Årsrapport Carlsberg A/S Årsrapport Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal"

Transkript

1 Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages Holding 20 Øvrige Østeuropa 24 Asien 28 Andre aktiviteter 30 Medarbejdere og ledelse 34 Samfund og miljø 38 Aktionærforhold 42 Corporate governance 47 Risikostyring 49 Regnskabsberetning Regnskab 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen 58 Resultatopgørelse 59 Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger 60 Balance 62 Egenkapitalopgørelse 63 Pengestrømsopgørelse 64 Noter til regnskabet 110 Gruppens selskaber 113 Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S 134 Ledelsespåtegning 135 Revisionspåtegning 136 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

2

3 Probably the best Carlsberg er en af verdens største bryggerigrupper. Vi har en øl til enhver lejlighed og til hver enkelt forbrugers smag og livsstil. Gruppens brede portefølje af ølmærker omfatter Carlsberg-pilsneren kendt som Probably the best beer in the world og stærke regionale mærker som Tuborg, Baltika og Holsten. Hertil kommer en lang række førende mærker på de lokale markeder. Vi arbejder overvejende i modne markeder i Vesteuropa, men henter en stadig stigende andel af omsætningen i udvalgte vækstmarkeder i Østeuropa og Asien. Carlsberg bygger sin virksomhed på en stolt historie: Grundlagt i 1847 og altid kendt for høj og stabil kvalitet. I de senere år har udviklingen taget fart. Ekspansion og dynamisk markedsføring udadtil, effektivisering og fornyelse indadtil med fremgang i omsætning og resultater til følge. Gruppens moderselskab Carlsberg A/S ejes af institutionelle og private investorer i hele verden og er noteret på OMX Københavns Fondsbørs. 51% af aktierne ejes af Carlsbergfondet, stiftet af Carlsbergs grundlægger J. C. Jacobsen. Fondet støtter selskabet som aktiv og langsigtet aktionær og har tillige til formål at støtte videnskabelig forskning. Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt de 10 største bryggerigrupper i verden 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia. kr. i % Carlsberg-aktien steg mere end 60% i mio. Vi sælger 83 mio. fl asker øl hver dag 15% Driftsresultatet steg med 15% til mio. kr. i Carlsberg-gruppen har medarbejdere 10 mia. Det vil sige mere end liter øl om året 10% Overskudsgraden steg til 10% 150 lande Carlsberg sælger øl i mere end 150 lande

4 2 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 Et godt år for Carlsberg 2006 blev et godt år for Carlsberg og et godt afsæt for Carlsbergs fremtid. Med såvel velkendte som nye produkter og med en stadig mere effektiv måde at producere, markedsføre, sælge og distribuere vore produkter på styrkede vi vores position på de fl este markeder. Det betyder, at vi øgede volumen, omsætning og ikke mindst indtjening markant. Når vi trækker køb og salg af bryggerier fra, gik volumen op med 5%. Det gav en omsætning på 41 mia. kr. og et driftsresultat på mio. kr. Det er rekord for Carlsberg, hvis navn altid har været verdenskendt, men som for bare få år siden kun var markedsledende i en håndfuld lande. I dag er vi det førende bryggeri i en lang række lande. Jeg vil sige, at vi kom ud af 2006 med et samlet resultat, som vi har grund til at være stolte af. Vi har forsynet vore millioner af kunder i næsten alle verdens lande med øl og læskedrikke, som forhåbentlig har bidraget til mange gode og glade stunder. Vi har desuden leveret mere til vore aktionærer, end vi selv forventede og stillede dem i udsigt ved årets begyndelse. Og aktien steg mere end 60%. Dermed er 2006 med til at fremtidssikre Carlsberg, så vi fortsat med succes kan tage kampen op mod udfordringerne på de modne markeder i Vesteuropa, øge omsætningen yderligere på vækstmarkederne i Østeuropa og i tide styrke vore positioner på de nye, spirende markeder i Asien, hvor vi allerede ser klare konturer af morgendagens vækst. I denne årsrapport fi ndes en detaljeret gennemgang af udviklingen i de tre regioner, hvor Carlsberg har sine hovedmarkeder. Lad mig her fremhæve nogle hovedtræk, idet jeg vil begynde i Vesteuropa, hvor den demografi ske udvikling gennem fl ere år har betydet faldende ølmarkeder. Så meget desto mere bemærkelsesværdigt er det, at Carlsberg-bryggerierne i Vesteuropa i 2006 præsterede at sælge en smule mere end året før. Kombineret med lavere omkostninger som følge af de sidste års investeringer i vore Excellence-programmer gav det et 20% bedre driftsresultat. Det kan vi betegne som tilfredsstillende. Det var vore helt nære hjemmemarkeder, de nordiske lande, der leverede broderparten af den vesteuropæiske resultatforbedring. Der var en solid fremgang i alle lande. Men også udviklingen i England, Schweiz og Tyskland var glædelig. Kun Italien og Portugal levede ikke op til forventningerne, men det gør vi noget ved i Østeuropa fortsatte de sidste års betydelige fremgang, og igen fi nder vi hovedforklaringen i Baltic Beverages Holding (BBH), som er Carlsbergs vækstlokomotiv. Denne forretning er skabt på mindre end 15 år og er uden sidestykke i den europæiske bryggeribranches nyere historie. Fusionen af BBH s russiske bryggerier i det nye Baltika blev gennemført i 2006, og vi vover allerede nu at betegne den som en succes, idet omkostningerne er reduceret og produktporteføljen styrket. Det gav en fremgang i markedsandelen og en resultatfremgang på hele 37%. Balkan-landene udviklede sig over forventning, såvel hvad angår omsætning som indtjening. Tyrkiet viste fremgang, dog uden at nå et tilfredsstillende resultat, mens Polen direkte skuffede efter et godt resultat i I dag henter vi mindre end 10% af vores driftsindtjening i Asien. Men vi arbejder langsigtet i dette marked, og igen i 2006 så vi, hvor hurtigt økonomien og forbruget udvikler sig. Salget af vores minoritetspost i det sydkoreanske bryggeri Hite gav et dyk i driftsresultatet på 116 mio. kr. Men det blev delvis opvejet af en fremgang på mere end 20% i indtjeningen i den resterende Asien-forretning, så resultatet næsten var på niveau med året før. Det var bedre end forventet og understreger, at vores langsigtede potentiale i regionen er betydeligt.

5 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 3 I begyndelsen af 2006 fi k vi med en såkaldt Investment Grade-rating fra to af verdens førende kreditvurderingsselskaber en blåstempling af den måde, hvorpå vi investerer og udvikler vores forretning. Med reduktionen af vores nettogæld til 19 mia. kr. ved udgangen af 2006 som lovet efter tilbagekøbet af Orklas andel i Carlsberg Breweries primo 2004 har Carlsberg en sund balance, der sikrer os det nødvendige fi nansielle råderum til at fortsætte virksomhedens positive udvikling. Det større råderum, den styrkede organisation og de sidste års fremgang i bryggeridriften giver os en god basis for at forfølge ambitiøse mål i de kommende år, hvor vort fokus primært vil være følgende fi re områder: Forbedring af driftsresultatet i Vesteuropa til 10-12% af omsætningen. Fortsat fremgang i BBH. Opbygning af en fremtidssikret platform i Asien. Optimering af værdien af selskabets ubenyttede bryggeriejendomme. samarbejde og sidst men ikke mindst vore aktionærer for deres tillid til vores strategi bliver et spændende år med mange udfordringer. Vi vil bygge videre på den positive udvikling i 2006 ved at styrke vore mange stærke selskaber og fortsætte opbygningen af vore varemærker og vore medarbejderes kompetencer, så vi kan yde vort bedste. Efter et generationsskifte i en række datterselskaber og med målrettede talent- og ledelsesudviklingsprogrammer er vi også organisatorisk godt rustet til fremtiden. Vort ambitionsniveau er uforandret højt. Vi vil være verdens bedste bryggeri probably bliver et år, hvor vi vil komme dette mål nærmere godt hjulpet på vej af resultaterne i Nils S. Andersen Vores styrkede konkurrenceevne samt udsigten til bedre konjunkturer i Vesteuropa skaber imidlertid også plads for ambitioner om vækst på de modne markeder. Styrket samarbejde med vore kunder og en udvidet produktportefølje gennem udvikling af nye produkter som specialølmærket Jacobsen og fadølssystemet DraughtMaster skal gøre det muligt for os at forfølge dette mål. Arbejdet med at styrke konkurrenceevnen i Carlsberggruppen vil naturligvis også være i fokus fremover. Vi har opnået betydelig erfaring med vores Excellence-programmer, og vi vil i 2007 arbejde videre med at reducere omkostningerne gennem fælles drift af administrative funktioner. Vi er således i gang med at opbygge et fælles europæisk regnskabscenter i Poznan i Polen, og en kommende standardisering af systemer, data og arbejdsrutiner vil give fl ere og betydelige besparelser. Parallelt hermed foretager vi en tilpasning af produktionskapaciteten. Lukningen af produktionen i Valby går efter planen, og i 2006 blev bryggeriet i Landskron i Tyskland afhændet og produktionen indstillet på Bodø i Norge. Endvidere blev det besluttet at lukke tapningen på Pori-bryggeriet i Finland og på Saltum Neptunbryggeriet i Danmark. På Carlsbergs vegne vil jeg takke vore medarbejdere og ledere, som har ydet en meget stor indsats igennem de seneste år for at nå disse resultater. Jeg vil også takke vore kunder, leverandører og andre partnere for et godt

6 4 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 Fem års hovedtal Mio. kr IFRS IFRS IFRS Volumen, brutto (mio. hl) Øl 78,6 81,4 92,0 92,0 101,6 100,7 Læskedrikke 20,9 21,2 19,4 19,4 19,1 20,2 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Af- og nedskrivning på goodwill ¹ Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Investeringer Køb og salg af langfristede materielle aktiver, netto Køb og salg af virksomheder, netto Nøgletal Overskudsgrad % 10,6 10,3 9,6 9,4 9,2 9,8 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 12,2 12,4 8,0 8,1 7,8 9,2 Egenkapitalandel % 23,3 24,1 25,4 26,1 28,8 30,1 Gæld/egenkapital (fi nansiel gearing) x 1,01 0,79 1,51 1,44 1,15 1,09 Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger x 1,70 1,43 3,51 3,53 3,29 2,73 Rentedækning x 4,27 7,50 3,19 2,95 2,84 4,72 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 16,6 15,7 6,7 15,5 14,6 24,7 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 91,2 74,2 53,6 54,6 62,1 58,6 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Kr. 26,4 42,9 21,3 21,3 31,2 59,5 Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 Udbytte/resultat (pay-out ratio) % Aktiepris pr. aktie a 20 kr., ultimo Kr. 295,1 259,5 278,1 278,1 337,5 561,0 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnitligt (ekskl. egne aktier) Regnskabspraksis blev ændret med virkning fra 2005, jf. afsnit om overgang til IFRS i Årsrapport Sammenligningstal for 2004 blev ændret i overensstemmelse hermed, mens sammenligningstal for tidligere år ikke blev ændret. Aktiepriserne ultimo 2002 og 2003 er beregnet af OMX Københavns Fondsbørs under hensyn til kapitaludvidelsen i Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal ¹ Præsentation i henhold til praksis til og med Efter overgang til IFRS i 2005 indgår nedskrivning af goodwill i særlige poster.

7 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 5 Resultat og forventninger For Carlsberg var 2006 et år, hvor en del af opgaven har været at bygge videre på de resultater, der er opnået gennem blandt andet Excellence-programmerne. Det var således som ventet i høj grad opgaver på den operationelle agenda frem for strukturelle tilkøb eller frasalg, som blev tildelt den højeste prioritet. Carlsberg har på den baggrund demonstreret fortsat fremgang. På de traditionelle Carlsberg-markeder i Vesteuropa var udviklingen positiv og afspejlede dermed blandt andet en stærk forbrugertillid samt et godt sommervejr. Endvidere blev der opnået bedre salgspriser som følge af innovation, miks-ændringer og generelle prisforhøjelser. Carlsbergs vækstmarkeder i Østeuropa samt de nye markeder i Asien viste også en positiv udvikling. På fl ere markeder var der en tiltagende og hård konkurrence, blandt andet på nogle af de asiatiske markeder. Carlsberg afsatte i alt 72,6 mio. hl øl (pro rata-opgjort volumen), svarende til en stigning på 9% korrigeret for volumenbidraget fra Hite Brewery Co. Ltd. Af den samlede stigning udgjorde den organiske vækst 6,4%, mens 2,3% hidrørte fra årets akkvisitioner. Den positive udvikling skyldtes en fortsat større afsætning i samtlige regioner. Afsætningen af øvrige drikkevarer steg med 6% til i alt 17,5 mio. hl. De internationale mærker Carlsberg og Tuborg klarede sig begge stærkt med volumenstigninger på henholdsvis 7% og 17% sidstnævnte som følge af en meget positiv udvikling i Østeuropa. Nettoomsætningen steg med 8% til i alt mio. kr. Fremgangen skyldtes en stærk udvikling i Baltic Beverages Holding (BBH), en god udvikling i Asien samt en omsætningsvækst på 4% i Vesteuropa. Resultat af primær drift før særlige poster steg med 15% til mio. kr. (3.518 mio. kr. i 2005). Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr. (3.306 mio. kr. i 2005, eksklusive andel af resultat fra den da associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd.) svarende til en fremgang på 21% som følge af en generel positiv udvikling i hele forretningen. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. i Som følge af den positive resultatudvikling blev der opnået et afkast af den investerede kapital (ROIC) i drikkevareaktiviteterne på 12,4% mod 10,2% i Nettoresultatet steg med 774 mio. kr. til mio. kr. Såvel omsætningen som resultatet blev dermed bedre end forventet ved årets begyndelse, jf. regnskabsmeddelelsen for 2005, og bedre end forventet i løbet af 2006, jf. delårsrapporter i løbet af året. Bestyrelsen vurderer, at resultatudviklingen er meget tilfredsstillende. I 2006 blev der initieret en række tiltag med henblik på fortsat effektivisering af Carlsberg-gruppen. I starten af året blev der truffet beslutning om at lukke bryggeriaktiviteterne i Valby (med undtagelse af husbryggeriet Jacobsen ) ved udgangen af Endvidere blev bryggeriet Landskron i Tyskland afhændet, ligesom produktionen i Bodø i Norge blev indstillet. Finland tog skridt til etablering af en ny produktionsmodel, herunder centralisering af tappe- og lagerfaciliteter, og endelig blev det besluttet at stoppe produktionen af læskedrik på Saltum-Neptun Bryggerier i Danmark senest ved udgangen af Arbejdet med Excellence-programmerne fortsatte, og en lang række områder inden for funktionerne administration, produktion, indkøb og logistik er blevet effektiviseret. I tillæg til de tidligere introducerede Excellence-programmer, som alle har haft som målsætning at rationalisere og effektivisere arbejdsgange, er der et Commercial Excellence-program under implementering med det mål at øge omsætningen og skabe værdi gennem mersalg. Der er i Poznan, Polen, etableret et fælles regnskabscenter (Accounting Shared Service Center). I første omgang har det nyoprettede kontor overtaget arbejdsopgaver fra Forventninger og resultater Resultat af Carlsbergs andel Mio. kr. Omsætning primær drift af nettoresultat 21. februar 2006 Regnskabsmeddelelse for % ~ maj 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal % ~ juni 2006 Salg af aktiepost i Hite Brewery august 2006 Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal november 2006 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal februar 2007 Realiseret (regnskab for 2006)

8 6 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 andre steder i Polen. I 2007 følger opgaver fra Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Den resterende aktiepost i Hite Brewery Co. Ltd. blev solgt, hvorved der blev sat punktum for syv års værdiskabende minoritetsejerskab af selskabet. Carlsberg etablerede i 2006 et joint venture (South Asia Breweries Ltd.) i Rajastan-provinsen i Indien med forventet produktionsstart 1. kvartal Endvidere offentliggjorde BBH investeringer i henholdsvis Olivaria Brewery, Hviderusland, og et nyt bryggeri i Tashkent, Usbekistan, som forventes at starte produktion i sommeren Udbytte til aktionærerne Resultat for 2006 for moderselskabet Carlsberg A/S udgjorde 815 mio. kr. Bestyrelsen vil indstille til selskabets generalforsamling, at der udbetales udbytte på 6,00 kr. pr. aktie, hvilket er 20% højere end sidste år (5,00 kr. pr. aktie). Hertil vil medgå 458 mio. kr. (2006: 381 mio. kr.). Den resterende del af resultatet, 357 mio. kr., foreslås henlagt til reserverne. Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 13. marts 2007 på Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, Frederiksberg, Danmark. Forventninger til 2007 For 2007 forventer Carlsberg en fremgang på ca. 5% i nettoomsætningen, og resultat af primær drift ventes at stige til ca. 4,5 mia. kr. Drikkevareaktiviteterne ventes at bidrage med et resultat af primær drift på ca. 4,3 mia. kr. (3.997 mio. kr. i 2006), med fremgang i alle regioner. Resultatfremgangen ventes imidlertid i 2007 at blive mindre end den realiserede fremgang i 2006, hvilket dels skyldes den særligt stærke fremgang i 2006, dels at resultatet i 2007 vil blive belastet af væsentlige centrale omkostninger (segmentet ikke fordelt ) til marketing samt til standardisering af processer, forretningsgange, IT-systemer mv. til understøttelse af fortsatte nødvendige produktivitetsforbedringer inden for samtlige funktionsområder. Der er indgået aftaler om levering af ejendomme og lejligheder på Tuborg Syd i perioden De økonomiske konsekvenser estimeres på nuværende tidspunkt at være, at der i de to år vil blive investeret henholdsvis ca. 490 mio. kr. og ca. 40 mio. kr., mens salgsprovenuet vil udgøre henholdsvis ca. 700 mio. kr. og ca. 800 mio. kr. Salgsavancer eller nye lejeindtægter i 2007 og 2008 forventes at udgøre ca. 310 mio. kr. og ca. 230 mio. kr. Der resterer herefter på Tuborg-arealet at blive bygget og solgt, hvad der svarer til ca m 2 boliger, ca m 2 erhverv og ca m 2 ejendomme til offentlige formål. Øvrige aktiviteter (ejendomsavancer fratrukket omkostninger til drift af Carlsberg Forskningscenter mv.) forventes herefter at bidrage med ca. 0,2 mia. kr. til resultat af primær drift i Særlige poster forventes i 2007 at være på niveau med det rapporterede for Finansielle omkostninger forventes noget større end for Den primære årsag er, at øvrige fi nansielle poster (kursreguleringer mv.) i 2006 udgjorde +172 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes øvrige fi nansielle poster at blive svagt negative for Renteomkostningerne i 2007 forventes at blive større end i 2006, hvilket skyldes det betydelige investeringsprogram i 2007, jf. nedenfor. Den effektive skatteprocent udgjorde i ,3%. For 2007 forventes for nærværende en samlet effektiv skatteprocent i niveauet 26%. Minoritetsinteresser forventes i 2007 at være stigende som følge af en forventet positiv udvikling i blandt andet BBH. I 2007 forventes nettoresultatet at vise en mindre fremgang i forhold til det rapporterede nettoresultat for Investeringer i udvikling af ejendomme, fortsat kapacitetsudvidelse i BBH samt investeringer i forbindelse med etablering af ny produktionsstruktur i blandt andet Danmark og Finland medfører, at de samlede investeringer vil være på et ganske højt niveau, som isoleret set for 2007 vil påvirke den frie pengestrøm negativt. Et af formålene med disse investeringer er i sagens natur over tid at løfte den frie pengestrøm. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne til udviklingen i omsætning og resultat, pengestrømme mv., afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet men ikke udelukkende de forhold, som er beskrevet i tidligere offentliggjort materiale fra Carlsberg A/S og i denne rapports afsnit om risikostyring. Kun i det omfang, lovgivning mv. foreskriver det, vil selskabet ajourføre eller justere de angivne forventninger.

9 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 7 Carlsberg-gruppens strategi Værdiskabelse og ekspansion Carlsbergs strategi er koncentreret om værdiskabelse og ekspansion. Værdiskabelse gennem højere indtjening og synliggørelse af værdier herunder realisering af værdien af ubenyttede ejendomme og ekspansion ved udbygning af forretningen på eksisterende markeder og indtog på nye markeder. For at realisere denne strategi er der opstillet målsætninger og iværksat handlingsplaner, som tilsammen skal forme fremtidens Carlsberg. Grundlaget for Carlsbergs kerneforretning er ølmarkederne i Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Det er markeder, som Carlsberg kender særdeles godt gennem sin mangeårige tilstedeværelse og aktivitet, hvilket har medført, at der på disse markeder er opbygget stærke og profi table positioner. Carlsbergs strategi koncentrerer sig om disse tre regioner, idet gruppen her besidder den kompetence og styrke, som gør det muligt at være en ledende aktør. Markederne i Carlsbergs forretningsportefølje befi nder sig på forskellige udviklingsstadier nogle markeder er modne og karakteriseret ved stagnerende eller faldende forbrug, mens andre markeder er nye og i vækst. De forskellige udviklingsstadier er ofte et spejl af samfundets velstand og indkomstniveau. Således spiller faktorer som for eksempel indkomst pr. indbygger og middelklassens størrelse en rolle for det samlede ølforbrug og dets udvikling. Markederne er samtidig præget af store ændringer. Dette stiller krav om løbende tilpasning til en markedssituation, hvor der konkurreres bredt og intenst på markedsføring, innovation, omkostningsbesparelser samt investeringer og opkøb af bryggerier. Carlsbergs forretningsgrundlag er ølmarkederne i Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Her har gruppen den kompetence, erfaring og styrke, som gør det muligt at være en ledende aktør. Koncerndirektionen: Jørn P. Jensen, Nils S. Andersen og Jørgen Buhl Rasmussen

10 8 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsbergs strategi koncentrerer sig om værdiskabelse gennem højere indtjening, synliggørelse af værdier og ekspansion. Det foregår dels ved at udvikle forretningerne på eksisterende markeder, dels ved indtog på nye markeder. Vurderingen og afvejningen af de enkelte markeders udviklingsstadium, risikoprofi l og mulige afkast i den samlede portefølje er central for den overordnede fordeling af ressourcer mellem de enkelte regioner. Udfordringen er at sikre en optimal balance mellem forretningsomfanget på henholdsvis de modne markeder i Vesteuropa, vækstmarkederne i Østeuropa og de nye markeder i Asien. Vesteuropa Igennem de seneste år har Carlsbergs strategi i Vesteuropa været koncentreret om at skabe mere effektive processer inden for en lang række funktionsområder. Operational Excellence-programmet blev lanceret i 2003 og har siden systematisk omfattet områderne produktion, administration, indkøb og senest logistik. En vigtig del af Carlsbergs strategi for regionen er fortsat fokus på effektiviseringer for herigennem at opnå omkostningsbesparelser. Et eksempel herpå er et nyt projekt, der blandt andet vil standardisere fl ere processer i den vesteuropæiske forretning. Sideløbende er strategien udviklet til også at omfatte initiativer, der har som mål at stimulere både ølsalget og salg af andre drikkevarer for på denne måde at imødegå den generelt vigende afsætning af øl på de modne markeder. BBH og øvrige Østeuropa I Rusland og omkringliggende lande er Baltic Beverages Holding (BBH) fortsat vækstlokomotivet, og BBH spiller således en central rolle i Carlsbergs forretningsportefølje. Markedsudviklingen er positiv, og det forventes, at ølforbruget pr. indbygger fortsat vil stige i de kommende år. Strategien for denne region er under forandring, idet det ikke længere alene er vækst i volumen, der skal understøtte den positive udvikling. Gennem investering i markedsføring og innovation vil der i højere grad blive fokuseret på premium-produkter for derved at forøge markedets værdi. Udfordringen er at skabe den rigtige balance mellem på den ene side vækst i volumen i takt med, at markedet stiger, og på den anden side vækst i værdi i takt med forbrugernes stigende interesse for premiumprodukter. Carlsberg vurderer, at vækstbetingelserne i regionen fortsat vil være gunstige, hvorfor et højt investeringsniveau i denne del af forretningen stadig vil være en vigtig del af gruppens strategi. Asien Den tredje region i forretningsporteføljen er Asien, hvor Carlsberg gennem en mangeårig tilstedeværelse har opbygget en væsentlig forretningsmæssig indsigt. Dette er afgørende for den fortsatte ekspansion i regionen. Carlsbergs Asien-aktiviteter inkluderer dels modne markeder i Malaysia, Hongkong og Singapore, dels nye markeder i blandt andet Kina og Vietnam. Strategien er gennem akkvisitioner og efterfølgende stærk organisk udvikling at opbygge en ledende position på disse nye markeder, så Asien i fremtiden i større omfang vil bidrage til Carlsbergs samlede indtjening. Ejendomme Carlsberg har som led i en effektivisering af virksomheden lukket en række bryggerier. Det har betydet, at Carlsberg udvikler og sælger tidligere bryggeriområder til bolig og erhverv. Carlsbergs engagement i disse projekter skal ses i sammenhæng med ønsket om at frigøre kapital og synliggøre skjulte værdier i gruppen. På den baggrund har Carlsberg igennem en årrække deltaget aktivt i udviklingen af de tidligere Tuborg-arealer nord for København. Med beslutningen i 2006 om at lukke bryggeriet i Valby, København, vil der også i de kommende år forestå en stor opgave inden for ejendomsudvikling og -salg.

11 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 9 Vesteuropa BBH og øvrige Østeuropa Asien Strategi Bedre lønsomhed gennem Vækst og øget indtjening Langsigtet vækst gennem fornyelse og effektivisering opbygning af markedspositioner Fokus Fastholdelse og udvikling Styrkelse og udvikling af Etablering af nye af markedspositioner markedspositioner markedspositioner Markedsføring Øget vægt på premium- gennem opkøb Innovation segmentet Styrkelse af eksisterende Effektivisering i alle led Investeringer markedspositioner gennem Innovation organisk udvikling Rationalisering Opbygning af mærker Forretningsunderstøttende strategier Sammen med de kommercielle og driftsorienterede strategier arbejder Carlsberg med en række forretningsunderstøttende strategier, som blandt andet bidrager til udvikling af fælles medarbejderkultur på tværs af gruppen tværgående fællesfunktioner omfattende for eksempel fi nans- og produktionsstyring kompetencecentre inden for blandt andet innovation Fælles for disse tiltag er, at de understøtter kerneforretningen og medvirker til at skabe en dynamisk og konkurrencedygtig virksomhed på tværs af lande og funktioner. Finansielle målsætninger Carlsbergs strategi har til formål at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af virksomheden. Centralt blandt de økonomiske og fi nansielle målsætninger står ambitionen om at styrke selskabets indtjening og rentabilitet. Det er således en målsætning for årene at øge Carlsbergs overskudsgrad fra det aktuelle niveau, herunder at øge overskudsgraden i Vesteuropa til 10-12%. I de kommende år ønsker Carlsberg at udvikle og udbygge forretningsomfanget i Asien, herunder primært i Kina og Vietnam. På denne baggrund er det planen, at pengestrømmene fra de modne markeder investeres i vækstmarkederne. I starten af 2006 blev Carlsberg tildelt Investment Graderatings af Moody s Investor Service og Fitch Ratings. Karaktererne ses som en anerkendelse af Carlsbergs forretningsstrategi. Carlsberg tilstræber en fortsat sund udvikling i centrale indtjenings- og balancenøgletal, således at betingelserne for selskabets rating vil være opfyldt også i fremtiden. Ved udgangen af 2006 var Carlsbergs rentebærende gæld, netto 19 mia. kr., hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for fi - nansiel fl eksibilitet.

12 10 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport % 32% Vesteuropa BBH Vore markeder Vores salg BNP pr. BNP- Ølforbrug Salg af øl, Befolkning indbygger vækst pr. indbygger Markedets Markeds- Markeds- pro rata Globale (mio.) 1 (USD) 2 (%) 2 (liter pr. år) 3 modenhed Vækst position (nr.) andel (%) (mio. hl) mærker Vesteuropa Danmark 5, , ,3 Norge 4, , ,4 Sverige 9, , ,7 Finland 5, , ,1 Storbritannien 60, , ,2 Tyskland 82, , Heraf Nordtyskland 4 1 >20 5,8 Schweiz 7, , ,8 Italien 58, , ,4 Portugal 10, , ,1 Østeuropa: BBH (50%) Rusland 142, , ,2 Ukraine 46, , ,4 Baltiske lande 5 7, ,5-10, ,3 Kasakhstan 15, , ,4 Øvrige Østeuropa Polen 38, , ,1 Balkan-lande 6 21, ,3-5, ,8 Tyrkiet 70, , ,6 Asien Malaysia 24, , ,9 Singapore 4, , ,2 Vietnam 84, , ,9 Kina 1.314, ,2 25 4,7 Heraf Vestkina 106,0 N.A. N.A >55 4,1 Andre lande N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,0 Noter: 1. Data pr. juli Data vedrører Opgjort på basis af købekraftsparitet. 3. Estimat for Omfatter her Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen og Bremen. 5. Estland, Letland og Litauen. 6. Omfatter Serbien, Kroatien og Bulgarien. 7. Omregnet til antal fuldtidsansatte. Kilder: Canadean og The World Factbook (CIA).

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence.

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Carlsberg Pilsner et mærke med 100 års historie Carlsberg A/S

Carlsberg Pilsner et mærke med 100 års historie Carlsberg A/S Årsrapport 2004 1 Profi l 2 Koncernchefen har ordet 4 Fem års hovedtal 8 Ledelsens beretning 24 Aktionærforhold 27 Corporate Governance 28 Carlsbergfondet 30 Social ansvarlighed 32 Miljøforhold 36 Regnskabsberetning

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Markedsoversigt Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenl Befolkning (mio.) 5,5 5,0 9,4 5,4 38,1 81,4

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 7. NOVEMBER 2003 Tyrkiet Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Investerer i medarbejdere og mærker Det er et regionalt projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Carlsberg

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

H1 Information til aktionærer. 5. august 2008

H1 Information til aktionærer. 5. august 2008 H1 Information til aktionærer 5. august 2008 2 NEWS INDHOLD 3 Kære Carlsberg-aktionær 4 Carlsberg var Part of the Game 6 Carlsberg lancerer online tv-kanal 8 Den største aktieemission i Danmark 9 Korte

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg Q1 Inf or m at ion til ak tio M næ aj re 20 r 11 Indhold 3 10 3 4 6 8 Koncernchefens forord That calls for a carlsberg at gøre det rigtige et glimt af Carlsberg 1 0 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere