Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner"

Transkript

1 Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr

2

3 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER 13 2 STØJBEKENDTGØRELSENS KRAV TIL STØJKORTLÆGNING 15 3 ANSVARLIGE MYNDIGHEDER MILJØMINISTERIET TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET DE REGIONALE TRAFIKSELSKABER KOMMUNER DEL II - STØJKORTLÆGNING: 23 4 GENERELLE PRINCIPPER OG DATAGRUNDLAG STØJINDIKATORERNE L DEN OG L NIGHT Bestemmelse af L den og L night Sammenligning af indikatoren L den med de hidtil brugte L Aeq - indikatorer KORTGRUNDLAG, BEREGNINGSPRÆCISION, GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE DATA Kortgrundlag Placering og tæthed af beregningspunkter Terrænforløb, støjafskærmninger m.v Terrænets akustiske egenskaber Bygninger Oversigt over topografiske data Demografiske data og opgørelse af antal støjbelastede boliger og borgere BEREGNINGSMODELLER Beskrivelse af Nord Harmonoise 40 5 GENNEMFØRELSE AF STØJKORTLÆGNING STØJ FRA VEJTRAFIK Omfanget af kortlægningerne Hvordan gribes støjkortlægningerne an Trafikale forudsætninger Vejbelægninger Systematisk registrering af beregnings- og kortlægningsgrundlag STØJ FRA JERNBANER 53 3

4 Kortlægningsomfang Fremgangsmåde ved støjkortlægning Trafikforudsætninger Miljøgodkendte lufthavne og flyvepladser Beregning af flystøj STØJ FRA FLYTRAFIK 55 STØJ FRA VIRKSOMHEDER I BYOMRÅDER Miljøgodkendte virksomheder Beregning af støj fra virksomheder 57 STILLEOMRÅDER HVAD ER ET STILLEOMRÅDE PLANLÆGNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF UDPEGNING AF 60 STILLEOMRÅDER UDPEGNING AF STILLEOMRÅDER I BYER UDPEGNING AF STILLEOMRÅDER I DET ÅBNE LAND RAPPORTERING TIL MILJØSTYRELSEN GENERELLE OPLYSNINGER STØJDATA Dataformater for de grafiske støjkort Dataformater for opgørelserne af boliger, personer og arealer STILLEOMRÅDER 73 8 OFFENTLIGGØRELSE AF STØJKORTENE DEL III: STØJBEKENDTGØRELSENS KRAV TIL STØJHANDLINGSPLANER STØJBEKENDTGØRELSENS KRAV TIL STØJHANDLINGSPLANER INDHOLDET AF STØJHANDLINGSPLANEN INDHOLD AF EN STØJHANDLINGSPLAN IKKE ALLE STØJENDE AKTIVITETER ER OMFATTET AF 78 STØJBEKENDTGØRELSEN DISPOSITION AF STØJHANDLINGSPLANEN HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE AF TØJHANDLINGSPLANEN 11.1 HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE I STØRRE, SAMLEDE BYOMRÅDER 82 Forslag til tidsplan for udarbejdelse af støjhandlingsplaner i byområder ved første fase: HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE UDEN FOR BYOMRÅDER 85 DEL IV IDÉKATALOG TIL BRUG VED UDARBEJDELSEN AF STØJHANDLINGSPLANER VEJLEDENDE STØJGRÆNSER 12.1 GRÆNSEVÆRDIER TIL PLANLÆGNINGSBRUG FOR VIRKSOMHEDER REGULERING AF STØJ I STILLEOMRÅDER VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE 13.1 PLANLÆGNING

5 13.2 VEJE Reduceret støjudsendelse fra veje Støjdæmpning under udbredelsen fra veje Støjdæmpning ved modtageren (veje) JERNBANER Reduceret støjudsendelse fra jernbaner Støjdæmpning under udbredelsen fra jernbaner Støjdæmpning ved modtageren (jernbaner) VIRKSOMHEDER Reduceret støjudsendelse fra virksomheder Støjdæmpning under udbredelsen fra virksomheder Støjdæmpning ved modtageren (virksomheder) LUFTHAVNE Reduceret støjudsendelse fra lufthavne Støjdæmpning under udbredelsen fra lufthavne Støjdæmpning ved modtageren (lufthavne) STILLEOMRÅDER ØKONOMISKE ANALYSER I STØJHANDLINGSPLAN STØJ, SUNDHED OG GENER SAMMENHÆNG MELLEM STØJKORTLÆGNING OG LOV OM PLANLÆGNING COST-BENEFIT ANALYSER 96 OMKOSTNINGSEFFEKTIVITETSANALYSER 97 HJÆLP TIL AT LAVE ANALYSERNE STØJ OG DENS EFFEKTER PÅ SUNDHED 102 STØJ OG SØVNFORSTYRRELSER 103 STØJ OG GENEVIRKNING Geneundersøgelser 104 STØJ OG BØRN 104 STØJBELASTNINGSTAL, SBT OFFENTLIGHEDENS INDDRAGELSE I MYNDIGHEDENS BESLUTNINGSPROCESSER VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR OFFENTLIGHEDENS INDDRAGELSE I BESLUTNINGSPROCESSER OFFENTLIGHEDEN ER IKKE EN HOMOGEN GRUPPE IDENTIFICERING AF OG DIALOG MED RELEVANTE AKTØRER PLANLÆGNING OG STØJKONSEKVENSOMRÅDER 109 PLANLÆGNING OG REGULERING 110 BEREGNING AF STØJBELASTNING TIL PLANLÆGNINGSBRUG 111 LOKALPLANENS BESTEMMELSER OM STØJBESKYTTELSE Bestemmelser om anlæg af støjvold, mur, skærm, mv Bestemmelser om afskærmende placering af bygninger og bebyggelser, mv Bestemmelser om isolering af nye bygninger til sikring af det indendørs støjniveau 113 5

6 6

7 Indledning Formålet med denne vejledning er at give anvisninger på, hvordan støjkortlægning udføres og støjhandlingsplaner efterfølgende kan udarbejdes på baggrund af støjkortlægningerne. Vejledningen indeholder herudover anvisninger på, hvordan data fra kortlægningerne indrapporteres til Miljøstyrelsen. Anvisningerne er til de kommuner og andre offentlige myndigheder, der er ansvarlige for at udarbejde støjkort og handlingsplaner. Vejledningen retter sig således først og fremmest til de pågældende myndigheder, og til de konsulenter, som myndighederne eventuelt måtte tilknytte til opgaven. Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (støjdirektivet) er implementeret ved bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen). Støjbekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj og for udarbejdelse af handlingsplaner med henblik på at forebygge og reducere ekstern støj, når det er nødvendigt, og navnlig når støjbelastningen kan indebære skadelige virkninger for menneskers sundhed, samt med henblik på at opretholde et acceptabelt støjmiljø. I støjbekendtgørelsen fastsættes også regler, der skal sikre, at oplysninger om ekstern støj og dens virkninger stilles til rådighed for offentligheden. Vejledningen beskriver som hovedregel den mindst omfattende fremgangsmåde, der netop er tilstrækkelig til at opfylde de betingelser og krav, som er fastlagt i støjdirektivet. Nogle steder omtales dog flere forskellige metoder, der kan vælges imellem. Den enkelte kommune eller myndighed er frit stillet til at vælge mellem disse metoder, og der er også frihed til at lade støjkortlægningen omfatte flere støjkilder og flere områder end de, der som minimum er krævet. Ovennævnte fremgangsmåder, som netop opfylder støjdirektivet, er ved bilag 5 til støjbekendtgørelsen fastlagt som bindende krav til gennemførelsen af støjkortlægningerne, til indrapportering af resultaterne af kortlægningerne til Miljøstyrelsen og til indholdet af de efterfølgende støjhandlingsplaner, som skal udarbejdes af de myndigheder, der har kortlagt støjen. Det er nødvendigt, at disse anvisninger følges, for at støjkortene kan sammenholdes og for at de kan udgøre et sammenhængende landsdækkende støjkort. Denne vejledning skal ses i sammenhæng med Miljøstyrelsens øvrige vejledninger om ekstern støj, dog først og fremmest: Trafikstøj i boligområder, vejledning nr. 3, 1984 (under revision) Støj og vibrationer fra jernbaner, vejledning nr. 1, 1997 (under revision) Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5, 1984, og Støj fra flyvepladser, vejledning nr. 5,

8 8

9 1 Forord Vejledningen falder i fire dele. Del I omfatter kapitel 2 og 3 og beskriver omfanget af kortlægningerne og hvilke myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse og for den efterfølgende udarbejdelse af støjhandlingsplaner. I Del II, som omfatter kapitel 4 8, beskrives gennemførelsen af støjkortlægningerne, indrapporteringen af resultaterne til Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens offentliggørelse af kortlægningerne i detaljer. Del III omfatter kapitel 9 11, og giver en uddybende beskrivelse af støjbekendtgørelsens bindende krav til indholdet og offentliggørelsen af støjhandlingsplanerne. Del IV omfatter kapitel 12 17, og indeholder et idékatalog med forslag til tiltag, som myndigheden kan anvende til at udfylde den bindende ramme med, eller som myndigheden kan anvende som grundlag for sine vurderinger og analyser. En nærmere beskrivelse af de enkelte kapitler findes i nedenstående læsevejledning. 1.1 Læsevejledning Del I Kortlægningernes omfang og ansvarlige myndigheder: Del I indledes i kapitel 2 med en generel oversigt over hvilke kilder og byområder, der er omfattet af kortlægningerne og med en beskrivelse af indholdet af de støjkort, der repræsenterer resultatet af kortlægningerne. I kapitel 3 bringes en oversigt over hvilke myndigheder, der er ansvarlig for kortlægningerne og hvilke anlæg og virksomheder disse myndigheder skal kortlægge samt udarbejde støjhandlingsplaner for. Del II - Støjkortlægning: Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de generelle principper for gennemførelsen af støjkortlægningerne, herunder en beskrivelse af de ny støjindikatorer L den og L night. Kapitlet beskriver endvidere hvilke grundkort og hvilke geografiske og demografiske data, der danner grundlag for kortlægningerne. Metoder til opgørelse af antal støjbelastede boliger og personer beskrives ligeledes. Endelig indeholder kapitlet en kort introduktion til Nord2000, som er den beregningsmodel, der skal anvendes ved kortlægningerne af støj fra vej- og jernbanetrafik. I kapitel 5 redegøres der nærmere for hvordan kortlægningerne af støj fra vejtrafik (afsnit 5.1), støj fra jernbanetrafik (5.2), støj fra virksomheder (5.3) og støj fra lufthavne (5.4) skal gennemføres. Forskellene på kortlægningerne indenfor og udenfor større, samlede byområder beskrives tillige. Kapitel 6 beskriver, hvordan kommunerne kan udpege stilleområder både i byer og i det åbne land og anvende disse områder som et led i støjplanlægningen i kommunen. I kapitel 7 redegøres der for hvilke data, der skal indrapporteres til Miljøstyrelsen, for de formater disse data skal foreligge i og for, hvordan indrapporteringen skal foregå. 9

10 Kapitel 8 beskriver kort, hvordan de indberettede støjkort og opgørelser af støjbelastede boliger og personer vil blive offentliggjort via Miljøstyrelsens hjemmeside. Del III Støjbekendtgørelsens krav til støjhandlingsplaner: Del III indledes i kapitel 9 med en introduktion om de støjhandlingsplaner, som skal udarbejdes på baggrund af de foretagne støjkortlægninger. I kapitel 10 beskrives de elementer, der indgår i handlingsplanerne og det beskrives hvordan planen kan anvendes til håndtering af støjproblemer relateret til de kortlagte støjkilder. Kapitel 11 beskriver proceduren, der benyttes ved offentliggørelse og høring af støjhandlingsplaner, herunder hvordan de forskellige myndigheder, der støjkortlægger i byområder, koordinerer handlingsplanerne. Del IV - Idékatalog til brug for udarbejdelsen af støjhandlingsplaner: Kapitel 12 refererer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de forskellige typer af støj. Kapitlet indeholder vejledende grænseværdier til planlægningsbrug for virksomhedsstøj, udtrykt ved L den og giver anbefalinger til brug for regulering af støjen i stilleområder. Der kan ikke for tiden opstilles vejledende grænseværdier for stilleområder. Kapitel 13 indeholder beskrivelser af de virkemidler, der kan bringes i anvendelse i forbindelse med reduktion af støj, og en beskrivelse af hvordan støjkonflikter kan forebygges gennem planlægning. For de enkelte støjkilder er der en kort omtale af mulige tekniske tiltag til reduktion af støjen fra disse kilder og kapitlet afsluttes med en omtale af, hvordan stilleområder kan indgå som et element i handlingsplanerne. I kapitel 14 gives der en kort omtale af metoder til økonomisk analyse af hvilke virkemidler/indsatser, der giver mest støjreduktion i forhold til omkostningerne og der gives eksempler på sådanne analyser. Kapitel 15 omhandler sammenhængen mellem støj, gener og sundhed. Støjens genevirkninger, effekterne på menneskers sundhed og støjens betydning for søvnforstyrrelser omtales. Endvidere omtales brugen af støjbelastningstal (SBT) i forbindelse med myndighedernes prioritering af støjbekæmpelsen. Vejledningens kapitel 16 redegør processerne ved offentliggørelse og høring af handlingsplanerne. Der gives eksempler på, hvordan offentligheden kan informeres om handlingsplanerne og om deres mulighed for deltagelse i høringsprocessen, og de forskellige aktører, som kan være deltagere i høringerne, omtales. Kapitel 17 beskriver hvordan støjkortlægningerne og de tilknyttede handlingsplaner kan sammenknyttes med den indsats, der i forbindelse med planlægning gøres for at forebygge støjproblemer, både for at sikre en bedre udnyttelse af de udarbejdede støjberegninger og af den øgede offentlige opmærksomhed om støjbelastningen. 10

11 1.2 Definitioner Støjbekendtgørelsen har i 2 en liste med definitioner af de centrale begreber. Nedenfor er nogle af bekendtgørelsens definitioner uddybet. 1) Ekstern støj: I forbindelse med støjkortlægning og handlingsplaner forstås ved 'ekstern støj' uønsket eller skadelig lyd fremkommet udendørs ved menneskers aktiviteter, herunder støj fra transport, vej-, jernbane- eller flytrafik og fra (i)-mærkede virksomheder. 2) Grænseværdi: Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for forskellige støjtyper. Grænseværdierne, som er udtryk for en miljømæssigt set acceptabelt støjbelastning, fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger for de pågældende typer af støj. 3) Gene: Den gennemsnitlige grad af gener fra ekstern støj, som kan fastlægges fx ved beboerundersøgelser, hvor grupper af mennesker udsat for samme støjniveauer interviewes. Den individuelt oplevede gene kan afvige stærkt fra den gennemsnitlige. 4) Større vej: En regional, national eller international vej, hvor der passerer over 3 mio. køretøjer om året, og som er udpeget eller afgrænset i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 1 er en udtømmende liste over de større veje, der skal kortlægges i ) Større jernbane: En jernbane, hvor der passerer over tog om året, og som er udpeget eller afgrænset i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 2 anfører de større jernbaner, der skal kortlægges i ) Større lufthavn: En civil lufthavn med mere end operationer om året (en operation er en start eller en landing), og som er udpeget i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 3 anfører de tre større lufthavne i landet. 7) Større, samlet byområde: En del af et område med et indbyggertal på over personer, som er udpeget eller afgrænset i medfør af 14 i støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 4 angiver de kommuner, der tilsammen udgør det større, samlede byområde, som skal kortlægges i ) Stilleområde i et større, samlet byområde: Et område, som er afgrænset af kommunen, og som ikke fra nogen støjkilde udsættes for en L den -værdi på over 55 db. 9) Stilleområde i det åbne land: Et område, som er afgrænset af kommunen, og som ikke forstyrres af støj fra trafik, industri eller fritidsaktiviteter. 10) Stille facade: 11

12 En boligfacade, hvor støjniveauet er mindst 20 db lavere end på den mest belastede facade og hvor støjniveauet samtidig er lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for alle 1 de relevante støjtyper. 11) Særlig isolering mod støj: En bolig har særlig isolering mod støj, hvis den indendørs støjbelastning er reduceret ved særligt lydisolerende vinduer, tagkonstruktioner, facadebeklædninger eller lignende. Særlig isolering mod støj kan være opnået som følge af et støjdæmpningsprojekt eller program, hvor flere boliger i området er isoleret for at reducere støjbelastningen i eksisterende boliger, eller der kan være tale om nyere boliger, der er opført med særlig isolering for at opfylde grænseværdierne i Bygningsreglementet. 12) Støjindikator: Et fysisk mål til beskrivelse af ekstern støj, som har sammenhæng med en skadelig virkning. Der opereres med to støjindikatorer til støjkortlægning og støjhandlingsplaner: L den og L night, se afsnit 4.1 i denne vejledning. 13) Støjkort: Et kort bestemt til vurdering af støjeksponeringen i et bestemt område fra de kortlagte støjkilder eller til generelle prognoser for det pågældende område. 14) Støjhandlingsplan: En plan med foranstaltninger beregnet på håndtering af støjproblemer og - virkninger, herunder om fornødent støjreduktion. 1 En bolig har således ikke en stille facade, hvis den på den ene side er belastet med vejtrafikstøj og på den anden side støj fra jernbaner eller virksomheder over grænseværdierne for disse typer støj. 12

13 Del I - Kortlægningernes omfang og ansvarlige myndigheder 13

14 14

15 2 Støjbekendtgørelsens krav til støjkortlægning Det fremgår af støjbekendtgørelsen (bek. nr. 717 af 13. juni 2006), at der skal udarbejdes støjkort for alle større veje, jernbaner og lufthavne samt for større, samlede byområder. I større, samlede byområder kortlægges støjen fra veje og jernbaner samt fra eventuelle lufthavne og flyvepladser og fra de (i)-mærkede virksomheder (IPPC-virksomheder). Kortlægningerne skal gennemføres hvert 5. år. Den første kortlægning i 2007 og de efterfølgende kortlægninger, der skal gennemføres fra og med 2012, omfatter følgende kategorier af større veje, jernbaner, lufthavne og større, samlede byområder: Tabel 2.1 Støjkortlægningernes omfang og fremover Større veje > 6 mio. køretøjer/år (> ÅDT) >3 mio. køretøjer/år (> ÅDT) Større jernbaner Større lufthavne Større, samlede byområder Støjkilder, der skal kortlægges i større, samlede byområder > togpassager/år (>165 togp./døgn) > togpassager/år (>82 togp./døgn) > operationer/år > operationer/år > indbyggere > indbyggere Veje, jernbaner, lufthavne og flyvepladser og IPPC virksomheder Veje, jernbaner, lufthavne og flyvepladser og IPPC virksomheder I forbindelse med støjkortlægningen kan kommunen udpege stilleområder både i og udenfor byområder. I større, samlede byområder er det en betingelse, at støjniveauet ikke overstiger L den 55 db fra nogen kilde, som således er grænseværdi for udpegning af stilleområder i disse områder. For stilleområder udenfor større, samlede byområder er der ikke en sådan grænseværdi. Det bemærkes, at udpegningen af hvilke konkrete infrastrukturanlæg og virksomheder samt kommuner i byområder, der skal kortlægges, fremgår af bilag til støjbekendtgørelsen, som omfatter kortlægningerne i Bilaget vil efterfølgende blive revideret forud for kortlægningerne i 2012, 2017 osv. på baggrund af udviklingen af de pågældende infrastrukturanlæg (trafikmængde og lokalisering) og udviklingen i de større byområder i Danmark (befolkningstal og bystruktur). Støjkortene skal beskrive situationen i kalenderåret forud for kortlægningsfristerne og de data om driftsforhold (f.eks. trafikoplysninger), der ligger til grund for støjberegningerne, må højst være 3 år gamle. Dette 15

16 krav omfatter ikke oplysninger om støjudsendelsen (kildedata) fra køretøjer, tog og flyvemaskiner, idet disse indgår som standardiserede værdier i de støjberegningsmetoder, der skal anvendes ved kortlægningerne. De første støjkort skal beskrive situationen i De data, der anvendes og lægges til grund for udvælgelsen af de vej- og jernbanestrækninger, lufthavne og virksomheder, der skal kortlægges, ikke må være fra før Såfremt myndighederne påbegynder kortlægningerne inden udløbet af 2006, må kortlægningerne foretages på baggrund af en fremskrivning af data fra årene 2005, 2004 eller Tilsvarende overvejelser skal gennemføres for de efterfølgende kortlægninger (2012 og fremover). Det er, som det fremgår, ikke alle støjende aktiviteter, der skal kortlægges i medfør af støjbekendtgørelsen. Der er således adskillige veje og andre infrastrukturanlæg, virksomheder og støjende fritidsanlæg (skydebaneanlæg, motorsportsanlæg m.v.), som ikke er omfattet af kravene i bekendtgørelsen. Støj fra militære aktiviteter er heller ikke omfattet. Kommuner og andre myndigheder kan imidlertid vælge at støjkortlægge flere aktiviteter end de, der er omfattet af bekendtgørelsens krav, og også at kortlægge andre byområder, hvis der er et politisk ønske herom. Hensigten med støjkortlægningerne er, at både myndighederne og offentligheden kan få et overblik over den samlede støjsituation. Dette overblik kan udnyttes til: Hvor støjbelastningen er for høj, at prioritere støjbekæmpelse med henblik på at reducere støjen, når det er nødvendigt og navnlig når støjbelastningen kan indebære skadelige virkninger for menneskers sundhed At forebygge støjproblemer, eksempelvis ved at planlægning af nye støjende anlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til boliger og andre støjfølsomme anvendelser, og at nye boliger placeres på steder, hvor der er tilstrækkelig lav støjbelastning. At beskytte stille områder, fx støjsvage naturområder og parker. De oplysninger, der ligger til grund for støjkortlægningen, stammer fra forskellige myndigheder. Det er således forskellige myndigheder, der udarbejder støjkort for flystøj, vejstøj og togstøj. I de samlede byområder sørger kommunen dog for en koordinering af støjkortlægningen indenfor sit område. Det samlede støjkort opstår, når de enkelte myndigheder indrapporterer deres bidrag til støjkortlægningen til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør oplysningerne, således at støjkortene bliver tilgængelige via Internettet både på grafisk form (støjkort for de enkelte støjkilder) og i form af tabeller over antal støjbelastede boliger og personer. Støjkort består af følgende dele: For større, samlede byområder: En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 75 db og derover, beregnet som L den i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 70 db og derover, beregnet som L night i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. 16

17 En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 75 db, beregnet som L den i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 70 db, beregnet som L night i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane, lufthavn og virksomheder. En generel beskrivelse af de veje, jernbaner, lufthavne og virksomheder, der indgår i støjkortet. Hvis der foreligger tal for det og det er relevant, en oversigt (tabeller) med det inden for ovennævnte støjintervaller anslåede antal boliger, der har særlig isolering mod den pågældende støj, antallet af personer, der bor i disse boliger, samt antallet af boliger med en stille facade, og antallet af personer, der bor i sådanne boliger. Udpegede stilleområder For større veje, jernbaner og lufthavne: En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 75 db og derover, beregnet som L den i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavn. Det skal fremgå af kortet, hvor der er landsbyer, byer og større, samlede byområder indenfor støjzonerne. En grafisk præsentation af støjzonerne db, db, db, db og 70 db og derover, beregnet som L night i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavn. Det skal fremgå af kortet, hvor der er landsbyer, byer og større, samlede byområder indenfor støjzonerne. En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der bor i boliger uden for større, samlede byområder, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 75 db, beregnet som L den i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavne. En oversigt (tabeller) over det anslåede antal af boliger og antal af personer, der bor i boliger uden for større, samlede byområder, der udsættes for støjbelastning i intervallerne db, db, db, db og mere end 70 db, beregnet som L night i frit felt ved facaden i både 1,5m og 4m højde for hver af støjkilderne: vej, jernbane og lufthavne. En generel beskrivelse af de veje, jernbaner og lufthavne, der indgår i støjkortet, samt af omgivelserne - er der tale om fx byområder, landsbyer eller åbent land? Hvis der foreligger tal for det og det er relevant, en oversigt (tabeller) med det inden for ovennævnte støjintervaller anslåede antal boliger (uden for større, samlede byområder), der har særlig isolering mod den pågældende støj, antallet af personer, der bor i disse boliger, samt antallet af boliger (uden for større, samlede byområder) med en stille facade, og antallet af personer, der bor i sådanne boliger. En opgørelse af det samlede areal, som er belastet med L den i intervallerne db, db, db, db og 75 db og derover, samt overslag over hvor mange boliger og personer der i alt befinder sig i disse områder. Eventuelle større, samlede byområder skal medregnes i denne 17

18 opgørelse. Det støjbelastede areal skal opgøres som et brutto areal, således at bygninger, veje, parker og søer mv. medregnes. Udpegede stilleområder udenfor større, samlede byområder: I det omfang der er udpeget stilleområder, skal disse fremgå af støjkortene. 18

19 3 Ansvarlige myndigheder De myndigheder, der skal støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner, er: Miljøministeriet Transport- og Energiministeriet De regionale trafikselskaber Kommunalbestyrelserne Den myndighed, der har det miljømæssige myndighedsansvar for en IPPCvirksomhed eller for et konkret infrastrukturanlæg (veje, jernbaner og lufthavne/flyvepladser), er ansvarlig for at støjkortlægge virksomheden/anlægget. Som hovedregel skal myndighederne udarbejde støjhandlingsplaner for den virksomhed/det anlæg, de har støjkortlagt. I kommunernes handlingsplaner for vejstøj skal der tages højde for støjen fra statsveje og fra veje i nabokommuner, men kommunerne skal ikke udarbejde handlingsplaner for disse veje, da dette skal gøres af henholdsvis Vejdirektoratet og nabokommunen. I den udtrækning kommunerne har udpeget stilleområder uden for større, samlede byområder, skal foranstaltninger til beskyttelse heraf fremgå af de handlingsplaner kommunerne skal udarbejde. I større, samlede byområder skal de enkelte kommuner koordinere de individuelle handlingsplaner fra de myndigheder, der har udarbejdet handlingsplaner for jernbaner, statsveje, lufthavne eller virksomheder, der bidrager til støj i kommunen men hvor kommunen ikke er myndighed. Kommunen er ansvarlig for den offentlige høring af den samlede plan. Dette fremgår af støjbekendtgørelsens kapitel 3 og 4. I det følgende redegøres kort for, hvilke støjkilder de enkelte myndigheder skal støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner for. 3.1 Miljøministeriet Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) er ansvarlig for kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplaner for følgende støjkilder: IPPC-virksomheder, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og hvor miljøministeren har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed i medfør af miljøbeskyttelsesloven 2 og godkendelsesbekendtgørelsen 3 (mærket med både (i) og (s) i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen) eller hvor tilsyns- og 2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25/8/2001 af lov om miljøbeskyttelse. 3 Listen over godkendelsespligtige virksomheder samt over hvilke myndigheder, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen. 19

20 godkendelseskompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 82. Større lufthavne, hvor tilsyns- og godkendelseskompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 82. Øvrige lufthavne og flyvepladser, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og hvor tilsyns- og godkendelseskompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens Transport- og Energiministeriet Transport- og Energiministeriet er ansvarlig for kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplaner for følgende støjkilder: Større statslige jernbaner, herunder S-banen Øvrige statslige jernbaner, som bidrager til støj i større, samlede byområder Den københavnske metro Jernbanestrækningerne på Storebæltsforbindelsen og på den danske del af den faste forbindelse over Øresund Øresundsbanen Større statsveje Vejnettet på Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og den danske del af den faste forbindelse over Øresund Øvrige statsveje, som bidrager til støj i større, samlede byområder (kun handlingsplaner) 3.3 De Regionale Trafikselskaber De Regionale Trafikselskaber er ansvarlige for kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplaner for følgende støjkilder: Større private baner ejet af trafikselskaberne Øvrige private baner, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og som er ejet af trafikselskaberne 3.4 Kommuner Kommunerne er ansvarlige for kortlægning og støjhandlingsplaner for: Kommuneveje, som bidrager til støj i større, samlede byområder jf. afsnit For veje, der ligger i nabokommuner, men som bidrager til støjen i en kommune i et byområde, er det kommunen i byområdet, hvor støjen forekommer, der kortlægger støjen. Kommuneveje udenfor større, samlede byområder, som opfylder kriterierne i tabel 2.1 og som kommunen er vejmyndighed for i medfør af vejloven Statsveje, som bidrager til støj i større, samlede byområder (kun kortlægning, idet Vejdirektoratet er ansvarlig for udarbejdelse af evt. støjhandlingsplaner for disse veje). IPPC-virksomheder, som bidrager til støj i større, samlede byområder, og hvor kommunen har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed i 20

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Miljø Nyt Nr. 51 2000 Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Støjkortlægning af nordvestlige bydele i København ved anvendelse af digitale kort og data fra BBR- og CPR-registre Jakob Høj TetraPlan

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Støjkortlægning 2010 Større veje

Støjkortlægning 2010 Større veje Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Støjhandlingsplan 2010 Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Dato: 08.04.2010 Notatnummer: 2219041.01 Rev: 1 Udarbejdet af: JaH/SFJ Kontrolleret / godkendt:

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

KAPITEL I TRAFIKSTØJ

KAPITEL I TRAFIKSTØJ KAPITEL I TRAFIKSTØJ I.1 Indledning Støj opfattes subjektivt Støj er en kilde til gener og kan påvirke helbredet negativt Analyserer omkostninger ved trafikstøj Støj er betegnelsen for uønsket lyd, der

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv.

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Betænkning nr.1391 afgivet af Trafikministeriets Ekspertudvalg Trafikministeriet København 2000 Forord Ekspertudvalget er nedsat

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-34-3 ISBN: 978-87-93184-33-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2014

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Støj fra motorsportsbaner

Støj fra motorsportsbaner Støj fra motorsportsbaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 11 1.1.4 Gokart

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøj - en manual

Beregning af vejtrafikstøj - en manual Beregning af vejtrafikstøj - en manual Rapport 240 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33 Fax.: 33 15 63 35 Titel Beregning af vejtrafikstøj - en manual

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere