For stort arbejdspres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For stort arbejdspres"

Transkript

1 Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud For stort arbejdspres

2 Indhold For stort arbejdspres? 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvad er stress? 4 Hvordan opleves stress? 4 Hvem rammes af stress? 6 Årsager til stress 6 Metoder 8 Hvordan takle stress? 8 Handlestrategier (også kaldet coping) 8 Overvind belastningen 8 Beskyt dig mentalt mod belastningen 9 Styrk dine fysiske og psykiske ressourcer 9 Hvordan kan du som leder hjælpe en stresset medarbejder? 10 Sammenhænge mellem grad af arbejdspres og grad af oplevet kontrol 11 Gode råd til lederen 12 De tre copingstrategier 13 Hvis hele afdelingen er præget af negativ stress? 13 Arbejdets organisering 14 Hvis du vil vide mere 15 Værktøjer til handling Nye krav og udfordringer er dagens orden på danske arbejdspladser. På godt og ondt. I en travl hverdag kan det sætte arbejdsmiljøet under pres. Dette hæfte er en del af en serie procesværktøjer, Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration har udgivet. Formålet er at sætte fokus på, hvordan arbejdspladserne kan styrke de menneskelige ressourcer på arbejdspladserne. Værktøjerne er udformet som redskaber til ledelsesniveauet på arbejdspladserne. Men de kan også bruges som inspiration til dialog i samarbejdsudvalget og sikkerhedsorganisationen på arbejdspladsen. Serien behandler seks temaer, de fleste arbejdspladser på et tidspunkt skal evne at tackle: Forandringer på arbejdspladsen Manglende indflydelse Den vanskelige samtale Fravær og personalegennemtræk For stort arbejdspres Konflikthåndtering

3 For stort arbejdspres? Brug værktøjet Værktøjet kan hjælpe dig med at tackle stress i din afdeling rådgive medarbejdere om, hvordan de selv kan tackle stress tackle stress hos dig selv lede på en måde, så stress forebygges Inspiration til håndtering af stress Procesværktøjet er ikke en udtømmende kogebog, men giver nogle forklaringer og idéer til inspiration og handlemuligheder, som lederen selv må tilpasse i situationen. Procesværktøjet giver først et indblik i, hvad stress er, og hvordan stress ytrer sig. Dernæst præsenteres en række råd til, hvordan lederen kan hjælpe enkelte medarbejdere med at tackle eller undgå stressproblemer. Til sidst gives der forslag til, hvad en leder kan gøre, når stress ikke kun er et problem for enkelte personer, men for afdelingen som helhed. For stort arbejdspres 3

4 Overblik Hvad er stress? Hvordan opleves stress? Stress kan defineres som en oplevet spændingstilstand, der medfører en mobilisering af vores fysiske og psykiske ressourcer. Det grundlæggende formål med stress er at optimere såvel menneskers som dyrs mulighed for overlevelse gennem kamp eller flugt. Som Darwin udtrykte det: The survival of the fittest. Stress kan vise sig på mange forskellige måder. Det må fastslås, at der ikke findes bestemte typer af oplevelser, der giver bestemte typer af stressreaktioner. Nogle oplever primært fysiske stress-symptomer, andre oplever primært stress på det psykologiske plan. De fleste oplever stress både psykisk og fysisk. Set i lyset af det moderne menneskes kulturelle, sociale og arbejdsmæssige livsbetingelser kan man sige, at individets reaktioner på stress både har fordele og ulemper. Fordelen er, at vi kan yde en større indsats og præstation under krævende omstændigheder. Ulempen er, at stress kan føre til både fysisk og psykisk nedslidning og helbredsforringelse, hvis belastningen fortsætter over længere tid uden at det lykkes os at bringe situationen under kontrol. På det fysiske plan kan stress vise sig som: anspændthed (også kaldet forøget alarmberedskab) indre følelse af uro i kroppen anfald af hurtig eller uregelmæssig hjertebanken smerter, stikken eller trykken i hjerteregion eller bryst kraftig sveden uden forudgående legemlig anstrengelse ildebefindende, svimmelhed (søsygefornemmelser) spændinger eller smerter i nakken eller i øverste del af ryggen spændingshovedpine træthed eller smerter i øjnene mavesmerter trykkende smerter eller sugen i mellemgulvsregionen appetitløshed, vægttab 4 For stort arbejdspres

5 På det psykologiske plan kan stress vise sig som: følelsen af at være uoplagt hukommelses- og koncentrationsbesvær irritabilitet rastløshed søvnvanskeligheder dårligt humør, depression tab af initiativ og interesse utilstrækkelighedsfølelse forøget sårbarhed overfor kritik Desuden kan stress resultere i hyppige forkølelser og infektioner, fordi stress over længere tid kan være med til at svække immunforsvaret og dermed ens modstandskraft. For at få et nuanceret billede af ens stressniveau bør symptomerne gradueres i oplevet hyppighed og oplevet styrke. Oplever du symptomerne altid, ofte, jævnligt eller sjældent? Oplever du dem i svær grad, i middel grad eller i ringe grad? Med til et nuanceret billede hører naturligvis også, om du oplever et eller flere af de ovenstående symptomer. Det er ikke alle stress-symptomer, som er helbredstruende i den forstand, at man bliver alvorligt syg af dem. Men oplevelsen af stress-symptomer vil i de fleste tilfælde medføre en stærkt nedsat følelse af effektivitet, trivsel og velvære, og derfor skal man under alle omstændigheder tilstræbe at slippe af med sin stress. Hvordan dette kan gøres, uddybes senere. Det er vigtigt at understrege, at man under alle omstændigheder bør konsultere sin læge, hvis man pludselig får et eller andet fysisk symptom. Det er primært din læge, der bør afgøre, om det handler om stress eller noget andet somatisk, som er behandlingskrævende. Jo mere plaget man er af stress, jo større er sandsynligheden for, at stress kan give sig udslag i en række adfærdsændringer. Det skal understreges, at man først kan tale om adfærdsændringer, hvis det udvikler sig til et mønster. Omgivelserne, dvs. familie, venner og arbejdskolleger, kan i så fald tage det som udtryk for, at der med stor sandsynlighed er et eller andet, som den pågældende går og kæmper med. Om man skal spørge ind til personen efter fjorten dage, tre uger eller en måned er en vurderingssag. Det vil naturligvis ikke være rimeligt at intervenere allerede efter en dag eller to. Alle kan have dage, hvor man føler sig uoplagt, sur eller irritabel. Eksempler på adfærdsændringer: irritabel eller aggressiv stridighed med familie eller kolleger humørsvingninger, f.eks. grådlabil social tilbagetrækning (isolerer sig) ustabil arbejdsindsats nedsat præstationsniveau opgivende, ligegyldig holdning glemsom, ukoncentreret ubeslutsomhed ser træt, uoplagt eller udkørt ud øget forbrug af tobak og alkohol medicinmisbrug hyppige fysiske klager øget sygefravær For stort arbejdspres 5

6 Overblik Hvem rammes af stress? Årsager til stress Stress opstår i et kompliceret samspil mellem de sociale, familiemæssige og arbejdsmæssige betingelser og vores personlige egenskaber og ressourcer. For at forstå, hvorfor nogle mennesker udvikler stress, og andre ikke gør det, må vi fokusere på vores forskellige måder at opfatte og vurdere en given situation på. Det enkelte menneskes opfattelse af sig selv og sin samlede livssituation er derfor af central betydning for, om der udvikles stress eller ej. En væsentlig årsag til arbejdsrelateret stress er, at vi i disse år oplever et større og større misforhold mellem arbejdskrav og personaleressourcer. Dette gælder både inden for den offentlige og private sektor. Kravene om effektivitet og et højt præstationsniveau samt et familieliv, der skal fungere, presser mange mentalt ud i overhalingsbanen. Hvis der samtidig er et dårligt psykisk arbejdsmiljø, forøges risikoen for mistrivsel, stress og i værste fald udbrændthed. Det er derfor af helt central betydning, at man styrker de forhold i det psykiske arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes engagement, trivsel og arbejdsglæde. En væsentlig betingelse for dette er imidlertid, at man prøver at fjerne eller i det mindste reducere de forhold, der typisk giver sig udslag i frustration og stress. 6 For stort arbejdspres

7 Nedenstående forhold vil hos mange mennesker kunne udløse stress. De kaldes for generelle psykologiske stresspåvirkninger (også kaldet stressorer): pres uønsket omstilling uvished trussel frustration konflikt tab Disse stressorer kan naturligvis opleves i såvel arbejdsliv som privatliv. Spørgsmålet er ikke kun, om de er til stede, men i lige så høj grad, hvor massivt de opleves af den enkelte. En lang række forhold i det psykiske arbejdsmiljø kan udløse disse følelser. Inden for arbejdspsykologien benævnes de som psykiske arbejdsbelastninger. Her følger nogle eksempler: for stort arbejds- og tidspres for mange uforudsigelige situationer uklare krav, modsætningsfyldte krav, uforenelige krav mangel på information eller for sen information ringe mulighed for kontrol/overblik over eget arbejde ringe mulighed for at planlægge eget arbejde, ringe handlefrihed dårligt samarbejde, skjult/åbenlys fjendtlighed arbejde præget af tvang eller afsavn For stort arbejdspres 7

8 Metoder Hvordan tackle stress? Handlestrategier Som leder er det vigtigt, at du har kendskab til en række af de handlestrategier, der kan fjerne eller i det mindste reducere dine medarbejderes stressniveau. Har du over en periode konstateret en eller flere af de omtalte adfærdsændringer, må du under samtalen med medarbejderen sikre dig, at han/hun åbent og ærligt fortæller om årsagen til sine adfærdsændringer. Herunder ses en række af de handlestrategier (også kaldet coping), som du kan anbefale til dine medarbejdere: Overvind belastningen tilstræb maksimal kontrol ved hjælp af synliggørelse af arbejdsbelastningen kom selv med konstruktive løsningsforslag til problemet sig fra, hvis arbejdspresset bliver så stort, at du får stress-symptomer søg aflastning i en periode, så du kan restituere dig både fysisk og psykisk løs problemerne mellem parterne gennem konstruktiv konfliktløsning undgå jammer, sure miner og brokkeri. Det løser ikke problemet, tværtimod! Målet med disse strategier er at fjerne selve årsagen til stressbelastningen. Som vi alle ved, er det langt fra altid, at vi har mulighed for helt at fjerne årsagen til stress. Derfor er vores mentale indstilling til belastningen mindst lige så vigtig. 8 For stort arbejdspres

9 Beskyt dig mentalt mod belastningen Styrk dine fysiske og psykiske ressourcer Afstem dit præstations- og ambitionsniveau i forhold til dit arbejds- og tidspres (ikke alt behøver at være til 13 på karakterskalaen. 9 eller 10 er også gode karakterer) Prøv at ændre holdning til problemet: Jeg gør det så godt, jeg kan ud fra de givne betingelser. Eller: Ud fra de givne betingelser gør jeg en supergod indsats Hold op med at have dårlig samvittighed, skyldfølelse eller betragte det som et personligt nederlag, fordi du ikke magter at udføre to personers arbejde Lad være med at lege helt eller tro, du er supermand. Gør du det, kommer du selv til at betale prisen med stress, mistrivsel og sygdom Når du har fri fra arbejdet, så hold også fri rent mentalt. Sørg for at være nærværende i dit familie- og fritidsliv. Bekymringerne for problemerne i morgen giver dig kun mindre overskud til at løse dem, når det gælder Motioner jævnligt, helst 3 gange om ugen. 1 2 times rask gåtur om dagen er i princippet nok. Motion er et af de få områder i livet, hvor du bruger energi, som du får mange gange igen. Samtidig styrker du dit immunforsvar, du sover bedre om natten og får større overskud til både arbejde og familieliv Anvend mental styrketræning. Meditation, yoga eller lignende mentale træningsteknikker. Herved styrkes din indre ro og din koncentrationsevne En række undersøgelser viser, at behovet for kaffe, tobak, alkohol, sove- og nervemedicin falder, når man (som en fast rutine) træner fysisk og mentalt I dag har mange mennesker ambitioner og idealer om, at de skal fungere optimalt både i forhold til arbejdsliv, familie- og fritidsliv. Du har hørt det 100 gange før, men der er ingen vej uden om: Hold dig i god fysisk form! For stort arbejdspres 9

10 Metoder Hvordan kan du som leder hjælpe en stresset medarbejder? De omtalte handlestrategier kan give dig inspiration, når du ønsker at hjælpe, støtte eller aflaste en stresset medarbejder. I mange tilfælde kan du opfordre medarbejderen til selv at komme med nogle konstruktive alternativer til løsning af problemet. Følgende spørgemetode kan anbefales: Hvori består problemet helt konkret? Hvor tit er det et problem? Hvad er konsekvenserne af problemet? Hvordan vil du selv foreslå, at vi løser problemet? Hvorvidt ovenstående fremgangsmåde bør anvendes, må altid bero på en vurdering af situationens karakter og af din medarbejders personlige egenskaber og ressourcer. Uanset om det handler om hjælp og aflastning til en medarbejder, eller det handler om nye opgaver, som han/hun skal pålægges, så skal du være opmærksom på følgende: Fremgangsmåden kræver naturligvis, at medarbejderen ofrer tid derhjemme på at analysere problemet på en saglig og velovervejet måde. Erfaringen viser, at langt fra alle går så systematisk til værks. Husk altid at understrege, at du vil være meget lydhør overfor konstruktive forslag og initiativer. Det vil både motivere og opildne medarbejderen. Pas på jammer Medarbejdere bør aldrig jamre til deres leder. En typisk jammerbemærkning lyder: Jeg har alt for meget at lave! Svaret fra lederen er helt forudsigeligt: Ja, det har vi jo alle sammen! Mange ledere bliver meget forståeligt allergiske overfor jammer. Skal en medarbejder gøre sig håb om at blive hørt, forstået og respekteret for sine synspunkter, så skal der være substans i tingene. 10 For stort arbejdspres

11 Sammenhænge mellem arbejdspres og oplevet kontrol Det er afgørende, at den ansatte har mulighed for selv at gøre noget ved problemet; at der er nogle valgmuligheder for ham eller hende. Enten styrer man arbejdet, eller også styrer arbejdet en. En medarbejder bliver kørt ned, hvis han får læsset flere og flere arbejdsopgaver over på sig uden at kunne prioritere eller vælge rækkefølge, men bare må løbe stadig stærkere. Det gælder om at være i en situation, hvor det er en selv, der styrer arbejdsmængden. Så gør det ikke noget, at man har travlt. En lang række videnskabelige forskningsresultater viser, at stort arbejdspres kombineret med oplevelsen af kontrol/overblik over arbejdet giver sig udslag i trivsel, vækst og velbefindende (positiv stress-styring). Fordelen ved stress er, at vi kan yde en større indsats under krævende omstændigheder. I arbejdsmæssig sammenhæng kan positiv stress-styring defineres som evnen til at bevæge sig ud i overhalingsbanen og yde en stor arbejdsindsats uden omkostninger i form af stress-symptomer. Når man kommer hjem fra arbejdet kan man sige: Det har været en hård arbejdsdag, men nu kan jeg slappe af både fysisk og psykisk, for det er jo alt i alt gået godt. Forudsætningen for positiv stress-styring er imidlertid, at man tolker abejdspresset som en positiv udfordring: Det er hårdt, men det er også sjovt og spændende og alt i alt har jeg kontrol over tingene. Når arbejdet tolkes på denne måde er det primært binyrebarkhormonet adrenalin som udskilles. Populært kaldes adrenalin også for kamphormonet. Opleves arbejdet derimod hårdt og ulystbetonet, fordi man ikke er i stand til at få styr, overblik og kontrol over arbejdspresset, medfører det oplevelser af afmagt og frustration. Dette medfører, at man både udskiller adrenalin og binyrebarkhormonet cortisol. Det er denne variant, der på længere sigt udløser negativ stress, fordi udskillelse af stresshormonet cortisol kan svække immunforsvaret og bevirke stressrelateret sygdom. For stort arbejdspres 11

12 Metoder Gode råd til lederen Som leder skal du derfor være opmærksom på følgende: når du prøver at hjælpe eller aflaste en medarbejder, så skal du tilstræbe, at den pågældende vil opleve en realistisk mulighed for kontrol/overblik over arbejdsopgaverne. Ellers vil det ikke opleves som en reel aflastning hvis en medarbejder ønsker at afstå fra at påtage sig nye udfordringer, så er det ofte, fordi den pågældende er bange for, at det får hele læsset til at vælte, altså bekymringen for ikke at kunne få styr over tingene en høj grad af oplevet handlefrihed, herunder indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde, vil både virke motiverende og stressreducerende på medarbejderne. Det er ikke beslutningsmulighederne men beslutningsbegrænsningerne, der giver stress! Et andet vigtigt forhold, du skal være opmærksom på, er 13-tals personerne. De ved godt selv, at de er deres egen strengeste arbejdsgiver. De er oftest meget ærekære og stiller urimeligt hårde krav til sig selv. Får du mistanke om stress og mistrivsel hos en sådan medarbejder, så prøv at anvende følgende metode: Gør det klart, hvor meget du værdsætter hendes/hans arbejdsindsats, men at du synes, hun/han presser sig selv unødigt hårdt Prøv at forsikre den pågældende om, at mindre kan gøre det. Denne type medarbejdere kan være meget vanskelige at overbevise Gør det klart for medarbejderen, at når man har meget at se til, så er det også i orden at fejle en gang imellem, og at det også sker for dig. Mange 13-tals personer betragter det som en katastrofe at fejle, hvorfor de bruger urimelig megen tid og energi på at gå tingene efter igen og igen Anvend i øvrigt de omtalte handlestrategier, specielt dem, der er beskrevet under Beskyt dig mentalt mod belastningen. 12 For stort arbejdspres

13 De tre copingstrategier Hvis hele afdelingen er præget af negativ stress? Ligesom der ikke er bestemte typer af oplevelser, der giver bestemte stress-symptomer, så er det også individuelt, hvordan stressproblemer skal løses. I nogle tilfælde kan det være nok at passe bedre på sig selv gennem motion, ændrede kostvaner og brug af de gængse afslapningsteknikker. I andre tilfælde er det den psykologiske holdningsbearbejdelse, der skal til (f.eks. at man prøver at drosle lidt ned med hensyn til det høje ambitionsniveau o.lign.). Som en generel regel kan man dog sige, at jo mere plaget man er af stress-symptomer, jo mere skal der sættes ind over for de livsomstændigheder, der er årsag til stress. En del mennesker skal i virkeligheden sætte ind på alle tre kategorier af copingstrategier: 1 Handle aktivt, dvs. prøve at ændre på selve årsagen til stress 2 Ændre holdning til problemet, herunder erkende at det i nogle tilfælde er dig selv, der stresser dig selv unødigt 3 Holde dig i god fysisk form Som afslutning får du følgende råd: Lyt til din krop! Kroppen lyver aldrig! Man kan på det mentale plan sagtens lyve over for sig selv og bilde sig ind, at man kan klare det hele, men når din krop begynder at reagere med stresssignaler, så er det i virkeligheden kroppen, der siger stop. Lytter du stadig ikke, vil din krop reagere med flere og stærkere stress-symptomer, og fortsætter du stadig ufortrødent i det samme tempo, ja, så reagerer kroppen til sidst med sygdom. Pas godt på dig selv! Du skal holde mange år endnu. Hvis mange af dine medarbejdere har stress-symptomer, så har du brug for at skifte ledelsesstil. Det er ekstremt vigtigt, at du gør noget. Du må indse, at det er dine handlinger eller dine undladelsessynder, der har bidraget til, at alle nu er stressede. Det kan være, at der objektivt er for meget at lave. Så må du sørge for enten at tilpasse ressourcerne til opgaverne, dvs. få flere ansatte i din afdeling eller at tilpasse opgaverne til ressourcerne, dvs. foretage nogle prioriteringer, sådan at det vigtigste bliver gjort og andet må bortsaneres eller flyttes til andre afdelinger Det kan også være, at der er for lidt arbejde. Når der er for lidt at lave, bliver arbejdet mindre tilfredsstillende og mindre meningsfuldt, og der opstår let frustrationer og gniderier. Så må du sørge for enten at I bliver færre, så de enkelte får hænderne fulde og oplever, de gør fyldest eller at I påtager jer flere opgaver eller løser dem, I har, på et højere kvalitetsniveau og skaber mere værdi I begge tilfælde højnes energiniveauet, tilfredsstillelsen, meningsfuldheden og dermed arbejdsglæden. For stort arbejdspres 13

14 Metoder Arbejdets organisering Ofte ligger problemet imidlertid et andet sted. Det forholder sig ofte sådan, at objektivt set er der hverken er for lidt eller for meget arbejde til medarbejderne, men arbejdet er uhensigtsmæssigt organiseret medarbejderne har for ringe indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse I så fald bør du gøre følgende: Find et par medarbejdere, der har idéer til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges bedre og giv dem frie hænder til at prøve nye metoder. Følg interesseret med i, hvad de laver, bak dem op og ros dem. I mange tilfælde kan du lade medarbejderne selv prioritere og vælge den rækkefølge, i hvilket arbejdet udføres. Ved at udfri medarbejderne fra en afmægtig offerrolle og gøre dem til ansvarlige problemløsere vil du formentlig opdage, at ressourcerne bliver udnyttet bedre, og at der bliver gjort en del opfindelser, der fremmer effektiviteten. Hertil kommer, at medarbejderne nu styrer arbejdet og ikke styres af det. Dette fjerner negativ stress og højner arbejdsglæden. En sidste mulighed er, at du selv er stressfaktoren. Det er du, hvis du er humørsvingende og lader dine omgivelser mærke det altid er bagud med dit eget arbejde, generelt involverer dine medarbejdere for sent og konstant presser dem til at lave sidste øjebliks redninger ikke giver dine medarbejdere en vis frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde er generelt afvisende over for medarbejdernes idéer tilbageholder information og derved skaber rygter og angst Husk, at du skal skabe gode rammer for dine medarbejderes udfoldelse. Spørg dem (på møder og i udviklingssamtaler), hvad du kan gøre, for at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag. 14 For stort arbejdspres

15 Hvis du vil vide mere Litteratur Kilde Anne Dickson, Og jeg mener hvad jeg si r. Hans Reitzel, København M. Frankenhaeuser, Coping with stress at work. International Journal of Health Services, 11 (4), Direktør, cand.psych. Johnny Schultz, indehaver af kursusvirksomheden Stress Management ApS, Den Gamle Mølle, 8400 Ebeltoft, R.A. Karasek, Russell R. Scott and Theorell Tores, Physiology of Stress and Regeneration in Job Related Cardiovascular Illness. Journal of Human Stress, March Richard S. Lazarus, Susan Folkman, Stress, Appraisal and Coping. Springer, New York James, E. Loehr, Indre styrke ydre ro. Sådan overvinder du stress og kriser med mental træning. Schultz Forlag, Gretty M. Mirdal, Psykosomatik. Sårbarhed, stress og sygdom. Munksgaard, København Bill Moyers, Psyke og Helbredelse. Lindhardt og Ringhof, Bo Netterstrøm, Klar besked om stress. Aschehoug, København Kenneth R. Pelletier, Krop, sind og stress. Lindhardt og Ringhof, København Johnny Schultz, Stress Management ApS Udgivelse: BAR FOKA Udarbejdelse af værktøj: BAR FOKA og Andersen Management International A/S, tlf Design: Bysted HQ Tryk: Quickly Tryk Pjecen er trykt på miljøvenligt papir Fotos: Bysted HQ Oplag: Copyright: Pjecen må gerne kopieres med tydelig kildeangivelse. Må ikke kopieres til erhvervsmæssig udnyttelse Pjecen kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center, Ramsingsvej 7, 2500 Valby, tlf amr.dk ISBN Varenr Denne tryksag er svanemærket Licensnr. xxx xxx

16 Hvem er BAR FOKA? Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration (FOKA) er sammensat af repræsentanter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerside. I fællesskab tilrettelægger vi indsatser, der kan give et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø i sektoren. BAR FOKA har repræsentanter for Finansministeriet Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Finanssektorens Arbejdsgiverforening Akademikernes Centralorganisation FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) Dansk Socialrådgiverforening Finansorganisationerne i FTF Kommunalforeningerne Det kommunale Kartel/Statsansattes Kartel HK-Kommunal DKK (Det Kommunale Kartel) HK/STAT StK (Statsansattes Kartel) Arbejdsmiljøsekretariatet H.C. Andersens Boulevard 25, st København V Tlf Varenr

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Ledelse uden stress i en foranderlig verden

Ledelse uden stress i en foranderlig verden Ledelse uden stress i en foranderlig verden FSO Årskursus 2007 Cheflæge Jørgen Lund Corporate Care Aps Hellerupvej 2A, 5. 2900 Hellerup E-mail: cc@corporatecare.dk www.corporatecare.dk Udfordringer lige

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

NÅR DET HELE HOBER SIG OP

NÅR DET HELE HOBER SIG OP Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Fokusgruppe om stress

Fokusgruppe om stress "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om stress En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune Dialog om stress - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen Randers Kommune Dialog om stress Stress på arbejdspladsen kan være ødelæggende - ikke kun for trivsel og helbred,

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel lederens håndtering af stress hos medarbejderne HR-værktøjer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er stress?... 3 3. Hvad er signalerne på stress?... 4 - Hvordan viser

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Forandring, stress og trivsel

Forandring, stress og trivsel Side 1 af 11 Forandring, stress og trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Dato 12-03-2014 Side 2 af 11 Forandring, stress og trivsel forebyggelse og håndtering af stress Denne vejledning fortæller

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Stress kan ramme alle ikke kun dig! Kilde Majken Matzau Bliv stressfri på tolv uger eller mer

Stress kan ramme alle ikke kun dig! Kilde Majken Matzau Bliv stressfri på tolv uger eller mer Stress kan ramme alle ikke kun dig! Kilde Majken Matzau Bliv stressfri på tolv uger eller mer Når hjernen går i selvforsvar Stressreaktioner er psykens naturlige selvforsvar eller immunforsvar Først forsøger

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 Indhold 1.0 Målsætning 3 2.0 Fakta om stress 4 3.0 Målinger og indikatorer på stress 5 4.0 Konsekvenser for arbejdspladsen 5 5.0 Forebyggelse på arbejdspladsniveau

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Er du ramt af stress?

Er du ramt af stress? Camila Pearl Er du ramt af stress? Sådan bliver du stressfri Langt flere, end vi kan se, er ramt af stress eller på vej til at blive det. Kun få personer har den fine kombination af ekspertise, dyb menneskeforståelse

Læs mere

STRESS PÅ ARBEJDET EN BRUGSPJECE TIL ARBEJDSPLADSER OG MEDARBEJDERE KØBENHAVNS KOMMUNE

STRESS PÅ ARBEJDET EN BRUGSPJECE TIL ARBEJDSPLADSER OG MEDARBEJDERE KØBENHAVNS KOMMUNE STRESS PÅ ARBEJDET EN BRUGSPJECE TIL ARBEJDSPLADSER OG MEDARBEJDERE KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFOR VALTNINGEN, PERSONALEAFDELINGEN, SUNDHEDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVN SUND BY STRESS PÅ ARBEJDET. EN BRUGSPJECE

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress

Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning til ledere med medarbejderansvar om stress Identifikation, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress 2 Indholdsfortegnelse: Fødevareministeriets

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015 guide Marts 2015 Sådan undgår du stress Styrk dit liv med Chris MacDonald Se flere guider på bt.dk/plus Se og flere b.dk/plus guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUNDHED OG VÆGT INDHOLD SIDE 4 Stress er

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Stress & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet.

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Guide til lederen sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Indledning Dette er en guide, der skal hjælpe dig som leder med at håndtere medarbejdere med stress. Her finder

Læs mere

Politik vedrørende håndtering af stress i Udlændingeservice

Politik vedrørende håndtering af stress i Udlændingeservice Personale- og Servicekontoret Dato: 15. september 2006 Politik vedrørende håndtering af stress i Udlændingeservice Indledning Målet med en stresshåndteringspolitik er at modvirke stress, da stress indvirker

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere