindhastighed og med hvilken rotorhastighed. Som argument for at undlade at meddele aktindsigt i oplysningerne anfører x-virksomheden blandt andet følgende: Dokumenterne afslører fortrolige detaljer om, hvorledes x-virksomheden indstiller sine møller for at sikre optimal produktion. Optimering af sammenhængen mellem rotorhastighed, vindhastighed og den afledte effekt er genstand for en betydelig forskningsmæssig indsats. Optimering af produktionen fra møllerne og dermed i sidste ende optimal udnyttelse af møllerne, er selvsagt et væsentligt konkurrenceparameter. En kundes vilje til at købe en given mølle hænger nøje sammen med møllens evne til at producere strøm. Det er derfor åbenlyst, at det kan have ganske betydelige økonomiske skader, såfremt konkurrenter fra ind- og udland ubegrænset ville kunne få indsigt i, hvorledes x-virksomheden optimerer drift af sine møller. Oplysninger om indstillingen udgør tillige en del af x-virksomhedens know-how og derfor også en del af x-virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder. x-virksomheden betragter derfor oplysningerne som fortrolige. x-virksomheden har i sin supplerende redegørelse af 24. april 2015 blandt andet oplyst følgende: [...] De nævnte dokumenter indeholder oplysninger om, hvilken effekt møllerne producerer ved en given rotorhastighed. Ved at foretage en bearbejdning af oplysningerne i de enkelte dokumenter i databehandlingssystemer, herunder ved at sammenholde oplysninger fra flere dokumenter, vil det være muligt at skaffe detaljerede oplysninger om, hvor effektivt de enkelte møller er i stand til at udnytte vinden. Det vil endvidere være muligt at udlede detaljerede oplysninger om møllernes driftsindstillinger, herunder hvorledes x-virksomheden har søgt disse indstillinger optimeret via sine kontrolalgoritmer. x-virksomheden anser begge ovenstående forhold for fortrolige, idet begge dele er af væsentlig konkurrencemæssig betydning. For så vidt angår vurderingen i forhold til miljøoplysningsloven henviser Svendborg Kommune til følgende i sin begrundelse af 3. februar 2016: 3

4 Miljøoplysningslovens 2, stk. 3, fastslår, at der i sager der er omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1, skal foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelsen fastslår samtidig, at offentlighedslovens 12, stk. 1, skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Samfundets interesser i at få oplysningerne om driftsdata udleveret er, at der på den måde vil være mulighed for at kunne beregne vindmøllernes støjniveau på baggrund af oplysningerne om rotorhastighed og vindhastighed ved Søbymøllerne på Tåsinge. Da disse oplysninger som tidligere anført kan påvirke menneskers sundhedstilstand og levevilkår, må dette anses for at være en tungtvejende interesse. På den anden side står x-virksomhedens særlige interesse i at kunne beskytte data, der udgør en for virksomheden særlig viden til brug for optimering af produktionen fra vindmøllerne på et teknisk betonet område. Oplysningerne vil ved udlevering kunne blive benyttet af konkurrenter i et stærkt konkurrencepræget marked, hvorved der er stor risiko for et økonomisk tab af nogen betydning. x- virksomheden har derfor alene en økonomisk interesse, hvilket som udgangspunkt må vægte lavere end påvirkningen af menneskers sundhedstilstand og levevilkår. Ved afvejning af interesserne skal det også indgå at oplysninger om vindmøllernes støjniveau allerede er dokumenteret i fem testrapporter udarbejdet af DELTA, henholdsvis den 23. september 2008, 28. januar 2010, 5. september 2011, 11. december 2012 og senest den 21. januar De fire første rapporter er allerede udleveret til dig, og den seneste rapport af den 21. januar 2016 medsendes denne afgørelse. Du har derfor allerede modtaget dokumentationen for vindmøllers støjniveau. Det vurderes, at de udleverede støjrapporter med støjmålinger er et bedre grundlag til brug for vurderingen af vindmøllernes støjpåvirkning på menneskers sundhedstilstand og levevilkår, end driftsdata indeholdende tekniske oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt på vindmøllerne. Det er på den baggrund Svendborg Kommunes vurdering, at oplysninger om vindmøllernes støjpåvirkning allerede er dokumenteret i stort omfang. Interessen i at modtage driftsdata, der alene indeholder tekniske oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt til brug for yderligere støjberegninger, må derfor i dette tilfælde vægte lavere end x-virksomhedens interesse i at kunne beskytte data der udgør en for virksomheden særlig viden, og som ved udlevering vil kunne blive benyttet af konkurrenter, med stor risiko for et økonomisk tab af nogen betydning. 4

5 Det er herefter Svendborg Kommunes vurdering, at dine og samfundshensynene, der er at få kendskab til vindmøllernes støjniveau, allerede er opfyldt, og at driftsdata ikke vil bidrage yderligere hertil. Det er herefter Svendborg Kommunes vurdering, at x-virksomhedens interesser i dette konkrete tilfælde vægter højere således, at der kan gøres brug af den restriktive anvendelse af offentlighedslovens 12, stk. 1, som miljøoplysningslovens 2, stk. 2 [3], anfører. For så vidt angår spørgsmålet om aktindsigt i de ovennævnte oplysninger efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, oplyser kommunen i sin afgørelse af 3. februar 2016, at den ikke har fundet grundlag herfor og henviser til, at kommunen har lagt vægt på hensynet bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 (beskyttelsen af drifts- og forretningsforhold). Kommunen har endvidere taget stilling til ekstraheringspligten, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 12, stk. 2, og har meddelt afslag herefter med henvisning til, at dokumenterne med driftsdata alene indeholder oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt, hvorfor der ikke i øvrigt er indhold, der kan udleveres. Svendborg Kommunen har også truffet afgørelse om at ændre den del af afgørelsen af 6. maj 2015, der omhandler gennemsyn af dokumenter, jf. miljøoplysningsloven 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 16, stk. 1. Kommunen begrunder sin afgørelse på følgende måde: I Statsforvaltningens udtalelse af den 13. januar 2016 side 13, 3.sidste afsnit, har Statsforvaltningen vurderet, at offentlighedslovens 16, stk. 1, i denne sag ikke kan anvendes til at stille dokumenterne til gennemsyn, uden at du samtidig har ret til at få udleveret kopier af dokumenterne på anmodning herom. Da en udlevering af hele dokumentet, men ikke et gennemsyn, som tidligere beskrevet vil prisgive x-virksomhedens driftsforhold og dermed udsætte x-virksomheden for nærliggende risiko for et økonomisk tab af nogen betydning, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 3, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og da dine og samfundets interesse i at få oplysninger om støjniveau fra vindmøllerne allerede findes at være grundigt dokumenteret i de fem støjrapporter, er det Svendborg Kommunes vurdering, at der er tilstrækkeligt grundlag for at ændre den tidligere afgørelse til ugunst for dig. Endelig har Svendborg Kommune meddelt dig aktindsigt i sagens aktliste, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 5, stk. 1, nr. 2. Ved brev af 25. april 2016 klager du til Statsforvaltningen over, at Svendborg Kommune ikke har givet dig fuld aktindsigt, herunder at du har modtaget 10 tomme dokumenter, som du mener, at kommunen forsætligt og ulovligt har fjernet oplysninger i, inden de blev sendt til dig. Den 2. maj 2016 fastholder kommunen sin afgørelse af 3. februar 2016 vedrørende de ovennævnte driftsoplysninger for Søbymøllerne med samme begrundelse og oversender sagen til Statsforvalt- 5

6 ningen. Kommunen genfremsender ved samme lejlighed de ti dokumenter til dig, som du efter det oplyste modtog uden indhold. Følgende fremgår blandt andet af et af de ti fremsendte dokumenter Svendborg Kommunes notat af 5. februar 2011 om vindmøllemøde den 17. januar 2011: Ad 1 og 2. Rotorens omdrejningshastighed var under støjmålingen i december 2009/januar 2010, ca. 12,5 omdrejninger/minut. x-virksomheden har oplyst, at produktionen på disse vindmøller udelukkende reguleres ved hjælp af rotorhastigheden, d.v.s. støjen er direkte afhængig af rotorhastigheden. Det fremgår af driftsdata for marts måned 2010, at rotorhastigheden i en kort periode den 15. marts 2010 har været højere end de 12,5 omdrejninger/minut. Det samme er sket nogle gange i de efterfølgende måneder. Da støjen er direkte afhængig af rotorhastigheden, betyder dette, at der i disse perioder er mere støj end normalt, men det betyder ikke nødvendigvis, at den tilladte støjgrænse er overskredet. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af offentligretlig lovgivning og de offentligretlige grundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Retsgrundlag Af miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (med senere ændringer), nu lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015) følger: 65, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. 6

7 68. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. 69. I de i 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Af bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller (som ifølge 15, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 15. december 2011 fortsat finder anvendelse for vindmøller, der er anmeldt eller sat i drift før den 1. januar 2012) (vindmøllebekendtgørelsen) følger: I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse fastsættes: 5. Den, der ønsker at etablere eller ændre en vindmølle, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger, jf. 4, 9. Bortset fra afgørelser i henhold til 8 og alle afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne vindmøller kan kommunalbestyrelsens afgørelser ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis der anmodes om aktindsigt i miljøoplysninger, skal anmodningen vurderes efter reglerne i miljøoplysningsloven (jf. Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006, nu lovbekendtgørelse nr af 18. august 2015). Miljøoplysningslovens 1 har følgende ordlyd: Loven gælder for alle myndigheder mv., der er omfattet af 1 i lov om offentlighed i forvaltningen. Udgangspunktet om retten til aktindsigt fremgår af miljøoplysningslovens 2, som har følgende ordlyd: 2 Enhver har under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven, ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6 og 3. Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i 2, 7 og 10, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i 12, stk. 1, 14, stk. 1, og 15, stk. 1, i forvaltningsloven, skal vedkommende myndighed foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i 2, 7 og 10, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i 12, stk. 1, 14, stk. 1, og 15, stk. 1, i forvaltningsloven skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for sager omfattet af 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om offentlighed i forvaltningen, som behandles af politiet og anklagemyndigheden. 7

8 Loven finder anvendelse på miljøoplysninger som disse er defineret i miljøoplysningslovens 3, der har følgende ordlyd: 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens besiddelse, eller som opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- eller lydform eller i elektronisk eller en hvilken som helst anden form, uanset hvornår oplysningerne er tilvejebragt, og som vedrører 1) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, herunder vådområder, kyst- og havområder, biologisk mangfoldighed og dennes enkelte bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer, og vekselvirkningen mellem disse elementer, 2) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de miljøelementer, som er nævnt i nr. 1, 3) foranstaltninger, herunder administrative foranstaltninger såsom politikker, lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 og 2, og faktorer samt foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse miljøelementer, 4) rapporter om gennemførelse af miljølovgivningen, 5) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i forbindelse med de foranstaltninger og aktiviteter, som er nævnt i nr. 3, og 6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. Det fremgår af pkt i vejledning nr af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger, at [d]efinitionen på miljøoplysninger er meget bred og er ikke begrænset til f.eks. oplysninger, der indgår i en myndigheds eller et organs sagsbehandling eller indhentes som led i overvågning af miljøet. Den nærmere fastlæggelse af definitionen må altid foretages på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Folketingets ombudsmand har udtalt sig om, hvad der er omfattet af begrebet miljøoplysninger i en udtalelse af 6. juni 2014 (Folketingets Ombudsmands udtalelse 2014, side 8). Ombudsmanden udtalte i sagen, at miljøoplysningsloven og de bagvedliggende EU-direktiver mv. bygger på det principielle synspunkt, at der bør være særligt vidtgående adgang til aktindsigt for offentligheden, når det drejer sig om miljøoplysninger. Udgangspunktet om retten til aktindsigt, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1, modificeres bl.a. af reglen i miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, hvorefter oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende er undtaget fra aktindsigt, hvis det er af væsentlig økonomisk betydning for den oplysningerne angår, at oplysningerne ikke udleveres. Følgende fremgår af pkt. 42 i Justitsministeriets vejledning nr af 3. november 1986 om offentlighed i forvaltningen: Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, jfr. 12, stk. 1, nr. 2, er ikke på samme måde uden videre unddraget aktindsigt, men kun, hvis det skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Und- 8

9 tagelsesbestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret afvejning. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis der efter en konkret bedømmelse må antages at være nærliggende risiko for, at der påføres den, oplysningerne vedrører, et økonomisk tab. I tilfælde, hvor der kan være begrundet tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nærliggende at indhente en udtalelse fra den, oplysningen vedrører, for at få belyst risikoen for, at aktindsigt vil påføre virksomheden tab. En sådan udtalelse er ikke bindende for myndigheden, der må træffe afgørelse ud fra en selvstændig afvejning. Bestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, skal i forhold til miljøoplysninger anvendes restriktivt, og myndigheden skal foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesser ved udlevering af oplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Miljøoplysningslovens 2, stk. 5, modificerer blandt andet adgangen til at undtage oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, for så vidt angår oplysninger om emissioner til miljøet: Bestemmelsen i 10, nr. 1-4, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, i lov om offentlighed i forvaltningen eller 12, stk. 1, i forvaltningsloven finder ikke anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF. Følgende fremgår af 4, stk. 2-5, i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF: Artikel 4 2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger kan afslås, hvis offentliggørelse kunne have en ugunstig indvirkning på: a) den fortrolige karakter af offentlige myndigheders forhandlinger, hvor en sådan fortrolighed har hjemmel i lovgivningen b) internationale forbindelser, den offentlige sikkerhed eller det nationale forsvar c) retssagers behandling ved domstolene, en persons mulighed for at få en retfærdig rettergang eller offentlige myndigheders mulighed for efterforskning af strafferetlig eller disciplinær art d) beskyttelsen af forretnings- og fabrikshemmeligheder, hvis de skal beskyttes i henhold til national ret eller fællesskabsret med henblik på at beskytte en legitim økonomisk interesse, herunder offentlighedens interesser i at bevare statistisk fortrolighed og fortrolighed i skatteforhold e) intellektuelle ejendomsrettigheder f) beskyttelsen af personoplysninger og/eller sagsakter vedrørende fysiske personer, hvis den pågældende person ikke har givet samtykke til offentliggørelse heraf, og hvis en sådan fortrolighed har hjemmel i national ret eller fællesskabsret g) andre personers interesser eller beskyttelse, når disse personer har givet de ønskede oplysninger frivilligt uden at være eller kunne gøres juridisk forpligtet hertil, medmindre de har givet deres samtykke til offentliggørelse af oplysningerne h) beskyttelsen af det miljø, oplysningerne vedrører, som f.eks. sjældne arters levesteder. 9

10 De i stk. 1 og 2 nævnte grunde til afslag på anmodning om oplysninger skal fortolkes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. I hver enkelt tilfælde skal de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, afvejes over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Medlemsstaterne kan ikke i henhold til stk. 2, litra a), d), f), g) og h), fastsætte, at en anmodning kan afslås, hvis anmodningen gælder oplysninger om emissioner til miljøet. Inden for disse rammer og for så vidt angår anvendelsen af litra f) sikrer medlemsstaterne, at kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger7) overholdes. 3. Fastsætter en medlemsstat undtagelser, kan den udarbejde en offentligt tilgængelig liste over de kriterier, den kompetente myndighed kan inddrage, når den tager stilling til en anmodning. 4. Miljøoplysninger, som de offentlige myndigheder er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, og som en informationssøgende har anmodet om, skal stilles til rådighed i uddrag, hvis det er muligt at adskille oplysninger omfattet af stk. 1, litra d) og e), eller stk. 2, fra resten af de ønskede oplysninger. 5. Et afslag på at give adgang til alle de ønskede oplysninger eller nogle af dem meddeles den informationssøgende skriftligt eller elektronisk, hvis anmodningen var skriftlig, eller hvis den informationssøgende anmoder om det, inden for de i artikel 3, stk. 2, litra a), eller, eventuelt, litra b), nævnte frister. Afslaget skal være begrundet og indeholde oplysninger om den i artikel 6 omhandlede klageadgang. Følgende fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr til lov om aktindsigt i miljøoplysninger vedrørende undtagelse af emissionsoplysninger: Særligt om undtagelse af emissionsoplysninger Offentlighedslovens 10, nr. 1-4, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, eller 12, stk. 1, i forvaltningsloven finder ikke anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt på aktindsigt vil stride i mod bestemmelserne i art. 4, stk. 2, i direktivet, jf. lovens 2, stk. 5. Emissionsoplysninger kan således kun nægtes udleveret, når betingelserne i offentlighedslovens 10, nr. 1-4, 12, stk. 1, eller 13, stk. 1, nr. 6, eller 12, stk. 1, i forvaltningslovens er opfyldt, og oplysningerne ikke er omfattet af offentlighedslovens eller forvaltningslovens ekstraheringspligter, og direktivets regler i art. 4 giver mulighed for at undtage, jf. lovens 2, stk. 5. Det skyldes, at offentlighedslovens og forvaltningslovens undtagelsesregler begrænser retten til aktindsigt i disse typer af oplysninger i videre omfang, end direktivet giver adgang til. Fortolkningsreglen omfatter oplysninger om emissioner til miljøet, og det er uden betydning, om der er tale om oplysninger vedr. emissioner, der vurderes at have en vis skadevirkning for miljøet eller ej. 10

11 Begrebet emission er ikke nærmere defineret i direktivet, men må omfatte ikke blot faste, flydende eller luftformige udledninger, men tillige støj og vibrationer. Med emissionsoplysninger menes således udledninger af enhver art til vand, jord, luft og undergrund. Nedenfor følger en række eksempler på undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven og forvaltningsloven, hvor det kunne være foreneligt med direktivet at undtage emissionsoplysninger. Det kan f.eks. være foreneligt med direktivet at undtage emissionsoplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens 10, nr. 4, om sagkyndig vejledning til brug for retssager, hvor emissionsoplysningerne undtages af hensyn til retssagers behandling ved domstolene, jf. direktivets art. 4, stk. 2, litra c. Det bemærkes, at efter gældende ret vil emissionsoplysninger formentlig i vid udstrækning i praksis være omfattet af reglerne om ekstrahering, hvorfor denne type oplysninger antageligt kun yderst sjældent, om overhovedet vil kunne undtages efter de nævnte undtagelsesregler i offentlighedsloven og forvaltningsloven. I forhold til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, om personers eller virksomheders driftsforhold eller forretningsforhold kan hensynet til beskyttelse af emissionsoplysninger varetages, hvis en udlevering vil kunne afsløre bl.a. ukendte produktionsmetoder, som ville kunne opnå immaterialretlig beskyttelse, såfremt udleveringen vil medføre væsentlig økonomisk skadevirkning for virksomheden, jf. art. 4, stk. 2, litra e. Med hensyn til anvendelsen af 12, stk. 1, nr. 2, herunder om høring af den, hvis interesse kan være til hinder for aktindsigt, henvises til Justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven, særligt pkt. 42. Miljøoplysningslovens 4 har følgende ordlyd: En anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger behandles efter reglerne i 16, stk. 1 og 2, i lov om offentlighed i forvaltningen og for anmodninger, der fremsættes af sagens parter, efter reglerne i 16, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Myndigheder og organer som nævnt i 1, stk. 1 og 2, skal stille miljøoplysningerne til rådighed i den form eller det format, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker, medmindre 1) oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige i en anden form, som er let tilgængelig for den pågældende, eller 2) der er rimelige grunde til at stille oplysningerne til rådighed i en anden form eller et andet format. Stk. 3. Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen. Sager efter stk. 2, hvor der gives afslag på at stille oplysningerne til rådighed i den form, som den, der fremsatte anmodningen, ønsker, skal dog afgøres senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen. 11

12 Statsforvaltningen bemærker, at fristen på 10 dage i offentlighedslovens 16, stk. 2, tillige gælder for anmodninger om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. miljøoplysningslovens 4, stk. 1. Offentlighedslovens 16, stk. 1 har følgende ordlyd: Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes, og om den, der har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Efter offentlighedslovens 16, er det myndighedens afgørelse, om begæringen om aktindsigt skal imødekommes ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en kopi. Det er i forarbejderne til bestemmelsen klart forudsat, at begæringen om at få afskrift eller fotokopi kun afslås, når der er en særlig begrundelse herfor, f.eks. dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form, jf. John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 2003, s Det er i de specielle bemærkninger til offentlighedslovens 16 forudsat, at der kun kan gives afslag på anmodninger om udlevering af oplysninger (afskrift eller kopi), når der er en særlig begrundelse herfor. Der kan være tale om f.eks. dokumenternes karakter, antallet af dokumenter, eller deres form. Følgende fremgår af pkt. 51 i Justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven: Af hensyn til personer, der bor langt fra centrale myndigheders ekspeditionskontorer, og som derfor vil kunne have vanskeligt ved at udnytte adgangen til at gennemse en sags dokumenter på stedet, vil det være hensigtsmæssigt at åbne mulighed for, at en begæring om aktindsigt kan imødekommes ved, at dokumenterne fremsendes til gennemsyn på en lokal myndigheds kontor. Hvor en sådan fremgangsmåde benyttes, vil anmodning om afskrift eller fotokopi af dokumenterne kunne fremsættes over for den lokale myndighed, således at denne enten fremsender anmodningen herom til den centrale myndighed samtidig med dokumenternes tilbagesendelse, eller eventuelt selv udleverer de ønskede kopier. Justitsministeriet har endvidere udtalt, at det vil være bedst overensstemmende med hensynene bag offentlighedsloven, at der med hensyn til aktindsigt i lokale myndigheders sager, hvor aktindsigt ikke gennemføres ved at der fremsendes kopi af dokumenter, f.eks. pga. sagens omfattende materiale, gives den der bor langt fra myndigheden, mulighed for at gennemføre aktindsigten i sin hjemkommune, hvis det er muligt under hensyn til sagens ekspedition, jf. Justitsministeriets sag L.A Samme praksis bør følges i de tilfælde, hvor der fremsættes begæring om aktindsigt over for en kommune, og den, der har fremsat begæringen, bor langt fra den pågældende kommune. Efter miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. gælder endvidere et princip om meroffentlighed. En myndighed kan således give adgang til aktindsigt i videre omfang end den er forpligtet til efter loven. Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af Svendborg Kommunes afslag på aktindsigt i driftsdata Statsforvaltningen har ved denne udtalelse taget stilling til lovligheden af Svendborg Kommunes afgørelse af 3. februar 2016, om afslag på aktindsigt i oplysninger, som Statsforvaltningen ved udtalelse af 13. januar 2016 anmodede Svendborg Kommune om at forholde sig til på ny. 12

13 Svendborg Kommune har den 3. februar 2016 meddelt dig afslag på aktindsigt i de omhandlede driftsdata for vindmøllerne med henvisning til, at det er kommunens opfattelse, at dokumenterne indeholder oplysninger om drifts- eller forretningsforhold, der er omfattet af undtagelsesreglen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 3, at der ikke er oplysninger i dokumenterne, der er ekstraheringspligtige, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 12, stk. 2, og at der ikke er grundlag for at meddele dig aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1. Samtidig har kommunen ændret den del af sin afgørelse af 16. maj 2015, der omhandler retten til gennemsyn af de omhandlede dokumenter med driftsdata, hvorefter dokumenterne ikke vil være til rådighed for gennemsyn, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 16, stk. 1. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Svendborg Kommune har redegjort for, at de undtagne oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og effekt er oplysninger om x-virksomhedens drifts- eller forretningsforhold, herunder at det er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at begæringen om aktindsigt i oplysningerne ikke imødekommes, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Statsforvaltningen har herved lagt til grund, at der er tale om data, der blandt andet indeholder oplysninger om, hvordan virksomheden optimerer indstillingerne af vindmøllerne med henblik på at opnå størst mulig effekt, og at oplysningerne ved udlevering vil kunne blive benyttet af konkurrenter i et stærkt konkurrencepræget marked, hvorved der er stor risiko for et økonomisk tab af nogen betydning for virksomheden. Statsforvaltningen finder således, at Svendborg Kommune har foretaget en konkret vurdering af, at der må antages at være en nærliggende risiko for, at der påføres x-virksomheden et økonomisk tab hvis oplysningerne udleveres. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Svendborg Kommune har foretaget en konkret afvejning af dine og offentlighedens interesser i at kunne beregne vindmøllernes støjniveau på baggrund af de omhandlede driftsdata, over for x-virksomhedens økonomiske interesser i at kunne beskytte driftsdata, herunder driftsoptimeringsoplysninger, mod udlevering til eventuelle konkurrenter, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at Svendborg Kommune har oplyst, at din interesse i at kunne beregne vindmøllernes støjniveau må anses for at være en tungtvejende interesse, da støj har betydning for menneskers sundhedstilstand og levevilkår, og at x-virksomhedens økonomiske interesse i at beskytte driftsdata som udgangspunkt må vægte lettere. Svendborg Kommune har imidlertid efter en samlet vurdering i det konkrete tilfælde fundet, at x- virksomhedens økonomiske interesser desuagtet må vægte tungest, henset til, at du allerede har modtaget dokumentation for vindmøllernes støjniveau i form af fem testrapporter. Kommunen vurderer således, at vindmøllernes støjniveau allerede er dokumenteret i stort omfang, hvorfor x- virksomhedens økonomiske interesse i det konkrete tilfælde bliver udslagsgivende. Statsforvaltningen har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Svendborg Kommunes afvejning af interesser, idet skønnet er udøvet inden for lovens rammer. Det fremgår imidlertid af miljøoplysningslovens 2, stk. 5, at undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, ikke finder anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF. 13

14 Svendborg Kommune ses ikke at have taget stilling til, hvorvidt de omhandlede driftsdata kan anses for omfattet af miljøoplysningslovens 2, stk. 5. Statsforvaltningen bemærker, at det fremgår af sagens akter, at støj er direkte afhængig af rotorhastighed. Statsforvaltningen henviser endvidere til afsnit , om undtagelse af emissionsoplysninger i Miljøstyrelsens vejledning nr til lov om aktindsigt i miljøoplysninger, herunder til omtalen af definitionen på emissionsoplysninger. Det er på ovennævnte baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at Svendborg Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage de omhandlede driftsoplysninger fra aktindsigt. Statsforvaltningen har ikke herved taget stilling til, om Svendborg Kommune med en mere udførlig begrundelse kan undtage de omhandlede driftsoplysninger fra aktindsigt efter miljøoplysningslovens 2, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1. Statsforvaltningen anmoder således Svendborg Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til din anmodning om aktindsigt i driftsdata vedrørende tekniske oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt på Søbymøllerne på Tåsinge. Af samme årsag har Statsforvaltningen ikke taget stilling til Svendborg Kommunes afslag efter meroffentlighedsprincippet, ekstraheringspligten samt det nu meddelte afslag på at gennemse akterne hos kommunen. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Svendborg Kommune. Udtalelsen vil blive offentliggjort i anonymiseret form på Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef 14

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1)

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet Underskriftsdato: 18. august 2015 Udskriftsdato: 13. marts 2017 (Historisk) Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Herved bekendtgøres lov om

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-48555 Dato: 19-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 12. juni 2016 klaget til Aarhus Kommune over kommunens afgørelse af 10. juni

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015.

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Juraenheden Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger - historik Ved lov nr. 292 af 27. april 1994 om aktindsigt i miljøoplysninger

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1 Indledning Ved lov nr. 292 af 27. april 1994 om aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere