Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner"

Transkript

1 Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr

2

3 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER 13 2 STØJBEKENDTGØRELSENS KRAV TIL STØJKORTLÆGNING 15 3 ANSVARLIGE MYNDIGHEDER MILJØMINISTERIET TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET DE REGIONALE TRAFIKSELSKABER KOMMUNER DEL II - STØJKORTLÆGNING: 23 4 GENERELLE PRINCIPPER OG DATAGRUNDLAG STØJINDIKATORERNE L DEN OG L NIGHT Bestemmelse af L den og L night Sammenligning af indikatoren L den med de hidtil brugte L Aeq - indikatorer KORTGRUNDLAG, BEREGNINGSPRÆCISION, GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE DATA Kortgrundlag Placering og tæthed af beregningspunkter Terrænforløb, støjafskærmninger m.v Terrænets akustiske egenskaber Bygninger Oversigt over topografiske data Demografiske data og opgørelse af antal støjbelastede boliger og borgere BEREGNINGSMODELLER Beskrivelse af Nord Harmonoise 40 5 GENNEMFØRELSE AF STØJKORTLÆGNING STØJ FRA VEJTRAFIK Omfanget af kortlægningerne Hvordan gribes støjkortlægningerne an Trafikale forudsætninger Vejbelægninger Systematisk registrering af beregnings- og kortlægningsgrundlag STØJ FRA JERNBANER 53 3

4 Kortlægningsomfang Fremgangsmåde ved støjkortlægning Trafikforudsætninger Miljøgodkendte lufthavne og flyvepladser Beregning af flystøj STØJ FRA FLYTRAFIK 55 STØJ FRA VIRKSOMHEDER I BYOMRÅDER Miljøgodkendte virksomheder Beregning af støj fra virksomheder 57 STILLEOMRÅDER HVAD ER ET STILLEOMRÅDE PLANLÆGNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF UDPEGNING AF 60 STILLEOMRÅDER UDPEGNING AF STILLEOMRÅDER I BYER UDPEGNING AF STILLEOMRÅDER I DET ÅBNE LAND RAPPORTERING TIL MILJØSTYRELSEN GENERELLE OPLYSNINGER STØJDATA Dataformater for de grafiske støjkort Dataformater for opgørelserne af boliger, personer og arealer STILLEOMRÅDER 73 8 OFFENTLIGGØRELSE AF STØJKORTENE DEL III: STØJBEKENDTGØRELSENS KRAV TIL STØJHANDLINGSPLANER STØJBEKENDTGØRELSENS KRAV TIL STØJHANDLINGSPLANER INDHOLDET AF STØJHANDLINGSPLANEN INDHOLD AF EN STØJHANDLINGSPLAN IKKE ALLE STØJENDE AKTIVITETER ER OMFATTET AF 78 STØJBEKENDTGØRELSEN DISPOSITION AF STØJHANDLINGSPLANEN HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE AF TØJHANDLINGSPLANEN 11.1 HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE I STØRRE, SAMLEDE BYOMRÅDER 82 Forslag til tidsplan for udarbejdelse af støjhandlingsplaner i byområder ved første fase: HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE UDEN FOR BYOMRÅDER 85 DEL IV IDÉKATALOG TIL BRUG VED UDARBEJDELSEN AF STØJHANDLINGSPLANER VEJLEDENDE STØJGRÆNSER 12.1 GRÆNSEVÆRDIER TIL PLANLÆGNINGSBRUG FOR VIRKSOMHEDER REGULERING AF STØJ I STILLEOMRÅDER VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE 13.1 PLANLÆGNING

5 13.2 VEJE Reduceret støjudsendelse fra veje Støjdæmpning under udbredelsen fra veje Støjdæmpning ved modtageren (veje) JERNBANER Reduceret støjudsendelse fra jernbaner Støjdæmpning under udbredelsen fra jernbaner Støjdæmpning ved modtageren (jernbaner) VIRKSOMHEDER Reduceret støjudsendelse fra virksomheder Støjdæmpning under udbredelsen fra virksomheder Støjdæmpning ved modtageren (virksomheder) LUFTHAVNE Reduceret støjudsendelse fra lufthavne Støjdæmpning under udbredelsen fra lufthavne Støjdæmpning ved modtageren (lufthavne) STILLEOMRÅDER ØKONOMISKE ANALYSER I STØJHANDLINGSPLAN STØJ, SUNDHED OG GENER SAMMENHÆNG MELLEM STØJKORTLÆGNING OG LOV OM PLANLÆGNING COST-BENEFIT ANALYSER 96 OMKOSTNINGSEFFEKTIVITETSANALYSER 97 HJÆLP TIL AT LAVE ANALYSERNE STØJ OG DENS EFFEKTER PÅ SUNDHED 102 STØJ OG SØVNFORSTYRRELSER 103 STØJ OG GENEVIRKNING Geneundersøgelser 104 STØJ OG BØRN 104 STØJBELASTNINGSTAL, SBT OFFENTLIGHEDENS INDDRAGELSE I MYNDIGHEDENS BESLUTNINGSPROCESSER VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR OFFENTLIGHEDENS INDDRAGELSE I BESLUTNINGSPROCESSER OFFENTLIGHEDEN ER IKKE EN HOMOGEN GRUPPE IDENTIFICERING AF OG DIALOG MED RELEVANTE AKTØRER PLANLÆGNING OG STØJKONSEKVENSOMRÅDER 109 PLANLÆGNING OG REGULERING 110 BEREGNING AF STØJBELASTNING TIL PLANLÆGNINGSBRUG 111 LOKALPLANENS BESTEMMELSER OM STØJBESKYTTELSE Bestemmelser om anlæg af støjvold, mur, skærm, mv Bestemmelser om afskærmende placering af bygninger og bebyggelser, mv Bestemmelser om isolering af nye bygninger til sikring af det indendørs støjniveau 113 5

6 6

7 Indledning Formålet med denne vejledning er at give anvisninger på, hvordan støjkortlægning udføres og støjhandlingsplaner efterfølgende kan udarbejdes på baggrund af støjkortlægningerne. Vejledningen indeholder herudover anvisninger på, hvordan data fra kortlægningerne indrapporteres til Miljøstyrelsen. Anvisningerne er til de kommuner og andre offentlige myndigheder, der er ansvarlige for at udarbejde støjkort og handlingsplaner. Vejledningen retter sig således først og fremmest til de pågældende myndigheder, og til de konsulenter, som myndighederne eventuelt måtte tilknytte til opgaven. Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (støjdirektivet) er implementeret ved bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen). Støjbekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj og for udarbejdelse af handlingsplaner med henblik på at forebygge og reducere ekstern støj, når det er nødvendigt, og navnlig når støjbelastningen kan indebære skadelige virkninger for menneskers sundhed, samt med henblik på at opretholde et acceptabelt støjmiljø. I støjbekendtgørelsen fastsættes også regler, der skal sikre, at oplysninger om ekstern støj og dens virkninger stilles til rådighed for offentligheden. Vejledningen beskriver som hovedregel den mindst omfattende fremgangsmåde, der netop er tilstrækkelig til at opfylde de betingelser og krav, som er fastlagt i støjdirektivet. Nogle steder omtales dog flere forskellige metoder, der kan vælges imellem. Den enkelte kommune eller myndighed er frit stillet til at vælge mellem disse metoder, og der er også frihed til at lade støjkortlægningen omfatte flere støjkilder og flere områder end de, der som minimum er krævet. Ovennævnte fremgangsmåder, som netop opfylder støjdirektivet, er ved bilag 5 til støjbekendtgørelsen fastlagt som bindende krav til gennemførelsen af støjkortlægningerne, til indrapportering af resultaterne af kortlægningerne til Miljøstyrelsen og til indholdet af de efterfølgende støjhandlingsplaner, som skal udarbejdes af de myndigheder, der har kortlagt støjen. Det er nødvendigt, at disse anvisninger følges, for at støjkortene kan sammenholdes og for at de kan udgøre et sammenhængende landsdækkende støjkort. Denne vejledning skal ses i sammenhæng med Miljøstyrelsens øvrige vejledninger om ekstern støj, dog først og fremmest: Trafikstøj i boligområder, vejledning nr. 3, 1984 (under revision) Støj og vibrationer fra jernbaner, vejledning nr. 1, 1997 (under revision) Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5, 1984, og Støj fra flyvepladser, vejledning nr. 5,

8 8

9 1 Forord Vejledningen falder i fire dele. Del I omfatter kapitel 2 og 3 og beskriver omfanget af kortlægningerne og hvilke myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse og for den efterfølgende udarbejdelse af støjhandlingsplaner. I Del II, som omfatter kapitel 4 8, beskrives gennemførelsen af støjkortlægningerne, indrapporteringen af resultaterne til Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens offentliggørelse af kortlægningerne i detaljer. Del III omfatter kapitel 9 11, og giver en uddybende beskrivelse af støjbekendtgørelsens bindende krav til indholdet og offentliggørelsen af støjhandlingsplanerne. Del IV omfatter kapitel 12 17, og indeholder et idékatalog med forslag til tiltag, som myndigheden kan anvende til at udfylde den bindende ramme med, eller som myndigheden kan anvende som grundlag for sine vurderinger og analyser. En nærmere beskrivelse af de enkelte kapitler findes i nedenstående læsevejledning. 1.1 Læsevejledning Del I Kortlægningernes omfang og ansvarlige myndigheder: Del I indledes i kapitel 2 med en generel oversigt over hvilke kilder og byområder, der er omfattet af kortlægningerne og med en beskrivelse af indholdet af de støjkort, der repræsenterer resultatet af kortlægningerne. I kapitel 3 bringes en oversigt over hvilke myndigheder, der er ansvarlig for kortlægningerne og hvilke anlæg og virksomheder disse myndigheder skal kortlægge samt udarbejde støjhandlingsplaner for. Del II - Støjkortlægning: Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de generelle principper for gennemførelsen af støjkortlægningerne, herunder en beskrivelse af de ny støjindikatorer L den og L night. Kapitlet beskriver endvidere hvilke grundkort og hvilke geografiske og demografiske data, der danner grundlag for kortlægningerne. Metoder til opgørelse af antal støjbelastede boliger og personer beskrives ligeledes. Endelig indeholder kapitlet en kort introduktion til Nord2000, som er den beregningsmodel, der skal anvendes ved kortlægningerne af støj fra vej- og jernbanetrafik. I kapitel 5 redegøres der nærmere for hvordan kortlægningerne af støj fra vejtrafik (afsnit 5.1), støj fra jernbanetrafik (5.2), støj fra virksomheder (5.3) og støj fra lufthavne (5.4) skal gennemføres. Forskellene på kortlægningerne indenfor og udenfor større, samlede byområder beskrives tillige. Kapitel 6 beskriver, hvordan kommunerne kan udpege stilleområder både i byer og i det åbne land og anvende disse områder som et led i støjplanlægningen i kommunen. I kapitel 7 redegøres der for hvilke data, der skal indrapporteres til Miljøstyrelsen, for de formater disse data skal foreligge i og for, hvordan indrapporteringen skal foregå. 9

10 Kapitel 8 beskriver kort, hvordan de indberettede støjkort og opgørelser af støjbelastede boliger og personer vil blive offentliggjort via Miljøstyrelsens hjemmeside. Del III Støjbekendtgørelsens krav til støjhandlingsplaner: Del III indledes i kapitel 9 med en introduktion om de støjhandlingsplaner, som skal udarbejdes på baggrund af de foretagne støjkortlægninger. I kapitel 10 beskrives de elementer, der indgår i handlingsplanerne og det beskrives hvordan planen kan anvendes til håndtering af støjproblemer relateret til de kortlagte støjkilder. Kapitel 11 beskriver proceduren, der benyttes ved offentliggørelse og høring af støjhandlingsplaner, herunder hvordan de forskellige myndigheder, der støjkortlægger i byområder, koordinerer handlingsplanerne. Del IV - Idékatalog til brug for udarbejdelsen af støjhandlingsplaner: Kapitel 12 refererer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de forskellige typer af støj. Kapitlet indeholder vejledende grænseværdier til planlægningsbrug for virksomhedsstøj, udtrykt ved L den og giver anbefalinger til brug for regulering af støjen i stilleområder. Der kan ikke for tiden opstilles vejledende grænseværdier for stilleområder. Kapitel 13 indeholder beskrivelser af de virkemidler, der kan bringes i anvendelse i forbindelse med reduktion af støj, og en beskrivelse af hvordan støjkonflikter kan forebygges gennem planlægning. For de enkelte støjkilder er der en kort omtale af mulige tekniske tiltag til reduktion af støjen fra disse kilder og kapitlet afsluttes med en omtale af, hvordan stilleområder kan indgå som et element i handlingsplanerne. I kapitel 14 gives der en kort omtale af metoder til økonomisk analyse af hvilke virkemidler/indsatser, der giver mest støjreduktion i forhold til omkostningerne og der gives eksempler på sådanne analyser. Kapitel 15 omhandler sammenhængen mellem støj, gener og sundhed. Støjens genevirkninger, effekterne på menneskers sundhed og støjens betydning for søvnforstyrrelser omtales. Endvidere omtales brugen af støjbelastningstal (SBT) i forbindelse med myndighedernes prioritering af støjbekæmpelsen. Vejledningens kapitel 16 redegør processerne ved offentliggørelse og høring af handlingsplanerne. Der gives eksempler på, hvordan offentligheden kan informeres om handlingsplanerne og om deres mulighed for deltagelse i høringsprocessen, og de forskellige aktører, som kan være deltagere i høringerne, omtales. Kapitel 17 beskriver hvordan støjkortlægningerne og de tilknyttede handlingsplaner kan sammenknyttes med den indsats, der i forbindelse med planlægning gøres for at forebygge støjproblemer, både for at sikre en bedre udnyttelse af de udarbejdede støjberegninger og af den øgede offentlige opmærksomhed om støjbelastningen. 10

11 1.2 Definitioner Støjbekendtgørelsen har i 2 en liste med definitioner af de centrale begreber. Nedenfor er nogle af bekendtgørelsens definitioner uddybet. 1) Ekstern støj: I forbindelse med støjkortlægning og handlingsplaner forstås ved 'ekstern støj' uønsket eller skadelig lyd fremkommet udendørs ved menneskers aktiviteter, herunder støj fra transport, vej-, jernbane- eller flytrafik og fra (i)-mærkede virksomheder. 2) Grænseværdi: Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for forskellige støjtyper. Grænseværdierne, som er udtryk for en miljømæssigt set acceptabelt støjbelastning, fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger for de pågældende typer af støj. 3) Gene: Den gennemsnitlige grad af gener fra ekstern støj, som kan fastlægges fx ved beboerundersøgelser, hvor grupper af mennesker udsat for samme støjniveauer interviewes. Den individuelt oplevede gene kan afvige stærkt fra den gennemsnitlige. 4) Større vej: En regional, national eller international vej, hvor der passerer over 3 mio. køretøjer om året, og som er udpeget eller afgrænset i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 1 er en udtømmende liste over de større veje, der skal kortlægges i ) Større jernbane: En jernbane, hvor der passerer over tog om året, og som er udpeget eller afgrænset i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 2 anfører de større jernbaner, der skal kortlægges i ) Større lufthavn: En civil lufthavn med mere end operationer om året (en operation er en start eller en landing), og som er udpeget i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 3 anfører de tre større lufthavne i landet. 7) Større, samlet byområde: En del af et område med et indbyggertal på over personer, som er udpeget eller afgrænset i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 4 angiver de kommuner, der tilsammen udgør det større, samlede byområde, som skal kortlægges i ) Stilleområde i et større, samlet byområde: Et område, som er afgrænset af kommunen, og som ikke fra nogen støjkilde udsættes for en L den -værdi på over 55 db. 9) Stilleområde i det åbne land: Et område, som er afgrænset af kommunen, og som ikke forstyrres af støj fra trafik, industri eller fritidsaktiviteter. 10) Stille facade: 11

12 En boligfacade, hvor støjniveauet er mindst 20 db lavere end på den mest belastede facade og hvor støjniveauet samtidig er lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for alle 1 de relevante støjtyper. 11) Særlig isolering mod støj: En bolig har særlig isolering mod støj, hvis den indendørs støjbelastning er reduceret ved særligt lydisolerende vinduer, tagkonstruktioner, facadebeklædninger eller lignende. Særlig isolering mod støj kan være opnået som følge af et støjdæmpningsprojekt eller program, hvor flere boliger i området er isoleret for at reducere støjbelastningen i eksisterende boliger, eller der kan være tale om nyere boliger, der er opført med særlig isolering for at opfylde grænseværdierne i Bygningsreglementet. 12) Støjindikator: Et fysisk mål til beskrivelse af ekstern støj, som har sammenhæng med en skadelig virkning. Der opereres med to støjindikatorer til støjkortlægning og støjhandlingsplaner: L den og L night, se afsnit 4.1 i denne vejledning. 13) Støjkort: Et kort bestemt til vurdering af støjeksponeringen i et bestemt område fra de kortlagte støjkilder eller til generelle prognoser for det pågældende område. 14) Støjhandlingsplan: En plan med foranstaltninger beregnet på håndtering af støjproblemer og - virkninger, herunder om fornødent støjreduktion. 1 En bolig har således ikke en stille facade, hvis den på den ene side er belastet med vejtrafikstøj og på den anden side støj fra jernbaner eller virksomheder over grænseværdierne for disse typer støj. 12

13 Del I - Kortlægningernes omfang og ansvarlige myndigheder 13

14 14

15 2 Støjbekendtgørelsens krav til støjkortlægning Det fremgår af støjbekendtgørelsen (bek. nr. 717 af 13. juni 2006), at der skal udarbejdes støjkort for alle større veje, jernbaner og lufthavne samt for større, samlede byområder. I større, samlede byområder kortlægges støjen fra veje og jernbaner samt fra eventuelle lufthavne og flyvepladser og fra de (i)-mærkede virksomheder (IPPC-virksomheder). Kortlægningerne skal gennemføres hvert 5. år. Den første kortlægning i 2007 og de efterfølgende kortlægninger, der skal gennemføres fra og med 2012, omfatter følgende kategorier af større veje, jernbaner, lufthavne og større, samlede byområder: Tabel 2.1 Støjkortlægningernes omfang og fremover Større veje > 6 mio. køretøjer/år (> ÅDT) >3 mio. køretøjer/år (> ÅDT) Større jernbaner Større lufthavne Større, samlede byområder Støjkilder, der skal kortlægges i større, samlede byområder > togpassager/år (>165 togp./døgn) > togpassager/år (>82 togp./døgn) > operationer/år > operationer/år > indbyggere > indbyggere Veje, jernbaner, lufthavne og flyvepladser og IPPC virksomheder Veje, jernbaner, lufthavne og flyvepladser og IPPC virksomheder I forbindelse med støjkortlægningen kan kommunen udpege stilleområder både i og udenfor byområder. I større, samlede byområder er det en betingelse, at støjniveauet ikke overstiger L den 55 db fra nogen kilde, som således er grænseværdi for udpegning af stilleområder i disse områder. For stilleområder udenfor større, samlede byområder er der ikke en sådan grænseværdi. Det bemærkes, at udpegningen af hvilke konkrete infrastrukturanlæg og virksomheder samt kommuner i byområder, der skal kortlægges, fremgår af bilag til støjbekendtgørelsen, som omfatter kortlægningerne i Bilaget vil efterfølgende blive revideret forud for kortlægningerne i 2012, 2017 osv. på baggrund af udviklingen af de pågældende infrastrukturanlæg (trafikmængde og lokalisering) og udviklingen i de større byområder i Danmark (befolkningstal og bystruktur). Støjkortene skal beskrive situationen i kalenderåret forud for kortlægningsfristerne og de data om driftsforhold (f.eks. trafikoplysninger), der ligger til grund for støjberegningerne, må højst være 3 år gamle. Dette 15

16 krav omfatter ikke oplysninger om støjudsendelsen (kildedata) fra køretøjer, tog og flyvemaskiner, idet disse indgår som standardiserede værdier i de støjberegningsmetoder, der skal anvendes ved kortlægningerne. De første støjkort skal beskrive situationen i De data, der anvendes og lægges til grund for udvælgelsen af de vej- og jernbanestrækninger, lufthavne og virksomheder, der skal kortlægges, ikke må være fra før Såfremt myndighederne påbegynder kortlægningerne inden udløbet af 2006, må kortlægningerne foretages på baggrund af en fremskrivning af data fra årene 2005, 2004 eller Tilsvarende overvejelser skal gennemføres for de efterfølgende kortlægninger (2012 og fremover). Det er, som det fremgår, ikke alle støjende aktiviteter, der skal kortlægges i medfør af støjbekendtgørelsen. Der er således adskillige veje og andre infrastrukturanlæg, virksomheder og støjende fritidsanlæg (skydebaneanlæg, motorsportsanlæg m.v.), som ikke er omfattet af kravene i bekendtgørelsen. Støj fra militære aktiviteter er heller ikke omfattet. Kommuner og andre myndigheder kan imidlertid vælge at støjkortlægge flere aktiviteter end de, der er omfattet af bekendtgørelsens krav, og også at kortlægge andre byområder, hvis der er et politisk ønske herom. Hensigten med støjkortlægningerne er, at både myndighederne og offentligheden kan få et overblik over den samlede støjsituation. Dette overblik kan udnyttes til: Hvor støjbelastningen er for høj, at prioritere støjbekæmpelse med henblik på at reducere støjen, når det er nødvendigt og navnlig når støjbelastningen kan indebære skadelige virkninger for menneskers sundhed At forebygge støjproblemer, eksempelvis ved at planlægning af nye støjende anlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til boliger og andre støjfølsomme anvendelser, og at nye boliger placeres på steder, hvor der er tilstrækkelig lav støjbelastning. At beskytte stille områder, fx støjsvage naturområder og parker. De oplysninger, der ligger til grund for støjkortlægningen, stammer fra forskellige myndigheder. Det er således forskellige myndigheder, der udarbejder støjkort for flystøj, vejstøj og togstøj. I de samlede byområder sørger kommunen dog for en koordinering af støjkortlægningen indenfor sit område. Det samlede støjkort opstår, når de enkelte myndigheder indrapporterer deres bidrag til støjkortlægningen til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør oplysningerne, således at støjkortene bliver tilgængelige via Internettet både på grafisk form (støjkort for de enkelte støjkilder) og i form af tabeller over antal støjbelastede boliger og personer. Støjkort består af følgende dele: For større, samlede byområder: En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 75 db og derover, beregnet som L den i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 70 db og derover, beregnet som L night i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. 16

17 En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 75 db, beregnet som L den i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 70 db, beregnet som L night i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. En generel beskrivelse af de veje, jernbaner, lufthavne og virksomheder, der indgår i støjkortet. Hvis der foreligger tal for det og det er relevant, en oversigt (tabeller) med det inden for ovennævnte støjintervaller anslåede antal boliger, der har særlig isolering mod den pågældende støj, antallet af personer, der bor i disse boliger, samt antallet af boliger med en stille facade, og antallet af personer, der bor i sådanne boliger. Udpegede stilleområder For større veje, jernbaner og lufthavne: En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 75 db og derover, beregnet som L den i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavn. Det skal fremgå af kortet, hvor der er landsbyer, byer og større, samlede byområder indenfor støjzonerne. En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 70 db og derover, beregnet som L night i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavn. Det skal fremgå af kortet, hvor der er landsbyer, byer og større, samlede byområder indenfor støjzonerne. En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der bor i boliger uden for større, samlede byområder, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 75 db, beregnet som L den i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavne. En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der bor i boliger uden for større, samlede byområder, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 70 db, beregnet som L night i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavne. En generel beskrivelse af de veje, jernbaner og lufthavne, der indgår i støjkortet, samt af omgivelserne - er der tale om fx byområder, landsbyer eller åbent land? Hvis der foreligger tal for det og det er relevant, en oversigt (tabeller) med det inden for ovennævnte støjintervaller anslåede antal boliger (uden for større, samlede byområder), der har særlig isolering mod den pågældende støj, antallet af personer, der bor i disse boliger, samt antallet af boliger (uden for større, samlede byområder) med en stille facade, og antallet af personer, der bor i sådanne boliger. En opgørelse af det samlede areal, som er belastet med L den i intervallerne db, db, db, db og 75 db og derover, samt overslag over hvor mange boliger og personer der i alt befinder sig i disse områder. Eventuelle større, samlede byområder skal medregnes i denne 17

18 opgørelse. Det støjbelastede areal skal opgøres som et brutto areal, således at bygninger, veje, parker og søer mv. medregnes. Udpegede stilleområder udenfor større, samlede byområder: I det omfang der er udpeget stilleområder, skal disse fremgå af støjkortene. 18

19 3 Ansvarlige myndigheder De myndigheder, der skal støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner, er: Miljøministeriet Transport- og Energiministeriet De regionale trafikselskaber Kommunalbestyrelserne Den myndighed, der har det miljømæssige myndighedsansvar for en IPPCvirksomhed eller for et konkret infrastrukturanlæg (veje, jernbaner og lufthavne/flyvepladser), er ansvarlig for at støjkortlægge virksomheden/anlægget. Som hovedregel skal myndighederne udarbejde støjhandlingsplaner for den virksomhed/det anlæg, de har støjkortlagt. I kommunernes handlingsplaner for vejstøj skal der tages højde for støjen fra statsveje og fra veje i nabokommuner, men kommunerne skal ikke udarbejde handlingsplaner for disse veje, da dette skal gøres af henholdsvis Vejdirektoratet og nabokommunen. I den udtrækning kommunerne har udpeget stilleområder uden for større, samlede byområder, skal foranstaltninger til beskyttelse heraf fremgå af de handlingsplaner kommunerne skal udarbejde. I større, samlede byområder skal de enkelte kommuner koordinere de individuelle handlingsplaner fra de myndigheder, der har udarbejdet handlingsplaner for jernbaner, statsveje, lufthavne eller virksomheder, der bidrager til støj i kommunen men hvor kommunen ikke er myndighed. Kommunen er ansvarlig for den offentlige høring af den samlede plan. Dette fremgår af støjbekendtgørelsens kapitel 3 og 4. I det følgende redegøres kort for, hvilke støjkilder de enkelte myndigheder skal støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner for. 3.1 Miljøministeriet Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) er ansvarlig for kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplaner for følgende støjkilder: IPPC-virksomheder, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og hvor miljøministeren har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed i medfør af miljøbeskyttelsesloven 2 og godkendelsesbekendtgørelsen 3 (mærket med både (i) og (s) i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen) eller hvor tilsyns- og 2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25/8/2001 af lov om miljøbeskyttelse. 3 Listen over godkendelsespligtige virksomheder samt over hvilke myndigheder, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen. 19

20 godkendelseskompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 82. Større lufthavne, hvor tilsyns- og godkendelseskompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 82. Øvrige lufthavne og flyvepladser, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og hvor tilsyns- og godkendelseskompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens Transport- og Energiministeriet Transport- og Energiministeriet er ansvarlig for kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplaner for følgende støjkilder: Større statslige jernbaner, herunder S-banen Øvrige statslige jernbaner, som bidrager til støj i større, samlede byområder Den københavnske metro Jernbanestrækningerne på Storebæltsforbindelsen og på den danske del af den faste forbindelse over Øresund Øresundsbanen Større statsveje Vejnettet på Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og den danske del af den faste forbindelse over Øresund Øvrige statsveje, som bidrager til støj i større, samlede byområder (kun handlingsplaner) 3.3 De Regionale Trafikselskaber De Regionale Trafikselskaber er ansvarlige for kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplaner for følgende støjkilder: Større private baner ejet af trafikselskaberne Øvrige private baner, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og som er ejet af trafikselskaberne 3.4 Kommuner Kommunerne er ansvarlige for kortlægning og støjhandlingsplaner for: Kommuneveje, som bidrager til støj i større, samlede byområder jf. afsnit For veje, der ligger i nabokommuner, men som bidrager til støjen i en kommune i et byområde, er det kommunen i byområdet, hvor støjen forekommer, der kortlægger støjen. Kommuneveje udenfor større, samlede byområder, som opfylder kriterierne i tabel 2.1 og som kommunen er vejmyndighed for i medfør af vejloven Statsveje, som bidrager til støj i større, samlede byområder (kun kortlægning, idet Vejdirektoratet er ansvarlig for udarbejdelse af evt. støjhandlingsplaner for disse veje). IPPC-virksomheder, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og hvor kommunen har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed i 20

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde Page 1 of 44 BEK nr 717 af 13/06/2006 Historisk (Støjbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 647 af 18/06/2007 BEK nr 51 af 12/01/2011

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Perspektiv nr. 12, Kortlægning af trafikstøj. Jakob Høj, Civilingeniør, trafikplanlægger, Tetraplan A/S

Perspektiv nr. 12, Kortlægning af trafikstøj. Jakob Høj, Civilingeniør, trafikplanlægger, Tetraplan A/S Kortlægning af trafikstøj Jakob Høj, Civilingeniør, trafikplanlægger, Tetraplan A/S Perspektiv nr. 12, 27 Støj er en miljøfaktor, som påvirker et stort antal mennesker. Mange danskere er generet af støj

Læs mere

UDKAST - Roskilde Kommunes

UDKAST - Roskilde Kommunes Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Miljø og Byggesag UDKAST - Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn December 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 1)

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 1) Page 1 of 25 BEK nr 1309 af 21/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2011 Miljøministeriet Accession B20110130905 Entydig dokumentidentifikation AL002551 Dato for førstegangsindlæggelse 23-12-2011

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken Perspektiv nr. 12, 27 Tema om miljødata Kortlægning af trafikstøj Jakob Høj Civilingeniør, trafikplanlægger Tetraplan A/S Støj er en miljøfaktor, som påvirker et stort antal mennesker. Mange danskere er

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering,

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, 2018-01-18 Rapport EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune Udført for Glostrup Kommune TC-101180 Sagsnr.: 116-33707 Side 1 af 20 10. januar 2018 DELTA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-A Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 04-09-2008 ÅF-Ingemansson AB Rathsacksvej

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 15. september 29 INDHOLDSFORTEGNELSE Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Godkendt Billund Byråd 15. september 29 Indledning 3

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S Ny national kortlægning af vejstøj Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere