STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES. Dansk Sygeplejeråd. Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES. Dansk Sygeplejeråd. Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer"

Transkript

1 STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer Dansk Sygeplejeråd

2 FØR I GÅR I GANG Som leder i arbejdsmiljøgruppen eller som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant (AMiR, TR) kan der være mange årsager til at se nærmere på, om der god balance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer. Der kan f.eks. være klager over arbejdspresset fra personalet/kollegaer, en eller flere stressramte, mange klager fra patienter/borgere eller deres pårørende, stigning i de utilsigtede hændelser, mange konflikter blandt personalet eller med samarbejds partnere. Forhold du som leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsen tant typisk hører om eller involveres i med forventning om, at der gøres noget ved dem. Et godt sted at starte er at undersøge, om resultaterne fra den sidst gennemførte arbejdspladsvurdering (APV), trivselsmåling eller andre undersøgelser er tidssvarende og brugbare. Hvis de er, behøver I ikke at bruge tid og ressourcer på at kortlægge problemets omfang yderligere. Hvis arbejdspresset ikke kan doku - menteres tilstrækkeligt via disse sædvanlige veje, kan I vælge at bruge afdæk ningsredskabet, som præsenteres her i pjecen.

3 AFDÆKNING ARBEJDS- MÆNGDE OG TIDSPRES OM AFDÆKNINGSREDSKABET Redskabet tager udgangspunkt i nogle af Arbejdstilsynets metoder til at vurdere, om arbejdspresset er så stort, at det er sundhedsskadeligt for de ansatte. Vi har set på, hvilke forhold Arbejdstilsynet har vægtet for at udløse et påbud om at nedbringe og forebygge stort arbjedspres på en række af sygeplejerskernes arbejdspladser. Desuden har vi skelet til Arbejdstilsynets spørgeguide, som de anvender for at afdække for stort tidspres og arbejdsmængde. Der kan være spørgsmål i afdækningen, som I kan springe over, fordi de ikke er relevante for jer, eller allerede er dokumenteret på jeres arbejdsplads. Redskabet er tænkt som inspiration ikke som en slavisk metode. I vil selv skulle vurdere, hvor detaljeret dokumen tationen skal være for at understøtte jer i det videre forløb. Arbejdstilsynet har ikke en egentlig facitliste over hvilke forhold, der skal gælde, for at der er tale om et arbejdspres af sundhedsskadelig karakter, men vurderer og foretager et skøn i hver enkelt sag. HVORDAN KAN AFDÆKNINGEN BRUGES Hensigten er, at I som TR, AMiR og leder kan bruge resultaterne fra afdækningen til fælles dialog om tiltag, der kan afhjælpe situationen. Det kan evt. foregå i det lokale MED-/ arbejdsmiljøudvalg. Som leder kan du også bruge resulta terne i en eventuel videre dialog og beslutningsproces med øvrig relevante ledelseslag. Afdækningen kan også bruges til at pege på tiltag, der kan afprøves for at genoprette balancen mellem arbejdsmængde og personaleressourcer. Det kan f.eks. være initiativer omkring opnormering, kompetenceudvikling, ændringer i organisering af arbejdet, synlige prioriteringer, indretningsmæssige ændringer eller noget helt andet

4

5 HVORDAN VISER STOR ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES SIG? AFDÆKNING ARBEJDS- MÆNGDE OG TIDSPRES Undersøg og beskriv i hvor høj grad arbejdet er kendetegnet ved nedenstående forhold. Det er forhold, der fortæller noget om forekomst, hvor lang tid det har stået på og fremtids udsigterne. VI KAN GENERELT IKKE NÅ DET, DER FORVENTES AF OS Beskriv hvilke opgaver, der ikke nås, og hvornår det typisk gør sig gældende (f.eks.: altid, ved fravær, i nogle typer vagter og lignende). Beskriv om det gælder alle medarbejdere, eller om der er særligt udsatte grupper/medarbejdere (hvem, hvor ofte og hvornår?) VI HAR HAFT EN STIGNING I OPGAVER I FORHOLD TIL BEMANDING Beskriv hvilke nye opgaver, der er tilført afdelingen/afsnittet/området og baggrunden for stigningen. Sammenlign med personaleudviklingen nu ift. tidligere (er der en stigning, status quo eller fald?) ARBEJDSPRESSET HAR STÅET PÅ OVER EN LANG PERIODE, OG DER ER IKKE UDSIGT TIL, AT DET BLIVER BEDRE. Beskriv hvor lang tid, der er tale om og undersøg/beskriv, om der er umiddelbare planer om ændringer af patientoptaget eller personalesituationen

6 TJEKLISTE FOR SEKUNDÆRSEKTOREN VORES ARBEJDE ER I HØJ GRAD PRÆGET AF: # Mange opgaver i forhold til bemanding beskriv om der er særlige tidspunkter med spidsbelastninger # Mange akutte opgaver beskriv hvilke. # Mange administrative opgaver beskriv hvilke # Mange forstyrrelser (f.eks. telefoner, støj, kollegaer, der beder om hjælp m.m.) beskriv disse # Modsatrettede forventninger uoverensstemmelse mellem hvad der tilbydes patienterne, og hvad der forventes fra patienters/pårørendes side uddyb på hvilke områder, det gør sig gældende # Høje krav til dokumentation af arbejdet, som er svære at nå i arbejdstiden beskriv hvad I så gør (f.eks. arbejder over eller lignende) # Problemer som følge af it-teknologi (f.eks. svære eller langsomme systemer) beskriv problemerne og betydningen ift. arbejdsmængde/tidspres # Omfattende samarbejde med andre afdelinger, hvor der opstår flaskehalse beskriv problemet og betydningen ift. arbejdsmængde/tidspres # Ophobning af mange krævende opgaver på samme tid beskriv hvilke # Patienter med mange forskellige diagnoser beskriv hvis der har været en udvikling og hvilke opgaver, det medfører # Et højt patientflow sammenlign med tidligere perioder og personalesituationen, og beskriv hvordan det medfører flere opgaver/nye opgaver # Stor plejetyngde beskriv hvordan og sammenlign med tidligere perioder og personalesituationen # Hyppige spidsbelastninger beskriv disse, herunder hvornår de typisk opstår # Store krav til opmærksomhed og koncentration beskriv hvilke og hvilken betydning, det har for arbejdsmængde/tidspres # Andet beskriv dette

7 TJEKLISTE FOR HJEMMESYGEPLEJEN OG SUNDHEDSPLEJEN AFDÆKNING ARBEJDS- MÆNGDE OG TIDSPRES VORES ARBEJDE ER I HØJ GRAD PRÆGET AF: # Mange besøg/opgaver i forhold til bemanding beskriv hvilke og hvis der er særlige tidspunkter med spids- belastninger. Sammenlign evt. med tidligere perioder og personalesitua- tionen # Mange borgere/familier med særligt vanskelige pleje/omsorgsbehov # Manglende overensstemmelse mellem den visiterede ydelse og opgavernes reelle omfang beskriv hvordan # Ophobning af mange krævende op- gaver på bestemte dage/tidspunkter beskriv disse og evt. tidspunkter med spidsbelastninger # Mange administrative opgaver beskriv hvilke # Manglende overensstemmelse mel- lem den tid, der er afsat til transport, og den tid transporten reelt tager beskriv hvor ofte # Faste tidsangivelser ift. arbejdsopga- ver, som vanskeligt kan nås beskriv hvilke og hvor ofte det er problemet evt. på særlige tidspunkter # Mange forstyrrelser (f.eks. telefoner, støj, kollegaer, der beder om hjælp m.m.) beskriv disse # Modsatrettede forventninger uover ensstemmelse mellem hvad der tilbydes borgerne/familierne, og hvad der forventes fra disse og deres pårø- rende (uklare servicemål) uddyb på hvilke områder det gør sig gældende # Manglende forudsigelighed opgaver planlægges fra dag til dag, selvom de kunne forudses beskriv hvor ofte og hvilke opgaver det især vedrører? # Høje krav til dokumentation af arbej- det, som er svære at nå i arbejdstiden beskriv hvad I så gør (f.eks. arbejder over eller lignende) # Problemer som følge af it-teknologi (f.eks. svære eller langsomme syste- mer) beskriv problemerne og betyd- ningen ift. arbejdsmængde/tidspres # Samarbejde med andre aktører/ samarbejdspartnere, hvor der opstår flaskehalse beskriv problemet og betydningen ift. arbejdsmængde/ tidspres # Andet beskriv dette 06 07

8 HVILKE KONSEKVENSER KAN I SE AF STORT ARBEJDSPRES? Når der er for mange arbejdsopgaver, og man arbejder under tidspres, har det ofte nogle konsekvenser; for kvaliteten af arbejdet, opgaver der nedprioriteres eller slet ikke nås og andet. KONSEKVENSER FOR ARBEJDSPLADSEN Beskriv hvilke arbejdsmæssige konsekvenser I kan se, der er af arbejdspresset. Angiv udviklingen og konkrete eksempler bl.a. vedrørende: # Fejl (f.eks. medicinering, diagnosticering, rådgivning m.m.) og andre utilsigtede hændelser # Behandlingsmetoder og plejeplaner, der ikke følges # Modstridende krav i arbejdet # Opgaver, der ikke bliver udført, selvom det er skal-opgaver (f.eks. dokumentation, registrering af utilsigtede hændelser, opfølgning m.v.) # Højt arbejdstempo hele dagen man løber stærkt # Utilstrækkelig mulighed for samarbejde med kollegaer (f.eks. vedrøren de planlægning, opgaver m.v.) # Manglende mulighed for at holde pauser # Meget overarbejde # Overarbejde, som ikke kan afspadseres # Klager fra patienter/borger/pårørende/samarbejdspartnere m.fl. # Hård omgangstone og/eller konflikter # Mobning # Sygefravær og høj medarbejderomsætning # Konflikter, vold og trusler # Faglig sparring/uddannelse/møder nedprioriteres # Andet beskriv disse KONSEKVENSER PERSONLIGT FOR MEDARBEJDERE Beskriv hvilke personlige konsekvenser I kan se, der er af arbejdspresset og angiv udviklingen og konkrete eksempler, f.eks. vedrørende: # Fysiske/psykiske symptomer f.eks. hjertebanken, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, maveproblemer, spændingshovedpine, udmattelse m.m. # Flovhed og følelse af utilstrækkelighed # Manglende arbejdsglæde # Tager arbejdet med hjem mentalt, evt. sammen med konkrete opgaver har svært ved at slippe tankerne om arbejdet # Ringer ind vedrørende noget, man har glemt at gøre, oplysninger, man mangler at videregive eller behov for at undskylde over for næste vagthold # Møder op med bekymring om, hvad der venter # Det sociale samvær på arbejdspladsen nedprioriteres # Sygdom # Andet beskriv dette

9 AFDÆKNING ARBEJDS- MÆNGDE OG TIDSPRES HVILKE TILTAG ER ALLEREDE SAT I VÆRK Selvom I har mange arbejdsopgaver og oplever et stort tidspres, er der en række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som kan medvirke til, at arbejdspresset opleves som mindre belastende. Det drejer sig især om hjælp og støtte i arbejdet fra ledelsen og kollegaer, indflydelse på eget arbejde samt introduktion, oplæring og uddannelse. Beskriv i det følgende, hvilke tiltag, der er og hvilke, som evt. kunne iværksættes. Vær opmærksom på, om der kan være andre end de nævnte. HJÆLP OG STØTTE I ARBEJDET FRA LEDER OG KOLLEGAER VIA: # Løbende justering af bemanding i forhold til antallet af patienter/ opgavetyngden # Fordeling af opgaver i forhold til opgavernes tyngde, sværhedsgrad og kompetencer hos personalet # Vikardækning # Prioritering af opgaver generelt og ved uforudset personalemangel # Prioritering af akutte opgaver # Klarhed over forventningerne til arbejdet # Funktionsbeskrivelser # Sikring af den nødvendige information for at kunne udføre arbejdet # Sikring af en løbende fælles holdning til behandling og pleje 08 09

10 # Dialog med patienter/borgere og pårørende om forventninger til medarbejdere/behandling/plejen # Feedback og anerkendelse for udført arbejde # Tilrettelæggelse af koncentrationskrævende arbejde, så det kan udføres uforstyrret # Kendte og synlige retningslinjer for håndtering af klager fra patienterne # Passende fysiske rammer (tilstrækkelig plads til patienter og personale, hensigtsmæssig indretning ift. at udføre opgaverne og sikre ro/orden m.v.) # Tekniske hjælpemidler, der passer til opgaverne og tilstrækkeligt af dem (it-udstyr og software, undersøgelses- og behandlingsudstyr, skriveborde og telefoner) # Tilstrækkelig instruktion og oplæring samt efter- og videreuddannelse ift. opgaverne og udviklingen af dem FORA HVOR MEDARBEJDERNE KAN OPNÅ MEDBESTEMMELSE OG INDFLYDELSE PÅ BESLUTNINGER OG OPGAVER, F.EKS.: # Jævnlige personalemøder # Organisering af arbejdet i teams # Mulighed for jævnlig dialog med leder om eget arbejde og egne arbejdsbetingelser TILBUD OM LØBENDE INSTRUKTION, OPLÆRING OG UD- DANNELSE I FORHOLD TIL ARBEJDSOPGAVERNE, F.EKS: # Systematisk oplæring og uddannelse i forhold til patientgruppens/borgernes diagnoser, problematikker og behandling # Effektiv oplæring og uddannelse i it-systemer INDFLYDELSE PÅ PLANLÆGNING, PRIORITERING OG UDFØRELSE AF EGET ARBEJDE, HERUNDER PÅ: # Mødeplanen # Mængden af arbejdet # Pauser # Fordeling af opgaver # Hvilke arbejdsmetoder, der anvendes # Rækkefølgen af opgaver # Hvem man arbejder sammen med # Målsætninger for arbejdet

11 # Fraværsstatistik (sygefravær, orlov m.m.) # Belægningsprocenten/ i primærsektor antal besøg/familier # Klager fra patienter/borgere/pårørende # Utilsigtede hændelser # Antallet af arbejdsulykker (herunder vold og trusler) # Mængden af mer- og overarbejde # Andet beskriv hvilke AFDÆKNING ARBEJDS- MÆNGDE OG TIDSPRES NØGLETAL KAN UNDERSTØTTE KORTLÆGNINGEN I beskrivelsen af forekomst, konsekvenser og afhjælpende tiltag kan det være hensigtsmæssigt, at I samtidig understøtter med opgjorte nøgletal for afdelingens/afsnittets/områdets drift. Sammenlign evt. med tidligere perioder og nøgletallene i relation til hinanden, f.eks. personaleudviklingen i relation til belægningsprocenten. RELEVANTE NØGLETAL ER F.EKS.: # Personaleomsætningen, herunder opsigelser begrundet mundtligt eller skriftligt i arbejdspresset/det psykiske arbejdsmiljø # Personaleudviklingen # Vikarforbrug # Fremmødeplaner, herunder huller i vagtplanen 10 11

12 Gennem de sidste år er der sket tiltagende økonomiske stramninger, besparelser og omorganiseringer inden for det offentlige sundhedsvæsen. Udviklingen har medført personalereduktioner blandt sygeplejersker og andre sundhedsgrupper. De fleste steder uden at opgaverne samtidig er blevet tilpasset den ændret personalesituation, bl.a. i forhold til normering og kompetencer. I DSR Kreds Hovedstaden har vi på den baggrund oplevet en stigning i henvendelser fra medlemmer og tillidsvalgte, som på grund af arbejdspresset mistrives eller er sygemeldte. Andre medlemmer henvender sig med bekymringer for patientsikkerheden og for, hvorvidt arbejdet kan udføres fagligt forsvarligt. DSR Kreds Hovedstaden har derfor udarbejdet dette afdækningsredskab til at hjælpe arbejdsmiljøgruppen og tillidsrepræsentanten med at synliggøre, når der er ubalance mellem per sonaleressourcer og arbejdsmængde og dermed for stort arbejdspres. Vi håber, dette redskab kan bruges i arbejdet med at sikre trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø på sygeplejerskernes arbejdspladser. Når balancen ikke er optimal, opleves det som et uhensigtsmæssigt arbejdspres for den enkelte medarbejder, men den enkelte bærer ikke løsningen. Den skal findes i organisationen. Oktober 2011 DSR Kreds Hovedstaden DSR KREDS HOVEDSTADEN Frederiksborggade 15, København K Tlf.: Fax:

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere