Årsrapport LEGO Koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2006 LEGO Koncernen

2

3 Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] Resultatopgørelse: Nettoomsætning Omkostninger (6.475) (6.582) (6.252) (7.902) (8.795) Resultat før særlige samt finansielle poster og skat (1.110) 806 Nedskrivning af anlægsaktiver (723) (172) Restruktureringsomkostninger (112) (104) (502) (283) Resultat af primær drift (1.162) (1.565) 806 Finansielle poster 34 (3) (75) 67 (189) Resultat før skat (1.237) (1.498) 617 Årets resultat af fortsættende aktiviteter (1.473) (953) 348 Resultat af ophørende aktiviteter 174 (458) 18 (22) Årets resultat (1.931) (935) 326 Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 410 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (925) (1.070) (29) (560) (1.003) Samlede pengestrømme (215) (290) Nøgletal i %: Bruttomargin 64,6 58,0 57,7 61,3 70,0 Overskudsgrad (ROS) 19,5 6,5 (18,4) (23,0) 8,4 Nettomargin 18,3 7,2 (30,6) (13,8) 3,4 Egenkapitalforrentning 34,4 18,1 (46,3) (16,7) 4,6 ROIC I 65,4 19,1 1,2 (12,8) 8,2 ROIC II 93,2 23,2 (23,6) (18,3) 8,2 Soliditetsgrad 52,4 46,7 36,4 48,7 51,6 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 61,3 57,1 46,3 48,7 51,6 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte (fortsættende aktiviteter) Gennemsnitligt antal heltidsansatte (ophørende aktiviteter) Definitioner på nøgletal fremgår af Anvendt Regnskabspraksis.

4 n e t t o o m s æ t n i n g [ d k k m i o. ] r e s u ltat a f p r i m æ r d r i f t [ d k k m i o. ] (400) (800) (1.200) (1.600) a k t i v e r i a lt [ d k k m i o. ] s o l i d i t e t s g r a d i n k l. a n s va r l i g l å n e k a p i ta l 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % i n v e s t e r i n g e r i m at e r i e l l e a n l æ g s a k t i v e r [ d k k m i o. ] f r i e p e n g e s t r ø m m e f ø r f i n a n s i e r i n g [ d k k m i o. ]

5 indhold i n d h o l d Forord BERETNING: ÅRETS Resultat 2006 Årets resultat Markeds- og salgsudvikling GENOPBYGNING AF VIRKSOMHEDEN OG LEGO BRANDET Tre faser Grundlaget er et premium brand Tre temaer i strategiens anden fase En nicheposition på det globale marked Udvikling af forholdet til stakeholders SELSKABS- OG KAPITALSTRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE Aktionærer Bestyrelse Direktion og koncernledelse Risikostyring STAKEHOLDERS RESULTATER I 2006 OG VEJEN FREM Produktkvalitet og -sikkerhed Code of Conduct Arbejdsmiljø Miljø Forretningsintegritet Velgørenhed MedarbejdernE Forandringsledelse FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6 Årsrapport 2006

7 FORORD Et godt år for LEGO Koncernen LEGO produkter giver børn ubegrænsede muligheder for sjov og kreativ leg, samtidig med at de stimulerer børnenes motoriske færdigheder, sociale intelligens og systematiske tænkning. Denne læring gennem leg og LEGO produkternes høje kvalitet gør dem tidløse og vedkommende for børn og voksne. Produkternes relevans afspejles tydeligt i de økonomiske resultater for 2006, som blev væsentligt bedre end forventet. Da 2006 var et år uden filmlanceringer til at støtte de licensbaserede produkter, var det forventet, at salget ville udvise et mindre fald, og at indtjeningen ville være uændret i forhold til Imidlertid steg omsætningen, og indtjeningen blev mere end fordoblet. Da årets fokus først og fremmest har været forbedring af lønsomheden, betragter vi de opnåede resultater i 2006 som særdeles tilfredsstillende. Den hidtidige rekonstruktion af LEGO Koncernen har været effektiv, og den første fase af den langsigtede strategi er succesfuldt gennemført. I 2006 er de første skridt af anden fase i strategien taget, idet blandt andet ledelsesstrukturen er tilpasset. Desuden er påbegyndt en fremtidsrettet justering af selskabsstrukturen, som er i overensstemmelse med LEGO Koncernens og ejerfamiliens behov, og som sikrer fortsat familieeje. Årets gode resultater er nået gennem en meget stor og dedikeret indsats fra LEGO Koncernens medarbejdere. Den gennemgribende ændring, som virksomheden gennemgår i disse år, kan kun finde sted gennem en imponerende og målrettet indsats fra medarbejderne. Både ejerne og bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak for denne præstation. Denne indsats er særligt påskønnelsesværdig, da 2006 har budt på nye store udfordringer for medarbejderne. Især har beslutningen om udflytning af størsteparten af virksomhedens produktion været en hård belastning for store grupper af ansatte. Det er imidlertid af afgørende betydning for virksomhedens langsigtede succes, at LEGO Koncernen kan tilpasse sig og drage fordel af globaliseringens vilkår. De kommende år vil fokusere på en bæredygtig udvikling af virksomheden, hvor ikke alene de økonomiske resultater tæller. LEGO Koncernen skal skabe værdi for alle sine stakeholders. Det er store, men essentielle ambitioner for en virksomhed, der vil fastholde sine helt unikke værdier og aktiver. Bestyrelsen er overbevist om, at den strategi, der vil fortsætte i de kommende år, er den rette til at skabe en sådan bæredygtig forretning. Strategien udnytter LEGO brandets enestående position: et fantastisk kreativt produkt, en høj produktkvalitet og en ekstraordinær tæt kontakt til brugerne. Rejsen mod bæredygtighed og værdiskabelse for alle stakeholders er ikke nem, og mange store udfordringer og forhindringer skal overvindes, før målet er nået. Men et væsentligt skridt på vejen er taget med de gode resultater i Billund, februar 2007 Mads Øvlisen Bestyrelsesformand Årsrapport 2006

8

9 BERETNING 2006 Årets resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2006 DKK mio. mod DKK 456 mio. i Resultatet er markant bedre end forventningerne ved årets start samt efter første halvår og betragtes som særdeles tilfredsstillende. Koncernens egenkapital inkl. minoritetsinteresser steg fra DKK mio. til DKK mio., og soliditeten ved årets udgang er dermed 52,4% mod 46,7% ved udgangen af Stigning i omsætning og bedre margen Det særdeles tilfredsstillende resultat skyldes en øget omsætning samt forbedret bruttomargen og driftsøkonomi. LEGO Koncernens nettoomsætning steg 11% fra DKK mio. i 2005 til DKK mio. i Omsætningsstigningen er jævnt fordelt på alle virksomhedens markeder inklusive salg direkte til forbrugerne. Forventningerne til året var et mindre fald i omsætningen. Blandt de væsentligste årsager til omsætningsstigningen er, at detailhandlens lagre ved indgangen til 2006 var ekstraordinært lave. Disse er i løbet af året forøget til et sundere niveau. Dertil kommer, at salget af LEGO Star Wars produkterne ikke har oplevet tilnærmelsesvist så stort et fald som ventet i et år uden filmlancering. Endelig har salget af de relancerede, klassiske produktlinjer som LEGO City, LEGO DUPLO, LEGO MINDSTORMS og LEGO TECHNIC udviklet sig mere positivt end ventet. Den forøgede efterspørgsel har i løbet af året betydet, at virksomheden ikke fuldt tilfredsstillende har kunnet møde efterspørgslen fra detailhandlen. Forbedringen af bruttomargenen skyldes dels et forbedret produktmiks dels en mere effektiv pris- og rabatpolitik, herunder at mindre profitable produktlinjer er skåret væk. Dertil kommer en tæt på 100 procent udnyttelse af kapaciteten i produktionen samt i salg og markedsføring gennem det meste af året. Endelig oplever virksomheden nu den fulde effekt af de initiativer til omkostningsreduktion og effektivisering, der blev taget i 2004 og Det drejer sig blandt andet om forbedret effekt af kampagner, en væsentlig effektivisering af indkøbsarbejdet og nedbringelse af kompleksiteten i produktporteføljen. Licens- og royaltyomkostningerne udgjorde i 2006 DKK 517 mio. mod DKK 380 mio. året før. Posten omfatter væsentligst royalty til KIRKBI for brug af va- Årsrapport 2006

10 BERETNING 2006 remærker, herunder LEGO varemærket, men også licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder er indeholdt. Resultat før særlige samt finansielle poster og skat LEGO Koncernens resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev i mio. mod DKK 468 mio. i Overskudsgraden (ROS) blev i 2006 på 19,5% mod 6,5% i I de kommende år forventes et fald i indtjeningen og overskudsgraden, idet der vil blive foretaget investeringer i den fremtidige forretningsmodel. Der vil således være øgede udgifter i forbindelse med udflytning og omstrukturering af produktionen. Samtidig øges investeringerne i de langsigtede kunderelationer i form af bedre kundeservice, og der vil ligeledes være øgede IT-investeringer for at styrke virksomhedens operationelle platform. Virksomhedens langsigtede målsætning er fortsat en overskudsgrad (ROS) på 13,5%. Særlige poster En række tidligere foretagne hensættelser til restrukturering samt nedskrivninger af aktiver er i 2006 indtægtsført. Indtægtsførslerne er en følge af en ændret vurdering af virksomhedens rentabilitet, idet koncernen igen er blevet værdiskabende. Årsagen er en ændret vurdering af koncernens egen kæde af brand butikker, som betyder, at der bibeholdes flere butikker end forventet. Dette medfører indtægtsførsel til en værdi af DKK 144 mio. af tidligere foretagne hensættelser og nedskrivninger af aktiver. Endvidere er indtægtsført tidligere foretagne hensættelser og nedskrivninger på aktiver vedrørende produktion til en værdi af DKK 215 mio. Restruktureringsomkostninger og andre særlige poster på i alt DKK 79 mio. er udgiftsført i årets løb. I 2006 er der endvidere givet en gave på DKK 100 mio. fra LEGO Koncernen til LEGO Fonden. Den samlede nettoeffekt af særlige poster udgør herefter en indtægtsførsel på DKK 180 mio. Finansielle poster De finansielle poster blev forbedret med DKK 37 mio. i forhold til året før, hvilket skyldes en forbedret likviditet. Selskabsskat Selskabsskat udgør DKK 132 mio. mod DKK 125 mio. året før. Selskabsskatteprocenten er dermed 9%. LEGO Koncernens væsentligt forbedrede resultat har gjort det muligt at udnytte de skattemæssige underskud, der ikke tidligere har været aktiveret. Dette medfører en stigning i koncernens netto skatteaktiv, samt at årets effektive skatteprocent er væsentligt lavere end den danske selskabsskatteprocent på 28. Årets resultat Årets resultat blev DKK mio. mod DKK 505 mio. i Forrentning af egenkapitalen (ROE) blev i ,4% mod 18,1% i Balance og pengestrømme De samlede aktiver steg i 2006 med DKK mio. til DKK mio., hvilket primært skyldes en forbedret pengestrøm og dermed øgede likvide beholdninger. På baggrund af det forbedrede driftsresultat er afkastet af den investerede kapital (ROIC) i 2006 steget til 65,4% mod 19% i Årsrapport 2006

11 BERETNING 2006 Årets markant forbedrede resultat medførte, at egenkapitalen inkl. minoritetsinteresser blev forøget med ca. DKK 1,1 mia. til DKK mio., og soliditeten ved årets udgang er dermed 52,4% mod 46,7% ved udgangen af Den ansvarlige lånekapital udgjorde ved udgangen af 2006 DKK 800 mio. Beløbet omfatter et lån fra KIRKBI A/S, som er tilbagebetalt i begyndelsen af Koncernens finansielle ressourcer blev i 2006 påvirket positivt af pengestrømmen fra driften og i mindre omfang af salg af anlægsaktiver. Samtidig reduceredes de finansielle ressourcer på grund af øgede investeringer i produktionsudstyr, stigning i kortfristet gæld samt af udbyttebetaling. Markedet er fortsat præget af en voldsom konkurrence i detailleddet. Det medfører et stort pres på producenternes ydelser til detailhandlen i form af margen, leveringsservice og leveringssikkerhed. Samtidig fortsætter de seneste års tendens, til at børn i en stadig tidligere alder erstatter traditionelt legetøj med andre forbrugsgoder. Ved årets start var det forventet, at detailhandlens salg af LEGO produkter til forbrugerne ville falde i Dette var først og fremmest begrundet i virksomhedens fokus på indtjeningsforbedring frem for salgsvækst. Imidlertid blev forbrugersalget for året som helhed højere end året før. LEGO Koncernen har således opnået en stigning i sin globale markedsandel i Især i Norden, Benelux, Asien samt Australien er markedsandelene steget markant, mens der er opnået en mindre stigning i USA og i Tyskland. o m s æ t n i n g e n s f o r d e l i n g Central- og Sydeuropa - 28% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 33% Community, Education, Direct - 14% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 25% o m s æ t n i n g e n s f o r d e l i n g Markeds- og salgsudvikling Det globale marked for traditionelt legetøj udviste samlet set et svagt fald i Det dækker dog over regionale forskelle, idet især de amerikanske og tyske markeder, som er LEGO Koncernens største, oplevede mindre fald, mens de øvrige europæiske samt de asiatiske markeder gik frem med 1-5%. Central- og Sydeuropa - 27% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 32% Community, Education, Direct - 16% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 25% Årsrapport 2006

12

13 BERETNING 2006 Genopbygning - af virksomheden og LEGO brandet LEGO Koncernen er midt i gennemførelsen af den syvårige strategiplan, som blev påbegyndt i En strategi der har som formål at videreudvikle LEGO brandet som et synonym for kreative byggeoplevelser og rolleleg, som gør det sjovt at lære, fordi børnene lærer gennem leg. Grundlaget vil være en fundamental ændring af hele virksomhedens forretningsmodel dens processer, forretningsgange, struktur og ikke mindst tilgangen til stakeholders. Når denne rejse er fuldført, vil LEGO brandet være genopbygget og mere levedygtigt end nogensinde og samtidig tro mod sin historie, og dermed autentisk og originalt. Tre faser Koncernens strategi frem til 2010 er delt i tre faser: Overlevelse ( ), Profitabel kerneplatform ( ) og Organisk vækst (2009+). For hver af faserne er formuleret tre koncernprioriteter, som er gældende for alle forretningsområder, og som vurderes at være de tre mest afgørende at gennemføre, for at fasen som helhed lykkes. Den første fase, Overlevelse, iværksattes i 2004, hvor LEGO Koncernen påbegyndte en handlingsplan, der skulle bringe virksomheden ud af den finansielle krise, som var resultatet af flere års dårlige økonomiske resultater som følge af urentabel vækst. I årene 2004 og 2005 gennemførtes denne handlingsplan, som havde fokus på pengestrøm, tilpasning af omkostningerne og aktivmassen samt på stabilisering af driften, således at virksomheden igen kunne blive værdiskabende og dermed sikres som selvstændig, familieejet virksomhed. Som omtalt i årsrapporterne for 2004 og 2005 var koncernprioriteterne i første fase: 1...Etablering af en klar retning for LEGO Koncernen og en grundlæggende ændring af måden at drive forretning på. 2...Skærpet indsats for at forbedre konkurrenceevnen med særligt fokus på forhandlernes indtjening. 3...Reduktion af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver til en lavere omsætning / Stabilisere virksomheden (få kontrol) Overlevelse Turnaround Forbedre indtjening i kerneporteføljen Rebalancere kapital struktur Fortsat forbedre kerneforretningen Profitabel kerneplatform Forretningstransformation Vækst t Organisk vækst Styrkelse af brand årsrapport

14 BERETNING 2006 Mads Nipper Direktør Markets & Products Med udgangen af 2005 var denne første, toårige fase af den nye strategi succesfuldt gennemført, idet virksomheden stort set var gældfri, havde stabiliseret salget og forbedret indtjeningen stærkt, om end ikke til et tilstrækkeligt konkurrencedygtigt niveau. Koncernen tog således i 2006 hul på anden fase, hvor der over en treårig periode fokuseres på skabelsen af en profitabel, bæredygtig kerneplatform. Mens der i denne fase skal skabes grundlag for vækst fra 2009, er der ikke fokus på at opnå vækst i årene Da koncernen justerer sin forretning med henblik på øget indtjening, forventes et uændret salg, og en mindre tilbagegang i salget kan ikke udelukkes. Endvidere vil virksomheden i denne anden fase gennemgå en betydelig forandring af sin forretningsmodel, som kunne gøre forfølgelse af vækst yderst risikabel. Grundlaget er et premium brand Koncernen har sat en overskudsgrad (ROS) på 13,5% som langsigtet mål, hvilket sammen med betalingen af varemærkelicens betyder, at koncernen og varemærket tilsammen vil skabe et afkast, som kan måle sig med branchens bedste. Dette er helt i overensstemmelse med opfattelsen af LEGO brandet som et premium brand. Denne ambition afspejler virksomhedens strategi om at indtage en unik position, der bygger på det enestående LEGO system og den leg, det muliggør. Tro mod sit motto Det bedste er ikke for godt har LEGO Koncernen gennem snart 75 år leveret en meget høj kvalitet, som har sikret, at forbrugerne er kommet tilbage til LEGO produkterne igen og igen. Samtidig betyder det unikke LEGO system, at mange tusinde byggeelementer med lethed kan sættes sammen på et utal af måder og med tilsvarende lethed skilles ad igen. Jo flere LEGO klodser man har, jo mere kan man skabe. De to fundamentale former for leg, at skabe noget og at lege rollelege, støttes af LEGO systemets tre platforme, DUPLO, LEGO og TECHNIC. Dertil kommer, at den særlige kombination af systematik, logik og ubegrænset kreativitet skaber læring gennem leg på en helt særlig LEGO facon, der i en tidsalder med stadigt stigende krav til børns læring og evne til at løse komplekse problemer er skabt for fremtidens børn. Dette er årsagen til, at LEGO systemet ofte anføres som et helt særligt kreativt legemateriale af en række toneangivende organisationer og enkeltpersoner og benyttes som kreativt læringsmateriale på institutioner og skoler over hele verden. LEGO systemet og den leg, det muliggør, har så specielle egenskaber, at de er grundlaget for koncernens unikke position. Strategien er at skabe et produktudbud, der er tro mod historien, autentisk og samtidig originalt og moderne i sit udtryk. De seneste års resultater viser, at denne retning har god resonans med produktets brugere. Tre temaer i strategiens anden fase De tre koncernprioriteter i fasen Profitabel kerneplatform, dækkende perioden , er 12 årsrapport 2006

15 BERETNING 2006

16 BERETNING 2006 Iqbal Padda Direktør Global Supply Chain 1...udflytning og omstrukturering af forsyningskæden 2...Forbedring af lønsomheden i produktporteføljen 3...Forberedelse til vækst Udflytning og omstrukturering af forsyningskæden LEGO Koncernen har igennem hele sin historie haft tradition for at producere i umiddelbar nærhed af sine største markeder, dvs. i Vesteuropa og Nordamerika. Igennem det seneste årti er konkurrencesituationen på legetøjsmarkedet imidlertid væsentligt skærpet, og kravet til omkostningsreduktioner er tilsvarende øget for at sikre fremtidig rentabilitet. Samtidig er kvalitetsniveauet i en række lavomkostningslande løftet betragteligt, samtidig med at transportkommunikations- og transaktionsomkostninger ved at operere i disse lande er mindsket betydeligt. På den baggrund har LEGO Koncernen valgt at udflytte størsteparten af sin produktion fra de nuværende lokationer gennem en outsourcing til flere partnere. De nye produktionslokationer i Østeuropa og Mexico er valgt med henblik på at være tæt på koncernens hovedmarkeder i Europa og USA. Samtidig har virksomheden valgt at differentiere sin forsyningskæde med udgangspunkt i produkternes karakter og volumen samt salgskanaler. Udflytnings- og omstruktureringsprocessen, som påbegyndtes i 2006, vil være fuldt gennemført i De mest specialiserede og kompetencekrævende LEGO produkter vil fortsat blive fremstillet på koncernens danske fabrik i Billund. Dette sker for at fastholde en række vigtige kompetencer inden for støbning, bearbejdning og pakning i virksomhedens eget regi. Dette understøttes yderligere af, at en produktionsteknisk udviklingsfunktion, en såkaldt konceptfabrik, oprettes i tilknytning til den tilbageværende produktion i Billund. Nedlæggelse af arbejdspladser Udflytningen af op mod 80 procent af LEGO Koncernens produktion betyder, at et betydeligt antal stillinger i virksomhedens eget regi vil blive nedlagt i løbet af de kommende tre år. Pakkeri og distribution i Enfield, USA, lukkes i foråret 2007, hvilket medfører, at op til 300 medarbejdere mister deres job. I Billund betyder udflytningen af størstedelen af produktionen, at op til 900 stillinger nedlægges over de kommende tre år, startende i Outsourcingen medførte desuden, at aktiviteterne på LEGO Koncernens fabrik i Kladno, Tjekkiet, med ca. 600 medarbejdere pr. 1. august 2006 blev overtaget af elektronik- og produktionsvirksomheden Flextronics. En ny modelbyg-fabrik for marketingmaterialer, som også er beliggende i Kladno, og som blev taget i brug i 2006, vil stadig være en del af LEGO Koncernen. LEGO Koncernen har ønsket at give medarbejderne præcis information om den planlagte udflytning så tidligt som muligt, hvilket betød, at alle medarbejdere blev orienteret i juni En række aktiviteter er iværksat for at støtte medarbejderne, ligesom der arbejdes aktivt på at udleje eller sælge ikke udnyttede bygninger for derigennem at medvirke til fastholdelse af arbejdspladser på de berørte lokationer. Erfaringer LEGO Koncernen har i løbet af 2006 fået en række erfaringer med outsourcing. Dels er produktionen af DUPLO klodser flyttet til Flextronics fabrik i Ungarn, og dels er størsteparten af den europæiske distribution under udflytning 14 årsrapport 2006

17

18 BERETNING 2006 til logistikvirksomheden DHL Solutions, som har nyopført et distributionscenter i Jirny i Tjekkiet. Endelig er en del pakkeopgaver overført til den amerikanske emballage- og pakkeleverandør Sonocos fabrik i Polen. Overordnet vurderes den hidtidige outsourcing at være forløbet som planlagt og med det forventede niveau af indkøringsvanskeligheder. Eksempelvis stiller en udflytning store krav til dokumentation af processer og specifikationer, og det faktum, at LEGO produktionen hidtil er foregået internt i virksomheden, afspejles til en vis grad i mange underforståede eller uskrevne regler og processer. For at sikre den fremtidige produktkvalitet bliver disse regler og processer nu forklaret og indarbejdet gennem certificering og større deltagelse fra LEGO Koncernens side i underleverandørernes produktion. den fortsatte, meget omfattende udflytning. Forbedring af lønsomheden i produktporteføljen Helt grundlæggende satses der på LEGO produkter, der er differentierede og unikke. Det betyder også, at mindre lønsomme produkter og produktlinjer udfases. I løbet af 2006 har det betydet, at tre produktlinjer er udgået, nemlig LEGO BABY, LEGO QUATRO og LEGO CLIKITS. Samarbejdet med detailhandlen forbedres til stadighed, idet der arbejdes systematisk med margenforbedring for både forhandlerne og LEGO Koncernen. Det sker gennem målrettet forbedring af produktdesignet, optimering af produktionsplanlægning og distribu- Udflytningen af de første områder har været en lærerig proces for såvel LEGO Koncernen som leverandørerne og har givet en række meget væsentlige erfaringer til 16 årsrapport 2006

19 BERETNING 2006 tion samt styrket Key Account Management. Dertil kommer en målrettet indsats for at øge effekten af kampagner og promotions, samtidig med at omfanget af priskampagner væsentligt reduceres. Disse initiativer har vist de første gode resultater i I de kommende år vil LEGO Koncernen fortsat arbejde intenst med lønsomhedsforbedring på grundlag af øget indsigt i for eksempel strategisk prissætning og prioritering af produkter og markeder. Forberedelse til vækst I årene har LEGO Koncernen som første prioritet at forbedre sin lønsomhed frem for at skabe vækst. Organisk vækst vil være prioriteten i den tredje og sidste fase af virksomhedens syvårige strategiplan, dvs. fra I disse år arbejdes der derfor intensivt med at identificere produkter og initiativer, der kan skabe denne vækst. Grundlaget for væksten vil fortsat være LEGO Koncernens kerneværdier, kreativitet, kvalitet og sjov leg, ligesom LEGO klodsen og byggesystemerne stadig vil være basis for produktudviklingen. tager til stadighed nye former, og virksomhedens produktudvikling arbejder derfor systematisk med at videreudvikle de nuværende kendte legetemaer og produktlinjer på baggrund af grundig research hos børn og forældre om blandt andet legevaner, familiemønstre og boligforhold. Som fundament for udviklingsarbejdet er i 2006 foretaget en gennemgribende revision af metoderne til ide- og konceptudvikling. Dette har blandt andet ført til introduktion af virksomhedens egen udviklingsmodel, der fremover vil sikre en bred tilgang til innovation på tværs af produkt, kommunikation, processer og forretningsmodeller. Samtidig er virksomhedens kreative processer, metoder og værktøjer koblet op på den nye innovationsmodel for at sikre effektivitet og konsistens i arbejdet. Sidst men Børn og voksne vil også i fremtiden nyde den sjove og kreative leg. Legen årsrapport

20 BERETNING 2006 Lisbeth Valther Pallesen Direktør Community, Education. & Direct ikke mindst involveres såvel forbrugere som eksterne bureauer og opfindere i udviklingsprocessen for at sikre en øget træfsikkerhed i udviklingen af de nye legeoplevelser. Tæt kontakt til brugerne For yderligere at underbygge sin unikke position har LEGO Koncernen øget satsningen på at være i direkte dialog med sine loyale brugere gennem en række kanaler, herunder direkte salg til forbrugere, hvilket har ført til oprettelsen af forretningsenheden Community, Education & Direct (CED). CED varetager udover salg direkte til forbrugerne gennem katalog- og internetsalg samt brand butikker også udvikling og salg af produkter til undervisningsbrug (børnehaver, skoler, mv.) og direkte kontakt med forbrugerne gennem kundeservice og en række events og fora. Endvidere er CED hjemsted for udvikling af nye måder at sælge LEGO produkter på. Et eksempel herpå er hvor man kan bygge LEGO modeller virtuelt og efterfølgende få netop de rette klodser til modellen tilsendt. Både salget af undervisningsprodukter og salget direkte til forbrugerne er inde i en positiv udvikling. Det skyldes en stigende anerkendelse af LEGO produktets særlige værdi, samt at en række forbrugere går online for at købe LEGO legetøj og ligeledes søger brandede indkøbsoplevelser i LEGO butikkerne. LEGO Koncernen ser sin direkte kontakt til forbrugerne som noget ganske enestående og som et meget væsentligt aktiv i at udvikle såvel den eksisterende som nye forretninger. Således er LEGO fans involveret i produktudviklingen i flere forskellige områder og stadier af udviklingsprocessen. Et eksempel på dette er den nye generation af LEGO robotter, MINDSTORMS NXT. Nogle af de mest dedikerede entusiaster omkring den tidligere MINDSTORMS robot har været direkte involveret i udviklingen af det nye produkt, hvilket har skabt stor opmærksomhed blandt både LEGO entusiaster og globale medier. Den væsentligste effekt af dette samarbejde er imidlertid, at produktet er blevet betragteligt forbedret gennem ideudveksling og dialog mellem virksomhed og brugere. LEGO Koncernen ser en sådan, meget direkte, inddragelse af brugerne som en væsentlig drivkraft i innovationen til de kommende års forberedelse til vækst. Gennem den tætte kontakt med brugerne får virksomheden et unikt kendskab til deres ønsker og behov, som anvendes i udvikling og markedsføring af LEGO produkterne. Inspiration hentes også i de mange uafhængige hjemmesider og klubber for LEGO entusiaster, som findes over hele verden. Flere af de etablerede LEGO fanklubber afholder store udstillinger og bygge-events, hvor tusindvis af besøgende får et indblik i den store kreativitet, LEGO entusiasterne lægger for dagen. Et eksempel er 1000 Steine Land i Tyskland, som over en weekend i august havde mere end besøgende, som fik et indblik i de spændende LEGO modeller, medlemmer af klubben 1000 Steine havde bygget. Størsteparten af disse events organiseres egenhændigt af LEGO entusiasterne, men LEGO medarbejdere får stor inspiration af at besøge arrangementerne og tale med deltagerne, ligesom virksomhedens ejer, Kjeld Kirk Kristiansen, ofte er en entusiastisk gæst ved disse arrangementer. I de kommende år vil det nye forretningsområde CED arbejde målrettet med at integrere den indsigt og inspi- 18 årsrapport 2006

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 De næste 45 minutter 1970erne: Det store ryk 1980erne: Den farlige succes 1990erne: Det forvirrede

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2006

Bæredygtighedsrapport 2006 Bæredygtighedsrapport 2006 Dette er LEGO Koncernens første bæredygtighedsrapport. Her kan du læse, hvor vi er med dette arbejde, og hvor vi ønsker at bevæge os hen. Vi vil derfor værdsætte enhver tilbagemelding

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere