Årsrapport LEGO Koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2006 LEGO Koncernen

2

3 Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] Resultatopgørelse: Nettoomsætning Omkostninger (6.475) (6.582) (6.252) (7.902) (8.795) Resultat før særlige samt finansielle poster og skat (1.110) 806 Nedskrivning af anlægsaktiver (723) (172) Restruktureringsomkostninger (112) (104) (502) (283) Resultat af primær drift (1.162) (1.565) 806 Finansielle poster 34 (3) (75) 67 (189) Resultat før skat (1.237) (1.498) 617 Årets resultat af fortsættende aktiviteter (1.473) (953) 348 Resultat af ophørende aktiviteter 174 (458) 18 (22) Årets resultat (1.931) (935) 326 Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 410 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (925) (1.070) (29) (560) (1.003) Samlede pengestrømme (215) (290) Nøgletal i %: Bruttomargin 64,6 58,0 57,7 61,3 70,0 Overskudsgrad (ROS) 19,5 6,5 (18,4) (23,0) 8,4 Nettomargin 18,3 7,2 (30,6) (13,8) 3,4 Egenkapitalforrentning 34,4 18,1 (46,3) (16,7) 4,6 ROIC I 65,4 19,1 1,2 (12,8) 8,2 ROIC II 93,2 23,2 (23,6) (18,3) 8,2 Soliditetsgrad 52,4 46,7 36,4 48,7 51,6 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 61,3 57,1 46,3 48,7 51,6 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte (fortsættende aktiviteter) Gennemsnitligt antal heltidsansatte (ophørende aktiviteter) Definitioner på nøgletal fremgår af Anvendt Regnskabspraksis.

4 n e t t o o m s æ t n i n g [ d k k m i o. ] r e s u ltat a f p r i m æ r d r i f t [ d k k m i o. ] (400) (800) (1.200) (1.600) a k t i v e r i a lt [ d k k m i o. ] s o l i d i t e t s g r a d i n k l. a n s va r l i g l å n e k a p i ta l 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % i n v e s t e r i n g e r i m at e r i e l l e a n l æ g s a k t i v e r [ d k k m i o. ] f r i e p e n g e s t r ø m m e f ø r f i n a n s i e r i n g [ d k k m i o. ]

5 indhold i n d h o l d Forord BERETNING: ÅRETS Resultat 2006 Årets resultat Markeds- og salgsudvikling GENOPBYGNING AF VIRKSOMHEDEN OG LEGO BRANDET Tre faser Grundlaget er et premium brand Tre temaer i strategiens anden fase En nicheposition på det globale marked Udvikling af forholdet til stakeholders SELSKABS- OG KAPITALSTRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE Aktionærer Bestyrelse Direktion og koncernledelse Risikostyring STAKEHOLDERS RESULTATER I 2006 OG VEJEN FREM Produktkvalitet og -sikkerhed Code of Conduct Arbejdsmiljø Miljø Forretningsintegritet Velgørenhed MedarbejdernE Forandringsledelse FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6 Årsrapport 2006

7 FORORD Et godt år for LEGO Koncernen LEGO produkter giver børn ubegrænsede muligheder for sjov og kreativ leg, samtidig med at de stimulerer børnenes motoriske færdigheder, sociale intelligens og systematiske tænkning. Denne læring gennem leg og LEGO produkternes høje kvalitet gør dem tidløse og vedkommende for børn og voksne. Produkternes relevans afspejles tydeligt i de økonomiske resultater for 2006, som blev væsentligt bedre end forventet. Da 2006 var et år uden filmlanceringer til at støtte de licensbaserede produkter, var det forventet, at salget ville udvise et mindre fald, og at indtjeningen ville være uændret i forhold til Imidlertid steg omsætningen, og indtjeningen blev mere end fordoblet. Da årets fokus først og fremmest har været forbedring af lønsomheden, betragter vi de opnåede resultater i 2006 som særdeles tilfredsstillende. Den hidtidige rekonstruktion af LEGO Koncernen har været effektiv, og den første fase af den langsigtede strategi er succesfuldt gennemført. I 2006 er de første skridt af anden fase i strategien taget, idet blandt andet ledelsesstrukturen er tilpasset. Desuden er påbegyndt en fremtidsrettet justering af selskabsstrukturen, som er i overensstemmelse med LEGO Koncernens og ejerfamiliens behov, og som sikrer fortsat familieeje. Årets gode resultater er nået gennem en meget stor og dedikeret indsats fra LEGO Koncernens medarbejdere. Den gennemgribende ændring, som virksomheden gennemgår i disse år, kan kun finde sted gennem en imponerende og målrettet indsats fra medarbejderne. Både ejerne og bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak for denne præstation. Denne indsats er særligt påskønnelsesværdig, da 2006 har budt på nye store udfordringer for medarbejderne. Især har beslutningen om udflytning af størsteparten af virksomhedens produktion været en hård belastning for store grupper af ansatte. Det er imidlertid af afgørende betydning for virksomhedens langsigtede succes, at LEGO Koncernen kan tilpasse sig og drage fordel af globaliseringens vilkår. De kommende år vil fokusere på en bæredygtig udvikling af virksomheden, hvor ikke alene de økonomiske resultater tæller. LEGO Koncernen skal skabe værdi for alle sine stakeholders. Det er store, men essentielle ambitioner for en virksomhed, der vil fastholde sine helt unikke værdier og aktiver. Bestyrelsen er overbevist om, at den strategi, der vil fortsætte i de kommende år, er den rette til at skabe en sådan bæredygtig forretning. Strategien udnytter LEGO brandets enestående position: et fantastisk kreativt produkt, en høj produktkvalitet og en ekstraordinær tæt kontakt til brugerne. Rejsen mod bæredygtighed og værdiskabelse for alle stakeholders er ikke nem, og mange store udfordringer og forhindringer skal overvindes, før målet er nået. Men et væsentligt skridt på vejen er taget med de gode resultater i Billund, februar 2007 Mads Øvlisen Bestyrelsesformand Årsrapport 2006

8

9 BERETNING 2006 Årets resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2006 DKK mio. mod DKK 456 mio. i Resultatet er markant bedre end forventningerne ved årets start samt efter første halvår og betragtes som særdeles tilfredsstillende. Koncernens egenkapital inkl. minoritetsinteresser steg fra DKK mio. til DKK mio., og soliditeten ved årets udgang er dermed 52,4% mod 46,7% ved udgangen af Stigning i omsætning og bedre margen Det særdeles tilfredsstillende resultat skyldes en øget omsætning samt forbedret bruttomargen og driftsøkonomi. LEGO Koncernens nettoomsætning steg 11% fra DKK mio. i 2005 til DKK mio. i Omsætningsstigningen er jævnt fordelt på alle virksomhedens markeder inklusive salg direkte til forbrugerne. Forventningerne til året var et mindre fald i omsætningen. Blandt de væsentligste årsager til omsætningsstigningen er, at detailhandlens lagre ved indgangen til 2006 var ekstraordinært lave. Disse er i løbet af året forøget til et sundere niveau. Dertil kommer, at salget af LEGO Star Wars produkterne ikke har oplevet tilnærmelsesvist så stort et fald som ventet i et år uden filmlancering. Endelig har salget af de relancerede, klassiske produktlinjer som LEGO City, LEGO DUPLO, LEGO MINDSTORMS og LEGO TECHNIC udviklet sig mere positivt end ventet. Den forøgede efterspørgsel har i løbet af året betydet, at virksomheden ikke fuldt tilfredsstillende har kunnet møde efterspørgslen fra detailhandlen. Forbedringen af bruttomargenen skyldes dels et forbedret produktmiks dels en mere effektiv pris- og rabatpolitik, herunder at mindre profitable produktlinjer er skåret væk. Dertil kommer en tæt på 100 procent udnyttelse af kapaciteten i produktionen samt i salg og markedsføring gennem det meste af året. Endelig oplever virksomheden nu den fulde effekt af de initiativer til omkostningsreduktion og effektivisering, der blev taget i 2004 og Det drejer sig blandt andet om forbedret effekt af kampagner, en væsentlig effektivisering af indkøbsarbejdet og nedbringelse af kompleksiteten i produktporteføljen. Licens- og royaltyomkostningerne udgjorde i 2006 DKK 517 mio. mod DKK 380 mio. året før. Posten omfatter væsentligst royalty til KIRKBI for brug af va- Årsrapport 2006

10 BERETNING 2006 remærker, herunder LEGO varemærket, men også licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder er indeholdt. Resultat før særlige samt finansielle poster og skat LEGO Koncernens resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev i mio. mod DKK 468 mio. i Overskudsgraden (ROS) blev i 2006 på 19,5% mod 6,5% i I de kommende år forventes et fald i indtjeningen og overskudsgraden, idet der vil blive foretaget investeringer i den fremtidige forretningsmodel. Der vil således være øgede udgifter i forbindelse med udflytning og omstrukturering af produktionen. Samtidig øges investeringerne i de langsigtede kunderelationer i form af bedre kundeservice, og der vil ligeledes være øgede IT-investeringer for at styrke virksomhedens operationelle platform. Virksomhedens langsigtede målsætning er fortsat en overskudsgrad (ROS) på 13,5%. Særlige poster En række tidligere foretagne hensættelser til restrukturering samt nedskrivninger af aktiver er i 2006 indtægtsført. Indtægtsførslerne er en følge af en ændret vurdering af virksomhedens rentabilitet, idet koncernen igen er blevet værdiskabende. Årsagen er en ændret vurdering af koncernens egen kæde af brand butikker, som betyder, at der bibeholdes flere butikker end forventet. Dette medfører indtægtsførsel til en værdi af DKK 144 mio. af tidligere foretagne hensættelser og nedskrivninger af aktiver. Endvidere er indtægtsført tidligere foretagne hensættelser og nedskrivninger på aktiver vedrørende produktion til en værdi af DKK 215 mio. Restruktureringsomkostninger og andre særlige poster på i alt DKK 79 mio. er udgiftsført i årets løb. I 2006 er der endvidere givet en gave på DKK 100 mio. fra LEGO Koncernen til LEGO Fonden. Den samlede nettoeffekt af særlige poster udgør herefter en indtægtsførsel på DKK 180 mio. Finansielle poster De finansielle poster blev forbedret med DKK 37 mio. i forhold til året før, hvilket skyldes en forbedret likviditet. Selskabsskat Selskabsskat udgør DKK 132 mio. mod DKK 125 mio. året før. Selskabsskatteprocenten er dermed 9%. LEGO Koncernens væsentligt forbedrede resultat har gjort det muligt at udnytte de skattemæssige underskud, der ikke tidligere har været aktiveret. Dette medfører en stigning i koncernens netto skatteaktiv, samt at årets effektive skatteprocent er væsentligt lavere end den danske selskabsskatteprocent på 28. Årets resultat Årets resultat blev DKK mio. mod DKK 505 mio. i Forrentning af egenkapitalen (ROE) blev i ,4% mod 18,1% i Balance og pengestrømme De samlede aktiver steg i 2006 med DKK mio. til DKK mio., hvilket primært skyldes en forbedret pengestrøm og dermed øgede likvide beholdninger. På baggrund af det forbedrede driftsresultat er afkastet af den investerede kapital (ROIC) i 2006 steget til 65,4% mod 19% i Årsrapport 2006

11 BERETNING 2006 Årets markant forbedrede resultat medførte, at egenkapitalen inkl. minoritetsinteresser blev forøget med ca. DKK 1,1 mia. til DKK mio., og soliditeten ved årets udgang er dermed 52,4% mod 46,7% ved udgangen af Den ansvarlige lånekapital udgjorde ved udgangen af 2006 DKK 800 mio. Beløbet omfatter et lån fra KIRKBI A/S, som er tilbagebetalt i begyndelsen af Koncernens finansielle ressourcer blev i 2006 påvirket positivt af pengestrømmen fra driften og i mindre omfang af salg af anlægsaktiver. Samtidig reduceredes de finansielle ressourcer på grund af øgede investeringer i produktionsudstyr, stigning i kortfristet gæld samt af udbyttebetaling. Markedet er fortsat præget af en voldsom konkurrence i detailleddet. Det medfører et stort pres på producenternes ydelser til detailhandlen i form af margen, leveringsservice og leveringssikkerhed. Samtidig fortsætter de seneste års tendens, til at børn i en stadig tidligere alder erstatter traditionelt legetøj med andre forbrugsgoder. Ved årets start var det forventet, at detailhandlens salg af LEGO produkter til forbrugerne ville falde i Dette var først og fremmest begrundet i virksomhedens fokus på indtjeningsforbedring frem for salgsvækst. Imidlertid blev forbrugersalget for året som helhed højere end året før. LEGO Koncernen har således opnået en stigning i sin globale markedsandel i Især i Norden, Benelux, Asien samt Australien er markedsandelene steget markant, mens der er opnået en mindre stigning i USA og i Tyskland. o m s æ t n i n g e n s f o r d e l i n g Central- og Sydeuropa - 28% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 33% Community, Education, Direct - 14% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 25% o m s æ t n i n g e n s f o r d e l i n g Markeds- og salgsudvikling Det globale marked for traditionelt legetøj udviste samlet set et svagt fald i Det dækker dog over regionale forskelle, idet især de amerikanske og tyske markeder, som er LEGO Koncernens største, oplevede mindre fald, mens de øvrige europæiske samt de asiatiske markeder gik frem med 1-5%. Central- og Sydeuropa - 27% Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien - 32% Community, Education, Direct - 16% Norden, Benelux, Østeuropa, Asien - 25% Årsrapport 2006

12

13 BERETNING 2006 Genopbygning - af virksomheden og LEGO brandet LEGO Koncernen er midt i gennemførelsen af den syvårige strategiplan, som blev påbegyndt i En strategi der har som formål at videreudvikle LEGO brandet som et synonym for kreative byggeoplevelser og rolleleg, som gør det sjovt at lære, fordi børnene lærer gennem leg. Grundlaget vil være en fundamental ændring af hele virksomhedens forretningsmodel dens processer, forretningsgange, struktur og ikke mindst tilgangen til stakeholders. Når denne rejse er fuldført, vil LEGO brandet være genopbygget og mere levedygtigt end nogensinde og samtidig tro mod sin historie, og dermed autentisk og originalt. Tre faser Koncernens strategi frem til 2010 er delt i tre faser: Overlevelse ( ), Profitabel kerneplatform ( ) og Organisk vækst (2009+). For hver af faserne er formuleret tre koncernprioriteter, som er gældende for alle forretningsområder, og som vurderes at være de tre mest afgørende at gennemføre, for at fasen som helhed lykkes. Den første fase, Overlevelse, iværksattes i 2004, hvor LEGO Koncernen påbegyndte en handlingsplan, der skulle bringe virksomheden ud af den finansielle krise, som var resultatet af flere års dårlige økonomiske resultater som følge af urentabel vækst. I årene 2004 og 2005 gennemførtes denne handlingsplan, som havde fokus på pengestrøm, tilpasning af omkostningerne og aktivmassen samt på stabilisering af driften, således at virksomheden igen kunne blive værdiskabende og dermed sikres som selvstændig, familieejet virksomhed. Som omtalt i årsrapporterne for 2004 og 2005 var koncernprioriteterne i første fase: 1...Etablering af en klar retning for LEGO Koncernen og en grundlæggende ændring af måden at drive forretning på. 2...Skærpet indsats for at forbedre konkurrenceevnen med særligt fokus på forhandlernes indtjening. 3...Reduktion af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver til en lavere omsætning / Stabilisere virksomheden (få kontrol) Overlevelse Turnaround Forbedre indtjening i kerneporteføljen Rebalancere kapital struktur Fortsat forbedre kerneforretningen Profitabel kerneplatform Forretningstransformation Vækst t Organisk vækst Styrkelse af brand årsrapport

14 BERETNING 2006 Mads Nipper Direktør Markets & Products Med udgangen af 2005 var denne første, toårige fase af den nye strategi succesfuldt gennemført, idet virksomheden stort set var gældfri, havde stabiliseret salget og forbedret indtjeningen stærkt, om end ikke til et tilstrækkeligt konkurrencedygtigt niveau. Koncernen tog således i 2006 hul på anden fase, hvor der over en treårig periode fokuseres på skabelsen af en profitabel, bæredygtig kerneplatform. Mens der i denne fase skal skabes grundlag for vækst fra 2009, er der ikke fokus på at opnå vækst i årene Da koncernen justerer sin forretning med henblik på øget indtjening, forventes et uændret salg, og en mindre tilbagegang i salget kan ikke udelukkes. Endvidere vil virksomheden i denne anden fase gennemgå en betydelig forandring af sin forretningsmodel, som kunne gøre forfølgelse af vækst yderst risikabel. Grundlaget er et premium brand Koncernen har sat en overskudsgrad (ROS) på 13,5% som langsigtet mål, hvilket sammen med betalingen af varemærkelicens betyder, at koncernen og varemærket tilsammen vil skabe et afkast, som kan måle sig med branchens bedste. Dette er helt i overensstemmelse med opfattelsen af LEGO brandet som et premium brand. Denne ambition afspejler virksomhedens strategi om at indtage en unik position, der bygger på det enestående LEGO system og den leg, det muliggør. Tro mod sit motto Det bedste er ikke for godt har LEGO Koncernen gennem snart 75 år leveret en meget høj kvalitet, som har sikret, at forbrugerne er kommet tilbage til LEGO produkterne igen og igen. Samtidig betyder det unikke LEGO system, at mange tusinde byggeelementer med lethed kan sættes sammen på et utal af måder og med tilsvarende lethed skilles ad igen. Jo flere LEGO klodser man har, jo mere kan man skabe. De to fundamentale former for leg, at skabe noget og at lege rollelege, støttes af LEGO systemets tre platforme, DUPLO, LEGO og TECHNIC. Dertil kommer, at den særlige kombination af systematik, logik og ubegrænset kreativitet skaber læring gennem leg på en helt særlig LEGO facon, der i en tidsalder med stadigt stigende krav til børns læring og evne til at løse komplekse problemer er skabt for fremtidens børn. Dette er årsagen til, at LEGO systemet ofte anføres som et helt særligt kreativt legemateriale af en række toneangivende organisationer og enkeltpersoner og benyttes som kreativt læringsmateriale på institutioner og skoler over hele verden. LEGO systemet og den leg, det muliggør, har så specielle egenskaber, at de er grundlaget for koncernens unikke position. Strategien er at skabe et produktudbud, der er tro mod historien, autentisk og samtidig originalt og moderne i sit udtryk. De seneste års resultater viser, at denne retning har god resonans med produktets brugere. Tre temaer i strategiens anden fase De tre koncernprioriteter i fasen Profitabel kerneplatform, dækkende perioden , er 12 årsrapport 2006

15 BERETNING 2006

16 BERETNING 2006 Iqbal Padda Direktør Global Supply Chain 1...udflytning og omstrukturering af forsyningskæden 2...Forbedring af lønsomheden i produktporteføljen 3...Forberedelse til vækst Udflytning og omstrukturering af forsyningskæden LEGO Koncernen har igennem hele sin historie haft tradition for at producere i umiddelbar nærhed af sine største markeder, dvs. i Vesteuropa og Nordamerika. Igennem det seneste årti er konkurrencesituationen på legetøjsmarkedet imidlertid væsentligt skærpet, og kravet til omkostningsreduktioner er tilsvarende øget for at sikre fremtidig rentabilitet. Samtidig er kvalitetsniveauet i en række lavomkostningslande løftet betragteligt, samtidig med at transportkommunikations- og transaktionsomkostninger ved at operere i disse lande er mindsket betydeligt. På den baggrund har LEGO Koncernen valgt at udflytte størsteparten af sin produktion fra de nuværende lokationer gennem en outsourcing til flere partnere. De nye produktionslokationer i Østeuropa og Mexico er valgt med henblik på at være tæt på koncernens hovedmarkeder i Europa og USA. Samtidig har virksomheden valgt at differentiere sin forsyningskæde med udgangspunkt i produkternes karakter og volumen samt salgskanaler. Udflytnings- og omstruktureringsprocessen, som påbegyndtes i 2006, vil være fuldt gennemført i De mest specialiserede og kompetencekrævende LEGO produkter vil fortsat blive fremstillet på koncernens danske fabrik i Billund. Dette sker for at fastholde en række vigtige kompetencer inden for støbning, bearbejdning og pakning i virksomhedens eget regi. Dette understøttes yderligere af, at en produktionsteknisk udviklingsfunktion, en såkaldt konceptfabrik, oprettes i tilknytning til den tilbageværende produktion i Billund. Nedlæggelse af arbejdspladser Udflytningen af op mod 80 procent af LEGO Koncernens produktion betyder, at et betydeligt antal stillinger i virksomhedens eget regi vil blive nedlagt i løbet af de kommende tre år. Pakkeri og distribution i Enfield, USA, lukkes i foråret 2007, hvilket medfører, at op til 300 medarbejdere mister deres job. I Billund betyder udflytningen af størstedelen af produktionen, at op til 900 stillinger nedlægges over de kommende tre år, startende i Outsourcingen medførte desuden, at aktiviteterne på LEGO Koncernens fabrik i Kladno, Tjekkiet, med ca. 600 medarbejdere pr. 1. august 2006 blev overtaget af elektronik- og produktionsvirksomheden Flextronics. En ny modelbyg-fabrik for marketingmaterialer, som også er beliggende i Kladno, og som blev taget i brug i 2006, vil stadig være en del af LEGO Koncernen. LEGO Koncernen har ønsket at give medarbejderne præcis information om den planlagte udflytning så tidligt som muligt, hvilket betød, at alle medarbejdere blev orienteret i juni En række aktiviteter er iværksat for at støtte medarbejderne, ligesom der arbejdes aktivt på at udleje eller sælge ikke udnyttede bygninger for derigennem at medvirke til fastholdelse af arbejdspladser på de berørte lokationer. Erfaringer LEGO Koncernen har i løbet af 2006 fået en række erfaringer med outsourcing. Dels er produktionen af DUPLO klodser flyttet til Flextronics fabrik i Ungarn, og dels er størsteparten af den europæiske distribution under udflytning 14 årsrapport 2006

17

18 BERETNING 2006 til logistikvirksomheden DHL Solutions, som har nyopført et distributionscenter i Jirny i Tjekkiet. Endelig er en del pakkeopgaver overført til den amerikanske emballage- og pakkeleverandør Sonocos fabrik i Polen. Overordnet vurderes den hidtidige outsourcing at være forløbet som planlagt og med det forventede niveau af indkøringsvanskeligheder. Eksempelvis stiller en udflytning store krav til dokumentation af processer og specifikationer, og det faktum, at LEGO produktionen hidtil er foregået internt i virksomheden, afspejles til en vis grad i mange underforståede eller uskrevne regler og processer. For at sikre den fremtidige produktkvalitet bliver disse regler og processer nu forklaret og indarbejdet gennem certificering og større deltagelse fra LEGO Koncernens side i underleverandørernes produktion. den fortsatte, meget omfattende udflytning. Forbedring af lønsomheden i produktporteføljen Helt grundlæggende satses der på LEGO produkter, der er differentierede og unikke. Det betyder også, at mindre lønsomme produkter og produktlinjer udfases. I løbet af 2006 har det betydet, at tre produktlinjer er udgået, nemlig LEGO BABY, LEGO QUATRO og LEGO CLIKITS. Samarbejdet med detailhandlen forbedres til stadighed, idet der arbejdes systematisk med margenforbedring for både forhandlerne og LEGO Koncernen. Det sker gennem målrettet forbedring af produktdesignet, optimering af produktionsplanlægning og distribu- Udflytningen af de første områder har været en lærerig proces for såvel LEGO Koncernen som leverandørerne og har givet en række meget væsentlige erfaringer til 16 årsrapport 2006

19 BERETNING 2006 tion samt styrket Key Account Management. Dertil kommer en målrettet indsats for at øge effekten af kampagner og promotions, samtidig med at omfanget af priskampagner væsentligt reduceres. Disse initiativer har vist de første gode resultater i I de kommende år vil LEGO Koncernen fortsat arbejde intenst med lønsomhedsforbedring på grundlag af øget indsigt i for eksempel strategisk prissætning og prioritering af produkter og markeder. Forberedelse til vækst I årene har LEGO Koncernen som første prioritet at forbedre sin lønsomhed frem for at skabe vækst. Organisk vækst vil være prioriteten i den tredje og sidste fase af virksomhedens syvårige strategiplan, dvs. fra I disse år arbejdes der derfor intensivt med at identificere produkter og initiativer, der kan skabe denne vækst. Grundlaget for væksten vil fortsat være LEGO Koncernens kerneværdier, kreativitet, kvalitet og sjov leg, ligesom LEGO klodsen og byggesystemerne stadig vil være basis for produktudviklingen. tager til stadighed nye former, og virksomhedens produktudvikling arbejder derfor systematisk med at videreudvikle de nuværende kendte legetemaer og produktlinjer på baggrund af grundig research hos børn og forældre om blandt andet legevaner, familiemønstre og boligforhold. Som fundament for udviklingsarbejdet er i 2006 foretaget en gennemgribende revision af metoderne til ide- og konceptudvikling. Dette har blandt andet ført til introduktion af virksomhedens egen udviklingsmodel, der fremover vil sikre en bred tilgang til innovation på tværs af produkt, kommunikation, processer og forretningsmodeller. Samtidig er virksomhedens kreative processer, metoder og værktøjer koblet op på den nye innovationsmodel for at sikre effektivitet og konsistens i arbejdet. Sidst men Børn og voksne vil også i fremtiden nyde den sjove og kreative leg. Legen årsrapport

20 BERETNING 2006 Lisbeth Valther Pallesen Direktør Community, Education. & Direct ikke mindst involveres såvel forbrugere som eksterne bureauer og opfindere i udviklingsprocessen for at sikre en øget træfsikkerhed i udviklingen af de nye legeoplevelser. Tæt kontakt til brugerne For yderligere at underbygge sin unikke position har LEGO Koncernen øget satsningen på at være i direkte dialog med sine loyale brugere gennem en række kanaler, herunder direkte salg til forbrugere, hvilket har ført til oprettelsen af forretningsenheden Community, Education & Direct (CED). CED varetager udover salg direkte til forbrugerne gennem katalog- og internetsalg samt brand butikker også udvikling og salg af produkter til undervisningsbrug (børnehaver, skoler, mv.) og direkte kontakt med forbrugerne gennem kundeservice og en række events og fora. Endvidere er CED hjemsted for udvikling af nye måder at sælge LEGO produkter på. Et eksempel herpå er hvor man kan bygge LEGO modeller virtuelt og efterfølgende få netop de rette klodser til modellen tilsendt. Både salget af undervisningsprodukter og salget direkte til forbrugerne er inde i en positiv udvikling. Det skyldes en stigende anerkendelse af LEGO produktets særlige værdi, samt at en række forbrugere går online for at købe LEGO legetøj og ligeledes søger brandede indkøbsoplevelser i LEGO butikkerne. LEGO Koncernen ser sin direkte kontakt til forbrugerne som noget ganske enestående og som et meget væsentligt aktiv i at udvikle såvel den eksisterende som nye forretninger. Således er LEGO fans involveret i produktudviklingen i flere forskellige områder og stadier af udviklingsprocessen. Et eksempel på dette er den nye generation af LEGO robotter, MINDSTORMS NXT. Nogle af de mest dedikerede entusiaster omkring den tidligere MINDSTORMS robot har været direkte involveret i udviklingen af det nye produkt, hvilket har skabt stor opmærksomhed blandt både LEGO entusiaster og globale medier. Den væsentligste effekt af dette samarbejde er imidlertid, at produktet er blevet betragteligt forbedret gennem ideudveksling og dialog mellem virksomhed og brugere. LEGO Koncernen ser en sådan, meget direkte, inddragelse af brugerne som en væsentlig drivkraft i innovationen til de kommende års forberedelse til vækst. Gennem den tætte kontakt med brugerne får virksomheden et unikt kendskab til deres ønsker og behov, som anvendes i udvikling og markedsføring af LEGO produkterne. Inspiration hentes også i de mange uafhængige hjemmesider og klubber for LEGO entusiaster, som findes over hele verden. Flere af de etablerede LEGO fanklubber afholder store udstillinger og bygge-events, hvor tusindvis af besøgende får et indblik i den store kreativitet, LEGO entusiasterne lægger for dagen. Et eksempel er 1000 Steine Land i Tyskland, som over en weekend i august havde mere end besøgende, som fik et indblik i de spændende LEGO modeller, medlemmer af klubben 1000 Steine havde bygget. Størsteparten af disse events organiseres egenhændigt af LEGO entusiasterne, men LEGO medarbejdere får stor inspiration af at besøge arrangementerne og tale med deltagerne, ligesom virksomhedens ejer, Kjeld Kirk Kristiansen, ofte er en entusiastisk gæst ved disse arrangementer. I de kommende år vil det nye forretningsområde CED arbejde målrettet med at integrere den indsigt og inspi- 18 årsrapport 2006

Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009

Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009 Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009 Indhold Eventyret begyndte i 1932 3 LEGO Koncernen i hovedtal 4 Retningen mod fremtiden 5 LEGO Koncernen 6 Idé og produktion 7 Århundredets legetøj

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere