DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 12. december Starttidspunkt: Kl. 16:00. Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 12. december Starttidspunkt: Kl. 16:00. Bemærkninger:"

Transkript

1 DAGSORDEN Udvalget for Ældre og Handicappede Mødedato: Torsdag den 12. december 2013 Mødested: Oplyses senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 759. Godkendelse af dagsorden Anlægsregnskaber Opfølgning på analyse af det specialiserede socialområde Sagsbehandlingsfrister Udvalget for Ældre & Handicappede Indhold i funktion som frivillighedskoordinator Forslag til høringsudgave af Mad- og Måltidspolitik Efterretningssager Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning 11 Bilagsoversigt 12 Underskriftsside 13 1

3 759. Godkendelse af dagsorden Marianne Nielsen 760. Anlægsregnskaber Kasper Sartov Larsen / 12/8277 Sagsindhold Godkendelse af anlægsregnskaber for stednr GPS integration og Fællessprog II samt stednr ombygning af servicearealer på Rådmandsvej til anden anvendelse. Sagsfremstilling Anlægsprojekterne for stednr GPS integration og Fællessprog II samt stednr Ombygning af servicearealer på Rådmandsvej, er afsluttet. De endelige anlægsregnskaber aflægges i overensstemmelse med reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Da anlægsprojekternes rammer er under 2 mio. kr. har fagudvalget kompetence til at godkende anlægsregnskaberne. Bilag 3 indeholder en oversigt over den forventede tidsplan for godkendelse af de øvrige anlægsprojekter under Udvalget for Ældre og Handicappede. Økonomiske forhold GPS integration og Fællessprog II Der er afholdt udgifter på i alt 0,684 mio. kr. i , svarende til et mindre forbrug på 0,044 mio. kr. ifht. den meddelte anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. Ombygning af servicearealer på Rådmandsvej til anden anvendelse: Der er afholdt udgifter på i alt 1,031 mio. kr. i 2013, svarende til et merforbrug på 0,031 mio. kr. ifht. den meddelte anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,013 mio. kr. vedrørende de to projekter tilgår kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, At Udvalget for Ældre og Handicappede godkender anlægsregnskaberne for stednr GPS integration og Fællessprog II samt stednr Ombygning af servicearealer på Rådmandsvej og at det samlede mindreforbrug på 0,013 mio. kr. tilgår kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutning for

4 Bilag: 1 Anlægsregnskab GPS integration og Fælles Sprog II (400869/13) 2 Anlægsregnskab ombygning af servicearealer på Rådmandsvej til anden anvendelse (400905/13) 3 Tidsplan for øvrige anlægsprojekter under Udvalget for Ældre og Handicappede (398602/13) 761. Opfølgning på analyse af det specialiserede socialområde Ellen Marie Enne / 13/39890 Sagsindhold Drøftelse og kvalificering af BDO-rapportens anbefalinger. Sagsfremstilling På mødet den 9. september 2013 behandlede Udvalget for Ældre og Handicappede (sag nr. 715) analysen af det specialiserede socialområde for voksne. Beslutningen på mødet var, at forvaltningen kvalificerer analysens anbefalinger med henblik på løbende af kunne præsentere en række handlemuligheder med målsætning om at skabe balance i Specialrådgivningens budget inden udgangen af Kvalificering af analysens anbefalinger Forvaltning har med baggrund i analysens anbefalinger arbejdet videre med en strategi for området, der peger på handlemuligheder på såvel kort som langt sigt. Det anbefales, at der etableres et projektarbejde med det formål at udarbejde en strategi for Specialrådgivningen. Projektarbejdet tilrettelægges ud fra følgende vision for området: At drive et specialiseret socialområde i forhold til en defineret målgruppe, hvor indsatsen tager udgangspunkt i et politisk godkendt serviceniveau og en faglig indsats der er karakteriseret ved: et højt fagligt niveau, hvor målet for borgeren er et godt liv en aktiv inddragelse af borgere og dennes netværk et synligt serviceniveau fleksibilitet i tilbud og indsats tværgående sammenhæng og samarbejde en effektiv organisering Ambitionen er, at området drives på et samlet lavere omkostningsniveau. Projektarbejdet tilrettelægges med en styregruppe og 5 projektgrupper. 3

5 De 5 projektgrupper er: A. Serviceniveau og økonomisk styringsmodel B. Myndighedsopgaven C. Beskyttet beskæftigelse D. Bostøtte, bosteder og væresteder - handicap E. Udsatteområdet samt bostøtte, bosteder og væresteder - psykiatri Der udarbejdes kommissorier for hver af projektgrupperne. På lang sigt er målet med projektet, at der gennemføres en gennemgribende ændring af området, således: at der er et velbeskrevet og politisk godkendt serviceniveau at der er en aktivitetsbaseret afregningsmodel at der er sammenhæng mellem borgerens funktionsniveau, serviceniveau og økonomi at der naturligt tænkes aktivt medborgerskab i opgaveløsningen at området fra 2015 kan drives på et lavere udgiftsniveau. Balance mellem budget og udgifter i 2014 Projektets mål er på kort sigt (ultimo 2014): at udarbejde en samlet strategi, der viser, hvordan der arbejdes hen imod at opnå visionen. at bringe området i balance, således at der er balance mellem budget og forbrug i I den sammenhæng sættes der fokus på: BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) Ledsagelse til borgere bosiddende i botilbud Generel tilbageholdenhed på psykiatri og misbrugsområdet Udsatteområdet Velfærdsteknologiske løsninger. Ændring af beskyttet beskæftigelse til aktiveringspladser. Økonomiske forhold I BDO s rapport er det samlet set opgjort, at Haderslev Kommune bruger 28 mio. kr. mere end gennemsnittet af de kommuner, der sammenlignes med. På nuværende tidspunkt overstiger det forventede forbrug i 2014 det godkendte budget med 5,7 mio.kr. For at bringe balance mellem budget og forbrug i 2014 foreslås reduktioner med i alt 6,0 mio.kr. fordelt således: BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) - 1,5 mio.kr. Ledsagelse til borgere bosiddende i botilbud 0,5 mio.kr. Generel tilbageholdenhed på psykiatri og misbrugsområdet 0,5 mio.kr. 4

6 Udsatteområdet - 1,5 mio.kr. Velfærdsteknologiske løsninger -1,5 mio.kr. Ændring af beskyttet beskæftigelse til aktiveringspladser 0,5 mio.kr. Med henblik på generelt at nedbringe udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde foreslås, at udvalget drøfter niveauet for en målsætning om at nedbringe udgifterne yderligere i 2015 og frem. Alt afhængigt af omfanget for en yderligere reduktion vil der være behov for at styrke myndighedsfunktionen gennem en tilførsel af ressourcer for op imod 1 mio. kr. En udmøntning af et yderligere reduktionskrav vil kunne konkretiseres gennem det foreslåede projektarbejde. Reduktionerne vil være inden for følgende områder: Kommunens egne bosteder og bostøtte handicap og psykiatri Betaling til andre kommuners/regioners og private bosteder og bostøtte Kommunens egne tilbud om beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud. Socialt udsatte Personlige hjælpeordninger Ledsagerordninger Det forudsættes, at tilgangen af unge fra Børne-og Familieservice, opvejes af en tilsvarende afgang. Med det forbehold, at enkeltsager, der koster mere end 2 mio.kr. netto, kan rejses som enkeltsager. Personalemæssige forhold Opgaven med at bringe balance mellem budget og udgifter i 2014 vil betyde personalereduktioner. Disse vil i et væsentligt omfang kunne løses ved naturlig afgang. På længere sigt må det forventes, at der sker en gennemgribende ændring af området, hvilket antages at må medføre reducerede personaleressourcer. Procedure Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 2. december 2013 Høring i Handicaprådet den 11. december 2013 Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 12. december 2013 Orientering i Rådet for Socialt Udsatte den 16.december 2013 Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at der igangsættes et projektarbejde som beskrevet 5

7 at Udvalget for Ældre og Handicappede godkender målsætningerne om på kort sigt at skabe balance mellem budget og forbrug i at Udvalget for Ældre og Handicappede drøfter det ønskede niveau for på længere sigt at realisere rapportens anbefalinger. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 2. december 2013 Afbud/fraværende: Ingen Projektarbejdet tilrettelægges med en styregruppe og 5 projektgrupper. De 5 projektgrupper er: A. Serviceniveau og økonomisk styringsmodel B. Myndighedsopgaven C. Beskyttet beskæftigelse D. Bostøtte, bosteder og væresteder - handicap E. Udsatteområdet samt bostøtte, bosteder og væresteder psykiatri Sagen sendes i høring jf. procedureafsnittet Sagsbehandlingsfrister Udvalget for Ældre & Handicappede Henrik Tirsbæk Jørgensen / 13/34366 Sagsindhold Forslag til sagsbehandlingsfrister for Pleje- og Træning samt Specialrådgivningen Sagsfremstilling Voksen- og Sundhedsservice fremsender forslag til sagsbehandlingsfrister under hele udvalgsområdet i Der foreslås ingen ændringer af sagsbehandlingsfristerne for Udvalget for Ældre og Handicappedes sagstyper. Hvad er en sagsbehandlingsfrist En sagsbehandlingsfrist er en fastsat frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. De enkelte sagsbehandlingsfrister er fastsat i medfør af 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven). På ganske få områder er der i den sociale lovgivning fastsat en bestemt tidsfrist, men ellers er det den enkelte kommune, som skal fastsætte en frist. Udvalget for Ældre og Handicappede skal derfor fastsætte sagsbehandlingsfrister for de lovområder som efter styrelsesvedtægten er henlagt til udvalget. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat, så de 6

8 svarer til den tid, der normalt går med at behandle 80 til 90 procent af de pågældende ansøgningstyper. Hvornår begynder sagsbehandlingsfristen Som udgangspunkt begynder sagsbehandlingsfristen, når myndigheden ved, at en borger mundtligt eller skriftligt har anmodet om hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse. Hvornår slutter sagsbehandlingsfristen Sagsbehandlingsfristen slutter som hovedregel ved, at der træffes en afgørelse om ret til den hjælp, der er ansøgt om. Hvad hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil ansøgeren skriftligt få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. Procedure Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. november 2013 Høring i Handicaprådet den 20. november 2013 Høring i Seniorrådet den 25. november 2013 Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 2. december 2013 Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget for Ældre og Handicappede drøfter sagen og sender den til høring i Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på efterfølgende behandling af den i udvalgsmødet den 2. december 2013 Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. november 2013 Afbud/fraværende: Ingen Sagen sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd og genoptages på Udvalget for Ældreog Handicappedes møde den 2. december Beslutning i Handicaprådet den 20. november 2013 Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh, Carsten Høgsmann, Anne Leth I forhold til sagsbehandlingsfrister for midlertidige botilbud finder Handicaprådet, at sagsbehandlingsfristernes skal følges løbende med udviklingen på området. Handicaprådet mener, at ventetiden på kropsbårne hjælpemidler er for lang. 7

9 Bilag: 1 Forslag til frister 2014.pdf (362170/13) 763. Indhold i funktion som frivillighedskoordinator Martin Aunsborg / 12/35043 Sagsindhold Høring i fagudvalg om indhold i funktion som frivillighedskoordinator i tilknytning til Politik for medborgerskab og samspil med frivillige. Sagsfremstilling Byrådet godkendte på sit møde 24. september 2013 Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (sag nr. 1076). Byrådet godkendte politikken som anbefalet af Økonomiudvalget. Politikken kan ses på Kommunens hjemmeside under Politikker. På sit forudgående møde 16. september 2013 besluttede Økonomiudvalget at indholdet i en eventuel funktion som frivillighedskoordinator nærmere skal defineres. I Politik for medborgerskab og samspil med frivillige er der følgende definition af, hvad en frivillighedskoordinator er: En frivillighedskoordinator er en kommunal kontaktperson, der skal sikre, at frivillige, der henvender sig til kommunen for at få rådgivning, hurtigt bliver guidet til rette sted. En frivillighedskoordinator har til opgave at pleje de frivillige og påskønne det arbejde, de yder og sikre, at grænserne mellem kommunale medarbejdere og de frivilliges opgaver opretholdes. Endvidere vil frivillighedskoordinatoren kunne medvirke til at drive frivillige netværk, herunder også sikre at de frivillige der indgår i et formelt samarbejde med kommunen også tilbydes kurser, så de bliver klædt på til opgaverne. Indsatsudvalget for Velfærd og Frivillighed pegede i sine anbefalinger på, at der bør sikres en fast kontaktperson til den kommunale administration i forhold til frivillighedsområdet: Anbefalingen sker på baggrund af frivillighedshedsundersøgelsen og drøftelser i udvalget om behov og muligheder i frivillighedskoordinator/støttepunkter i den kommunale administration. Med anbefalingen understreges det at rollen særligt bør varetage rollen som bindeled på tværs af de forskellige frivillige tilbud, og det som supplement til FrivilligCenter Haderslevs indsats. (Indsatsudvalget Velfærd og Frivillighed, 11. december 2012). I februar 2013 blev der afholdt et borgermøde på Harmonien om Samspil mellem de frivillige og kommunens ansatte. En række af forslagene fra mødet handler om behovet 8

10 for at styrke samspillet via en fast kontaktperson (frivillighedskoordinator). Forslagene fra borgermødet er vedlagt som bilag. Spørgsmålet om indhold i en eventuel funktion som frivillighedskoordinator sendes hermed i høring blandt de berørte fagudvalg. Høringssvarene vil danne grundlag for at Økonomiudvalget kan tage stilling til om der skal oprettes en eller flere stillinger som frivillighedskoordinator og med hvilket indhold. Økonomiske forhold Hvis Økonomiudvalget beslutter at ansætte en frivillighedskoordinator, vil den årlige lønudgift være i størrelsesordenen kr. Ansættelsen kan for eksempel finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Sundhedsmæssige forhold På grundlag af erfaringerne fra blandt andet de afholdte borgermøder forventes det, at et konkret, styrket samarbejde vil føre til en oplevelse af øget samspil og enhed mellem de frivillige og kommunens ansatte. Procedure Høring i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 5. december 2013 Høring i Udvalget for Børn og Familier, 10. december 2013 Høring i Udvalget for Ældre og Handicappede, 12. december 2013 Høring i Udvalget for Kultur og Fritid, 7. januar 2014 Behandling i Økonomiudvalget 17. februar 2014 Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at indholdet i en funktion som frivillighedskoordiator drøftes Bilag: 1 Borgermødet om samspil, februar 13.pdf (237447/13) 764. Forslag til høringsudgave af Mad- og Måltidspolitik Louise Bæk Thomsen / 13/17239 Sagsindhold Forslag til høringsudgave af Mad- og Måltidspolitik med fagudvalgenes høringssvar til proces og tidsplan indarbejdet 9

11 Sagsfremstilling I Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2012 ønskes der etablering af en overordnet Mad- og Måltidspolitik i kommunen. I henhold til behandlingen i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 6. juni 2013 (sagsnummer 13/4856) fremlægges forslag til den overordnede Mad- og Måltidspolitik for Haderslev Kommune. Politikken skal sendes i høring og herefter danne baggrund for det videre arbejde med handleplaner for de enkelte områder (bilag 1). Fokusområderne for den overordnede Mad- og Måltidspolitik omhandler ernæringsrigtig mad i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens kostråd og Anbefalinger for den danske institutionskost, optimale spisemiljøer og omgivelser for indtagelse af måltidet. Desuden er en række anbefalinger indskrevet til drøftelse ved udarbejdelse af lokale mad- og måltidspolitikker. Økonomiske forhold På mødet den 6. juni 2013 bevilgede Udvalget for Sundhed og Forebyggelse midler til udarbejdelse og implementering af en overordnet Mad- og Måltidspolitik samt midler til udarbejdelse af handleplaner. Sundhedsmæssige forhold Det forventes, at en overordnet Mad- og Måltidspolitik er med til at fremme sundheden blandt borgerne i Haderslev Kommune. Sunde mad- og måltidsvaner har, i samspil med blandt andet fysisk aktivitet, stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme. Indsatser, som mindsker tilgængeligheden af usunde fødevarer og øger tilgængeligheden af sunde fødevarer, er til gavn for alle. Denne form for indsatser er særligt velegnet til at udligne den sociale ulighed i sundhed. Procedure Procedure for høring af Mad- og Måltidspolitik: Dato Aktivitet 7. november, 2013 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse anbefaler den overordnede Mad- og måltidspolitik 21. november, 2013 Borgermøde Ugerne 49-52, 2013 Offentlig høring af den overordnede Mad- og måltidspolitik 27. november, 2013 Høring i Arbejdsmarkedsudvalget 12. december, 2013 Høring i Udvalget for Ældre og Handicappede 10. december, 2013 Høring i Udvalget for Børn og Familier 9. december, 2013 Høring i Seniorrådet 11. december, 2013 Høring i Handicaprådet 16. december, 2013 Høring i Rådet for Socialt Udsatte 6. januar, 2014* Høring i Udvalget for Plan og Miljø januar, 2014* Høring i Udvalget for Kultur og Fritid

12 *) Disse datoer er gældende, såfremt den foreslåede politiske mødekalender godkendes Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse sender forslag til den overordnede Mad- og Måltidspolitik i høring Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 7. november 2013 Afbud/fraværende: Inga Roland Lykke Godkendt. Bilag: 1 Høringsudgave af Mad- og måltidspolitikken.pdf (347567/13) 765. Efterretningssager Marianne Nielsen / 13/23 Sagsindhold Opgørelse over STU tilbud i andre kommuner, jfr. pkt. 752 i Ældre- og Handicapudvalgets møde den 2. december Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning Marianne Nielsen / 13/24 11

13 Bilagsoversigt 760. Anlægsregnskaber 1. Anlægsregnskab GPS integration og Fælles Sprog II (400869/13) 2. Anlægsregnskab ombygning af servicearealer på Rådmandsvej til anden anvendelse (400905/13) 3. Tidsplan for øvrige anlægsprojekter under Udvalget for Ældre og Handicappede (398602/13) 762. Sagsbehandlingsfrister Udvalget for Ældre & Handicappede 1. Forslag til frister 2014.pdf (362170/13) 763. Indhold i funktion som frivillighedskoordinator 1. Borgermødet om samspil, februar 13.pdf (237447/13) 764. Forslag til høringsudgave af Mad- og Måltidspolitik 1. Høringsudgave af Mad- og måltidspolitikken.pdf (347567/13) 12

14 Underskriftsside Markvard Hovmøller Formand Irene Høgh Lone Ravn Gunnar Nielsen Peter Hansen Anita Christensen Kresten Andersen /Charlotte Scheppan 13

DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Misbrugscenter, Teaterstien Starttidspunkt: Kl. 10:00 Else Aagaard, Pia Ernst Bemærkninger:

DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Misbrugscenter, Teaterstien Starttidspunkt: Kl. 10:00 Else Aagaard, Pia Ernst Bemærkninger: DAGSORDEN Rådet for Socialt Udsatte Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: Misbrugscenter, Teaterstien Starttidspunkt: Kl. 10:00 Afbud: Else Aagaard, Pia Ernst Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den 9. december Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00. Bemærkninger:

DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den 9. december Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00. Bemærkninger: DAGSORDEN Seniorrådet Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: KFUM's Klubhus Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 532.

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mandag den 30. september 2013

REFERAT. Mødedato: Mandag den 30. september 2013 REFERAT Rådet for Socialt Udsatte Mødedato: Mandag den 30. september 2013 Mødested: Rådgivningscentret Starttidspunkt: Kl. 13:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Inga Roland Lykke, Lene Brund,, Rene Weltz,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Onsdag den 9. oktober Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Onsdag den 9. oktober Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødested: RC Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Mona Otte Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mandag den 16. december 2013 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20

REFERAT. Mødedato: Mandag den 16. december 2013 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 REFERAT Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 2010- Mødedato: Mandag den 16. december Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Inga Lykke

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 REFERAT Stab og Administration, Personalemøde MED status Mødedato: Torsdag den 3. oktober Mødested: Mødelok. 1. sal Starttidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Afbud: Birgitte Hye, Gitte Ebsen, Kasper

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. december 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl.

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl. DAGSORDEN Område MED Pleje og Træning Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej 13 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 14-04-2010

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 14-04-2010 REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 14-04-2010 Mødested: Humletoften Hjortebrovej 44, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Afbud: Lorens Frederiksen, Ove Christiansen Fraværende:

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Mødelokale 1 Kildebakkens Plejecenter, Varbergvej 13, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Irene Høgh,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere