Årsrapport LEGO Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2006 LEGO Koncernen

2

3 Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] Resultatopgørelse: Nettoomsætning Omkostninger (6.475) (6.582) (6.252) (7.902) (8.795) Resultat før særlige samt finansielle poster og skat (1.110) 806 Nedskrivning af anlægsaktiver (723) (172) Restruktureringsomkostninger (112) (104) (502) (283) Resultat af primær drift (1.162) (1.565) 806 Finansielle poster 34 (3) (75) 67 (189) Resultat før skat (1.237) (1.498) 617 Årets resultat af fortsættende aktiviteter (1.473) (953) 348 Resultat af ophørende aktiviteter 174 (458) 18 (22) Årets resultat (1.931) (935) 326 Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 410 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (925) (1.070) (29) (560) (1.003) Samlede pengestrømme (215) (290) Nøgletal i %: Bruttomargin 64,6 58,0 57,7 61,3 70,0 Overskudsgrad (ROS) 19,5 6,5 (18,4) (23,0) 8,4 Nettomargin 18,3 7,2 (30,6) (13,8) 3,4 Egenkapitalforrentning 34,4 18,1 (46,3) (16,7) 4,6 ROIC I 65,4 19,1 1,2 (12,8) 8,2 ROIC II 93,2 23,2 (23,6) (18,3) 8,2 Soliditetsgrad 52,4 46,7 36,4 48,7 51,6 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 61,3 57,1 46,3 48,7 51,6 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte (fortsættende aktiviteter) Gennemsnitligt antal heltidsansatte (ophørende aktiviteter) Definitioner på nøgletal fremgår af Anvendt Regnskabspraksis.

4 n e t t o o m s æ t n i n g [ d k k m i o. ] r e s u ltat a f p r i m æ r d r i f t [ d k k m i o. ] (400) (800) (1.200) (1.600) a k t i v e r i a lt [ d k k m i o. ] s o l i d i t e t s g r a d i n k l. a n s va r l i g l å n e k a p i ta l 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % i n v e s t e r i n g e r i m at e r i e l l e a n l æ g s a k t i v e r [ d k k m i o. ] f r i e p e n g e s t r ø m m e f ø r f i n a n s i e r i n g [ d k k m i o. ]

5 indhold i n d h o l d Forord BERETNING: ÅRETS Resultat 2006 Årets resultat Markeds- og salgsudvikling GENOPBYGNING AF VIRKSOMHEDEN OG LEGO BRANDET Tre faser Grundlaget er et premium brand Tre temaer i strategiens anden fase En nicheposition på det globale marked Udvikling af forholdet til stakeholders SELSKABS- OG KAPITALSTRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE Aktionærer Bestyrelse Direktion og koncernledelse Risikostyring STAKEHOLDERS RESULTATER I 2006 OG VEJEN FREM Produktkvalitet og -sikkerhed Code of Conduct Arbejdsmiljø Miljø Forretningsintegritet Velgørenhed MedarbejdernE Forandringsledelse FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6 Årsrapport 2006

7 FORORD Et godt år for LEGO Koncernen LEGO produkter giver børn ubegrænsede muligheder for sjov og kreativ leg, samtidig med at de stimulerer børnenes motoriske færdigheder, sociale intelligens og systematiske tænkning. Denne læring gennem leg og LEGO produkternes høje kvalitet gør dem tidløse og vedkommende for børn og voksne. Produkternes relevans afspejles tydeligt i de økonomiske resultater for 2006, som blev væsentligt bedre end forventet. Da 2006 var et år uden filmlanceringer til at støtte de licensbaserede produkter, var det forventet, at salget ville udvise et mindre fald, og at indtjeningen ville være uændret i forhold til Imidlertid steg omsætningen, og indtjeningen blev mere end fordoblet. Da årets fokus først og fremmest har været forbedring af lønsomheden, betragter vi de opnåede resultater i 2006 som særdeles tilfredsstillende. Den hidtidige rekonstruktion af LEGO Koncernen har været effektiv, og den første fase af den langsigtede strategi er succesfuldt gennemført. I 2006 er de første skridt af anden fase i strategien taget, idet blandt andet ledelsesstrukturen er tilpasset. Desuden er påbegyndt en fremtidsrettet justering af selskabsstrukturen, som er i overensstemmelse med LEGO Koncernens og ejerfamiliens behov, og som sikrer fortsat familieeje. Årets gode resultater er nået gennem en meget stor og dedikeret indsats fra LEGO Koncernens medarbejdere. Den gennemgribende ændring, som virksomheden gennemgår i disse år, kan kun finde sted gennem en imponerende og målrettet indsats fra medarbejderne. Både ejerne og bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak for denne præstation. Denne indsats er særligt påskønnelsesværdig, da 2006 har budt på nye store udfordringer for medarbejderne. Især har beslutningen om udflytning af størsteparten af virksomhedens produktion været en hård belastning for store grupper af ansatte. Det er imidlertid af afgørende betydning for virksomhedens langsigtede succes, at LEGO Koncernen kan tilpasse sig og drage fordel af globaliseringens vilkår. De kommende år vil fokusere på en bæredygtig udvikling af virksomheden, hvor ikke alene de økonomiske resultater tæller. LEGO Koncernen skal skabe værdi for alle sine stakeholders. Det er store, men essentielle ambitioner for en virksomhed, der vil fastholde sine helt unikke værdier og aktiver. Bestyrelsen er overbevist om, at den strategi, der vil fortsætte i de kommende år, er den rette til at skabe en sådan bæredygtig forretning. Strategien udnytter LEGO brandets enestående position: et fantastisk kreativt produkt, en høj produktkvalitet og en ekstraordinær tæt kontakt til brugerne. Rejsen mod bæredygtighed og værdiskabelse for alle stakeholders er ikke nem, og mange store udfordringer og forhindringer skal overvindes, før målet er nået. Men et væsentligt skridt på vejen er taget med de gode resultater i Billund, februar 2007 Mads Øvlisen Bestyrelsesformand Årsrapport 2006

8

9 BERETNING 2006 Årets resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2006 DKK mio. mod DKK 456 mio. i Resultatet er markant bedre end forventningerne ved årets start samt efter første halvår og betragtes som særdeles tilfredsstillende. Koncernens egenkapital inkl. minoritetsinteresser steg fra DKK mio. til DKK mio., og soliditeten ved årets udgang er dermed 52,4% mod 46,7% ved udgangen af Stigning i omsætning og bedre margen Det særdeles tilfredsstillende resultat skyldes en øget omsætning samt forbedret bruttomargen og driftsøkonomi. LEGO Koncernens nettoomsætning steg 11% fra DKK mio. i 2005 til DKK mio. i Omsætningsstigningen er jævnt fordelt på alle virksomhedens markeder inklusive salg direkte til forbrugerne. Forventningerne til året var et mindre fald i omsætningen. Blandt de væsentligste årsager til omsætningsstigningen er, at detailhandlens lagre ved indgangen til 2006 var ekstraordinært lave. Disse er i løbet af året forøget til et sundere niveau. Dertil kommer, at salget af LEGO Star Wars produkterne ikke har oplevet tilnærmelsesvist så stort et fald som ventet i et år uden filmlancering. Endelig har salget af de relancerede, klassiske produktlinjer som LEGO City, LEGO DUPLO, LEGO MINDSTORMS og LEGO TECHNIC udviklet sig mere positivt end ventet. Den forøgede efterspørgsel har i løbet af året betydet, at virksomheden ikke fuldt tilfredsstillende har kunnet møde efterspørgslen fra detailhandlen. Forbedringen af bruttomargenen skyldes dels et forbedret produktmiks dels en mere effektiv pris- og rabatpolitik, herunder at mindre profitable produktlinjer er skåret væk. Dertil kommer en tæt på 100 procent udnyttelse af kapaciteten i produktionen samt i salg og markedsføring gennem det meste af året. Endelig oplever virksomheden nu den fulde effekt af de initiativer til omkostningsreduktion og effektivisering, der blev taget i 2004 og Det drejer sig blandt andet om forbedret effekt af kampagner, en væsentlig effektivisering af indkøbsarbejdet og nedbringelse af kompleksiteten i produktporteføljen. Licens- og royaltyomkostningerne udgjorde i 2006 DKK 517 mio. mod DKK 380 mio. året før. Posten omfatter væsentligst royalty til KIRKBI for brug af va- Årsrapport 2006

10 BERETNING 2006 remærker, herunder LEGO varemærket, men også licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder er indeholdt. Resultat før særlige samt finansielle poster og skat LEGO Koncernens resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev i mio. mod DKK 468 mio. i Overskudsgraden (ROS) blev i 2006 på 19,5% mod 6,5% i I de kommende år forventes et fald i indtjeningen og overskudsgraden, idet der vil blive foretaget investeringer i den fremtidige forretningsmodel. Der vil således være øgede udgifter i forbindelse med udflytning og omstrukturering af produktionen. Samtidig øges investeringerne i de langsigtede kunderelationer i form af bedre kundeservice, og der vil ligeledes være øgede IT-investeringer for at styrke virksomhedens operationelle platform. Virksomhedens langsigtede målsætning er fortsat en overskudsgrad (ROS) på 13,5%. Særlige poster En række tidligere foretagne hensættelser til restrukturering samt nedskrivninger af aktiver er i 2006 indtægtsført. Indtægtsførslerne er en følge af en ændret vurdering af virksomhedens rentabilitet, idet koncernen igen er blevet værdiskabende. Årsagen er en ændret vurdering af koncernens egen kæde af brand butikker, som betyder, at der bibeholdes flere butikker end forventet. Dette medfører indtægtsførsel til en værdi af DKK 144 mio. af tidligere foretagne hensættelser og nedskrivninger af aktiver. Endvidere er indtægtsført tidligere foretagne hensættelser og nedskrivninger på aktiver vedrørende produktion til en værdi af DKK 215 mio. Restruktureringsomkostninger og andre særlige poster på i alt DKK 79 mio. er udgiftsført i årets løb. I 2006 er der endvidere givet en gave på DKK 100 mio. fra LEGO Koncernen til LEGO Fonden. Den samlede nettoeffekt af særlige poster udgør herefter en indtægtsførsel på DKK 180 mio. Finansielle poster De finansielle poster blev forbedret med DKK 37 mio. i forhold til året før, hvilket skyldes en forbedret likviditet. Selskabsskat Selskabsskat udgør DKK 132 mio. mod DKK 125 mio. året før. Selskabsskatteprocenten er dermed 9%. LEGO Koncernens væsentligt forbedrede resultat har gjort det muligt at udnytte de skattemæssige underskud, der ikke tidligere har været aktiveret. Dette medfører en stigning i koncernens netto skatteaktiv, samt at årets effektive skatteprocent er væsentligt lavere end den danske selskabsskatteprocent på 28. Årets resultat Årets resultat blev DKK mio. mod DKK 505 mio. i Forrentning af egenkapitalen (ROE) blev i ,4% mod 18,1% i Balance og pengestrømme De samlede aktiver steg i 2006 med DKK mio. til DKK mio., hvilket primært skyldes en forbedret pengestrøm og dermed øgede likvide beholdninger. På baggrund af det forbedrede driftsresultat er afkastet af den investerede kapital (ROIC) i 2006 steget til 65,4% mod 19% i Årsrapport 2006

11 BERETNING 2006 Årets markant forbedrede resultat medførte, at egenkapitalen inkl. minoritetsinteresser blev forøget med ca. DKK 1,1 mia. til DKK mio., og soliditeten ved årets udgang er dermed 52,4% mod 46,7% ved udgangen af Den ansvarlige lånekapital udgjorde ved udgangen af 2006 DKK 800 mio. Beløbet omfatter et lån fra KIRKBI A/S, som er tilbagebetalt i begyndelsen af Koncernens finansielle ressourcer blev i 2006 påvirket positivt af pengestrømmen fra driften og i mindre omfang af salg af anlægsaktiver. Samtidig reduceredes de finansielle ressourcer på grund af øgede investeringer i produktionsudstyr, stigning i kortfristet gæld samt af udbyttebetaling. Markedet er fortsat præget af en voldsom konkurrence i detailleddet. Det medfører et stort pres på producenternes ydelser til detailhandlen i form af margen, leveringsservice og leveringssikkerhed. Samtidig fortsætter de seneste års tendens, til at børn i en stadig tidligere alder erstatter traditionelt legetøj med andre forbrugsgoder. Ved årets start var det forventet, at detailhandlens salg af LEGO produkter til forbrugerne ville falde i Dette var først og fremmest begrundet i virksomhedens fokus på indtjeningsforbedring frem for salgsvækst. Imidlertid blev forbrugersalget for året som helhed højere end året før. LEGO Koncernen har således opnået en stigning i sin globale markedsandel i Især i Norden, Benelux, Asien samt Australien er markedsandelene steget markant, mens der er opnået en mindre stigning i USA og i Tyskland. o m s æ t n i n g e n s f o r d e l i n g Central- og Sydeuropa - 28% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 33% Community, Education, Direct - 14% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 25% o m s æ t n i n g e n s f o r d e l i n g Markeds- og salgsudvikling Det globale marked for traditionelt legetøj udviste samlet set et svagt fald i Det dækker dog over regionale forskelle, idet især de amerikanske og tyske markeder, som er LEGO Koncernens største, oplevede mindre fald, mens de øvrige europæiske samt de asiatiske markeder gik frem med 1-5%. Central- og Sydeuropa - 27% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 32% Community, Education, Direct - 16% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 25% Årsrapport 2006

12

13 BERETNING 2006 Genopbygning - af virksomheden og LEGO brandet LEGO Koncernen er midt i gennemførelsen af den syvårige strategiplan, som blev påbegyndt i En strategi der har som formål at videreudvikle LEGO brandet som et synonym for kreative byggeoplevelser og rolleleg, som gør det sjovt at lære, fordi børnene lærer gennem leg. Grundlaget vil være en fundamental ændring af hele virksomhedens forretningsmodel dens processer, forretningsgange, struktur og ikke mindst tilgangen til stakeholders. Når denne rejse er fuldført, vil LEGO brandet være genopbygget og mere levedygtigt end nogensinde og samtidig tro mod sin historie, og dermed autentisk og originalt. Tre faser Koncernens strategi frem til 2010 er delt i tre faser: Overlevelse ( ), Profitabel kerneplatform ( ) og Organisk vækst (2009+). For hver af faserne er formuleret tre koncernprioriteter, som er gældende for alle forretningsområder, og som vurderes at være de tre mest afgørende at gennemføre, for at fasen som helhed lykkes. Den første fase, Overlevelse, iværksattes i 2004, hvor LEGO Koncernen påbegyndte en handlingsplan, der skulle bringe virksomheden ud af den finansielle krise, som var resultatet af flere års dårlige økonomiske resultater som følge af urentabel vækst. I årene 2004 og 2005 gennemførtes denne handlingsplan, som havde fokus på pengestrøm, tilpasning af omkostningerne og aktivmassen samt på stabilisering af driften, således at virksomheden igen kunne blive værdiskabende og dermed sikres som selvstændig, familieejet virksomhed. Som omtalt i årsrapporterne for 2004 og 2005 var koncernprioriteterne i første fase: 1...Etablering af en klar retning for LEGO Koncernen og en grundlæggende ændring af måden at drive forretning på. 2...Skærpet indsats for at forbedre konkurrenceevnen med særligt fokus på forhandlernes indtjening. 3...Reduktion af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver til en lavere omsætning / Stabilisere virksomheden (få kontrol) Overlevelse Turnaround Forbedre indtjening i kerneporteføljen Rebalancere kapital struktur Fortsat forbedre kerneforretningen Profitabel kerneplatform Forretningstransformation Vækst t Organisk vækst Styrkelse af brand årsrapport

14 BERETNING 2006 Mads Nipper Direktør Markets & Products Med udgangen af 2005 var denne første, toårige fase af den nye strategi succesfuldt gennemført, idet virksomheden stort set var gældfri, havde stabiliseret salget og forbedret indtjeningen stærkt, om end ikke til et tilstrækkeligt konkurrencedygtigt niveau. Koncernen tog således i 2006 hul på anden fase, hvor der over en treårig periode fokuseres på skabelsen af en profitabel, bæredygtig kerneplatform. Mens der i denne fase skal skabes grundlag for vækst fra 2009, er der ikke fokus på at opnå vækst i årene Da koncernen justerer sin forretning med henblik på øget indtjening, forventes et uændret salg, og en mindre tilbagegang i salget kan ikke udelukkes. Endvidere vil virksomheden i denne anden fase gennemgå en betydelig forandring af sin forretningsmodel, som kunne gøre forfølgelse af vækst yderst risikabel. Grundlaget er et premium brand Koncernen har sat en overskudsgrad (ROS) på 13,5% som langsigtet mål, hvilket sammen med betalingen af varemærkelicens betyder, at koncernen og varemærket tilsammen vil skabe et afkast, som kan måle sig med branchens bedste. Dette er helt i overensstemmelse med opfattelsen af LEGO brandet som et premium brand. Denne ambition afspejler virksomhedens strategi om at indtage en unik position, der bygger på det enestående LEGO system og den leg, det muliggør. Tro mod sit motto Det bedste er ikke for godt har LEGO Koncernen gennem snart 75 år leveret en meget høj kvalitet, som har sikret, at forbrugerne er kommet tilbage til LEGO produkterne igen og igen. Samtidig betyder det unikke LEGO system, at mange tusinde byggeelementer med lethed kan sættes sammen på et utal af måder og med tilsvarende lethed skilles ad igen. Jo flere LEGO klodser man har, jo mere kan man skabe. De to fundamentale former for leg, at skabe noget og at lege rollelege, støttes af LEGO systemets tre platforme, DUPLO, LEGO og TECHNIC. Dertil kommer, at den særlige kombination af systematik, logik og ubegrænset kreativitet skaber læring gennem leg på en helt særlig LEGO facon, der i en tidsalder med stadigt stigende krav til børns læring og evne til at løse komplekse problemer er skabt for fremtidens børn. Dette er årsagen til, at LEGO systemet ofte anføres som et helt særligt kreativt legemateriale af en række toneangivende organisationer og enkeltpersoner og benyttes som kreativt læringsmateriale på institutioner og skoler over hele verden. LEGO systemet og den leg, det muliggør, har så specielle egenskaber, at de er grundlaget for koncernens unikke position. Strategien er at skabe et produktudbud, der er tro mod historien, autentisk og samtidig originalt og moderne i sit udtryk. De seneste års resultater viser, at denne retning har god resonans med produktets brugere. Tre temaer i strategiens anden fase De tre koncernprioriteter i fasen Profitabel kerneplatform, dækkende perioden , er 12 årsrapport 2006

15 BERETNING 2006

16 BERETNING 2006 Iqbal Padda Direktør Global Supply Chain 1...udflytning og omstrukturering af forsyningskæden 2...Forbedring af lønsomheden i produktporteføljen 3...Forberedelse til vækst Udflytning og omstrukturering af forsyningskæden LEGO Koncernen har igennem hele sin historie haft tradition for at producere i umiddelbar nærhed af sine største markeder, dvs. i Vesteuropa og Nordamerika. Igennem det seneste årti er konkurrencesituationen på legetøjsmarkedet imidlertid væsentligt skærpet, og kravet til omkostningsreduktioner er tilsvarende øget for at sikre fremtidig rentabilitet. Samtidig er kvalitetsniveauet i en række lavomkostningslande løftet betragteligt, samtidig med at transportkommunikations- og transaktionsomkostninger ved at operere i disse lande er mindsket betydeligt. På den baggrund har LEGO Koncernen valgt at udflytte størsteparten af sin produktion fra de nuværende lokationer gennem en outsourcing til flere partnere. De nye produktionslokationer i Østeuropa og Mexico er valgt med henblik på at være tæt på koncernens hovedmarkeder i Europa og USA. Samtidig har virksomheden valgt at differentiere sin forsyningskæde med udgangspunkt i produkternes karakter og volumen samt salgskanaler. Udflytnings- og omstruktureringsprocessen, som påbegyndtes i 2006, vil være fuldt gennemført i De mest specialiserede og kompetencekrævende LEGO produkter vil fortsat blive fremstillet på koncernens danske fabrik i Billund. Dette sker for at fastholde en række vigtige kompetencer inden for støbning, bearbejdning og pakning i virksomhedens eget regi. Dette understøttes yderligere af, at en produktionsteknisk udviklingsfunktion, en såkaldt konceptfabrik, oprettes i tilknytning til den tilbageværende produktion i Billund. Nedlæggelse af arbejdspladser Udflytningen af op mod 80 procent af LEGO Koncernens produktion betyder, at et betydeligt antal stillinger i virksomhedens eget regi vil blive nedlagt i løbet af de kommende tre år. Pakkeri og distribution i Enfield, USA, lukkes i foråret 2007, hvilket medfører, at op til 300 medarbejdere mister deres job. I Billund betyder udflytningen af størstedelen af produktionen, at op til 900 stillinger nedlægges over de kommende tre år, startende i Outsourcingen medførte desuden, at aktiviteterne på LEGO Koncernens fabrik i Kladno, Tjekkiet, med ca. 600 medarbejdere pr. 1. august 2006 blev overtaget af elektronik- og produktionsvirksomheden Flextronics. En ny modelbyg-fabrik for marketingmaterialer, som også er beliggende i Kladno, og som blev taget i brug i 2006, vil stadig være en del af LEGO Koncernen. LEGO Koncernen har ønsket at give medarbejderne præcis information om den planlagte udflytning så tidligt som muligt, hvilket betød, at alle medarbejdere blev orienteret i juni En række aktiviteter er iværksat for at støtte medarbejderne, ligesom der arbejdes aktivt på at udleje eller sælge ikke udnyttede bygninger for derigennem at medvirke til fastholdelse af arbejdspladser på de berørte lokationer. Erfaringer LEGO Koncernen har i løbet af 2006 fået en række erfaringer med outsourcing. Dels er produktionen af DUPLO klodser flyttet til Flextronics fabrik i Ungarn, og dels er størsteparten af den europæiske distribution under udflytning 14 årsrapport 2006

17

18 BERETNING 2006 til logistikvirksomheden DHL Solutions, som har nyopført et distributionscenter i Jirny i Tjekkiet. Endelig er en del pakkeopgaver overført til den amerikanske emballage- og pakkeleverandør Sonocos fabrik i Polen. Overordnet vurderes den hidtidige outsourcing at være forløbet som planlagt og med det forventede niveau af indkøringsvanskeligheder. Eksempelvis stiller en udflytning store krav til dokumentation af processer og specifikationer, og det faktum, at LEGO produktionen hidtil er foregået internt i virksomheden, afspejles til en vis grad i mange underforståede eller uskrevne regler og processer. For at sikre den fremtidige produktkvalitet bliver disse regler og processer nu forklaret og indarbejdet gennem certificering og større deltagelse fra LEGO Koncernens side i underleverandørernes produktion. den fortsatte, meget omfattende udflytning. Forbedring af lønsomheden i produktporteføljen Helt grundlæggende satses der på LEGO produkter, der er differentierede og unikke. Det betyder også, at mindre lønsomme produkter og produktlinjer udfases. I løbet af 2006 har det betydet, at tre produktlinjer er udgået, nemlig LEGO BABY, LEGO QUATRO og LEGO CLIKITS. Samarbejdet med detailhandlen forbedres til stadighed, idet der arbejdes systematisk med margenforbedring for både forhandlerne og LEGO Koncernen. Det sker gennem målrettet forbedring af produktdesignet, optimering af produktionsplanlægning og distribu- Udflytningen af de første områder har været en lærerig proces for såvel LEGO Koncernen som leverandørerne og har givet en række meget væsentlige erfaringer til 16 årsrapport 2006

19 BERETNING 2006 tion samt styrket Key Account Management. Dertil kommer en målrettet indsats for at øge effekten af kampagner og promotions, samtidig med at omfanget af priskampagner væsentligt reduceres. Disse initiativer har vist de første gode resultater i I de kommende år vil LEGO Koncernen fortsat arbejde intenst med lønsomhedsforbedring på grundlag af øget indsigt i for eksempel strategisk prissætning og prioritering af produkter og markeder. Forberedelse til vækst I årene har LEGO Koncernen som første prioritet at forbedre sin lønsomhed frem for at skabe vækst. Organisk vækst vil være prioriteten i den tredje og sidste fase af virksomhedens syvårige strategiplan, dvs. fra I disse år arbejdes der derfor intensivt med at identificere produkter og initiativer, der kan skabe denne vækst. Grundlaget for væksten vil fortsat være LEGO Koncernens kerneværdier, kreativitet, kvalitet og sjov leg, ligesom LEGO klodsen og byggesystemerne stadig vil være basis for produktudviklingen. tager til stadighed nye former, og virksomhedens produktudvikling arbejder derfor systematisk med at videreudvikle de nuværende kendte legetemaer og produktlinjer på baggrund af grundig research hos børn og forældre om blandt andet legevaner, familiemønstre og boligforhold. Som fundament for udviklingsarbejdet er i 2006 foretaget en gennemgribende revision af metoderne til ide- og konceptudvikling. Dette har blandt andet ført til introduktion af virksomhedens egen udviklingsmodel, der fremover vil sikre en bred tilgang til innovation på tværs af produkt, kommunikation, processer og forretningsmodeller. Samtidig er virksomhedens kreative processer, metoder og værktøjer koblet op på den nye innovationsmodel for at sikre effektivitet og konsistens i arbejdet. Sidst men Børn og voksne vil også i fremtiden nyde den sjove og kreative leg. Legen årsrapport

20 BERETNING 2006 Lisbeth Valther Pallesen Direktør Community, Education. & Direct ikke mindst involveres såvel forbrugere som eksterne bureauer og opfindere i udviklingsprocessen for at sikre en øget træfsikkerhed i udviklingen af de nye legeoplevelser. Tæt kontakt til brugerne For yderligere at underbygge sin unikke position har LEGO Koncernen øget satsningen på at være i direkte dialog med sine loyale brugere gennem en række kanaler, herunder direkte salg til forbrugere, hvilket har ført til oprettelsen af forretningsenheden Community, Education & Direct (CED). CED varetager udover salg direkte til forbrugerne gennem katalog- og internetsalg samt brand butikker også udvikling og salg af produkter til undervisningsbrug (børnehaver, skoler, mv.) og direkte kontakt med forbrugerne gennem kundeservice og en række events og fora. Endvidere er CED hjemsted for udvikling af nye måder at sælge LEGO produkter på. Et eksempel herpå er hvor man kan bygge LEGO modeller virtuelt og efterfølgende få netop de rette klodser til modellen tilsendt. Både salget af undervisningsprodukter og salget direkte til forbrugerne er inde i en positiv udvikling. Det skyldes en stigende anerkendelse af LEGO produktets særlige værdi, samt at en række forbrugere går online for at købe LEGO legetøj og ligeledes søger brandede indkøbsoplevelser i LEGO butikkerne. LEGO Koncernen ser sin direkte kontakt til forbrugerne som noget ganske enestående og som et meget væsentligt aktiv i at udvikle såvel den eksisterende som nye forretninger. Således er LEGO fans involveret i produktudviklingen i flere forskellige områder og stadier af udviklingsprocessen. Et eksempel på dette er den nye generation af LEGO robotter, MINDSTORMS NXT. Nogle af de mest dedikerede entusiaster omkring den tidligere MINDSTORMS robot har været direkte involveret i udviklingen af det nye produkt, hvilket har skabt stor opmærksomhed blandt både LEGO entusiaster og globale medier. Den væsentligste effekt af dette samarbejde er imidlertid, at produktet er blevet betragteligt forbedret gennem ideudveksling og dialog mellem virksomhed og brugere. LEGO Koncernen ser en sådan, meget direkte, inddragelse af brugerne som en væsentlig drivkraft i innovationen til de kommende års forberedelse til vækst. Gennem den tætte kontakt med brugerne får virksomheden et unikt kendskab til deres ønsker og behov, som anvendes i udvikling og markedsføring af LEGO produkterne. Inspiration hentes også i de mange uafhængige hjemmesider og klubber for LEGO entusiaster, som findes over hele verden. Flere af de etablerede LEGO fanklubber afholder store udstillinger og bygge-events, hvor tusindvis af besøgende får et indblik i den store kreativitet, LEGO entusiasterne lægger for dagen. Et eksempel er 1000 Steine Land i Tyskland, som over en weekend i august havde mere end besøgende, som fik et indblik i de spændende LEGO modeller, medlemmer af klubben 1000 Steine havde bygget. Størsteparten af disse events organiseres egenhændigt af LEGO entusiasterne, men LEGO medarbejdere får stor inspiration af at besøge arrangementerne og tale med deltagerne, ligesom virksomhedens ejer, Kjeld Kirk Kristiansen, ofte er en entusiastisk gæst ved disse arrangementer. I de kommende år vil det nye forretningsområde CED arbejde målrettet med at integrere den indsigt og inspi- 18 årsrapport 2006

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere